baba ganoush
n (m) elbabaganuix[Termcat]

babble
v
1. intr balbucejar
2. intr murmurar
n

1. (m) elbalbuceig
2. (m) elmurmuri

1. (f) laxerrameca / (m) elparloteig / xerroteig

babe
n
1. (m) elbebè
2. (slang) (m / f)estimat
3. (f) lanoia maca
expr babe magnet
(slang) (cosa o persona) que atrau fàcilment les dones

babel
n (m) elguirigall / xivarri

baby
n
1. (m) elbebè
2. (f) lacriatura
expr baby bird
(m) l'ocellet
expr baby monitor
(m) l'intercomunicador

baby blue
adj
(m) elblau cel

Babylon
n (f) laBabilònia

Babylonian
n
1. (m / f)babiloni
2. [LING] (m) elbabiloni
adj
babiloni / babilònic

babysitter
n (m / f)cangur

bachelor
n (m) elsolter
expr bachelor party
(US) (m) elcomiat de solter

bachelorette party
n (US) (m) elcomiat de soltera

back
n [ANAT] (f) l'esquena
expr back seat
[TRANSP] (m) elseient del darrere
expr right back at you!
igualment!
expr turn your back on (somebody / something)
girar l'esquena a (algú / alguna cosa)
> back away
v.c. intr recular / fer-se enrere
> back down
v.c.
1. desdir-se'n / retractar-se'n / abandonar (una reclamació)
2. [TRANSP] fer baixar enrere (un vehicle)
> back into
v.c.
1. [TRANSP] xocar amb alguna cosa fent marxa enrere
2. [TRANSP] entrar en un espai lliure fent marxa enrere
> back off
v.c.
1. intr recular / fer-se enrere
2. tr fer recular
> back out
v.c.
1. tr fer sortir enrere (un vehicle)
2. intr retirar-se (sobretot d'un negoci)
> back up
v.c.
1. tr donar suport a
2. tr corroborar
3. [TRANSP] fer marxa enrere
4. intr recular / anar enrere
5. tr [IT] fer una còpia de seguretat

backache
n (m) elmal d'esquena

backboard
n [SPORT] (m) eltauler

backbone
n [ANAT] (f) lacolumna vertebral

backchat
n
1. (f) lareposta impertinent / (f) lainsolència

backdrop
n
1. (m) elteló de fons
n.b. 'Teló de fons' means 'backdrop' in the theatrical sense.

2. (m) elrerefons
n.b. 'Rerefons' means 'backdrop' in the sense 'background' (i.e. 'International festival sadly set against backdrop of war').

back foot
n [SPORT] (m) elpeu de darrere[Termcat]

backgammon
n (m) eljaquet

background
n

1. (m) elfons
2. (m) elrerefons

1. (m pl.) elsantecedents / orígens / (f) lahistòria personal / (m) elpassat / (f pl.) lesarrels / circumstàncies
His is a humble background - És d'extracció humil
4. (m) elcontext
The historical background - El context històric
5. (f) laformació
My background in psychology - La meva formació en psicologia

backhand
n (m) elrevés

backlash
n (f) lareacció hostil

back of beyond
n
1. (m) elcul de món / (f) laquinta forca

backpack
n (f) lamotxilla

backpacker
n (m / f)excursionista / motxiller / turista de motxilla / viatger de motxilla

backpedal
v intr retractar(-se) / rectificar

backrest
n
1. (f) l'espatllera / (m) elrespatller

backroom
n (f) larebotiga

backscatter
n (f) laretrodifusió

backside
n
1. (UK) (colloq) [ANAT] (m) elcul
2. [SPORT] (m) elcostat de talons[Termcat]
expr backside air
[SPORT] (m) l'aeri de talons[Termcat]
expr backside edge
[SPORT] (m) elcantell de talons[Termcat]
expr backside wall
[SPORT] (f) laparet de talons[Termcat]

back slash
n (f) labarra invertida[Termcat]

backstage
adv entre bastidors / rereescenari

backstitch
n (m) elrepunt
v intr repuntar

backstory
n (f) lahistòria de fons

backstroke
n (f) l'esquena

back talk
n
1. (f) laresposta impertinent / (f) lainsolència

backtrack
v
1. intr rectificar / retractar-se
2. intr fer-se enrere

backup
n

1. [IT] (f) lacòpia (de seguretat)[Termcat]

1. (m) elsuport / (f) lareserva
3. (before noun) de reforç / de segona fila
4. (before noun) de seguretat
Backup copy - Còpia de seguretat

expr backup plan
(m) elplan B

backward
adj
endarrerit / subdesenvolupat
adv enrere / endarrere

backwards
adv
1. enrere / endarrere
2. al revés / a l'inrevés

backwater
n
1. (m) elcul de món / (f) laquinta forca

backwoods
n
1. (m) elcul de món / (f) laquinta forca
2. (before noun) reaccionari / carca
Backwoods town - Lloc retirat

backyard
n
1. (US) (m) eljardi de darrere
2. (UK) (m) elpati de darrere

bacon
n (f) lacansalada
expr bring home the bacon
(colloq) guanyar-se les garrofes (or el pa)

bacteria
n (m pl.) elsbacteris

bacteriostat
n (m) elbacteriostàtic

bacteriostatic
adj
bacteriostàtic

bad
adj
mal / dolent
expr bad breath
(f) l'halitosi
expr bad check / (Br.) cheque
(m) eltaló sense fons
expr bad guy
(m / f)dolent / roí (Val.)
expr bad hair day
(colloq) un d'aquells dies en què sembla com si vagis despentinat encara que és ben possible que hagis passat una bona hora i mitja pentinant-se els cabells aquell matí ;-)
expr bad news
(f) lamala notícia
expr that's too bad
(US) (és una) llàstima / és una pena / sap greu

badass
adj
(US) (slang) collonut / excepcional / fora de sèrie

baddy
n (colloq) dolent / roí (Val.)

badge
n
1. (f) laxapa
2. (f) laplaca
Police badge - Placa de policia
3. (f) l'insígnia
expr badge of approval
(f) lacredencial
expr ID badge
(f) latargeta d'identificació

badger
n (m) elteixó / toixó
v tr molestar / pressionar / atabalar (algú perquè faci alguna cosa o per aconseguir d'ell alguna cosa)

badly
adv
1. malament / de mala manera
2. desesperadament

badminton
n (m) elbàdminton

bad-mouth
v tr (colloq) parlar malament d'una persona o d'una cosa / criticar

badness
n (f) lamaldat

bad taste party
n festa de 'mal gust'

bad-tempered
adj
malhumorat

baffle
v tr deixar perplex

baffled
adj
esmaperdut

bafflement
n (f) laperplexitat

bag
n
1. (f) labossa
2. (f) l'ullera
n.b. 'Ullera' means 'bag' as in 'dark ring under the eye caused by lack of sleep'.

bagatelle
n (lit) (f) labagatel·la / fotesa

bagel
n (m) elbagel[Termcat]

baggage
n
1. (m) l'equipatge
2. (m) elbagatge
n.b. 'Bagatge' means 'baggage' in the sense 'emotional baggage, cultural baggage'.

Baggies
n (UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol anglès West Bromwich Albion FC

baggy
adj
[clothes] ample / balder
Those jeans are very baggy on him / his jeans are very baggy. - Els texans li van molt balders.

bag lady
n (f) ladona indigent (esp. si va carregada de bosses)

bagpipe
n
1. (US) (f) lagaita
2. (m) elsac de gemecs

bagpiper
n (m) elgaiter

bagpipes
n
1. (f) lagaita
2. (m) elsac de gemecs

baguette
n (f) labaguet

Bahamas
n (f pl.) lesBahames

Bahrain
n (m) elBahrain

Bahraini
n (m / f)bahrainià
adj
bahrainià

bail
n (f) lafiança
v
1. tr [release on bail] posar algú en llibertat sota fiança
2. intr [leave quickly] tocar el dos / anar-se'n (ràpidament)
> bail (someone) out
v.c.
1. obtenir la llibertat d'algú sota fiança
2. rescatar / treure les castanyes del foc (a algú)
> bail out
v.c.
1. intr [TRANSP] abandonar un vehicle en cas d'emergència / (avió) saltar d'un avió amb paracaigudes
2. intr retirar-se / tirar la tovallola
> bail out (a ship or boat)
v.c. tr [TRANSP] treure l'aigua d'(una embarcació)

bailiff
n

1. (UK) (m) l'agutzil / algutzir

1. (m / f)administrador / (m) elbatlle

bailiwick
n (f) la[hist.] batllia

bailout
n (m) elrescat

bain-Marie
n (m) elbany Maria

bairn
n (dial) (m / f)nen / nena

bait
n
1. (m) l'esquer / (f) lacucada
v
1. tr [provoke] incitar
2. tr [line or trap] esquerar

bake
v tr coure al forn / fer al forn / fornejar

bakelite
n (f) labaquelita

baker
n (m / f)forner

bakery
n
1. (m) elforn (de pa) / (f) lafleca

baking powder
n (m) elllevat

balaclava
n (m) elpassamuntanyes

balalaika
n (f) labalalaica

balance
n
1. (m) l'equilibri / (f) laponderació
2. [FIN] (m) elsaldo

v
1. tr equilibrar / posar en equilibri
2. intr mantenir-se en equilibri
3. tr jugar (amb) / manejar
expr balance beam
(f) labarra d'equilibris
expr to balance the books
fer quadrar els comptes
expr balance of payments
(f) labalança de pagaments
expr balance sheet
(m) elbalanç de situació
expr to hang in the balance
(life) aguantar-se per un fil
expr to tip (or swing) the balance
fer caure / inclinar / decantar la balança

balcony
n (m) elbalcó

bald
adj
calb

balderdash
n (dated) (f pl.) lesbestieses / nicieses / bajanades

balding
adj
de calvície incipient

baldly
adv sense circumloquis

baldness
n (f) lacalvície

bald spot
n (f) lacoroneta

Balearic
adj
balear

Balearic Islands
n (f pl.) lesIlles balears

baleful
adj

1. (lit) amenaçador
2. (lit) funest

balefully
adv amb aire sinistre / maliciosament

balkanisation
n (UK) (f) labalcanització

balkanization
n (f) labalcanització

Balkans
n (m pl.) elsBalcans

ball
n
1. (f) lapilota / (m) elbaló
2. (m) elball
n.b. 'Ball' means 'ball' in the sense 'formal dance'.

3. (m) elcabdell
n.b. 'Cabdell' means 'ball' in the sense 'ball of wool / string'.

expr ball of the foot
part anterior de la planta (del peu)
> ball up
v.c. tr (US) potinejar

ballad
n (f) labalada

ballast
n (m) elllast

ballerina
n (f) laballarina de ballet

ballet
n (m) elballet
expr ballet dancer
(m / f)ballarí (fem. - ballarina) de ballet

ballistic
adj
balístic
expr go ballistic
(slang) perdre els estreps / emprenyar-se com / empipar-se

ballistics
n (f) labalística

ballock
n (m) elcolló

balloon
n (m) elglobus
v intr inflar-se

ballot
n
1. (f) lapapereta (de vot)
n.b. 'Papereta' means 'ballot' in the sense 'ballot paper' (e.g. 'ballots are still being counted').

2. (f) lavotació
n.b. 'Votació' means 'ballot' in the sense 'vote' (i.e. 'Unions call for strike ballot').

v
1. tr demanar (als membres d'un sindicat etc.) que votin
2. intr votar

ballot box
n (f) l'urna

ballot paper
n (f) lapapereta (de vot)

ballpark
n (US) (m) l'estadi de beisbol
adj
aproximat

ballroom
n (m) elsaló de ball
expr ballroom dancing
(m) elball de saló

ballsy
adj
(vulg) valent / viril

balm
n (m) elbàlsam

baloney
n
1. (m pl.) elsromanços / (f pl.) lesbajanades
This is baloney - Això són romanços
2. [FOOD] (f) lamortadel·la

balsa
n (f) la[~ wood] balsa
expr balsa tree
(f) labalsa

balsamic
adj
balsàmic
expr balsamic vinegar
(m) elvinagre balsàmic

bamboo
n (m) elbambú

bamboozle
v tr (colloq) embrollar

ban
v prohibir
n (f) laprohibició

banana
n
1. (m) elplàtan
2. BANANA(no construeixi absolutament res enlloc) - extensió de la filosofia NIMBY (Not In My Back Yard)
expr banana republic
(f) larepública bananera
expr drive (somebody) bananas
fer pujar la mosca al nas / fer perdre la paciència / fer tornar boig

banana republic
n (offensive) (f) larepública bananera

banana split
n postre que consta d'un plàtan tallat en dues parts de dalt a baix, amb una combinació de dos o més dels ingredients següents entre les dues parts: (nata i / o gelat i / o iogurt), pinya, maduixes, nous, xocolata

band
n
1. (m) elgrup / (f) labanda

bandage
n
1. (f) labena
2. (m) l'embenat

Band Aid
n
1. (f) latireta / (m) l'esparadrap

bandicoot
n (m) elbàndicut

bandit
n (m / f)bandit

banditry
n (m) elbandidatge

bandola
n (f) labandola
n.b. A 'bandola' is a stringed instrument popular in Central and South America.

bandoneon
n (m) elbandoneó
n.b. A 'bandoneon' is an instrument a bit like a concertana which is popular in South America.

bandura
n (f) labandura
n.b. A 'bandura' is a Ukrainian stringed instrument similar to a mandolin.

bandurria
n (f) labandúrria
n.b. A 'bandurria' is a Spanish stringed instrument similar to a mandolin.

bandwidth
n
1. (f) l'amplada de banda[Termcat]
2. (m) l'ample de banda
n.b. 'Amplada de banda' is the term recommended by TermCat. However, 'ample de banda' is also widely used.

bane
n (f) lacreu / ruïna / perdició / maledicció
It's the bane of my life. - És la meva creu / M'amarga la vida.

bang
n
1. (m) l'estrèpit / esclat
2. (m) elcop
3. bangs (US) (m) elserrell
excl pam!
v
1. tr copejar
2. tr (vulg) fotre
> bang on about (something)
v.c. (UK) (slang) parlar sense parar d'alguna cosa (d'una manera avorrida)
> bang about
v.c. intr fer soroll movent-se per casa
> bang around
v.c. intr fer soroll movent-se per casa
> bang out
v.c. tr fer ràpidament (alguna cosa), sense gaires esforços
> bang up
v.c.
1. tr (US) danyar / espatllar
2. tr (UK) empresonar (algú)

banger
n
1. (UK) (colloq) (f) lasalsitxa
2. (UK) (colloq) (m) elcotxe atrotinat
3. (UK) (m) elpetard / tro

Bangladesh
n (m) elBangla Desh

banish
v
1. tr [exile] desterrar / bandejar / expulsar / exiliar
2. tr [get rid of] allunyar

banishment
n
1. (m) eldesterrament / bandejament / (f) laproscripció

banjo
n (m) elbanjo

bank
n

1. [FIN] (m) elbanc
2. (m) elbanc
Blood bank. - Banc de sang.
Sperm bank. - Banc d'esperma.
Bank of knowledge. - Banc de coneixements.

1. (f) lariba / ribera / vora / (m) elvoral
v
1. tr ingressar / dipositar
2. intr [~ with, ~ at] tenir (un) compte a ...
I bank with Barclays. - Tinc (un) compte a Barclays.
expr bank account
(m) elcompte bancari
expr bank card
(f) latargeta bancària
expr bank manager
(m / f)director del banc
expr bank of clouds
(f) lanuvolada
expr bank of snow
(m) elnevàs
expr bank robber
(m / f)atracador de bancs
expr break the bank
fer saltar la banca
> bank on
v.c. intr refiar-se de

bank holiday
n (m) eldia festiu / dia de festa

banking
n (f) labanca

banknote
n (m) elbitllet

bankroll
n

1. (US) (m) elfeix de bitllets

1. (f) lafortuna personal / (m pl.) elsrecursos econòmics
v tr (colloq) finançar

bankrupt
adj
insolvent
v tr portar a la bancarrota / arruïnar
expr go bankrupt
anar a la bancarrota / arruïnar-se

bankruptcy
n (f) labancarrota / fallida
expr moral (or political) bankruptcy
(f) laruïna moral (o política) / decadència moral (o política)

banned
adj
prohibit

banner
n
1. (f) lapancarta
2. [IT] (m) elbàner[Termcat]
n.b. The original term Termcat supported as the Catalan equivalent of 'banner' was 'cibertira'. It was not popular and these days they suggest 'bàner'.

banner ad
n [IT] (m) elbàner[Termcat]
n.b. The original term Termcat supported as the Catalan equivalent of 'banner ad' was 'cibertira'. It was not popular and these days they suggest 'bàner'.

Bantams
n (UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol anglès Bradford City FC

bantamweight
n (m) elpes gall

banter
n (f) laburla / broma / conya / conyeta
v intr fer broma / bromejar

banyan
n (f) lafiguera de Bengala[Termcat]

bap
n
1. (UK) (m) elpanet (de crosta tova)
2. baps (UK) (vulg) (f pl.) lestetes

baptism
n (m) elbaptisme

baptist
n (m / f)baptista
adj
baptista

bar
n
1. (f) labarra
2. (m) elbar
n.b. 'Bar' means 'bar' in the sense 'drinking establishment'.

3. [SPORT] (m) eltravesser
4. [SPORT] (m) elllistó
v
1. prohibir
2. barrar
prep excepte / menys / tret de
> bar from
v.c. intr excloure de

barb
n (f) l'espina

Barbados
n (m) elBarbados

barbarian
n (m / f)bàrbar
Barbarian invasions - Invasions bàrbares

barbarity
n (f) labarbàrie

barbarous
adj
bàrbar

barbecue
n (f) labarbacoa
expr barbecue sauce
(f) lasalsa barbacoa

barbed
adj
mordaç / enverinat

barbed wire
n (m) elfilferro espinós

barbell
n
1. (m pl.) elshalters / (f) labarra

barbiturate
n (m) elbarbitúric

barcode
n (UK) (m) elcodi de barres

bare
adj

1. nu
n.b. 'Nu' means 'bare' as in 'naked'.

2. buit
n.b. 'Buit' means 'bare' as in 'empty' (i.e. 'when she got there, the cupboard was bare').

expr bare bones

bareback
adj
sense sella
adv sense sella

bare-faced
adj
descarat

barefoot
adj
descalç

barefooted
adj
descalç

barely
adv a penes
Barely able (to...) - Pràcticament incapaç (de...)

barf
v intr (slang) vomitar

bargain
n
1. (f) laganga / oferta
2. (m) eltracte / pacte
v intr negociar / regatejar
expr into the bargain
per afegiment / a més
> bargain on
v.c. intr esperar (anticipar)

barge
n (f) labarcassa
> barge in
v.c. entrar matusserament / ficar-se (entremig) / barrejar-se
> barge into
v.c. intr xocar (pesadament) contra
> barge out
v.c. intr sortir matusserament

baritone
n
1. (m) elbaríton
2. (m) elbombardí
n.b. 'Bombardí' means 'baritone' in the sense 'baritone horn' (i.e. the instrument).

adj
baríton
expr baritone horn
(m) elbombardí

barium
n (m) elbari

bark
v
1. intr [dog] lladrar / bordar
n.b. 'Bordar' is specifically 'to bark in a threatening manner'.

