a
det
1. un / una
n.b. 'Un' precedes masculine, singular nouns and 'una' precedes feminine, singular nouns.

2. per
3.8 euros a litre - 3,8 euros per litre
A speed of 100 kilometres an hour - Una velocitat de 100 kilòmetres per hora
n
1. Aexcel·lent
2. A&E (UK) (f pl.) lesurgències (en un hospital)

Aachen
n Aquisgrà

aardvark
n (m) elporc formiguer

aback
adv
expr take aback
sobtar / deixar sense saber què dir

abacus
n (m) l'àbac

abalone
n (f) l'orella de mar

abandon
v tr abandonar

abandoned
adj

1. abandonat / desemparat
2. [people or their behaviour] negligent

abandonment
n (m) l'abandó / abandonament

abase
v humiliar
expr abase yourself
humiliar-se

abasement
n
1. (f) lahumiliació / (f) ladegradació

abashed
adj
avergonyit

abasia
n (f) l'abàsia

abate
v
1. intr disminuir / minvar
2. intr remetre

abatement
n
1. (f) ladisminució / (m) l'alleujament
1. (f) larebaixa / (m) eldescompte
3. (f) l'abolició / suppressió

expr without abatement
sense treva

abattoir
n (UK) (m) l'escorxador

abbatial
adj
abacial

abbé
n (m) elmossèn

abbess
n (f) l'abadessa

abbey
n (f) l'abadia

abbot
n (m) l'abat

abbreviate
v tr abreujar

abbreviation
n (f) l'abreviatura / abreviació

abdicate
v
1. intr abdicar
2. tr renunciar a

abdication
n (f) l'abdicació

abdomen
n (m) l'abdomen

abdominal
adj
abdominal
n abdominals (m pl.) elsmúsculs abdominals

abduct
v tr segrestar / raptar

abduction
n (m) elsegrest

abductor
n
1. (m / f)segrestador
2. [ANAT] (m) l'abductor
expr abductor muscle
(m) elmúscul abductor

abed
adj
enllitat

Aberdonian
n habitant de la ciutat escocesa d'Aberdeen
adj
de la ciutat escocesa d'Aberdeen

aberrant
adj
aberrant

aberration
n (f) l'aberració

abet
v tr secundar / induir / impulsar

abeyance
n
expr in abeyance
en suspens

abhor
v tr odiar / detestar / ser enemic de

abhorrence
n (f) larepugnància
expr hold (someone) in abhorrence
no poder veure (algú) / tenir-li tírria (a algú)

abhorrent
adj
repugnant

abide
v tr tolerar / suportar
> abide by
v.c. obeir / acomodar-se a / atenir-se a

abiding
adj
durador
expr law-abiding
respectuós amb la llei

ability
n (f) l'habilitat / capacitat / aptitud
expr to the best of my ability

1. fins allà on (puc/pugui/etc.), fins allà on (sóc/sigui/etc.) capaç
2. en la mesura de les meves facultats

abiogenesis
n (f) l'abiogènesi

abject
adj

1. llastimós / penós / profund / extrem
2. submís / avergonyit

ablation
n (f) l'ablació

able
adj
capaç
expr find oneself able to
veure's amb cor (de)

able-bodied
adj
robust / vàlid

ablutions
n (f pl.) lesablucions
expr be (or go) about one's ablutions
ser al lavabo / estar davant del lavabo (esp. rentant-se les mans, la cara o les dents)

abnormal
adj
anormal

abnormality
n (f) l'anormalitat

abnormally
adv anormalment

aboard
adv a bord

abode
n (f) lallar
Humble abode - Llar humil / modesta llar

abolish
v tr abolir

abolition
n (f) l'abolició

abolitionist
n (m / f)abolicionista

A-bomb
n (f) labomba atòmica

abominable
adj
abominable

abominably
adv abominablement

abomination
n (f) l'abominació

aboriginal
adj
aborigen

aborigine
n (m / f)aborigen

abort
v
1. tr (fer) avortar
2. tr [IT] [MED] (fer) avortar
3. intr [IT] [MED] avortar
n [IT] (m) l'avortament[Termcat]

abortion
n (m) l'avortament

abound
v intr abundar

about
prep sobre
adv
1. més o menys / aproximadament
2. per aquí

about-face
n (m) elcanvi de punt de vista / actitud / posició total

above
prep per sobre de
adv amunt
expr above all
sobretot
expr above board
legítim / genuí
expr be above (doing something)
tenir a menys / desdenyar-se
expr God above
Déu del cel

abrasive
adj

1. abrasiu
n.b. 'Abrasiu' means 'abrasive' in reference to things (sandpaper for example) rather than people.

2. descortès i antipàtic

abreast
adv l'un al costat de l'altre
Two abreast. - Dos de costat.
expr to keep abreast (of something)
intr posar-se (o estar) al corrent (de)
expr to keep (somebody) abreast (of something)
tr tenir (o posar) al corrent (de)

abridge
v abreujar

abridged
adj
abreujat

abridgement
n (m) elresum

abridgment
n (m) elresum

abroad
adv a l'estranger
expr travel abroad
viatjar a l'estranger
expr work abroad
treballar a l'estranger

abrogate
v
1. tr abrogar / abolir / anul·lar / invalidar
2. tr [fig.] preterir

abrogation
n
1. (f) l'abrogació / abolició / anul·lació / (f) lainvalidació

abrupt
adj

1. abrupte
2. brusc

abruptly
adv
1. [suddenly] abruptament / sobtadament
2. [quickly and rudely] de forma intempestiva / secament

abruptness
n (f) l'abruptesa

abs
abbrev (colloq) (m pl.) elsmúsculs abdominals

abscess
n (m) l'abscés

abseil
v fer ràpel[Termcat]

abseiling
n (m) elràpel[Termcat]

absence
prep absència

absent
adj
absent

absently
adv distretament

absenteeism
n (m) l'absentisme

absent-minded
adj
distret

absent-mindedly
adv distretament

absinth
n (f) l'absenta

absinthe
n (f) l'absenta

absolute
adj
absolut / complet / total

absolutely
adv
1. absolutament
2.

absolution
n (f) l'absolució

absolutism
n (m) l'absolutisme

absolutist
n (m / f)absolutista
adj
absolutista

absolve
v tr absoldre
expr absolve oneself
redimir-se / expiar la culpa

absorb
v
1. tr absorbir / amarar-se (de) / impregnar-se (de)
2. tr [knowledge] assimilar
3. tr [refugees] acollir
4. tr [to engross] obsedir

absorbency
n (f) l'absorbència

absorbent
adj
absorbent

absorber
n
1. (m) l'absorbidor / (f) laplaca absorbent

absorber plate
n
1. (f) laplaca absorbent / (m) l'absorbidor

absorption
n (f) l'absorció

abstain
v
1. intr abstenir
2. intr abstenir-se
> abstain from
v.c. abstenir-se de

abstemious
adj
frugal / auster / de vida sòbria

abstention
n (f) l'abstenció

abstinence
n (f) l'abstinència

abstinent
adj
abstinent

abstract
adj
abstracte
n (m) elresum
expr abstract mathematics
(f) lamatemàtica pura

abstracted
adj
abstret / absent

abstractedly
adv abstretament

abstraction
n (f) l'abstracció

absurd
adj
absurd / [idea] inversemblant / [fortuna] fabulós / [persona] estrafolari

absurdity
n (f) l'absurditat

absurdly
adv absurdament

abundance
n (f) l'abundància
expr in abundance
en abundància
expr natural abundance
(f) l'abundància natural

abundant
adj
abundant / abundós
expr abundant in (something)
ric en
The Democratic Republic of the Congo is a country abundant in natural resources. - La República Democràtica del Congo és un país ric en recursos naturals.

abundantly
adv
1. abundantment
2. molt
To make something abundantly clear. - Deixar alguna cosa molt clar.

abuse
n (m) l'abús
v
1. tr abusar
To abuse alcohol. - Abusar de l'alcohol.
To abuse someone's trust. - Abusar de la confiança d'algú.
To (sexually) abuse someone. - Abusar d'algú.
2. tr maltractar
To abuse animals. - Maltractar els animals.

abusive
adj

1. abusiu
2. insultant / ofensiu

abusively
adv abusivament

abyss
n (m) l'abisme

Abyssinia
n (f) l'Abissínia

Abyssinian
n abissini
adj
abissini

academe
n (m) elmón acadèmic

academia
n (m) elmón acadèmic

academic
adj
acadèmic / escolar / universitari
n (m / f)professor universitari / investigador universitari

academy
n (f) l'acadèmia

Acadia
n (f) l'Acàdia

Acadian
n acadià
adj
acadià

acaricide
n (f) l'acaricida

accede
v accedir
> accede to
v.c. accedir a

accelerate
v
1. intr [TRANSP] accelerar
2. tr accelerar

acceleration
n (f) l'acceleració
expr acceleration zone
(f) la[track and field] zona d'acceleració / prezona

accelerator
n
1. (m) l'accelerador
2. [CHEM] (m) l'accelerant

accelerometer
n (m) l'acceleròmetre

accent
n
1. (m) l'accent
2. (m) l'accent (gràfic)

accented
adj
amb accent / accentuat

accentuate
v accentuar

accentuation
n (f) l'accentuació

accept
v
1. tr acceptar
2. tr donar per bo
3. tr [responsibility, consequences..] assumir / admetre

acceptability
n (f) l'acceptabilitat

acceptable
adj
acceptable

acceptance
n (f) l'acceptació

accepted
adj
reconegut / consuetudinari

accepting
adj
tolerant

access
v tr accedir a
To access a database - Accedir a una base de dades
n
1. (m) l'accés
2. (m) elgual
(on a sign) 24 hour access - Gual permanent
expr access permission
(m) elpermís d'accés

accessibility
n (f) l'accessibilitat

accessible
adj
assequible / accessible

accessorise
v (UK) equipar amb accessoris

accessorize
v equipar amb accessoris

accessory
n
1. (m) l'accessori
2. accessories (m pl.) elscomplements
3. (m / f)[person who helps commit a crime] còmplice
4. (m / f)[person who keeps quiet about a crime] encobridor

accident
n (m) l'accident / sinistre
expr by accident
accidentalment
expr traffic accident
(m) l'accident de trànsit

accidental
adj

1. accidental
2. fortuït
expr accidental death
(f) lamort per accident

accidentally
adv accidentalment

acclaim
v aclamar
n (f) l'aclamació

acclaimed
adj
elogiat
Critically acclaimed - Aclamat (o aplaudit o elogiat) per la crítica

acclimatization
n (f) l'aclimatació

acclimatize
v aclimatar / aclimatar-se

accolade
n
1. (m) l'elogi / (f) lalloança

accommodate
v
1. tr [house] allotjar
2. tr [fit in] donar cabuda
3. tr [oblige] complaure
4. tr [change, adapt] acomodar

accommodating
adj
obsequiós / considerat

accommodation
n
1. (UK) (m) l'allotjament
2. accommodations (US) (m) l'allotjament
3. (f) la[adaptation] acomodació

accompaniment
n (m) l'acompanyament

accompany
v tr acompanyar
expr accompanied by
juntament amb
expr accompanying

1. corresponent
2. concomitant

accomplice
n (m / f)còmplice

accomplish
v tr acomplir / aconseguir / assolir

accomplished
adj
reeixit / acomplert (o acomplit) / hàbil / destre / competent / capaç

accomplishment
n
1. (m) el[achievement] triomf
2. (m) l'aconseguiment / assoliment
expr sense of accomplishment
(f) lasensació de plenitud

accord
n (m) l'acord
expr of your own accord
per iniciativa pròpia / espontàniament
v tr donar / concedir
> accord with
v.c. concordar amb

accordance
n paraula utilitzada en l'expressió 'in accordance with'
expr in accordance with
a l'empara de

according to
prep segons

accordion
n (m) l'acordió
expr accordion player
(m / f)acordionista

accordionist
n (m / f)acordionista

account
n

1. (m) elcompte
2. (m) elrelat
Written account - Relat escrit / crònica

1. (f) larelació / (m) elreport / informe
expr by (o from) all accounts
segons diu tothom
expr hold to account
responsabilitzar / retreure
expr of no account
sense importància
expr on account
a compte
expr on account of
a causa de / per consideració de
expr take into account
tenir en compte / considerar
> account for
v.c. explicar

accountability
n
1. (f) laresponsabilitat
2. (f) l'obligació de retre comptes[Termcat]

accountable
adj
responsable
expr be accountable to (somebody) for (something)

1. ser responsable d'(alguna cosa) davant d'(algú)
2. haver de retre comptes d'(alguna cosa) davant d'(algú)

accountancy
n (f) lacomptabilitat

accountant
n (m / f)comptable

accounting
n (f) lacomptabilitat

accrual
n (f) l'acumulació

accrue
v
1. tr acumular
2. intr acumular-se

accumulate
v
1. tr acumular
2. intr acumular-se

accumulation
n (f) l'acumulació

accuracy
n (f) laprecisió / exactitud / meticulositat

accurate
adj
exacte / precís / puntual

accurately
adv de forma exacta / de manera exacta / amb precisió / amb exactitud / a la perfecció

accusation
n (f) l'acusació

accuse
v tr acusar
To accuse someone of (doing) something - Acusar algú de (fer) alguna cosa

accused
n (m / f)acusat

accusing
adj
acusador / recriminatori

accustom
v acostumar
> accustom (somebody) to (something)
v.c. acostumar (algú) a (alguna cosa)
> accustom (yourself) to (something)
v.c. acostumar-se a (alguna cosa)

accustomed
adj
acostumat

ACDC (Alternating Current Direct Current)
adj

1. corrent altern / corrent continu
2. (slang) bisexual

ace
n
1. (m) l'as
2. (m / f)crac
n.b. 'Crac' means 'ace' as in 'he's a tennis ace'.

