dab
n una mica
v tr tocar (suaument i repetidament)

dabble
v intr interessar-se superficialment
> dabble in
v.c. intr interessar-se superficialment per

dad
n (colloq) (m) elpapà

daddy
n (colloq) (m) elpapà

daddy longlegs
n
1. (UK) (f) latípula
2. (US) (m) l'opilió
3. (Aus) (m) elfòlcid

daemon
n (m) eldèmon

daffodil
n (m) elnarcís

daft
adj
(colloq) estúpid / boig / tanoca

dag
n (Aus) (colloq) persona que no segueix la moda

dagger
n (m) elpunyal

dahlia
n (f) ladàlia

daily
adv diàriament
adj
quotidià / diari

dairy
n
1. (f) lalleteria
2. (m pl.) elsproductes làctics
adj

1. lleter
2. lacti

dais
n (f) l'estrada

daisy
n (f) lamargarida

daks
n (Aus) (colloq) (m pl.) elspantalons

dalmatian
n (m) el(gos) dàlmata

dam
n (f) lapresa

damage
v tr danyar
n
1. (m pl.) elsdanys / desperfectes / (m) elperjudici

damaging
adj
perjudicial

Damascus
n (m) elDamasc

damask
n (m) eldomàs

dame
n (UK) títol honorífic britànic atorgat a les dones

damn
excl (colloq) merda!
adj
(colloq) maleït
adv (colloq) [com a intensificador] molt
v tr damnar

damnation
n (f) ladamnació

damned
adj
maleït
adv [com a intensificador] molt

damnedest
n -
expr do your damnedest
fer tot el possible
expr the damnedest (x)
(US) (colloq) el (x) més sorprenent / remarcable / estrany
expr try your damnedest
fer tot el possible

damp
adj
humit
n (f) l'humitat
expr damp (proof) course
(m) elsistema de protecció contra la humitat

dampen
v tr humitejar

dampness
n (f) l'humitat

dance
v intr ballar
n
1. (f) ladansa
2. (m) elball

dandruff
n (f) lacaspa

Dane
n (m / f)danès

danger
n (m) elperill

dangerous
adj
perillós

dangerously
adv perillosament

Danish
n [LANG] (m) eldanès
adj
danès

Dantean
adj
dantesc

dapper
adj
pulcre

dapple
v tr clapar
n (m) elclapa

dappled
adj
clapat

Dardanelles
n (m pl.) elsDardanels

dare
v
1. tr desafiar
I dare you to tell her the truth. - Et desafio a dir-li la veritat.
2. intr gosar-se / atrevir-se
Would you dare to go naked on the beach? - Et gosaries a anar despullat a la platja?
I didn't dare talk to my boss about it. - No m'atrevia a parlar-ne amb el cap.
expr (s)he who dares wins
qui no s'arrisca no pisca

daring
adj
agosarat / atrevit

dark
adj

1. fosc / obscur
2. bru
n (f) lafosca / foscor / obscuritat
expr to get dark
enfosquir-se

darken
v
1. tr enfosquir
2. intr enfosquir-se

darkness
n (f) lafosca / foscor / obscuritat / tenebra

dark-skinned
adj
de pell fosca

darling
n (m / f)amor meu

darmstadtium
n (m) eldarmstadti

darn
v tr sargir
n (m) elsargit
adj
(colloq) maleït
adv (colloq) [com a intensificador] molt

darned
adj
(colloq) maleït
adv (colloq) [com a intensificador] molt

darnel
n [BOT] (f) lazitzània

dart
n
1. (m) eldard
2. darts (m pl.) elsdards
3. moviment sobtat i molt ràpid
expr darts player
(m / f)jugador de dards

dartboard
n (f) ladiana

dash
n
1. [LING] (m) elguió
2. una mica
3. (colloq) [TRANSP] (m) eldavantal
> dash off
v.c.
1. intr anar-se'n a corre-cuita
2. tr escriure (ràpidament) / esbossar

dashboard
n (m) eldavantal

data
n (f pl.) lesdades[Termcat]
expr data bank
(m) elbanc de dades[Termcat]
expr data entry
(f) l'entrada de dades
expr data source
(f) lafont de dades[Termcat]

