cab
n (US) (m) eltaxi

cabal
n
1. (f) lacamarilla
2. (f) laintriga
3. (f) lacàbala / conspiració

cabbage
n (m) elcol

cabbie
n (colloq) (m / f)taxista

cabby
n (colloq) (m / f)taxista

cab driver
n (US) (m / f)taxista

cabin
n
1. (f) lacabina
n.b. 'Cabina' means 'cabin' in the sense 'cabin on a cruise ship' / 'the cabin of a lorry'.

2. (f) lacabanya / cabana
n.b. 'Cabanya' and 'cabana' mean 'cabin' in the sense 'little log cabin in the woods'.

cabin boy
n (m) elgrumet

cabin crew
n (f pl.) leshostesses (de vol)

cabin fever
n
1. (m) l'avorriment / (f) lairritabilitat

cabinet
n
1. (UK) [POLIT] (m) elconsell de ministres / gabinet
2. (m) l'armari

cabinet maker
n (m / f)ebenista

cable
n (m) elcable

cable car
n (m) eltelefèric

cable modem
n (m) elmòdem de cable

cache
n
1. [IT] (f) lamemòria cau[Termcat]
2. (f) la[of drugs or weapons] partida
3. (f) lareserva / provisió

cachet
n (m) eltret distintiu

cack-handed
adj
(UK) (slang) maldestre / barroer / matusser / graponer

cacophony
n (f) lacacofonia

cactus
n (m) elcactus

cad
n
1. (dated) (m / f)bergant
2. CAD (m) elCAD / DAO (Disseny Assistit per Ordinador)[Termcat]

cadastral
adj
cadastral

cadastre
n (m) elcadastre

cadaver
n (m) elcadàver

cadence
n (f) lacadència

cadet
n (m / f)[mil.] cadet

cadge
v tr (colloq) gorrejar

cadmium
n (m) elcadmi
expr nickel-cadmium
(m) elníquel-cadmi

caesarean
n (UK) (f) lacesària

caesarean section
n (UK) (f) lacesària

caesium
n (m) elcesi

cafe
n (f) lacafeteria

café
n (f) lacafeteria

cafetière
n (f) lacafetera

caffeine
n (f) lacafeïna

CAFO (Concentrated Animal Feeding Operation)
n (US) (f) lagranja d'engreix

cage
n (f) lagàbia

cahoots
n -
expr to be in cahoots with
(colloq) estar en connivència amb

caiman
n (m) elcaiman

Cairo
n (m) elCaire
n.b. Cairo is 'El Caire' in Catalan (e.g. 'els ministres s'havien de reunir a la capital egípcia, El Caire.'

cajole
v tr persuadir / convèncer (a través de l'afalac)

cajolingly
adv amb manyagueria

cake
n (m) elpastís
expr to be a piece of cake
ésser bufar i fer ampolles
expr to sell like hot cakes
vendre’s com pa beneit

cakewalk
n (US) (m) l'assoliment molt fàcil
Five weeks before the invasion, as others were promising a cakewalk, Rumsfeld and his memo surfaced in the New York Times - Cinc setmanes abans de la invasió, quan altres prometien una passejada, Rumsfeld i el seu informe aparegueren en el New York Times
Winning the race was a cakewalk for her - Guanyar la cursa va ser bufar i fer ampolles per a ella
expr be a cakewalk
(US) ésser bufar i fer ampolles

CAL (Computer-Assisted Learning / Computer-Aided Learning)
acr (m) l'AAO (Aprenentatge Assistit per Ordinador) [Termcat]

calamity
n
1. (f) lacalamitat / catàstrofe / (m) eldesastre

calcify
v tr calcificar

calcium
n (m) elcalci
expr calcium hydroxide
(m) l'hidròxid de calci

calculate
v
1. tr [MATH] calcular
2. intr [MATH] fer càlculs
3. tr [estimate] calcular

calculation
n (m) elcàlcul
expr calculation table
(m) elbarem
expr do your calculations
fer càlculs

calculator
n (f) lacalculadora

Calcutta
n Calcuta

calendar
n (m) elcalendari

calf
n
1. [ZOOL] (m / f)vedell
2. [ANAT] (m) eltou de la cama / panxell
expr calf-length (skirt / dress)
(faldilles / vestit) fins a mitja cama

caliber
n
1. (US) (f) laqualitat
2. (US) (m) elcalibre

calibrate
v tr calibrar

calibration
n (m) elcalibratge
expr calibration point
(m) elpatró de mesura

calibre
n
1. (UK) (f) laqualitat
2. (UK) (m) elcalibre

calico
n (m) elcalicó

California
n (f) laCalifòrnia

Californian
adj
californià

californium
n (m) elcaliforni

caliph
n (m) elcalifa

caliphal
adj
califal

caliphate
n (m) elcalifat

calisthenics
n (US) (f) lacal·listènia

call
v
1. tr [telephone] trucar / telefonar
2. intr [telephone] trucar / telefonar
3. tr anomenar
4. tr cridar
5. intr cridar
n
1. (f) latrucada
n.b. 'Trucada' means 'call' in the sense 'telephone call'.

2. (f) lacrida
3. (f) laconvocatòria
expr call (someone) names
insultar
expr call waiting
(f) latrucada en espera
expr on call
de guàrdia
> call at
v.c.
1. passar per
2. (un vaixell) fer escala a
> call away
v.c. tr cridar, fer anar (algú) d'un lloc
> call back
v.c.
1. tr tornar a trucar (a algú), tornar-li la trucada
2. tr demanar que torni (algú) on era
> call by
v.c. intr (UK) passar / visitar
> call down
v.c.
1. tr renyar, criticar (algú)
2. tr invocar (al cel)
> call for
v.c.
1. reclamar / demanar / exigir
2. anar a recollir
3. ser ocasió de
> call forth
v.c. tr evocar
> call in
v.c.
1. intr comunicar (amb telèfon)
2. intr (UK) passar / visitar
3. tr fer venir
4. tr retirar de la circulació
5. tr [a loan] demanar el pagament total i immediat
> call in at
v.c. intr visitar informalment
> call in on
v.c. visitar
> call off
v.c. anul·lar / cancel·lar
> call on
v.c.
1. intr visitar (formal)
2. intr demanar a / exigir a
> call on (somebody) to do (something)
v.c. demanar públicament a (algú) que faci (alguna cosa)
> call out
v.c.
1. cridar
2. fer venir / fer anar un professional (sobretot en una emergència)
> call round
v.c. intr (UK) passar / visitar
> call together
v.c. tr convocar
> call up
v.c. tr telefonar
> call upon
v.c.
1. intr visitar (formal)
2. intr demanar a / exigir a

call center
n (US) (f) lacentre d'atenció telefònica[Termcat]

call centre
n (UK) (f) lacentre d'atenció telefònica[Termcat]

caller
n persona que truca (al telèfon o a la porta)
expr caller display

expr caller ID

calligraphy
n (f) lacal·ligrafia

calling
n (f) lavocació
expr calling code
(m) elcodi telefònic

callisthenics
n (UK) (f) lacal·listènia

callous
adj
insensible / cruel

callously
adv sense contemplacions

callow
adj
jove i sense experiència

callus
n (m) elcall / cal·lus

calm
adj
tranquil / plàcid
n
1. (f) lacalma / tranquil·litat / (m) l'assossegament
v tr calmar / tranquilitzar
expr to calm your nerves
fer-se passar els nervis / tranquil·litzar-se (esp. voluntàriament)
expr the calm before the storm
la calma abans de la tempesta
> calm (someone) down
v.c. tr tranquil·litzar / calmar / assossegar (algú)
> calm down
v.c. intr calmar-se / tranquil·litzar-se / assossegar-se

calmly
adv amb calma / plàcidament
To say (answer, etc.) calmly. - Dir (contestar, etc.) en to serè / sense immutar-se / sense alterar-se / com aquell qui res.

calmness
n
1. (f) latranquil·litat / serenitat / (m) elserenor

calorie
n (f) lacaloria

calque
n (m) elcalc / manlleu
v tr manllevar

Calvinism
n (m) elcalvinisme

camaraderie
n (f) lacamaraderia / companyonia

camarasaurus
n (m) elcamarasaure

camber
n (m) elperalt

Cambodia
n (f) laCambotja

Cambodian
n (m / f)cambotjà
adj
cambotjà

camcorder
n (f) lacàmera de vídeo / videocàmera

camel
n (m) elcamell

camelid
n (m) elcamèlid

camelidae
n (m pl.) elscamèlids

camembert
n (m) elcamembert

camera
n (f) lacàmera

cameraman
n (m / f)càmera

Cameroon
n (m) elCamerun

Cameroonian
n (m / f)camerunès
adj
camerunès

camouflage
n (m) elcamuflament / camuflatge
v tr camuflar

camomile
n (f) lacamamilla

camp
n (m) elcamp / campament
v intr acampar
adj
(slang) efeminat
> camp out
v.c. intr acampar (passar la nit en una tenda)

campaign
n (f) lacampanya
v intr fer campanya

camper
n (m / f)acampador / campista
expr camper van
(UK) (f) l'autocaravana

campground
n (US) (m) elcàmping

camping
n (f) l'acampada
expr camping ground
(Aus) (m) elcàmping

campsite
n (UK) (m) elcàmping

campus
n (m) elcampus / recinte universitari

can
v can
1. poder
2. saber
Can you play the piano? - Saps tocar el piano?
n
1. (f) lallauna
2. (US) (slang) (m) ellavabo
3. (m) elbidó
n.b. 'Bidó' means 'can' in the sense 'petrol can'.

expr can opener
(m) l'obrellaunes

Canada
n (m) elCanadà

Canadian
n (m / f)canadenc
adj
canadenc

canapé
n (m) elcanapè

canard
n
1. (m) elcanard / rumor sense fonament / (f) lafalòrnia / bola / faula / notícia falsa / (f pl.) lesbadomeries

Canaries
n
1. (f pl.) lesCanàries
2. (UK) (colloq) [SPORT] sobrenom de l'equip de futbol anglès Norwich City FC

canary
n (m) elcanari
expr canary yellow
(m) elgroc viu / groc llampant

Canary Islands
n (f pl.) lesIlles Canàries

cancel
v canceling, cancelling
1. tr anul·lar / cancel·lar
2. tr [an order] suprimir / desencarregar
3. tr condonar
To cancel foreign debt. - Condonar el deute extern.
> cancel out
v.c. tr anul·lar

cancelbot
n [IT] (m) l'agent d'anul·lació[Termcat]

cancellation
n (f) lacancel·lació

cancer
n
1. [MED] (m) elcàncer
2. (before noun) oncològic
3. (m) elCranc
expr cancer specialist
(m / f)oncòleg
expr cancer treatment
(m) eltractament oncològic
expr breast cancer
(m) elcàncer de mama
expr cervical cancer
(m) elcàncer de cèrvix
expr colon cancer
(m) elcàncer de còlon
expr colorectal cancer
(m) elcàncer colorectal
expr lung cancer
(m) elcàncer de pulmó
expr ovarian cancer
(m) elcàncer d'ovari
expr prostate cancer
(m) elcàncer de pròstata

cancerous
adj
cancerós

candid
adj
franc / directe

candidly
adv amb franquesa / francament

candidate
n (m) elcandidat / aspirant
expr to be a prime candidate (for something)
ser el principal candidat / estar cridat (a)

candle
n
1. (f) l'espelma / candela
2. [RELIG] (m) elciri
expr to not hold a candle (to something)
no tenir punt de comparació / no arribar a la sola de la sabata

candlelight
n (f) laclaror d'una espelma
By candlelight - A la claror de l'espelma / a la claror d'una espelma

candy
n
1. (US) (m pl.) elsdolços / bombons / caramels / (f pl.) lesllaminadures
2. (US) (f) laxocolata

expr candy store
(US) (f) labotiga de llaminadures
expr cotton candy
(US) (m) elcotó de sucre
expr like taking candy from a baby
cosa fàcil

candyfloss
n (UK) (m) elcotó de sucre

cane
n
1. (m) elpal / bastó / (f) lavara
2. (f) la[instrument of punishment] vara
3. (f) la[sugar, bamboo] canya

1. (m) el[used for making furniture] vímet / (f) laboga
v tr castigar amb cops de vara

canine
adj
caní
n
1. (f) ladent canina
2. [ZOOL] (m) elca

cannabis
n (m) elcànnabis

canned
adj
de llauna / en llauna

cannelloni
n (m pl.) elscanelons

cannibal
n (m) elcaníbal

cannibalism
n (m) elcanibalisme

cannon
n (m) elcanó
expr cannon fodder
(f) lacarn de canó

cannot
v forma negativa del verb auxiliar 'can'

canny
adj
astut / espavilat

canoe
n (f) lacanoa
v intr practicar el piragüisme

canoeing
n (m) elpiragüisme

canoeist
n (m / f)palista

canola
n (f) lacanola
expr canola oil
(m) l'oli de canola

canonical
adj
canònic

canopy
n
1. (m) eldosser / baldaquí
2. (m) l'estrat arbori superior (dosser del bosc)

cantankerous
adj
irritable / irascible / bel·liciós / busca-raons

canter
n (m) elmig galop
v intr anar a mig galop

canting
n [SPORT] (m) eldecantador[Termcat]

canvas
n (f) lalona

canvass
v
1. tr demanar el vot
2. intr buscar vots / fer campanya
3. tr sondejar
4. tr discutir
5. [~ support] demanar ajut

canyon
n (m) elcongost / engorjat

cap
n
1. [CLOTHES] (f) lagorra
2. CAP[POLIT] (f) laPAC (Política Agrícola / Agrària Comuna)
> cap off
v.c. acabar (una activitat o un afer) amb una acció decisiva

capability
n
1. (f) lacapacitat / aptitud
2. (m) el(military, nuclear, technological ~) potencial

capable
adj
capaç

capacious
adj
espaiós

capacitance
n (f) lacapacitància

capacity
n
1. (f) lacapacitat / aptitud
2. (f) lacabuda
expr in an (advisory) capacity
en qualitat d'(assessor) / exercint d'(assessor)

cape
n (f) lacapa

Cape Horn
n Cap d'Hornos

Cape of Good Hope
n Cap de Bona Esperança

caper
n (f) latàpera

Cape Verde
n Cap Verd

capillarity
n (f) lacapil·laritat

capillary
n (m) elcapil·lar
expr capillary action
(f) lacapil·laritat

capital
n

1. (f) la[~ city] capital

1. (m) elcapital / (m pl.) elsrecursos (econòmics)
3. (f) la[uppercase] majúscula
4. (m) el[architecture] capitell

capitalise
v
1. tr (UK) posar en majúscules
2. tr (UK) [FIN] capitalitzar
3. tr (UK) [~ on] capitalitzar / explotar / aprofitar

capitalism
n (m) elcapitalisme

capitalist
n (m / f)capitalista
adj
capitalista

capitalize
v
1. tr posar en majúscules
2. tr [FIN] capitalitzar
3. tr [~ on something] capitalitzar / explotar / aprofitar (alguna cosa)

capital punishment
n (f) lapena de mort / pena capital

capitulate
v intr rendir-se

capoeira
n (f) lacapoeira

capon
n (m) elcapó

cappuccino
n (m) elcaputxino

capricious
adj
capritxós / canviant / inconstant

capriciously
adv capritxosament

capriciousness
n
1. (f) lainconstància / (f) lacapritxositat

Capricorn
n (m) elCapricorn

caps
n (f pl.) lesmajúscules

capsicum
n (Aus) (m) elpebrot

capsule
n
1. [MED] (f) lacàpsula
2. [ASTRON] (f) lacàpsula
3. [ANAT] (f) lacàpsula
4. [BOT] (f) lacàpsula

captain
n (m) elcapità

caption
n (m) eltítol

captivate
v tr fascinar / captivar

captivity
n (m) elcaptiveri

captor
n (m / f)segrestador / guardià

capture
v
1. tr capturar
2. tr retratar
n (f) lacaptura

car
n (m) elcotxe / automòbil
expr car bomb
(m) elcotxe bomba
expr car pooling
(m) elcotxe compartit[Termcat]
expr car rental
(m) ellloguer de vehicles

carafe
n (m) eldecantador (de vi) / brocal

carapace
n (f) lacuirassa

carat
n (m) elquirat
18 carat gold - Or de 18 quirats

caravan
n (f) lacaravana / rulot

caraway
n (m) elcomí de prat

carbohydrate
n (m) elglúcid / hidrat de carboni / carbohidrat

carbon
n (m) elcarboni
expr carbon sequestration
(m) l'emmagatzematge de diòxid de carboni

carbonated
adj
carbonatat / carbònic
expr carbonated beverage
(f) labeguda carbònica (or carbonatada)

carbon dioxide
n (m) eldiòxid de carboni

carbon footprint
n (f) lapetjada ecològica

carbon monoxide
n (m) elmonòxid de carboni

carbon neutral
adj
neutralitzador de carboni[Termcat]

carbon neutrality
n (f) laneutralitat en emissions de carboni

carbon trading
n (m) elcomerç de drets d'emissió de carboni

carbonyl
n (m) elcarbonil

car boot sale
n (UK) (m pl.) elsencants (on els venedors exposen el gènere sobre el capó del cotxe, mena de 'mercat del trasto' típicament anglès.

carboy
n (f) labombona

carcinogenic
adj
cancerigen
n.b. The plural of 'cancerigen' and the feminine forms have an acute accent on the letter i (cancerígens, cancerígena, cancerígenes).

card
n

1. (f) latargeta

1. (f) lacarta / (m) elnaip
expr card game
(m) eljoc de cartes
expr game of cards
(m) eljoc de cartes
expr give (somebody) their cards
acomiadar (algú)
expr pack of cards
(f) labaralla (de cartes)

cardamom
n (m) elcardamom

cardboard
n (m) elcartó / cartró

cardholder
n (m / f)titular d'una targeta (de crèdit, de dèbit...)

cardiac
adj
cardíac

cardiac arrest
n (f) l'aturada cardíaca

cardinal
n (m) elcardenal

cardiopathy
n (f) lacardiopatia

cardiovascular
adj
cardiovascular

care
v intr importar-se
What do you care? - A tu què t’importa?
I don't care - Tant me fa / tant se me'n dóna
n
1. (f) lacura
2. (f) lapreocupació
3. (m) el[psychiatric, etc.] tractament
Medical care - Assistència sanitària
expr care of
[abbr. c/o] a casa de / al despatx de
expr take care
cuida't! / vés amb compte! / que (et) vagi bé! (comiat)
expr take care of

1. tenir cura de
2. encarregar-se de
> care about
v.c.
1. estimar
2. tenir interès en / preocupar-se de
> care for
v.c.
1. tenir cura de
2. agradar
3. voler
> care to
v.c. voler / tenir ganes (de)

careen
v intr anar a tota velocitat

career
n (f) lacarrera

careerism
n (m) l'arribisme

careerist
n (m / f)arribista

carefree
adj
despreocupat

careful
adj
cautelós / prudent / curós
Careful attention - Atenció meticulosa
Careful research - Investigació a fons
expr to be careful to (do something)
tenir la precaució de (fer alguna cosa)

carefully
adv amb compte / amb cura / curosament / zelosament / amb zel / detingudament / amb deteniment / atentament / amb atenció / amb cautela
expr to tread carefully
anar amb peus de plom

careless
adj

1. imprudent
2. negligent

carelessly
adv de qualsevol manera / amb desgana / com aquell qui res

carelessness
n (f) ladeixadesa
expr act of carelessness
(f) labadada

carer
n (m / f)cuidador

caress
n (f) lacarícia
v tr acariciar

caretaker
n (UK) (m) elconserge
adj
interí / en funcions

careworn
adj
ple d'ànsia / llangorós / migrat / corsecat

cargo
n (f) lacàrrega
expr cargo hold
(f) labodega
expr cargo plane
(m) l'avió de càrrega / avió de transport

car hire
n (UK) (m) ellloguer de vehicles

Caribbean
n (m) elCarib
adj
caribeny

caribou
n (m) elcaribú

caricature
n (f) lacaricatura

carillon
n (m) elcarilló

caring
adj
tendre / bondadós / afectuós / sol·lícit

cariogenic
adj
cariogen

carjacking
n (m) elrobatori d'un cotxe (amb força)

carmine
n (m) elcarmí
adj
carmí

carnage
n
1. (f) lacarnisseria / massacre / (m) elcarnatge

carnation
n (m) elclavell

carnivore
n (m) elcarnívor

carnivorous
adj
carnívor

carol
n (f) lacançó de Nadal

Carolingian
n (m / f)carolingi
adj
carolingi

carotene
n (m) elcarotè

carouse
v intr (lit) anar de gresca / anar de parranda

carousel
n
1. (m pl.) elscavallets
2. (f) la[airport] cinta transportadora

carp
n (m) elpeix de la família Cyprinidae
v intr buscar raons
> carp at
v.c. intr (colloq) renyar fent nyic-nyic a

carpaccio
n (m) elcarpaccio

carpal tunnel
n (m) eltúnel carpià
expr carpal tunnel syndrome
(f) lasíndrome del túnel carpià

car park
n (m) elpàrquing / aparcament

carpenter
n (m) elfuster

carpet
n (f) lamoqueta / catifa
v tr encatifar

carpet bag
n (f) la[en el passat] maleta (esp. la feta de tapisseria)

carriage
n

1. (m) el(train) vagó

1. (m) el(horse-drawn vehicle) carruatge / (f) lacarrossa
3. (m) el(typewriter) carro

expr carriage return
(m) elretorn de carro

carrier
n
1. [MED] (m) elportador
2. (m) eltransportador
3. (f) l'empresa de transport
4. (UK) (colloq) (f) labossa de plàstic
expr carrier bag
(UK) (f) labossa de plàstic
expr carrier sense multiple access
[IT] (m) l'accés múltiple amb escolta de portadora[Termcat]

carrion
n (f) lacarronya

carrot
n (f) lapastanaga

carry
v portar
> carry about
v.c. tr portar (arreu)
> carry across
v.c. tr portar (alguna cosa) d'un costat a l'altre
> carry around
v.c. tr portar (arreu)
> carry away
v.c. emportar-se
> get carried away
v.c.
1. tr esverar-se
2. tr deixar-se portar per
> carry back
v.c. tr tornar (una cosa, portant-la)
> carry down
v.c. tr baixar (una cosa, portant-la)
> carry forward
v.c. tr [MATH] portar una xifra d'una pàgina o d'una columna a una altra
> carry in
v.c. tr entrar (una cosa, portant-la)
> carry off
v.c.
1. tr emportar-se (sobretot amb força o sense permís)
2. tr guanyar (sobretot un premi)
> carry on (doing something)
v.c.
1. seguir / continuar / prosseguir
2. comportar-se (sobretot malament)
> carry on (with someone)
v.c. (colloq) tenir relacions sexuals amb (una persona) de forma secreta
> carry out
v.c.
1. complir (una promesa, una amenaça, una ordre)
2. dur a terme / executar / acomplir / efectuar (una tasca, una investigació, etc.)
3. portar fora
> carry over
v.c. ajornar / diferir
> carry through
v.c.
1. tr portar cap a l'altra banda (passant per un lloc)
2. tr dur a terme
> carry up
v.c. tr pujar (una cosa, portant-la)

carry-on
n
1. (m) l'equipatge de mà
2. (UK) (colloq) (m) elrebombori
3. (UK) (colloq) (m) l'embolic

carry-out
n (US) (m) elmenjar per emportar-se

car seat
n (f) lacadireta de cotxe

car sharing
n (m) elcotxe multiusuari[Termcat]

cart
n (US) (m) elcarret
expr to put the cart before the horse
posar l'arada davant els bous
expr shopping cart
(US) (m) elcarro (o carret o carretó) de la compra
> cart away
v.c. treure / emportar-se (generalment d'una manera brusca)
> cart off
v.c. treure / emportar-se (generalment d'una manera brusca)

carte blanche
n (f) lacarta blanca

cartel
n (m) elcàrtel / cartel

Cartesian
adj
cartesià

Carthage
n Cartago

Carthagian
n (m / f)cartaginès
adj
cartaginès

cartilage
n (m) elcartílag

cartilaginous
adj
cartilaginós

cartographer
n (m / f)cartògraf

cartography
n (f) lacartografia

cartoon
n
1. (f) lavinyeta / tira còmica / (m) l'acudit gràfic / còmic
2. (m pl.) elsdibuixos animats

cartoonish
adj
caricaturesc

cartoonist
n (m / f)humorista gràfic / caricaturista

cartridge
n
1. (m) elcartutx
2. (m) el[fountain pen] dipòsit de tinta

carve
v
1. tr tallar
2. tr esculpir / cisellar
3. intr [SPORT] fer càrving[Termcat]
> carve up
v.c. tr dividir (sobretot amb ganivet)

carving
n [SPORT] (m) elcàrving / eslàlom gegant[Termcat]

cascade
n (f) lacascada
v intr caure en cascada

cascading style sheet
n (m pl.) elsfulls d'estil en cascada (CSS)[Termcat]

case
n
1. (m) elcas
2. (f) lamaleta
n.b. 'Maleta' means 'case' as in 'suitcase'.