3. (m) el[tennis] punt directe

acetaminophen
n (US) (m) elparacetamol

acetate
n (m) l'acetat

acetification
n (f) l'acetificació[Termcat]

acetone
n (f) l'acetona

achalasia
n (f) l'acalàsia

ache
n (m) eldolor / mal
Headache - Mal de cap
Bellyache - Mal de panxa
Backache - Mal d'esquena
v intr doldre
> ache for
v.c. intr desitjar molt

achene
n (m) l'aqueni

achievable
adj
assolible

achieve
v tr aconseguir / assolir

achievement
n
1. (f) laconsecució / (m) l'assoliment
2. (m) eltriomf / èxit

Achilles
n Aquil·les (or Aquil·leu)
expr Achilles heel
(m) eltaló d'Aquil·les

aching
n (m) eldolor
adj
adolorit

acholia
n (f) l'acòlia

acid
n (m) l'àcid
adj
àcid
expr acid rain
(f) lapluja àcida

acidic
adj
àcid

acidification
n (f) l'acidificació[Termcat]

acidity
n (f) l'acidesa

acidosis
n (f) l'acidosi
expr lactic acidosis
(f) l'acidosi làctica
expr metabolic acidosis
(f) l'acidosi metabòlica
expr respitory acidosis
(f) l'acidosi respiratòria

acidulous
adj
avinagrat

acknowledge
v
1. tr admetre / acceptar
2. tr reconèixer
3. tr agrair
4. tr saludar

acknowledgement
n
1. (f) l'admissió
2. (m) elreconeixement
3. (m) eljustificant (o acusament) de recepció
4. acknowledgements (m pl.) elsagraïments

acknowledgment
n
1. (US) (f) l'admissió
2. (m) elreconeixement
3. (m) eljustificant (or acusament) de recepció
4. acknowledgments (m pl.) elsagraïments

acne
n (m) l'acne

acolyte
n (m / f)acòlit

acorn
n (f) lagla

acoustic
adj
acústic
expr acoustic guitar
(f) laguitarra acústica

acoustics
n (f) l'acústica

acquaint
v (~ yourself with) familiaritzar-se amb

acquaintance
n (m / f)conegut

acquiesce
v intr consentir / avenir-se

acquiescence
n (f) l'aquiescència

acquiescent
adj
aquiescent

acquire
v tr adquirir

acquisition
n (f) l'adquisició

acquit
v absoldre

acquittal
n (f) l'absolució

acre
n (m) l'acre

acreage
n (f) lasuperfície en acres

acrimonious
adj
aspre / mordaç / acre / càustic

acrimony
n (f) l'acritud / acrimònia

acrobat
n (m / f)acròbata

acrobatics
n (f) l'acrobàcia

acropachy
n (f) l'acropàquia

across
adv a través de
expr across the board
general / generalitzat / global

acrylamide
n (f) l'acrilamida

acrylic
adj
acrílic

act
v
1. intr actuar
2. intr comportar-se
3. intr fingir
4. intr [~ as] servir de
5. tr interpretar
n
1. (m) l'acte
2. (m) l'acte teatral
3. (m) eldecret
expr act of God
(f) laforça major
expr to catch (somebody) in the act
atrapar (algú) in fraganti
expr charitable act
(f) l'obra de caritat
> act on
v.c.
1. intr actuar a base de
2. intr (impersonal) afectar
> act out
v.c.
1. tr representar (una obra)
2. tr [psychology] expressar els sentiments
> act up
v.c.
1. [misbehave] fer entremaliadures
2. [not work properly] funcionar irregularment

actinide
n (m) l'actínid

actinium
n (m) l'actini

action
n
1. (f) l'acció
2. (m) l'acte
expr action plan
(m) elpla d'actuació
expr be killed (or wounded) in action
morir (o ser ferit) en combat
expr call to action
convocar
expr out of action

1. [not working] fora de servei
2. fora de joc / fora de combat / de baixa
expr put into action
posar en marxa / posar en acció
expr put (somebody) out of action
treure del mig / treure de la circulació
expr take action

1. prendure mesures / fer passos / actuar (per obtenir alguna cosa)
2. emprendre accions (legals)

action-packed
adj
trepidant

activate
v tr activar

active
adj
actiu

actively
adv activament / de forma activa / de manera activa

activism
n (m) l'activisme

activist
n (m / f)activista

activity
n (f) l'activitat

actor
n
1. (m) l'actor
2. (f) l'actriu

actress
n (f) l'actriu

actual
adj
real / efectiu

actuality
n (f) larealitat
expr in actuality
de fet / en realitat

actually
adv de fet

actuary
n (m / f)actuari

acuity
n (f) l'agudesa / acuïtat
expr visual acuity
(f) l'agudesa visual

acumen
n
1. (f) laperspicàcia / agudesa / (m) l'enginy

acupuncture
n (f) l'acupuntura

acute
adj
agut

acutely
adv profundament / intensament

ad
n (colloq) (m) l'anunci
abbrev AD(Anno Domini) dC (després de Crist)

adage
n (m) l'adagi

Adam and Eve
v intr (UK) (dial) creure

adamant
adj
inflexible / ferm / irreductible
expr remain adamant
mantenir-se ferm / no cedir / no afluixar

Adam's apple
n (f) lanou del coll

adapt
v
1. tr adaptar
2. intr adaptar-se
> adapt to
v.c. adaptar-se a

adaptation
n (f) l'adaptació

adapter
n (m) l'adaptador[Termcat]

adaptor
n (m) l'adaptador

add
v
1. tr afegir / agregar
2. tr [MATH] sumar
> add up
v.c.
1. sumar
n.b. 'Sumar' means 'to add up' in the sense 'one plus one is two, two plus two is four...'.

2. quadrar
n.b. 'Quadrar' means 'to add up' in the sense 'that just doesn't add up'.

> add up to
v.c. resultar

added
adj
afegit / addicional

addend
n (m) elsumand

Addicks
n (UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol anglès Charlton Athletic FC

addict
n (m / f)addicte

addiction
n (f) l'addicció / dependència

addictive
adj
addictiu

Addis Ababa
n Addis-Abeba

Addison's disease
n (f) lamalaltia d'Addison

addition
n
1. (f) l'addició
2. [MATH] (f) l'addició / suma
expr in addition

1. addicionalment
2. a més / endemés
expr in addition to
a més (a més) de

additional
adj
addicional / suplementari

additionally
adv a més (a més)

additive
n (m) l'additiu
expr food additive
(m) l'additiu alimentari

addled
adj

1. confús
2. podrit

address
n
1. (f) l'adreça
2. (f) l'al·locució
n.b. 'Al·locució' means 'address' as in 'formal speech' (Bush's State of the Union address).

v
1. tr adreçar-se a / dirigir-se a
2. tr abordar
To address a problem. - Abordar un problema.
expr address bar
[IT] (f) labarra d'adreces[Termcat]
expr address book
[IT] (f) lallibreta d'adreces

addressee
n (m / f)destinatari

adequate
adj
adequat / idoni
To be perfectly adequate - Fer el fet

adequately
adv adequadament / de manera adequada / de forma adequada

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder)
acr (m) elTDAH (Trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat)

adhere
v intr adherir-se
> adhere to
v.c. adherir-se a

adherence
n (f) l'adherència

adherent
n (m / f)adherent

adhesion
n (f) l'adhesió

adipocyte
n (m) l'adipòcit

adipose
adj
adipós
Adipose tissue - Teixit adipós

adiposis
n (f) l'adiposi

adjacent
adj
adjacent / contigu / limítrof / veí

adjective
n (m) l'adjectiu

adjoin
v
1. tr ser contigu a / confinar amb / confrontar amb
2. intr ser contigu

adjoining
adj
contigu
Adjoining rooms. - Habitacions contigües.

adjourn
v
1. tr ajornar
2. tr suspendre (converses / sessió)
3. intr ajornar-se
4. intr aixecar (una sessió)

adjournment
n
1. (f) lasuspensió / (m) eltancament / aixecament / ajornament

adjudge
v declarar (guanyador, innocent, culpable...)

adjust
v
1. tr ajustar
2. intr adaptar-se / aclimatar-se (a un nou ambient, etc.) / acostumar-se (els ulls a la foscor)

adjustable
adj
ajustable
expr adjustable rates
[FIN] (m pl.) elstipus variables

adjustment
n
1. (m) l'ajust / canvi / retoc / (f) l'adaptació / modificació
2. (f) l'adaptació / aclimatació

ad lib
n (f) laimprovisació
v improvisar
adj
improvisat
adv improvisant

adman
n (colloq) (m) elpublicista

administer
v
1. tr administrar
To administer a mailing list. - Administrar una llista de correu.
2. tr administrar
To administer medicine. - Administrar medicaments.

administration
n (f) l'administració

administrative
adj
administratiu

administrator
n (m / f)administrador

admirable
adj
admirable / digne d'admiracio
It's admirable that... - És d'admirar que...

admiral
n (m) l'almirall

admiration
n (f) l'admiració

admire
v
1. tr [respect] admirar
2. tr [find attractive or impressive] admirar
I couldn't help but admire your dress - M'encanta el vestit que portes

admirer
n (m / f)admirador

admiringly
adv amb admiració

admissible
adj
admissible

admission
n
1. (f) l'entrada / admissió / (m) l'ingrés
2. (f) l'admissió / acceptació

admit
v
1. tr admetre / confessar
n.b. Admetre and 'confessar' mean 'to admit' in the general sense (i.e. he admitted that he had lied).

2. tr deixar entrar
n.b. Deixar entrar means to admit in the sense of to let somebody into a club or pub etc.

3. tr [MED] ingressar
n.b. Ingressar means to admit in the sense of to admit someone to hospital or admit someone to an institution.

> admit to
v.c. intr admetre, confessar

admittance
n
1. (f) l'entrada / (m) l'accés
No admittance - Prohibida la entrada
2. (f) la[electrical engineering] admitància

admittedly
adv innegablement
Admittedly, ... - [falca concessiva inicial] D'acord que, ...
..., admittedly - [falca concessiva final] ..., s'entén

admonish
v tr amonestar

admonishment
n (f) l'amonestació / admonició

admonition
n (f) l'amonestació / admonició

admonitory
adj
admonitori (formal) / recriminatori

adolescence
n (f) l'adolescència

adolescent
n (m / f)adolescent
adj
adolescent

Adonis
n (m) l'adonis

adopt
v
1. tr [a child or animal] adoptar
2. intr adoptar
3. tr [start using] adoptar
4. tr [formally accept] adoptar / aprovar
5. tr (UK) [POLIT] [a candidate] elegir

adopted
adj
adoptiu
Adopted son - Fill adoptiu

adoption
n (f) l'adopció

Adoptionism
n [RELIG] (m) l'adopcionisme

adoptionist
n Adoptionist[RELIG] (m) l'adopcionista
adj
[RELIG] adopcionista

adoptive
adj
adoptiu

adorable
adj
bufó / mono / maco

adoration
n
1. (f) la[love] adoració
2. (f) la[worship] adoració

adore
v
1. tr [love] adorar
2. tr (colloq) [like a lot] encantar
I simply adore the dress. It's gorgeous! - M'encanta el vestit. És maquíssim!
3. tr [worship] adorar

adorn
v
1. tr adornar / ornamentar
They adorned the Christmas tree with colo(u)red lights. - Van adornar l'arbre de Nadal amb llums de color.
They adorned the front of the temple with golden crowns. - Van ornamentar la façana del temple amb corones d'or.
2. tr [ironic] decorar
Banksy's graffiti adorns walls around the world. - Els grafits de Banksy decoren parets de tot el món.

adornment
n
1. (m) l'adornament / (f) l'ornamentació

adrift
adj

1. [Naut.] a la deriva
2. perdut / desorientat / sense nord
3. [SPORT]
They are three points adrift of their rivals. - Es troben a tres punts del seu rival.
expr set adrift
posar a la deriva
expr set the imagination adrift
deixar vagar (o volar) la imaginació / donar lliure curs a la imaginació

ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line)
acr (f) l'ADSL (línia d'abonat digital asimètrica) [Termcat]

adsorbent
n (m) l'adsorbent

adsorption
n (f) l'adsorció

adult
n (m / f)adult
adj
adult

adulterate
v tr adulterar

adulterer
n (m / f)adúlter

adulterous
adj
adúlter

adultery
n (m) l'adulteri

adulthood
n (f) l'adultesa / edat adulta

advance
v
1. intr avançar
To advance to (the second round). - Passar a (la segona ronda).
2. tr proposar / suggerir / avançar / aventurar
n
1. (m) l'avanç / avançament
2. (m) l'avenç
3. advances (f pl.) lesinsinuacions (amoroses)
expr advance copy

1. (f) laversió preliminar / còpia preliminar
2. (m) l'exemplar de mostra
expr advance notice
(m) elpreavís
expr in advance
per endavant / prèviament
expr thanks in advance
gràcies per endavant / gràcies de bestreta
> advance on
v.c.
1. acostar-se a (algú) d'una manera amenaçadora
2. avançar cap a

advanced
adj

1. avançat
2. de nivell alt / de nivell superior

advancement
n
1. (m) elfoment
2. (m) l'ascens

advantage
n
1. (m) l'avantatge
2. [SPORT] (m) el[tennis] avantatge
Advantage server. - Avantatge del servei.
Advantage receiver. - Avantatge de la restada.
expr advantage rule
[SPORT] (f) lallei de l'avantatge
expr to have the advantage (of)
beneficiar-se (de)
expr to take advantage (of something)
aprofitar (una cosa)
expr to take advantage (of someone)
abusar (d'algú) / explotar (algú)
expr to use something to your advantage
(saber) treure profit

advent
n
1. (m) l'adveniment / (f) lavinguda
2. Advent (m) l'advent

Adventism
n [RELIG] (m) l'adventisme

Adventist
n [RELIG] (m / f)adventista
adj
[RELIG] adventista
expr Seventh-day Adventist
(m / f)adventista del setè dia
expr Seventh-day Adventist Church
(f) l'església adventista del setè dia

adventure
n
1. (f) l'aventura
2. (f) laperipècia
expr adventure novel
(f) lanovel·la d'aventures

adventurer
n (m / f)aventurer

adventuresome
adj
(US) aventurer

adventurous
adj

1. aventurer
2. atrevit

adversary
n adversari

adverb
n (m) l'adverbi

adverbial
adj
adverbial

advert
n (colloq) (m) l'anunci

advertise
v
1. tr anunciar
2. intr publicar un anunci / posar un anunci

advertisement
n (m) l'anunci
expr be an advertisement (for something)
fer quedar bé

advertising
n (f) lapublicitat
adj
publicitari

advice
n (m) elconsell
n.b. In Catalan, the noun 'consell' can be used in both singular and plural form, unlike in English when we talk about 'advice' (plural) and 'a piece of advice' (singular).