database
n (f) labase de dades[Termcat]
expr database administrator
(m / f)gestor de base de dades / administrador de base de dades[Termcat]
expr database management system

expr database manager
(m / f)gestor de base de dades / administrador de base de dades[Termcat]

date
n
1. (f) ladata
2. (f) lacita
3. [FOOD] (m) eldàtil
expr date of birth
(f) ladata de naixement
expr blind date
(f) lacita a cegues
expr in date order
per data
> date from
v.c. intr datar de

datebook
n (US) (f) l'agenda

daughter
n (f) lafilla

daughter-in-law
n (f) lanora / jove

daunt
v tr descoratjar / intimidar

daunting
adj
descoratjador / intimidatori

dauntless
adj
(lit) coratjós / sense por

dawdle
v intr entretenir-se / perdre el temps

dawn
n (m) elcrepuscle
> dawn on
v.c. intr acudir-se a (algú)

day
n
1. (m) eldia / (f) lajornada
expr day off
(m) eldia de permís
expr at the end of the day
al cap i a la fi
expr one of these days
un dia d'aquests
expr (something's / somebody's) days are numbered
tenir els dies comptats (alguna cosa / algú)
Windows' days are numbered - Windows té els dies comptats

daydream
v intr fantasiar / somiar despert

daylight
n (f) lallum natural / llum del dia
They were attacked in broad daylight - Els van atracar a plena llum del dia
expr daylight saving time
(m) l'horari d'estiu

daytime
n (m) eldia
Daytime temperatures - Temperatures diürnes

daze
v tr atordir / atabalar
n (m) l'atordiment / estupor

dazed
adj
atabalat / atordit

dazzle
v
1. tr encegar
2. tr impressionar

DBMS (Database Management System)
n (m) elSGBD (Sistema de Gestió de Bases de Dades)

deactivate
v tr desactivar

dead
adj
mort
expr dead end
(m) l'atzucac
expr dead-end street
(US) (m) elcarrer sense sortida

deaden
v tr esmorteir / mitigar

deadline
n
1. (m) eltermini / (f) ladata límit

deadlock
n (m) elpunt mort / estancament (en unes negociacions, en un acord)

Dead Sea
n
1. (f) laMar Morta / (m) elMar Mort

deadweight
n
1. (m) elllast
2. (m) elpes mort

deaf
adj
sord
expr deaf as a post
sord com una tàpia

deafen
v tr ensordir / eixordar

deaf mute
n (m / f)sordmut

deafness
n (f) lasordesa

deal
n
1. (m) elpacte / tracte
2. (f) l'oferta
3. (f) laquantitat
v
1. tr [cards] repartir
2. intr [cards] repartir
3. tr donar
4. tr vendre (drogues il·legals)
5. intr vendre drogues i·legals
> deal in
v.c.
1. tractar (o comerciar) en
2. incloure (algú) en un joc de cartes
> deal out
v.c. distribuir
> deal with (somebody)
v.c. fer negocis amb / tenir tractes amb
> deal with (something)
v.c.
1. afrontar (alguna cosa)
n.b. 'Afrontar' means deal with something negative such as an illness or a problem'.

2. tractar (manejar assumptes a resoldre / relacionar-se amb algú)
3. ocupar-se d'(alguna cosa)
n.b. 'Ocupar-se de' means 'deal with' in the sense 'attend to something' (e.g. 'Have you dealt with those outstanding queries yet?')

4. tractar de
n.b. 'Deal with' in the sense 'cover / tackle' (e.g. 'her books deal with ideas such as reincarnation and the afterlife').

dealer
n
1. (m / f)comerciant
2. (m / f)traficant
3. (m) elconcessionari
expr arms dealer
(m / f)traficant d'armes
expr car dealer
(m / f)concessionari de cotxes
expr drug dealer
(m / f)traficant de drogues

dealership
n (m) elconcessionari
expr car dealership
(m) elconcessionari de cotxes

dear
adj

1. estimat
My dear friend John Smith - El meu estimat amic John Smith
2. benvolgut
n.b. Benvolgut means dear as in the opening word of most letters 'Dear Peter...'.