3. (m) l'estoig
n.b. 'Estoig' means a small 'case' such as a pencil case or a jewellery case.

expr case in point
(m) l'exemple
X is a case in point - X n'és un exemple (clar)
expr case note
(m) l'informe / [medical] informe clínic
expr in any case
en tot cas... / anant bé... / com a molt... / el cas és...
expr just in case
per si de cas / no se sap mai

casement
n (f) lafinestra abatible
expr casement window
(f) lafinestra abatible

cash
n (m pl.) elsdiners en efectiu
expr cash in hand
(UK) en metàl·lic / en efectiu
expr in cash
en metàl·lic / en efectiu
> cash in
v.c. convertir (una inversió / unes fitxes) a diners en metàl·lic
> cash in on
v.c. intr aprofitar (una circumstància per a omplir la butxaca)
> cash out
v.c. convertir (una inversió) a diners en metàl·lic
> cash up
v.c.
1. intr sumar (p.e., una botiga) els diners que hi queda quan plega
2. intr aprovisionar-se de diners en efectiu

cash cow
n (f) lavaca lletrera / mina d'or

cashew
n (m) l'anacard
expr cashew nut
(m) l'anacard
expr cashew tree
(m) l'anacard

cash flow
n (m) elflux de caixa

cash machine
n (m) elcaixer automàtic

cashmere
n
1. (m) elcaixmir
2. (before noun) de caixmir
Cashmere sweater - Jersei de caixmir

cashpoint
n (UK) (m) elcaixer automàtic

cash register
n (f) lacaixa enregistradora

casing
n (f) lacarcassa

cask
n (f) labóta

casket
n (m) eljoier

Caspian Sea
n
1. (m) elMar Caspi / (f) laMar Càspia

casserole dish
n (f) lacassola

cassowary
n (m) elcasuari

cast
n
1. (m) el[of actors] repartiment
2. (m) el[mould] motlle
3. (m) el[plaster ~] guix / embenat de guix
Body cast - Cotilla ortopèdica
4. (UK) (m) l'aspecte / aire / tirat
v
1. tr [throw] llançar / tirar
2. tr [~ light or shadow] projectar
3. tr [give a role to] donar un paper (a algú)
4. tr [shed skin] mudar
5. tr [shape metal] fondre
6. tr [vote, ballot] emetre
expr be cast away
quedar (després de naufragar)
expr be cast down
(lit) estar deprimit
expr to cast aspersions (or doubt) on (something)
posar en dubte
> cast about
v.c. intr cercar, sobretot sense rumb
> cast around
v.c. intr cercar, sobretot sense rumb
> cast aside
v.c. deixar de banda
> cast away
v.c. tr desfer-se de
> cast down
v.c. tr tirar a terra
> cast off
v.c.
1. intr tirar la corda que lliga una embarcació a terra
2. intr fent mitja, treure els punts de l'agulla i crear una vora que no es pugui desfilar fàcilment
3. intr desfer-se de / arraconar / posar de banda
> cast on
v.c. intr fent mitja, fer la primera fila de punts
> cast out
v.c. tr expel·lir

castaway
n (m) elnàufrag

caste
n
1. (f) lajerarquia / (m) elgrup social
expr caste system
(m) elsistema jeràrquic

caster sugar
n (UK) (m) elsucre granulat

castigate
v tr castigar

Castilian
adj
castellà
n
1. (m) elcastellà
2. (m / f)castellà

castle
n
1. (m) elcastell
2. (f) latorre
n.b. 'Torre' means the chess piece 'castle' (aka 'rook').

cast-off
n cast-offs (f pl.) lesdeixalles

castor sugar
n (UK) (dated) (m) elsucre granulat

castrate
v tr castrar

castration
n (f) lacastració

casual
adj

1. [not formal] informal
2. [without care] lleuger / frívol
3. despreocupat / relaxat
4. [by chance] casual / fortuït
A casual encounter - Un encontre casual (o fortuït)
5. [relationship] de circumstàncies
A casual friendship - Un amistat de circumstàncies
6. (before noun) (UK) temporal
n
1. casuals (UK) roba informal / sabates informals
2. (UK) (m / f)treballador temporal

casually
adv
1. de manera informal / informalment
2. tranquil·lament / inconscientment / de passada / sense compliments / sense donar-hi importància

casualty
n
1. (f) lavíctima
2. (f) labaixa
n.b. 'Baixa' is used to mean 'casualty' only in the military sense.

3. [MED] (m) elservei d'urgències

cat
n (m) elgat
Big cats - Els grans felins
expr fat cat
(m) elpeix gros
> cat around
v.c. (US) (colloq) buscar relacions sexuals d'una manera promíscua

catabolism
n (m) elcatabolisme

cataclysm
n (m) elcataclisme

cataclysmic
adj
catastròfic

Catalan
n
1. [LANG] (m) elcatalà
2. (m / f)català
adj
català
expr Catalan speaker
(m / f)parlant del català / catalanoparlant

catalog
n (US) (m) elcatàleg
v tr catalogar

catalogue
n (UK) (m) elcatàleg
v tr catalogar

Catalonia
n (f) laCatalunya

Catalonian
n (m / f)català
adj

catalyse
v tr (UK) catalitzar

catalysis
n (f) lacatàlisi

catalyst
n (m) elcatalitzador

catalytic
adj
catalític
expr catalytic converter
(m) elcatalitzador

catalyze
v tr catalitzar

cataplasm
n (m) elcataplasma

catapult
n
1. (f) lacatapulta
n.b. 'Catapulta' is the huge catapult armies used to wage war with.

2. (f) lafona
n.b. 'Fona' is the type of catapult schoolchildren use.

cataract
n (f) lacataracta

catarrh
n (m) elcatarro

catarrhal
adj
catarral

catastrophe
n

1. (f) lacatàstrofe

1. (f) ladesgràcia / (m) l'infortuni

catastrophic
adj
catastròfic

catch
v
1. tr atrapar / agafar
2. tr atrapar / enxampar
3. tr [transport] agafar / prendre
4. tr [criminal] detenir / atrapar
5. tr [imagination] captar
6. tr [fish] pescar
7. tr [an animal] caçar
expr to catch cold
refredar-se
n
1. (f) latrampa / enganyifa / pega / (m) l'inconvenient
2. [SPORT] (f) l'agafada
3. (f) la[on a bracelet or necklace] tanca
4. (f) la[of fish] pesca / xarxada
5. (f) la[of animals] caça
6. (m) elbon partit
He's a good catch. - És un bon partit.

> catch at
v.c. intr intentar agafar
> catch on
v.c.
1. intr (colloq) popularitzar-se
2. intr (colloq) entendre
> catch out
v.c. tr enxampar
> catch up
v.c.
1. arribar al mateix nivell
2. [SPORT] remuntar
> catch up (on something)
v.c. posar-se al dia (pel que fa a alguna cosa)
> catch up to
v.c. intr arribar al mateix nivell que
> catch up with (someone)
v.c. atrapar (algú que va més endavant)
I caught up with him in the garage. - Vaig anar-lo a trobar al taller

catcher
n
1. (m / f)[baseball] receptor
2. (m / f)
Rat catcher - Caçador de rates

catchy
adj

1. amb ganxo
A catchy song - Una cançó amb ganxo
2. (US) enganyós / amb trampa
A catchy question - Una pregunta amb trampa

catechism
n (m) elcatecisme

categorical
adj

1. categòric
2. taxatiu

categorically
adv categòricament / rotundament

category
n (f) lacategoria

catenary
n [MATH] (f) lacatenària

cater
v intr proveir de menjar i begudes
> cater for
v.c. atendre / ocupar-se de / estar per / estar al servei de

catering
n (m) elservei d'hostaleria / servei de menjars preparats / (servei de) càtering

caterpillar
n (f) l'eruga

catfish
n (m) elpeix gat

catharsis
n (f) lacatarsi

cathartic
adj
catàrtic

cathedral
n (f) lacatedral

catheter
n (m) elcatèter

cathode ray tube
n (m) eltub de raigs catòdics

catholic
n (m / f)catòlic
adj
catòlic

catholicism
n (m) elcatolicisme

cat-o'-nine-tails
n
1. (m) l'assot / (f) ladeixuplina (amb corretges trenades)

cattery
n (f) laresidència felina / residència per a gats

cattle
n
1. (m) elbestiar (boví) / vacum / (f pl.) lesvaques
2. (before noun) ramader

expr (one, two...) head of cattle
cap(s) de bestiar (o vacum)

cattle egret
n (m) l'esplugabous

Caucasian
adj
caucàsic

cauliflower
n (f) lacoliflor
n.b. 'Coliflor' is often hyphenated 'col-i-flor'.

causality
n (f) lacausalitat

cause
v tr causar / provocar / ocasionar
n (f) lacausa
expr to advance your cause
sortir-se amb la seva

caustic
adj
càustic / mordaç

caution
n
1. (f) lacautela / precaució
2. [SPORT] (f) l'amonestació
v
1. tr advertir
2. tr amonestar

cautionary
adj

1. alliçonador
Cautionary tale - Conte alliçonador / conte amb moralitat
2. d'advertència

cautious
adj
cautelós / prudent / caut

cautiously
adv amb cautela / amb precaució

cavalcade
n (f) lacavalcada

cavalry
n (f) lacavalleria

cave
n (f) lacova / caverna
expr cave diving
(m) l'espeleobusseig
expr cave painting

> cave in
v.c.
1. intr (colloq) esfondrar-se
2. intr (colloq) rendir-se

caveat
n (f) lareserva

caveman
n (m) elcavernícola / home de les cavernes

caver
n (m / f)espeleòleg

caviar
n (m) elcaviar

cavil
v cavilling, caviling intr buscar raons

caving
n (f) l'espeleologia

cayenne
n (f) lacaiena
expr cayenne pepper
(m) elpebre de caiena

cayman
n
1. [ZOOL] (m) elcaiman
2. the Caymans[GEOG] (f pl.) lesIlles Caiman

Cayman Islands
n (f pl.) lesIlles Caiman

CCTV
acr Closed Circuit TeleVision (f) lavideovigilància

CD burner
n (f) lagravadora de CD[Termcat]

CDMA (Code Division Multiple Access)
acr [IT] (m) elCDMA (accés múltiple per divisió de codi) [Termcat]

CD player
n (m) ellector de CD

CD-Rom drive
n (f) launitat de CD-Rom

cease
v
1. intr cessar
2. tr cessar

ceasefire
n (m) l'alto el foc

ceci bean
n (m) elcigró

cede
v tr [~ something to somebody] cedir

ceiling
n (m) elsostre

celeb
n (colloq) (f) lacelebritat / famós
n.b. The feminine of 'famós' is 'famosa'.

celebrant
n (m) elcelebrant / oficiant

celebrate
v
1. tr celebrar
(funeral) To celebrate a life - Honrar el record (d'algun difunt)
There is much to celebrate - Hi ha motius per alegrar-se('n) / hi ha motius per estar contents
2. intr fer xerinola
3. tr [praise] exaltar / exalçar / enaltir
4. tr [RELIG] celebrar

celebrated
adj
il·lustre / insigne

celebration
n
1. (f) lacelebració
In celebration - Per fer gatzara / per divertir-se
2. (f) l'exaltació / lloa

celebrity
n
1. (f) lafamós / celebritat
n.b. The feminine of 'famós' is 'famosa'.

2. (f) lacelebritat

celery
n (m) l'api

celestial
adj
celestial

celiac
adj
(US) celíac
expr celiac disease
(f) lamalaltia celíaca / celiaquia
expr celiac sufferer
(m / f)celíac

celibacy
n
1. (m) elcelibat / (f) lasolteria

cell
n
1. (f) lacel·la
n.b. 'Cel·la' means 'cell' as in 'prison cell' or as in 'cells' in a spreadsheet.

2. [ANAT] (f) lacèl·lula
n.b. 'Cèl·lula' means 'cell' as in 'blood cell'.

3. (US) (m) el(telèfon) mòbil
expr cell phone
(US) (m) eltelèfon mòbil
Cell-phone mast (or tower) - Antena de telefonia mòbil

cellar
n (m) elsoterrani

cellist
n (m / f)violoncel·lista / violoncel

cello
n (m) elvioloncel

cellulitis
n (f) lacel·lulitis

celluloid
n (m) elcel·luloide

cellulose
n (f) lacel·lulosa

cement
n (m) elciment

cement mixer
n (f) laformigonera

cemetery
n (m) elcementiri

Cenozoic
n (m) elcenozoic
adj
cenozoic

censor
v tr censurar
n (m / f)censurador

censorship
n (f) lacensura

censure
v tr censurar / blasmar / reprendre / amonestar
n
1. (f) lacensura / (m) elblasme

census
n (m) elcens

cent
n
1. (m) elcèntim
n.b. 'Cèntim' is the word for 'cents' in European currency.

2. (m) elcentau
n.b. 'Centau' is the word for 'cents' as in 'parts of a dollar'.

centaur
n (m) elcentaure

centenary
n (m) elcentenari

center
n (US) (m) elcentre

centerpiece
n
1. (m) l'eix
2. (m) elcentre de taula

centigrade
adj
(m) elcentígrad
25 degrees centigrade - 25 graus centígrads

centimeter
n (US) (m) elcentímetre

centimetre
n (UK) (m) elcentímetre

centipede
n (m) elcentpeus

central
adj

1. [most important] fonamental / cardinal / essencial
2. [location] cèntric
The apartment is very central. - El pis és molt cèntric.
3. central
Central government - Govern central

Central African Republic
n (f) laRepública Centreafricana

Central America
n (f) l'Amèrica Central

central heating
n (f) lacalefacció central

central reservation
n (UK) [TRANSP] (f) lamitjana

centre
n (UK) (m) elcentre
expr centre back
(m) eldefensa central
expr centre forward
(m) eldavanter centre
expr city (o town) centre
(m) elcentre de la ciutat

centrepiece
n
1. (UK) (m) l'eix
2. (m) elcentre de taula

centripetal
adj
centrípet
expr centripetal force
(f) laforça centrípeta

centurion
n (m) elcenturió

century
n (m) elsegle

CEO (Chief Executive Officer)
acr (m / f)conseller delegat[Termcat]

cephalalgia
n (f) lacefalàlgia

cephalopod
n (m) elcefalòpode

ceramics
n (f) laterrissa

ceratosaurus
n (f) laceratosaure(s)

Cerberus
n Cèrber

cereal
n (m pl.) elscereals

cerebellum
n (m) elcerebel

cerebral
adj
cerebral
expr cerebral cortex
(f) l'escorça cerebral
expr cerebral palsy
(f) laparàlisi cerebral

ceremonial
adj
cerimonial
n (m) elcerimonial

ceremony
n (f) lacerimònia

cerium
n (m) elceri

certain
adj
cert / segur

certainly
adv certament / sens dubte
excl és clar (que sí)!
expr certainly not
no pas
Did you quarrel? No. Certainly not. - Us vau barallar? No, no ens vam barallar pas.

certainty
n (f) lacertesa

certifiable
adj

1. (colloq) boig
2. (US) certificable

certificate
n (m) elcertificat

certified
adj
certificat / acreditat
expr certified check
(US) (m) eltaló confirmat
expr certified cheque
(UK) (m) eltaló confirmat
expr certified mail
(US) (m) elcorreu certificat

certify
v
1. tr certificar
2. tr acreditar
3. tr (UK) declarar oficialment que una persona està afectat d'una malaltia mental (perquè pugui rebre tractament)

cerulean
adj
(lit) ceruli

cervix
n (f) lacèrvix

cesarean
n (US) (f) lacesària

cesarean section
n (US) (f) lacesària

cesspit
n
1. (m) elpou negre / pou sec
2. (m) el[fig.] cau de brutícia

cesspool
n
1. (m) elpou negre / pou sec
2. (m) el[fig.] cau de brutícia

cetacean
n (m) elcetaci

Chad
n (m) elTxad

chador
n (m) elxador

chaff
n

1. (f pl.) lesgarbelladures / porgadures

1. (f) lapalla / (m) elpinso

chaffinch
n (m) elpinsà

chagrin
n (f) larecança

chain
n (f) lacadena
v tr encadenar
To chain (x) to (y). - Encadenar (x) a (y).
To chain yourself to something. - Encadenar-se a alguna cosa.
> chain together
v.c. encadenar / lligar (amb cadena)
> chain up
v.c. encadenar / lligar (amb cadena)

chain-link fence
n (f) latanca de tela metàl·lica

chainsaw
n (f) laserra de cadena / moto-serra / serra mecànica

chair
n
1. (f) lacadira
2. (f) lacàtedra
n.b. 'Càtedra' means 'chair' in the academic sense 'chair in history / economics etc.'

v tr presidir

chairman
n (m) elpresident

chairperson
n (m / f)president

chairwoman
n (f) lapresident

chaise
n (m) elcabriolé

chaise longue
n (m) elsofà amb respatller en un sol costat

chalcedony
n (f) lacalcedònia

chalice
n (m) elcalze

chalk
n (m) elguix
expr not by a long chalk
ni de bon tros
> chalk up
v.c. tr atribuir

chalkboard
n (US) (f) lapissarra

challenge
v
1. tr desafiar / reptar / plantar cara a
To challenge yourself (to do something). - Obligar-se (a si mateix) (a fer una cosa).
To challenge each other (to do something). - Rivalitzar (per veure qui sap fer una cosa).
2. tr posar en dubte / posar en qüestió
n
1. (m) eldesafiament / repte / objectiu ambiciós
2. (m) elcompromís
To flee a challenge - Defugir un compromís

challenging
adj
difícil / ambiciós

chamber
n (f) lacambra

chamberlain
n (m) elmajordom

chambermaid
n (f) laminyona

Chamber of Commerce
n (f) laCambra de Comerç

chamber pot
n (m) l'orinal

chameleon
n (m) elcamaleó

chameleonic
adj
camaleònic

chamois
n

1. (f) lacamussa

1. (m) l'isard / (f) lacamussa

champagne
n
1. (f) la[Catalan] cava
n.b. 'Cava' is a special kind of champagne made in Catalonia.