Advil
n (m) l'ibuprofèn

advisable
adj
aconsellable

advise
v
1. tr aconsellar
2. intr aconsellar
To advise on something. - Aconsellar sobre alguna cosa.
To advise doing / not doing something. - Aconsellar fer / no fer alguna cosa.
> advise against
v.c. desaconsellar

adviser
n (m / f)assessor

advisor
n (m / f)assessor

advisory
adj
consultiu

advocacy
n
1. (m) elsuport
2. (f) ladefensa

advocate
n
1. (m / f)defensor
2. (m / f)advocat
v advocar (per) / propugnar

adynamia
n (f) l'adinàmia

aegis
n (f) l'ègida
expr under the aegis of (somebody / something)
sota l'ègida de / sota la protecció de / sota els auspicis de

aerate
v
1. tr airejar
To aerate your lawn, you must use the correct tools. - Per airejar la gespa és important utilitzar les eines adequades.
It is recommended that you open the bottle and aerate the wine for a while before drinking it. - És recomanable obrir l'ampolla i airejar el vi durant una estona abans del seu consum.
2. tr gasar / gasificar
Aerated water. - Aigua gasificada (o gasada).

aerial
n (f) l'antena
adj
aeri
Aerial photo - Foto aèria

aerie
n
1. (US) (m) elniu (d'un ocell de rapinya construït en un lloc alt)
2. casa o fortalesa col·locada en una alçada

aerobic
adj

1. aerobi
2. aeròbic

aerobics
n (m) l'aeròbic

aerodrome
n (m) l'aeròdrom

aerodynamic
adj
aerodinàmic

aerodynamics
n (f) l'aerodinàmica

aeroplane
n (f) l'avió

aerosol
n (m) l'aerosol

aerostat
n (m) l'aeròstat

aesthetic
adj
estètic

aesthetics
n (f) l'estètica

AFAIK (As Far As I Know)
acr pel que jo sé

affable
adj
afable / atent

affair
n

1. (m) l'afer

1. (f) larelació sentimental / aventura amorosa / (m) l'idil.li amorós
1. (f pl.) lesoccupacions / (m pl.) elsinteressos
expr to have an affair
estar embolicat (sentimalment, amb una dona o amb un home) / entendre's (amb un home o una dona, esp. altres que el cònjuge)

affect
v
1. tr afectar / repercutir en
2. tr [to emotionally move] afectar

affectation
n
1. (f) l'afectació / cursileria / (m) l'amanerament

affection
n
1. (m) l'afecte / (f) l'afecció

affectionate
adj
afectuós

affectionately
adv afectuosament / amb tendresa

affidavit
n
1. (f) ladeclaració (jurada) / (m) l'afidàvit

affinity
n (f) l'afinitat / simpatia

affirm
v tr afirmar / constatar

affirmation
n (f) l'afirmació

affirmative
adj
afirmatiu
n (f) l'afirmativa
expr affirmative action
(f) ladiscriminació positiva
expr answer in the affirmative
donar una resposta afirmativa / respondre afirmativament

affix
n (m) l'afix
v afixar

afflatus
n (f) lainspiració

afflict
v tr afligir

affliction
n
1. (f) la[suffering] aflicció / pena / afecció / (m) eltropell
1. (m) el[cause of suffering] mal / (f) lamalaltia

affluence
n (f) lariquesa / prosperitat / abundància

affluent
adj
ric / pròsper

afford
v
1. tr poder permetre's (alguna cosa)
2. tr oferir / donar

affordable
adj
assequible

affront
n (m) l'afront
v afrontar

Afghan
n (m / f)afganès
adj
afganès

Afghanistan
n (m) l'Afganistan

aficionado
n (m / f)fan / aficionat

afloat
adj
flotant
expr stay afloat

1. mantenir-se a flor d'aigua / mantenir-se sobre l'aigua / mantenir-se flotant (o surant)
2. [fig.] tirar endavant

afoot
adj

1. en marxa / en perspectiva
There are plans afoot to build luxury hotels - Hi ha plans de construir hotels de luxe
2. (US) a peu

afore
adv abans

aforementioned
adj
abans esmentat / esmentada / esmentats / esmentades
n.b. The gender of 'esmentat' depends on what is 'aforementioned' (for example: 'El cas abans esmentat', 'Els casos abans esmentats', 'La resolució abans esmentada', 'Les resolucions abans esmentades'.

afraid
adj

He's afraid of the dark - Té por de la foscor
expr I'm afraid not
la veritat és que no / em temo que no
expr I'm afraid so
la veritat és que sí / em temo que sí

afresh
adv (una) altra vegada / (una) altra volta / de nou / (un) altre cop (i de manera diferent)

Africa
n (f) l'Àfrica

African
adj
africà
n (m / f)africà

African American
n (m / f)afroamericà
adj
afroamericà

Afrikaans
n (m) l'afrikaans

Afrikaner
n (m / f)afrikaner

afro
n (m) el(pentinat) afro

Afro-American
n (m / f)afroamericà
adj
afroamericà

Afro-Cuban
adj
afro-cubà

after
adv després / més tard
prep després de
expr be after (something)
anar al darrere d'(una cosa)
What are you after? - Què pretens?

after-effect
n
1. (m) eldeixat / deix / efecte secundari / (f) laseqüela

afterlife
n
1. (f) lavida d'ultratomba / vida ultraterrena / altra vida / vida després de la mort / vida pòstuma / (m) l'altre món / més-enllà

aftermath
n
1. (f) laseqüela / (f pl.) lesseqüeles
2. (m) elperíode posterior
In the aftermath of war - En el període posterior a la guerra

afternoon
n (f) latarda

aftershock
n (f) larèplica (d'un terratrèmol)

aftertaste
n (m) eldeixat / regust

afterward
adv després / posteriorment

afterwards
adv després / posteriorment

afterword
n (m) elpostfaci / epíleg

again
adv
1. un altre cop / una altra vegada
To do something again - Tornar a fer alguna cosa
To do something all over again - Tornar a fer alguna cosa des del principi
What's it called again? - Com es deia? / Com has dit que es deia?
2. de nou / novament
Hello again! - Hola de nou!
expr come again?
(colloq) què has dit?
expr never again
mai més
expr not again!
un altre cop!
expr now and again
de tant en tant
expr say again?
(colloq) què has dit?
expr time and (time) again
una i altra vegada

against
prep
1. contra
2. en contra (de)

agalactia
n (f) l'agalàctia / agalàxia

Agamemnon
n Agamèmnon

agar
n (m) l'agar / agar-agar

agar-agar
n (m) l'agar-agar / agar

agave
n (f) l'atzavara
expr agave nectar (or syrup)
(m) elxarop d'atzavara

age
n
1. (f) l'edat
2. (f) l'època / era
3. (f) lavellesa
4. ages (UK) (colloq) molt de temps
I haven't seen her for ages - Fa molt de temps que no la veig
It was ages ago - Va ser fa molt de temps
It will take ages - No acabarem mai
v
1. intr envellir
2. intr madurar
expr age group (or range or bracket)
(f) lafranja d'edats
expr come of age
arribar a la majoria d'edat
expr late middle age
(f) lallindar de la vellesa
She was reaching late middle age - Començava a ser gran
expr middle age
(f) lamitjana edat
expr Middle Ages
(f) l'Edat Mitjana (o Medieval)
expr old age
(f) lavellesa
expr Stone Age
(f) l'Edat de Pedra
expr under age
menor d'edat
> age out
v.c. intr arribar a una edat límit (i no poder gaudir de serveis públics destinats a persones més joves de l'edat límit)

aged
adj

1. vell / gran
2. de (x) anys / d'entre (x) i (y) anys
She is married to a man aged 75. - Està casada amb un home de 75 anys.
The competition is open to all children aged 12 to 16 (or aged between 12 and 16). - El concurs és obert a tots els joves d'entre 12 i 16 anys.
n the agedels ancians

ageing
n (UK) (m) l'envelliment

ageism
n fenòmen de patir discriminació per raons de l'edat (o el fet de practicar aquest tipus de discriminació)

ageist
adj
(refereix a) una política / un comentari etc. que discrimina a una persona per raons de l'edat

age-long
adj
(before noun) centenari / secular

agency
n

1. (f) l'agència / empresa

1. (f) lainstitució / (m) l'organisme
expr dating agency
(f) l'agència matrimonial
expr employment agency
(f) l'agència de col·locació
expr news agency
(f) l'agència de premsa
expr press agency
(f) l'agència de premsa
expr temp agency
(f) l'empresa de treball temporal
expr travel agency
(f) l'agència de viatges

agenda
n
1. (f) l'agenda
2. (m) l'ordre del dia

agent
n
1. (m) l'agent
2. [IT] (m) l'agent[Termcat]
expr agent provocateur
(m / f)agent provocador
expr business agent
(m / f)agent de negocis
expr customs agent
(m / f)agent de duanes
expr estate agent
(UK) (m / f)agent immobiliari
expr (be a) free agent
ser una persona independent / ser lliure de fer el que (un) vol
expr insurance agent
(m / f)agent d'assegurances
expr literary agent
(m / f)agent literari
expr real estate agent
(US) (m / f)agent immobiliari
expr secret agent
(m / f)secret agent

age-old
adj
vetust / molt antic

agglomeration
n (f) l'aglomeració

agglutinate
v tr aglutinar

agglutination
n (f) l'aglutinació

agglutinative
adj
aglutinant
Agglutinative languages - Llengües aglutinants

aggrandise
v
1. (UK) ampliar / engrandir
2. exagerar / exalçar

aggrandize
v
1. tr ampliar / engrandir
2. tr exagerar / exalçar

aggravate
v
1. tr agreujar
2. tr irritar

aggression
n
1. (f) l'agressivitat / (m) l'esperit agressiu
2. (f) l'agressió
Military aggression - Agressió militar

aggressive
adj
agressiu

agressively
adv agressivament

aggro
n
1. (f) lamolèstia / nosa / dificultat / (m) elproblema
1. (m) elcomportament agressiu i violent / (f) laviolència

aghast
adj
horroritzat / amb esbalaïment

agile
adj
àgil

agility
n (f) l'agilitat

aging
n (m) l'envelliment

agitate
v
1. tr agitar
2. tr pertorbar
expr agitate against
fer campanya en contra de
expr agitate for
fer campanya a favor de

agitated
adj
agitat

agitation
n
1. (m) elneguit / (f) latorbació
2. (f) l'agitació

agitator
n
1. (m / f)agitador / esvalotador / provocador
2. (m) l'agitador[Termcat]

agnomen
n (m) el(hist.) segon cognom

ago
adv fa (haver transcorregut [tant de temps] des d'alguna cosa)
Three years ago - Fa tres anys
A few minutes ago - Fa uns minuts

agonise
v intr (UK) trencar-se el cap

agonising
adj

1. (UK) turmentador
2. (UK) agònic

agonize
v intr trencar-se el cap

agonizing
adj

1. turmentador
2. agònic

agony
n
1. (m) el[physical] dolor agut
2. (f) la[mental] angoixa / angúnia / tortura
expr agony aunt
(f) laconsellera sentimental
expr agony uncle
(m) elconseller sentimental

agrarian
adj
agrari

agree
v
1. tr [~ to] acordar / accedir / convenir
To agree to (do) something. - Acordar (fer) alguna cosa).
2. intr estar d'acord
Do you agree? - Estàs d'acord?
3. intr posar-se d'acord
4. intr concordar
Adjectives agree with the nouns that they modify. - Els adjectius concorden amb els substantius que modifiquen.
expr agree to disagree
(si dues persones 'agree to disagree' sobre un assumpte, vol dir que reconeixen que no es poden posar d'acord en l'assumpte i accepten aquest fet)
> agree on (something)
v.c. coincidir en (alguna cosa) / arribar a un acord sobre (alguna cosa)
> agree upon
v.c. intr arribar a un acord sobre (alguna cosa)
> agree with (something)
v.c. aprovar
> agree with (someone)
v.c.
1. estar d'acord amb algú
2. provar a algú
n.b. 'Provar a algú' means 'to agree with someone' in the sense 'to suit' (i.e. 'the hot weather agrees with me').

agreeable
adj
amè / agradable / tractable / grat
expr be agreeable
estar conforme / estar d'acord
Are you agreeable? - Et sembla bé?

agreement
n
1. (m) l'acord / (f) l'entesa
2. (m) l'acord / conveni
Contractual agreement - Acord contractual
3. [LING] (f) laconcordança

expr be in agreement with
estar d'acord amb
expr come to (or reach) an agreement
arribar a un acord
expr nod in agreement / nod your agreement
assentir amb el cap

agribusiness
n (m) l'agronegoci

agricultural
adj
agrícola
expr agricultural chemistry
(f) l'agroquímica

agriculture
n (f) l'agricultura

aground
adj
encallat
expr run aground
encallar-se

ague
n (f) lafebre aguda / esgarrifança

aguish
adj
febrós

ahead
adv al davant
expr be ahead of your time
anticipar-se a la seva època
expr go ahead
tenir lloc
expr go ahead with (something)
seguir endavant amb (alguna cosa)

ahem
excl ehem!

ahoy
excl
1. a la vista
Ship ahoy! - Vaixell a la vista!
Land ahoy! - Terra a la vista!
Pirates ahoy! - Pirates a la vista!
2. hola
Ahoy there! - Ei, hola!
Ahoy there matey! - Ei, hola noi (o amic)!