3. car
n.b. 'Car' means expensive.

dearly
adv
1. molt
2. car

dearth
n (f) lamanca / falta / escassetat

death
n (f) lamort
expr death metal
(m) elmetall extrem
expr death penalty
(f) lapena de mort
expr death sentence
(f) lasentència de mort
expr death squad
(m) l'esquadró de la mort
expr death threat
(f) l'amenaça de mort
expr death toll
(f) laxifra de víctimes mortals

debase
v tr devaluar

debasement
n (f) ladevaluació

debate
n (m) eldebat
v
1. tr discutir / debatre
2. intr discutir / debatre
3. tr considerar

debilitate
v tr debilitar / afeblir

debit
n (m) eldèbit
expr debit card
(f) latargeta de dèbit

debt
n (m) eldeute / endeutament
expr get into debt
endeutar-se

debtor
n (m / f)deutor

debug
v tr depurar / desbrossar[Termcat]

debugging
n
1. (f) ladepuració / (m) eldesbrossament

debut
n
1. (m) eldebut
2. (f) l'estrena

decade
n
1. (m) eldecenni / (f) ladècada

decadence
n (f) ladecadència

decadent
adj
decadent

decaf
adj
descafeïnat
n.b. 'Descafeïnat' can be used in a figurative sense (e.g. 'És una versió molt descafeïnada del darwinisme').

decalcification
n (f) ladescalcificació

decalcify
v tr descalcificar

decathlete
n (m / f)decatleta

decathlon
n (m) eldecatló

decay
n
1. (f) ladescomposició / putrefacció
2. (f) ladecadència
v
1. intr descompondre's / podrir-se
2. intr caure en decadència

decease
v intr morir
n (m) eldecés

deceased
adj
difunt / mort
n the deceased (m / f)difunt / mort

deceit
n (m) l'engany / frau

deceitful
adj
enganyós

deceive
v tr enganyar / estafar

decelerate
v intr desaccelerar / descelerar

deceleration
n (f) ladesacceleració / desceleració

December
n (m) eldesembre

decent
adj

1. decent / decorós
2. decent / satisfactori / acceptable
3. honest i fiable
4. amable
expr be decent
estar vestit
Are you decent? - Estàs vestit?

decentralisation
n (UK) (f) ladescentralització

decentralise
v tr (UK) descentralitzar

decentralization
n (f) ladescentralització

decentralize
v tr descentralitzar

deception
n (m) l'engany

deceptive
adj
enganyós / fal·laç

decide
v
1. tr decidir
To decide what to do. - Decidir què fer.
2. tr [bring to an end] decidir
3. intr decidir-se
> decide against
v.c. intr pronunciar-se en contra de

decider
n
1. (m) elpartit que decideix el guanyador d'una copa, lliga, etc.
2. (m) elgol guanyador d'un partit

deciduous
adj
caduc

decipher
v tr desxifrar

decision
n (f) ladecisió

decisive
adj
decisiu

decisively
adv decisivament

deck
n
1. (f) laterrassa / terrassa entarimada
n.b. 'Terrassa' is the kind of 'deck' found in peoples' gardens / yards.

2. (f) lacoberta
n.b. 'Coberta' refers to the 'deck' on a ship.

3. (f) labaralla
n.b. 'Baralla' means 'deck of cards'.

> deck out
v.c. engalanar

declaration
n (f) ladeclaració

declare
v tr declarar / decretar

decline
n
1. (f) ladavallada / decadència / (m) eldeclivi
v
1. intr [fall] baixar / descendir
2. [refuse] declinar

declutter
v intr endreçar i desfer-se de coses que ja no s'utilitzen

decode
v tr descodificar / desxifrar

decoder
n (m) eldescodificador

decompose
v
1. intr descompondre's
n.b. 'Descompondre's' (reflexive) means 'to decompose' in the sense 'to decay'.