2. (m) el[French] xampany
n.b. 'Xampany' refers to French champagne.

expr champagne bucket
(f) laxampanyera
expr champagne socialist
(UK) (m / f)socialista burgès / socialista de saló

champion
n (m) elcampió

championship
n (m) elcampionat

chance
n

1. (f) laprobabilitat / possibilitat

1. (f) l'oportunitat / ocasió / (m) elmoment oportú
1. (f) lacasualitat / (m) l'atzar
4. (before noun) fortuït / casual
A chance encounter - Un encontre casual (o fortuït)

v
1. tr (colloq) [~ something] arriscar [alguna cosa]
2. tr (colloq) [~ doing something] arriscar (a fer alguna cosa)
I'll chance it! - M'hi arriscaré!
3. intr (lit) [~ to do something] fer (alguna cosa) per casualitat
expr by chance
per casualitat / casualment
expr to give (something) a chance
provar sort amb (alguna cosa)
expr not a cat in hell's chance! / no chance in hell! / not a snowball's chance in hell!
ni de conya!
expr on the off chance that...
amb l'esperança de / davant l’esperança de / per si de cas...
expr to take no chances
no voler-se-la jugar
> chance upon
v.c. intr trobar (per casualitat)

chancellor
n
1. (m) el[German or Austrian head of government] canceller
2. (m / f)rector / canceller
3. (UK) [POLIT] (m / f)ministre d(e l'Economia i) Hisenda
expr Chancellor of the Exchequer
(UK) (m / f)ministre d(e l'Economia i) Hisenda

chandelier
n (f) la(llum) aranya

change
v
1. tr canviar
2. intr [put on new clothes] canviar-se de roba
n

1. (m) elcanvi
2. (m) el[money returned] canvi

1. (m) el[coins] canvi / (f) lamoneda
4. [TRANSP] (m) eltransbord
5. the change (of life) (f) lamenopausa

expr to change your mind
repensar-s'hi
expr change purse
(US) (m) elmoneder / portamonedes
expr to have a change of heart
repensar-s'hi
> change into
v.c. intr transformar-se en

changeable
adj
variable

changeover
n (m) elcanvi

changing mat
n (m) elcanviador

changing room
n (m) elvestidor

channel
n
1. (f) lacadena / (m) elcanal
v canalitzar

Channel Islands
n (f pl.) lesIlles del Canal / Illes Anglonormandes

chant
v
1. tr corejar / cridar (consignes)
2. intr corejar / cridar
3. tr [RELIG] cantar / salmodiar / entonar
4. intr [RELIG] cantar / salmodiar / entonar
n
1. (f) lacançó / cantarella / consigna
2. [RELIG] (m) elcàntic / cant
Gregorian chant - Cant gregorià

chanter
n
1. (m) elgrall / (f) laxemeneia

chanterelle
n (m) elrossinyol

chaos
n
1. (m) elcaos / enrenou / desgovern / desordre social / (f) l'anarquia
expr chaos theory
(f) lateoria del caos

chaotic
adj
caòtic

chap
n (UK) (dated) (m) l'home

chapati
n (m) el(pa) chapati

chapatti
n (m) el(pa) chapati

chapel
n (f) lacapella

chapped
adj
(llavis, pell..) tallat / esquerdat

chapter
n (m) elcapítol

char
v socarrar
n (UK) (dated)
abbrev [IT] caràcter

character
n
1. (m) el[nature] caràcter / (f) lapersonalitat
2. (f) laidentitat / idiosincràsia
3. (m) eltipus / individu
4. a (real) charactertot un personatge
5. (m) el[in a book, movie..] personatge
To get in character. - Ficar-se a la pell del personatge.
6. (m) el[symbol, letter..] caràcter (tipogràfica) / tipus

expr character actor
(m / f)actor(a) de caràcter
expr character assassination
(f) ladifamació
expr character set
(m) eljoc de caràcters[Termcat]
expr character witness
(m / f)testimoni de moralitat
expr to be out of character
ser insòlit / inhabitual / desdir / ser impropi (d'algú)

characterisation
n
1. (f) ladescripció / (m) elretrat

characterise
v tr (UK) qualificar / descriure

characteristic
n
1. (f) lacaracterística / (m) eltret
adj
característic

characterization
n
1. (f) ladescripció / (m) elretrat

characterize
v tr qualificar / descriure

characterless
adj
impersonal

charade
n

1. (f) lafarsa

1. (f) laxarada / (m) eljoc d'endevinalles

charcoal
n
1. (m) elcarbó (vegetal) / carbonet
2. (m) el(gris) morengo

charge
v
1. tr [accuse] acusar / incriminar
2. tr [a fee, sum of money..] cobrar
3. tr [~ somebody with something] encarregar de / responsabilitzar de
4. intr [make note of cost] carregar en compte
5. intr (US) pagar amb targeta de crèdit
6. intr [to rush] abalançar-se / marxar (o sortir o entrar) corrent
7. tr [military or police] carregar contra / envestir
8. tr [a battery] carregar
n

1. (m) elcost / preu
2. (f) la[accusation] acusació
3. (f) la[allegation] al·legació
4. (f) la[electricity] càrrega
5. (f) la[military or police] càrrega

1. (m) elcàrrec / (f) laresponsabilitat
expr to be in charge
manar / governar la situació / tenir dominada la situació
expr (person) in charge
responsable
expr to take charge
fer-se càrrec / agafar la iniciativa
> charge off
v.c. marxar corrents

chariot
n (m) elcarro

charismatic
adj
carismàtic

charitable
adj
caritatiu

charity
n

1. (f) lacaritat

1. (f) lainstitució benèfica / (f) lafundació benèfica (o sense ànim de lucre)
3. (before noun) benèfic

expr charity shop
(UK) (f) labotiga de segona mà (gestionada per una entitat benèfica)

charley horse
n (US) (f) larampa

charm
n

1. (f) lacapacitat de seducció

1. (m) l'encant / encís / (f) lagràcia / grapa
1. (m) elconjur / (f) lafórmula màgica
v tr encantar / captivar
expr like a charm
de meravella / com una seda
The engine works like a charm. - El motor funciona com una seda.

charming
adj
[person] captivador / [thing] deliciós
[person] To be charming - Tenir miraments / ser atent (amb algú)
[thing] To be charming - Ser una delícia

chart
n
1. (f) lagràfica / (m) eldiagrama / quadre
2. (f) lacarta (de navegació)
3. the charts (f) lallista d'èxits

v
1. tr [follow] seguir / rastrejar
2. tr [map] dibuixar un mapa de
3. tr [plan] traçar / planificar
4. intr (colloq) arribar a la posició x a la llista d'àlbums (o senzills)
expr eye chart
(f) lataula optomètrica / taula ocular
expr medical chart
(f) l'història clínica (d'un pacient)
expr weather chart
(m) elmapa del temps
> chart out
v.c. dibuixar un diagrama o ruta / planificar

charter
n
1. (f) lacarta / (m) elprivilegi
UN Charter - Carta de les Nacions Unides
2. (m) elxàrter

v
1. tr concedir una carta (o un privilegi) / fundar
2. tr noliejar / llogar
expr charter flight
(m) elvol xàrter

chartered
adj

1. (UK) col·legiat / jurat
Chartered accountant - Censor jurat de comptes
2. (vehicle, boat) llogat / noliegat

chase
v tr perseguir
n (f) lapersecució
expr to cut to the chase
anar al gra

chasm
n
1. (m) l'avenc / abisme / (f) l'escletxa

chat
v
1. intr conversar / xerrar
2. intr [IT] fer un xat / fer (una) tertúlia / xatejar[Termcat]
n

1. (f) latertúlia
2. (f) laxerrada

1. (f) latertúlia / (m) elxat
expr chat client
(m) elprogramari de tertúlia[Termcat]
> chat (someone) up
v.c. (UK) (colloq) voler-se lligar / flirtejar

chatelaine
n (f) lamestressa de casa

chattels
n (m pl.) elsbéns mobles

chatter
n
1. (f) laxerradissa
2. (m) elpetament
n.b. 'Petament' means 'chatter' as in 'the chatter of his teeth'.

v
1. intr xerrar
2. intr [teeth] petar

chatterbox
n (m / f)xerraire / xerrador

chattiness
n (f) laloquacitat

chatty
adj

1. parlador / loquaç / xerraire
2. informal

chauffeur
n (m / f)xofer

chauvinism
n (m) elxovinisme
expr male chauvinism
(m) elmasclisme

chauvinist
n (m) elxovinista
adj
xovinista
expr male chauvinist (pig)

chauvinistic
adj
xovinista

cheap
adj

1. barat / de baix cost / econòmic
2. mòdic
3. de poca qualitat
4. [joke, comment..] de mal gust / dolent / ordinari
5. (US) garrepa / avar
adv barat
expr cheap and nasty
(UK) de poca qualitat
expr (as) cheap as chips
(UK) (colloq) baratíssim
expr cheap at the price / cheap at twice the price / cheap at half the price
un bon preu / una bona oferta
expr dirt cheap
baratíssim
expr (something) doesn't come cheap
resulta car / no es regala
Nothing comes cheap. - No es regala res.
expr on the cheap
barat
expr talk is cheap
del dit al fet hi ha un gran tret

cheapen
v
1. tr [lower price] abaratir
2. tr [~ somebody] humiliar / abaixar
3. [~ yourself] humiliar-se / abaixar-se
4. tr desacreditar

cheaply
adv barat

cheapness
n
1. (f) labarator
2. (f) la[meanness] garreperia

cheapskate
n (slang) (m / f)garrepa

cheat
v intr fer trampes
> cheat at
v.c. intr fer trampes en
> cheat on (someone)
v.c. ser infidel (a la parella)
> cheat (somebody) out of (something)
v.c. estafar (alguna cosa) a (algú)

Chechen
n
1. (m / f)txetxè
2. [LING] (m) eltxetxè
adj
txetxè

Chechnya
n (f) laTxetxènia

check
n
1. (US) [FIN] (m) elxec
2. (US) (m) elcompte
3. (US) (f) lamarca / senyal
4. (m) elcontrol / fre
5. (f) laverificació
6. (m) l'escac
n.b. 'Escac' means 'check' in the chess sense.

v
1. tr examinar
2. intr provar / comprovar / verificar
3. tr estroncar / estancar / aturar / contenir
4. tr (US) marcar
5. tr (US) facturar
> check in
v.c.
1. facturar (l'equipatge / les maletes)
2. agafar habitació (en un hotel) / registrar-se / inscriure's
> check on
v.c. intr comprovar / investigar / controlar
> check out
v.c.
1. intr (hotel) fer la sortida[Termcat]
2. tr treure llibres d'una biblioteca
3. tr (colloq) donar un cop d'ull a
> check over
v.c. tr examinar / repassar
> check up on
v.c. intr investigar exhaustivament (sobretot per verificar que el que diu un altre és veritat)

check book
n (US) (m) eltalonari

check box
n
1. (f) lacasella de selecció[Termcat]
2. (f) lacasella de verificació

checkers
n (US) (f pl.) lesdames

check-in
n
1. [TRANSP] (f) la(aeroport) facturació[Termcat]
2. (f) la(hotel) entrada[Termcat]
n.b. For the phrasal verb 'check in', see the entry 'check'.

expr check-in desk
(m) eltaulell de facturació

checking account
n (US) (m) elcompte corrent

checkmate
n (m) l'escac i mat

checkout
n
1. (f) la(hotel) sortida[Termcat]
2. (f) lacaixa
expr checkout assistant
(m / f)caixer
expr checkout operator
(m / f)caixer

checkpoint
n (m) elpunt de control

checkroom
n (US) (f) laguarda-roba

check-up
n (f) larevisió

cheddar
n (m) el(formatge) cheddar

cheek
n
1. [ANAT] (f) lagalta
2. (f) labarra
expr what (a) cheek
quina barra! / quines penques!

cheekbone
n (m) elpòmul

cheeky
adj
descarat / atrevit

cheep
v intr piular

cheer
v
1. tr aclamar
2. intr fer (o deixar anar) un crit d'alegria (o una exclamació d'alegria)
3. tr [~ somebody] aixecar els esperits / alegrar l'esperit / animar
n
1. (f) l'aclamació / exclamació d'alegria / (m) elcrit d'alegria
2. (lit) (f) l'alegria

excl cheers
1. salut!
2. (UK) gràcies!
> cheer on
v.c. tr aclamar / animar (encoratjar amb crits)
> cheer up
v.c. intr alegrar-se
> cheer (someone) up
v.c. tr animar (algú que està moix)

cheerful
adj
festiu / alegre / jovial

cheerfully
adv alegrement / de bon humor / en to animat / de bon grat

cheerfulness
n (f) lajovialitat / cordialitat / bonhomia / alegria

cheerily
adv alegrement / de bon humor / en to animat / de bon grat

cheering
n (m pl.) elsaplaudiments

cheerio
excl (UK) (colloq) adéu

cheerleader
n (m / f)animador

cheerless
adj
trist

cheery
adj
alegre

cheese
n (m) elformatge

cheese plant
n (f) lacostella d'Adam

cheeseburger
n (f) l'hamburguesa amb formatge

cheetah
n (m) elguepard

chef
n
1. (m / f)cuiner
2. (m / f)xef / cap de cuina / cuiner (en cap)

chemical
adj
químic

chemically
adv químicament

chemist
n
1. (UK) (m / f)farmacèutic
2. [CHEM] (m / f)químic

chemistry
n
1. (f) laquímica
2. (colloq) (f) l'atracció

chemo
n (f) laquimio

chemotherapy
n (f) laquimioteràpia

cheque
n (UK) (m) elxec

cheque book
n (UK) (m) eltalonari

cherish
v
1. tr estimar i protegir (una persona) i tenir-ne cura
2. tr valorar (esperances, idees, sentiments etc.) / aferrar-s'hi / acariciar

cherished
adj
apreciat / preuat / valuós

cherry
n (f) lacirera
expr to be a bowl of cherries
ser flors i violes / ser un camí de roses
expr lose your cherry
(slang) perdre la virginitat

cherry-pick
v tr [fig.] espigolar / escollir els millors (d'un grup de persones o coses)

cherrypicker
n (f) lagrua-cistella (per reparar l'enllumenat, podar arbres, etc.)

cherub
n
1. [RELIG] (m) elquerubí
2. (m) el[child] àngel

cherubic
adj

1. [RELIG] querúbic
2. [child] angelical

chess
n (m pl.) elsescacs

chest
n
1. [ANAT] (m) elpit
2. (f) l'arca
expr chest cold
(f) lacongestió pulmonar
To have a chest cold - Tenir el pit carregat
expr chest pain
(m) eldolor toràcic
expr chest wall
(m) l'estèrnum / post del pit

chestnut
n (f) lacastanya
adj
castany
expr chestnut-coloured (Br.) / -colored (Am.)
castany
expr pull someone's chestnuts out of the fire
treure les castanyes del foc a algú

chest of drawers
n (f) lacalaixera / còmoda

chest pass
n (f) la(basquetbol) passada de pit[Termcat]

chetnik
n (m / f)txètnik

chew
v tr mastegar
expr to chew (someone's) ear off
(colloq) mantenir una conversa unilateral amb una persona sense que aquesta s'interessi pel tema
> chew on
v.c. tr rumiar / pensar en
> chew out
v.c. (US) (colloq) renyar
> chew over
v.c. tr rumiar / pensar en

chewable
adj
masticable

chewing gum
n (m) elxiclet

chicane
n (f) laxicana

chicanery
n
1. (f pl.) lesmentides / (m pl.) elssofismes

chick
n
1. (m) elpollet
2. (f) lanoia

chicken
n [FOOD] (m) elpollastre
> chicken out
v.c. (colloq) acollonir-se / arronsar-se / fer-se enrere
n.b. Warning: 'acollonir-se' is vulgar.

chickenpox
n (f) lavaricel·la

chickenshit
n (US) (slang) (f pl.) lesbestieses
adj
(US) (slang) covard

chick lit
n (f) laliteratura sentimental

chickpea
n (m) elcigró

chicory
n (UK) (f) l'endívia

chide
v tr reprendre / renyar

chief
adj
principal
n
1. (m) elcap
2. (m) elcacic
n.b. 'Cacic' means 'chief' of a tribe or village.

chief executive
n (m / f)gerent

chiefly
adv principalment / eminentment / sobretot

chief of staff
n (m / f)cap de gabinet (esp. assessor presidencial)

chieftain
n (m) elcacic

chiffonier
n (m) elxifonier

chignon
n (m) elmonyo baix

child
n (m / f)nen / infant

childbirth
n (m) elpart / naixement

childcare
n (f) lacura dels nens / cura infantil
expr childcare center (or facility)
(f) laguarderia / llar d'infants

childhood
n (f) lainfantesa / infància

childish
adj
pueril

children
n
1. (m pl.) elsnens
n.b. 'Nens' means children in a quite general sense, when you're not referring to their relationship to their parents at all (i.e. children are noisy and dirty, there are two children playing football in the street).

2. (m pl.) elsfills
n.b. 'Fills' means children of a specific person / people, in the 'offspring' kind of a sense (i.e. John's children are noisy and dirty, I have two children).

children's book
n (f) lanovel·la juvenil

children's story
n (f) larondalla

child seat
n [TRANSP] (f) lacadireta de cotxe

child's play
expr
un joc de nens

chile
n
1. (US) (m) elxili / bitxo
2. Chile (m) elXile

Chilean
adj
xilé
n (m / f)xilé

chili
n (US) (m) elxili / bitxo

chill
n
1. (m) elfred
2. [MED] (m) elrefredat
v
1. tr refredar / enfredorir
2. intr (slang) calmar-se
expr to take a chill pill
calmar-se
> chill out
v.c. (colloq) relaxar

chilli
n (UK) (m) elxili

chilling
adj
esgarrifós

chilly
adj
fred

chimaera
n (f) laquimera

chime
n
1. (f) lacampanada
2. (m) elrepic
v
1. intr repicar
2. intr tocar
> chime in
v.c.
1. afegir la veu al que diu un altre
2. interrompre el parlar d'altre

chimera
n (f) laquimera

chimerical
adj
quimèric

chimney
n (f) laxemeneia
expr chimney pot
(f) laxemeneia
expr chimney sweep
(m / f)escura-xemeneies

chimp
n (colloq) (m) elximpanzé

chimpanzee
n (m) elximpanzé

chin
n
1. (m) elmentó / (f) labarba / barbeta
v (UK) (slang) donar a algú un cop de puny (a la cara)

china
n
1. China (f) laXina
2. (f) laporcellana / pisa
3. (f) lavaixella de porcellana (o pisa)
expr like a bull in a china shop
com un elefant en una terrisseria / com un elefant en una cristalleria
expr not for all the tea in China
per res del món

Chinatown
n (m) elbarri xinès

chinchilla
n (f) laxinxilla

Chinese
n
1. [LANG] (m) elxinès
2. menjar xinès
adj
xinès

chink
v intr dringar
n (m) eldring

chip
n
1. [IT] (m) elxip[Termcat]
2. (UK) [FOOD] (f) lapatata fregida
3. (US) [FOOD] (f) lapatata xip
> chip away
v.c. reduir (una cosa o un problema) de mica en mica
> chip in
v.c.
1. tr (colloq) contribuir
2. intr (colloq) contribuir diners

chipmunk
n (m) l'esquirol llistat

chipper
adj
(colloq) alegre i de bon humor

chippings
n (f) lagraveta

chippy
n
1. (UK) (slang) [WORK] (m) elfuster
2. (UK) (dial) restaurant que ven 'fish and chips' (peix i patates fregides) per emportar-se

chiropodist
n (UK) (m / f)podòleg

chiropody
n (UK) (m / f)podologia

chirp
v intr piular

chirpily
adv alegrement

chirpy
adj
(colloq) alegre i de bon humor

chit-chat
n (colloq) (f) laxerrameca

chitlins
n
1. (f pl.) lestripes (de porc) / (m) elcap i pota

chitterlings
n
1. (f pl.) lestripes (de porc) / (m) elcap i pota

chivalrous
adj
cavalleresc

chivalry
n (f) lagalanteria / cavalleria

chives
n (m) elcibulet

chlamydia
n (f) laclamídia

chloride
n (m) elclorur

chlorine
n (m) elclor

chloroform
n (m) elcloroform

c chlorophyll
n (f) laclorofil·la

chloroplast
n (m) elcloroplast

chock-a-block
adj
(UK) (colloq) replet / ple de gom a gom / ple a vessar / ple com un ou

chocolate
n (f) laxocolata

choice
n
1. (f) l'elecció
2. (f) l'opció
Lifestyle choice - Opció de vida
First choice - Opció preferida
3. cosa o persona escollida
4. (f) lavarietat / selecció
adj
selecte

choir
n
1. (m) elcor
2. (m) elcoral

choke
v
1. intr ennuegar-se / ofegar-se
2. tr escanyar / estrangular / ofegar
A voice choked with emotion. - Una veu nuada per l'emoció.
3. tr [block, fill] reblir
> choke back
v.c. tr suprimir, sobretot llàgrimes
> choke off
v.c. tr fer parar (un esdeveniment)
> choke up
v.c. intr emocionar-se, sobretot fins al punt de no poder parlar

cholera
n (f) lacòlera

cholestasis
n (f) lacolèstasi

cholesterol
n (m) elcolesterol
expr LDL cholesterol
colesterol LDL
expr HDL cholesterol
colesterol HDL

chomp
v tr (colloq) mastegar

chook
n (Aus) (colloq) (f) lagallina

choose
v tr elegir / escollir / triar / optar a
> choose between
v.c. intr triar entre
> choose up
v.c. tr triar (jugadors per formar un equip)

choosy
adj
(colloq) exigent

chop
n [FOOD] (f) lacostella
v tallar
> chop down
v.c. talar
> chop up
v.c. tr tallar (llenya, verdures)

chop chop
excl (colloq) afanya't!

chopper
n (colloq) (m) l'helicòpter

choppy
adj
[sea] picat / esvalotat

chopsticks
n (m pl.) elsbastonets

chord
n (m) l'acord

chordate
n
1. (m) elcordat
2. chordates (m pl.) elscordats

chore
n
1. (f) latasca domèstica
2. (f) latasca avorrida

choreograph
v tr coreografiar / orquestrar

choreographer
n (m / f)coreògraf

choreography
n (f) lacoreografia

chorizo
n (m) elxoriço

choroid
n (f) lacoroide

chorus
n
1. (m) elrefrany / recoble / (f) latornada
v tr corejar
expr chorus girl
(f) lacorista (en una revista musical)

chow
n (slang) (m) elmenjar
> chow down (on)
v.c. (slang) menjar

Christ
n (m) elcrist
excl hòstia!

Christendom
n (dated) (f) lacristiandat

christening
n (m) elbateig

christian
n (m / f)cristià
adj
cristià
expr Christian Democracy
(f) lademocràcia cristiana
expr Christian Democrat
(m / f)demòcratacristià

christianity
n
1. (f) lacristiandat
2. (m) elcristianisme

christian name
n (m) elnom de pila / nom de fonts

Christmas
n
1. (m) elNadal
2. (before noun) nadalenc
Christmas traditions - Tradicions nadalenques
expr Christmas card
(f) lanadala / felicitació de Nadal
expr Christmas carol
(f) lacançó de Nadal / nadala
expr Christmas Day
(m) eldia de Nadal
expr Christmas Eve
(f) lanit de Nadal
expr Christmas pudding
(UK) púding menjat tradicionalment el dia de Nadal, (alguns d)els ingredients del qual són les fruites seques, fruites cítriques, panses sultanes, espècies, melassa i conyac. És un púding cuit al vapor. Un cop a taula, es flameja amb una mica de conyac calent.
expr Christmas tree
(m) l'arbre de Nadal
expr happy Christmas
bon Nadal
expr merry Christmas
bon Nadal

Christology
n (f) lacristologia

chromatin
n (f) lacromatina

chromium
n (m) elcrom

chromosome
n (f) lacromosoma

chronic
adj
crònic

chronic fatigue syndrome
n (m) elsíndrome de fatiga crònica

chronicle
n (f) lacrònica
v tr fer la crònica (de) / consignar / registrar / descriure

chronicler
n (m / f)cronista

chronological
adj
cronològic
expr in chronological order
per ordre cronològic

chronologically
adv cronològicament

chrysalis
n (f) lacrisàlide

chrysanthemum
n (m) elcrisantem

chubbiness
n (f) l'abundància de carns / complexió grassa

chubby
adj
grassó / grassonet
expr chubby cheeks
(f) lagaltones
expr chubby-cheeked
galtaplè
n.b. The feminine of 'galtaplè' is 'galtaplena'.

chuck
n
1. (m) el[drill part] portabroques
2. tall de carn de bou del quart davanter
v
1. tr (colloq) [~ something] llençar
2. tr [~ somebody something] passar
3. tr (colloq) [job] abandonar / deixar
4. tr (colloq) [throw away] llençar / desfer-se de
5. tr (UK) (colloq) [break up with] deixar
> chuck away
v.c.
1. llençar / desfer-se de
2. desaprofitar
> chuck back
v.c. tornar (alguna cosa llançant-la)
> chuck in
v.c.
1. incloure sense recàrrec
2. tirar (una cosa dins una altra)
3. abandonar (una feina, una carrera, etc.)
> chuck on
v.c. posar-se una peça de roba ràpidament i descuradament
> chuck (somebody) out
v.c. expulsar
> chuck (something) out
v.c.
1. llençar / desfer-se de
2. rebutjar
> chuck together
v.c. combinar descuradament
> chuck up
v.c. (colloq) vomitar
> chuck (something) up
v.c.
1. vomitar (alguna cosa)
2. tirar cap amunt

chuckle
v intr riure per sota el nas / riure entre dents
n
1. (f) larialleta / (m) elsomriure

chuffed
adj
(UK) (slang) content
expr chuffed to bits
molt content

chunder
v intr (Aus) (colloq) vomitar

chunk
n
1. (m) eltros
2. (f) lamassa

church
n (f) l'església
expr church group

churchyard
n (m) elcementiri

churlish
adj

1. groller / mal educat
2. sorrut / esquerp

churn
n
1. (f) la[for mixing butter in] manteguera
2. (f) la[for transporting milk in] lletera
v
1. tr agitar
2. intr [stomach] remoure
My stomach's churning. - Tinc l'estómac remogut.
3. tr [butter] batre (llet o nata per fer mantega)
> churn out
v.c. (UK) produir a dojo (i ràpidament), sobretot descuradament

chute
n (m) elbaixant / conducte / forat
expr garbage chute
(US) (m) elbaixant d'escombraries
expr laundry chute
(m) elbaixant de roba bruta
expr rubbish chute
(UK) (m) elbaixant d'escombraries

chutzpah
n (f) ladescaradura / audàcia / insolència / cara dura
n.b. Although widespread, 'cara dura' is considered by some dictionaries to be a Castilianism. A less frequently used (but more 'Catalan') alternative would be 'cara gruixuda'.