AI (Artificial Insemination)
n (f) laIA (Inseminació Artificial)

AI (Artificial Intelligence)
n (f) laIA (Intel.ligència Artificial)

aid
n
1. (m) l'ajut / auxili / (f) l'ajuda
v ajudar
expr aid worker
(m / f)cooperant
expr first aid
(m pl.) elsprimers auxilis
First aid kit - Farmaciola de primers auxilis

aide
n (m / f)assistent

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
n (f) laSIDA (Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida)
expr AIDS epidemic
(f) l'epidèmia de la SIDA

aigrette
n (m) elpomall

aikido
n (m) l'aikido

aikidoka
n (m / f)aikidoka

ailanthus
n (m) l'ailant

ailment
n
1. (f) lamalaltia / xacra / (f) laindisposició / (m) elmal

aim
n
1. (m) l'objectiu / (f) lafinalitat
2. (f) lapunteria

v
1. tr dirigir
2. tr [weapon] apuntar
> aim to
v.c. proposar-se / tenir com a objectiu / pretendre

aimless
adj
sense rumb

aimlessly
adv
1. [having no direction] sense rumb fix
2. [having no plan] sense esma / sense propòsit

air
n (m) l'aire
adj
aeri
v airejar
expr air brake
(m) elfre aerodinàmic
expr air heater
(m) l'escalfador d'aire
expr air pump
(f) labomba d'aire
expr air rifle
(f) lacarrabina d'aire / carrabina pneumàtica
expr air show
(f) l'exhibició aèria / exhibició d'acrobàcia aèria
expr air vent
(m) elforat de ventilació
expr to get some air
treure a prendre la fresca
> air out
v.c. airejar

airbag
n (m) elcoixí de seguretat[Termcat]
n.b. The official term for 'airbag' is 'coixí de seguretat' but 'airbag' is also widely used.

airborne
adj

1. [troops] aerotransportat
The 6th Airborne Division - La 6a divisió aerotransportada
2. que es propaga (o transmissible) per l'aire (o per via aeria) / de transmissió aeria
Airborne diseases - Malalties de transmissió aeria
3. [particle] en suspensió

airbrush
n (m) l'aerògraf
v
1. tr pintar amb aerògraf
2. tr retocar

air conditioning
n (m) l'aire condicionat

aircraft
n (f) l'aeronau
expr aircraft carrier
(m) elportaavions

airer
n (UK) (m) l'estenedor

air force
n (f) laforça aeria

air hostess
n (f) l'hostessa (de vol)

airily
adv despreocupadament / com aquell qui res

airiness
n (f) lalleugeresa

airline
n (f) lalínia aèria

airplane
n (f) l'avió

airport
n (m) l'aeroport

air-raid shelter
n (m) elrefugi antiaeri

air-raid warning
n (f) l'alarma antiaèria

airship
n (m) eldirigible

airspace
n (m) l'espai aeri

air steward
n (m) l'auxiliar de vol

air stewardess
n (f) l'hostessa (de vol)

airstrip
n (f) lapista d'aterratge

airtight
adj
hermètic

airwaves
n (f pl.) lesones de ràdio / ones radiofòniques

airy
adj

1. obert als quatre vents
2. despreocupat

aisle
n (m) elpassadís

AIUI (As I Understand It)
acr tal com jo l'entenc

ajar
adj
entreobert

AKA (Also Known As)
acr també conegut com

akinesia
n (f) l'acinèsia

Akkad
n Accad

Akkadian
n
1. (m / f)accadi
2. (m) l'accadi
adj
accadi

alacrity
n (f) l'alacritat

alarm
n (f) l'alarma
v tr alarmar
expr alarm clock
(m) eldespertador
expr false alarm
(f) lafalsa alarma

alarmed
adj

1. alarmat
2. que disposa d'una alarma

alarming
adj
alarmant / inquietant / escruixidor

alarmingly
adv de forma alarmant / de forma inquietant / de forma preocupant

alarmist
adj
alarmista

alas
excl
1. per desgràcia / desgraciadament
2. ai las!

alb
n (f) l'alba

Albania
n (f) l'Albània

Albanian
n
1. [LANG] (m) l'albanès
2. (m / f)albanès
adj
albanès

albatross
n (m) l'albatros

albedo
n (f) l'albedo

albeit
conj encara que
n.b. 'Albeit' is a fairly formal word that has been added to the dictionary mainly to help Catalan speakers understand its meaning. If you are in fact looking to translate 'albeit' into Catalan be very careful. Bear in mind that grammatically 'albeit' and 'encara que' are used very differently and should not be substituted directly one for the other.

albino
adj
albí

album
n [MUSIC] (m) eldisc

albumin
n (f) l'albúmina

alchemist
n (m / f)alquimista

alchemy
n (f) l'alquímia

alcohol
n (m) l'alcohol

alcoholic
n (m / f)alcohòlic
adj
alcohòlic

alcoholism
n (m) l'alcoholisme

alcopop
n (UK) beguda alcohòlica barrejada amb una beguda carbònica (naranja, llimona, préssec etc.) perquè el gust del segon sigui més fort que el gust del primer. Són com els còctels però barrejats pel fabricant i no pel consumidor o cambrer.

aldehyde
n (m) l'aldehid

alder
n (m) elvern

alderman
n (m / f)regidor / conseller municipal

ale
n (f) lacervesa (d'alta fermentació)

alert
v tr avisar
n (f) l'alerta
adj
vigilant / atent
expr be on the alert for (something)
estar atent a (una cosa)

alertness
n (m) eldesvetllament / deixondiment

A-level (Advanced Level)
n (UK) (m) elCOU (Curs d'Orientació Universitària)

alfalfa
n (m) l'alfals

algebra
n (f) l'àlgebra

algebraic
adj
algèbric / algebraic

Algeria
n (f) l'Algèria

Algerian
adj
algerià
n (m / f)algerià

algid
adj
àlgid

algorithm
n (m) l'algorisme

alias
n
1. (m) elnom fals / (f) laidentitat falsa
2. (f) l'àlies
Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière - Jean-Baptiste Poquelin, més conegut com Molière
3. [IT] (m) l'àlies[Termcat]

alibi
n (f) lacoartada

Alicante
n (m) l'Alacant

alien
n
1. (m / f)extraterrestre
2. (m / f)immigrant
Legal alien - Immigrant legal
Illegal alien - Immigrant il·legal / sense papers
adj

1. forà / estranger
2. estrany
3. extraterrestre

alienation
n (f) l'alienació

a-life
n (f) lavida artificial

alight
v
1. [d'un vehicle] baixar
2. [ocell] posar
adj
encès / ardent

align
v tr alinear
expr to align yourself with
alinear-se amb / estar d'acord amb / coincidir amb
Zapatero has accused Aznar of aligning himself with Bush. - Zapatero ha acusat Aznar d'alinear-se amb Bush.

alignment
n
1. (f) l'alineació / (m) l'alineament

alimony
n (f) lapensió (de divorci, etc.)

A-list
n la flor i nata

alive
adj
viu

alkalosis
n (f) l'alcalosi
expr metabolic alkalosis
(f) l'alcalosi metabòlica
expr respiratory alkalosis
(f) l'alcalosi respiratòria

alkie
n (slang) (m / f)alcohòlic

alky
n (slang) (m / f)alcohòlic

all
adj
tot
expr after all
al capdavall / ben mirat
expr all around
(per tot) arreu
expr all in all
comptat i debatut / en definitiva / en conjunt / entre una cosa i una altra
expr (not) at all

1. en absolut / de cap manera
2. gens
It's not at all easy - No és gens fàcil
Have you seen her at all? - L'has vista per casualitat? / No l'has pas vista?
expr that is not all
la cosa no queda aquí

allay
v dissipar / mitigar / apaivagar

all-consuming
adj
absorbent

allegation
n (f) laal·legació

allege
v tr al·legar

alleged
adj
presumpte

allegedly
adv presumptament

allegiance
n (f) lalleialtat

allegorical
adj
al·legòric

allegorically
adv al·legòricament

allegory
n al·legoria

all-encompassing
adj
complet

Allen key
n (f) laclau Allen

allergic
adj
al·lèrgic
expr be allergic to (something)
ser al·lèrgic a una cosa

allergy
n (f) l'al·lèrgia
expr food allergy
(f) l'al·lèrgia alimentària

alleviate
v tr alleujar

alley
n (m) elcarreró / passatge / passadís

alley-oop
n [SPORT] (m) l'alley-oop[Termcat]

alleyway
n (m) elcarreró / passatge / passadís

alliance
n (f) l'aliança / lliga

allied
adj

1. aliat
2. afí / semblant

alligator
n (m) l'al·ligàtor

all-important
adj
determinant / decisiu

all-knowing
adj
omniscient

allocate
v tr assignar / destinar

allocation
n (f) l'assignació

allosaurus
n (f) l'al·losaure

allotrope
n (m) l'al·lòtrop

all over
adv (per tot) arreu

allow
v permetre / fer possible
> allow for
v.c. intr tenir en compte / tenir en consideració

allowance
n
1. (US) (f) lasetmanada / paga setmanal
2. (f) laprestació / assignació / pensió
expr make allowances for (somebody)
ser indulgent amb (algú)
expr make allowances for (something)
tenir en compte / tenir en consideració / considerar

alloy
n (m) l'aliatge
v tr aliar
To alloy x with y. - Aliar x amb y.

all-powerful
adj
totpoderós / omnipotent

all right
adj

1.
2. regular / passable
3. acceptable
adv
excl
1. d'acord!
2. (molt) bé!
expr it'll be all right / everything's going to be all right
tot sortirà bé

all-round
adj
complet / amb tots els ets i uts

All Saints Day
n (m) el(dia de) Tots Sants

allspice
n (m) elpebre de Jamaica

allude
v al·ludir
> allude to
v.c. intr al·ludir a (referir-se a algú o a alguna cosa sense esmentar-los)

allure
n
1. (m) l'atractiu / encant / encís / (f) lamàgia

alluring
adj
atractiu / temptador

ally
n (m) l'aliat

almighty
adj
omnipotent

almond
n (f) l'ametlla
expr almond milk
(f) lallet d'ametlles

almost
adv gairebé / quasi

almshouse
n (UK) hospici

aloft
adv enlaire / en l'aire

alone
adv sol
adj
sol
expr go it alone
independitzar-se / fer (una cosa) per compte propi
expr leave (something or somebody) alone
deixar en pau / deixar estar
expr let alone
ni molt menys / ni tampoc / i encara menys

along
prep al llarg de
expr along with
amb / juntament amb
expr all along
des del primer moment / des del principi / des de sempre
expr be along
(generalment en futur o condicional) arribar
expr bring along
portar
He brought along his big brother / he brought his big brother along - Va portar el seu germà gran
expr come along
venir
Why don't you come along with me? - Per què no m'acompanyes?

aloof
adj
distant / reservat
expr remain aloof
mantenir-se al marge

aloud
adv en veu alta / a alta veu

alpha
n (f) l'alfa

alphabet
n (m) l'alfabet / abecedari

alphabet book
n (m) l'abecedari

alphabetical
adj
alfabètic
expr (in) alphabetical order
(per) ordre alfabètic

alphabetise
v tr (UK) alfabetitzar

alphabetize
v tr alfabetitzar

alphanumeric
adj
alfanumèric

alpine
adj
alpí

already
adv ja

Alsace
n (f) l'Alsàcia

Alsatian
n
1. (UK) [ZOOL] (m) elpastor alemany
2. [LANG] (m) l'alsacià
adj
alsacià

also
adv també / a més (a més)

Altaic
adj
altaic

altar
n (m) l'altar
expr altar boy
(m) l'escolà / escolanet

altarpiece
n (m) elretaule

alter
v alterar / canviar

alteration
n (f) l'alteració / transformació

altercation
n (m) l'altercat

alternate
v
1. tr alternar
2. intr [between A and B] oscil·lar (entre A i B)
adj

1. altern
2. alternatiu
n (US) (m / f)suplent

alternately
adv alternadament

alternating current
n (m) elcorrent altern

alternative
n (f) l'alternativa
adj
alternatiu

alternatively
adv alternativament

although
conj encara que

altimeter
n (m) l'altímetre

altitude
n (f) l'alçada

altocumulus
n (m) l'altocúmulus / altocúmul

altogether
adv
1. en total
2. completament / totalment
expr in the altogether
(colloq) despullat / nu

altostratus
n (m) l'altostratus / altostrat

altruism
n (m) l'altruisme

altruist
n (m / f)altruista

altruistic
adj
altruista

aluminium
n (UK) (m) l'alumini

aluminum
n (US) (m) l'alumini

alumni
n (m pl.) elsexalumnes

always
adv sempre / tothora

Alzheimer's
n (f) la(malaltia d')Alzheimer

amalgam
n (f) l'amalgama

amaranth
n (m) l'amarant

amass
v amassar / acumular / arreplegar

amateur
n (m / f)aficionat

amaurosis
n (f) l'amaurosi

amaze
v tr admirar / deixar admirat / deixar estupefacte / deixar de pedra

amazement
n (f) lasorpresa / admiració

amazing
adj
extraordinari / excepcional
Amazing! - Sembla mentida!

amazingly
adv increïblement / sorprenentment

ambassador
n (m / f)ambaixador

amber
n (m) l'ambre

ambidextrous
adj
ambidextre

ambiguity
n (f) l'ambigüitat

ambiguous
adj

1. ambigu
2. boirós

ambitious
adj
ambiciós

ambivalence
n (f) l'ambivalència

ambivalent
adj
ambivalent
To be ambivalent - Tenir sentiments contradictoris

amble
v anar xino-xano / caminar amb aire desmenjat

ambo
n (Aus) conductor d'ambulància / paramèdic

ambrosia
n (f) l'ambrosia

ambulance
n (f) l'ambulància

ambulatory
adj
ambulant

ambush
n (f) l'emboscada
v tr emboscar

ameba
n (US) (f) l'ameba

amenable
adj
dòcil / avinent

amend
v esmenar

amendment
n (f) l'esmena

amends
n compensació / reparació
expr make amends
fer justícia / compensar / reparar / rescabalar

amenorrhea
n (f) l'amenorrea

America
n
1. (m pl.) elsEstats Units
2. (f) l'Amèrica

American
adj
(nord-)americà
n (m / f)(nord-)americà

American football
n (UK) (m) elfutbol americà

Americanisation
n (UK) (f) l'americanització

Americanise
v tr (UK) americanitzar
expr become Americanised
(UK) americanitzar-se