2. intr dir (una cosa) en to autoritari / ordenar en to autoritari
n
1. (f) la[tree] escorça
2. (m) el[dog] lladruc
expr his bark is worse than his bite
gos que lladra no mossega
> bark at
v.c. intr lladrar a

barking
adj
(UK) (colloq) boig

barley
n (m) l'ordi

barmaid
n (UK) (f) lacambrera

barman
n (UK) cambrer

barmbrack
n (m) elpa de panses

barmy
adj
(UK) (colloq) boig
expr Barmy Army
(UK) grup d'aficionats que segueix l'equip de criquet d'Anglaterra en els seus desplaçaments a l'estranger

barn
n
1. (m) el[for grain] graner
2. (m) el[for animals] estable / cobert

barney
n (UK) (colloq) (f) ladisputa

baroclinic
adj
baroclínic

baroclinicity
n (f) labaroclinitat

baroclinity
n (f) labaroclinitat

barocyclonometer
n (m) elbarociclonòmetre

barogram
n (m) elbarograma

barograph
n (m) elbarògraf

barometer
n (m) elbaròmetre
expr aneroid barometer
(m) elbaròmetre aneroide
expr mercury barometer
(m) elbaròmetre de mercuri

baroque
adj
barroc
n (m) elbarroc

barosaurus
n (f) labarosaure

barotropic
adj
barotròpic

barrack
v tr (UK) escridassar

barracks
n (f) lacaserna

barrage
n
1. gran nombre de / molt(s/a/es)
2. (f) lapresa (artificial)
expr barrage balloon
(m) elglobus de barrera / globus de defensa

barrel
n
1. (m) elbarril
2. (m) el[of a gun] canó
v intr [through, down, along..] circular / transitar molt de pressa (esp. sense control)
expr to be like shooting fish in a barrel
ser bufar i fer ampolles
expr to have (someone) over a barrel
tenir (algú) a les (teves) mans

barrel organ
n (m) elpiano de maneta / orgue de maneta / orguenet / piano de manubri

barren
adj
estèril

barrenness
n (f) l'escassedat / penúria

barrette
n (m) elpassador (per als cabells)

barricade
n (f) labarricada
v tr tancar (amb una barricada o per algun altre mitjà) / acordonar

barrier
n (f) labarrera

bartender
n (US) (m) elcambrer

barter
v
1. tr bescanviar / baratar
2. intr fer trocs / fer barates
n
1. (m) elbescanvi / (f) labarata

bascule
n (f) labàscula
expr bascule bridge
(m) elpont basculant

base
n
1. (f) labase
2. [SPORT] (f) labase[Termcat]
v tr basar
expr all bases covered
tot controlat
expr to be based in
tenir seu a
expr off base
fora de lloc
> base upon
v.c. intr basar-se en

baseball
n (m) elbeisbol
expr baseball player
(m / f)jugador de beisbol / beisbolista

baseband
n (f) labanda de base[Termcat]

baseboard
n (US) (m) l'entornpeu / sòcol

basement
n (m) elsoterrani

bashful
adj
tímid i modest (or púdic)

basic
adj
bàsic

basically
adv bàsicament / en essència

basil
n (f) l'alfàbrega

basilica
n (f) labasílica

basin
n
1. (f) lagibrella / (m) elrentamans
2. (f) laconca
The Mediterranean Basin - La conca mediterrània

basis
n
1. (f) labase / (m) elfonament
On the basis of ... - A base de ... / Conforme a ... / de conformitat amb ...
On the basis that ... - Partint de la base (o el fet) que ...
2.
On a regular basis - De forma (o manera) regular
On a permanent basis - De forma (o manera) permanent
On a weekly basis - De forma setmanal / setmanalment / cada setmana

bask
v intr estendre's (al sol) per escalfar-se
> bask in
v.c. gaudir de / disfrutar de / fruir de (l'adulació, l'atenció pública)

basket
n

1. (m) elcistell
Cistell (de la compra) - (Shopping) basket
2. (m) elcove

1. (f) la[hoop and net] cistella / (m) elbàsquet
1. (f) la[score] cistella / encistellada / (m) elbàsquet
To score a basket. - Encistellar.

basketball
n (m) elbàsquet

basophil
n (m) elbasòfil

basophilic
adj
basòfil

Basque
n
1. [LANG] (m) elbasc
2. (m / f)basc
adj
basc

bass
n
1. [MUSIC] (m) elbaix
2. [ZOOL] (m) elllobarro

bass drum
n (m) elbombo

bass guitar
n (m) elbaix

bassinet
n (US) (m) elmoisès (mena de bressol)

bassoon
n (m) elfagot / baixó

bassoonist
n (m / f)fagotista / fagot

bass player
n (m / f)baixista

bastard
n
1. (offensive) (m) elmalparit / fill de puta / cabró / desgraciat
(Superior, selfish ...) bastard - (Cregut, egoista ...) de merda
2. (dated) (m / f)fill bastard / filla bastarda
n.b. 'Fill bastard' means 'bastard' in the old-fashioned sense 'child of unmarried parents'.

baste
v
1. tr [cooking] rostir (coure carn untada o mullant-la de greix)
2. tr [sewing] embastar
n.b. (To sew something temporarily with long stitches).

bastion
n (m) elbastió

bat
n

1. [ZOOL] (m) elrat-penat

1. (m) elpal / (f) lapala
3. (slang) (f) labruixa
n.b. 'Bruixa' means 'bat' as in 'old bat' (literally, 'witch').

v batre
expr bat for the other side
(colloq) ser homosexual
> bat out
v.c. tr fer ràpidament (alguna cosa), sense gaires esforços

batch
n
1. (f) lafornada
2. (f) latongada / sèrie
3. [IT] (m) ellot
Batch file - Fitxer de lot
Batch processing - Processament per lots / processament en temps diferit

bated
adj

With bated breath - Sense respirar / amb l'alè contingut

bath
n (m) elbany
expr bath tissue
(US) (m) elpaper higiènic
expr have (o take) a bath
banyar-se

bathe
v intr banyar-se

bather
n
1. (m / f)banyista
2. bathers (Aus) (m) elbanyador / vestit de bany

bathing costume
n (UK) (dated) (m) elbanyador / vestit de bany

bathing suit
n (US) (m) elbanyador / vestit de bany

bath mat
n (f) l'estora (de bany)

batholith
n (m) elbatòlit

bathrobe
n (m) elbarnús

bathroom
n (f) lacambra de bany

bathtub
n (f) labanyera

baton
n
1. [MUSIC] (f) labatuta
2. [SPORT] (m) eltestimoni
3. (UK) (f) laporra (de policia)

battalion
n (m) elbatalló

batter
n
1. (f) lapasta (per arrebossar)
2. [SPORT] (m / f)batedor
v
1. tr [~ somebody] pegar / maltractar (a cops) / agredir
2. tr [~ something] colpejar
3. tr [food] arrebossar
> batter down
v.c. abatre a cops

battering ram
n (m) l'ariet

battery
n

1. (f) lapila
2. (f) la[car / motorbike] bateria

1. (f) lasèrie / (m) l'enfilall
4. (f) lalesió

expr battery farm
(f) l'explotació de cria intensiva
expr battery farming
(f) lacria intensiva

battle
n
1. (f) la[opposing armies] batalla
2. (f) labatalla / lluita
v intr lluitar / combatre
expr battle cry
(m) elcrit de batalla (o guerra)
expr battle front
(m) elfront de batalla
expr battle gear

expr battle of wits
(f) labatalla dialèctica
expr fight a losing battle
lluitar per una causa perduda
expr fight someone else's battle
lluitar (o combatre) per una causa que no és teva
expr pitched battle
(f) labatalla campal
> battle on
v.c. seguir lluitant

battle axe
n
1. (f) la[weapon] atxa d'armes
2. (f) la[old woman] harpia

battledore
n (f) laraqueta (de bàdminton) / pala

battlefield
n (m) elcamp de batalla

bauble
n
1. (f) labola (de Nadal)
2. (f) laquincalla

baud
n (m) elbaud[Termcat]

Bavaria
n (f) laBaviera

Bavarian
adj
bavarès
n
1. (m / f)bavarès
2. [LING] (m) elbavarès

bawl
v
1. intr bramar / vociferar
2. intr marranejar / plorar
> bawl (someone) out
v.c. renyar fort (algú)

bay
n (f) labadia
expr storage bay

bay leaf
n (f) lafulla de llorer

bay window
n
1. (f) latribuna / (m) elmirador

bayonet
n (f) labaioneta

BBC (British Broadcasting Corporation)
n (UK) canal de televisió públic de Gran Bretanya

BBQ
abbrev (f) labarbacoa

BBS (Bulletin Board System)
n (m) elBBS[Termcat]

BC
abbrev (before Christ) aC (abans de Crist)

be
v am are is intr ser / ésser / estar
> be after
v.c. perseguir
> be around
v.c. intr ser per aquí o per allà
> be away
v.c. intr estar fora
> be back
v.c. intr ser present (després d'haver tornat)
> be by
v.c. intr (generalment en futur o condicional) arribar
> be down with (something)
v.c. estar (malalt i) al llit amb
> be in
v.c. ser present (a casa, a la feina...)
> be into (something)
v.c. (colloq) tenir interès (o entusiasme) per (alguna cosa)
> be off
v.c.
1. (un aparell) ser apagat
2. anar-se'n
3. ser passat
> be on to (something)
v.c. haver descobert alguna cosa (o situació) bona
> be on to (someone)
v.c. ser conscient de les malifetes o dels enganys d'un altre
> be up
v.c.
1. intr estar despert
2. intr acabar-se (temps)
> be up to (something)
v.c.
1. fer (alguna cosa)
2. trobar-se capaç a / ser prou bo per a

beach
n (f) laplatja
expr beach volleyball
(m) elvòlei platja / voleibol de platja

beacon
n
1. (f) labalisa
2. (m) elfar
A beacon of democracy - Un far de la democràcia
A beacon of freedom - Un far de la llibertat

bead
n
1. (m) el[necklace] vidret / gra / (f) lagranadura
2. (f) la[sweat, water] goteta

> bead up
v.c. formar(-se) gotes / perlejar

beak
n (m) elbec

beaker
n [CHEM] (m) elvas

beam
n
1. (m) elgran somriure
2. (f) labiga
n.b. 'Biga' means 'beam' in the sense 'the old house had lots of exposed beams'.

3. (m) elfeix / raig
n.b. 'Feix' and 'raig' mean 'beam' in the sense 'beam (ray) of light'.

v intr il·luminar-se la cara (a algú) / somriure

bean
n
1. (f) lamongeta / (m) elfesol

bear
n (m) elós
Teddy (or stuffed) bear - Ós de peluix
(American) black bear - Ós negre (americà)
(Asiatic) black bear - Ós del Tibet
Grizzly bear - Ós bru (o gris)
Polar bear - Ós polar (o blanc)
v
1. tr [stand, put up with] aguantar / sofrir / suportar / tolerar
Hard to bear. - Difícil de suportar / suportar amb prou feines.
He couldn't bear to ... - No es va veure amb cor de ...
I can't bear it - Això és superior a mi
2. tr [responsibility] assumir
3. tr [weight] suportar
4. tr [carry] portar
5. tr [show] portar
6. tr [name] portar
7. tr [fruit] donar
8. intr [direction] tòrcer / girar
9. tr [~ a child] donar a llum
expr to bear in mind
tenir present / tenir en compte
expr bear market
[FIN] (m) elmercat baixista / mercat a la baixa
expr to bear a ressemblance to
assemblar-se a
> bear down on
v.c. tr dirigir-se cap a
> bear out
v.c. tr confirmar
> bear with
v.c. intr tenir paciència amb
Bear with me - Permeteu-me un moment

bearable
adj
suportable

beard
n (f) labarba

bearing
n

1. (m) elcoixinet

1. (f) larelació / (f) lainfluència
1. (m) elport / comportament / (f) laconducta
1. (m pl.) elspunts d'orientació / punts de referència / (f pl.) lessenyes
expr ball bearing
(m) elcoixinet
expr get (or find or take) your bearings
orientar-se
expr load-bearing
de suport
A load-bearing wall - Una paret de suport
expr lose your bearings
desorientar-se / despistar-se

bearish
adj
[FIN] baixista / a la baixa
expr bearish market
[FIN] (m) elmercat baixista / mercat a la baixa

beast
n (f) labèstia

beat
v
1. tr derrotar / vèncer
2. tr pegar
3. intr [MED] bategar
n
1. [MUSIC] (m) eltoc
n.b. 'Toc' means 'beat' as in 'beat of a drum'.

2. [MED] (m) elbatec
n.b. 'Batec' means 'beat' as in 'heartbeat' (e.g. 'his heart skipped a beat').

3. [MUSIC] (m) elritme
n.b. 'Ritme' means 'beat' in the sense 'rhythm' (e.g. 'this song has a catchy beat').

4. [MUSIC] (m) elcompàs
n.b. 'Compàs' means 'beat' in the sense 'there are (3, 4, 5..) beats in a bar'.

5. (f) lapulsació
adj
(colloq) esgotat
expr if you can't beat 'em, join 'em
si no els pots vèncer, uneix-t'hi
excl it beats me (colloq) no en tinc ni idea!
> beat down
v.c. abatre a cops
> beat off
v.c. tr repel·lir
> beat out
v.c.
1. apagar (un foc) a cops
2. (US) (colloq) vèncer / superar
> beat up
v.c. tr apallissar
> beat up on (somebody)
v.c. (US) pegar

beaut
n (f) lacosa (o persona) extraordinària (o bonica)
adj
(Aus) extraordinari / fantàstic

beau
n (m) elbon partit / xicot / pretendent

beautiful
adj
bonic / bell / maco

beautify
v tr embellir

beauty
n (f) labellesa
expr beauty queen
(f) lamiss / reina d'un concurs de bellesa

beaver
n (m) elcastor

became

because
conj perquè

bechamel sauce
n (m) elbeixamel

become
v intr esdevenir
> become of
v.c. intr fer-se de

becoming
adj

1. [flattering] afavoridor
2. [suitable] escaient / oportú

bed
n (m) elllit
v (dated) fer l'amor amb
expr bed clothes (o linen)
(f) laroba de llit
> bed down
v.c.
1. ajaçar-se / fer llit
2. establir-se / arrelar-se

bedbug
n (f) laxinxa

bed clothes
n (f) laroba de llit

bedfast
adj
enllitat

bedizen
v tr engandallar

bedevil
v afligir (una desgràcia, un mal)

bedlam
n (colloq) (m) elcaos / rebombori / enrenou / guirigall / esvalot

bed linen
n (f) laroba de llit

bedpan
n (m) l'orinal pla

bedpost
n (m) elpilar (de llit)

bedraggled
adj
desmanegat

bedridden
adj
enllitat / postrat al llit

bedrock
n
1. (f) laroca subjacent
2. (f) labase

bedroom
n
1. (f) l'habitació
2. (m) eldormitori

bed settee
n (UK) (m) elsofà-llit

bedside
n (f) lacapçalera
expr bedside clock
(m) eldespertador
expr bedside lamp
(f) lalàmpada (de tauleta de nit)
expr bedside manner
(m) eltracte amb els malalts
expr bedside table
(f) latauleta de nit

bedspread
n
1. (m) elcobrellit / (f) lavànova

bedtime
n (f) l'hora de dormir

Bedouin
n (m / f)beduí
adj
beduí

bee
n (f) l'abella
expr queen bee
(f) l'abella reina
expr worker bee
(f) l'abella obrera

beech
n
1. (m) el[tree] faig
2. (f) la[wood] fusta de faig

beech tree
n (m) elfaig

beef
n
1. (f) lacarn de bou / carn de vaca
2. (slang) (f) laqueixa
> beef up
v.c.
1. tr fer més fort / enfortir
2. intr guanyar pes fent-se més musculós
3. intr enfortir-se

beefburger
n (UK) (m) l'hamburguesa

Beefeater
n guarda cerimonial de la Torre de Londres

beefsteak
n
1. (m) el[tomato] cor de bou
2. (m) el[meat] bistec / filet

beehive
n (m) elrusc

beekeeper
n (m / f)apicultor

beekeeping
n (f) l'apicultura

beeline
n paraula usada en l'expressió 'to make a beeline for'
expr make a beeline for
anar directament a

beep
v
1. tr [car horn] tocar
2. intr [car horn] fer mec-mec
3. intr [alarm clock] sonar / fer pip-pip
4. tr trucar al cercapersones
n
1. (m) el[horn] mec-mec / [alarm clock] pip-pip
2. (m) elsenyal acústic

beeper
n (m) elbuscapersones / cercapersones[Termcat]

beer
n (f) lacervesa

beer belly
n (slang) (f) lapanxa cervesera

beer gut
n (slang) (f) lapanxa cervesera

bees knees
adj
(colloq) excel·lent

beet
n (US) (f) laremolatxa

beetle
n (m) l'escarabat

beetroot
n (UK) (f) laremolatxa

befall
v (lit) abatre's / caure / sobrevenir / esdevenir-se (una desgràcia, etc.)

befool
v tr enganyar

before
adv abans / anteriorment
prep
1. abans de
2. davant
expr before one's time
abans del temps / abans d'hora / prematurament

beforehand
adv abans / anteriorment

befriend
v tr fer amistat amb

befrogged
adj
(dated) amb moratilles

befuddled
adj
atabalat / confós / trastornat

beg
v
1. [ask for money] pidolar / mendicar
2. implorar / instar
expr beg off
demanar disculpes (per no complir un compromís o una obligació)
expr beg to differ
sentir no estar d'acord
I beg to differ! - Sento no estar d'acord
expr I beg you!
(T'ho demano) per favor!
> beg for
v.c. intr suplicar / demanar de genolls

began

beggar
n (m) elcaptaire / pidolaire / mendicant

begging
n (f) lacapta

begin
v beginning
1. tr començar / iniciar
2. intr començar / iniciar-se
3. intr originar-se

beginner
n (m / f)principiant

beginning
n (m) l'inici / principi / començament
expr at the beginning of (2003)
a començaments / a primers del (2003)

begrudge
v tr donar de mala gana / donar de contracor

begun

behalf
n (m) elbenefici
expr on behalf of
en nom de
expr on (my / his / your...) behalf
en el (meu / seu / teu...) nom

behave
v intr portar-se / comportar-se

behavior
n
1. (m) elcomportament / capteniment / (f) laconducta
expr be on your best behavior
comportar-se / portar-se amb formalitat

behaviorism
n (US) (m) elbehaviorisme / conductisme

behaviorist
n (US) (m / f)conductista

behaviour
n
1. (m) elcomportament / capteniment / (f) laconducta
expr be on your best behaviour
comportar-se / portar-se amb formalitat

behaviourism
n (UK) (m) elbehaviorisme / conductisme

behaviourist
n (UK) (m / f)conductista

behead
v tr decapitar

beheading
n (f) ladecapitació

behest
n paraula utilitzada en l'expressió 'at somebody's behest / at the behest of somebody'
expr at somebody's behest / at the behest of
a instàncies de

behind
prep darrere
n (slang) (m) elcul

beholden
adj

expr be beholden to (somebody)
tenir compromisos amb (algú) / estar obligat a (algú)

beige
adj
beix
n (m) elbeix

being
n
1. (m) elésser
2. (f) l'existència
expr bring into being
donar vida a
expr come into being
néixer / crear-se
expr for the time being
per el moment / per ara
expr human being
(m) elésser humà
expr innermost being
(m) elésser interior
expr Supreme Being
(m) elésser suprem