2. tr descompondre
n.b. 'Descompondre' (non reflexive) means 'to decompose' in the sense 'to break down into smaller parts'.

decomposition
n (f) ladescomposició

decompress
v tr descomprimir

deconstruct
v tr deconstruir

deconstruction
n (f) ladeconstrucció

decontamination
n (f) ladescontamincació

decor
n (f) ladecoració

decorate
v tr guarnir / decorar / ornamentar

decoration
n
1. (m) elguarniment / (f) ladecoració

decrease
v
1. tr disminuir
2. intr disminuir
n (f) ladisminució

decree
n (m) eldecret
v
1. tr decretar
2. intr decretar
expr royal decree
(m) elreial decret

decrepit
adj
decrèpit

decriminalise
v tr (UK) despenalitzar / legalitzar (una cosa que era il·legal)

decriminalize
v tr despenalitzar / legalitzar (una cosa que era il·legal)

decry
v tr condemnar

dedicate
v tr dedicar

dedicated
adj
dedicat
Dedicated to something - Dedicat a alguna cosa
expr dedicated server
(m) elservidor dedicat

dedication
n
1. (f) ladedicació
2. (f) ladedicatòria
n.b. 'Dedicatòria' means 'dedication' in the sense 'the author includes a dedication to his late father in his latest work'.

deduce
v tr deduir

deduction
n
1. (f) ladeducció
2. [FIN] (f) laretenció

deed
n
1. (f) l'acció
2. (f) l'escriptura
n.b. 'Escriptura' means 'deed' in the legal sense (e.g. 'title deeds').

deem
v tr considerar

deep
adj
profund

deepen
v
1. tr agreujar / empitjorar / aprofundir
2. intr agreujar-se / empitjorar
3. intr afermar-se / consolidar-se
4. tr fer més fondo / enfondir / apregonar (literari)
5. intr fer-se més fondo / enfondir-se
6. tr aprofundir / profunditzar
7. tr enfosquir / fer més fosc (un color)
8. intr enfosquir-se
9. tr fer més baix (el to de veu)
10. intr fer-se més baix (el to de veu)

deep-fat fryer
n (f) lafregidora

deeply
adv profundament

deer
n (m) elcérvol
expr fallow deer
(f) ladaina

defamation
n (f) lacalúmnia

defamatory
adj
difamatori

defame
v tr difamar

default
adj
per defecte
Default option - Opció per defecte
v intr presentar (o declarar) suspensió de pagaments
expr by default
per defecte
AbiWord uses ispell by default - AbiWord fa servir ispell per defecte

defeat
n (f) laderrota
v tr derrotar

defecate
v intr anar de ventre / defecar

defect
n (m) eldefecte

defective
adj
defectiu / tarat

defector
n (m / f)trànsfuga

defence
n
1. (UK) (f) ladefensa
2. (m) l'argument a favor
expr defence minister
(UK) (m / f)ministre de defensa
expr in defence of
en defensa de

defenceless
adj
(UK) indefens

defend
v tr defensar
To defend yourself against (accusations) - Defensar-se de (les acusacions)

defender
n
1. [SPORT] (m) eldefensa
2. (m / f)defensor

defense
n
1. (f) ladefensa
2. (m) l'argument a favor
expr defense minister
(US) (m / f)ministre de defensa
expr in defense of
en defensa de

defenseless
adj
(US) indefens

defensiveness
n (f) l'actitud defensiva

defer
v tr ajornar
> defer to
v.c. intr sotmetre's / abaixar-se / humiliar-se

deference
n (f) ladeferència

deferent
adj
deferent

deferential
adj
deferent

deferentially
adv deferentment

defervescence
n (f) ladefervescència

defiance
n
1. (m) eldesafiament / esperit provocador / (f) larebel·lia
expr in defiance of (the law, etc.)
en contra de / transgredint / infringint / desacatant / desobeint (la llei, etc.)

defiant
adj
desafiador

defibrillator
n (m) eldesfibril·lador

deficiency
n
1. (f) ladeficiència
2. (f) lacarència

deficient
adj
deficient

deficit
n (m) eldèficit

defile
v tr adulterar

define
v tr definir

definite
adj

1. definitiu
2. manifest / evident / clar
3. segur
4. [LING] definit / determinat
The definite article - L'article definit (o determinat)

definitely
adv sens dubte / decididament

definition
n (f) ladefinició

definitive
adj
definitiu

definitively
adv definitivament

deflagration
n (f) ladeflagració

deflate
v
1. tr desinflar
2. tr [FIN] provocar deflació

deflation
n (f) ladeflació

deflationary
adj
deflacionista
n.b. 'Deflacionari' does not appear in Catalan monolingual dictionaries but it is widely used.