Americanism
n (m) l'americanisme
expr anti-Americanism
(m) l'anti-americanisme

Americanization
n (f) l'americanització

Americanize
v tr americanitzar
expr become Americanized
americanitzar-se

americium
n [CHEM] (m) l'americi

Amerindian
adj
(dated) amerindi
n (dated) (m / f)amerindi

amethyst
n (f) l'ametista

Amharic
n (m) l'amhàric

amiability
n (f) l'afabilitat

amiable
adj
afable / agradable / simpàtic / cordial

amiably
adv afablement

amicable
adj
cordial / amigable

amicably
adv amistosament / cordialment / amigablement

amid
prep entre / enmig de

amide
n (f) l'amida

amidst
prep entre / enmig de

amino acid
n (m) l'aminoàcid

Amish
adj
amish
n the Amishels amish

amiss
adj
incongruent / que falla / que no encaixa
expr not go amiss
(UK) ser benvingut
expr there's something amiss
alguna cosa no rutlla

ammonia
n (m) l'amoníac

ammonium
n (m) l'amoni

amnesia
n (f) l'amnèsia

amnesty
n (f) l'amnistia
v amnistiar

Amnesty International
n (f) l'Amnistia Internacional

amniocentesis
n (f) l'amniocentesi

amniotic
adj
amniòtic

amniotic fluid
n (m) ellíquid amniòtic

amoeba
n (f) l'ameba

among
prep entre

amongst
prep entre

amorous
adj
amorós

amorphous
adj
amorf

amount
n
1. (f) laquantitat
2. (f) la[sum of money] suma
> amount to
v.c. intr equivaler a, ve a ser
It doesn't amount to much - No és res de l'altre món

amoxicillin
n (f) l'amoxicil·lina

amp
n
1. (m) l'amplificador
2. (m) l'ampere

ampere
n (m) l'ampere

ampersand
n (f) l'et / i comercial[Termcat]
n.b. 'i comercial' is the term used in the printing business.

amphetamine
n (f) l'amfetamina

amphibian
n (m) l'amfibi

amphibious
adj
amfibi

amphitheater
n (US) (m) l'amfiteatre

amphitheatre
n (UK) (m) l'amfiteatre

amphora
n (f) l'àmfora

amphoteric
adj
amfòter

ampicillin
n (f) l'ampicil·lina

ample
adj

1. suficient / bastant
2. abundant

amplification
n (f) l'amplificació

amplifier
n (m) l'amplificador

amplify
v amplificar

amputate
v tr amputar

amputation
n (f) l'amputació

amputee
n (m / f)amputat

amulet
n (m) l'amulet

amuse
v tr divertir / entretenir

amusement
n
1. (m) eldivertiment / (f) ladistracció / diversió
2. (f) l'atracció
3. (before noun) recreatiu

expr amusement park
parc d'atraccions

amusing
adj
divertit

amyotonia
n (f) l'amiotonia / miatonia

Anabaptism
n (m) l'anabaptisme

Anabaptist
n (m / f)anabaptista
adj
anabaptista

anabasis
n (f) l'anàbasi

anabolism
n (m) l'anabolisme

anachronism
n (m) l'anacronisme

anachronistic
adj
anacrònic

anachronistically
adv anacrònicament

anacoluthon
n (m) l'anacolut

anaemia
n (UK) (f) l'anèmia
expr aplastic anaemia
(f) l'anèmia aplàstica
expr hemolytic anaemia
(f) l'anèmia hemolítica
expr iron-deficiency anaemia
(f) l'anèmia per dèficit de ferro

anaerobic
adj

1. anaerobi
2. anaeròbic

anaesthesia
n (UK) (f) l'anestesia

anaesthetic
n (UK) (m) l'anestèsic
expr local anaesthetic
(m) l'anestèsic local

anaesthetise
v (UK) anestesiar

anaesthetize
v tr (UK) anestesiar

anagram
n (m) l'anagrama

anal
adj
anal

analgesia
n (f) l'analgèsia

analog
adj
analògic

analogy
n (f) l'analogia

analyse
v (UK) analitzar

analysis
n (f) l'anàlisi

analyst
n (m / f)analista
expr political analyst
(m / f)analista polític
expr programmer analyst
(m / f)analista programador
expr systems analyst
(m / f)analista de sistemes

analyte
n (m) l'anàlit

analytical
adj
analític

analyze
v tr (US) analitzar

anaphora
n (f) l'anàfora

anaphoric
adj
anafòric

anaphylactic
adj
anafilàctic
expr anaphylactic shock
(m) elxoc anafilàctic

anarchic
adj
anarquista / àcrata

anarchical
adj
anarquista / àcrata

anarchist
n (m / f)anarquista / àcrata

anarchistic
adj
àcrata

anarchy
n (f) l'anarquia

anathema
n (m) l'anatema
expr to be anathema (to somebody)
repugnar (a algú)

anatomic
adj
anatòmic

anatomical
adj
anatòmic

anatomically
adv anatòmicament

anatomy
n (f) l'anatomia

ancestor
n (m / f)avantpassat / progenitor / ascendent

anchor
n (f) l'àncora

anchovy
n (f) l'anxova

ancient
adj

1. molt antic
2. des d'abans del segle V

ancillary
adj
auxiliar / secundari / suplementari

and
conj i

Andalucian
adj
andalús

Andorra
n (f) l'Andorra

Andorran
adj
andorrà
n (m / f)andorrà

android
n (m) l'androide

anecdotal
adj
anecdòtic

anecdote
n (f) l'anècdota

anemia
n (US) (f) l'anèmia
expr aplastic anemia
(f) l'anèmia aplàstica
expr hemolytic anemia
(f) l'anèmia hemolítica
expr iron-deficiency anemia
(f) l'anèmia per dèficit de ferro

anemometer
n (m) l'anemòmetre

anemone
n (f) l'anemone
expr sea anemone
(f) l'anemone

anesthesia
n (US) (f) l'anestesia

anesthetic
n (US) (m) l'anestèsic
expr local anesthetic
(m) l'anestèsic local

anesthetize
v (US) anestesiar

anew
adv (una) altra vegada / (una) altra volta / de nou / (un) altre cop (i de manera diferent)

Anfield
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol anglès Liverpool FC

angel
n (m) l'àngel

anger
n
1. (f) laràbia / còlera / (f) laira
v
1. tr enrabiar / provocar la ira
2. intr enrabiar-se / irritar-se / enutjar-se

angina
n (f) l'angina (de pit)

angioedema
n (m) l'angioedema / edema angioneuròtic

angiography
n (f) l'angiografia

angiomatosis
n (f) l'angiomatosi

angioneurotic edema
n (m) l'edema angioneuròtic / angioedema

angiosperm
n (f) l'angiosperma

angle
n

1. (m) l'angle

1. (m) l'enfocament / (f) laperspectiva
3. Angles (m pl.) elsAngles

> angle for
v.c. intr intentar indirectament aconseguir (una cosa)

Anglepoise
n (UK) (m) elflexo

Anglican
adj
anglicà
n (m / f)anglicà
expr Anglican Church
(f) l'església anglicana

Anglophile
n (m / f)anglòfil
adj
anglòfil

Anglophilia
n (f) l'anglofília

Anglophilic
adj
anglòfil

Anglophobe
n (m / f)anglòfob

Anglophobia
n (f) l'anglofòbia

Angola
n (f) l'Angola

Angolan
n (m / f)angolès
adj
angolès

angrily
adv amb ràbia / amb irritació / amb ira

angry
adj
enfadat / empipat / enutjat / fora de si
expr to become (or get) angry
empipar-se / enfadar-se / enutjar-se

angst
n (f) l'ansietat / ànsia

Anguilla
n Anguilla

anguish
n (f) l'angoixa

anhidrosis
n (f) l'anhidrosi

aniconic
adj
[RELIG] anicònic

aniconism
n [RELIG] (m) l'aniconisme

aniline
n (f) l'anilina

animal
n
1. (m) l'animal
2. (m) l'animal de quatre potes / quadrúpede

animated
adj
animat

animation
n (f) l'animació

animatronics
n (f) l'animació electrònica

anime
n (m) l'anime

animism
n (m) l'animisme

animist
n (m / f)animista

animistic
adj
animista

animosity
n (f) l'animositat

animus
n (f) l'animadversió / animositat

anise
n (m) l'anís[Termcat]
expr star anise
(m) l'anís estrellat

aniseed
n (m) l'anís[Termcat]

anisette
n (m) l'aniset[Termcat]

anisocoria
n (f) l'anisocòria

ankle
n (m) elturmell
expr ankle support
[SPORT] (f) laturmellera

anklet
n
1. (m) elbraçalet de turmell / (f) laturmellera

ankylosis
n (f) l'anquilosi

annex
n (m) l'annex
v annexionar

anniversary
n (m) l'aniversari

announce
v tr revelar / donar a conèixer / informar / fer públic / fer saber

announcement
n (f) lanotificació

annoy
v
1. fer enfadar
n.b. 'Fer enfadar' means 'to annoy' in the sense 'to make angry'.

2. atabalar
n.b. 'Atabalar' means 'to annoy' in the sense 'to bother' / 'to disturb'.

annoyance
n (m) l'enuig
Much to my annoyance - Amb gran disgust per part meva

annoyed
adj
enfadat / irritat

annoying
adj
irritant

annual
adj
anual / anyal
expr annual report

annually
adv anualment

annuity
n
1. (f) l'anualitat
2. (f) larenda (anual)

annul
v anul·lar

annular
adj
anular
Annular eclipse - Eclipsi anular

annulment
n (f) l'anul·lació

annunciation
n
1. (f) l'anunciació
2. Annunciation (f) l'Anunciació

anodyne
adj
anodí

anoint
v tr ungir

anointing
n (f) l'unció

anomalous
adj
anòmal

anomaly
n (f) l'anomalia

anonymity
n (m) l'anonimat

anonymous
adj
anònim
To remain anonymous - Mantenir-se en l'anonimat

anonymous FTP
n (m) elFTP anònim

anorak
n
1. [CLOTHES] (m) l'anorac
2. (slang) (m / f)geek

anosmia
n (f) l'anòsmia

another
pron un altre
adj
un altre

anovulation
n (f) l'anovulació

anovulatory
adj
anovulatori

anoxemia
n (f) l'anoxèmia

anoxia
n (f) l'anòxia

anoxic
adj
anòxic

answer
n
1. (f) laresposta
2. (f) laresposta / rèplica
3. (f) lasolució
v contestar / respondre
To answer the phone - Agafar el telèfon
To answer the door - Obrir la porta
> answer to
v.c.
1. intr donar comptes a
2. intr reconèixer com a seu (el nom)

answering machine
n (m) elcontestador (automàtic)

answerphone
n (m) elcontestador (automàtic)

ant
n (f) laformiga

antagonise
v tr (UK) enutjar / enfadar / irritar / indisposar

antagonism
n (m) l'antagonisme

antagonist
n (m / f)antagonista

antagonistic
adj
antagònic / hostil

antagonize
v tr enutjar / enfadar / irritar / indisposar

Antarctica
n (f) l'Antàrtida

anteater
n (m) elformiguer

antecedent
n (m) l'antecedent

antelope
n (m) l'antílop

antenatal
adj
(UK) prenatal

antenna
n (f) l'antena
Master antenna / community antenna - Antena col·lectiva
Directional antenna - Antena direccional
Omnidirectional antenna - Antena omnidireccional

anthem
n (m) l'himne

anthocyanin
n (f) l'antocianina

anthracite
n (f) l'antracita

anthrax
n (m) elcarboncle / àntrax (maligne)

anthropic
adj
antròpic

anthropocentric
adj
antropocèntric

anthropocentrism
n (m) l'antropocentrisme

anthropogenic
adj
antropogènic

anthropoid
adj
antropoide

anthropologist
n (m / f)antropòleg

anthropology
n (f) l'antropologia

anthropometric
adj
antropomètric

anthropometry
n (f) l'antropometria

anthropomorphic
adj
antropomòrfic

anthropomorphism
n (m) l'antropomorfisme

anti
prep en contra de

anti-aging
adj
antiedat

antibacterial
adj
antibacterià
n (m) l'antibacterià

antibiotic
n (m) l'antibiòtic
adj
antibiòtic

antibody
n (m) l'anticòs

Antichrist
n (m) l'anticrist

anticipate
v
1. preveure / anticipar
2. esperar (alguna cosa) amb il·lusió (o expectació) / desitjar (alguna cosa) amb impaciència

anticipation
n

1. (f) l'anticipació

1. (f) l'expectació / (f) lail·lusió / impaciència
expr thanks in anticipation
gràcies per endavant / gràcies de bestreta

anticlockwise
adj
(UK) en sentit contrari a les agulles del rellotge
adv (UK) en sentit contrari a les agulles del rellotge

antics
n
1. (f pl.) lespallassades / bufonades / (m) elnúmeros / numerets

antidepressant
n (m) l'antidepressiu
adj
(before noun) antidepressiu

anti-doping
adj
antidopatge / antidòping

antidote
n (m) l'antídot

antifungal
adj
fungicida

Antigua and Barbuda
n Antigua i Barbuda

antihistamine
n (m) l'antihistamínic

antimatter
n (f) l'antimatèria

antimony
n (m) l'antimoni

antioxidant
n (m) l'antioxidant

antiparticle
n (f) l'antipartícula

antipyretic
adj
antipirètic
n (m) l'antipirètic

antique
n (f) l'antiguitat
adj
antic / arcaic

antiquity
n (f) l'antiguitat

antiretroviral
adj
antiretroviral
n (m) l'antiretroviral

anti-Semite
n (m / f)antisemita

anti-Semitic
adj
antisemita

anti-Semitism
n (m) l'antisemitisme

antiseptic
adj
antisèptic
n (m) l'antisèptic

anti-terrorist
adj
antiterrorista

anti-theft
adj
antirobatori
expr anti-theft device
(m) l'antirobatori

antithesis
n (f) l'antítesi

antithetical
adj
antitètic / contrari / paradoxal

antivirus
adj
antivirus
Antivirus software - Programari antivirus
expr antivirus program
(m) l'antivirus[Termcat]

anti-war
adj
antibel·licista / pacifista
Anti-war movement. - Moviment pacifista.

antonym
n (m) l'antònim

antsy
adj
(US) (colloq) inquiet / impacient / nerviós / neguitós

anus
n (m) l'anus

anvil
n (f) l'enclusa

anxiety
n

1. (f) l'angoixa / ansietat

1. (m) elneguit / (f) lainquietud
3. (f) laimpaciència

anxious
adj

1. neguitós / frisós
2. impacient

anxiously
adv amb neguit / neguitós / inquiet

any
adj

1. qualsevol
2. algun

anybody
pron algú

anyhow
adv
1. de tota manera / de totes maneres
Anyhow, who wants to live with his in-laws? - De tota manera, qui vol viure amb els sogres?
2. malgrat això / de tota manera / igualment
You may not like it, but do it anyhow. - Pot ser que no t'agradi però, malgrat això (de tota manera), fes-ho.
3. com a mínim / si més no
I think the children are finally asleep; anyhow, they're quiet. - Em sembla que per fi els nens dormen; com a mínim, no fan soroll.

anymore
adv
1. ja no
2. no més
3. cap més / més

any old how
adv d'una manera desordenada / sense cura

anyone
pron algú

anyroad
adv
1. de tota manera
Anyroad, who wants to live with his in-laws? - De tota manera, qui vol viure amb els sogres?
2. malgrat això / de tota manera / igualment
You may not like it, but do it anyroad. - Pot ser que no t'agradi però, malgrat això (de tota manera), fes-ho.
3. com a mínim / si més no
I think the children are finally asleep; anyroad, they're quiet. - Em sembla que per fi els nens dormen; com a mínim, no fan soroll.

anything
pron
1. alguna cosa / quelcom
2. res

anyway
adv
1. de tota manera
Anyway, who wants to live with his in-laws? - De tota manera, qui vol viure amb els sogres?
2. malgrat això / de tota manera
You may not like it, but do it anyway. - Pot ser que no t'agradi però, malgrat això (de tota manera), fes-ho.
3. com a mínim / si més no
I think the children are finally asleep; anyway, they're quiet. - Em sembla que per fi els nens dormen; com a mínim, no fan soroll.

anywhere
adv
1. a qualsevol lloc
n.b. 'A qualsevol lloc' is used in affirmative sentences (i.e. 'anywhere in the world' > 'a qualsevol lloc del món'). 'Enlloc' is used in the negative (i.e. 'I couldn't find him anywhere' > 'No el vaig trobar enlloc').