Belarus
n (f) laBielorússia

Belarussian
n
1. [LANG] (m) elbielorús
2. (m / f)bielorús

belated
adj
tardà / tardaner

belatedly
adv tard / amb retard

belch
v intr eructar / rotar
n (m) l'eructe / rot

beldam
n (dated) (f) ladonota

beleaguered
adj

1. perseguit
2. assetjat

Belgian
n (m / f)belga
adj
belga

Belgium
n (f) laBèlgica

Belgrade
n Belgrad

belie
v tr desmentir / contradir

belief
n (f) lacreença
expr belief system
(m) elsistema de creences
expr beyond belief
(cosa) de no dir / sobre manera / d'allò més / fora mida
expr contrary to popular belief
contràriament al que se sol creure
expr to hold the belief (that)
sostenir la creença (que)

believe
v
1. tr creure
2. intr creure
expr believe it or not
ho creguis o no
expr believe me
(colloq) t'ho juro
expr don't you believe it
(colloq) no t'ho creguis pas!
expr if you believe that, you'll believe anything
(colloq) si creus que això és veritat, és que ets massa crèdul
expr I believe you, thousands wouldn't
et crec, (encara que el que dius em sembli poc probable / creïble)
expr I don't (or can't) believe it!
no me'n sé avenir! / sembla mentida! / sembla que no pugui ser! / qui ho havia de dir!
expr I can't believe that ...
no m'entra al cap que ...
expr I would never have believed that ...
no hauria dit mai que ...
expr if (xy) is to be believed
si s'ha de donar crèdit a (xy) / si s'ha de fer cas de (xy)
expr you wouldn't believe it
no ho diries mai / no t'ho pots imaginar
> believe in
v.c.
1. intr creure en
To believe in God - Creure en Déu
2. intr [~ somebody] confiar en (algú) / tenir-hi confiança
3. intr [~ something] ser partidari d'(alguna cosa)

believer
n (m / f)creient
expr true believer
incondicional / partidari fidel

belike
adv probablement

belittle
v tr treure importància a

Belize
n (m) elBelize

bell
n
1. (f) lacampana
2. (f) lacampaneta
n.b. A 'campaneta' is a small, ornamental bell.

bellboy
n (m) elgrum

bellflower
n (f) lacampaneta

bellhop
n (US) (m) elgrum

bellicose
adj
bel·licós

bellicosity
n (f) label·licositat

belligerence
n
1. (f) label·licositat
2. (f) l'agressivitat

belligerent
adj

1. (before noun) [fighting a war] bel·licós
2. agressiu / hostil / virulent
n (m) elbel·ligerant

belligerently
adv bel·licosament / agressivament

bellow
v intr bramar / cridar (fort)
n
1. (m) elbram / crit (fort)
2. bellows (f) lamanxa

belly
n
1. (f) lapanxa / (m) elventre
> belly up to
v.c. intr acostar-se a, fins tocar-hi la panxa

bellyache
v intr (slang) queixar-se
n (colloq) mal de panxa

belly button
n (m) elmelic
expr belly button ring
(m) elpírcing
To get a belly button ring - Fer-se un pírcing (al melic)
He's got a belly button ring - Porta un pírcing al melic
n.b. 'Pírcing' is a general term that can be used to refer to any body piercings (nose studs, belly button rings etc).

bellyflop
n (colloq) (f) lapanxada (tirant-se a l'aigua)
v fer una panxada (tirant-se a l'aigua)

belong
v
1. intr [be property of] pertànyer a
2. intr [feel comfortable] trobar-se a gust
3. intr [are normally placed] anar
> belong to
v.c.
1. intr [~ somebody] pertànyer a
2. intr [~ something] formar part de / ser soci de

belongings
n
1. (f pl.) lespertinences / coses / (m pl.) elsefectes personals / objectes personals / (m) elcabal

beloved
adj
estimat / entranyable
n (dated) (m / f)estimat

below
prep sota
adv sota

belt
n (m) elcinturó
> belt out
v.c. cantar a plens pulmons

belter
n (dial) cosa excel·lent / genial

beltway
n (US) (f) la(carretera de) circumval·lació

bemoan
v tr lamentar / queixar-se

bench
n
1. (f) labanqueta / banca / (m) elbanc

bencher
n
1. (m / f)magistrat / (m) eljutge

benchmark
n (m) elpunt de referència

bend
v
1. tr doblegar
2. intr doblegar-se
3. tr corbar
4. intr cobar-se
n
1. (m) elrevolt / (f) lagiragonsa
2. (f) lacorba

expr to bend over backwards
fer un gran esforç
> bend back
v.c. tr doblegar cap enrere
> bend down
v.c.
1. intr ajupir-se, encorbar-se
2. tr doblegar cap avall
> bend over
v.c. encorbar-se (doblegant-se a la cintura)

bendy
adj
flexible
expr bendy bus
(m) elbus articulat
expr bendy straw
(f) lacanya flexible

beneath
prep
1. sota
2. indigne
She married beneath herself. - Ha fet un mal casament.
adv sota

beneficial
adj
beneficiós

beneficiary
n (m / f)beneficiari

benefit
n

1. (m) elbenefici / avantatge
2. (m) l'honor

1. (m) elsubsidi / (f) laprestació
Unemployment benefit - Subsidi (o prestació) d'atur
4. (before noun) benèfic

v tr beneficiar
expr for (somebody's) benefit
per consideració cap a (algú)
expr for the benefit of
per a ús de
expr to have the benefit of
beneficiar-se de / fer servei
> benefit from
v.c. intr beneficiar-se de

benevolence
n (f) labenevolència

benevolent
adj

1. benèvol
n.b. 'Benèvol' means 'benevolent' in the sense 'kind / generous'.

2. benèfic
Benevolent association (or organization) - Associació (o organització) benèfica
n.b. 'Benèfic' means 'benevolent' in the sense 'charitable'.

Bengali
n (m) elbengalí
adj
bengalí

benign
adj

1. [MED] benigne
2. inofensiu

Benin
n (m) elBenín

bent
adj

1. doblegat
2. tort
3. (colloq) deshonest
4. (offensive) homosexual

bequeath
v tr llegar

bequest
n (f) ladeixa / donació

bereavement
n
1. (sentiment de) pèrdua o aflicció (per la mort d'algú)
2. (f) lamort (d'una persona significativa)

bereft
adj

1. desconsolat / destituït
2. [~ of] privat de

beriberi
n (m) elberi-beri

beringed
adj
ple d'anells

berk
n (UK) (m / f)idiota

berkelium
n (m) elberkeli

Berlin
n (m) elBerlín

Berliner
n (m / f)berlinès

Bermuda
n (f pl.) lesBermudes
expr Bermuda Triangle
(m) elTriangle de les Bermudes

Bern
n (f) laBerna

berry
n
1. (f) labaia
2. berries (f pl.) lesfruites del bosc (inclou les maduixes, els gerds, els nabius, etc.)

berserk
adj
boig
expr go berserk

1. perdre els estreps / enrabiar-se / enutjar-se
2. tornar-se boig d'alegria

berth
n
1. (m) el[vela] amarrador
n.b. 'Amarrador' means 'berth' in the sense 'spot in a harbour where boats can stop'.

2. (f) la[tren] llitera
3. (f) laplaça (d'un esportista en un equip, o un equip en una competició)
v tr atracar

beryllium
n (m) elberil·li

beseech
v tr suplicar

beside
prep al costat de
expr to be beside oneself (with joy, excitement...)
estar desbordant (de joia, emoció)
expr to be beside oneself (with worry, etc.)
estar mort (de preocupació, etc.)

besides
adv a més a més
prep a més (a més) de

besiege
v tr assetjar

besieged
adj
assetjat

besmirch
v tr [sobretot la reputació d'algú] tacar / embrutar / danyar

bespeak
v intr (lit) posar de manifest / suggerir / reflectir

bespoke
adj

1. (fet) a mida / fet expressament (per a una persona)
2. (before noun) que fa (sabates, roba, etc.) a mida
A bespoke tailor. - Un sastre que fa vestits a mida.

bespectacled
adj
ullerut

best
adj
millor
expr best of British
(UK) molta sort!
expr to do your best
fer tot el que està a les (teves) mans / fer el millor possible
expr only the best will do (for somebody)
(per a algú) tot és poc
expr you know best
si tu ho dius

best before date
n (f) ladata de caducitat

best friend
n (m / f)millor amic / millor amiga

bestiary
n (m) elbestiari

bestow
v tr concedir

bet
v betting
1. tr apostar / jugar
2. intr apostar / fer una aposta
3. intr estar segur que
n
1. (f) l'aposta
2. (f) l'opció
It's the best bet. - És la millor alternativa.
expr to bet on the (right / wrong) horse
prendre la decisió (encertada / equivodada)
expr all bets are off
pot passar qualsevol cosa
expr good (or safe or sure) bet
aposta segura / cosa segura
expr you bet (your life)
pots comptar
expr you can bet on it
d'això en pots estar segur
> bet on
v.c. intr apostar sobre

betray
v
1. tr trair
2. tr delatar

betrayal
n (f) latraïció

betrothal
n
1. (f pl.) lesesposalles / (m) elcompromís matrimonial / (f) lapetició de mà

betrothed
adj
promès (en matrimoni)
n (m / f)nuvi (o promès) / núvia (o promesa)

better
v tr millorar
adj
millor
expr a change for the better
una millora
expr to change for the better
tombar per bé / millorar
expr to get the better of (somebody)
sortir ben parat / sortir victoriós / vèncer
She was allowing her imagination to get the better of her - S'estava deixant portar massa per la imaginació

between
prep entre
expr between you and me
dit (sigui) entre nosaltres

beverage
n (f) labeguda

bevvy
n (UK) (slang) (f) labeguda alcohòlica
expr go (out) on (or be on) the bevvy
(UK) (slang) anar de copes

bevy
n
1. (m) elgrup / estol / (f) lamanada

bewail
v tr lamentar-se / doldre's (d'algun fet)

beware
v
1. intr [~ of something or somebody] anar amb compte amb
Beware of the dog! - Compte amb el gos!
2. tr [~ something or somebody] anar amb compte amb
Beware the waves, they're not like those in the Mediterranean! - Aneu amb compte amb les onades, que no són les del Mediterrani.

bewilder
v tr desconcertar / confondre / deixar perplex

bewildered
adj
desconcertat / confós / perplex

bewildering
adj
desconcertant

bewitch
v tr encisar / encantar / embruixar

beyond
prep més enllà de
adv més enllà
Beyond repair - Irreparable
Beyond comprehension - Inconcebible
expr to be beyond (somebody)

1. [impossible to understand]
It's beyond me - Ho trobo inexplicable
2. [impossible to do]
It's beyond me - No hi puc fer res / és superior a mi

bezant
n (m) elbesant

bezoar
n (m) elbetzoar

Bhutan
n (m) elBhutan

Biafran
n (m / f)biafrès
adj
biafrès

biannual
adj
bianual

bias
n
1. (m) elprejudici / (f) latendència
A journal with a strong political bias - Una revista amb un marcat color política
2. (m) elbiaix
n.b. 'Biaix' means 'bias' in the sense 'an edge (of material) cut diagonally'.

biased
adj
tendenciós / parcial

biathlete
n (m / f)biatleta

biathlon
n (m) elbiatló

bib
n (m) elpitet
expr wear your best bib and tucker
vestir de gala

bible
n (f) labíblia

biblical
adj
bíblic

bibliographical
adj
bibliogràfic

bibliography
n (f) labibliografia

bicarbonate
n (m) l'hidrogencarbonat
expr sodium bicarbonate
(m) l'hidrogencarbonat de sodi

biceps
n (m) elbíceps

bicker
v intr barallar-se / disputar / acalorar-se

bicuspid
adj
bicúspide
expr bicuspid valve
(f) lavàlvula bicúspide

bicycle
n (f) labicicleta
v intr (dated) anar amb bicicleta

bid
v bidding
1. tr licitar / oferir
2. intr fer una oferta
3. intr concursar (per un contracte)
4. tr [card game] envidar
n
1. (f) l'oferta (quantitat de diners que s'ofereix per comprar una cosa)
2. (f) lacandidatura
Barcelona made a bid to host the Olympic Games - Barcelona va presentar la seva candidatura per organitzar els Jocs Olímpics
3. (m) l'intent
4. (m) el(joc de cartes) envit
expr bid farewell
acomiadar-se / dir adéu

bidder
n (m / f)licitador

bidding
n (f) lalicitació
expr bidding war
(f) laguerra d'ofertes / guerra de licitacions
expr at (somebody's) bidding
a petició d'(algú)
expr to do (somebody's) bidding
obeir

bidet
n (m) elbidet

bidimensional
adj
bidimensional / en 2D[Termcat]

biennial
adj
biennal

big
adj

1. gran
2. gros
> big up
v.c. (UK) (slang) encomiar / enaltir alguna cosa (o algú) (potser més del que es mereix)

big-boned
adj
corpulent

big deal
excl (colloq) m'és igual! / no m'importa! / i què?

big dipper
n
1. (UK) (dated) (f) lamuntanya russa
2. the Big Dipper[ASTRON] (m) elcarro (óssa major)

bigfoot
n (US) persona important
v tr (US) (slang) exercir / imposar la seva autoritat (o influència) a

big head
n (colloq) (m / f)cregut

big-headed
adj
(colloq) cregut / arrogant

big house
n (slang) (f) lapresó

big jump
n [SPORT] (f) larampa de salts[Termcat]

bigmouth
n (m / f)bocamoll / bocafluix

big-mouthed
adj
bocamoll / bocafluix

bigot
n (m / f)intolerant

bigotry
n (f) laintolerància

bike
n
1. (f) labici
2. (f) lamoto
expr bike lane
(m) elcarril bici
expr bike trials
(m) elbicitrial

bikini
n (m) elbiquini

bilateral
adj
bilateral

bilaterally
adv bilateralment

bilberry
n (m) elnabiu / mirtil

bilby
n [ZOOL] (m) elbilbi gros[Termcat]

bile
n (f) labilis

bilharzia
n (f) labilhàrzia

bilingual
adj
bilingüe
expr bilingual dictionary
(m) eldiccionari bilingüe

bilingualism
n (m) elbilingüisme

bilious
adj

1. [unpleasant] nauseabund / repugnant
2. [angry] colèric / irat

bilk
v tr (colloq) ensarronar / enganyar / estafar

bill
n
1. (f) lafactura
Phone bill - Factura de telèfon
Electricity bill - Factura d'electricitat (o de llum)
2. (UK) (m) elcompte
Could (or can or may) I have the bill please? - El compte, si us plau
3. [POLIT] (m) elprojecte de llei
4. [ZOOL] (m) elbec
5. (m) elprograma
Double bill - Programa doble
6. (m) elcartell
Post no bills - Prohibit enganxar (o fixar) cartells
7. (US) (m) elbitllet
(Five / ten) dollar bill - Bitllet de (cinc / deu) dòlars
v
1. tr [~ somebody] passar la factura a (algú)
2. tr anunciar
Billed as ... - Anunciat com ...
expr Bill of Rights
(f) laDeclaració de Drets
expr to foot the bill
pagar la factura

billable
adj
facturable

billboard
n (f) latanca publicitària

billiards
n (m) elbillar
expr billiards hall
(m) elbillar

billion
n mil milions

billow
v intr inflar-se / ondular / ondejar
n (f) l'onada

billy club
n (f) laporra

billy goat
n (m) elboc

bin
n
1. (m) elcubell (de les escombraries) / (f) lagalleda (de les escombraries)
2. (f) lapaperera
n.b. 'Paperera' means 'bin' as in 'wastepaper basket'.

v (UK) (colloq) llençar
expr bin bag
(UK) (f) labossa d'escombraries
expr bin liner
(UK) (f) labossa d'escombraries
expr bin lorry
(UK) (m) elcamió d'escombraries

binary
adj
binari

bind
v tr lligar / vincular
expr be bound up in
estar molt interessat en
expr be bound up with
estar molt relacionat amb
expr be in a bind
estar en una situació incòmoda / tenir problemes
> bind up
v.c. tr embenar

binding
n
1. (f) l'enquadernació
2. [SPORT] (f) lafixació
adj
vinculant
expr binding energy
(f) l'energia de lligadura

bindlestiff
n (US) (m / f)vagabund / pixa-reixes

binge
n

1. (f) laborratxera / trompa
n.b. 'Borratxera' and 'trompa' specifically mean a 'drinking binge'.


1. (m) eltip / fart / (f) lafartera / fartanera / afartada
n.b. 'Tip' can refer to drinking or eating too much, the rest refer to eating too much.

binoculars
n (m pl.) elsprismàtics

binomial
n (m) elbinomi

bioalcohol
n (m) elbioalcohol

bioassay
n (m) elbioassaig

biocatalysis
n (f) labiocatàlisi

biocatalyst
n (m) elbiocatalitzador

biochemical
adj
bioquímic

biochemistry
n (f) labioquímica

bioclimatic
adj
bioclimàtic

bioclimatology
n (f) labioclimatologia

biodegradable
adj
biodegradable

biodegradation
n (f) labiodegradació

biodiversity
n (f) labiodiversitat

bioenergy
n (f) labioenergia

biofuel
n (m) elbiocarburant / biocombustible

biogas
n (m) elbiogàs

biogenesis
n (f) labiogènesi

biogenetic
adj
biogenètic

biogenic
adj
biogènic

biogeochemical
adj
biogeoquímic

biographer
n (m / f)biògraf

biography
n (f) labiografia

bioinformatics
n (f) labioinformàtica[Termcat]

biological
adj
biològic

biologically
adv biològicament

biologist
n (m / f)biòleg

biology
n (f) labiologia

biomass
n (f) labiomassa

biome
n (m) elbioma

biometric
adj
biomètric

biomimetics
n (f) labiònica / biomimètica

biomimicry
n (f) labiònica / biomimètica

biomolecule
n (f) labiomolècula

bionic
adj
biònic

bionics
n (f) labiònica / biomimètica

biophysical
adj
biofísic

biophysicist
n (m / f)biofísic

biophysics
n (f) labiofísica

biopic
n (f) lapel·lícula biogràfica

bios (Basic Input Output System)
n (m) elbios

biosphere
n (f) labiosfera

biotech
n (f) labiotecnologia
Biotech industries - Indústries de biotecnologia

biotechnology
n (f) labiotecnologia[Termcat]

biotelemetry
n (f) labiotelemetria[Termcat]

bipartisan
adj
bipartidista
n.b. In the US, where there are only 2 main political parties, 'bipartisan' can be used with the meaning 'unanimous' or '(having achieved) a wide consensus'. However, in other countries (such as Spain) it can have negative connotations as it suggests a lack of political pluralism.

bipartisanship
n (m) elbipartidisme
n.b. In the US, where there are only 2 main political parties, 'bipartisanship' can be used with the meaning 'unanimity' or 'wide consensus'. However, in other countries (such as Spain) it can have negative connotations as it suggests a lack of political pluralism.

biped
n (m) l'animal bípede

bipedal
adj
bípede

biphasic
adj
bifàsic

biplane
n (m) elbiplà

bipolar
n (m / f)bipolar
adj
bipolar
expr bipolar disorder
(m) eltrastorn bipolar

birch
n
1. (m) elbedoll
2. (f) lafusta de bedoll

birchwood
n (f) lafusta de bedoll

bird
n
1. (m) l'ocell / (f) l'au
expr bird's eye view
vista d'ocell
A bird's eye view of Barcelona - Barcelona a vista d'ocell
expr baby bird
(m) l'ocellet

birdbath
n (m) l'abeurador per a ocells

birdbrain
n (colloq) (m / f)cap buit / cap de pardals / cap boig

bird-brained
adj
(ser un) cap boig / cap buit / cap de pardals

bird flu
n (f) lagrip del pollastre / grip aviària

birding
n (f) l'observació ornitològica

birdlike
adj
d'ocell / propi d'un ocell

birdseed
n (f) lallavor(s) per a ocells

birdwatching
n
1. (f) l'observació ornitològica
2. (before noun) ornitològic

biretta
n (m) elbirret

birth
n
1. (m) elnaixement
2. (f) lanatalitat
expr give birth
donar a llum / parir

birth certificate
n (m) elcertificat de naixement

birth control
n (m) elcontrol de natalitat
expr birth-control pill
(f) lapíndola anticonceptiva

birth date
n (f) ladata de naixement

birth defect
n (m) eldefecte congènit

birthday
n (m) l'aniversari / natalici
expr birthday card
(f) latargeta d'aniversari
expr happy birthday
feliç aniversari / bon aniversari

birth father
n (m) elpare biològic

birthmark
n (f) lamarca de naixement

birth mother
n (f) lamare biològica

birth parents
n (m pl.) elspares biològics

birth partner
n (m / f)acompanyant del part / company(a) del part

birthplace
n (m) ellloc de naixement

birth rate
n
1. (f) lataxa de natalitat / (m) l'índex de natalitat

birthright
n (m) eldret de naixement / dret innat

biscuit
n (UK) (f) lagaleta

bisect
v tr bisecar

bisection
n (f) labisecció

bisector
n (f) labisectriu

bisexual
adj
bisexual
n (m / f)bisexual

bishop
n
1. (m) elbisbe
2. (m) l'alfil
n.b. 'Alfil' is a 'bishop' in a game of chess.