expr have (got) chutzpah
tenir barra / ser un barrut / tenir galtes

ciabatta
n (f) laxapata[Termcat]

cider
n (f) lasidra

cigar
n (m) elcigar

cigarette
n
1. (m) elcigarret / (f) lacigarreta
expr cigarette butt
(f) lapunta de cigarret

cilantro
n (US) (m) elcoriandre

cilium
n (m) elcili

cinder
n (f) lacendra / carbonissa

cinder block
n (US) (m) elbloc de formigó / bloc de morter

cinema
n
1. (m) elcinema / (m) elcine

cinematic
adj
cinematogràfic

cinematographic
adj
cinematogràfic

cinematography
n (f) lacinematografia

cinnamon
n (f) lacanyella
expr cinnamon powder
(f) lacanyella en pols

circadian
adj
circadiari
expr circadian rhythm
(m) elritme circadiari

circle
n
1. (m) elcercle
2. (f) larodona / rotllana
3. (m) el[group, clique] cenacle / cercle
His circle of friends - El seu cercle d'amics
In theatrical circles - En el món del teatre
4. (f) la[under eyes] ullera
5. (m) l'amfiteatre
v
1. tr encerclar
Circle the correct answer. - Encercla la resposta correcta.
2. tr donar voltes a / girar al voltant de / giravoltar
The Earth circles the Sun. - La terra dóna voltes al sol / la terra gira al voltant del sol.
3. intr circular
Rumors are circling that... - Els rumors circulen que...
4. tr envoltar
The walls that circle the city. - Les muralles que envolten la ciutat.
expr circle of fifths
[MUSIC] (m) elcercle de quintes
expr Antarctic Circle
(m) elcercle polar antàrtic
expr Arctic Circle
(m) elcercle polar àrtic
expr crop circles
(m pl.) elscercles de les collites
expr vicious circle
(m) elcercle viciós

circuit
n (m) elcircuit
expr secondary circuit
(m) elcircuit secundari

circuitous
adj
tortuós / indirecte

circulate
v
1. intr [move around] circular
2. intr [spread] difondre
3. intr [mingle] alternar (amb tothom)

circulation
n
1. [MED] (f) lacirculació
2. (f) ladifusió
3. (f) la[number of newspapers, magazines sold] difusió
4. (m) el[library] préstec
Circulation desk - Taulell de préstec

circumference
n (f) lacircumferència

circumlocution
n
1. (m) elcircumloqui / (f) lacircumlocució / (m pl.) elsambages

circumnavigate
v tr circumnavegar

circumnavigation
n (f) lacircumnavegació

circumpolar
adj
circumpolar

circumscribe
v tr circumscriure

circumscription
n (f) lacircumscripció

circumspect
adj
circumspecte

circumspection
n (f) lacircumspecció

circumspectly
adv circumspectament

circumstance
n (f) lacircumstància
expr under (or in) the circumstances
donades les circumstàncies / vista la situació
expr under (or in) no circumstances
en cap cas / en cap circumstància

circus
n (m) elcirc

cirrocumulus
n (m) elcirrocúmul / cirrocúmulus

cirrostratus
n (m) elcirrostratus / cirrostrat

cirrus
n (m) elcirrus

Cistercian
adj
cistercenc
n (m) elcistercenc

citation
n
1. (f) lacita
n.b. 'Cita' means 'citation' in the sense 'quote / quotation'.

2. (US) (f) lacitació
n.b. 'Citació' means 'citation' in the legal sense.

3. (f) lamenció
n.b. 'Menció' means 'citation' in the sense 'Hilary was presented with a special citation for her achievements in the field'.

cite
v
1. tr citar / adduir / invocar
2. tr esmentar / mencionar

citizen
n (m) elciutadà

citizenry
n (m pl.) elsels ciutadans

citizenship
n (f) laciutadania

cittern
n (m) elcistre

city
n (f) laciutat
expr city centre (Br.)
(m) elcentre de la ciutat
expr city planner
(m / f)urbanista

City Ground
n (UK) etadi de l'equip de futbol anglès Notts Forest

civic
adj
cívic

civil
adj
civil
expr civil court
(m) eltribunal civil
expr civil liberty
(f) lallibertat civil
expr civil servant
(m / f)funcionari
expr civil war
(f) laguerra civil

civilian
n (m) elcivil

civility
n
1. (f) lacortesia / (f pl.) lesbones maneres

civilization
n (f) lacivilització

clack
n (m) elrepic / espetec
v intr repicar
Her heels clack on the sidewalk. - Els seus tacons repiquen sobre l'acera.

cladistics
n (f) lacladística

cladding
n (f) labeina

claim
n (f) lareclamació / reivindicació
v
1. tr pretendre / sostenir / asseverar
2. tr reclamar / reivindicar

claimant
n
1. (m / f)[to the throne] pretendent
2. (UK) (m / f)[of benefits] sol·licitant
3. (m / f)litigant

clairvoyance
n (f) laclarividència

clairvoyant
adj
clarivident

clam
n (f) lacloïssa
expr happy as a clam
(US) més content que un gínjol
> clam up
v.c. (colloq) no obrir la boca / negar-se a parlar / callar com un mort

clamor
n (US) (m) elclamor
v intr clamar / demanar a crits

clamour
n (UK) (m) elclamor
v intr clamar / demanar a crits

clamp
n
1. (f) lagafa
2. (m) elcep
n.b. 'Cep' is the 'clamp' some swine puts on your car.

v tr posar un cep a (un cotxe)
> clamp down (on)
v.c. posar límits a / restringir / reprimir / suprimir

clan
n
1. (m) elclan / (m) elgrup / (f) lafacció / (f) lafamília

clannish
adj
sectari

clap
n (m) l'aplaudiment
v aplaudir

clapperboard
n (f) laclaqueta

claret
n
1. (m) elbordeus / vi negre sec (sobretot de la regió de Bordeus)
2. (m) el[color] bordeus

clarification
n (m) l'aclariment

clarify
v aclarir / escatir

clarinet
n (m) elclarinet

clarinetist
n (m / f)clarinetista / clarinet

clarity
n (f) laclaredat / nitidesa

clash
n
1. (m) l'enfrontament
2. (f) latopada
v intr xocar
> clash with
v.c. intr desentonar amb

clasp
n
1. (f) latanca / (m) elfermall
v
1. tr agafar (bé o fortament) / empunyar
2. tr abraçar

class
n
1. (f) laclasse
2. (m) elgrup social

class-conscious
adj
classista

classic
adj

1. clàssic
2. clàssic / típic / característic
3. tradicional (i elegant)

classical
adj
clàssic
expr classical music
(f) lamúsica clàssica

classification
n (f) laclassificació

classified
adj

1. secret / confidencial
2. classificat
expr classified information
(f) lainformació confidencial

classifieds
n (m pl.) elsanuncis classificats

classify
v classificar

classmate
n (m / f)company de classe

classroom
n (f) l'aula

classy
adj
distingit

clause
n (f) laclàusula

claustrophobia
n (f) laclaustrofòbia

claustrophobic
adj
claustrofòbic

clavichord
n (m) elclavicordi

clavicle
n (f) laclavícula

claw
n
1. (f) l'urpa / ungla
2. (f) la[crustacean] pinça
3. (f) la[of a hammer] orella
Claw hammer - Martell d'orelles
v tr esgarrapar
expr claw-foot (bathtub)
(f) labanyera amb potes d'urpa

clay
n
1. (f) l'argila
2. (f) laterra cuita
3. [SPORT] (f) laterra batuda
Rafael Nadal is the world's best player on clay. - Rafael Nadal és el millor jugador del món en terra batuda.

clay court
n
1. (f) lapista de tennis de terra batuda
2. (before noun) sobre / en terra batuda
expr clay-court specialist
(m / f)especialista en terra batuda
expr clay-court tennis
(m) eltennis sobre terra batuda

clayey
adj
argilós

clean
adj

1. net
2. [air] pur
3. [not polluting] net / ecològic
Clean cars. - Cotxes ecològics.
Clean industry. - Indústria neta.
4. [sheet, page..] en blanc
5. [reputation] impecable
6. [not having broken the law] sense antecedents / sense infraccions
7. [lines, image..] net / ben definit / nítid
8. [not offensive] innocent / inofensiu
v
1. tr netejar
2. tr [with water] rentar
n (f) laneteja
adv (colloq) completament / totalment
expr to come clean with (someone)
confessar / anar amb el cor a la mà
expr squeaky-clean
impol·lut
> clean out
v.c.
1. netejar (sobretot buidant un espai)
2. escurar
> clean (somebody) out
v.c. deixar escurat
> clean up
v.c.
1. netejar (del tot)
2. rentar-se
3. (colloq) guanyar rotundament / guanyar molts diners en poc temps
> clean up after (someone)
v.c. intr netejar per (algú, allò que ha embrutat)

clean-cut
adj
polit / pulcre

cleaner
n
1. (f) ladona de fer feines / dona de la neteja
2. cleaner's (f) latintoreria

cleaning
n (f) laneteja
expr cleaning services
(m pl.) elsserveis de neteja
expr street cleaning
(f) laneteja viària

cleanliness
n (f) lanetedat

cleanse
v
1. tr netejar
2. tr purificar

clean-shaven
adj
ben afaitat

clear
adj

1. clar
2. [obvious] clar / evident
3. [see through] transparent
4. [sky, air] clar / límpid / serè
5. [not fuzzy] nítid
6. [victory] absolut
7. [conscience] tranquil / net
8. [skin] fi
9. lliure (d'obstacles)
10. (before noun) [whole] sencer
11. (before noun) [profit] net
v
1. tr treure (coses) per deixar un espai net, endreçat
2. intr [sky] aclarir-se
3. tr [a suspect] exculpar
4. intr [face, expression] il·luminar
5. tr [move people out of somewhere] desocupar / desallotjar
6. tr [SPORT] rebutjar
expr clear as day
més clar que l'aigua
expr to clear your head
aclarir(-se) les idees
expr in the clear

1. fora de sospita
2. [MED] fora de perill
expr to make (something) clear
deixar clar / fer palesa / recalcar
> clear away
v.c. tr treure (coses) per deixar un espai net, endreçat
> clear out
v.c.
1. netejar bé llençant coses no volgudes / buidar
2. (colloq) tocar el dos / anar-se'n
> clear up
v.c.
1. aclarir (un afer / una dificultat)
n.b. Aclarir means to clear up in the sense 'to clear up any misunderstanding'.

2. ordenar
n.b. Ordenar means to clear up as in to tidy away.

3. aclarir-se (el cel)
n.b. Aclarir-se means to clear up in the sense of the weather clearing up.

clear-cut
adj
clar

clearheaded
adj
lúcid

clearing
n (f) laclariana / clapa
adj
de compensació
expr clearing house
(f) lacambra de compensació i liquidació

clearly
adv
1. clarament
2. visiblement
3. és clar (que) / evidentment

clearness
n (f) laclaredat

cleavage
n (m) l'escot

cleave
v tr partir
expr cloven hooves
(f pl.) lespeülles partides
> cleave to (something)
v.c. (lit) aferrar-se a (alguna cosa)

clef
n [MUSIC] (f) laclau
expr bass clef
(f) laclau de fa
expr treble clef
(f) laclau de sol

cleft
n (f) l'esquerda / escletxa / clivella / fissura
expr cleft lip
(m) elllavi fes
expr cleft palate
(m) elpaladar fes
expr cleft sentence
(f) l'oració clivellada

clementine
n (f) laclementina

clench
v
1. tr serrar / cloure
He clenched his teeth. - Va serrar les dents.
His heart clenched. - Se li va encongir el cor.
2. tr agafar / agarrar

clergy
n (m) elclero

cleric
n (m) elclergue

clerical
adj

1. administratiu / burocràtic / d'oficina
2. [RELIG] clerical

clerk
n
1. (m / f)comptable
2. (m / f)oficinista
3. (US) (m / f)dependent

clever
adj

1. llest / intel·ligent / espavilat
2. enginyós
3. (UK) [~ at something] competent / capaç
expr to be too clever for your own good
fer el viu / voler ser més espavilat del compte

clever clogs
n (UK) (colloq) (m / f)setciències

clever Dick
n (UK) (colloq) (m / f)setciències

cleverness
n (m) l'enginy

cliché
n (m) eltòpic / lloc comú

click
v
1. tr [IT] fer (un) clic a / clicar[Termcat]
2. intr [IT] fer (un) clic / clicar
n [IT] (m) elclic[Termcat]
expr click-through
(m) elclic d'entrada[Termcat]
expr double click
(m) eldoble clic
expr double click (on)
fer (un) doble clic (a)
expr pay-per-click
(m) elpagament per clic[Termcat]

client
n
1. (m / f)client
2. [IT] (m) elclient
expr fat (o rich o thick) client
(m) elclient pesant[Termcat]
expr thin client
(m) elclient lleuger[Termcat]

clientele
n (m pl.) elsclients

client/server architecture
n (f) l'arquitectura client-servidor[Termcat]

cliff
n
1. (f) lapenya-segat / (m) elcingle

climate
n (m) elclima
expr climate change
(m) elcanvi climàtic

climatology
n (f) laclimatologia

climax
n (m) elmoment culminant / clímax

climb
v
1. tr pujar / ascendir
2. tr escalar
n (f) l'ascensió
> climb up
v.c. intr pujar escalant

climber
n (m / f)escalador

climograph
n (m) elclimograma

clinch
v tr tancar / cloure / aconseguir
n (f) l'abraçada
expr clinch a deal
tancar un tracte
expr clinch victory
aconseguir la victòria
expr clinching argument
(m) l'argument que rebla el clau
expr to clinch matters...
per acabar-ho d'adobar...

clincher
n
1. (m) el(argument, fet, comentari..) irrebatible
2. (m) el(gol, punt..) de la victòria

cling
v intr adherir-se / aferrar-se / agafar-se
> cling to
v.c.
1. intr agafar-se a
2. intr mantenir-se fidel (a)

cling film
n (UK) (m) elfilm transparent autoadherent / paper transparent (de cuina)

clingy
adj

1. (colloq) (person) apegalós / enganxós
2. (colloq) (clothes) arrapat / cenyit
Clingy dress - Vestit arrapat (o cenyit)

clinic
n (f) laclínica

clinical
adj
clínic
expr clinical trial
(m) l'assaig clínic

clink
v
1. intr dringar (vidre)
2. tr fer dringar (unes copes)
n (dated) (f) lagarjola

clip
n
1. (m) elclip
2. (m) eltall / fragment
v
1. tr retallar / tallar
2. tr subjectar
expr clip round the ear
(UK) clatellot

clipboard
n
1. (f) lacarpeta amb pinça / (m) elportanotes
2. [IT] (m) elporta-retalls[Termcat]

clipping
n (m) elretall
expr press clipping
(m) elretall de premsa

clique
n
1. (f) lacamarilla / colla / (m) elcenacle

clit
n (colloq) (m) elclítoris

clitoris
n (m) elclítoris

cloak
n (f) lacapa

cloakroom
n (m) elguarda-roba

clobber
v
1. tr (colloq) pegar fort
2. tr (colloq) donar una pallissa / derrotar contundentment
n (UK) (colloq) (f pl.) lespertinences / coses

clock
n
1. (m) elrellotge
2. [TRANSP] (m) elcomptaquilòmetres
expr round the clock
les vint-i-quatre hores del dia
> clock out
v.c. intr fitxar-se (quan se surt de treballar)

clockwise
adj
en sentit de les agulles del rellotge
adv en sentit de les agulles del rellotge

clockwork
n
1. (m) elmecanisme de rellotgeria
2. (before noun) de corda

clog
v
1. tr embussar / obstruir
2. intr embussar-se / obstruir-se
n (m) elsoc / esclop
> clog up
v.c.
1. tr embussar / obstruir
2. intr embussar-se / obstruir-se

cloister
n (m) elclaustre

clone
v tr clonar
n (m) elclon

cloning
n (f) laclonació
expr human cloning
(f) laclonació humana

close
v
1. tr tancar
2. intr tancar-se
adj

1. pròxim / a prop / proper
2. íntim
n (UK) (m) l'atzucac
expr close friends
(m pl.) elsamics íntims
expr close on (or to)
prop de
expr close to
prop de / arran de
> close down
v.c.
1. tr tancar permanentment
2. intr tancar-se permanentment
> close in (on)
v.c. acostar-se encerclant
> close off
v.c. tr tancar, sobretot aïllant / blocar
> close on
v.c. acostar-se per tots costats (a)
> close out
v.c. tr terminar, sobretot una activitat econòmica
To close out a bank account - Tancar un compte bancari
> close up
v.c.
1. tr tancar (sobretot permanentment)
2. tr escurçar o eliminar distàncies
3. intr tancar-se (sobretot permanentment)

closed
adj

1. tancat
2. (eyes) cluc
With his eyes closed - Amb els ulls clucs

closely
adv de prop
expr listen (or look) closely
escoltar (o mirar) atentament

close-minded
adj
estret de mires

close-mindedness
n (f) l'estretor de mires

closet
n (m) elguarda-roba

close-up
n (m) elprimer pla

closure
n (m) eltancament

clot
n
1. [MED] (m) elcoàgul
2. (UK) (dated) (m / f)idiota
v intr coagular-se / quallar-se
expr blood clot
(m) elcoàgul de sang

cloth
n
1. (f) latela
n.b. 'Tela' means 'cloth' as in the material you make clothes out of.

2. (m) eldrap
n.b. 'Drap' means 'cloth' as in the thing you use to clean your bathroom / kitchen with.

clothes
n (f) laroba
expr clothes dryer
(f) l'assecadora (de roba)
expr clothes horse
(UK) (m) l'estenedor
expr clothes line
(UK) (m) l'estenedor
expr bed clothes
(f) laroba de llit
expr put your clothes on
vestir-se
expr take your clothes off
despullar-se

clothing
n
1. (f) laroba
2. (f) laindumentària

clotted cream
n (m) elmató

cloud
n (m) elnúvol
v tr enterbolir / ofuscar
expr cloud cover
(f) lanuvolositat
> cloud over
v.c. ennuvolar-se
> cloud up
v.c. ennuvolar-se

cloud cuckoo land
n (f) laquimera
expr to live in cloud cuckoo land
viure a la lluna

cloudiness
n (f) lanuvolositat

cloudy
adj
nuvolós / nebulós / ennuvolat

clout
n

1. (f) lapreponderància, poder i influència

1. (m) elcop / colp / (f) laplantofada
v tr pegar / colpejar

clove
n (m) elclau d'espècia / clavell (d'espècia)

clover
n (m) eltrèvol

clown
n (m) elpallasso
> clown around
v.c. fer pallassades

cloy
v intr embafar

cloying
adj
embafador / embafós

club
n

1. (m) elclub
Football club - Club de futbol

1. (f) lasala de festes / (m) ellocal nocturn
3. (m) elbastó / basto / garrot
n.b. 'Bastó', 'basto' and 'garrot' mean 'club' in the sense 'one of the four suits in a Spanish deck of cards.

4. (m) eltrèbol
n.b. 'Trèbol' means 'club' in the sense 'one of the four suits in an English / American deck of cards.

5. (m) elpal (de golf)
6. clubs (m pl.) elstrèbols
n.b. 'Trèbols' means the suit 'clubs' in an English / American deck of cards.

7. clubs (m pl.) elsbastons / bastos / garrots
n.b. 'Bastons', 'bastos' and 'garrots' mean the suit 'clubs' in a Spanish deck of cards.

v tr bastonejar / garrotejar
expr club chair
(f) labutaca
expr to be in the club
(UK) (colloq) estar embarassada
expr neighborhood club
(f) l'associació (o entitat) veïnal
> club together
v.c. (UK) comprar (una cosa) entre tots

cluck
v
1. intr cloquejar / escatainar
2. intr espetegar la llengua
n
1. (m) elcloc-cloc
2. (m) l'espetec de la llengua

clue
n (f) lapista
> clue in
v.c. (colloq) informar / assabentar

clueless
adj
negat
expr to be clueless (about something)
no tener ni idea (d'alguna cosa) / estar en blanc

clumsiness
n (f) lamanca de destresa / barroeria / matusseria

clumsy
adj
maldestre / barroer / matusser / graponer / pocatraça

clunk
n (m) elso metàl·lic sord
v intr fer un so metàl·lic sord

clunker
n
1. (f) lacarraca / (m) elvehicle vell i atrotinat
2. (US) (colloq) (m) l'error greu

cluster
n
1. [IT] (m) elclúster
2. (m) elgrup
3. (f) l'aglomeració
4. (m) el[of stars, galaxies..] cúmul / amàs
v intr agrupar-se / aglomerar-se
expr cluster bomb
(f) labomba de dispersió

clutch
n (m) l'embragatge
v tr agafar
expr clutch bag
(f) labossa de nit (rectangular, de mà, especialment per a dona, per posar-hi el pintallavis, el mirallet, etc.)
expr to escape from someone's clutches
escapar de les urpes d'algú
> clutch at
v.c. intr agafar-se a

clutter
n (m) eldesgavell / desordre
v tr enfarfegar / emplenar desordenadament / desendreçar
> clutter up
v.c. enfarfegar / emplenar desordenadament / desendreçar

c'mon
expr
vinga!

CNG (Compressed Natural Gas)
acr (m) elGNC (Gas Natural Comprimit)

coach
n
1. [SPORT] [WORK] (m / f)entrenador / tècnic
2. [TRANSP] (m) l'autocar
3. (m / f)professor particular
4. (UK) (m) elvagó
5. (m) elcarruatge (cobert i de quatre rodes)
v
1. tr entrenar
2. tr fer classes particulars (a algú) / alliçonar

coagulate
v intr coagular-se

coagulation
n (f) lacoagulació

coal
n (m) elcarbó
expr to carry coals to Newcastle
portar aigua al mar
expr coal merchant
(m / f)comerciant en carbó / carboner
expr coal mine
(f) lamina de carbó
expr coal scuttle
(f) lasenalla del carbó

coalesce
v intr unir-se

coalescence
n (f) launió

coalition
n (f) lacoalició

coarse
adj

1. [rough] aspre / bast / tosc
2. [not fine] gruixut
3. [rude] groller

coarsely
adv
1. [~ chopped, cut..] (tallat) en trossos gruixuts
2. de manera grollera / grollerament

coarsen
v
1. tr fer més tosc / fer més groller / fer més bast
2. tr embrutir
War hasn't coarsened him. - La guerra no l'ha embrutit.

coarseness
n
1. (f) l'asperitat / tosquedat
2. (f) lagrolleria

coast
n
1. (m) ellitoral / (f) lacosta
v intr rossolar
expr the coast is clear
no hi ha perill / no hi ha moros a la costa

coastal
adj
costaner / litoral
expr coastal waters
(f pl.) lesaigües litorals

coastguard
n (m) elguardacostes

coat
n
1. [CLOTHES] (m) l'abric
2. (f) lacapa
n.b. 'Capa' means 'coat' in the sense 'layer' (e.g. 'coat of paint').