2. enlloc
n.b. 'Enlloc' is used in the negative (i.e. 'I couldn't find him anywhere' > 'No el vaig trobar enlloc').

aorta
n (f) l'aorta

aortic
adj
aòrtic

aortitis
n (f) l'aortitis

aortography
n (f) l'aortografia

apart
prep
1. separats
2. a (dos metres / tres quilòmetres...) de distància
expr apart from
a part de

apartheid
n (m) l'apartheid

apartment
n (m) l'apartament

apathetic
adj
apàtic

apathy
n (f) l'apatia / atonia

apatosaurus
n (m) l'apatosaure

ape
n
1. (m) elsimi / mico / (f) lamona
v tr imitar
expr go ape
(slang) emprenyar-se (o empipar-se o posar-se) com una mona

apeshit
n (vulg)
Go apeshit - Emprenyar-se (o empipar-se o posar-se) com una mona

apex
n (m) l'àpex

aphid
n
1. (m) elpugó
2. aphids (m pl.) elsafídids / àfids

aphonia
n (f) l'afonia

aphthosis
n (f) l'aftosi

apiece
adv cadascun

apnea
n (US) (f) l'apnea
Sleep apnea - Apnea del son

apnoea
n (UK) (f) l'apnea
Sleep apnoea - Apnea del son

apocalypse
n (f) l'apocalipsi

apocalyptic
adj
apocalíptic

apocryphal
adj
apòcrif

apogee
n (m) l'apogeu / súmmum

Apollo
n Apol·lo

apologetic
adj
(before noun) de disculpa
expr to be apologetic
demanar disculpes / disculpar-se

apologetically
adv en to contrit / en to de disculpa / sabent(-li) greu

apologetics
n (f) l'apologètica

apologia
n (f) l'apologia

apologise
v intr (UK) demanar disculpes / disculpar-se
> apologise for
v.c. intr demanar disculpes per / disculpar-se per

apologist
n
1. (m / f)apologista
2. [RELIG] (m / f)apologista / apologeta

apologize
v intr demanar disculpes / disculpar-se
> apologize for
v.c. intr demanar disculpes per / disculpar-se per

apology
n (f) ladisculpa

apoplexy
n
1. [MED] (f) laferidura / apoplexia
2. (m) elràbia / còlera

apostasy
n (f) l'apostasia

apostate
n (m / f)apòstata

apostle
n (m) l'apòstol

apostolic
adj
apostòlic
expr apostolic see
(f) laseu apostòlica

apostrophe
n (m) l'apòstrof

apotheosis
n (f) l'apoteosi

app
abbrev (f) l'aplicació

appal
v intr (UK) horroritzar

Appalachians
n (m pl.) elsApalatxes

appall
v intr (US) horroritzar

appalled
adj
horroritzat

appalling
adj

1. horrorós
2. deplorable / pèssim

apparatchik
n (m) l'apparàtxik

apparatus
n (m) l'aparell

apparel
n
1. (f) laindumentària / (f) laroba

apparent
adj

1. evident
2. aparent

apparently
adv pel que sembla

appeal
v
1. intr cridar
To appeal for participation / calm. - Cridar a la participació / calma.
2. intr interessar
It didn't appeal at all. - No li va interessar en absolut.
3. intr apel·lar / recórrer
4. intr [SPORT] apel·lar
expr popular appeal
(f) lapopularitat
> appeal to
v.c.
1. intr apel·lar a
2. intr atraure

appear
v
1. intr [become visible] aparèixer / figurar
2. [seem] semblar / aparentar
> appear for
v.c. intr representar (sobretot en un judici)

appearance
n

1. (f) l'aparició
n.b. 'Aparició' means 'appearance' as in 'to turn up / become visible'.


1. (m) l'aspecte (físic) / (f) l'aparença

appease
v tr apaivagar / aplacar / contemporitzar

appendicitis
n (f) l'apendicitis

appendix
n [ANAT] (m) l'apèndix

appetite
n
1. (m) l'apetit / (f) lagana
2. (f) l'avidesa / passió

appetizer
n (m) l'aperitiu

appetizing
adj
apetitós / llaminer

applaud
v
1. tr [clap hands] aplaudir / ovacionar
2. intr [clap hands] aplaudir
3. tr [praise] aplaudir / aclamar

applause
n (m pl.) elsaplaudiments

apple
n (f) lapoma
expr Adam's apple
(f) lanou del coll
expr apple tree
(f) lapomera
expr to be the apple of (somebody's) eye
ser la nina dels ulls (d'algú)
expr the apple never falls far from the tree
els testos s'assemblen a les olles

applet
n
1. (f) laminiaplicació[Termcat]
n.b. Although the official TermCat word for 'applet' is 'miniaplicació', 'applet' (used in the masculine) is also very widespread.

2. (m) l'applet

appliance
n (m) l'aparell

applicability
n (f) l'aplicabilitat

applicable
adj
aplicable

applicant
n (m / f)sol·licitant

application
n
1. (f) l'aplicació
2. [IT] (f) l'aplicació[Termcat]

applied
adj
aplicat

apply
v aplicar
To apply for - Sol·licitar (una feina, un permís, etc.)
To apply yourself - Treballar molt fort
To apply yourself to (your studies) - Dedicar-se als (estudis)
> apply for
v.c. intr sol·licitar (una feina, un permís, etc.)

appoint
v tr nomenar

appointment
n

1. (f) lacita
2. (f) l'hora (de visita)
3. (m) l'anomenament
By appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II - Proveïdor(s) de Sa Majestat la Reina Isabel II

1. (m) ellloc (de treball) / càrrec / (f) laplaça

apposite
adj
pertinent

appraisal
n (f) lavaloració / avaluació

appraise
v tr avaluar / valorar

appreciate
v
1. tr [value] apreciar
2. tr [be grateful] agrair
3. tr estar conscient de
4. intr [FIN] augmentar el valor

appreciation
n
1. (f) l'estima
2. [FIN] (f) l'apreciació

appreciative
adj

1. agraït
2. apreciatiu
3. elogiós

apprehend
v tr detenir

apprehension
n
1. (m) elneguit / (f) l'aprensió / ànsia
2. (f) ladetenció

apprehensive
adj
neguitós / aprensiu

apprentice
n (m / f)aprenent

apprenticeship
n (m) l'aprenentatge

approach
v
1. tr [come close] acostar-se a / aproximar-se a
2. intr [come close] acostar-se / aproximar-se
3. tr [talk to] dirigir-se a
4. tr [tackle] abordar / enfocar
n
1. (m) l'acostament / (f) l'aproximació
2. (m) l'enfocament / plantejament
I agree with the president's approach. - Estic d'acord amb l'enfocament del president.
A logical approach to the problem. - Un plantejament lògic del problema.
3. (m) l'accés
An approach to the bridge. - Un accés al pont.

expr approach shot
(m) el[tennis] cop d'aproximació

appropriate
adj
apropiat / adient

appropriateness
n (f) l'escaiença

approval
n
1. (m) elvist i plau
2. (f) l'aprovació

approve
v
1. tr aprovar
2. intr trobar bé
Do you approve? - Ho trobes bé?
> approve of
v.c. intr aprovar

approvingly
adv en to d'aprovació

approximate
adj

1. aproximat
2. aproximatiu

approximately
adv aproximadament

approximation
n (f) l'aproximació

appurtenance
n (m) elcomponent / accessori

apricot
n (m) l'albercoc

April
n (m) l'abril
expr April Fool
(f) lainnocentada
expr April Fools' day
(m) elDia dels Innocents
n.b. 'El Dia dels Innocents' is the Catalan equivalent of April Fools' Day but it takes place on the 28th of December rather than the 1st of April.

apron
n (m) eldavantal

apropos
prep (~ of) a propòsit (de)
adj
apte / convenient / oportú / a propòsit

apt
adj

1. apropiat / encertat / ideal
2. propens
To be apt to - Ser propens a / inclinar-se a
3. competent

aptitude
n (f) l'aptitud

aptness
n (m) l'encert

aquaculture
n (f) l'aqüicultura

aquamarine
n (f) l'aiguamarina
adj
de color aiguamarina / blau verd / verd mar

aquarium
n (m) l'aquàrium

Aquarius
n (m) l'Aquari

aqueduct
n (m) l'aqüeducte

aqueous
adj
aquós

aquifer
n (m) l'aqüífer

aquiferous
adj
aqüífer

Arab
n (m / f)àrab
adj
àrab

arabesque
n (m) l'arabesc

Arabian Sea
n (f) laMar d'Aràbia

Arabic
n (f) l'àrab

arable
adj
arable / cultivable / laborable

arachnid
n (m) l'aràcnid

Aramaic
n (m) l'arameu
adj
arameu

arbiter
n (m) l'àrbitre

arbitral
adj
arbitral

arbitrary
adj
arbitrari

arbitrate
v
1. tr arbitrar
2. intr arbitrar

arbitration
n (m) l'arbitratge

arbor
n (US) (f) l'enramada

arboretum
n (m) l'arborètum

arbour
n (f) l'enramada

arcade
n
1. (f) lagaleria comercial
2. (f) lasala recreativa (amb màquines escurabutxaques, màquines de milió i jocs electrònics)
expr arcade game
(m) eljoc de saló de jocs electrònics[Termcat]

arcane
adj
difícil d'entendre (excepte pels experts en el tema)

arch
n (m) l'arc
v tr arquejar / enarcar
adj

1. principal
Arch (enemy o rival) - Enemic (or rival) principal / major enemic (or rival)
2. astut

archaeological
adj
arqueològic

archaeologist
n (m / f)arqueòleg

archaeology
n (f) l'arqueologia

archaic
adj
arcaic

archangel
n (m) l'arcàngel

archbishop
n (m) l'arquebisbe

archeological
adj
(US) arqueològic

archeologist
n (US) (m / f)arqueòleg

archeology
n (US) (f) l'arqueologia

archer
n (m / f)arquer

archery
n (m) eltir amb arc

archipelago
n (m) l'arxipèlag

architect
n (m / f)arquitecte

architectural
adj
arquitectònic

architecture
n
1. (f) l'arquitectura
2. (f) l'estructura

archive
n
1. (m) l'arxiu
2. (f) l'hemeroteca
n.b. 'Hemeroteca' means 'archive' in the sense 'past editions of a newspaper or magazine'.

archlute
n (m) l'arxillaüt

archly
adv amb picardia / amb astúcia

ardent
adj
ardent / fervorós / fogós

ardently
adv ardentment

ardor
n (US) (m) l'ardor

ardour
n (UK) (m) l'ardor

arduous
adj
ardu / laboriós

area
n

1. (f) laregió / àrea

1. (f) l'àrea / esfera / (m) l'àmbit / camp

Argentina
n (f) l'Argentina

Argentine
adj
argentí
n (m / f)argentí

Argentinian
adj
argentí
n (m / f)argentí

argon
n (m) l'argó

argot
n
1. (m) l'argot
2. (f) laparla col·loquial (d'una categoria de persones)

arguably
adv
1. segurament
2. es pot dir / es podria dir (que...)

argue
v
1. intr discutir
2. intr disputar-se / barallar-se
3. intr portar la contrària
4. intr argumentar / afirmar / sostenir
5. tr [a case in court] defensar (un cas en un judici)
expr argue against
rebatre / refutar
expr argue for
advocar (per) / defensar / reclamar
expr can't argue with (something)
no poder dissentir amb (alguna cosa)
> argue with
v.c. disputar amb

argument
n
1. (f) ladiscussió
2. (f) la[more heated] disputa
3. (f) laraó de pes
4. (f) lapolèmica / controvèrsia
5. [IT] (m) l'argument

argumentative
adj
busca-raons / cerca-raons

argy bargy
n (UK) (colloq) (m) l'altercat

aria
n (f) l'ària

arid
adj
àrid

aridity
n (f) l'aridesa

Aries
n (m) l'Àries

arise
v intr sorgir / néixer

aristocracy
n (f) l'aristocràcia

aristocrat
n (m / f)aristòcrata

aristocratic
adj
aristocràtic

Aristotle
n Aristòtil

arithmetic
n (f) l'aritmètica

Arizonan
n (m / f)habitant de l'estat d'Arizona
adj
de l'estat d'Arizona

Arizonian
n (m / f)habitant de l'estat d'Arizona
adj
de l'estat d'Arizona

ark
n (f) l'arca

arm
n

1. [ANAT] (m) elbraç

1. (m) l'armament / (f pl.) lesarmes
v tr armar
expr to be up in arms
estar en peu de guerra / estar revoltat / estar indignat / estar encès
expr to cost an arm and a leg
costar un ronyó / un ull de la cara
expr within arm's reach
a l'abast de la mà

armadillo
n (m) l'armadillo

armchair
n (f) labutaca

armed
adj
armat

armed forces
n (f pl.) lesforces armades

Armenia
n (f) l'Armènia

Armenian
n
1. [LANG] (m) l'armeni
2. (m / f)armeni

armistice
n (m) l'armistici

armlock
n [SPORT] (f) laclau (de lluita lliure)
expr have (or hold or put) (somebody) in an armlock
immobilitzar (algú) amb una clau (de lluita lliure)

armor
n
1. (f) l'armadura / (m) l'arnès
v tr (US) blindar

armored
adj
(US) blindat
Armored vehicle - Vehicle blindat
Armored division - Divisió blindada

armorer
n (US) (m / f)armer

armory
n (US) (f) l'armeria

armour
n
1. (f) l'armadura / (m) l'arnès
v tr (UK) blindar

armoured
adj
(UK) blindat
Armoured vehicle - Vehicle blindat
Armoured division - Divisió blindada

armourer
n (UK) (m / f)armer

armoury
n (UK) (f) l'armeria

armpit
n (f) l'aixella / axil·la

army
n (m) l'exèrcit

aroma
n (f) l'aroma

aromatherapy
n (f) l'aromateràpia

aromatic
adj
aromàtic

arose

around
adv
1. arreu / al voltant
2. aproximadament / més o menys
prep arreu de / al voltant de

arousal
n
1. (m) eldespertament / desvetllament
2. (f) la[sexual] excitació

arouse
v
1. tr despertar / desvetllar / enardir
2. tr [sexual] excitar
expr to become aroused
[sexual] excitar-se

arquebus
n (m) l'arcabús

arrack
n [FOOD] (m) l'àrac[Termcat]

arrange
v
1. tr [put in order] ordenar
2. tr planejar / planificar / organitzar
n.b. 'Planejar', 'planificar' and 'organitzar' mean 'to arrange' in the sense 'to arrange a trip / holiday etc.' (i.e. to plan).