bismuth
n (m) elbismut

bison
n (m) elbisó

bisque
n (m) elbisque

bistre
n (m) elbistre

bit
n

1. [IT] (m) elbit[Termcat]

1. (m) eltros / (m) elxic / (f) lamica
expr bits and bobs

expr bit by bit
poc a poc / de mica en mica
expr bit rate
(f) lataxa de bits[Termcat]

bitch
n
1. (offensive) (f) lamalparida
2. [ZOOL] (f) lagossa

bitchy
adj
(colloq) maliciós

bite
v
1. tr [animal, person] mossegar
Don't bite your nails! - No et mosseguis les ungles!
2. intr [animal, person] mossegar
3. tr [bird, insect, spider] picar
4. intr [bird, insect, spider] picar
5. intr [fish] picar
The fish aren't biting today. - Avui els peixos no piquen.
6. intr fer-se notar
The cuts are beginning to bite. - Ja es fan notar les retallades.
n
1. (f) la[animal, person] mossegada
2. (f) la[bird, insect, spider] picada
3. (f) la[of food] bocada
expr to bite off more than you can chew
topar amb un os / ser (una cosa) un os dur de rosegar
expr to bite the bullet
agafar el bou per les banyes / fer el cor fort / plantar cara (a alguna cosa)
> bite back
v.c. tr contenir
> bite back at
v.c. reaccionar amb ràbia

bitmap
n (f) lamapa de bits[Termcat]

bitter
adj

1. [unpleasant taste] amarg
2. [angry and unhappy] ressentit
3. [criticism] mordaç
4. [struggle] aferrissat
5. [very cold] glacial
6. [wind] tallant
7. [enemy] acèrrim
n (f) lacervesa
expr to the bitter end
fins al final

bitterly
adv
1. amb amargura / amb acritud / amb rancúnia
2. amb tristesa
3. realment / profundament
Bitterly disappointed - Profundament / realment decebut

bitterness
n (m) l'amargor

bittersweet
adj
agredolç
n.b. The feminine plural form of this word is 'agredolces' (no accent).

bivalve
n (m) elbivalva

biweekly
adj

1. bisetmanal
2. quinzenal

bizarre
adj
estrany

blab
v intr cantar

blabbermouth
n (m / f)bocamoll / bocafluix

black
adj
negre
expr black and white photo
(f) lafoto en blanc i negre
expr black box
[TRANSP] (f) lacaixa negra
expr Black Cats
(UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol anglès Sunderland AFC
expr Black Death
(f) laPesta Negra
expr black hole
(m) elforat negre
expr black market
(m) elmercat negre
expr Black Sea
(m) elMar Negre
> black out
v.c. intr desmaiar-se

blackberry
n (f) lamóra

blackbird
n (f) lamerla

blackboard
n (f) lapissarra

blackbody
n [PHYS] (m) elcos negre

blackcurrant
n
1. [FOOD] (f) lagrosella (or riba) negra
2. [BOT] (m) elriber (or groseller) negre

blacken
v tr ennegrir

blackhead
n (m) elbarb

blackleg
n (m) l'esquirol

blackmail
v tr fer xantatge a algú
n (m) elxantatge

blackmailer
n (m / f)xantatgista

blackness
n (f) lanegror

blackout
n
1. (f) la[power cut] apagada (de llums) / (m) eltall (de subministrament) elèctric
2. (f) la[as sign of protest or during war] apagada de llums
3. (f) lacensura (total)
4. [MED] (f) lasíncope

blacksmith
n
1. (m / f)ferrer
2. blacksmiths (f) laferreria

blackthorn
n (m) l'aranyó

black tie
n (before noun) d'etiqueta

blacktop
n (US) (m) elmacadam

blackwood
n
1. (m) elpalissandre de l'Índia
2. (f) lafusta del palissandre de l'Índia

bladder
n (f) labufeta
expr gall bladder
(f) lavesícular biliar

bladdered
adj
(UK) (slang) embriac / borratxo

bladderwrack
n (m) elfucus

blade
n
1. (f) lafulla
n.b. 'Fulla' means 'blade' as in 'the blade of a knife'.

2. (m) elbri
n.b. 'Bri' means 'blade' as in 'blade of grass'.

3. The Blades (UK) sobrenom de l'equip de futbol anglès Sheffield United FC

blah
adj
(US) (colloq) avorrit

blame
v tr culpar / donar la culpa a
n (f) laculpa
expr to blame yourself
sentir-se culpable / retreure's
expr to take the blame
assumir la culpa

blameless
adj
sense culpa

blanch
v
1. intr empal·lidir
2. tr escaldar

bland
adj
insípid

blank
adj

1. en blanc
2. [look] inexpressiu
v tr (UK) (colloq) no fer cas a (algú)
expr blank check
(US) (m) elxec en blanc
expr blank cheque
(UK) (m) elxec en blanc
> blank out
v.c.
1. intr sofrir una fallada temporal de memòria
2. reprimir un pensament / una memòria traumàtica
3. tapar o esborrar seccions d'un text

blanket
n (f) lamanta

blankly
adv amb la mirada perduda

blasé
adj
indiferent / displicent

blaspheme
v intr blasfemar

blasphemer
n (m / f)blasfem

blasphemous
adj
blasfem

blasphemy
n (f) lablasfèmia

blast
n
1. (f) l'explosió
2. (US) (colloq) experiència molt divertida
v
1. tr fer explotar
2. tr (colloq) arremetre contra
excl blast! (UK) ostres!
expr full blast
a tot volum
> blast off
v.c. enlairar-se un coet

blasted
adj
(UK) maleït

blast furnace
n (m) l'alt forn

blatant
adj
palmari / flagrant / descarat
A blatant lie - Una mentida com una casa

blatantly
adv descaradament

blaze
n
1. (m) l'incendi
2. (f) laresplendor / lluïssor
3. (f) laflamarada
v
1. intr cremar
2. intr brillar / resplendir
expr blaze of glory
(f) l'aurèola
expr go to blazes!
vés-te'n al diable!
expr guns blazing
disparant a discreció / disparant a tort i a dret
expr with all guns blazing
amb tota l'artilleria
expr (who, what, why, how, etc.) the blazes ...
(qui, què, per què, com, etc.) diables ...

blazer
n (f) l'americana

blazing
adj
abrandat / viu

bleach
n (m) ellleixiu
v tr blanquejar

bleak
adj

1. desolador
2. poc esperançador

blearily
adv amb cara (o veu) de son

bleed
v
1. intr sagnar
2. tr sagnar

blemish
n (f) lataca
v tr tacar

blend
v tr mesclar / barrejar
n (f) lamescla / barreja
> blend in
v.c. passar desapercebut per tenir l'aparença igual als voltants (com un camaleó)
> blend into
v.c. intr barrejar-se amb, combinar-se amb
> blend in with
v.c. intr harmonitzar amb

blender
n (f) laliquadora

blepharoptosis
n (f) lablefaroptosi

bless
v tr beneir
expr to be blessed
somriure-li a algú la vida
expr to be blessed with
estar dotat de / estar adornat de / tenir la sort de posseir
expr bless me!
i ara!
expr bless you!
Jesús!

blessed
adj

1. beneït / sant / benaurat
2. feliç / benaurat
The blessed rain - La benedicció de la pluja

blessing
n (f) labenedicció
expr a blessing in disguise
un mal menor
expr to be a mixed blessing
tenir els seus pros i els seus contres

blight
n
1. (f) laplaga
Potato blight - Míldiu de la patata
2. (f) lacalamitat
v tr fer malbé / arruïnar

Blighty
n (UK) (f) laGran Bretanya

blimey
excl (UK) renoi!

blimp
n (m) eldirigible (petit)

blind
adj
cec
n
1. (f) lapersiana
2. the blind (m pl.) elscecs
v
1. tr [permanently destroy vision] encegar / deixar cec
2. tr [dazzle] enlluernar
3. tr [fig.] impedir veure (a algú, una cosa)
expr blind date
(f) lacita a cegues
expr blind spot

1. (m) el[driving] angle mort
2. (f) la[eye] taca cega
expr double-blind
doble cec
Double-blind clinical trial - Assaig clínic doble cec
expr to turn a blind eye (to something)
fer els ulls grossos (a / amb alguna cosa)

blinder
n

1. (UK) (colloq) [a ~ of an x] un x espectacular

1. (m pl.) elsaclucalls / (f pl.) lesulleres

blindfold
n (m) l'aclucalls
v tr posar una bena als ulls (d'algú)

blindfolded
adv amb els ulls tapats (o embenats)

blindly
adv cegament / a cegues

blindness
n
1. (f) laceguesa
2. (m) el[fig.] encegament

blindside
v tr agafar desprevingut (o per sorpresa)

bling
n (slang) (bling -a vegades bling bling- descriu el fenòmen de portar joies cares i grans per atraure l'atenció i el respecte dels altres)
adj
(slang) (bling -a vegades bling bling- descriu el fenòmen de portar joies cares i grans per atraure l'atenció i el respecte dels altres)

blink
n (m) elparpelleig
v intr parpellejar
In the blink of an eye. - En un obrir i tancar d'ulls.
To not even blink. - No immutar-se.

blinker
n

1. (colloq) [TRANSP] (m) l'intermitent

1. (m pl.) elsaclucalls / (f pl.) lesulleres

bliss
n
1. (f) labenaurança / joia inefable / (m) elgoig

blissful
adj
benaurat / feliç / joiós

blissfully
adv amb joia
Blissfully happy - Molt feliç / felicíssim / d'allò més feliç

blister
n
1. [MED] (f) labutllofa
2. (f) labombolla
v
1. tr embutllofar
The sun had blistered the paintwork. - El sol havia embutllofat la pintura.
2. intr embutllofar-se
The skin started to blister. - La pell començava a embutllofar-se.
3. tr (US) criticar fortament
expr blister pack
(m) elblister / envoltori

blistered
adj
embutllofat

blistering
adj

1. fulgurant
n.b. 'Fulgurant' means 'blistering' in the sense 'very fast'.

2. demolidor
n.b. 'Demolidor' means 'blistering' in the sense 'harsh / very critical'.

3. roent
n.b. 'Roent' means 'blistering' in the sense 'very hot'.

4. enèrgic / electritzant / llampant

blithe
adj
despreocupat / feliç

blithely
adv despreocupadament

blitz
n (f) l'ofensiva

blitzkrieg
n (f) laguerra llampec

blizzard
n
1. (f) latempesta de neu i vent / (m) eltorb
2. (f) la[fig.] miríada

bloat
v intr inflar(-se) / rebotir / revenir

bloated
adj
inflat

blob
n
1. (f) lagota / (m) elgrumoll

block
v
1. tr obstruir / estroncar / barrar
2. tr embussar / bloquejar
n

1. (m) elbloc

1. (m) elbloc (de cases) / (f) l'illa
3. (m) l'obstacle / blocatge / bloqueig
4. the block (m) elpiló
The condemned man already had his head on the block. - El condemnat ja tenia el cap sobre el piló.
5. blocks (m pl.) elsblocs de sortida

expr block printer
(m / f)estampador
expr butcher's block
(m) elpiló / capolador
expr have been round the block (a few times)
tenir molta experiència
expr starting blocks
(m pl.) elsblocs de sortida
expr stumbling block
(m) l'obstacle
> block up
v.c.
1. intr embussar-se
2. tr embussar

blockade
v tr blocar / bloquejar
n (m) elblocatge / bloqueig

blockage
n
1. (m) l'embús / (f) l'obstrucció

blockbuster
n
1. (colloq) (m) el[book, movie, program..] gran èxit (de taquilla, de vendes)
2. (colloq) (f) la[movie] pel·lícula taquillera / superproducció

blockhead
n (dated) (m / f)enze / idiota

blocky
adj

1. [chunky] voluminós
2. [image] pixelat

blog
n (m) elblog[Termcat]
n.b. The official, Termcat-approved term for 'blog' is 'blog' (as at March 28th, 2013). The previously recommended term was 'bloc' and, before that, 'diari interactiu personal'.

blogger
n (m / f)bloguer[Termcat]
n.b. The official, Termcat-approved term for 'blogger' is 'bloguer(a)' (as at March 28th, 2013). The previously recommended term was 'blocaire'.

blogosphere
n
1. (f) lablogosfera / (m) elmón de blocs / univers de blocs

bloke
n (UK) (colloq) (m) l'home / tipus

blond
adj
ros
n (m / f)ros
n.b. The feminine of 'ros' is 'rossa', the plural is 'rossos'.

blonde
adj
ros
n (m / f)ros
n.b. The feminine of 'ros' is 'rossa', the plural is 'rossos'.

blood
n (m) elsang
adj
sanguini
expr blood bank
(m) elbanc de sang
expr blood bath
(m) elbany de sang
expr blood cell
(f) lacèl·lula sanguínia / cèl·lula de la sang
expr red blood cell

expr white blood cell

expr blood donor
(m / f)donant de sang
expr blood drive
(f) lacampanya de donació (o recollida) de sang
expr blood flow
(m) elflux sanguini
expr blood group (or type)
(m) elgrup sanguini
expr blood test
(f) l'anàlisi de sang
expr blood transfusion
(f) latransfusió de sang
expr blood vessel
(m) elvas sanguini

bloodcurdling
adj
esgarrifós
A bloodcurdling cry - Un crit esgarrifós

bloodhound
n (m) elbloodhound

bloodline
n (m) elllinatge

bloodshed
n (m) elvessament de sang

bloodstained
adj
tacat de sang / ensagnat / ensangonat

bloodstone
n (m) l'heliotropi

bloodstream
n (m) eltorrent sanguini

bloodsucker
n
1. animal (o insecte) hematòfag
2. (m / f)sangonera / escanyapobres

bloodthirsty
adj
sanguinari

bloody
adj

1. [covered in blood] ensagnat / ensangonat
2. [involving bloodshed] cruent
A bloody battle - Una batalla cruenta
3. (UK) (slang) maleït
v ensagnar / ensangonar

bloom
n (f) laflor
v intr florir

bloomers
n (m pl.) elsbombatxos

blossom
n (f) laflor
v intr florir
> blossom out
v.c. intr tornar-se animat i alegre

blot
n
1. (f) lataca (esp. de tinta) / (m) l'esborrall
2. (f) la[~ on something] taca

v
1. [~ something] esborrallar
2. [~ something (up)] assecar
expr to be a blot on the landscape
enlletgir el paisatge / fer (tornar) lleig el paisatge
expr to blot your copybook
(dated) tacar la seva reputació
> blot out
v.c.
1. tr tapar / ocultar
2. tr esborrar

blouse
n (f) labrusa
expr big girl's blouse
(UK) (colloq) (m) elcovard

blow
n
1. (m) elcop
2. (f) lapatacada
v
1. intr [wind] bufar
2. tr [wind] fer volar
3. tr [instrument] tocar
4. tr [whistle] fer sonar
5. tr [somebody's nose] mocar
6. tr [your own nose] mocar-se
7. tr [kiss] enviar
8. tr [fuse, bulb] fondre
9. intr [fuse, bulb] fondre's
10. tr [tyre] rebentar
11. intr [tyre] rebentar-se
12. tr (colloq) [an opportunity] malgastar
expr to blow your top (or a gasket)
perdre's els estreps
expr to strike a blow for (someone or something)
defensar (algú o alguna cosa) / donar la cara per (algú)
> blow away
v.c. ser endut pel vent
> blow (somebody) away
v.c.
1. (colloq) matar a trets (algú)
2. (colloq) impressionar molt (algú)
> blow down
v.c.
1. intr bolcar-se (a causa del vent o d'un current d'aire)
2. tr abatre el vent (alguna cosa)
> blow in
v.c. intr (col·loq.) arribar informalment o inesperadament
> blow off
v.c. (US) (colloq) no acompanyar una persona / no assistir a un esdeveniment / no fer una acció prevista
> blow out
v.c.
1. tr bufar (sobre alguna cosa) fins que s'apagui
2. intr apagar-se
3. tr (UK) (colloq) no acompanyar una persona / no assistir a un esdeveniment / no fer una acció prevista
> blow over
v.c.
1. bolcar-se (a causa del vent o d'un corrent d'aire)
2. bolcar el vent (alguna cosa)
3. quedar oblidat (un afer)
> blow up
v.c.
1. tr inflar / omplir d'aire
2. tr exagerar l'importància de
3. tr fer esclatar
4. tr ampliar (una foto, un cartell...)
5. intr esclatar / fer explosió
6. intr enfuriasmar-se (perdre els estreps)

blower
n
1. (m) elbufador
Leaf blower - Bufador de fulles
2. the blower (UK) (m) eltelèfon
expr be on the blower
(UK) estar al telèfon

blowfish
n (m) elpeix globus

blowgun
n (f) lasarbatana

blowlamp
n (UK) (m) elbufador

blowpipe
n (f) lasarbatana

blowtorch
n (US) (m) elbufador

blubber
n (m) elgreix (que es troba sota la pell d'alguns mamífers marins)
v intr (colloq) ploramiquejar

bludgeon
v
1. tr colpejar amb una porra / bastonejar / garrotejar
2. tr [~ somebody into] forçar (algú) a
n (f) laporra

blue
adj

1. blau
2. (colloq) trist
3. verd
n
1. (m) elblau
2. blues (m pl.) elsblues
3. The Blues (UK) (colloq) sobrenom dels següents equips de futbol anglesos: Birmingham City, Chelsea, Everton i Manchester City i l'equip escocès Stranraer FC
expr blue book

1. (m) elregistre d'estadístiques i altra informació
2. (UK) (m) l'informe oficial del Parlament
3. (US) llista de preus dels vehicles nous i de segona mà
expr blue joke
(m) l'acudit verd
expr out of the blue
inesperadament / d'improvís / sense més ni més

blueberry
n (m) elnabiu / mirtil

bluebird
n
1. [ZOOL] (m) elsiàlid
2. Bluebirds (UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol gal·lès Cardiff City FC
expr eastern bluebird
(m) elsiàlid de l'est
expr mountain bluebird
(m) elsiàlid muntanyenc
expr western bluebird
(m) elsiàlid de l'oest

bluebottle
n
1. (f) lamosca blava / mosca vironera
2. (Aus) (m) elborm de vela

blue-chip
adj
de primera categoria / líder

blue-collar
n (before noun) de fàbrica / obrer
expr blue-collar voter
(m / f)votant obrer
expr blue-collar worker
(m / f)obrer

blue-eyed
adj
d'ulls blaus
expr blue-eyed boy

blueprint
n

1. (m) l'avantprojecte

1. (f) lamatriu / plantilla / (m) elpatró

blue screen
v intr [IT] aparéixer una pantalla blava
I turn the computer on and it blue screens - Engego l'ordinador i apareix / em surt una pantalla blava

blue screen of death
n (f) lapantalla blava

bluff
n

1. (m) elcingle / ribàs

1. (m) elbluf / envit en fals / (f) lacatxa
v tr enganyar

bluish
adj
blavós / blavenc

blunder
n (f) lapífia / espifiada
v intr espifiar-la / ficar la pota

blunderbuss
n (m) eltrabuc

blunt
adj

1. [very direct] brusc / directe
2. esmussat / despuntat
A blunt instrument - Un instrument contundent
v
1. tr esmussar / despuntar
2. tr [weaken] afeblir / debilitar
expr to be blunt
no tenir pèls a la llengua / dir les coses clares

bluntly
adv amb (tota) franquesa / sense pèls a la llengua / sense embuts

blur
n (f) laimatge borrosa
v desdibuixar / difuminar / enterbolir

blurb
n (f) lapropaganda / nota publicitària

blurred
adj
borrós / difuminat / desdibuixat / imprecís

blurry
adj
borrós / difuminat / desdibuixat / imprecís

blurt
v tr deixar anar (una cosa) / dir ràpidament (una cosa) sense pensar-ho
> blurt (something) out
v.c. tr deixar anar (una cosa) / dir ràpidament (una cosa) sense pensar-ho

blush
v intr posar-se vermell / ruboritzar-se / enrojolar-se
n (US) (m) elcoloret

blusher
n (m) elcoloret

BMI (Body Mass Index)
n (m) l'IMC (índex de massa corporal)

BO (Body Odor (Am.), Body Odour (Br.))
n
1. (f) la(mala) olor corporal / (m) elpudor de suat

boa
n
1. (f) la[snake] boa
2. (m) el[feather boa] boà

boar
n (m) el(porc) senglar

board
n

1. (m) elpost
2. [SPORT] (f) laplanxa

1. (f) lajunta directiva / (m) elconsell de direcció / patronat
4. (f) lapissarra
n.b. 'Pissarra' means 'board' as in 'blackboard'.