deflect
v
1. tr desviar
2. tr eludir

defo
adv (slang) sens dubte

deforest
v tr desforestar

deforestation
n (f) ladesforestació

deform
v tr deformar

deformed
adj
deforme / esguerrat

defray
v tr sufragar

defrost
v
1. tr desgelar / desglaçar / descongelar
2. intr desgelar-se / desglaçar-se / descongelar-se

deft
adj
hàbil / destre

deftly
adv hàbilment

defunct
adj
desaparegut / arruïnat

defuse
v
1. tr [a bomb] desactivar
2. tr [a situation] apaivagar / calmar

degenerate
n (m / f)degenerat
adj
degenerat / decadent
v intr degenerar

degrade
v tr degradar / abaixar / humiliar

degree
n
1. (m) el[temperature] grau
2. (m) el[math] grau
3. (m) elpunt / nivell
4. (f) lallicència
expr degree of separation
(m) elgrau de separació
expr by degrees
a poc a poc / gradualment
expr third- (first-, second-..) degree burns
(f pl.) lescremades de tercer (primer, segon) grau

dehumanisation
n (UK) (f) ladeshumanització

dehumanise
v tr (UK) deshumanitzar

dehumanising
adj
(UK) deshumanitzant / deshumanitzador

dehumanization
n (f) ladeshumanització

dehumanize
v tr deshumanitzar

dehumanizing
adj
deshumanitzant / deshumanitzador

dehumidifier
n (m) eldeshumidificador

dehumidify
v tr dehumidificar

dehydrate
v
1. intr deshidratar-se
2. tr deshidratar

dehydrated
adj
deshidratat

dehydration
n (f) ladeshidratació

deign
v intr [~ to] dignar-se (a)

deity
n (f) ladeïtat

dejected
adj
decaigut / desanimat / abatut

dejectedly
adv desanimadament

deke
n (f) la[ice hockey] finta
v intr [ice hockey] fer una finta

delay
n
1. (m) elretard / endarreriment / (f) lademora
v tr retardar / endarrerir
Hospital officials delayed informing the families of those affected. - Els oficials de l'hospital van endarrerir d'informar les famílies dels afectats.

delegate
n (m / f)delegat
v
1. tr delegar
2. intr delegar

delegation
n (f) ladelegació

delete
v
1. tr suprimir[Termcat]
2. tr esborrar

deleterious
adj
deleteri

deliberate
adj
deliberat / intencionat
v
1. tr deliberar
2. intr deliberar

deliberately
adv intencionadament / volgudament

deliberation
n
1. (f) ladeliberació
2. (f) laponderació / moderació

delicacy
n
1. (m) elrequisit / plat exquisit / (f) l'exquisidesa

delicate
adj

1. delicat
2. fràgil

delicatessen
n (f) laxarcuteria

delicious
adj
deliciós / boníssim

delight
n (m) elplaer
v
1. tr delectar / encantar
2. intr [~ in] delectar-se (en)
> delight in
v.c. intr delectar-se en

delighted
adj
encantat / entusiasmat
expr to be delighted with (something)
alegrar-se (d'alguna cosa, d'un fet)

delightful
adj
encantador / delitós
It's delightful. - És una delícia.

delightfully
adv deliciosament

delimit
v tr delimitar

delineate
v tr delinear / esbossar

delineation
n
1. (f) larepresentació / (m) elretrat / esbós

delinquency
n
1. (f) ladelinqüència
2. [FIN] (f) lamorositat
expr delinquency rate
[FIN] (f) lataxa de morositat

delinquent
n (m / f)delinqüent
Delinquent children - Menors delinqüents
adj

1. delictiu / delictuós
Delinquent act - Acte delictuós
Delinquent behaviour (Br.) / behavior (Am.) - Comportament delictiu
2. [FIN] morós

delirious
adj

1. delirant
2. exultant
To be delirious with joy. - Exultar / exultar d'alegria.