3. intr [~ for] concertar
> arrange with
v.c. intr posar-se d'acord amb

arrangement
n
1. (m) l'acord / ajust / contracte / tracte / (f) l'avinença
2. (f) laconfiguració / estructura
3. [MUSIC] (m) l'arranjament

expr come to an arrangement
arribar a un acord
expr flower arrangement
(m) elcentre de flors / centre floral (per a una taula, un altar, etc.)
expr make arrangements
fer gestions / fer diligències / deixar les coses disposades (o a punt) (per) / organitzar-ho tot

arrant
adj
(before noun) (dated) de cap a peus / tot d'una peça

array
n

1. [IT] (f) lamatriu / taula

1. (m) elconjunt / (f) lagamma / disposició (impressionant)

arrears
n (m pl.) elsendarreriments / endarreriatges
expr to be in arrears
endarrerir-se (en un pagament)
expr to fall (or get) into arrears
endarrerir-se (en un pagament)

arrest
v tr detenir
n
1. (f) ladetenció / (m) l'arrest
expr arrest warrant
(m) l'ordre de detenció / ordre de crida i cerca
expr arrested development
(f) laimmaduresa

arresting
adj
colpidor / espectacular

arrival
n (f) l'arribada

arrive
v intr arribar
> arrive in
v.c. intr arribar a (p.e., un país, una ciutat)

arrogance
n (f) l'arrogància / altivesa

arrogant
adj
arrogant / cregut / altiu

arrow
n (f) lafletxa

arrhythmia
n (f) l'arítmia

arse
n (UK) (vulg) (m) elcul
excl (UK) merda!
expr kiss somebody's arse
(UK) llepar el cul a algú

arse end of nowhere
n
1. (m) elcul de món / (f) laquinta forca

arsehole
n (UK) (vulg) (m / f)malparit / fill de puta

arse kisser
n (UK) (vulg) (m / f)llepaculs

arse licker
n (UK) (vulg) (m / f)llepaculs

arsenal
n (m) l'arsenal

arsenic
n (m) l'arsènic

arsonist
n (m / f)piròman / incendiari

art
n
1. (m) l'art
2. (f) l'art
3. the arts (f pl.) lesbelles arts
expr arts reporter
(m / f)periodista cultural
expr art therapy
(f) l'artteràpia
expr school of the arts
(f) l'escola de belles arts

artefact
n (m) l'artefacte

arterial
adj
arterial
expr arterial hypertension
(f) l'hipertensió arterial[Termcat]
expr arterial road (or thoroughfare)
(f) l'artèria

artery
n (f) l'artèria

artful
adj

1. astut / ingeniós / murri
2. [disapproving] artificiós

arthritis
n (f) l'artritis
Rheumatoid arthritis - Artritis reumatoide

arthropod
n (m) l'artròpode

arthroscope
n (m) l'artroscopi

arthroscopy
n (f) l'artroscòpia

arthrosis
n (f) l'artrosi

artichoke
n (f) lacarxofa / escarxofa

article
n (m) l'article

articular
adj
[MED] articular

articulate
v tr articular
adj

1. amb do de paraula / amb facilitat de paraula / dotat de facilitat de paraula
2. explícit

articulated
adj
articulat

artifact
n (m) l'artefacte

artifice
n (m) l'artifici

artificial
adj
artificial

artificial intelligence
n (f) l'intel·ligència artificial

artisan
n (m / f)artesà

artisanal
adj
artesà

artist
n (m / f)artista

artistic
adj
artístic
expr artistic impression
[SPORT] (f) l'impressió artística

artistry
n (f) l'habilitat artística / mestria

arugula
n (US) (f) laruca

arvo
n (Aus) (colloq) (f) latarda

as
adv
1. tan
As strong as... - Tan fort com...
2. com
conj ja que
expr as if!
què més voldria! / què més voldries
expr it's not as if ...
tampoc és que...

ASAP
abbrev com més aviat millor / tan aviat com sigui possible / al més aviat possible

asbestos
n (m) l'amiant / asbest

ascend
v intr ascendir

ascendancy
n
1. (m) l'ascendent / (f) lasupremacia

ascendency
n
1. (m) l'ascendent / (f) lasupremacia

ascension
n [RELIG] (f) l'ascensió

ascent
n (f) l'ascensió

ascertain
v tr esbrinar / constatar / establir

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
n (m) l'ASCII

asexual
adj
asexual
Asexual reproduction - Reproducció asexual

asexually
adv asexualment

ash
n
1. (f) lacendra
2. (m) elfreixe
3. ashes (f pl.) lescendres

ashamed
adj
avergonyit

ashen
adj
exsängue

ashlar
n (m) elcarreu

ashtray
n (m) elcendrer

ash tree
n (m) elfreixe

Ash Wednesday
n (m) elDimecres de Cendra

Asia
n (f) l'Àsia
South-East Asia - Sud-est Asiàtic

Asian
adj
asiàtic
n (m / f)asiàtic

aside
adv a part
n
1. (m) l'apart
2. (f) lacosa secundària
expr aside from
deixant de banda / tret de
expr leave aside
deixar de banda
expr push aside
apartar (una cosa) empenyent
expr put aside

1. deixar de banda
2. [money] estalviar
expr set aside

1. reservar
2. deixar de banda
expr stand aside
apartar-se
expr step aside

1. apartar-se fent un pas o passos al costat
2. dimitir

ask
v
1. tr [question] preguntar
2. tr [request] demanar
To ask somebody to do something. - Demanar a algú que (subjunctiu).
To ask somebody for something. - Demanar alguna cosa a algú.
To ask someone a favour. - Demanar un favor a algú.
3. tr [charge a price] demanar
4. tr [invite] convidar
expr I ask you!
(quines) bestieses!
expr if you ask me
per mi / al meu entendre
expr you may well ask!
bona pregunta!
expr asked if ...
a la pregunta de si ...
> ask about
v.c.
1. intr preguntar per (algú)
2. intr preguntar sobre
> ask after
v.c. intr preguntar per
> ask around
v.c. preguntar arreu
> ask for
v.c. intr demanar (sol·licitar)
> ask in
v.c. tr convidar (algú) a casa
> ask out
v.c. tr convidar (algú) a sortir
> ask over
v.c. tr convidar (algú) a casa
> ask round
v.c. convidar (algú) a casa

asleep
adj
adormit
expr fall asleep
adormir-se

asparaginase
n (f) l'asparaginasa

asparagine
n (f) l'asparagina

asparagus
n (m pl.) elsespàrrecs
expr asparagus spear
(m) l'espàrrec

aspartic
adj
aspàrtic
expr aspartic acid
(m) l'àcid aspàrtic

aspect
n

1. (m) l'aspecte / element

1. (m) l'aspecte / (f) l'aparença
3. (f) l'orientació

Asperger's syndrome
n (f) lasíndrome d'Asperger

asphalt
n (m) l'asfalt

asphyxia
n (f) l'asfíxia

aspire
v intr [~ to] aspirar (a)

aspirin
n (f) l'aspirina

ass
n
1. [ZOOL] (m) l'ase / ruc
2. (US) (slang) [ANAT] (m) elcul

Assamese
n (m) l'assamès

assassin
n (m / f)assassí

assassinate
v tr assassinar

assassination
n (m) l'assassinat

assault
v tr assetjar / agredir
n
1. (m) l'assetjament / (f) l'agressió
2. (f) l'ofensiva (militar)

expr assault rifle
(m) elfusell d'assalt

assay
n (m) l'assaig
v tr assajar

assegai
n (f) l'atzagaia

assemble
v
1. tr [put together] muntar
2. intr [gather together] reunir / aplegar
3. tr [IT] assemblar[Termcat]

assembler
n [IT] (m) l'assemblador[Termcat]

assembly
n
1. (f) l'assemblea
2. (m) l'aplec
3. [IT] (m) l'assemblatge[Termcat]

assembly language
n (m) l'assembly language

assembly line
n (f) lacadena de muntatge

assent
n
1. (f) l'aquiescència / conformitat / (m) l'assentiment
v intr consentir / assentir / accedir / avenir-se (a)

assert
v tr asserir / asseverar
expr to assert yourself
fer-se valdre

assertion
n (f) l'asserció / asseveració

assertive
adj
assertiu

assess
v
1. tr [judge] establir / determinar/ judicar / jutjar
2. tr [calculate] avaluar / calcular
expr to assess the situation
analitzar la situació / fer balanç de la situació

assessment
n
1. (m) elbalanç
2. (f) l'avaluació
expr continuous assessment
(f) l'avaluació contínua

asset
n

1. (m) l'avantatge

1. (m) elbon element / bon fitxatge / (f) labona adquisició / joia / perla
3. assets (m pl.) elsbéns / fons / actius

expr asset management
(f) lagestió d'actius

asshole
n (US) (vulg) (m / f)malparit / fill de puta

assiduous
adj
assidu / perseverant

assiduously
adv amb assiduïtat / assíduament / a consciència / sistemàticament

assign
v
1. tr assignar
He has been assigned the mission of... - Ha rebut la missió de...
2. tr designar
3. tr cedir

assignee
n (m / f)apoderat

assignment
n
1. (m) l'encàrrec / (f) latasca / missió
2. (m) eltreball
3. (f) l'assignació

assimilate
v
1. tr assimilar
2. intr assimilar-se

assimilation
n (f) l'assimilació

assist
v
1. tr assistir / ajudar
2. intr assistir / ajudar
n [SPORT] (f) l'assistència

assistance
n
1. (f) l'assistència
2. (f) l'ajuda

assistant
adj
auxiliar / adjunt / subaltern
n
1. (m / f)auxiliar (de) / ajudant
2. (m / f)assistent
3. (UK) (m / f)dependent
n.b. 'Dependent' means 'assistant' in the British sense 'shop assistant'.

expr assistant manager
(m / f)sots-director

associate
v
1. tr associar / relacionar
2. tr [~ yourself with] vincular-se amb
3. intr [~ with] relacionar-se amb / tractar(-se) amb
adj
associat
Associate professor (Am.) - Professor agregat
n (m / f)soci / company

association
n (f) l'associació

assoil
v tr absoldre

assonance
n (f) l'assonància

assortment
n
1. (m) l'assortiment / repertori / mostruari / (f) labarreja / miscel·lània

assuage
v tr alleujar / tranquil·litzar / asserenar

assume
v
1. tr suposar / pressuposar
2. tr donar per fet / donar per descomptat
We can safely assume... - Podem donar per descomptat... / podem suposar sense por d'equivocar-nos...
3. tr assumir / adquirir / prendre
4. tr adoptar
expr assume the worst (in people)
malpensar
expr assumed name
(m) elpseudònim / nom fals / nom fictici

assumption
n
1. (f) lasuposició / (m) elsupòsit
2. (f) l'assumpció

assurance
n
1. (f) lagarantia
2. (f) laconfiança
3. [FIN] (f) l'assegurança

assure
v
1. tr assegurar / garantir
2. tr (UK) [insure] assegurar
3. [~ yourself] assegurar-se

assured
adj

1. segur
2. confiat / segur (de si mateix)

astatine
n (m) l'àstat

asterisk
n (m) l'asterisc

asteroid
n (m) l'asteroide

asthenia
n (f) l'astènia

asthma
n (f) l'asma

asthmatic
n (m / f)asmàtic
adj
asmàtic

astigmatism
n (m) l'astigmatisme

astonish
v tr esbalair / deixar atònit

astonished
adj
atònit

astonishing
adj
(molt) sorprenent

astonishingly
adv increïblement / extraordinàriament

astonishment
n
1. (f) l'estupefacció / (m) l'esbalaïment / atoniment
expr in astonishment
atònit

astound
v tr esbalair / deixar atònit
To look astounded - Fer cara d'estupefacció

astounded
adj
atònit / esbalaït

astounding
adj
(molt) sorprenent

astral
adj
astral

astrobiology
n (f) l'astrobiologia

astrocyte
n (m) l'astròcit

astrolabe
n (m) l'astrolabi

astrologer
n (m / f)astròleg

astrology
n (f) l'astrologia

astronaut
n (m / f)astronauta

astronomer
n (m / f)astrònom

astronomical
adj

1. astronòmic
2. (colloq) astronòmic

astronomy
n (f) l'astronomia

astrophysical
adj
astrofísic

astrophysicist
n (m / f)astrofísic

astrophysics
n (f) l'astrofísica

Astro Turf
n (f) l'herba artificial

Asturian
n
1. (m / f)asturià
2. [LANG] (m) l'asturià / bable
adj
asturià

astute
adj
astut

asylum
n
1. (m) l'asil
Political asylum - Asil polític
To seek / request asylum - Demanar / sol·licitar asil
Right to asylum - Dret d'asil
Asylum seeker - Sol·licitant d'asil
n.b. 'Asil' means 'asylum' as in 'to apply for political asylum'.