5. (m) eltauló
6. (m) eltauler
7. (f) lapensió

v
1. tr [train, bus] pujar a
2. tr [boat, ship, plane] embarcar(-se)
expr board game
(m) eljoc de tauler
expr full board
(f) lapensió completa
expr half board
(f) lamitja pensió
expr ironing board
(m) elpost de planxar
expr on board
a bord
> board up
v.c. tr tancar alguna cosa amb taulons de fusta

boarding bridge
n [TRANSP] (f) lapassarel·la

boarding card
n (f) latargeta d'embarcament

boarding house
n (f) lapensió / dispesa

boarding school
n (m) l'internat

boardroom
n (f) lasala de juntes / sala de reunions

boardwalk
n
1. (f) lapassarel·la (de fusta)
2. (m) el[at the beach] passeig marítim

boast
v intr jactar-se / lloar-se / vanar-se / vanagloriar-se
> boast about
v.c. intr vanagloriar-se de

boastful
adj
vanagloriós / jactanciós

boat
n
1. (m) elvaixell / bot / (f) labarca
expr to be in the same boat
estar en la mateixa situació

boater
n (m) elcanotier

boathouse
n (m) elcobert per a barques

boatswain
n (m / f)contramestre

bobble
n
1. (m) elpompó
2. (UK) (colloq) (m) elborralló
v intr (UK) (colloq) aborrallonar-se

bobby
n (UK) (dated) (m / f)policia

bobby pin
n (US) (f) l'agulla de ganxo / agulla de monyo

bobcat
n (m) ellinx roig

bobsled
n (m) elbob

bobsledding
n (m) elbob

bobsleigh
n (m) elbob

bobsleighing
n (m) elbob

bod
n
1. (colloq) (m) eltipus / paio / manso / individu
2. (colloq) (m) elcos

bodice
n (m) elcosset

body
n

1. (m) elcos
Upper body - Tors
2. (m) el[corpse] cadàver
3. (before noun) corporal

1. (m) elcol·lectiu / (f) l'entitat / comunitat
5. (UK) [CLOTHES] (m) elbodi

expr body image
(f) l'imatge corporal
expr body temperature
(f) latemperatura corporal
> body forth
v.c. tr encarnar / personificar

bodyboard
n (f) la(taula de) bodyboard

bodyboarding
n (m) elbodyboard / bodyboarding

bodybuilder
n (m / f)culturista

bodybuilding
n (m) elculturisme

bodyguard
n (m / f)guardaespatlles

body mass index
n (m) l'índex de massa corporal

body shop
n (m) elplanxista

bodysuit
n (m) elbodi

body temperature
n (f) latemperatura corporal

bodywork
n (f) lacarrosseria

boffin
n
1. (UK) (colloq) (m / f)científic
2. (UK) (colloq) (m / f)estudiós

boffo
adj
(US) exitós / d'èxit / (movie, show) taquiller

bog
n
1. (f) latorbera
2. (UK) (slang) (m) ellavabo
excl bog off (vulg) fot el camp!
> bog down
v.c.
1. tr empantanegar / dificultar-li la feina (a algú)
That debate will bog down the General Assembly for months - Aquest debat empantanegarà l'Assemblea General durant mesos
2. intr alentir-se / funcionar irregularment
> get bogged down
v.c. intr encallar-se / empantanegar-se

bogey
n
1. (UK) (m) el[snot] moc (sec)
2. (m) el[bogeyman] papu
3. [SPORT] (m) elbogey / un sobre par

bogeyman
n (m) elpapu

boggard
n (UK) (m) l'espectre

boggart
n (UK) (m) l'espectre

boggy
adj
pantanós

bogus
adj
fals / fraudulent

bohemian
n (m / f)bohemi
adj
bohemi

bohrium
n (m) elbohri

bohunk
n (offensive) (m / f)europeu de l'est

boil
v
1. tr bullir
2. intr bullir
expr to bring to the boil
portar a ebullició
expr to come to the boil
arrencar el bull
n (m) elfuróncol / floronco
> boil off
v.c. intr evaporar-se
> boil over
v.c. intr vessar-se per ebullició

boiler
n (f) lacaldera

boiling
adj
bullent
Boiling water - Aigua bullent
It's boiling (hot) today - Fa molta calor avui

boiling point
n (m) elpunt d'ebullició

boisterous
adj
baladrer / esbojarrat / animat / mogut

bold
n (f) lanegreta[Termcat]
adj

1. audaç / atrevit / agosarat / valent
2. descarat
3. viu / clar
expr as bold as brass
desvergonyit / no tenir por de res
expr if I may be so bold
perdó per l'atreviment

boldface
n (f) lanegreta

boldly
adv
1. amb audàcia / amb valentia
2. descaradament

boldness
n (m) l'atreviment

Bolivia
n (f) laBolívia

Bolivian
n (m / f)bolivià
adj
bolivià

bollocks
n
1. (UK) (vulg) [ANAT] (m pl.) elscollons
2. (UK) (vulg) equivocat / incorrecte
expr the dog's bollocks
(UK) (vulg) molt bo / excel·lent
excl (vulg) collons!

bolometer
n (m) elbolòmetre

Bolshevik
n (m / f)bolxevic
adj
bolxevic

Bolshevism
n (m) elbolxevisme

bolster
v tr reforçar / sostenir
n (m) elcoixí (del llit) / capçal

bolt
n
1. (m) elcargol / vis / pern (tech.)
2. (m) el[door / gate] forrellat
3. (m) el[of lightning] llampec
4. (m) el[of fabric] rotlle
v
1. tr [close with a bolt] tancar amb forrellat
2. tr [fasten with a bolt] empernar
3. intr [horse] desbocar-se
4. intr [run away] sortir disparat / fugir
5. tr [~ (down) food] empassar-se / engolir / tragar
6. tr (US) [POLIT] abandonar (un partit polític)
expr like a bolt from the blue (or bolt out of the blue)
(caure) com una bomba
expr to make a bolt for it
sortir disparat / fugir

bomb
n
1. (f) labomba
2. the bombarmes nuclears
3. a bomb (UK) (colloq) un munt de diners
4. a bomb (US) (colloq) un fracàs total
v
1. tr [drop bombs on] bombardejar
2. tr [plant a bomb] posar una bomba
3. intr (colloq) [movie, play..] ser un fracàs
expr bomb disposal expert (o officer)
(m / f)artificier
expr bomb scare (o threat)
(f) l'amenaça de bomba
expr bomb warning
(m) l'avís de bomba
expr atom bomb
(f) labomba atòmica
expr car bomb
(m) elcotxe bomba
expr to cost a bomb
costar un ull de la cara / costar un ronyó
expr hydrogen bomb
(f) labomba d'hidrogen
expr letter bomb
(f) lacarta bomba
expr parcel bomb
(m) elpaquet bomba
expr stink bomb
(f) labomba fètida

bombard
v tr bombardejar

bombardment
n (m) elbombardeig

bombastic
adj
grandiloqüent

Bombay
n (dated) Bombai

bomber
n
1. (m) el[avió] bombarder
2. (m / f)terrorista (que posa bombes)
expr suicide bomber
(m / f)terrorista suïcida

bomber jacket
n (f) lacaçadora (d'aviador) / jaqueta d'aviador

bombing
n (m) l'atemptat (amb bomba)
expr bombing campaign
(f) lacampanya d'atemptats

bona fide
adj
autèntic

bond
n

1. (m) elvincle / lligam

1. (f) l'obligació / (m) elbo
3. (US) (f) la[bail] fiança
4. bonds (f pl.) lescadenes

v
1. tr enganxar
2. intr enganxar-se
3. tr [~ with] crear (o establir) vincles (o lligams) afectius amb
4. intr crear (o establir) vincles (o lligams) afectius

bondage
n (f) l'esclavitud

bondholder
n (m / f)bonista / obligacionista

bone
n (m) l'os
expr to feel (something) in your bones

> bone up on (something)
v.c. (colloq) repassar temporal i intensament un tema

boned
adj
[SPORT] amb la cama estirada[Termcat]

bone marrow
n (f) lamedul·la òssia

bonfire
n (f) lafoguera / fogata

bongos
n (m pl.) elsbongos / bongós

bonk
v
1. tr (UK) (slang) cardar / fotre
2. intr (UK) (slang) cardar / fotre
3. tr (UK) donar(-se) un cop (lleuger)
He bonked himself on the head. - Es va donar un cop (lleuger) al cap.

bonkers
adj
(UK) (colloq) boig

bonnet
n

1. (UK) [TRANSP] (m) elcapó

1. (f) lacapota / (m) elcapell

bonny
adj
(dial) bonic / maco

bonsai
n (m) elbonsai

bonus
n (f) lagratificació / prima

bony
adj
molt magre / esquelètic

bonzer
adj
(Aus) molt bo / excel·lent

boo
v
1. tr esbroncar / escridassar
2. intr esbroncar / escridassar

boob
n
1. (slang) (f) lateta
2. (US) (m / f)idiota / baliga-balaga

booby
n
1. (dated) (m / f)idiota / baliga-balaga
2. (slang) [ANAT] (f) lateta
3. [ZOOL] (m) elmascarell

booger
n (US) (colloq) (m) elmoc (sec)

book
n (m) elllibre
v
1. tr reservar / encomanar
2. tr [police] fitxar
expr to be booked up

1. (hostaleria) estar ple / tenir totes les habitacons ocupades
2. estar compromès (sense cap hora o dia lliure)
expr to be in (somebody's) bad books
ser a la llista negra d'(algú)
expr in my book
al meu entendre / jo trobo..., jo opino...
expr to throw the book at someone
caure el pèl a algú
expr to be a turn-up for the books
ser una sorpresa
> book into
v.c. intr registrar en (un hotel)

bookcase
n (f) laprestatgeria / estanteria (rare)

bookie
n (colloq) (m / f)corredor d'apostes

booking
n (f) lareserva

booklet
n (m) elfullet

bookmaker
n (m / f)corredor d'apostes

bookmark
n

1. (m) elpunt (de lectura o de llibre)

1. (f) l'adreça d'interès / (m) elpreferit

book rest
n (m) elfaristol

bookseller
n (m / f)llibreter

bookshelf
n (m) elprestatge (de llibres)

bookshop
n (f) lallibreria

bookworm
n
1. (m) elratolí de biblioteca / (f) larata de biblioteca / (m / f)lletraferit

boolean
adj
booleà[Termcat]

boom
v
1. intr bramar / vociferar / parlar amb veu forta / parlar amb veu de tro
2. intr expandir-se / estar en auge
n
1. (m) elboom
2. (f) l'expansió

boomerang
n (m) elbumerang

boon
n (m) l'avantatge / benefici

boondocks
n
1. (m) elcul de món / (f) laquinta forca

boonies
n
1. (m) elcul de món / (f) laquinta forca

boor
n (dated) (m / f)ignorant / mal educat

boost
n
1. (f) l'empenta / (m) l'augment / impuls
v tr augmentar / elevar / millorar

booster
n
1. [MED] (f) ladosi de record
2. [TRANSP] (m) l'accelerador

boot
n
1. [CLOTHES] (f) labota
n.b. 'Bota' is the kind of boot you wear on your foot.

2. (UK) [TRANSP] (m) elmaleter
n.b. 'Maleter' is the boot of a car (Am. trunk).

v
1. tr [IT] arrencar
2. intr [IT] arrencar-se
3. tr donar una puntada de peu forta a
expr cowboy boot
(f) labota de cowboy / bota campera
expr to lick somebody's boots
llepar el cul (a algú)
expr to put the boot in
atacar (una persona indefensa)

boot camp
n (m) elcampament (militar) / centre d'instrucció de reclutes

boot disk
n (m) eldisc d'inici

booth
n
1. (f) la[telephone] cabina
2. (m) el[radio] locutori
3. (m) el[exhibition, fair..] estand
4. (m) el[sales, information..] quiosc
5. (m) el[bar, restaurant] reservat / compartiment
expr information booth
(m) elquiosc informatiu
expr phone booth
(f) lacabina telefònica

bootleg
adj
de contraban / pirata
v passar de contraban / piratejar

bootstrap
n
1. (m) elcordó de bota
2. [IT] (m) elprograma d'arrencada
v tr fer per un mateix / ésser autosuficient

booty
n
1. (US) (slang) (f pl.) lesnatges
2. (m) elbotí

booze
n (slang) (m) l'alcohol

boozer
n
1. (UK) (slang) (m) elpub
2. (slang) (m / f)bevedor / borratxo
Manel is a boozer - Manel és un borratxo / Manel és un bevedor / Manel mama molt (vulg.)
n.b. There is some disagreement amongst Catalan Dacco developers as to which word is the best equivalent of 'boozer'. Some feel that 'borratxo' is too strong and equates more to 'drunkard'. Others suggest alternatives such as 'embriac' (but this is not colloquial like 'boozer'), 'trincó' and 'beverri' (and claim that these last two are colloquialisms which are no longer often used).

borax
n (m) elbòrax

Bordeaux
n
1. Bordeus
2. (m) elbordeus

bordello
n (m) elprostíbul

border
n
1. (f) lavora
Her paintings all have black borders - Tots els seus quadres tenen vores negres
2. (f) la[edging strip] franja
3. (f) la[esp. national] frontera
4. (before noun) fronterer
Border controls - Controls fronterers
Border dispute - Disputa fronterera
5. (f) la[between counties, towns..] partió / línia divisòria
6. (m) el[garden] parterre
v
1. tr [country, area..] fronterejar / confinar
2. tr limitar / vorejar
> border on
v.c.
1. intr [come close to] acostar-se a
2. intr [country, area..] limitar amb / fronterejar amb
3. intr vorejar amb

borderline
adj
just / pelat / límit / dubtós
A borderline pass - Un aprovat just / pelat
n
1. (m) ellímit / (f) lafrontera

bore
v
1. tr avorrir
2. tr foradar / perforar
n
1. [person] plom / pesat
2. [thing] lata

bored
adj
avorrit
expr to be bored stiff (or witless or to death or to tears)
morir-se d'avorriment

boredom
n (m) l'avorriment

boric
adj
bòric
Boric acid - Àcid bòric

boring
adj
avorrit

born
adj

1. nascut
Brazilian born - Brasiler de naixement / brasiler de naixença
2. (before noun) nat / natural / de mena
expr born-again ..

1. renascut / nascut de nou
2. convertit
expr in all my born days
(dated) en tota la meva vida / en ma vida
expr to be born
néixer
expr to be born lucky
néixer amb la flor al cul
expr to be born of (something)
ser el fruit d'(alguna cosa)
expr to be born to (something)
estar cridat a / estar destinat a / [inheritance] tenir dret a
Born to wealth and privilege - Fill(a) d'una família rica
expr to not be born yesterday
(colloq) no mamar-se el dit
I wasn't born yesterday - No em mamo el dit
expr to not know you're born
(colloq) no saber la sort que tens

boron
n (m) elbor

borough
n (m) elmunicipi

borrow
v tr manllevar / amprar / demanar en préstec / agafar en préstec / treure en préstec
Fill in the mortgage application form below to see how much you can borrow. - Ompliu la sol·licitud d'hipoteca més avall per a veure quants diners podeu manllevar (o demanar en préstec).
I asked my dad if I could borrow his car next week but he said 'no'. - Vaig demanar a mon pare si podia manllevar-li (o amprar-li) el cotxe la setmana vinent, però em va dir que no.
The librarian said I could borrow up to nine books for three weeks. - El bibliotecari va dir que podia agafar (o treure) en préstec fins a nou llibres durant tres setmanes.

borrower
n
1. (m / f)prestatari
2. (m / f)[library] usuari

Bosnia
n (f) laBòsnia

Bosnia and Herzegovina
n (f) laBòsnia i Hercegovina

Bosnian
n (m / f)bosnià
adj
bosnià

bosom
n (m) elpit
expr bosom buddy
(colloq) (m / f)amic íntim
They are bosom buddies - Són carn i ungla
expr in the bosom of
en el si de

boss
n (m / f)cap / director / gerent
expr to be your own boss

1. poder decidir pel teu compte / tenir llibertat d'iniciativa
2. treballar pel teu compte / treballar per compte propi / tenir el teu propi negoci / ser empresari independent
> boss around
v.c. tr donar ordres (sobretot d'una manera prepotent)

bossy
adj
manaire

bossyboots
n (m / f)manaire

Bostonian
n (m / f)habitant de la ciutat de Boston
adj
de la ciutat de Boston

bosun
n (m / f)contramestre

botanic
adj
botànic

botanical
adj
botànic

botanist
n (m / f)botànic

botany
n (f) labotànica

botch
n (UK) (colloq) (m) elnyap / bunyol
v tr malmetre / fer malament

both
adj
tots dos / ambdós / tant l'un com l'altre
expr both ... and ...
tant ... com ...
Both her mother and her father were alcoholics - Tant la seva mare com el seu pare van ser alcohòlics

bother
v
1. tr molestar / atabalar / amoïnar / doldre
2. intr prendre's la molèstia / dignar-se
n (f) lamolèstia / nosa

bothersome
adj
pesat / molest

Botswana
n (f) laBotswana

bottle
n
1. (f) l'ampolla
2. (m) el[for a baby] biberó
3. (UK) (slang) (m) el[nerve] coratge
expr to bottle it
(UK) (slang) perdre el coratge
expr to lose your bottle
(UK) (slang) perdre el coratge
> bottle out
v.c. intr fallar, no complir un compromís, perdre el coratge
> bottle (something) up
v.c. (colloq) reprimir / suprimir / amagar (sentiments o emocions)

bottled
adj
embotellat / d'ampolla

bottling
n (m) l'embotellament

bottom
n
1. (m) elfons
n.b. 'Fons' means 'bottom' as in 'not at the top'.