3. [ZOOL] (m) elpelatge
expr coat check
(US) (m) elguarda-roba
expr coat hanger
(m) elpenja-robes

coatroom
n (f) laguarda-roba

coax
v tr persuadir / convèncer (a través de l'afalac)
n (m) elcable coaxial

cobalt
n (m) elcobalt

cobble
n (f) lallamborda

cobbler
n (m / f)sabater de vell / ataconador

cobblestone
n (f) lallamborda

cobra
n (f) lacobra

cobweb
n (f) lateranyina
expr to blow the cobwebs off (or away)
escampar la boira

cocaine
n (f) lacocaïna

coccyx
n (m) elcòccix

co-chair
n (m / f)copresident

cochineal
n (f) lacotxinilla

cock
n
1. (vulg) [ANAT] (f) lacigala
2. [ZOOL] (m) elgall
> cock (something) up
v.c. fúmer enlaire

cockatiel
n (f) lacacatua de les nimfes

cockatoo
n (f) lacacatua

cockerel
n (m) elgall

cockeyed
adj

1. [not straight] tort
2. absurd / rocambolesc

cockle
n (f) l'escopinya

cockpit
n (f) lacabina (d'un avió o d'un cotxe de carreres)

cockroach
n (f) lapanerola

cocksucker
n (vulg) (m) elfill de puta

cocksure
adj
cregut / suficient

cocktail
n (m) elcòctel

cockteaser
n (vulg) (f) l'escalfa-braguetes

cocky
adj
cregut / suficient

cocoa
n (m) elcacau
expr cocoa butter
(f) lamantega de cacau

coconut
n (m) elcoco
expr coconut milk
(f) lallet de coco (a partir de la polpa ratllada)
expr coconut oil
(m) l'oli de coco
expr coconut tree
(m) elcocoter

cocoon
n
1. (m) elcapoll
2. (m) el[fig.] embolcall

cod
n (m) elbacallà

coda
n
1. (f) lacoda
2. (m) el[fig.] colofó

coddle
v tr aviciar
expr coddled eggs
ous cuinats en aigua (sense bullir-los)

code
n (m) elcodi[Termcat]
expr code division multiple access
[IT] (m) l'accés múltiple per divisió de codi[Termcat]
expr code of conduct
(m) elcodi de conducta
expr code of ethics
(m) elcodi ètic
expr code word
(f) laparaula clau

codify
v tr codificar

cod liver oil
n (m) l'oli de fetge de bacallà

codswallop
n (UK) (dated) (f pl.) lesbajanades / bestieses

coed
adj
mixt (centre docent)
n (US) (dated) (f) l'alumna d'una universitat d'educació mixta

coefficient
n (m) elcoeficient

coeliac
adj
(UK) celíac
expr coeliac disease
(f) lamalaltia celíaca / celiaquia
expr coeliac sufferer
(m / f)coelíac

coerce
v tr constrènyer / coercir

coercion
n (f) lacoacció

coercive
adj
coercitiu

coetaneous
adj
coetani

coexist
v intr coexistir

coexistence
n (f) lacoexistència

coffee
n (m) elcafè
expr coffee break
(f) lapausa (durant la jornada laboral)
expr coffee maker
(f) lacafetera
expr coffee shop
(m) elcafè
expr coffee table
(f) lataula de centre
expr coffee table book
(m) elllibre de regal

cofferdam
n (m) l'atall

coffin
n (m) elbagul / taüt / fèretre

cog
n
1. (f) ladent
2. [fig.] part de l'engranatge

cogeneration
n (f) lacogeneració

cognate
adj
[LING] corresponent
Cognate disciplines - Disciplines afins
n [LING] (m) elcognat[Termcat]

cognitive
adj
cognitiu

cogwheel
n (f) laroda dentada

cohabit
v intr cohabitar

coherence
n (f) lacoherència

coherent
adj
coherent

cohesion
n (f) lacohesió

cohesive
adj
cohesiu

cohort
n

1. (f) lacohort

1. (m) elgrup d'edat / (f) lageneració

coil
n (f) labobina
v tr entortolligar

coin
n (f) lamoneda
v
1. tr crear / encunyar
2. tr encunyar
expr coin collecting
(f) lanumismàtica
expr to coin it in
(UK) (colloq) fer (molts) diners
expr coin purse
(US) (m) elportamonedes / moneder

coincide
v intr coincidir
> coincide with
v.c. intr coincidir amb

coincidence
n (f) lacoincidència

coitus
n (m) elcoit

coke
n (colloq) (f) lacoca

colander
n (m) elcolador

cold
n
1. (m) el[illness] constipat / refredat
2. (m) elfred
adj

1. fred
To be cold. - Tenir fred.
2. [eyes, face..] inexpressiu
3. [person lacking emotion] fred
expr cold-blooded

1. de sang freda
Cold-blooded animals - Animals de sang freda
2. a sang freda
Cold-blooded murder - Assassinat a sang freda
expr a cold fish
un tros de gel
expr cold front
(m) elfront fred
expr to catch cold
intr refredar-se
expr in cold blood
a sang freda
They shot him in cold blood - El van assassinar a sang freda
expr it leaves me cold
em deixa indiferent
expr to leave (somebody) out in the cold
deixar (algú) al marge
expr out cold
inconscient

cold cuts
n (m pl.) elsembotits / entremesos

cold-hearted
adj
mal entranyat / (persona) snese entranyes

coldness
n (f) lafredor

colic
n (m) elcòlic

colicky
adj
que pateix del còlic

collaborate
v intr col·laborar
> collaborate with
v.c. intr col·laborar amb

collaboration
n (f) lacol·laboració
expr in collaboration with
en col·laboració amb

collaborative
adj
de col·laboració

collaborator
n (m / f)col·laborador

collage
n (m) elcollage

collagen
n (m) elcol·lagen

collapse
v
1. intr cedir
2. intr enfonsar-se / caure en picat
n

1. (m) l'esfondrament
2. (m) elcol·lapse

1. (f) ladesfeta / (m) elfracàs
1. (m) eldesmai / (f) lapostració

collar
n
1. [CLOTHES] (m) elcoll
2. [ZOOL] (m) elcollaret

collarbone
n (f) laclavícula

collate
v
1. tr acarar
2. tr ordenar

collateral
n (f) lagarantia
expr collateral damage
(m pl.) elsdanys col·laterals

colleague
n (m / f)col·lega

collect
v
1. tr [as hobby] col·leccionar
2. tr [pick up] recollir
3. tr [gather data, information..] recopilar / arreplegar
4. intr [gather together] reunir-se
5. tr [accumulate] acumular
6. intr [accumulate] acumular-se
7. tr [money owed] recaptar / cobrar
8. intr [for charity, good cause..] recaptar fons
9. tr [receive] cobrar / rebre / guanyar
adj
(US) de cobrament a destinació
A collect call. - Una trucada de cobrament a destinació.
adv (US) amb cobrament a destinació
To call collect. - Trucar amb cobrament a destinació.
expr to collect your thoughts
abstreure's
> collect up
v.c. tr arreplegar

collectable
adj
col·leccionable

collectible
adj
col·leccionable

collection
n
1. (f) lacol·lecció / (m) elrecull / (m) elconjunt / (f) l'acumulació
2. (f) larecollida
3. (f) lacol·lecta

expr collection box (or tin)
(f) laguardiola
expr special collection
(m pl.) els[in a library, museum..] fons especials

collective
adj
col·lectiu
n (f) lacol·lectivitat

collector
n
1. (m / f)[hobby] col·leccionista
2. (m / f)cobrador
Tax collector - Cobrador d'impostos
3. (m) el[device] captador
expr solar collector
(m) elcaptador solar

college
n
1. (f) l'escola / (m) elcentre d'ensenyament superior / (f) launiversitat

collegiate
adj
universitari

collide
v intr col·lidir / xocar / topar
> collide with
v.c. intr xocar amb / topar contra

collimator
n (m) elcol·limador

collision
n
1. (f) lacol·lisió
2. (m) elxoc

collocation
n (f) lacol·locació

collodion
n (f) lacol·lodió

colloid
n (m) elcol·loide

colloidal
adj
col·loïdal

colloquial
adj
col·loquial

colloquium
n (m) elcol·loqui

collusion
n (f) laconnivència / complicitat / col·lusió

cologne
n
1. (f) lacolònia
2. CologneColònia

Colombia
n (f) laColòmbia

Colombian
adj
colombià
n (m / f)colombià

colon
n
1. [LING] dos punts
2. [ANAT] (m) elcòlon
n.b. Be aware: the Catalan 'colon' (without the accent on the first 'o') means 'colonist'.

colonel
n (m) elcoronel

colonial
adj
colonial

colonialism
n (m) elcolonialisme

colonialist
adj
colonialista
n (m / f)colonialista

colonisation
n (UK) (f) lacolonització

colonise
v tr (UK) colonitzar

colonist
n (m / f)colon

colonization
n (f) lacolonització

colonize
v tr colonitzar

colonnade
n
1. (m) elpòrtic / (f) laporxada / columnata

colony
n (f) lacolònia

colophon
n (m) elcolofó

color
n (US) (m) elcolor
v tr (US) acolorir
expr color blindness
(f) laneutralitat (o tolerància) racial
expr color photo
(f) lafoto en color
expr local color
(m) ellocalisme
expr show your true colors
veure's el llautó
> color in
v.c. (US) acolorir

Coloradan
n (m / f)habitant de l'estat de Colorado
adj
de l'estat de Colorado

Coloradoan
n (m / f)habitant de l'estat de Colorado
adj
de l'estat de Colorado

color-blind
adj
(US) daltonià

colored pencil
n (US) (m) elllapis de color

colorful
adj
(US) colorit / de colors vius / pintoresc / colorista

coloring
n
1. (US) (m) el[dye] colorant
2. (m) elcolor (de pell)
3. (m) elcolor
expr coloring book
(m) elllibre per acolorir
expr coloring picture
(f) l'imatge per acolorir

colorless
adj
(US) incolor

colossal
adj

1. colossal
2. incommensurable

colossus
n (m) elcolós
The Colossus of Rhodes - El Colós de Rodes

colostomy
n (f) lacolostomia

colostrum
n (m) elcalostre

colour
n (UK) (m) elcolor
v tr (UK) acolorir
expr colour blindness
(f) laneutralitat (o tolerància) racial
expr colour photo
(f) lafoto en color
expr show your true colours
veure's el llautó
> colour in
v.c. acolorir

colour-blind
adj
(UK) daltonià

coloured pencil
n (UK) (m) elllapis de color

colourful
adj
(UK) colorit / de colors vius / pintoresc / colorista

colouring
n
1. (UK) (m) el[dye] colorant
2. (m) elcolor (de pell)
3. (m) elcolor
expr colouring book
(m) elllibre per acolorir
expr colouring picture
(f) l'imatge per acolorir

colourless
adj
(UK) incolor

colt
n (m) elpoltre

column
n (f) lacolumna

columnist
n (m / f)articulista

coma
n (f) lacoma

comb
n (f) lapinta
v
1. tr pentinar
2. tr rastrejar

combat
n (m) elcombat

combatant
n (m / f)combatent

combination
n (f) lacombinació / conjunció
expr in combination with
conjuntament amb

combinatorics
n [MATH] (f) lacombinatòria

combine
v
1. tr combinar
2. tr compaginar

combined
adj
conjunt

combo box
n (m) elquadre combinat

combustible
adj
combustible / inflamable
expr combustible gas
(m) elgas combustible

combustion
n (f) lacombustió
expr combustion chamber
(f) lacambra de combustió

come
v
1. intr venir
2. intr (slang) escórrer-se / ejacular / arribar
n (slang) (m) elsemen
expr to come down in the world
sofrir un revés / perdre estatus social (o prestigi)
expr to come to nothing
no cristal·litzar
excl come again? (colloq) com (dius)?
excl come on! au! / vinga!
> come about
v.c. intr passar (esdevenir-se)
> come across
v.c.
1. intr venir d'un costat a l'altre / travessar (un lloc) cap aquí
2. intr trobar (per casualitat)
3. intr fer el que es demana, sobretot pagant diners
> come across as
v.c. intr donar l'aparença de
> come after
v.c.
1. atacar
2. perseguir
> come along
v.c.
1. intr venir (acompanyant algú)
2. intr progressar
> come apart
v.c. intr desfer-se
> come around
v.c.
1. intr passar (per aquí)
2. intr tornar en si
3. intr deixar-se convèncer
> come around to
v.c. intr acabar per estar d'acord amb
> come at (somebody)
v.c. atacar
> come at (something)
v.c. abordar / enfocar
> come away
v.c.
1. intr sortir (d'allà, cap aquí) / allunyar-se (cap aquí)
2. intr desprendre's
> come away with (something)
v.c. sortir amb (alguna cosa)
> come back
v.c.
1. intr tornar (cap aquí)
2. intr recórrer a la memòria
3. intr tornar a posar-se de moda
> come between
v.c. interposar-se entre
> come by
v.c.
1. intr venir / visitar
2. intr adquirir (per casualitat)
> come down
v.c.
1. intr baixar (cap aquí)
2. intr reduir-se (preus)
> come down on
v.c. renyar / criticar fort
> come down to
v.c. intr resultar (al capdavall)
> come down with
v.c. intr posar-se malalt de / caure malalt de
> come forth
v.c. intr emergir / sorgir
> come forward
v.c. intr presentar-se
> come from
v.c. provenir de
> come in
v.c.
1. intr entrar (cap aquí)
2. intr arribar (transport públic)
3. intr arribar (en una cursa, elecció, etc.) / quedar (en una partida, lliga, etc.)
4. intr posar-se de moda
> come in for
v.c. intr ser objecte de (crítiques, comentaris negatius)
> come into (money / property)
v.c. heretar
> come of
v.c. intr resultar de
> come off
v.c.
1. intr desenganxar-se
2. intr tenir èxit (un afer)
3. intr sortir-se (d'un afer)
> come on
v.c.
1. intr progressar
2. intr començar a sortir
> come on to (somebody)
v.c. flirtejar amb (algú)
> come out
v.c.
1. sortir (cap aquí)
2. (publicar-se) sortir
3. (resultar) sortir
4. sortir de l'armari
5. (una taca) marxar
6. (esdevenir conegut) resultar
> come out against
v.c. intr declarar-se en contra
> come out for
v.c. intr declarar-se a favor
> come out with
v.c.
1. sortir amb
2. dir espontàniament
> come over
v.c.
1. intr venir / visitar
2. intr afectar (un sentiment o emoció a algú)
> come past
v.c. intr passar (cap aquí)
> come round
v.c.
1. deixar-se convèncer
2. tornar en si / recuperar la consciència / revenir (d'un desmai)
3. passar / visitar informalment
> come through
v.c.
1. arribar (correctament) via ones radiofòniques
2. complir amb èxit una promesa, un encàrrec etc.
> come to
v.c.
1. intr acudir-se a (algú)
2. intr pujar a (una factura)
3. intr tornar en si
> come together
v.c.
1. intr ajuntar-se / reunir-se
2. intr prendre forma / cohesionar-se
> come under
v.c.
1. intr passar sota l'autoritat de
2. intr venir sota
3. intr estar subjecte a
> come up
v.c.
1. intr pujar (cap aquí)
2. intr ascendir
3. intr sortir (el sol)
4. intr acostar-se
5. intr sortir (un imprevist)
6. intr sortir (despuntar una planta)
> come up against
v.c. intr topar amb
> come up to
v.c.
1. intr arribar fins a
2. intr estar a l'alçada de
3. intr acostar-se a
> come up with
v.c. intr concebre / acudir-se / empescar-se (una solució)
> come upon
v.c. intr trobar (per casualitat)

comeback
n
1. (m) elretorn
2. [SPORT] (f) laremuntada
3. (f) la[reply] rèplica

comedian
n (m / f)còmic / comediant

comedogenic
adj
comedogen

comedown
n (f) lapèrdua d'estatus social o prestigi

comedy
n (f) lacomèdia

comely
adj
[dit sobretot d'una dona] de bona planta / bonic / maco

comestible
adj
comestible
n
1. (m pl.) elscomestibles / (m) elmenjar / (f) lavianda

comet
n (m) elcometa

comeuppance
n mala sort que afecta una persona com a conseqüència d'una cosa dolenta que ha fet

comfort
n
1. (m) elconfort
2. (f) lacomoditat
3. (m) elconsol
4. (m) elsuport (moral)
v tr reconfortar

comfortable
adj

1. còmode / confortable
2. ampli
A comfortable victory. - Una victòria àmplia.
3. [MED] estable
4. [financially] acomodat / benestant
expr make yourself comfortable
com si fossis a casa teva

comfortably
adv
1. còmodament
2. fàcilment
expr comfortably off
acomodat / benestant

comforter
n (US) (m) l'edredó

comfy
adj
confortable / còmode

comic
n
1. (m) elcòmic / (f) lahistorieta
2. (m / f)còmic / comediant

comic strip
n
1. (m) elcòmic / (f) latira còmica / (f) lahistorieta

coming
n (f) l'arribada
adj
vinent
expr comings and goings
anades i vingudes / vida i miracles / aventures i desventures
expr the second coming
la parusia / el sant adveniment / la segona vinguda

comity
n (f) lacivilitat / cortesia

comma
n (f) lacoma
expr inverted commas
(UK) (f pl.) lescometes altes

command
n
1. (m) l'ordre
2. (m) el(milit.) comandament
3. (f) la[~ of something] facilitat
v
1. tr ordenar
2. tr [milit.] comandar
3. tr merèixer

commander in chief
n (m) elcomandant en cap

commanding
adj

1. dominant
2. imponent
3. imperiós

command line
n (m) l'intèrpret d'ordres

commandment
n (m) elmanament

commemorate
v tr commemorar / homenatjar / immortalitzar (esp. per mitjà d'un monument)

commemoration
n
1. (f) lacommemoració / (m) l'acte commemoratiu

commence
v intr començar

commencement
n
1. (m) elcomençament / inici
2. (US) (f) lacerimònia de graduació

commendable
adj
encomiable / lloable / laudable / digne d'elogi

commensurate
adj
[~ with] proporcional a

comment
n (m) elcomentari
v intr comentar
> comment on
v.c. intr comentar sobre

commentary
n
1. (m) elcomentari
2. (f) lareflexió / anàlisi

commentator
n
1. locutor
2. comentarista
expr sports commentator
comentarista esportiu

commerce
n (m) elcomerç

commercial
n (m) l'anunci
adj
comercial
expr commercial break
(f) lapausa publicitària
expr commercial software

1. (m) elprogramari de propietat[Termcat]
2. (m) elprogramari propietari

commercialise
v tr (UK) comercialitzar

commercialize
v tr (US) comercialitzar

commercially
adv comercialment

commissariat
n (f) l'intendència

commission
n

1. (f) la[official group] comissió
2. (f) la[financial] comissió

1. (f) la[request to make or design something] comissió / (m) l'encàrrec
4. (f) la[of a crime] perpetració

v tr comissionar / encarregar / fer un encàrrec / demanar per encàrrec
To be commissioned (to do something). - Rebre l'encàrrec (de fer una cosa).
expr to be in commission
estar en servei
expr to be out of commission
estar fora de servei

commissioner
n
1. (m) elcomissionari
2. (m) elcomissionat

commissure
n (f) lacomissura

commit
v
1. tr cometre / incórrer en
2. tr assignar (temps, diners...)
3. tr [mental hospital] ingressar
4. intr [~ yourself] comprometre's
expr to commit suicide
suicidar-se
expr to commit (something) to memory
aprendre de memoria / retenir a la memoria / memoritzar
expr to commit (something) to paper (or writing)
posar per escrit

commitment
n
1. (m) elcompromís
Our commitment to sustainable agriculture is well known. - El nostre compromís amb l'agricultura sostenible és ben conegut.
2. (f) ladedicació / consagració

committed
adj

1. compromès
2. voluntariós

committee
n (m) elcomitè

commodity
n
1. (m) l'article de consum / bé / producte / (f) lamercaderia / matèria primera

common
adj

1. comú / corrent / freqüent / habitual / usual
2. compartit
Common experience - Experiència compartida
3. (UK) [low class] ordinari
n (f) laterra comunal
expr common denominator
(m) eldenominador comú
expr the common good
el bé comú
expr common ground
punts en comú
expr common knowledge

It's common knowledge. - Tot el món ho sap.
expr common sense
(m) elsentit comú
expr in common with
a l'igual de
expr to have nothing in common
no tenir res a veure
expr to have things in common
compartir afinitats

commonly
adv generalment / usualment / popularment

commonplace
adj
corrent / normal / establert
n (f) lacosa normal / moneda corrent

Commons
n The Commons[POLIT] (f) laCambra dels Comuns
expr House of Commons
[POLIT] (f) laCambra dels Comuns

commotion
n (m) l'avalot / aldarull

communal
adj
col·lectiu / general

commune
n comuna
v intr [~ with] comunicar-se / intimar amb

communicate
v intr comunicar

communication
n
1. (f) lacomunicació
2. (m) elcomunicat
expr communication tool
(f) l'eina de comunicació

communion
n (f) lacomunió
First communion - Primera comunió
To receive communion - (Anar a) combregar

communism
n (m) elcomunisme

communist
n (m / f)comunista

community
n
1. (f) lacomunitat
2. (before noun) comunitari / veïnal
Community project - Projecte veïnal
3. (m) elgrup (humà)
The black community - La població negra
The artistic community - El món artístic (o dels artistes)
expr community center
(US) (m) elcentre cívic
expr community centre
(UK) (m) elcentre cívic

commutation
n (f) lacommutació

commute
v
1. intr [TRANSP] anar al lloc de treball (i tornar a casa)
2. tr commutar
n.b. 'Commutar' means 'to commute' in the sense 'to commute a death sentence to life in prison.

n (m) elviatge diari entre el lloc de treball i la casa

commuter
n gent que va i ve cada dia (de casa a la feina i de la feina a casa) / gent que es mou cada dia entre casa i la feina

Comoros
n (f pl.) les(Illes) Comores

comp
n (UK) (slang) (m) l'institut d'educació secundària (on els estudiants no han estat seleccionats segons el seu nivell intel·lectual o socioeconòmic)

compact
adj
compacte
n
1. (m) el(cotxe) compacte
2. (f) l'aliança
expr compact disc
(m) eldisc compacte

companion
n
1. (m / f)company
2. (m / f)acompanyant

companionship
n (f) lacompanyonia

company
n

1. (f) lacompanyia
2. (f) lacompanyia / empresa

1. (m) elgrup / (f) lacolla
1. (m pl.) elsconvidats / (f pl.) lesvisites
We've got company. - Tenim visites (o convidats)
5. (f) lacompanyia (militar)

expr to keep (somebody) company
fer companyia
expr to part company
separar-se
expr ship's company
(f) latripulació

comparable
adj
comparable

comparative
adj
comparatiu

comparatively
adv comparativament

compare
v tr comparar

comparison
n (f) lacomparació

compass
n
1. (f) labrúixola
n.b. 'Brúixola' is the instrument which helps you find your direction.