2. (m) el[mental institution] manicomi

asymmetric
adj
asimètric
expr asymmetric bars
(f pl.) lesbarres asimètriques

asymmetrical
adj
asimètric

asymmetry
n (f) l'asimetria

asymptomatic
adj
asimptomàtic

asynchronous
adj
asíncron[Termcat]

asystole
n (f) l'asístole

at
prep a
n [IT] (f) l'arrova / rova[Termcat]

ataunto
adv a tota vela

atavism
n (m) l'atavisme

atavistic
adj
atàvic

ataxia
n (f) l'atàxia

atelectasis
n (f) l'atelèctasi

atemporal
adj
atemporal

atheism
n (m) l'ateisme

atheist
n (m / f)ateu

Athens
n (f) l'Atenes

atheoretical
adj
no teóric

athlete
n
1. (m / f)esportista
2. (UK) (m / f)atleta

athletics
n (UK) (m) l'atletisme
Indoor athletics - Atletisme de pista coberta

athrob
adj
(lit) bategant

Atlantic
adj
atlàntic
n the Atlantic (m) el(Oceà) Atlàntic
expr Atlantic Ocean
(m) l'Oceà Atlàntic

atlas
n (m) l'atles

ATM (Automated Teller Machine)
n (m) elcaixer automàtic

atmometer
n (m) l'evaporímetre

atmosphere
n
1. (f) l'atmosfera
2. (m) l'ambient / clima

atmospheric
adj
atmosfèric
expr atmospheric pollution
(f) lacontaminació atmosfèrica

atoll
n (m) l'atol

atom
n (m) l'àtom

atomic
adj
atòmic

atone
v -
> atone for
v.c. intr expiar / reparar / compensar

atony
n (f) l'atonia

atop
prep (lit) damunt de / al cim de

atopic
adj
atòpic
expr atopic dermatitis
(f) ladermatitis atòpica

atrium
n
1. (m) l'atri
2. [ANAT] (m) l'atri

atrocious
adj
atroç

atrocity
n (f) l'atrocitat

at sign
n (f) l'arrova / rova[Termcat]

attach
v tr adjuntar / afegir

attaché
n [POLIT] (m / f)agregat (diplomàtic)
Cultural attaché - Agregat cultural
expr attaché case
(m) elmaletí

attached
adj

1. adjunt
The attached letter - La carta adjunta
2. lligat
3. unit
She's very attached to her husband - Està molt unida al seu marit
expr grow attached (to someone)
fer-se amic (d'algú) / intimar-hi

attachment
n
1. (f) l'adhesió / fidelitat
2. (f) l'afecció / estimació
3. (m) ellligament
4. (m) l'accessori
5. [IT] (m) elfitxer adjunt[Termcat]

attack
v
1. tr atacar
2. tr atacar / agredir / escometre
3. tr criticar
n

1. (m) l'atac
Heart attack - Atac cardíac
Panic attack - Atac d'angoixa
Attack of nerves - Atac de nervis
Asthma attack - Atac d'asma
2. (m) l'atac / atemptat
Terrorist attack - Atemptat (o atac) terrorista

1. (m) l'atac / (f) l'agressió

attacker
n (m / f)agressor

attain
v
1. tr aconseguir
2. tr arribar a

attainable
adj
assequible

attainment
n
1. (f) laconsecució / (m) l'assoliment

attaint
v
1. tr [dret històric] condemnar a mort civil
2. tr corrompre / viciar

attar
n (f) l'essència

attempt
v tr intentar
n
1. (m) l'intent / (f) latemptativa
Attempted murder - Intent (o temptativa) d'homicidi
In an attempt to... - Amb la intenció de...

attend
v
1. tr assistir a
2. intr assistir
> attend to
v.c. intr atendre / prestar atenció a

attendance
n (f) l'assistència
expr be in attendance
ser present (en una reunió etc.)
expr take attendance
passar llista

attendant
n (m / f)encarregat / assistent / guarda / acomodador / vigilant
adj
relacionat / consegüent / concomitant

attendee
n (m / f)assistent (a un acte com a públic)

attention
n (f) l'atenció
It has come to my attention that... - M'ha assabentat que... / M'han informat que...
expr attention-grabbing
que crida l'atenció
expr draw attention to
ressaltar
expr pay attention (to)

1. prestar atenció (a) / parar atenció (a) / parar esment (a) / fer cas (de)
2. tenir en compte

attentive
adj
atent / cortès / sol·lícit / deferent

attentively
adv atentament

attenuate
v tr atenuar

attenuating
adj
atenuant
Attenuating circumstances - Circumstàncies atenuants

attenuation
n (f) l'atenuació

attest
v
1. tr atestar / donar testimoni (de)
2. tr autenticar / donar fe (de)

attestation
n
1. (f) lacertificació / acció de prendre jurament / (m) eltestimoniatge

attic
n (m) l'àtic

attire
n (f) laindumentària

attitude
n (f) l'actitud

attorney
n (US) (m / f)advocat

attract
v tr atraure

attraction
n
1. (f) l'atracció
2. (m) l'atractiu
3. (m) ellloc d'interès / punt d'interès

attractive
adj

1. atractiu
2. guapo / guapa

attribute
v tr atribuir
n (m) l'atribut

attuned
adj
[~ to] (estar) en harmonia (or sintonia or consonància)

atypical
adj
atípic

aubergine
n (UK) (f) l'albergínia

auburn
adj
[cabells] bru clar / bru vermellós
n (m) elbru clar / bru vermellós

auction
n (f) lasubhasta
v tr subhastar
> auction off
v.c. tr subhastar

auctioneer
n (m / f)subhastador

audacious
adj
audaç

audacity
n (f) l'audàcia

audience
n
1. (m) l'auditori
2. (f) l'audiència

audio
n (m) l'àudio[Termcat]
expr audio frequency
(f) l'audiofreqüència[Termcat]

audioconference
n (f) l'audioconferència[Termcat]

audiometer
n (m) l'audiòmetre[Termcat]

audiometry
n (f) l'audiometria[Termcat]

audiovisual
adj
audiovisual

audit
n (f) l'auditoria

auditor
n (m / f)auditor

auditorium
n
1. (m) l'auditori
2. (f) lasala d'actes / sala (de concerts)

au fait
adj
familiaritzat
To be au fait with something - Estar familiaritzat amb alguna cosa

auger
n (f) labarrina / trebinella

augment
v tr augmentar / ampliar

August
n (m) l'agost

aunt
n (f) latia

auntie
n (colloq) (f) latieta

aunty
n (colloq) (f) latieta

au pair
n (m / f)au pair

aura
n
1. (f) l'aura / (m) l'halo
expr bad aura

aural
adj
auditiu

aurally
adv auditivament

auspice
n (m) l'auspici
Under the auspices of - Sota els auspicis de

auspicious
adj
favorable / propici
An auspicious undertaking - Un esdeveniment faust / un esdeveniment feliç

Aussie
n (colloq) (m / f)australià
adj
(colloq) australià

Aussie Rules
n (colloq) (m) elfutbol australià

austere
adj
auster / eixut

austerity
n (f) l'austeritat

Australia
n (f) l'Austràlia

Australian
n (m / f)australià
adj
australià

Australian Rules (Football)
n (m) elfutbol australià

Austria
n (f) l'Àustria

Austrian
n (m / f)Austríac
adj
austríac

Austro-Hungarian
adj
austrohongarès

authentic
adj
autèntic / genuí

authenticate
v tr autenticar[Termcat]

authentication
n (f) l'autenticació[Termcat]

authenticity
n (f) l'autenticitat

author
n (m / f)autor

authorisation
n (UK) (f) l'autorització

authorise
v tr (UK) autoritzar

authorised
adj
(UK) autoritzat

authoritarian
adj
autoritari

authoritative
adj

1. oficial / imponent
2. definitiu / de referència

authority
n
1. (f) l'autoritat
Wanted by the authorities - Buscat per la policia
2. (f) l'autorització

authorization
n (f) l'autorització

authorize
v tr autoritzar

authorized
adj
(US) autoritzat

autism
n (m) l'autisme

autistic
adj
autista / amb autisme
Autistic children - Nens autistes / nens amb autisme

autobiographical
adj
autobiogràfic

autobiography
n (f) l'autobiografia

autoclave
n (f) l'autoclau

autocracy
n (f) l'autocràcia

autocrat
n (m / f)autòcrata

autocratic
adj
autocràtic

autocratically
adv autocràticament

automate
v tr automatitzar[Termcat]

automatic
n [TRANSP] (m) elcotxe automàtic
adj
automàtic
expr automatic translator
(m) eltraductor automàtic

automatically
adv
1. automàticament / maquinalment
2. automàticament
3. espontàniament / instintivament

automatics
n (f) l'automàtica[Termcat]

automation
n (f) l'automatització[Termcat]

automatism
n (m) l'automatisme[Termcat]

automaton
n (m) l'autòmat[Termcat]

automobile
n (m) l'automòbil

autonomous
adj
autònom

autonomy
n (f) l'autonomia

autopsy
n (f) l'autòpsia / necròpsia

autoresponder
n (m) elprograma de resposta automàtica

autotroph
n (f) l'autotròfia

autumn
n
1. (UK) (m) eltardor
2. (before noun) (UK) tardorenc

autumnal
adj
tardorenc

auxiliary
adj
auxiliar
expr auxiliary verb
(m) elverb auxiliari

auxin
n (f) l'auxina

avail
n paraula usada en les expressions 'of little (o no) avail', 'to little (o no) avail' i 'to avail yourself of something'
expr avail yourself of (something)
valer-se d'(alguna cosa)
expr of little (o no) avail
inútil
expr to little (o no) avail
debades / en va / inútilment

availability
n (f) ladisponibilitat

available
adj
disponible

avalanche
n (f) l'allau

avarice
n (f) l'avarícia / cobdícia

avaricious
adj
avariciós

avatar
n (m) l'avatar[Termcat]

avenge
v tr venjar

avenger
n (m / f)venjador

avenging
adj
venjador / venjatiu

avenue
n
1. (f) l'avinguda
2. (f) lavia / possibilitat
expr explore every avenue
examinar totes les possibilitats

average
n
1. (m) elterme mitjà / promig / (f) lamitjana
adj
mitjà / promig
> average up
v.c. intr comprar accions d'un mateix valor a preus cada vegada més alts per tal d'aconseguir una inversió més gran a un preu mitjà que és més baix que l'actual preu del mercat.

aversion
n (f) l'aversió

avert
v
1. tr evitar
2. tr apartar
To avert your gaze. - Apartar la mirada.

avian flu
n (f) lagrip aviària / grip del pollastre

avid
adj

1. [reader] àvid / voraç
2. [fan, follower..] àvid / fervent
3. [~ for] àvid de

avidity
n (m) elzel

avitaminosis
n (f) l'avitaminosi

avocado
n (m) l'alvocat

avoid
v
1. tr evitar / eludir
2. tr esquivar

avoidable
adj
evitable

avouch
v
1. tr manifestar
2. tr corrobar
3. tr reconèixer
4. tr confessar

avowed
adj
declarat

avowedly
adv declaradament

avuncular
adj
paternalista

awake
adj
despert
v
1. tr desvetllar
2. intr desvetllar-se

awaken
v
1. tr desvetllar
2. intr desvetllar-se

awakening
n (m) eldesvetllament

award
v tr atorgar
n
1. (m) elpremi / obsequi / guardó
2. (m) l'atorgament

award-winning
adj
premiat

aware
adj
conscient
To make (somebody) aware (of) - Fer(-li) prendre consciència (de)
Fully aware of ... - Amb plena consciència de... / amb perfecta consciència de...

awareness
n
1. (f) laconsciència / sensibilitat (a un problema, etc.) / percepció / (m) l'estat d'alerta
expr awareness raising
(f) lasensibilització
expr lack of awareness
(m) eldesconeixement
expr raising awareness
(f) lasensibilització

away
adv fora
expr far and away
de lluny
expr far away
molt lluny
expr home away from home
com casa seva / meva / teva..
expr right away
ara mateix / immediatament
expr straight away
ara mateix / immediatament

awe
n
1. (f) lareverència / (m) elrespecte reverent
Be in awe of somebody - Reverenciar-lo / tenir-lo en un pedestal / professar-li admiració
v tr meravellar / imposar / esbalair

awed
adj
impressionat / esbalaït

awe-inspiring
adj
impressionant

awesome
adj

1. formidable
2. (US) (colloq) impressionant

awestruck
adj
impressionat / esbalaït

awful
adj
horrorós / terrible / penós
expr an awful lot of...
un montó de

awfully
adv (dated) terriblement

awfulness
n (f) ladolentia

awkward
adj

1. incòmode / tens
2. difícil
3. inoportú

awkwardness
n
1. (f) laincomoditat / (m) l'empegueïment / (f) latorbació / tensió

awning
n (m) eltendal

AWOL (absent without leave)
adj
absent sense permís
expr go AWOL
desertar

awry
adj
tort
To go awry - Sortir malament / desviar-se / esgarriar-se

ax
n (US) (f) ladestral

axe
n (UK) (f) ladestral

axiom
n (m) l'axioma

axis
n (m) l'eix
Axis of evil - L'eix del mal

axle
n (m) l'eix

axon
n (m) l'axó / àxon

ayah
n (f) la[anglès de l'Índia] criada

ayatollah
n (m) l'aiatol·là

aye
excl

aye aye
excl
1. [~ sir / captain] (ho he entès i) ho faré ara mateix capità / senyor
2. hola
Aye aye, what's going on here? - Hola, què passa aquí?
n aye-aye[ZOOL] (m) l'ai-ai

Azerbaijan
n (m) l'Azerbaitjan

Azerbaijani
n
1. [LANG] (m) l'àzeri
2. (m / f)àzeri
adj
àzeri

Azeri
n
1. [LANG] (m) l'àzeri
2. (m / f)àzeri
adj
àzeri

azuki bean
n (f) lamongeta azuki

azure
n
1. (m) el[color] atzur / blau cel / blau celeste
2. (m) el[heraldry] atzur
adj
blau cel / blau celeste

SourceForge