2. (UK) [ANAT] (m) elcul
adj
inferior
> bottom out
v.c.
1. tocar el punt més baix (o arribar-hi) i començar a pujar, tant psicològicament com físicament
2. fer tocar a terra el xassís (p.e. d'un cotxe)

bottomless
adj
sense fons

boudoir
n (dated) (m) ellligador

bougainvillea
n (f) labuguenvíl·lia / buguenvíl·lea

bough
n (lit) (f) larama

bought

boulder
n
1. (f) laroca / penya
2. (m) el[used in construction] bloc / carreu

boulevard
n (m) elbulevard

bounce
v
1. tr botar
2. intr botar / fer bots
3. tr saltar
4. intr saltar / donar salts
5. intr [IT] [message] retornar
6. intr [cheque] no ser acceptat pel banc (per falta de fons)
n (m) elbot
expr bounce pass
(f) lapassada picada / passada en picat[Termcat]
expr full of bounce
ple d'energia / ple de vitalitat / ple de vida
> bounce back
v.c. intr recobrar-se / refer-se / restablir-se
> bounce off
v.c. intr rebotar contra

bouncer
n (m / f)segurata

bound
v
1. intr saltironar / saltar
2. tr [usually passive] [~ by] ser vorejat per
n
1. (m) elsalt
2. bounds (m pl.) elslímits
adj

1. lligat
2. [~ by] subjecte a
3.
It's bound to rain tomorrow. - (Ben) segur que plourà demà.
The week's bound to go quickly. - (Ben) segur que passarà ràpid la setmana.
expr bound for ...
rumb a... / amb destinació a
Trains bound for Barcelona. - Trens que van cap a Barcelona.
A group of pilgrims bound for Santiago de Compostela. - Un grup de pelegrins que viatgen cap a Santiago de Compostela.
expr bound hand and foot
lligat de mans i peus
expr (x)-bound
rumb a (x) / amb destinació a (x) / cap a (x) / en direcció a (x)
Barcelona-bound trains are running late. - Trens en direcció Barcelona circulen amb retard.
expr homeward bound
de tornada a casa
I'm homeward bound! - Vaig (cap) a casa!
expr to know no bounds
no tenir límits / no tenir mesura
expr I'll be bound!
(UK) (dated) n'estic segur(a)
expr out of bounds
prohibit entrar

boundary
n
1. (m) ellímit
2. (f) lafrontera
expr boundary line
(f) lalínia divisòria

boundless
adj
il·limitat / sense límits / infinit

bounteous
adj
(lit) abundant / generós

bounty
n
1. (f) l'abundància / profusió / (m) l'abundor
1. (f) lagenerositat / (m) eldo
n.b. (Of nature)
3. (f) larecompensa

expr bounty hunter
(m / f)caça-recompenses

bourgeois
adj
burgès

bourgeoisie
n (f) laburgesia

bouquet
n

1. (m) elram (de flors)

1. (f) l'aroma / (m) elbuquet
expr bouquet garni
(m) elmanat d'herbes

bout
n
1. (m) l'atac / accés / (f) lacrisi
Bout of fever - Febrada
expr drinking bout
(f) laborratxera

bovine
adj
boví

bow
n
1. (m) elllaç
n.b. 'Llaç' means 'bow' in the sense 'he tied the ribbon into a bow'.

2. (m) l'arc (per a llençar fletxes)
Bow and arrows - Arc i fletxes
3. [MUSIC] (m) l'arquet
n.b. 'Arquet' means 'bow' in the sense 'implement used for playing a stringed instrument'.

4. (f) lareverència
n.b. 'Reverència' means 'bow' in the sense 'The servant gave a bow'.

5. (f) laproa
v
1. intr [bend to show respect] fer la reverència
2. tr [lower] abaixar / inclinar
He bowed his head. - Va abaixar (o inclinar) el cap.
3. intr [bend] doblegar-se
> bow out
v.c. intr retirar-se, no participar
> bow to
v.c. cedir davant

bowel
n (m) l'intestí gros
expr bowel movement
(f) l'evacuació intestinal
expr irritable bowel syndrome (IBS)
(f) lasíndrome de l'intestí irritable (SII)

bowl
n
1. (m) elbol
2. (f) la[toilet] tassa (del vàter)
3. bowls (f pl.) lesbotxes
v tr llançar
expr fruit bowl
(f) lafruitera
expr soup bowl
(f) lasopera
expr sugar bowl
(m) elsucrer
> bowl over
v.c.
1. tr fer caure
2. tr deixar parat

bowler
n
1. [SPORT] (m / f)llançador
2. [CLOTHES] (m) elbarret fort / bolet
expr bowler hat
(m) elbarret fort / bolet

bow tie
n
1. (f) lacorbata de llacet / (m) elcorbatí

box
n

1. (f) lacaixa
Cardboard box - Caixa de cartró
2. (f) lacasella
n.b. 'Casella' means 'box' in the sense 'gap in a form which you have to fill in'.

3. (f) lallotja
n.b. 'Llotja' means 'box' in the sense 'separated seating area' (e.g. 'a box in the theatre' / 'a box at a football match').

4. (f) lacapsa
Box of matches - Capsa de llumins
n.b. A 'capsa' tends to be a relatively small box (e.g. pill box, jewelry box).

5. (m) l'estoig
6. (f) lacabina
Phone box - Cabina de telèfon
7. (UK) [SPORT] [CLOTHES] (f) laconquilla

1. (m) el[gymnastics] plint / (m pl.) elscalaixos
9. the box (UK) (slang) (f) latele
10. the box (f) la[ice hockey] banqueta d'expulsats

v
1. intr boxejar
2. tr encaixar
expr to box (somebody's) ears / to give (somebody) a box on the ears
(dated) donar una bufetada (a algú)
expr box cutter
(m) elcúter
expr box office
(f) lataquilla
expr box spring
(m) elsomier
expr box turtle
(f) latortuga caixa
expr ballot box

1. (f) l'urna
2. the ballot boxles urnes
expr black box
(f) lacaixa negra
expr Christmas box
(f pl.) lesestrenes
expr collection box
(f) laguardiola
expr fuse box
(f) lacaixa de fusibles
expr gear box
(f) lacaixa de canvis
expr gift box
(f) lacaixa (o capsa) de regal
expr glove box
(f) laguantera
expr jewellery box
(UK) (m) elguardajoies
expr jewelry box
(US) (m) elguardajoies
expr junction box
(f) lacaixa de connexió
expr mail box
(f) labústia
expr planting box
(m) el[pole vault] caixetí
expr PO box
(m) l'apartat de correus
expr press box
(f) latribuna de premsa
expr service box
(m) el[tennis] quadre de servei
> box in
v.c. tr [SPORT] tancar
> box up
v.c. tr posar en caixes / encaixar

boxer
n
1. (m / f)boxejador / boxador
2. [ZOOL] (m) elbòxer
3. boxers[CLOTHES] calçotets de camal curt / calçotets curts amb camals
expr boxer shorts
(m pl.) elscalçotets de camal curt / calçotets curts amb camals

boxing
n (f) laboxa

Boxing Day
n (UK) (m) elDia de Sant Esteve

box office
n (f) lataquilla
expr box office hit
(m) l'èxit de taquilla

boy
n (m) elnoi / xaval (dial.) / xiquet (dial.)
expr oh boy!
mare meva! / vaja! / què et sembla!
expr that's the boy!
sí senyor! / així m'agrada!

boycott
v tr boicotejar
n (m) elboicot

boyf
n (UK) (colloq) (m) elxicot

boyfriend
n (m) elxicot

boyhood
n
1. (f) lainfantesa / (f) lajoventut

boyish
adj

1. [of a male] juvenil / de nen / de noi
2. [of a female] masculí / de noi

boy racer
n (slang) un d'aquells joves a qui els agrada conduir molt ràpid (i que generalment tenen un equip de música molt poderós instal·lat al cotxe...)

Boy Scout
n (m) l'escolta

bra
n (m pl.) elssostenidors

brace
n
1. (m) el[medical support] aparell d'ortopèdia
2. braces (m) l'aparell d'ortodòncia
3. braces (UK) (m pl.) elstirants / elàstics
4. (m) el[pair] par
5. (m) el[tool] filaberquí
v
1. tr apuntalar / estalonar / reforçar
2. intr [~ yourself (for)] fer el cor fort / preparar-se / enfrontar-se / mentalitzar-se

bracelet
n
1. (m) elbraçalet
2. (f) lapolsera

brachiopod
n (m) elbraquiòpode

brachiopoda
n (m pl.) elsbraquiòpodes

brachiosaurus
n (m) elbraquiosaure

bracket
n
1. (m) el[shelf support] escaire
2. (f) la[architectural support] cartel·la
3. (m) elparèntesi
In brackets - Entre parèntesis
4. (f) la[range] franja
v
1. tr posar entre parèntesis
2. tr [~ (together)] equiparar
expr square bracket
(m) elclaudàtor

brackish
adj
salabrós

bract
n [BOT] (f) labràctea

bracteal
adj
[BOT] bracteal

bracted
adj
[BOT] bracteat

bracteolate
adj
[BOT] bracteolat

bracteole
n [BOT] (f) labractèola

bradyarrhythmia
n (f) labradiarítmia

bradycardia
n (f) labradicàrdia

bradyesthesia
n (f) labradiestèsia

bradykinesia
n (f) labradicinèsia

bradykinin
n (f) labradicinina

bradyphrenia
n (f) labradifrènia

brag
v jactar-se / fanfarronejar
> brag about
v.c. intr vanagloriar-se de

Brahman
n (m) elbraman

braid
v tr trenar
n
1. (f) latrena
2. (m) elrivet

brain
n
1. (m) elcervell
2. brains[FOOD] (m pl.) elscervells
expr brain damage
(m) eldany cerebral
expr brain drain
(f) lafugida de cervells
expr brain surgeon
(m / f)neurocirurgià
expr brain surgery
(f) laneurocirurgia
expr half a brain
dos dits de seny / dos dits de front

brainstem
n (m) eltronc de l'encèfal / tronc cerebral

brainstorm
n (US) (f) lail·luminació / inspiració
v intr intercanviar idees
expr to have a brainstorm
(UK) despistar-se / quedar en blanc

brainstorming
n
1. (m) l'intercanvi d'idees / (f) lapluja d'idees

brainwashing
n (m) elrentat de cervell

brainwave
n (f) lail·luminació / inspiració

brainy
adj
(colloq) intel·ligent

brake
n (m) elfre
v intr frenar

Bramall Lane
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol Sheffield United

branch
n
1. (f) lasucursal / filial
n.b. 'Sucursal' and 'filial' mean 'branch' as in one of a chain of shops or offices.

2. (f) laseu
3. [BOT] (f) labranca
4. [IT] (f) labifurcació[Termcat]
v
1. intr bifurcar-se
2. intr [IT] bifurcar[Termcat]
expr branch and bound algorithm
(m) l'algorisme de branca i límit[Termcat]
> branch out
v.c.
1. intr ramificar-se / estendre's (a la manera d'un tronc brancat)
2. intr diversificar-se

brand
n
1. (f) la[of product] marca
2. (m) el[type] estil / tipus
3. (f) la[animal] marca
4. (m) el[fig.] estigma
v
1. tr [ZOOL] marcar
2. tr titllar (de)
n.b. 'Titllar' means 'to brand' in the sense 'to brand someone a liar'.

expr brand new
flamant

brandish
v
1. tr esgrimir / brandar
2. tr [fig] exhibir / fer ostentació de

brandy
n (m) elconyac / aiguardent

brash
adj
arrauxat / arrogant

brass
n
1. [MATERIAL] (m) elllautó
2. [MUSIC] (m pl.) elsinstruments (de vent) de metall
3. (dated) [FIN] (f) lapasta
expr brass band
(f) labanda de metalls
expr brass instrument
(m) l'instrument de metall
expr brass knuckles
(US) (m) elpuny americà
expr brass monkey weather
(UK) (slang) (fa) un fred que pela
expr it's cold enough to freeze the balls off a brass monkey
(UK) (vulg) fa un fred que pela

bravado
n (f) l'arrogància

brave
adj
valent
> brave out
v.c. tr aguantar amb valentia / no deixar-se intimidar

bravely
adv amb valentia / animosament / coratjosament / amb enteresa

bravery
n (f) lavalentia

brawl
n
1. (m) l'enrenou / avalot / (f) labatussa
v intr esvalotar / barallar-se

brawler
n (m / f)rival / contendent (en una baralla)

brawn
n
1. (m) elbraó / (f) laforça muscular
2. (UK) (m) elpaté de cap de senglar / paté de cap de porc

brawny
adj
musculós
I'd rather be brainy than brawny - M'estimo més ser cervell que múscul

brazen
adj
descarat

brazenness
n (f) ladescaradura / audàcia

Brazil
n (m) elBrasil

Brazilian
n (m / f)brasiler
adj
brasiler

breach
n
1. (f) lainfracció
2. (f) labretxa
v
1. tr infringir
2. tr obrir una bretxa a
expr to step into the breach
prendre el relleu

bread
n
1. [FOOD] (m) elpa
2. (slang) [FIN] (f) lapasta

breadcrumbs
n
1. (f pl.) lesengrunes de pa
2. (f) la[used in cooking] farina de galeta

breadwinner
n el / la que es guanya les garrofes / el pa

break
v
1. tr trencar
2. tr [rule, law] infringir / transgredir
3. tr [impact, fall] parar (el cop)
4. intr avariar-se
n
1. (m) eldescans
2. (f) lapausa
3. (f) laruptura
expr to break a law
infringir / transgredir una llei
expr commercial break
(f) lapausa publicitària
expr to make a break for it
fer acció d'escapar-se
> break away
v.c. intr separar-se (d'un grup)
> break down
v.c.
1. intr deixar de funcionar / avariar-se
n.b. 'Avariar-se' means 'to break down' in the sense 'my car broke down' or 'my fridge-freezer broke down'.

2. intr fracassar
n.b. 'Fracassar' means 'to break down' in the sense of a relationship or discussions.

3. intr descompondre's
4. intr debilitar-se
5. intr posar-se a plorar
n.b. 'Posar-se a plorar' means 'to break down' in the sense 'he broke down and wept'.

> break (something) down
v.c.
1. tr descompondre
2. tr desmuntar
3. tr dividir (per analitzar)
4. tr destrossar / abatre (tirar a terra el que està dret)
n.b. 'Destrossar' and 'abatre' mean 'to break down' in the sense 'to break a door down'.

> break in
v.c.
1. entrar amb força (sobretot trencant la porta o una finestra)
2. domar (un cavall salvatge)
3. interrompre
4. [new shoes] fer que es donin
> break into
v.c.
1. forçar (una porta / una finestra) i entrar en un edifici / un vehícle
2. [IT] entrar en un ordinador / sistema sense permissió
3. començar a (fer una cosa de sobte)
> break off
v.c.
1. trencar separant-se
2. terminar bruscament (p.e. una relació)
3. parar de parlar (o fer alguna cosa) durant un cert temps
> break open
v.c.
1. obrir (sobretot amb força)
2. trencar (un partit, una competició, etc.) (obtenir-hi un avantatge sobtat, important i permanent)
> break out
v.c.
1. [war, disease] esclatar (una cosa desagradable, com ara una guerra, una plaga, etc.)
2. [fire, fight] produir-se (un incendi / una baralla)
3. [escape] escapar-se (de la presó)
> break out in
v.c. intr quedar ple (de grans)
> break out into
v.c. incórrer (en)
> break through
v.c.
1. intr superar (una barrera, un obstacle)
2. intr avançar (superant un impediment)
3. intr sortir / erupcionar
> break up
v.c.
1. intr separar-se (una parella) / desfer-se (un matrimoni o una relació)
2. intr acabar-se
3. intr dispersar-se (una gentada)
4. intr (UK) tancar-se per vacances
> break (something) up
v.c.
1. tr esmicolar / fragmentar / trencar en trossos
2. tr dissoldre / dispersar
n.b. 'Dissoldre' and 'dispersar' mean to 'break up' in the sense 'to break up a demonstration'.

3. tr acabar d'una vegada (una lluita)
4. tr desarticular
n.b. 'Desarticular' means 'to break up' in the sense 'to break up a criminal gang'.

> break up with (someone)
v.c. separar-se d'(algú)

breakwater
n (f) l'escullera

breakdown
n
1. (f) la[mechanical failure] avaria
2. (f) la[mental] crisi / depressió
3. (f) la[in communication] ruptura / interrupció
4. (m) el[of negotiations, marriage..] col·lapse / ensorrament
5. (m) el[detailed information] desglossament
expr nervous breakdown
(f) lacrisi nerviosa

breakfast
n (m) l'esmorzar
v intr esmorzar
expr to have breakfast
esmorzar

break-in
n (f) laviolació de domicili amb robatori
Break-ins - Robatoris de cases

breaking and entering
n (f) l'efracció / violació de domicili

breaking news
n (f) lanotícia d'última hora

breaking point
n
expr to reach breaking point
arribar a l'extrem / arribar al límit

breakpoint
n (m) elpunt de ruptura[Termcat]

breakthrough
n
1. (m) l'avanç / gran avenç / (f) lainnovació

break-up
n (f) ladissolució

breast
n (m) elpit
expr breast cancer
(m) elcàncer de mama
expr breast pump
(m) eltirallet

breastfeed
v tr alletar / donar el pit

breastfeeding
n
1. (m) l'alletament (matern) / (f) lalactància materna

breastplate
n (m) elplastró

breaststroke
n (f) labraça

breath
n
1. (f) larespiració / (m) l'alè
expr a breath of fresh air
(f) l'una alenada (o una glopada) d'aire fresc
expr to catch your breath
recuperar l'alè
expr to get a breath of (fresh) air
prendre l'aire
expr to get your breath back
recuperar l'alè
expr out of breath
sense alè / amb la llengua fora
expr save your breath
no et vull sentir / no gastis saliva / estavia't les paraules
expr to be short of breath
respirar amb dificultat
expr to take (somebody's) breath away
deixar (algú) sense paraules
expr to take a deep breath
respirar a fons / respirar profundament
expr (to say something) under your breath
(dir alguna cosa) en veu baixa
expr don't waste your breath
no et vull sentir / no gastis saliva / estavia't les paraules

breathalyser test
n (UK) (m) elcontrol d'alcoholèmia

breathalyzer test
n (US) (m) elcontrol d'alcoholèmia

breathe
v
1. intr respirar
2. tr respirar
3. tr (lit) [speak softly] mussitar
Don't breathe a word! - No diguis ni un mot
expr to breathe more easily
respirar més tranquil
expr to breathe new life into (something)
donar nova vida a (alguna cosa)
> breathe in
v.c.
1. tr inspirar / aspirar
2. intr inspirar / aspirar / agafar aire
> breathe out
v.c.
1. tr expirar
2. intr expirar

breather
n
1. (m) elrespir / descans / (f) lapausa

breathing
n (f) larespiració
expr
(m) elrespir / descans
expr breathing space

1. (m) elmoment de respir
2. (m) el[fig.] oasi de pau

breathless
adj

1. esbufegant
2. sense alè

breathlessly
adv
1. esbufegant
2. amb emoció

breathtaking
adj

1. imponent / impressionant
2. esbalaïdor

bred

breech
n
1. (f) larecambra
2. breeches (f) lacalça curta
expr breech (baby)
(m) elfetus de presentació podàlica (de peus o de natges)
expr breech presentation
(f) lapresentació podàlica

breed
n
1. (f) la[animal] raça
2. (f) lavarietat / espècie
v
1. tr [animals or plants] criar
2. intr [animals] reproduir-se
3. tr engendrar

breeding
n
1. (f) la[animals] cria
2. (m) el[plants] cultiu
3. (f) l'educació / criança

breeding ground
n
1. (m) ellloc de cria
2. (m) elcaldo (o brou) de cultiu / ferment

breeze
n
1. (f) labrisa / (m) l'oratge
2. (colloq) (f) lacosa fàcil

expr be a breeze
(colloq) ésser bufar i fer ampolles
> breeze through
v.c.
1. intr passar per (un lloc) a la lleugera
2. intr dur a terme sense esforç (una tasca, una prova, etc.)

breeze block
n (UK) (m) elbloc de formigó / bloc de morter

breezily
adv alegrement (i amb confiança)

breezy
adj

1. [WEATHER] ventós
n.b. 'Ventós' means 'breezy' in the sense 'windy'.