2. (m) elcompàs
n.b. 'Compàs' is the instrument for drawing circles.

3. [MUSIC] (f) latessitura
expr moral compass

compassion
n (f) lacompassió

compassionate
adj
compassiu / solidari / humanitari

compatible
adj
compatible

compatriot
n (m / f)compatriota

compel
v tr compel·lir

compelling
adj

1. fascinant / apassionant
A compelling book - Un llibre fascinant
2. convincent / colpidor / seductor
A compelling argument - Un argument convincent

compendium
n (m) elcompendi

compensate
v
1. tr indemnitzar
2. tr compensar

compensation
n
1. (f) l'indemnització / contraprestació
2. (f) lacompensació

compete
v intr competir
> compete against
v.c. intr competir amb
> compete for
v.c. intr competir per
> compete with
v.c. intr competir amb

competing
adj
antagònic / rival
Competing interests - Conflicte d'interessos

competition
n
1. (m) elconcurs / (f) lacompetició
2. (f) lacompetència
n.b. 'Competència' means 'competition' in the sense 'the opposition'.

competitive
adj
competitiu

competitively
adv competitivament

competitiveness
n (f) lacompetitivitat

competitor
n
1. (m / f)competidor
2. (m / f)concursant

compile
v tr compilar / recopilar

compiler
n [IT] (m) elcompilador

complacency
n
1. (f) lasuficiència / (m) elcofoisme

complacent
adj
cofoi

complain
v intr queixar-se / lamentar(-se)
> complain about
v.c. intr queixar-se de
> complain of
v.c. intr queixar-se de

complaint
n (f) laqueixa

complaisance
n (dated) (f) lacomplaença / submisió / docilitat / deferència / gentilesa / voluntat d'agradar

complaisant
adj
(dated) complaent

complementary
adj
complementari

complete
adj

1. complet
2. enter
v tr acabar
expr complete with ..
amb .. inclòs

completely
adv completament / totalment

completion
n
1. (m) l'acabament / (f) lafinalització

complex
adj
complicat
n (m) elcomplex
expr complex number
[MATH] (m) elnombre complex
expr sports complex
(m) elcomplex esportiu

complexion
n (m) elcutis

complexity
n (f) lacomplexitat

compliance
n (m) l'acatament / consentiment

compliant
adj

1. complaent / obedient / submís
2. que compleix una norma / conforme

complicated
adj
complicat / confús / intricat / enrevessat

complication
n
1. (f) lacomplicació
2. [MED] (f) laseqüela

complicit
adj
de complicitat
A complicit look - Una mirada de complicitat
A complicit relationship - Una relació de complicitat

complicity
n (f) lacomplicitat

compliment
n
1. (m) elcompliment
2. (f) l'atenció
3. compliments (f pl.) lessalutacions
v tr felicitar
expr with my (or our) compliments
amb els meus (o nostres) respectes

complimentary
adj
gratis

comply
v intr complir
> comply with
v.c. intr conformar-se amb

component
n (m) elcomponent[Termcat]

compose
v
1. tr redactar / constituir
2. [~ oneself] calmar-se / asserenar-se / tranquil·litzar-se

composed
adj
serè / assossegat / calmat

composer
n (m / f)compositor

composite
n
1. (f) lacombinació / barreja / amalgama
2. (US) (m) elretrat robot
3. (before noun) compost / mixt
expr composite sketch
(US) (m) elretrat robot

composition
n
1. (f) la[the make-up of something] composició
2. (f) la[essay] redacció
3. (f) la[piece of music, art..] composició
4. (f) la[art of writing music] composició
5. (f) la[arrangement of objects in a painting or photo] composició

compositional
adj
compositiu

compost
n (m) elcompost

composting
n (m) elcompostatge

compound
n
1. (m) elrecinte / solar
2. [CHEM] (m) el(cos) compost
3. [LING] (m) elmot compost
adj
compost
v tr agreujar / empitjorar
expr compound fracture
(f) lafractura oberta

comprehend
v tr entendre

comprehensible
adj
intel·ligible

comprehension
n
1. (f) lacomprensió / (m) l'enteniment

comprehensive
adj

1. exhaustiu / complet
2. ampli / contundent
n (UK) (m) l'institut d'educació secundària (on els estudiants no han estat seleccionats segons el seu nivell intel·lectual o socioeconòmic)
expr comprehensive insurance
(f) l'assegurança multiriscs

comprehensively
adv
1. totalment / completament
2. contundentment

compress
v
1. tr comprimir
2. tr restringir / limitar
n (f) lacompresa
expr compressed natural gas
(m) elgas natural comprimit (GNC)

compression
n (f) lacompressió
expr compression algorithm
(m) l'algorisme de compressió[Termcat]

compressor
n (m) elcompressor
expr compressor station
(f) l'estació de compressió

comprise
v tr comprendre

compromise
v
1. tr transigir
The unions and the company refuse to compromise. - Els sindicats i l'empresa es neguen a transigir (arribar a un acord basat en concessions mútues).
You want 40 euros and I want to pay 30, so let's compromise at (or on) 35. - Tu vols 40 euros i jo en vull pagar 30, doncs dividim la diferència i diem 35.
The government says it won't compromise with terrorists. - El govern diu que no transigirà amb els terroristes.
2. intr abdicar (de les pròpies conviccions, p. ex.)
3. tr comprometre / posar en perill / (fer) quedar malament / desprestigiar / perjudicar la reputació
n
1. (m) l'acte transigent / acte de transigència
2. (m) l'acord
3. (f) latransacció

comptroller
n (m / f)síndic de comptes

compulsion
n (f) lacompulsió / dèria / ànsia

compulsory
adj
obligatori

compunction
n (f) lacompunció

computational
adj
computacional

computationally
adv computacionalment

compute
v tr calcular

computer
n (m) l'ordinador[Termcat]
expr computer animator
(m / f)animador[Termcat]
expr computer architecture
(f) l'arquitectura d'ordinador[Termcat]
expr computer science
(f) l'informàtica
expr computer security
(f) laseguretat informàtica

computer-aided
adj
assistit per ordinador
expr computer-aided design
(m) eldisseny assistit per ordinador
expr computer-aided learning
(m) l'aprenentatge assistit per ordinador[Termcat]

computer-assisted
adj
assistit per ordinador
expr computer-assisted design
(m) eldisseny assistit per ordinador
expr computer-assisted learning
(m) l'aprenentatge assistit per ordinador[Termcat]

computing
n (f) lainformàtica

comrade
n (m / f)camarada

con
v tr estafar / entabanar
n
1. (m) l'inconvenient / desavantatge
n.b. Inconvenient and desavantatge mean con as in disadvantage.

2. (f) l'estafa
n.b. 'Estafa' means 'con' as in 'it was all a big con'.

3. (colloq) (m / f)presidiari
n.b. 'Presidiari' means 'con' as in 'convict'.

expr con artist
(m / f)estafador / trapella
expr pros and cons
(m pl.) elsavantatges i inconvenients

concatenate
v tr concatenar

concatenation
n (f) laconcatenació

concave
adj
còncau
Concave lens - Lent divergent

conceal
v
1. tr ocultar / encobrir
2. tr dissimular

concede
v
1. tr admetre
2. tr concedir
3. intr cedir

conceit
n (f) lapresumpció

conceited
adj
presumit / cregut

conceivable
adj
imaginable

conceive
v
1. tr [form a plan or idea] concebre
2. tr [imagine] fer-se càrrec / imaginar
3. intr [become pregnant] concebre

concentrate
v
1. concentrar
2. intr [~ on] [pay complete attention to] concentrar-se en
n (m) elconcentrat
> concentrate on
v.c. intr [devote most of your time to] consagrar-se a

concentration
n (f) laconcentració

concentration camp
n (m) elcamp de concentració

concentrator
n (m) elconcentrador

concentric
adj
concèntric

concept
n (m) elconcepte

conception
n (m) elconcepció

conceptual
adj
conceptual

concern
n
1. (m) elmotiu de preocupació / motiu d'inquietud / (f) lapreocupació / inquietud
Concern about.. - Preocupació per..
Safety is my first concern. - Poso la seguretat per sobre de tot.
Without concern. - Amb indiferència.
1. (m) l'assumpte / (f) laincumbència
It's no concern of his. - No és incumbència seva / no és cosa seva.
3. (m) l'interès
4. (f) l'empresa

v
1. tr concernir / incumbir / afectar
Where men are concerned... - En qüestió d'homes...
2. tr preocupar
3. tr tractar de / tenir a veure amb
4. tr [~ yourself with..] interessar-se per (o en)
expr going concern
(f) l'empresa solvent

concerned
adj

1. preocupat
2. afectat

concerning
prep pel que fa a / sobre / referent a

concert
n (m) elconcert
expr concert artist
(m / f)concertista
expr concert hall
(f) lasala de concerts
expr concert pianist
(m / f)concertista de piano

concerted
adj
coordinat / conjunt

concertgoer
n (m / f)assistent (a un concert)

concertina
n (f) laconcertina

concession
n (f) laconcessió
expr concession stand
(f) laparadeta (de venta) (al vestíbul d'un cine, en un estadi, etc.)
expr make concessions
transigir

concierge
n (m / f)conserge

conciliator
n (m / f)conciliador

conciliatory
adj
conciliador

conclave
n (m) elconclave / conclau

conclude
v
1. tr [infer] concloure / deduir / inferir
2. tr [finish] concloure / finalitzar / acabar / completar
3. intr [finish] concloure / finalitzar / acabar / completar
4. tr [reach agreement] concertar / pactar / acordar
5. tr dictaminar

conclusion
n (f) laconclusió
expr to draw your own conclusions
decidir per si mateix / tenir un criteri propi
expr foregone conclusion
(m) elresultat (perfectament) previsible / resultat obvi per a tothom

conclusive
adj
contundent / fafaent

concoction
n
1. (f) lacombinació / (m) elpoti-poti / potatge

concomitant
adj
concomitant

concordance
n (f) laconcordança

concourse
n
1. (m) elvestíbul (d'un aeroport, una estació de trens, un hotel etc.)
2. (f) laconcurrència

concrete
n (m) elformigó
adj
concret / pràctic
v tr cobrir amb formigó
expr concrete jungle
(f) lajungla d'asfalt

concrete mixer
n (f) laformigonera

concupiscence
n (f) laconcupiscència

concur
v intr consentir / estar d'acord
> concur with
v.c. avenir-se a / conformar-se a / estar d'acord amb

concurrence
n
1. (m) l'acord
2. (f) laconcurrència

concurrent
adj
coincident

concussion
n (f) lacommoció

condemn
v tr condemnar

condemnation
n (f) lacondemna

condense
v
1. tr condensar
2. tr condensar / resumir / abreujar
3. intr condensar-se

condenser
n (m) elcondensador

condescend
v
1. intr dignar-se
2. intr tractar amb condescendència
> condescend to
v.c.
1. intr tractar (algú) amb inferioritat
2. intr estar d'acord a fer (una acció que hom considera per sota de la seva dignitat)

condescending
adj
altiu / desdenyós / condescendent
A condescending smile. - Un somriure de superioritat.

condescension
n (f) lacondescendència

condition
n

1. (f) lacondició
2. (m) l'estat
In a critical condition - En estat crític

1. (m) elmal / (f) lamalaltia / afecció
A heart condition - Una afecció cardíaca / una malalta cardíaca
4. [MED] (f) laforma
To be out of condition - No estar en forma
To be in excellent (or peak) condition - Estar en plena forma

v tr condicionar
expr on condition that...
a condició que...
expr on no condition...
de cap manera...
expr on one condition
amb una condició
expr under no condition...
(US) de cap manera...

condo
n

1. (colloq) (m) elpis

1. (m) elcondomini / (f) lapropietat compartida

condolence
n
1. (m) elcondol
A letter of condolence - Una carta de condol
2. condolences (f pl.) lesparaules de condol
To offer (or give) your condolences - Donar el condol

condom
n (m) elcondó / condom / preservatiu

condominium
n

1. (m) elpis

1. (m) elcondomini / (f) lapropietat compartida

condone
v tr aprovar / consentir

conducive
adj
propici / favorable / conduent

conduct
n
1. (f) laconducta / (m) elcomportament
2. (f) ladirecció

v
1. tr [carry out] dirigir / realitzar / dur a terme
2. tr [tech.] conduir
3. tr [MUSIC] dirigir
4. tr [~ yourself] comportar-se / actuar
n.b. 'Comportar-se' and 'actuar' mean 'to conduct yourself' in the sense 'to behave' (e.g. 'How to conduct yourself at office parties'.)

5. tr guiar
Conducted tour - Visita guiada

conduction
n (f) laconducció

conductor
n
1. [TRANSP] [WORK] (m / f)cobrador
2. [TRANSP] [WORK] (m / f)revisor
3. [WORK] [MUSIC] (m / f)director (d'orquestra)
4. (m) elconductor

conduit
n
1. (m) el[pipe, tube..] conducte
2. (m) elvehicle

cone
n (m) elcon

confabulation
n (f) laconfabulació

confer
v
1. intr [exchange views] canviar impressions / deliberar / consultar / confabular / secretejar
2. tr [give] atorgar / conferir / concedir

conference
n (f) laconferència
expr conference room
(f) lasala d'actes

confess
v
1. tr confessar / admetre / reconèixer
I confess that... - Admeto que... / reconec que...
2. tr [RELIG] confessar
3. intr [RELIG] confessar-se
4. intr [a crime] confessar-se (culpable)

confetti
n (m) elconfeti

confide
v tr confiar / contar confidencialment
> confide in
v.c. intr confiar en (algú) / fiar-se d'(algú) [revelar a algú assumptes íntimes tot confiant-hi]
To confide in a friend. - Confiar en un amic / obrir el cor a un amic.

confidence
n

1. (f) laconfiança

1. (f) laconfiança (en si mateix) / (m) l'aplom
1. (m) elsecret / (f) laconfidència
To exchange confidences - Compartir intimitats
expr confidence game
(US) (f) l'estafa
expr confidence trick
(f) l'estafa
expr confidence trickster
(m / f)estafador
expr in confidence
confidencialment
expr self confidence
(f) laconfiança en un mateix / seguretat d'un mateix

confident
adj

1. segur (d'un mateix) / confiat
Self confident - Segur d'un mateix
A confident smile - Un somriure ple de confiança / un somriure franc
2. [~ of..] segur de..
3. [~ that..] segur que..

confidential
adj
confidencial

confidentially
adv confidencialment

configuration
n (f) laconfiguració / conformació

configure
v tr configurar[Termcat]

confine
v
1. tr confinar / recloure
2. tr [restrict / limit] restringir
To be confined to (doing something). - Poder només (fer una cosa).
n
1. (m pl.) elsconfins / límits / (m) l'àmbit
expr to be confined to bed
guardar llit / estar allitat / jeure / estar confinat al llit

confinement
n (m) elconfinament

confirm
v tr confirmar / afirmar / constatar

confirmation
n (f) laconfirmació

confiscate
v tr confiscar

conflate
v tr combinar

conflation
n (f) lacombinació

conflict
n

1. (m) elconflicte

1. (f) lapugna / (m) elcombat
v intr estar en pugna / discrepar-se / contradir-se
expr to be in conflict
estar en pugna / discrepar
expr conflict of interests
(m) elconflicte d'interessos

confluence
n
1. (f) laconfluència / (m) elconflent

conform
v
1. intr conformar-se / acomodar-se / emmotllar-se / seguir un patró
2. intr [~ to, with] ajustar-se a / sotmetre's a

conformance
n (f) laconformitat

conformist
n
1. (m / f)conformista / (persona, individu) convencional
adj
conformista

conformity
n (f) laconformitat
expr in conformity with
de conformitat amb

confound
v
1. tr confondre / desconcertar / deixar perplex
2. tr demostrar a (algú) que s'equivoca

confraternity
n (f) laconfraria / confraternitat

confrere
n (m / f)col·lega

confront
v
1. tr [problem] afrontar
2. tr [enemy] enfrontar-se amb

confrontation
n
1. (m) l'acarament / enfrontament / (f) laconfrontació

confrontational
adj
bel·ligerant / agresiu

Confucianism
n (m) elconfucianisme

confuse
v
1. tr [mix up] confondre
2. tr confondre / desconcertar / destarotar / atabalar
3. tr complicar

confused
adj

1. confós / despistat / atabalat
2. confós / complicat

confusing
adj
atabalador

confusion
n
1. (f) laconfusió / (m) eldesconcert
1. (m) l'enrenou / (f) l'agitacio
1. (f) latorbació / (m) eltorbament

congenial
adj
agradable / simpàtic
expr congenial to
idoni (o adient) per a

congenital
adj
congènit

congested
adj
congestionat

congestion
n (f) lacongestió
To ease congestion - Descongestionar
expr congestion charge
peatge que es paga per poder entrar en una ciutat (el seu propòsit és reduir la congestió a la ciutat)
expr congestion charging
pla segons el qual les autoritats d'una ciutat cobren als vehicles que hi entren, en un intent de combatre la congestió a la ciutat

congestive
adj
congestiu
Congestive heart failure - Insuficiència cardíaca congestiva

conglomerate
n (m) elconglomerat

congratulate
v tr felicitar / congratular

congratulation
n (f) lafelicitació / congratulació

congregant
n (US) (m / f)congregant

congregate
v intr aplegar-se / congregar-se

congregation
n
1. (m pl.) elsfeligresos / (f) lafeligresia
2. (f) lacongregació
Member of a congregation - Congregant

congress
n
1. (m) elcongrès
2. (before noun) congressual

congruent
adj
congruent

conical
adj
cònic

conjectural
adj
conjectural

conjecture
n (f) laconjectura
v tr conjecturar

conjugal
adj
conjugal

conjugate
v tr conjugar

conjugation
n (f) laconjugació

conjunction
n (f) laconjunció
expr in conjunction with
juntament amb

conjunctivitis
n (f) laconjuntivitis

conjuncture
n (f) laconjuntura

conjure
v
1. intr [do magic tricks] fer jocs de mans
2. tr [make sth appear] fer aparèixer
> conjure up
v.c.
1. tr evocar
2. tr crear (una cosa) amb pocs recursos

conk
n
1. (UK) (slang) (f) lanàpia
2. (US) (slang) pentinat molt popular entre els homes afroamericans entre els anys 20 i els 60
> conk out
v.c.
1. (colloq) parar-se (una màquina)
2. (colloq) adormir-se (o perdre consciència)

conman
n (m) l'estafador / trapella

con merchant
n (m / f)estafador / trapella

connect
v
1. tr connectar / unir / enllaçar / comunicar
2. tr relacionar
3. tr acoblar

connection
n

1. (f) laconnexió
2. (f) larelació
3. [TRANSP] (m) l'enllaç

1. (f) laconeixença / (f pl.) lesconeixences
expr in connection with
en relació amb
expr in this connection
en aquest context

connectivity
n (f) laconnectivitat

connexion
n (UK) (f) laconnexió

connive
v intr conspirar
> connive at
v.c. intr fer la vista grossa a

connoisseur
n (m / f)expert

connotation
n
1. (f) laconnotació / (m) elmatís / aspecte

conquer
v tr conquerir / conquistar / subjugar

conquering
adj
conqueridor / vencedor

conqueror
n (m / f)conqueridor / conquistador
William the Conqueror - Guillem el Conqueridor

conquest
n (f) laconquista

conscience
n (f) laconsciència
expr in good conscience
sincerament / honradament

conscientious
adj
conscienciós / zelós / responsable / meticulós
expr conscientious objector
(m) l'objector de consciència

conscientiously
adv conscienciosament / responsablement / assíduament

conscientiousness
n
1. (f) ladiligència / (m) elzel

conscious
adj

1. conscient
2. deliberat / estudiat

consciously
adv conscientment

consciousness
n
1. (f) laconsciència
2. (m) elconeixement
expr lose consciousness
perdre el coneixement / desmaiar-se
expr regain consciousness
recobrar els sentits / tornar en si

conscription
n (f) lamobilització

consecrate
v tr consagrar

consecration
n (f) laconsagració

consecutive
adj
consecutiu / ininterromput

consecutively
adv consecutivament

consensus
n
1. (m) elconsens / (f) l'opinió generalitzada

consent
n (m) elconsentiment
v intr consentir / transigir
expr by common consent
a l'uníson
> consent to
v.c. intr consentir en

consequence
n
1. (f) laconseqüència
There will be consequences. - La cosa no quedarà així.
2. (f) l'importància / rellevància / transcendència
expr in consequence (of)
a conseqüència (de) / com a resultat (de)
expr of consequence

1. [thing] important
2. [person] distingit / de renom

consequential
adj

1. conseqüent / resultant
2. important / rellevant

consequently
adv consegüentment / en conseqüència

conservation
n
1. (f) laconservació
2. (f) laprotecció (del medi ambient, etc.)
Conservation organization - Organització ecologista (o conservacionista)

conservationist
n (m / f)conservacionista
adj
conservacionista

conservative
adj

1. conservador
2. [estimate] pel cap baix

conservatoire
n (UK) (m) elconservatori

conservatorium
n (Aus) (m) elconservatori

conservatory
n (US) (m) elconservatori

conserve
v
1. tr conservar / protegir / preservar
2. tr estalviar

consider
v
1. tr considerar / examinar / estudiar / pensar / sospesar
2. tr tenir en compte
3. tr contemplar
expr all things considered
ben mirat

considerable
adj
apreciable / considerable

considerably
adv considerablement

considerate
adj
atent / considerat

considering
prep
1. tenint en compte
2. vistes les circumstàncies / ateses les circumstàncies / donades les circumstàncies

consign
v
1. consignar
2. resignar
To consign to oblivion - Relegar a l'oblit

consignment
n (f) latramesa

consist
v -
> consist in
v.c. intr consistir en / una cosa, tenir la seva essència en una altra cosa
> consist of
v.c. intr consistir en / una cosa, ésser constituïda per aquesta altra cosa

consistency
n (f) laregularitat / consistència

consistent
adj

1. conseqüent / consistent
2. constant

consistently
adv
1. conseqüentment / coherentment
2. sistemàticament / constantmentcr

consolation
n (m) elconsol

console
n (f) laconsola[Termcat]
v tr consolar

consolidate
v tr consolidar

consonance
n

1. [MUSIC] (f) laconsonància

1. (f) laconsonància / (m) l'acord

consonant
n (f) laconsonant

consort
n (m / f)consort
v intr [~ with] tenir tractes amb

consortium
n (m) elconsorci

conspicuous
adj
conspicu / cridaner
expr be conspicuous by your absence
brillar per la seva absència

conspicuously
adv ostensiblement

conspiracy
n
1. (f) laconspiració / (f) laintriga
1. (m) elconciliàbul / (f) lacamarilla

conspirator
n (m / f)conspirador

conspiratorially
adv amb complicitat

conspire
v intr conspirar / intrigar / confabular-se

constable
n (UK) (m / f)policia

constant
adj

1. constant / continu
2. fidel
n [MATH] (f) laconstant

Constantinople
n Constantinoble

constantly
adv constantment

constellation
n (f) laconstel·lació

constipate
v tr restrènyer
expr be constipated
anar restret

constipated
adj
restret

constipation
n (m) elrestrenyiment

constitute
v tr constituir

constitution
n (f) laconstitució

constitutional
adj

1. constitucional
2. benèfic / saludable

constitutionally
adv constitucionalment

constitutionality
n (f) laconstitucionalitat

constrain
v tr restringir
Constrained by circumstances. - Obligat per les circumstàncies / esclau de les circumstàncies.