delirium
n (m) eldeliri
expr delirium tremens
(m) eldelírium trèmens

deliver
v
1. tr repartir / lliurar
2. tr [MED] atendre a una dona durant el part
3. tr [MED] donar a llum
> deliver up
v.c. tr lliurar

deliverance
n (m) l'alliberament

delivery
n
1. (m) ellliurament / repartiment / (f) latramesa
2. [MED] (m) el[birth] part

expr delivery charges
(m pl.) elsports

delta
n
1. (m) eldelta
2. (f) la[Greek letter] delta

delude
v
1. tr enganyar
2. [~ yourself] enganyar-se

deluge
n
1. (m) eldiluvi / (f) l'inundació
2. (f) la[fig.] allau

v
1. tr inundar
2. tr [fig.] inundar

delusion
n
1. (f) ladelusió / il·lusió / (m) l'engany / deliri
expr delusions of grandeur
(m pl.) elsdeliris de grandesa

delusional
adj
il·lusori

delve
v intr furgar / burxar / indagar
> delve into
v.c. intr furgar

demagnetise
v tr (UK) desmagnetitzar

demagnetize
v tr desmagnetitzar

demagogic
adj
demagògic

demagogue
n (m / f)demagog

demagoguery
n (f) lademagògia

demagogy
n (f) lademagògia

demand
v
1. tr exigir / reclamar
2. intr voler saber
'Why are you doing this?', Kris demanded. - 'Per què feu això?', va voler saber la Kris.
n

1. (f) lareivindicació / exigència / reclamació

1. (f pl.) lesobligacions / (m pl.) elsdeures
The demands of work. - Les obligacions laborals.
expr in demand
sol·licitat
expr on demand
a demanda / sota demanda / a petició / a la carta

demanding
adj
exigent

demarcate
v tr delimitar

demarcation
n (f) lademarcació
expr point of demarcation
(m) elpunt de referència

demean
v
1. tr degradar / abaixar / humiliar / denigrar
2. [~ yourself] humiliar-se / abaixar-se

demeanor
n
1. (f) laconducta / (m) elcapteniment

demeanour
n
1. (f) laconducta / (m) elcapteniment

demented
adj
dement

dementia
n (f) lademència

demerit
n
1. (m) l'inconvenient
2. (US) (f) lasanció

demilitarisation
n (UK) (f) ladesmilitarització

demilitarise
v tr (UK) desmilitaritzar

demilitarization
n (f) ladesmilitarització

demilitarize
v tr desmilitaritzar

demob
v tr (UK) (colloq) desmobilitzar

demobilise
v tr (UK) desmobilitzar

demobilize
v tr desmobilitzar

democracy
n (f) lademocràcia
expr on-line democracy
(f) lademocràcia electrònica

democratic
adj
democràtic

democratically
adv democràticament

Democratic Republic of the Congo
n (f) laRepública Democràtica del Congo

democratise
v tr (UK) democratitzar

democratize
v tr democratitzar

demographic
adj
demogràfic

demographically
adv demogràficament

demographics
n (f) lademografia

demography
n (f) lademografia

demolish
v tr enderrocar / destruir / destrossar / demolir

demolition
n
1. (f) lademolició
2. (m) l'enderrocament

demon
n (m) eldimoni

demonstrable
adj
manifest

demonstrably
adv manifestament

demonstrate
v
1. intr [protest] manifestar-se
2. tr [show] demostrar

demonstrative
adj
efusiu

demonise
v tr (UK) demonitzar

demonize
v tr demonitzar

demonstration
n
1. (f) lamanifestació
n.b. 'Manifestació' means 'demonstration' in the protest sense.