2. animat / alegre
n.b. 'Alegre' and 'animat' mean 'breezy' in the sense 'she has a breezy personality'.

expr to get breezy
girar-se aire / girar-se vent

Breton
n
1. [LANG] (m) elbretó
2. (m / f)bretó
adj
bretó

brevity
n (f) labrevetat

brew
v
1. tr [te / cafè] fer / preparar
2. tr [cervesa] elaborar
3. intr [te / cafè] reposar
4. intr preparar-se
n
1. (colloq) (m) elte
2. (f) lacervesa
3. (f) lamescla / barreja
> brew up
v.c. (colloq) fer (el te o el cafè)

brewery
n (f) lafàbrica de cervesa / cerveseria

briar
n

1. (m) el[erica arborea] bruc / bruc boal

1. (m) l'esbarzer / (f) laromeguera
expr briar patch
(m) l'esbarzerar

bribe
n (m) elsuborn
v tr subornar / engreixar

bribery
n (m) elsuborn

bric-a-brac
n (f) lafaramalla

brick
n (m) elmaó / totxo
expr to be bricking it
(vulg) cagar-se a les calces

bricklayer
n (m / f)paleta

bridal
adj
nupcial

bride
n (f) lanúvia
expr bride and groom
(m pl.) elsnuvis

bridegroom
n (m) elnuvi

bridge
n
1. (m) elpont
2. (m) el[on a ship] pont (de comandament)
3. (m) el[of nose] pont
4. (m) el[of guitar, violin..] pont
5. (m) el[dental] pont (dental)
6. (m) el[game] bridge
v
1. tr fer de pont (una cosa, unint les dues ribes d'un curs d'aigua o dues coses en sentit figuratiu)
2. tr [gap, divide..] salvar
To bridge the cultural divide. - Salvar les diferències culturals.
To bridge the divide (or gap) between A and B. - Salvar la distància entre A i B.
expr land bridge
(m) l'istme
expr rope bridge
(m) elpont de cordes
expr suspension bridge
(m) elpont penjant
expr swing bridge
(m) elpont giratori
expr toll bridge
(m) elpont de peatge

bridgehead
n (m) elcap de pont

bridle
n (f) labrida

brie
n (m) elbrie

brief
adj
breu
A brief rest - Un breu descans
A brief letter - Una breu carta
n
1. (UK) (f pl.) lesinstruccions
2. (UK) (f) lafunció
3. (m) l'informe
4. (UK) (m) l'escrit
5. (UK) (colloq) (m / f)advocat
6. briefs (f pl.) lescalces
7. briefs (m pl.) elscalçotets
v tr [~ (somebody) on (something)] informar (algú) sobre (alguna cosa)
expr to go beyond your brief
excedir-se en les seves atribucions
expr in brief
en resum

briefcase
n (f) lacartera

briefing
n (f) laxerrada

briefly
adv breument

brier
n

1. (m) el[erica arborea] bruc / bruc boal

1. (m) l'esbarzer / (f) laromeguera
expr brier patch
(m) l'esbarzerar

brig
n (f) lapresó (a bord d'un vaixell de l'exèrcit dels Estats Units)

brigand
n (dated) (m / f)facinerós / bergant

bright
adj

1. brillant
2. llampant
3. lluent
4. [day] assolellat / radiant
5. (colloq) espavilat / llest
expr the bright side
el costat bo
To look on the bright side - Mirar el costat bo

brighten
v tr il·luminar / fer brillar

bright-eyed
adj
d'ulls vius

brightness
n
1. (m) elbrillantor / (f) lalluminositat

brill
adj
(UK) (colloq) impressionant

brilliance
n
1. (f) lamagnificència
2. (f) lagenialitat
3. (m) elbrillantor

brilliant
adj

1. brillant
2. genial
Sounds brilliant! - Ha de ser genial! / deu ser genial!
3. (UK) (colloq) impressionant

brim
n
1. (f) lavora
2. (f) l'ala
n.b. (of a hat)

v
1. omplir
2. omplir-se
expr brimming with enthusiasm
ple d'entusiasme
expr brimming with health
pletòric de salut
> brim over
v.c. vessar / desbordar

brimstone
n (dated) (m) elsofre

bring
v
1. tr portar
2. tr aportar
> bring about
v.c. tr causar / desencadenar
> bring across
v.c. tr portar (algú, alguna cosa) d'un costat a l'altre, cap aquí
> bring along
v.c.
1. tr portar (acompanyant algú, alguna cosa) cap aquí
2. tr ajudar (algú) a millorar
> bring around
v.c.
1. tr (US) portar cap aquí
2. tr (US) refer (algú després d'un desmai)
3. tr (US) convèncer (algú)
> bring aside
v.c. tr portar a part (algú, alguna cosa) cap aquí
> bring away
v.c. tr allunyar (algú, alguna cosa) cap aquí
> bring back
v.c.
1. portar de tornada / tornar (algú o alguna cosa) cap aquí
2. restaurar
3. fer recordar
> bring by
v.c. tr portar (cap aquí)
> bring down
v.c.
1. tr baixar (algú, alguna cosa) cap aquí
2. tr abatre (del cel)
> bring forth
v.c. tr presentar / produir / aportar
> bring forward
v.c.
1. presentar / produir
2. avançar (una cita)
3. (comptabilitat) portar una xifra d'una pàgina o d'una columna a una altra
> bring home
v.c. tr portar a casa (venint)
> bring in
v.c.
1. tr acompanyar una persona de fora a dins
2. tr introduir
3. tr rendir (produir un benefici)
4. tr contractar
5. tr convidar algú a participar (en una discussió)
> bring off
v.c. tr dur a terme amb èxit (superant obstacles)
> bring on
v.c. tr propiciar / fer avançar una cosa
> bring (something) on yourself
v.c. ser l'únic responsable
You brought it on yourself - T'ho has buscat / t'ho mereixies
> bring out
v.c.
1. tr treure (algú, alguna cosa) cap aquí
2. tr destacar / fer prominent / (fer) ressaltar
3. tr [a book] publicar
4. tr [a new product] llançar
> bring over
v.c. portar cap aquí
> bring round
v.c.
1. tr portar cap aquí
2. tr reanimar algú (després d'un desmai)
3. tr capgirar / persuadir / convèncer
> bring to
v.c.
1. tr refer (algú després d'un desmai)
2. tr [en la nàutica] fer que un veler giri cap al vent o que pari
> bring oneself to
v.c. veure's amb cor de
> bring together
v.c.
1. tr reunir
2. tr englobrar
> bring up
v.c.
1. tr pujar (algú, alguna cosa) cap aquí
2. tr [children] criar (fills)
3. tr introduir (un tema) / portar a col·lació / posar sobre la taula / exposar / plantejar

brink
n (m) elllindar
expr (to be) on the brink of
(estar) al caire de / a punt de

brinkmanship
n (f) lapolítica de risc calculat

brioche
n (m) elbrioix

brisk
adj

1. enèrgic / ràpid
We did a brisk trade - Vam vendre moltíssim
2. [manner] expeditiu
3. [wind, breeze..] fresc

briskly
adv amb vivesa / amb ímpetu / amb determinació
To walk briskly. - Caminar a pas viu / caminar amb pas decidit.

bristle
n
1. (f) la[animal] cerra
2. (m) el[brush] cerra
v
1. intr enfadar-se / irritar-se / enfurismar-se
2. intr [fur] eriçar-se
expr bristling with
desbordant de

bristly
adj
hirsut

Brit
n (colloq) (m / f)britànic

Britain
n (f) laGran Bretanya

britannic
adj
britànic
Her Britannic Majesty - Sa majestat britànica

British
adj
britànic

Britisher
n (dated) (m / f)britànic

British Isles
n (f pl.) lesIlles Britàniques

British Virgin Islands
n (f pl.) lesIlles Verges Britàniques

Briton
n
1. (m / f)britànic
2. (m / f)[ancient ~] brità

brittle
adj

1. fràgil / trencadís
2. crispat

brittle bones
n ossos de vidre
Brittle bone disease - La malaltia dels ossos de vidre

broach
v tr exposar / portar a col·lació

broad
adj

1. [wide] ample
To have broad shoulders / to be broad shouldered - Ser ample d'espatlles
2. [wide range] ampli
3. [over a wide area] extens
4. general
In broad terms - A grans trets
5. [hint] clar
n (US) (dated) dona / tia
expr in broad daylight
en plena llum (del dia)
expr in the broadest sense of the word
en el sentit més ampli de la paraula
expr it's as broad as it is long
(UK) (colloq) és igual

broadband
n (f) labanda ampla

broad bean
n (f) lafava / faveta

broadcast
n (f) l'emissió / radiodifusió / transmissió / retransmissió
v
1. tr emetre per televisió (o ràdio)
2. tr difondre / divulgar

broadcaster
n
1. (f) l'emissora de radiodifusió / (m) l'operador de radiodifusió
2. (m / f)presentador de televisió (o ràdio) / locutor de televisió (o ràdio)

broadcasting
n (f) laradiodifusió / telecomunicació

broaden
v
1. tr eixamplar / ampliar
2. tr augmentar
> broaden out
v.c. eixamplar-se

broadleaf
adj
planifoli

broadleaved
adj
planifoli

broadly
adv en termes generals / en general / en sentit ampli

broadsheet
n
1. (m) eldiari (de qualitat)
2. (m) elplec solt
n.b. 'Plec solt' means 'broadsheet' in the sense 'large piece of paper printed on one side'.

broad shouldered
adj
ample d'espatlles

broadside
n
1. [TRANSP] (f) l'andanada
2. (m) elplec solt
n.b. 'Plec solt' means 'broadside' in the sense 'large piece of paper printed on one side'.

broccoli
n (m) elbròquil

brochette
n (f) labroqueta

brochure
n (m) elfullet

brogue
n
1. (f) lasabata gruixida de cuir
2. (m) l'accent irlandès (o escocès)

broil
v tr (US) coure a la graella

broiled
adj
(US) a la brasa

broiler
n (US) (f) lagraella

broke
adj
(colloq) escurat

broken
adj

1. trencat
2. [not continuous] fragmentat / intermitent
3. [promise] trencat
4. [ground] trencat / abrupte
5. [person] desfet
expr broken home
família on els pares estan separats o divorciats

broken-hearted
adj
desenganyat

broker
n
1. (m / f)agent comercial / corredor (d'assegurances) / intermediari
2. (m / f)broker / agent de canvi i borsa / corredor de canvi i borsa
v tr [an agreement] acordar / negociar

brolly
n (colloq) (m) elparaigua

bromide
n
1. [CHEM] (m) elbromur
2. (m) ellloc comú / tòpic

bromine
n (m) elbrom

brontosaurus
n (m) elbrontosaure

bronze
n (m) elbronze
expr Bronze Age
(f) l'Edat del Bronze

brooch
n
1. (m) elfermall / (f) l'agulla

brood
n
1. (f) la[of birds] niuada / covada
2. (f) la[of animals] ventrada
3. (m) el[of children] prole
v
1. tr covar / incubar
2. intr [~ over or about] rumiar / donar voltes a / meditar

brooding
adj

1. (lit) melancòlic
2. (lit) inquietant / sinistre / amenaçador

brook
n (m) elrierol

broom
n
1. (f) l'escombra / granera
2. [BOT] (f) laginesta
n.b. 'Ginesta' (broom) is a shrub with small yellow flowers.

broomstick
n
1. (m) elpal d'escombra
2. (f) l'escombra

brothel
n (m) elprostíbul

brother
n
1. (m) elgermà
They are brothers / they are brother and sister - Són germans
2. brothers (m pl.) elscompanys
expr brother and sister
(m pl.) elsgermans
expr big brother
(m) elgermà gran
expr little brother
(m) elgermà petit

brotherhood
n (f) lagermandat

brother-in-law
n (m) elcunyat

brotherly
adj
fraternal

brougham
n (f) laberlina

brouhaha
n (dated) (m) elrebombori / escàndol

brow
n (m) elfront

browbeat
v tr intimidar (amb amenaces verbals)
To browbeat someone into doing something - Intimidar algú perquè faci alguna cosa
To be browbeaten by someone - Deixar-se intimidar per algú

brown
adj

1. marró
2. [hair, eyes] castany
3. [skin] bru / morè / bronzejat
n (m) elmarró
v tr daurar / sofregir
expr browned off (with)
(UK) (colloq) enfadat (amb)
expr brown sugar
(m) elsucre moreno
expr to go (or turn) brown
bronzejar-se

brown-nose
v tr (vulg) llepar el cul

brown noser
n (vulg) (m / f)llepaculs

browse
v
1. tr [IT] [the Web] navegar[Termcat]
2. tr fer una ullada
3. tr [~ (through)] fullejar / llegir alt per alt
4. intr [animals] pasturar
n (f) l'ullada

browser
n [IT] (m) elnavegador[Termcat]

bruise
n
1. (m) elblau / blaverol / morat / equimosi / (f) lamacadura
v
1. tr magolar / macar
2. tr ferir

bruised
adj

1. contusionat
2. ferit / dolgut

Brummie
n (UK) (colloq) natural de (la ciutat de) Birmingham
adj
(UK) (colloq) de (la ciutat de) Birmingham

brunch
n (m) l'esmorzar dinar / brunch

Brunei
n (m) elBrunei

brunette
n (m) eldona (o noia) amb cabells bruns

brunt
n
expr to bear the brunt of (something)
rebre l'embat d'(alguna cosa) / pagar els plats trencats
He bore the brunt of his sarcasm - Rebia tot l'embat del seu sarcasme

brush
n
1. (m) elraspall
n.b. 'Raspall' is the 'brush' you clean your teeth with or brush your hair with.

2. (m) elpinzell
n.b. 'Pinzell' is a 'brush' you paint pictures with.

3. (f) l'escombra / granera
n.b. 'Escombra' is a 'brush' you sweep the floor with.

4. (f) labrotxa
n.b. 'Brotxa' can mean either 'paintbrush' (for painting walls) or 'shaving brush'.

5. (f) labardissa
n.b. 'Bardissa' means 'brush' in the sense 'land covered in low-lying trees and brush'.

v
1. tr [hair] pentinar(-se)
2. tr [teeth] raspallar(-se) / rentar(-se)
3. tr [touch lightly] fregar
expr brush fire
(m) l'incendi forestal
> brush aside
v.c.
1. treure importància a
2. deixar de banda / no fer cas de
> brush (something) down
v.c. raspallar (alguna cosa)
> brush (somebody) off
v.c. ignorar / desatendre / desoir (algú)
> brush up on
v.c. intr repassar

brushwood
n (f) lallenya menuda / brosta / rama

brusque
adj
brusc

Brussels
n Brusel·les

brutal
adj

1. brutal / cruel
It was brutal - Va ser molt bèstia
2. [direct] cru
To tell somebody the brutal truth - Dir a algú la veritat crua

brutality
n (f) labrutalitat

brutally
adv
1. [violently] brutalment
2. [directly] descarnadament / cruament / amb cruesa

brute
n (m / f)bèstia / groller / bàrbar
adj
(before noun) brut
Brute force (or strength) - Força bruta

Brylcreem
n (f) labrillantina

BSOD (Blue Screen of Death)
n [IT] (f) lapantalla blava

BTW (by the way)
adv a propòsit

bub
n (Aus) (m) l'infant

bubble
n (f) labombolla
v
1. intr bombollejar
2. intr [~ (over) with] desbordar de / no cabre (a la pell) de
expr bubble bath

1. (m) elgel de bany
2. (m) elbany d'escuma

bubbly
adj
alegre / ple de vida

buck
n
1. (US) (colloq) [FIN] (m) eldòlar
2. [ZOOL] (m) elcérvol (mascle)
3. the buckresponsabilitat
I accept responsability for the mistake. The buck stops here. - Assumeixo l'error. Jo en sóc el responsable. No és culpa de ningú més.
expr buck your ideas up
espavilar-se
expr pass the buck
culpar un altre
> buck up
v.c.
1. tr encoratjar / animar
2. intr animar-se

bucket
n
1. (m) elcubell / poal / (f) lagalleda
> bucket down
v.c. (colloq) ploure a bots i barrals

buckle
n (f) lasivella
v
1. tr [fasten with a buckle] cordar
2. tr corbar/ tòrcer
3. intr corbar-se / tòrcer-se
4. intr [knees] doblegar-se
> buckle down
v.c. aplicar-se de valent
> buckle up
v.c. (US) fer servir el cinturó de seguretat

buckskin
n
1. (f) lapell girada / (m) l'antilop

buckwheat
n (m) elfajol

bucolic
adj
bucòlic

bud
n

1. (m) elbrot

1. (f) la[flower] poncella / (m) elcapoll
3. (US) (colloq) (m / f)company / amic

Buddha
n (m) elBuda

Buddhism
n (m) elbudisme

Buddhist
n (m / f)budista
adj
budista

budding
adj
incipient

buddy
n (US) (colloq) (m) elcompany / amic
> buddy up to
v.c. intr (US) afalagar

budge
v
1. tr moure
2. intr moure's
3. tr fer canviar d'opinió / capgirar / fer cedir
4. intr canviar d'opinió / cedir / capgirar-se / afluixar / donar el braç a tòrcer
> budge up (or over or along)
v.c. (UK) (colloq) moure's una mica

budgerigar
n (m) elperiquito

budget
n (m) elpressupost
adj
de baix cost
v
1. tr pressupostar
2. intr [~ for] pressupostar
expr budget airline
(f) lalínia aèria de baix cost
expr operating budget
(m) elpressupost de funcionament / pressupost operatiu

budgetary
adj
pressupostari

budgie
n (colloq) (m) elperiquito

buff
adj
bru
n (m / f)afeccionat
v tr enllustrar / abrillantar / polir
expr buff envelope
(m) elsobre marró
expr in the buff
(colloq) despullat
expr film (Br.) / movie (Am.) buff
cinèfil

buffalo
n (m) elbúfal

buffet
n (m) elbufet

bug
v (colloq) empipar
Quit (or stop) bugging me! - Deixa'm en pau!
n
1. [ZOOL] (m) l'insecte / bitxo
2. [IT] (f) labrossa[Termcat]
3. [IT] (m) elbug
4. petit micròfon o petita camareta que utilitzen els detectius / forces de seguretat per escoltar les converses privades
> bug off
v.c. intr (colloq) anar-se'n (deixant algú en pau)
> bug out
v.c. (US) (colloq) anar-se'n / escapolir-se
> bug out on
v.c. intr (US) (colloq) abandonar (algú, evitant un deure o una responsibilitat)

bugger
v tr sodomitzar
n (vulg) (m) elpesat
expr bugger all
(UK) (vulg) res
expr play silly buggers
merdejar / tocar els collons
> bugger off
v.c. (UK) (vulg) fotre el camp

buggered
adj
(slang) (que) no funciona
This pen's buggered - Aquest boli no funciona

buggy
n (UK) (colloq) (m) elcotxet (de bebè / infant)
adj
ple de brosses / bugs

bugle
n (m) elclarí

build
v tr construir
n
1. (f) lacomplexió / constitució corporal
2. (m) elmuntatge
> build upon
v.c. intr basar-se en