constraint
n
1. (f) lalimitació / restricció / (m) ellímit
2. [MATH] (f) larestricció

construct
v
1. tr [build] construir
2. tr [put together] compondre / elaborar / conformar / estructurar
n
1. (f) l'elaboració (subjectiva) / (m) elconstructe

construction
n
1. (f) laconstrucció
2. (f pl.) lesobres

constructive
adj
constructiu / pràctic
Constructive criticism - Crítica constructiva

constructively
adv constructivament

consubstantial
adj
[RELIG] consubstancial

consul
n (m / f)cònsol

consular
adj
consular

consulate
n (m) elconsolat

consult
v
1. tr consultar
2. tr consultar / demanar el parer / demanar l'opinió / assessorar-se

consultancy
n
1. (f) l'assessoria / consultoria / (m) l'assessorament

consultant
n
1. (m / f)assessor / (UK) [MED] [WORK] (m / f)(metge) especialista

consultation
n (m) l'assessorament

consultative
adj
consultiu

consume
v
1. tr consumir
2. tr [eat, drink] ingerir

consumer
n (m / f)consumidor
expr consumer price index
(m) l'índex de preus de consum

consumption
n (m) elconsum

contact
v tr contactar / posar-se en contacte amb
n
1. (m) elcontacte
2. (f) lalent de contacte
expr contact dermatitis
(f) ladermatitis de contacte

contact lens
n (f) lalent de contacte
Soft contact lenses - Lents de contacte toves
Hard contact lenses - Lents de contacte rígides

contagion
n
1. (m) elcontagi
2. (f) l'epidèmia

contagious
adj
contagiós

contain
v
1. tr [have inside] contenir
2. tr [fire, crowd] contenir
3. intr [~ yourself] contenir-se

container
n (m) elcontenidor / recipient

containment
n (m) elconteniment

contaminant
n (m) elcontaminant

contaminated
adj
contaminat

contemplate
v
1. tr considerar / pensar en
2. tr imaginar(-se) / pensar
3. tr meditar
4. tr contemplar

contemplation
n (f) lacontemplació / reflexió / meditació

contemporary
adj
contemporani
n (m / f)contemporani

contempt
n
1. (m) elmenyspreu
2. (m) eldesacatament
expr contempt of court
(m) eldesacatament al tribunal

contemptible
adj
menyspreable

contemptuous
adj
despectiu

contemptuously
adv despectivament

contend
v
1. tr afirmar / asseverar / mantenir
2. tr [~ for] competir (per) / disputar
> contend with (something)
v.c. enfrontar-se amb / heure-se-les amb / tenir-se-les amb

contender
n (m / f)aspirant

content
n (m) elcontingut
adj
content

contention
n
1. (f) ladisputa / (m) eldesacord
expr be in contention (to do something / for something)
tenir possibilitats de guanyar (o aconseguir) alguna cosa

contentious
adj

1. conflictiu
2. controvertit

contentment
n (f) lasatisfacció / felicitat

contest
n
1. (m) elconcurs
2. (f) lacompetició
v
1. tr disputar
2. tr impugnar

contestant
n (m / f)concursant

context
n (m) elcontext

contextualisation
n (UK) (f) lacontextualització

contextualise
v tr (UK) contextualitzar

contextualization
n (f) lacontextualització

contextualize
v tr contextualitzar

contextually
adv contextualment

continent
n (m) elcontinent

continental
adj
continental

contingent
n (m) elcontingent
adj
contingent

continual
adj
continu

continually
adv contínuament

continuation
n (f) lacontinuació

continue
v
1. tr continuar (amb) / seguir (amb)
2. intr continuar / seguir

continuity
n (f) lacontinuïtat

continuous
adj
continu

continuously
adv contínuament

contortionist
n (m / f)contorsionista

contrabassoon
n (m) elcontrafagot

contraceptive
adj
anticonceptiu
n (m) l'anticonceptiu

contract
n (m) elcontracte
v tr [MED] contreure
> contract out
v.c. tr contractar (una feina a una altra empresa)

contraction
n (f) lacontracció

contractor
n (m / f)contractista

contracture
n (f) lacontractura

contradict
v tr contradir

contradiction
n (f) lacontradicció

contradictory
adj
contradictori

contraindicate
v tr contraindicar

contraindication
n (f) lacontraindicació

contrary
n (m) elcontrari
expr on the contrary
al contrari
expr run contrary to
contrariar

contrast
n (m) elcontrast
v tr contrastar
Contrast A and B. - Contrastar A amb B.

contravene
v tr contravenir

contravention
n (f) lacontravenció

contribute
v tr aportar / contribuir

contribution
n (f) l'aportació

contributor
n
1. (m / f)col·laborador
2. [FIN] (m / f)contribuent

contrite
adj
contrit

contrition
n (f) lacontrició

control
v tr controlar
n (m) elcontrol
expr control group
(m) elgrup control
expr control structure
(f) l'estructura de control
expr lose control

1. (of yourself) descontrolar-se / perdre el control
2. (of something) perdre el control (de)
He lost control of the car - Va perdre el control del cotxe

controller
n
1. (m / f)controlador
2. (m) elcomandament
Wireless controller - Comandament sense fils / a distància / remot

controversial
adj
polèmic / controvertit

controversy
n (f) lacontrovèrsia / polèmica

contusion
n (f) lacontusió

conundrum
n (f) l'endevinalla

conurbation
n (f) laconurbació

convalescence
n (f) laconvalescència

convalescent
adj
convalescent
n (m / f)convalescent

convection
n (f) laconvecció
Convection currents - Corrents de convecció

convene
v tr convocar

convenience
n (f) laconveniència

convenient
adj

1. convenient
2. oportú

convent
n (m) elconvent de monges

convention
n
1. (f) laconvenció / (m) elcostum
1. (f) laconvenció / (m) elcongrés
3. (f) laconvenció

conventional
adj
convencional

conventionally
adv convencionalment

converge
v
1. intr convergir
2. intr [~ on] confluir (a)

convergence
n (f) laconvergència

convergent
adj
convergent

conversation
n (f) laconversa

conversational
adj
col·loquial / familiar

conversationalist
n (m / f)conversador

converse
v intr conversar
adj
contrari
n the converse (m) elcontrari

conversely
adv per contra

conversion
n (f) laconversió

convert
v tr convertir

converter
n (m) elconvertidor

convertible
n [TRANSP] (m) eldescapotable
adj
[TRANSP] descapotable

convertor
n (m) elconvertidor

convex
adj
convex
Convex lens - Lent convergent

convey
v
1. tr transportar
2. tr comunicar

conveyor
n (m) eltransportador
expr conveyor belt
(m) eltransportador continu[Termcat]

convict
n (m / f)presidiari
v tr condemnar

conviction
n
1. (f) lacondemna
n.b. 'Condemna' means 'conviction' as in 'criminal conviction'.

2. (f) laconvicció
n.b. 'Convicció' means 'conviction' in the sense 'belief'.

convince
v tr convèncer

convinced
adj
convençut

convincing
adj

1. convincent
2. contundent

convoke
v tr convocar

convoy
n (m) elcomboi
v tr acomboiar

convulse
v
1. tr convulsar / sacsejar
2. intr [MED] sofrir (o tenir) convulsions)

convulsion
n (f) laconvulsió

coo
v
1. intr parrupar / parrupejar / marrucar / marruquejar
2. intr xiuxiuejar (alguna cosa) a cau d'orella
n (m) l'amanyac / marruc / marruqeig / parrup
excl coo (UK) ui!
> coo over
v.c. parlar manyosament de

cooee
n (Aus) crit utilitzat a l'Outback (l'interior desèrtic d'Austràlia) sobretot per atraure l'atenció o trobar persones perdudes
expr within cooee of
(Aus) no gaire lluny de

cook
v
1. tr cuinar
2. intr cuinar
n (m / f)cuiner
expr what's cooking?
(slang) què s'hi cou?
> cook up
v.c. tr (colloq) inventar (un pla d'acció, una excusa, etc.)

cooker
n (UK) (f) lacuina

cookery
n (f) lacuina

cookie
n
1. [IT] (f) lagaleta[Termcat]
2. (US) [FOOD] (f) lagaleta

cooking
n
1. (f) lacuina
n.b. 'Cuina' means 'cooking' as in 'the art of cooking' (i.e. 'Cooking is fun' or 'I love French cooking').

2. (f) lacocció
n.b. 'Cocció' refers to the actual cooking process itself (i.e. 'Espereu que arrenqui a bullir i manteniu la cocció a foc lent', 'Bona part de l'aigua inicial s'ha perdut com a vapor d'aigua durant la cocció').

expr cooking oil
(m) l'oli de cuina

cookout
n (US) (f) labarbacoa
This evening we're having a cookout - Aquest vespre fem una barbacoa

cool
adj

1. fresc
2. calmat / tranquil / serè
3. fred
n.b. 'Fred' means 'cool' psychologically speaking.

4. (slang) de moda / a l'últim
5. (slang) xulo / bufó / guai
n.b. 'Xulo' is a borrowing from the Spanish (chulo). We have included it here as it is very widely used in Catalan but would advise caution in its use.

v tr refredar / enfredorir
> cool off
v.c.
1. intr refrescar-se
2. intr calmar-se

coolant
n (m) elrefrigerant
expr coolant circuit
(m) elcircuit de refrigeració

cooling
n (m) elrefredament
adj
refrescant
A nice cooling shower - Una bona dutxa refrescant
expr cooling tower
(f) latorre de refrigeració

coolly
adv amb flema

coolness
n (f) lafrescor

co-op
n (f) lacooperativa

coop
n (f) lapollera
> coop up
v.c. tancar (en un lloc petit)

cooperate
v intr cooperar / col·laborar

cooperation
n (f) lacooperació / col·laboració

cooperative
adj
cooperatiu
n (f) lacooperativa

coopetition
n 'coopetència'

co-opt
v
1. tr cooptar
2. tr apropiar-se (indegudament) (d'un títol, d'un premi..)
3. tr absorbir / guanyar

coordinate
v tr coordinar
n (f) lacoordenada

coordinated
adj
coordinat
expr coordinated universal time (UTC)
(m) eltemps universal coordinat (UTC)

coordination
n (f) lacoordinació

coordinator
n (m / f)coordinador

coot
n (f) lafotja

cop
n (slang) (m / f)policia
expr cop it
(UK) (slang) ser castigat
expr cop shop
(UK) (slang) (f) lacomissaria
expr not much cop
(UK) (slang) no molt bo
excl cop a load of this mira / escolta això!
> cop off (with somebody)
v.c. (UK) (slang) lligar
> cop out
v.c. evitar una obligació

copay
n (US) (m) elcopagament

copayment
n (US) (m) elcopagament

cope
v intr apanyar-se
> cope with
v.c. intr enfrontar-se a

Copenhagen
n Copenhague

coping
n [SPORT] (f) l'aresta

copious
adj
copiós

copiously
adv copiosament

cop-out
n (slang) excusa (per no fer alguna cosa que s'ha de fer)

copper
n

1. (m) elcoure
2. (UK) (slang) (m / f)policia

1. (m) elcanvi / (f pl.) lesmonedes (de poc valor)

coppersmith
n (m / f)courer

coprolite
n (m) elcopròlit

Copt
n (m / f)copte

copter
n (colloq) (m) l'helicòpter

Coptic
n (m) elcopte
adj
copte

copulate
v intr copular

copulation
n (f) lacopulació

copulative
adj
copulatiu
Copulative verb - Verb copulatiu

copy
n
1. (f) lacòpia
2. (m) l'exemplar
v
1. tr copiar / fer una còpia
2. tr [mimic] imitar

copycat
n (m / f)imitador / copiador / mona / imitamones / copieta / copiamones
n.b. Imitamones, copieta and copiamones don't appear in Catalan monolingual dictionaries but they are used in Catalan. We provide them here because imitador and copiador are of a higher register than copycat.

copyist
n (m / f)copista

copyleft
n (m) elcopyleft[Termcat]

copyright
n (m pl.) elsdrets d'autor

coquetry
n (lit) (f) lacoqueteria

coquette
n (lit) (f) lacoqueta

coquettish
adj
(lit) coquet
n.b. 'Coqueta' in the feminine.

coquettishly
adv (lit) coquetament

coral
n
1. (m) elcorall / (m) elcoral
adj
coral·lí
expr coral reef
(m) l'escull coral·lí / escull de corall

corbel
n (f) lamènsula

cord
n
1. (m) elcable / cordó / (f) lacorda
2. cords[CLOTHES] (m pl.) elspantalons de pana

v tr lligar amb corda
expr umbilical cord
(m) elcordó umbilical

cordial
adj
cordial

cordiality
n (f) lacordialitat

cordially
adv cordialment

cordless
adj
sense fil

cordon
n (m) elcordó

core
n
1. [FOOD] (m) elcor
2. (m) elnucli
3. (f) l'ànima[Termcat]

co-religionist
n (m / f)coreligionari

Corfu
n (m) elCorfú

coriander
n (UK) (m) elcoriandre

cork
n
1. (m) elsuro
2. (before noun) surer
Cork industry - Indústria surera

corkscrew
n (m) elllevataps

corn
n
1. (US) [FOOD] (m) elblat de moro / panís
n.b. In Valencia, the word 'dacsa' is also used.

2. [MED] (m) l'ull de poll

corner
n
1. (m) elracó
2. (f) lacantonada
n.b. 'Cantonada' means 'corner' as in 'street corner'.

3. [SPORT] (m) elcòrner
v
1. tr arraconar
2. tr [a market] acaparar
expr to back (someone) into a corner
arraconar
expr corner shop
(US) (f) labotiga de la cantonada
expr out of the corner of your eye
de cua d'ull

cornerback
n (m / f)defensor lateral[Termcat]

cornett
n (f) lacorneta
expr cornett player
(m / f)corneta

cornmeal
n (US) (f) lapolenta

corny
adj
gastat / suat

coronary
adj
coronari
n (colloq) (m) l'atac cardíac

coronation
n (m) elcoronament

corporal
n (m) elcaporal

corporation
n (f) lacorporació

corpse
n (m) elcadàver

corpulence
n (f) lacorpulència

corpulent
adj
corpulent

correct
v tr corregir
adj
correcte

correction
n (f) lacorrecció

correctly
adv correctament

correctness
n (f) lacorrecció
expr political correctness
(f) lacorrecció política

correlation
n (f) lacorrelació

correspond
v intr correspondre
> correspond with
v.c. intr correspondre a

correspondence
n (f) lacorrespondència

correspondent
n (m / f)corresponsal
expr war correspondent
(m / f)corresponsal de guerra

corresponding
adj
corresponent

corridor
n (m) elpassadís / corredor

corroborate
v tr corrobar

corroboration
n (f) lacorroboració

corrosion
n (f) lacorrosió

corrosive
adj
corrosiu

corrugated
adj
ondulat
Corrugated cardboard - Cartró ondulat

corrupt
adj
corrupte
v tr corrompre

corruption
n (f) lacorrupció

corset
n (f) lacotilla

Corsica
n (f) laCòrsega

cortex
n (m) elcòrtex

cortical
adj
cortical

cortisone
n (f) lacortisona

cos
conj (slang) perquè

cosecant
n [MATH] (m) elcosecant

cosine
n (m) elcosinus

cosmetic
adj
cosmètic
n (m) elcosmètic
expr cosmetic surgery
(f) lacirurgia estètica / cirurgia plàstica

cosmic
adj
còsmic

cosmogony
n (f) lacosmogonia

cosmology
n (f) lacosmologia

cosmonaut
n (m / f)cosmonauta

cosmopolitan
adj
cosmopolita

cosmos
n (m) elcosmos

cossie
n (Aus) (m) elbanyador / vestit de bany

cost
n (m) elcost
v
1. tr costar
2. tr [cause to lose] costar
3. tr calcular el cost de
expr to cost an arm and a leg
(colloq) costar un ull de la cara / costar un ronyó
expr to cost a bomb
(colloq) costar un ull de la cara / costar un ronyó
expr cost a fortune
(colloq) costar un ull de la cara / costar un ronyó
expr cost of living
(m) elcost de la vida
expr at all costs
costi el que costi
expr whatever the cost
costi el que costi

Costa Rica
n (f) laCosta Rica

Costa Rican
n (m / f)costa-riqueny
adj
costa-riqueny

costly
adj
costós
To prove (or to be) costly - Passar factura (a algú)

costume
n
1. (m) elvestit
2. (UK) (colloq) [CLOTHES] (m) elbanyador
expr costume designer
(m / f)dissenyador de vestuari

cosy
adj
(UK) acollidor / calent i còmode
> cosy up
v.c. posar-se còmode
> cosy up to
v.c. afalagar

cot
n
1. (US) (m) elcatre / jaç
n.b. 'Catre' and 'jaç' mean 'cot' in the American sense 'small, folding bed'.

2. (UK) (m) elllit de baranes
n.b. 'Bressol' means 'cot' in the British sense 'baby's bed' (Am. 'crib').

expr cot death
(UK) (f) laMort Sobtada del Lactant

cotangent
n [MATH] (m) elcotangent

coterie
n (f) lacamarilla

cotton
n (m) elcotó
> cotton on to
v.c. adonar-se de
> cotton to
v.c. (US) (colloq) sentir atracció per

couch
n (m) elsofà

cough
v intr tossir
n (m) eltos
> cough up
v.c. (slang) afluixar la mosca / donar diners (o informació) a contracor

coulomb
n (m) elcoulomb
expr Coulomb's law
(f) lallei de Coulomb

council
n (m) elconsell

councilor
n (US) (m / f)conseller

councillor
n (UK) (m / f)conseller

counsel
n
1. (m) elconsell
2. (m / f)advocat
v counseling, counselling tr aconsellar

counseling
n (US) (m) l'assessorament

counselling
n (UK) (m) l'assessorament

counsellor
n (UK) (m) l'assessor

counselor
n (US) (m) l'assessor

count
v
1. tr comptar / comptabilitzar
2. tr [POLIT] [votes] escrutar
n
1. (m) elcomte
2. [POLIT] (m) l'escrutini
n.b. 'Escrutini' means 'count' as in 'vote count' (e.g. 'They're about to start the count in Sunderland North').

> count down
v.c. recitar números en ordre descendent
> count in
v.c. tr comptar amb algú / incloure-l'hi
> count off
v.c. recitar números
> count on
v.c. comptar amb / refiar-se de
You can count on us! - Pots comptar amb nosaltres!
> count out
v.c. tr no comptar amb algú, excloure-l'en

countenance
n (m) elsemblant / rostre
v tr aprovar / consentir

counter
n
1. (m) eltaulell
n.b. 'Taulell' means 'counter' in the sense 'He put the meat on the counter'.

2. (m) elcomptador
n.b. 'Comptador' means 'counter' in the sense 'thing which counts' (e.g. 'web counter').

v
1. tr rebatre / refutar
2. tr contrarestar
3. intr replicar
adv [~ to] en contra de / contra

counteract
v tr contrarestar

counter-attack
n (m) elcontraatac
v intr contraatacar

counterclockwise
adj
(US) en sentit contrari a les agulles del rellotge
adv (US) en sentit contrari a les agulles del rellotge

counterfactual
adj
hipotètic
A counterfactual idea - Una idea hipotètica

counterfeit
adj
fals
n (f) laimitació
v tr falsificar

counterpane
n
1. (m) elcobrellit / (f) lavànova

counterpart
n (m) l'homòleg

counterproductive
adj
contraproduent

countess
n (f) lacomtessa

countless
adj
innombrable

country
n
1. (m) elpaís
2. (m) elcamp
n.b. 'Camp' means 'country' as in 'countryside'.

countryside
n
1. (m) elcamp
2. (m) elpaisatge

county
n (m) elmunicipi

coup
n (m) elcop d'estat / colp d'estat
Coup attempt / attempted coup - Intent colpista
Coup plotter (or participant in a coup) - Colpista
expr coup d'état
(m) elcop d'estat / colp d'estat

coup de grâce
n (m) elcop de gràcia / colp de gràcia

couple
n
1. (f) laparella
n.b. Parella means couple as in two people (i.e. John and Mary are not married but live together as a couple; at the ice-skating contest, the winning couple were presented with medals and flowers).

2. a couple ofun parell de
v tr [IT] acoblar[Termcat]

coupler
n (m) l'acoblador

coupling
n
1. (m) l'acoblament / (f) lacopulació
n.b. 'Acoblament' and 'copulació' mean 'coupling' in the sense 'joining two things together'.
2. (m) l'acoblament
n.b. 'Acoblament' means 'coupling' in the sense 'device which joins two things together'.

3. (f) lacopulació
n.b. 'Copulació' means 'coupling' in the sense 'copulation'.

coupon
n (m) elcupó

courage
n
1. (m) elcoratge / valor / (f) lavalentia

courgette
n (UK) (m) elcarabassó / carbassó

courier
n
1. (m / f)missatger
2. (dated) (m / f)guia turístic

course
n
1. (m) elcurs
2. (m) elrumb
expr golf course
(m) elcamp de golf
expr of course
és clar
expr over the course of
durant

court
n
1. (m) eltribunal / jutjat
2. [SPORT] (f) lapista
Tennis court - Pista de tennis
3. (f) lacort
n.b. 'Cort' means 'court' in the sense 'royal court' (e.g. 'The court of King James').

v tr (dated) festejar
expr Court of Appeal
(m) elTribunal d'apel·lació

courteous
adj
cortès

courteously
adv amb cortesia

courtesan
n (f) lacortesana

courtesy
n (f) lacortesia / deferència

courtier
n (m / f)cortesà

courtroom
n (f) lasala de justícia

courtship
n (dated) (m) elfesteig

courtyard
n (m) elpati

couscous
n (m) elcuscús

cousin
n
1. (m) elcosí / (f) lacosina

covenant
n
1. (f) l'aliança / (m) eltestament / pacte
expr Ark of the Covenant
(f) l'Arca de l'Aliança

cover
n
1. (f) lacoberta
2. (f) laportada (d'una revista)
3. (f) latapa (d'un llibre)
4. (f) lafunda
5. [FIN] (f) l'assegurança
6. (f) laprotecció
7. the coverscobrellit (i llençols)
v
1. tr cobrir
2. tr [a song] versionar
expr cover plate
(m) elcoberta
> cover up
v.c.
1. tr tapar
2. tr [a wrongdoing] encobrir

coverage
n (f) lacobertura
Media coverage - Cobertura mediàtica

covering
n
1. (f) la[of snow, dust..] capa
2. (m) l'embalatge / embolcall
3. (m) elcobriment

covert
adj
dissimulat / secret / encobert

covertly
adv secretament / dissimuladament

covet
v tr cobejar

cow
n (f) lavaca
v tr acovardir / intimidar

coward
n (m) elcovard

cowardice
n (f) lacovardia

cowardly
adj
covard

co-worker
n (m / f)col·lega

coyness
n (f) latimidesa fingida

coyote
n (m) elcoiot

cozy
adj
(US) acollidor / calent i còmode
> cozy up
v.c. intr posar-se còmode
> cozy up to
v.c. intr afalagar

CPI (Consumer Price Index)
n IPC (Índex de Preus de / al Consum)

CPR (Cardiopulmonary Resuscitation)
n (f) lareanimació cardiopulmonar / reanimació cardiorespiratòria / respiració assistida
n.b. 'Reanimació cardiopulmonar' and 'reanimació cardiorespiratòria' are the terms recommended by Termcat but 'respiració assistida' is the more commonly used term.

crab
n (m) elcranc

crabby
adj
rondinaire

crack
n

1. (f) l'esquerda / fissura / clivella
2. (slang) (f) lacocaïna
3. (m) elcop

1. (m) l'intent / (f) latemptativa
v
1. tr esquerdar / esberlar
2. intr esquerdar-se / esberlar-se
expr be cracked up (to be)
(colloq) tenir fama (de ser)
> crack down on
v.c. controlar rigorosament / castigar
> crack on with
v.c. (UK) (colloq) treballar fort perquè s'acabi una tasca
> crack up
v.c.
1. sofrir una crisi nerviosa / tornar-se boig / desballestar-se
2. esclatar de riure
> crack (somebody) up
v.c. fer que algú esclati de riure

cracker
n
1. [FOOD] (f) lagaleta salada
2. [IT] (m / f)pirata[Termcat]

crackers
adj
(UK) (colloq) tocat de l'ala

crackle
v intr crepitar

cradle
n
1. (m) elbressol
n.b. 'Bressol' can mean both 'cradle' in the literal sense (i.e. 'baby's bed') and in the figurative sense 'Rome is considered by many to be the cradle of civilization'.

2. [IT] (f) labase de connexió[Termcat]
v tr bressolar
expr cradle snatcher
(slang) home (o dona) que té relacions sexuals amb una dona (o un home) molt més jove que ell (o ella)
expr from the cradle to the grave
del bressol a la tomba

craft
n
1. (f) l'artesania / (m) eltreball manual
2. [TRANSP] (f) lanau / embarcació

expr craft fair
(f) lafira d'artesania

craftsmanship
n (f) l'artesania

crafty
adj
murri / astut

crag
n
1. (f) lapenya / (m) elpenyal

cram
v
1. tr omplir fins a dalt / atapeir
2. intr empollar / clavar colzes

cramp
n (f) larampa
> cramp up
v.c. enrampar-se

cranberry
n (f) labaia vermella de l'arbust o la vinya 'vaccinium oxycoccus' (arándano rojo - cast.)

crane
n
1. (f) lagrua
2. [ZOOL] (f) lagrua

cranial
adj
cranial

cranio-sacral
adj
craniosacra

cranium
n (m) elcrani

crank
n (m / f)extravagant
> crank out
v.c. produir ràpidament, sobretot descuradament
> crank up
v.c.
1. engegar / posar en marxa
2. pujar (el volum)

cranky
adj
irritable / malhumorat / de mala llet

crap
n
1. (vulg) (f) lamerda
2. (vulg) (f pl.) lesbestieses
To talk crap. - Dir bestieses.
adj
(slang) de poc valor / inútil
v intr (vulg) cagar
> crap out
v.c. intr (US) (vulg) fallar / no complir un compromís / perdre el coratge
> crap up
v.c. tr (US) (vulg) espatllar

crappy
adj

1. (slang) de pacotilla / barroer
2. (slang) fet(a) merda

crash
n
1. (f) latopada / col·lisió / (m) l'accident
v
1. tr fer estavellar
2. intr estavellar-se
3. intr col·lapsar-se / esfondrar-se
expr crash course
curs ràpid i bàsic
expr crash helmet
(m) elcasc
expr crash landing
(m) l'aterratge forçós
> crash into
v.c. xocar contra / amb

crate
n (f) lacaixa (d'embalatge)

crater
n (m) elcràter

crave
v tr gruar / anhelar (o desitjar) amb ànsies

Craven Cottage
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol Fulham FC

crawl
v intr gatejar / caminar de quatre grapes
n [SPORT] (m) elcrol

crawler
n
1. (UK) (colloq) (m / f)llepaculs / llepaire
2. (m / f)nen que gateja
expr crawler lane
(UK) (m) elcarril lent

crayfish
n (m) elcranc de riu

crayon
n (m) elllapis de cera
n.b. Crayons are also known by their brand name in Catalonia. Some members of the Dacco team remember using 'Dacs' when they were at school. Their kids, on the other hand, refer to them as 'plastidecors'.

v intr pintar amb ceres / pintar amb llapis de cera

craze
n (f) lamoda passatgera

craziness
n (f) labogeria

crazy
adj
boig

creak
v intr grinyolar
n (m) elgrinyol

cream
n
1. [FOOD] (f) lanata
n.b. 'Nata' means 'cream' in the sense of cream that you eat (i.e. strawberries and cream; whipped cream).

2. crema
n.b. 'Crema' means 'cream' in the sense of 'hand cream, shaving cream'.

cream crackered
adj
(UK) (dial) esgotat

creamy
adj
cremós

crease
n (m) elplec

create
v tr crear / elaborar

creation
n
1. (f) lacreació / (f) l'elaboració

creationism
n (m) elcreacionisme

creative
adj
creatiu / original

creatively
adv creativament

creativity
n (f) lacreativitat

creator
n (m / f)creador

creature
n (f) lacreatura
Sea creatures - Animals marins

creche
n (f) lallar d'infants / jardí d'infants

credibility
n (f) lacredibilitat

credible
adj
creïble
A credible witness. - Un testimoni creïble.

credit
n (m) elcrèdit

credit card
n (f) latargeta de crèdit

creditor
n (m / f)creditor

credits
n (m pl.) elscrèdits

creed
n (m) elcredo

creek
n (m) elrierol

creep
v intr reptar
n (US) persona desagradable
> creep in
v.c. intr entrar (clandestinament i silenciosa)
> creep out
v.c. intr sortir (clandestinament i silenciosa)
> creep (somebody) out
v.c.
1. intr (colloq) repugnar / repulsar
2. intr (colloq) posar els pèls de punta
> creep up on
v.c. intr perseguir (clandestinament i silenciosa)

creeping
adj
creixent gradualment i inadvertidament

creepy
adj

1. esborronador / esgarrifós
2. fastigós

cremate
v tr incinerar

cremation
n (f) lacremació

crematorium
n (m) elcrematori

crème caramel
n (m) elflam

creole
n (m) elcrioll

creosote
n (f) lacreosota

crepe
n (m) elcrep

crest
n (f) lacresta

crestfallen
adj
decaigut

Cretaceous
n (m) elcretaci
adj
cretaci

Crete
n Creta

cretin
n (m / f)cretí

cretinous
adj
cretí

crevice
n (f) l'esquerda / clivella / escletxa / fissura / fenedura

crew
n
1. (f) latripulació
Crew member - Tripulant
2. (m) l'equip

crib
n
1. (m) elbressol / (US) (m) elllit de baranes / (m pl.) elsapunts / (m) elpessebre

cricket
n
1. [INSECT] (m) elgrill
2. [SPORT] (m) elcriquet

crime
n
1. (m) elcrim / (m) eldelicte
expr crime against humanity
(m) elcrim contra la humanitat
expr to commit a crime
cometre un delicte (o crim) / delinquir

criminal
n
1. (m / f)delinqüent / (m / f)criminal
adj
criminal / delictiu
expr criminal court
(m) eljutjat penal
expr criminal record
(m pl.) elsantecedents penals

criminalise
v
1. tr (UK) [make illegal] penalitzar
2. tr (UK) [treat as a criminal] criminalitzar

criminality
n (f) lacriminalitat

criminalize
v
1. tr [make illegal] penalitzar
2. tr [treat as a criminal] criminalitzar

criminologist
n (m / f)criminòleg

criminology
n (f) lacriminologia

crimson
adj
carmesí
n (m) elcarmesí

cringe
v
1. intr encongir-se / acovardir-se
2. intr avergonyir-se
3. intr arrossegar-se / humiliar-se

cripple
n (m / f)mutilat / esguerrat / tolit / minusvàlid
v
1. tr [bring to a halt] paralitzar
2. tr [disable somebody] esguerrar / mutilar

crippled
adj
esguerrat / mutilat

crisis
n (f) lacrisi

crisp
adj

1. cruixent
n.b. 'Cruixent' means 'crisp' in the sense 'crisp lettuce', 'crisp roast potatoes' etc.

2. fresc
n.b. 'Fresc' means 'crisp' as in 'it was cold and crisp outside'.

n (UK) (f) lapatata xip

cristobalite
n (f) lacristobalita

criteria
n (m) elcriteri

critic
n (m / f)crític

critical
adj
crític

criticise
v tr (UK) criticar

criticism
n (f) lacrítica

criticize
v tr (US) criticar

croak
v tr dir amb veu (ronca / enrogallada / escanyada)

Croatia
n (f) laCroàcia

Croatian
adj
croat
n
1. [LANG] (m) elcroat
2. (m / f)croat

croc
n (colloq) (m) elcocodril

crochet
n (m) elganxet
v
1. intr fer ganxet
2. tr fer (una cosa) de ganxet

crocodile
n (m) elcocodril
expr crocodile tears
(f pl.) lesllàgrimes de cocodril

Crohn's disease
n (f) lamalaltia de Crohn

croissant
n (m) elcroissant

crony
n (m / f)amic

cronyism
n (m) l'amiguisme

crook
n (m / f)delinqüent / criminal
adj
(Aus) (colloq) malalt

crooked
adj

1. tort / tortuós
2. [persona] tortuós

croon
v intr cantussejar

crop
n
1. (f) lacollita
2. (m) elpedrer
n.b. 'Pedrer' means 'crop' in the sense 'pouch in a bird's gullet where food is prepared for digestion.

v
1. tr [photo] editar (una foto), retallant el que no es vol
2. tr [hair] rapar
> crop out
v.c. tr editar (una foto), retallant el que no es vol
> crop up
v.c. intr sortir un imprevist / sorgir (inesperadament)

croquette
n (f) lacroqueta

cross
v
1. tr travessar / creuar
2. tr traspassar
3. tr (UK) [a cheque] barrar (un xec)
n (f) lacreu
adj
enfadat
> cross out
v.c. barrar
> cross up
v.c. tr desconcertar (algú) fent una cosa no esperada

crossbar
n
1. (m) el[football] travesser
2. (m) el[athletics] llistó

cross country
n (m) elcamp a través / cros

cross country skiing
n (m) l'esquí nòrdic

cross-eyed
adj
guerxo

crosshair
n (m) elpunt de mira

crossing
n
1. (f) latravessa / travessada / travessia
2. [TRANSP] (m) l'encreuament
expr crossing guard
(US) (m / f)home (o dona) que ajuda els escolars a travessar el carrer

crossroads
n (f) lacruïlla

cross stitch
n (m) elpunt de creu

cross street
n (f) latravessia

crosswalk
n (US) (m) elpas de vianants / pas de zebra

crossways
adv a l'ample

crosswise
adv a l'ample

crossword
n (m pl.) elsmots encreuats

crotch
n (m) l'entrecuix

croup
n (m) elcrup

croupous
adj
crupal

crow
n (m) elcorb
> crow over
v.c. intr vanar-se de

crowd
n (f) lamultitud
> crowd into
v.c. intr entrar en munió a
> crowd out of
v.c. intr sortir en munió de

crowded
adj
apinyat

crowdsourcing
n (m) elproveïment participatiu[Termcat]
n.b. 'Proveïment participatiu' was approved by Termcat as the official Catalan term for 'crowdsourcing' in February 2012.

crown
n (f) lacorona
v tr coronar

crucial
adj
crucial

crucible
n (m) elgresol / cresol
n.b. 'Cresol' is the form used in Valencia and as far north as Tortosa.

crucifix
n (m) elcrucifix

crucifixion
n (f) lacrucifixió

crucify
v tr crucificar

crude
adj
groller

crude oil
n (m) elcru

cruel
adj
cruel

cruelly
adv cruelment

cruelty
n (f) lacrueltat

cruet
n (m) elsetrill

cruise
n (m) elcreuer

crumb
n (f) l'engruna

crumble
v
1. tr esmicolar / engrunar
2. intr esmicolar-se / ensorrar-se / esfondrar-se
n (UK) un postre fet amb fruita, cobert d'una mescla de farina, sucre i mantega i cuit al forn.

crumhorn
n (m) elcromorn

crumple
v
1. tr rebregar / arrugar
2. intr ensorrar-se / esfondrar-se

crunch
v tr cruixir

crunchy
adj
cruixent

crusade
n (f) lacroada

crusader
n
1. (m / f)defensor
2. (m) elcroat
n.b. 'Croat' means 'crusader' in the historical sense 'person who took part in the Crusades'.

3. (m) elpaladí

crush
v
1. tr aixafar / aclaparar
2. tr [fig.] fer pols

crusher
n (f) latrituradora

crust
n (f) lacrosta

crustacean
n (m) elcrustaci

crutch
n
1. [MED] (f) lacrossa
2. (m) elsuport / sosteniment

crux
n (m) elquid
expr crux of the matter
(m) elquid de la qüestió

cry
v
1. intr plorar
2. intr cridar
> cry down
v.c. menysprear / desdenyar
> cry out against
v.c. intr queixar-se amargament contra

crybaby
n (m / f)ploramiques

crypsis
n [BIOL] (f) lacripsi

crypt
n (f) lacripta

cryptic
adj

1. críptic
2. [BIOL] críptic

cryptocrystalline
adj
criptocristal·lí

cryptographic
adj
criptogràfic

cryptography
n (f) lacriptografia

crystal
n (m) elcristall
adj

1. [water] cristal·lí
2. [meaning] claríssim
expr crystal clear

1. [water] cristal·lí
2. [meaning] claríssim

crystalline
adj
cristal·lí

crystallise
v
1. tr (UK) cristal·litzar
2. intr (UK) cristal·litzar

crystallize
v
1. tr cristal·litzar
2. intr cristal·litzar

c-section
n (f) lacesària

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
acr [IT] (m) elCSMA (accés múltiple amb escolta de portadora) [Termcat]

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
acr 1007 [IT] (m) elCSMA/CA (accés múltiple amb escolta de portadora i evitament de col·lisió) [Termcat]

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
acr [IT] (m) elCSMA/CD (accés múltiple amb escolta de portadora i detecció de col·lisió) [Termcat]

CSS (Cascading Style Sheet(s))
acr (m) elCSS (fulls d'estil en cascada)[Termcat]

cub
n [ZOOL] (m) elcadell

cube
n (m) elcub

Cuba
n (f) laCuba

Cuban
adj
cubà
n (m / f)cubà

cubic
adj
cúbic
Cubic metre - Metre cúbic

cuckoo
n (m) elcucut
adj
(dated) boig

cucumber
n (m) elcogombre
expr sea cucumber
(m) elcogombre de mar

cue
n
1. (m) elsenyal / (f) laindicació
2. [SPORT] (m) eltac de billar

> cue in
v.c. tr informar

cuisine
n (f) lacuina
expr haute cuisine
(f) l'alta cuina
expr nouvelle cuisine
(f) lanova cuina

cul-de-sac
n (m) elcul-de-sac / carrer sense sortida

culinary
adj
culinari

cull
v tr sacrificar
n (m) elsacrifici
n.b. 'Sacrificar' and 'sacrifici' mean 'to slaughter' and don't really get the full meaning of 'to cull' over into Catalan. They don't imply that animals are being killed to keep their numbers down. We are unable to find a close equivalent in Catalan. If you are aware of one, please let us know.

culmination
n (f) laculminació

culprit
n (m / f)culpable

cult
n
1. [RELIG] (f) lasecta
2. (m) elculte

cultivate
v tr cultivar / conrear

cultivation
n (m) elcultiu / conreu

cultural
adj
cultural

culture
n
1. (f) lacultura
2. [AGRICULT] (m) elconreu / cultiu
n.b. 'Conreu' and 'cultiu' mean 'culture' in the sense 'breeding' or 'growing'.

3. [BIOL] (m) elcultiu

culvert
n (f) laclaveguera

cum
n (slang) (f) lallet

cumin
n (m) elcomí

cumulonimbus
n (m) elcúmulonimbus

cumulus
n (m) elcúmulus / cúmul

cunnilingus
n
1. (m) elcunnilingus / (f) lacunnilinció

cunning
adj
murri / astut

cunt
n
1. (vulg) (m) elfill de puta / cabró
2. (vulg) [ANAT] (m) elcony

cup
n (f) latassa
expr cup holder
(m) elportagots

cupboard
n (m) l'armari

cupola
n (f) lacúpula

cuppa
n (f) la(tasa de) te

curator
n (m / f)conservador (d'un museu)

curb
n (f) lavorada
v
1. tr limitar
2. tr controlar / contenir
expr curb appeal

curd
n (f) laquallada

curdle
v
1. intr quallar-se
2. tr quallar

cure
n (m) elguariment / remei
v tr guarir / curar

curfew
n (m) eltoc de queda

curiosity
n (f) lacuriositat

curious
adj
curiós

curiously
adv estranyament

curium
n (m) elcuri

curl
v
1. tr cargolar / arrissar
2. intr cargolar-se / arrissar-se
n (m) elrínxol / ris
> curl up
v.c.
1. intr arraulir-se
2. intr cargolar-se

curly
adj
arrissat

curmudgeon
n (dated) (m / f)sorrut

curmudgeonly
adj
(dated) sorrut

currant
n
1. (f) lapansa (petita)
2. (f) lagrosella / riba

currency
n (f) lamoneda

current
adj

1. actual
2. en execució
Current projects - Projectes en execució
n (m) elcorrent
expr current account
(UK) (m) elcompte corrent
expr current affairs
(f) l'actualitat
expr current intensity
(f) laintensitat de corrent

currently
adv actualment

curriculum
n (m) elpla d'estudis
n.b. False friend warning: The Catalan word 'currículum' does NOT mean 'curriculum' in the sense 'subjects taught within a particular course or school', but rather 'curriculum vitae (CV)' (Br) / 'résumé' (Am.).

expr
(m) elcurrículum

currier
n (m / f)acabador / assaonador

curry
n (m) elcurri

curse
n (f) lamaledicció
v
1. tr maleir
2. intr dir paraulotes

cursor
n (m) elcursor[Termcat]

cursory
adj
superficial / per damunt

curt
adj
brusc

curtail
v tr restringir / limitar

curtailment
n (f) larestricció

curtain
n (UK) (f) lacortina

curve
n (f) lacorba

curved
adj
corb

Cushing's syndrome
n (f) lasíndrome de Cushing

cushion
n (m) elcoixí

Cushitic
adj
cuixític

cuss
v intr (US) (dated) dir paraulotes
> cuss out
v.c. (US) (colloq) maleir

custard
n (f) lacrema anglesa

custodian
n (m / f)custodi

custody
n (f) lacustòdia
expr in custody
sota custòdia
In police custody. - Sota custòdia policial.

custom
n
1. (m) elcostum / (f) lausança
2. (f) laclientela
n.b. 'Clientela' means 'custom' in the sense of clientèle'.

adj
(US) personalitzat

customary
adj
habitual / usual
expr be customary
ser costum

custom-built
adj
personalitzat

customer
n (m) elclient
expr customer service
(m) elservei d'atenció al client
expr customer service centre
(m) elcentre d'atenció al client

customisation
n (UK) (f) lapersonalització[Termcat]

customise
v tr (UK) personalitzar[Termcat]

customization
n (f) lapersonalització[Termcat]

customize
v tr personalitzar[Termcat]

custom-made
adj
personalitzat

customs
n (f) laduana
Customs clearance. - Tràmits duaners.

cut
v cutting
1. tr tallar
2. tr retallar
> cut across
v.c.
1. intr transcendir
2. intr fer drecera per
> cut away
v.c. tr tallar, llençant la part no volguda
> cut back
v.c.
1. [BOT] retallar / podar / escatir / esporgar
2. reduir (producció / despeses etc.)
> cut back on
v.c. reduir el consum de
> cut down
v.c.
1. (arbres) tallar i abatre
2. matar
> cut down on
v.c. intr reduir el consum de
> cut in
v.c.
1. intr interrompre
2. intr passar arran, impedint el pas
> cut into
v.c.
1. tr fer disminuir
2. tr tallar a / en
> cut off
v.c.
1. tr tallar i separar del cos
2. tr desconnectar (línia telefònica, current elèctric)
3. tr interrompre el pas (d'algú)
4. tr desheretar
5. tr aïllar
> cut out
v.c.
1. tr retallar
2. tr eliminar (certs aliments, tabac, etc.)
> be cut out for
v.c. intr (colloq) ser apte a
> cut up
v.c.
1. tr tallar en trossos
2. tr criticar fort
3. intr (US) jugar frívolament, fer de pallasso
> be cut up
v.c. intr (colloq) estar aflegit

cutaneous
adj
cutani

cute
adj
bonic / maco

cutlery
n (f) lacoberteria
Cutlery set - Joc de coberts
Piece of cutlery - Cobert

cut-out
n (m) elretallable
expr cut-out doll
(m) elretallable
expr cut-out figure
(m) elretallable

cut-price
adj
a preu reduït / barat

cut-throat
adj
despietat
Cut-throat competition - Competició despietada

cutting
adj
mordaç / càustic
n (m) l'esqueix

cutting-edge
adj
d'avantguarda / avançat

cuz
conj (slang) perquè

cyan
n (m) elcian

cyanobacterium
n (m) elcianobacteri

cyanometer
n (m) elcianòmetre

cyberbullying
n (m) elciberassetjament (escolar)

cybercafe
n (m) elcibercafè

cyberspace
n (m) elciberespai[Termcat]

cycle
n
1. (m) elcicle
2. [TRANSP] (f) la(bicycle) bici
3. [TRANSP] (f) la(motorcycle) moto
v intr anar amb bicicleta

cycling
n (m) elciclisme

cyclist
n (m / f)ciclista

cyclone
n (m) elcicló

cyclops
n (m) elciclop

cyclostrophic
adj
ciclostròfic

cylinder
n
1. (m) elcilindre
2. [CHEM] (f) laproveta

cymbal
n cymbals (m pl.) elscímbals / platerets

cypress
n (m) elxiprer

Cypriot
adj
xipriota
n (m / f)xipriota

Cyprus
n (m) elXipre

cyst
n (m) elquist

cystic fibrosis
adj
(f) lafibrosi quística

cystitis
n (f) lacistitis

cytochrome
n (m) elcitocrom

cytokine
n (m) elcitocina

cytological
adj
citològic

cytology
n (f) lacitologia

cytoplasm
n (m) elcitoplasma

cytosol
n (m) elcitosol

Czech
n
1. [LANG] (m) eltxec
2. (m / f)txec
adj
txec

Czechoslovakia
n (f) laTxecoslovàquia

Czech Republic
n (f) laRepública Txeca

SourceForge