building
n (m) l'edifici
expr building firm
(f) l'empresa constructora

build-up
n
1. (f) l'acumulació / (m) l'augment
2. (m pl.) elspreparatius
3. (f) lapropaganda / publicitat

built

built-in
adj

1. [furniture] encastat
Built-in closets - Armaris encastats
2. [appliance] incorporat
3. [fig.] intrínsec / innat
Built-in desire - Desig innat

built-up
adj
(before noun) urbanitzat

bulb
n
1. [BOT] (m) elbulb
Fennel bulb - Bulb de fonoll
2. (f) la[light bulb] bombeta
3. (m) el[of garlic] cap

bulbous
adj

1. [nose] protuberant
2. [eyes] sortit

Bulgaria
n (f) laBulgària

Bulgarian
n
1. [LANG] (m) elbúlgar
2. (m / f)búlgar
adj
Búlgar

bulge
n
1. (m) elbony / (f) laprotuberància
2. (m) l'augment (temporal)

v
1. intr [~ with] estar ple de / estar farcit de
2. intr abultar / fer bony
3. intr sobresortir

bulging
adj

1. protuberant
2. [eyes] sortit
3. [~ (with)] replet (de)

bulimia
n (f) labulímia

bulk
n
1. (m) l'embalum
2. the bulk (of)el conjunt / el gruix (d'una totalitat)
expr in bulk
a l'engròs
> bulk up
v.c. guanyar pes fent-se més musculós

bulkhead
n
1. (f) lamampara
2. (m) el[retaining wall] mur de defensa

bulky
adj
voluminós

bull
n
1. [ZOOL] (m) eltoro / brau
2. (slang) (f pl.) lesbestieses
3. (m) el[darts] centre de la diana
Outer bull. - Cercle de 25 punts.
Double bull. - Centre de la diana.
expr bull market
[FIN] (m) elmercat alcista / mercat a l'alça
expr like a bull in a china shop
com un elefant en una terrisseria / com un elefant en una cristalleria
expr take the bull by the horns
agafar el bou per les banyes

bulldog
n (m) elbuldog

bulldozer
n (f) l'excavadora

bullet
n (f) labala
expr bite the bullet
agafar el bou per les banyes / fer el cor fot / plantar cara (a alguna cosa)

bulletin
n (m) elbutlletí

bulletin board
n
1. (m) eltaulell d'anuncis
2. [IT] (m) elBBS[Termcat]
expr bulletin board system
(m) elBBS[Termcat]

bulletproof
adj
antibales / blindat
v tr blindar
expr bulletproof vest
(f) l'armilla antibales

bullion
n or o plata en lingots

bullish
adj

1. [FIN] alcista / a l'alça
2. optimista
expr bullish market
[FIN] (m) elmercat alcista / mercat a l'alça

bullock
n
1. (m) elbou castrat
2. (m) elbou jove

bullseye
n
1. (m) el[darts] centre de la diana
2. (f) la[archery] diana
expr to hit the bullseye
fer diana

bullshit
n (vulg) (f pl.) lesbestieses
v intr (vulg) dir bestieses

bully
v
1. fer la vida impossible / intimidar
2. [~ somebody into something] obligar (algú a fer alguna cosa)
n
1. (m / f)assetjador / maltractador (un estudiant sobre companys seus) / (col·loq.) abusananos
2. (m / f)(fig.) tirà / dèspota

bullying
n
1. (f) laintimidació / (m) l'assetjament

bulwark
n (m) elbastió / baluard

bum
n
1. (UK) (colloq) [ANAT] (m) elcul
2. (colloq) (m / f)vagabund / indigent
v gorrejar
> bum around
v.c. vagabundejar

bumblebee
n (m) elborinot

bumbling
adj

1. inhàbil / maldestre / pocatraça / desmanyotat
2. inepte / incompetent / negat

bump
n

1. (m) elcop
2. (m) elbony / nyanyo

1. (m) elsotrac / (f) lasotragada
v
1. tr copejar
2. tr topar (contra)
> bump up
v.c. tr augmentar una mica (sobretot preus)

bump-and-grind
n contorsions de maluc (ballant)

bumper
n (m) elpara-xocs
expr bumper sticker
(m) l'adhesiu (del para-xocs)

bumpy
adj

1. [flight] ple de turbulències
2. [ride] ple de sotracs
3. [ground] desnivellat

bun
n
1. [FOOD] (m) elpanet
2. (m) elmonyo
n.b. 'Monyo' means 'bun' in the sense 'she wore her hair in a bun'.

3. buns (slang) [ANAT] (f pl.) lesnatges

bunch
n
1. (m) elram / pom
n.b. 'Ram' and 'pom' are used to mean a bunch of flowers (i.e. un ram de flors / clavells / roses etc.)

2. (m) elmanat / manoll
n.b. 'Manat' and 'manoll' are used to mean a bunch of vegetables (i.e. un manat de porros / cebes tendres) or herbs (i.e. un manat de julivert / farigola).

3. (m) elgrapat
n.b. 'Grapat' means 'bunch' in the sense 'a batch of / a set of' (i.e. 'a bunch of songs', 'a bunch of things', 'a bunch of prizes to give away' etc.)

4. (m) elgrup / grapat
n.b. 'Grup' and 'grapat' mean 'bunch' in the sense 'group' (i.e. 'a bunch of kids', 'a bunch of idiots' etc.)

v intr agrupar-se

bund
n (f) l'associació política

bundle
n (m) elfeix / manat / braçat
expr to be a bundle of nerves
ésser un manat de nervis
expr to cost a bundle
costar un ronyó (o un ull de la cara)
> bundle up
v.c.
1. tr [tie up] lligar
2. tr [against the cold] abrigar
3. intr abrigar-se

bungalow
n
1. (UK) (f) lacasa d'un sol pis
2. (m) elbungalou / torre / xalet

bungee jump
n
1. (m) elsalt de pont / salt elàstic / (m) elpònting

bungle
v tr sortir-se'n malament (d'una cosa)
n cosa mal feta

bungled
adj
malreeixit
A bungled job - Un nyap

bungling
adj
barroer / matusser

bunk
n (f) lallitera
> bunk off
v.c. (UK) (slang) fer campana

bunk bed
n (f) lallitera

bunker
n (m) elbúnquer

bunkum
n (dated) (f pl.) lesbestieses / bajanades

bunny
n (m) elconillet

Bunsen burner
n (m) elcremador Bunsen / bec de Bunsen

buoy
n (f) laboia
v
1. tr [~ (up)] animar / encoratjar / reconfortar
2. tr [~ (up)] mantenir surant (o flotant)

buoyancy
n
1. (f) laflotabilitat
2. (m) l'optimisme
3. [FIN] (f) latendència alcista

buoyant
adj

1. optimista
2. flotant
3. [FIN] alcista

burbs
n (US) (colloq) (f pl.) lesafores

burden
n
1. (f) lacàrrega / (m) elpes
2. (f) lacàrrega / responsabilitat

v tr carregar

bureau
n
1. (f) l'oficina
2. (UK) (m) l'escriptori
3. (US) (f) lacalaixera
4. (US) (m) eldepartament (governamental)

bureaucracy
n (f) laburocràcia

bureaucrat
n (m / f)buròcrata

bureaucratic
adj
burocràtic

burgeoning
adj
ascendent / puixant / creixent / (population) en augment

burger
n (f) l'hamburguesa
expr chicken burger
(f) l'hamburguesa de pollastre

burglar
n (m) ellladre

burglary
n (m) elrobatori

burgle
v tr robar

burial
n
1. (m) l'enterrament / (f) lainhumació

burka
n (f) laburca

Burkina Faso
n (m) elBurkina Faso

Burma
n (f) laBirmània

Burmese
n (m) elbirmà
adj
birmà

burn
v
1. tr cremar
2. intr cremar(-se)
3. intr coure / picar
4. tr [IT] gravar
n
1. (f) lacremada
2. (dial) (m) el(Escòcia) rierol
expr to burn to the ground

1. intr quedar devastat pel foc / ser pastura de les flames
2. tr cremar del tot / reduir a cendra
expr third-degree burns
(f pl.) lescremades de tercer grau
> burn up
v.c.
1. intr cremar-se completament
2. tr cremar completament / destruir amb foc

burning
adj

1. encès / en flames
2. ardent
A burning desire - Un desig ardent
3. [sun] abrasador
4. [question] candent
n
1. (f) lacrema
2. [MED] (m) elcremor

burnish
v tr abrillantar / brunyir / polir

burnout
n
1. (m) eldesgast / esgotament / (f) l'apatia
expr burnout syndrome
(f) lasíndrome d'esgotament professional

burnt

burp
v intr eructar / rotar
n (m) l'eructe / rot

burqa
n (f) laburca

burqini
n (m) elburquini

burrow
n
1. (m) elcau / (f) lallodriguera / lloriguera
Rabbit burrow - Cau (de conills) / conillera
v intr cavar

burst
v
1. intr rebentar-se
2. tr rebentar
3. intr [river] desbordar
n.b. 'Desbordar' means 'to burst' in the sense 'the river burst its banks'.

n
1. (m) el[of energy, activity, enthusiasm..] esclat
2. (f) la[of gunfire] ràfega
3. (f) la[of applause] salva
> burst forth
v.c. intr brollar
> burst in
v.c. intr entrar d'un cop
> burst into
v.c.
1. intr entrar d'un cop a
2. intr (flames) abrandar-se
3. intr arrencar-se (a córrer, a plorar, a riure, etc.)
> burst open
v.c. intr obrir-se d'un cop
> burst out
v.c.
1. esclafir (o esclatar)
To burst out laughing. - Esclafir (o esclatar) de riure.
2. sortir d'un cop
> burst out of
v.c. intr sortir d'un cop de

Burundi
n (m) elBurundi

bury
v enterrar

bus
n
1. (m) l'autobús
2. [IT] (m) elbus[Termcat]

busboy
n (US) (m) l'assistent del cambrer

bus conductor
n (m / f)cobrador (d'autobús)

bus driver
n (m / f)conductor d'autobús

bush
n (m) l'arbust

bushbaby
n [ZOOL] (m) elgàlag

bushed
adj
(colloq) esgotat

bushel
n unitat de capacitat equivalent a 8 galons que s'utilitza per mesurar grans i productes secs

business
n

1. (m) elnegoci
The (building/hotel) business - El negoci (de la construcció / del sector hoteler)

1. (m) el[company] negoci / (f) l'empresa / companyia
3. (colloq) (m) el[affair, concern] assumpte
It's none of my business - No n'haig de fer res / no és cosa meva / no és de la meva incumbència
Mind your own business! - Cuida't de tu 'no et fiquies on no et demanen'
4. (before noun) empresarial

expr business associate
(m / f)soci comercial / company de feina
expr business as usual
no passa res
And for him, it's business as usual - I ell com si res
expr business centre
(m) elcentre de negocis
expr business hours
(m) l'horari laboral
expr business model
(m) elmodel empresarial / model econòmic
expr business plan
(m) elpla de negoci / pla d'empresa
expr business studies
(m pl.) els(estudis) empresarials
expr going out of business
liquidació total / liquidació per tancament

businesslike
adj
expeditiu

businessman
n (m) l'empresari / home de negocis

businesswoman
n (f) l'empresària / dona de negocis

busser
n (US) (m / f)assistent del cambrer

bus station
n (f) l'estació d'autobusos

bus stop
n (f) laparada d'autobús

bust
n
1. (m) el[sculpture] bust
2. [ANAT] (m) elpit
3. (m) eldesastre / fracàs
adj

1. (UK) (slang) trencat
2. [FIN] en bancarrota
v
1. tr (slang) espatllar
2. tr (slang) detenir
expr to bust a gut
(slang) fer un esforç important
expr to go bust
fer bancarrota

bustle
v
1. intr bellugar-se (o moure's) energèticament / atrafegar-se
2. tr fer córrer / apressar / fer bellugar (algú)
n
1. (f) labellugadissa / bullícia / (m) elrenou

bustling
adj
animat / atrafegat

busy
adj

1. ocupat
2. entretingut / distret
3. (workday) atapeït / ple
4. [place] concorregut
5. [route] ple d'activitat / transitat

but
conj
1. però
2. sinó
n.b. 'Sinó' is only used after a negative i.e. 'not x but y', 'we didn't go to Manchester but went to Birmingham instead'.

3. [but ...] en canvi, ...
prep excepte
expr all but
pràcticament

butane
n (m) elbutà

butler
n (m) elmajordom

butt
n
1. (US) (colloq) [ANAT] (m) elcul
2. (m) l'objectiu
3. (f) la[of a gun] culata
4. (f) lapunta (de cigarret)
expr butt ugly
(US) molt lleig
> butt in
v.c. intervenir / ficar cullerada
> butt out
v.c. (colloq) abstenir-se de participar, sobretot en una conversa

butter
n (f) lamantega
v tr passar per mantega
> butter up
v.c. tr (colloq) afalagar / fer la pilota a

buttercup
n (m) elranuncle

butterfly
n
1. [ZOOL] (f) lapapallona
2. [SPORT] (f) lapapallona

buttermilk
n (f) lallet de mantega

buttock
n (f) lanatja

button
n (m) elbotó
v tr cordar (els botons)
expr to push somebody's buttons
fer enfadar (algú)
> button up
v.c. tr cordar (del tot) els botons

buttonhole
n (m) eltrau

buxom
adj
[dit d'una dona] revinguda / ufanosa

buy
v
1. tr comprar
2. tr (colloq) acceptar / creure
> buy back
v.c. tr comprar (el que s'ha venut)
> buy into
v.c.
1. participar invertint diners a / invertir a / adquirir un interès en
2. creure
> buy off
v.c. tr subornar
> buy out
v.c. tr comprar (un negoci)
> buy up
v.c. acaparar / comprar (tot el que hi ha disponible)

buyer
n (m) elcomprador

buyout
n (f) l'adquisició
expr management buyout
adquisició directiva

buzz
v intr brunzir
n
1. (m) elbrunzit
2. (colloq) (m) elsentiment de satisfacció / èxit / plaer
3. (m) el[fig.] rebombori / enrenou
4. the buzz (colloq) (m) elrumor
> buzz off
v.c. intr (col·loq., imperatiu) Vés a pastar fang!

buzzard
n
1. (UK) (m) l'aligot
2. (US) (m) elvoltor
expr common buzzard
(m) l'aligot comú

by
prep
1. [temps] per / per a / abans de / de / no més tard que / quan
Sadly, the party was over by the time she got there - Malauradament, la festa s'havia acabat quan ella va arribar
We had finished our meal by about 5 o'clock - Havíem acabat de menjar cap a les 5 de la tarda
Can you have my car fixed by Friday evening? - Pots tenir el meu cotxe arreglat per a divendres al vespre?
By day, the city is fairly safe but, by night, it is really quite dangerous - De (o durant el) dia, la ciutat és prou segura però, de (o durant la) nit, és veritablement força perillosa
2. [relació] per / per a
This book was written by Jasper Fforde - Aquest llibre el va escriure (o va ser escrit per) Jasper Fforde
I'm listening to Smells Like Teen Spirit by Nirvana - Estic escoltant Smells Like Teen Spirit de Nirvana
The protest was broken up by the police - La manifestació va ser dissolta per la policia
If it's all right by you, it's all right by me - Si per a tu està bé, doncs per a mi també
3. [relació - by + pronom reflexiu] per un mateix / tot sol
He doesn't want help. He wants to do it by himself - No vol ajuda; vol fer-ho per si mateix / tot sol
Did you do that all by yourself? - Has fet tot això per tu mateix / tot sol?
4. [mitjà / agent] per / amb / per mitjà de
You can donate to our charity by mail or by phone - Podeu fer donació a la nostra institució per (mitjà de) correu o per (mitjà de) telèfon
Trade and commerce started to expand and most of this trade was by sea - Els negocis i el comerç van començar a expandir-se i molt d'aquest negoci va ser per mar
Imagine islands entirely powered by renewable energy - Imagina les illes totalment impulsades amb (o per) energies renovables
Climate-change apathy is driven by fear and resentment - L'apatia en el canvi climàtic és produïda per la por i el ressentiment
Alarmed by his behaviour, we immediately called the doctor - Alarmats pel seu comportament, de seguida vam trucar al metge
The best way to teach is by example - La millor forma d'ensenyar és amb l'exemple
5. [transport] amb
We travelled from Phoenix to Las Vegas by car - Vam viatjar des de Phoenix a Las Vegas amb cotxe
The only possible way of entering Peru by train is from Chile - L'única forma possible d'entrar al Perú amb tren és des de Xile
6. [manera] per / amb
Some people still insist on paying by cheque at the supermarket - Algunes persones encara insisteixen de pagar amb xec al supermercat
They met by chance - Es van trobar per casualitat
7. [mesura] per
I normally buy eggs by the dozen - Normalment compro els ous per dotzenes
At our local market, it is possible to buy mango(e)s by the crate - Al nostre mercat municipal es poden comprar mangos per caixes
The room is 2 metres by 3 metres - L'habitació fa 2 metres per 3 (metres)
Their team is behind by three points - El seu equip perd per tres punts
8. [augmentar / disminuir] en
UK troops in Basra are to be cut by 1,000 - Les tropes del Regne Unit a Bàssora seran retallades en 1.000 efectius
House prices are set to rise by at least 10% over the next year - Els preus dels immobles creixeran en un 10%, al menys, durant el pròxim any
The environmental treaty will cut worldwide pollution by half - El tractat mediambiental retallarà la pol·lució arreu del món en un 50% / a la meitat
9. [by + gerundi] gerundi / en (o per) + infinitiu
Please support our work by making a donation - Doneu suport a la nostra feina fent-nos una donació
Earn money by referring people to Amazon - Guanyeu diners adreçant gent a Amazon
Joseph's reply starts by pointing to the results of our last survey - La resposta d'en Josep comença tot referint-se als resultats de la nostra darrera enquesta
The cat got her tail burnt by lying too close to the fire - El gat es va encendre la cua en / per jaure massa aprop del foc
10. [segons] per
The lists of books are sorted alphabetically by author - Les llistes de llibres estan classificades alfabèticament per autor
The papers can be browsed by publication date - Els textos poden ser fullejats per data de publicació
You can search the results by town, state or zip code - Podeu cercar els resultats per ciutat, estat o codi postal
11. [moviment] per davant de / prop de
The meteor passed by the Moon two days ago - Fa dos dies el meteorit passà per davant de (o prop de) la lluna
Suddenly, three soldiers ran / walked / stumbled by our front door - De sobte tres soldats passaven caminant / corrent / entrebancant-se per davant la porta de casa nostra
adv passant un cert punt en l'espai o en el temps
They waved to us as we passed by - Ens han saludat (amb la mà) mentra passàvem

bye
excl (colloq) adéu
expr bye bye
(colloq) adéu

by-election
n (UK) (f pl.) leseleccions parcials

bygone
adj
passat
expr let bygones be bygones
passem full

byline
n (f) lafirma / signatura

bypass
n (f) ladesviació
v
1. tr evitar (fer marrada per no passar per un indret)
2. tr desentendre's de / ignorar

by-product
n

1. (m) elrebuig
n.b. 'Rebuig' means 'by-product' in the sense 'paraffin is a by-product of the gasoline industry'.


1. (m) elresultat secundari / efecte col·lateral / (f) laseqüela / conseqüència

byre
n (UK) (dated) (m) l'estable (per a vaques)

bystander
n (m / f)espectador / testimoni

bystreet
n (m) elcarreró lateral

byte
n (m) l'octet / byte[Termcat]

by the way
adv a propòsit

Byzantine
adj
bizantí

SourceForge