2. (f) lademostració
n.b. 'Demostració' means 'demonstration' as in showing how something works or what it can do.

demonstrator
n (m / f)manifestant

demoralise
v tr (UK) desmoralitzar

demoralising
adj
(UK) desmoralitzador

demoralize
v tr desmoralitzar

demoralizing
adj
desmoralitzador

demotic
adj

1. Demotic[LING] demòtic
2. demòtic / popular

demure
adj
púdic / modest / pudorós

demurely
adv púdicament / modestament

den
n
1. (m) elcau
2. (UK) (dated) (m) l'estudi
expr den of iniquity
(m) l'antre de perdició

dendrite
n (f) ladendrita

denial
n
1. (f) lanegació / (m) eldesmentiment
expr denial of service attack
(m) l'atac de denegació de servei

denigrate
v tr denigrar / menysprear / desdenyar

denigration
n (f) ladenigració

denim
n (m) eldenim / teixit texà

denitrification
n (f) ladesnitrificació

Denmark
n (f) laDinamarca

denomination
n
1. [RELIG] (f) laconfessió
2. [FIN] (m) elvalor (d'una moneda)

denominator
n (m) eldenominador

denote
v tr denotar

denouement
n (m) eldesenllaç / resultat

denounce
v
1. tr denunciar
2. condemnar / censurar

dense
adj

1. dens
n.b. 'Dens' means 'dense' as in the opposite of 'sparse'.

2. estúpid
n.b. 'Estúpid' means 'dense' as in 'thick / stupid'.

densely
adv densament

densification
n (f) ladensificació

density
n (f) ladensitat

dent
n (m) elbony
v tr abonyegar
expr to make a dent in (something)
produir efecte / fer forat (esp. en un menjar)

dentist
n (m / f)dentista

dentistry
n (f) l'odontologia

denture
n (f) ladentadura postissa

denunciation
n (f) ladenúncia

deny
v
1. tr negar / denegar / refutar / rebutjar / desmentir
2. [~ yourself (sth)] passar privacions

depart
v intr partir / sortir
> depart from
v.c.
1. intr arrencar de / partir de
2. intr desviar-se de

department
n

1. (m) eldepartament

1. (f) lamatèria / disciplina / especialitat / (m) l'àmbit / camp
expr department store
(m) elgran magatzem

departmental
adj
departamental

departure
n
1. (f) lasortida
2. (f) lapartença / partida
expr departure gate
(f) laporta d'embarcament

depend
v intr dependre
> depend on
v.c.
1. refiar-se (de) / confiar en
You can always <b>depend on</b> a friend - D'un amic sempre te'n pots refiar
2. dependre de

dependable
adj
fiable / de fiar / (digne) de confiança

dependence
n (f) ladependència

dependency
n (f) ladependència

dependent
adj
dependent

depict
v tr representar / mostrar

depilation
n (f) ladepilació

deplete
v tr exhaurir
expr depleted uranium
(m) l'urani empobrit

depletion
n
1. (m) l'exhauriment / (f) lareducció

deplorable
adj
deplorable

deplorably
adv deplorablement

deplore
v tr deplorar

deploy
v
1. tr [troops] desplegar
2. tr posar en pràctica / aplicar / executar

deployment
n

1. (m) el[~ of troops] desplegament

1. (m) l'ús / (f) l'aplicació / execució

depolarisation
n (UK) (f) ladespolarització

depolarise
v tr (UK) despolaritzar

depolarization
n (f) ladespolarització

depolarize
v tr despolaritzar

depoliticisation
n (UK) (f) ladespolitització

depoliticise
v tr (UK) despolititzar

depoliticization
n (f) ladespolitització

depoliticize
v tr despolititzar

depopulate
v tr despoblar

depopulation
n (f) ladespoblació

deport
v tr deportar

deportation
n (f) ladeportació

depose
v tr deposar / destronar

deposit
v
1. tr (US) [FIN] ingressar
2. tr dipositar
n
1. (f) labestreta
n.b. 'Bestreta' means 'deposit' in the sense 'advance fee' (e.g. 'The landlord wants a deposit of three months' rent').

2. (m) l'ingrés
n.b. 'Ingrés' means 'deposit' in the sense 'a deposit was credited to my account by mistake'.

depot
n
1. (m) eldipòsit / magatzem
2. [TRANSP] (f) l'estació

depraved
adj
depravat

deprecate
v
1. tr [IT] assenyalar que un mètode, element o atribut és obsolet
2. tr desaprovar / recriminar

deprecating
adj
desaprovador / recriminatori

deprecatingly
adv en to recriminatori

depreciate
v intr depreciar-se / devaluar-se

depreciation
n (f) ladepreciació

depress
v
1. tr deprimir
2. tr [push down] pitjar
3. tr [FIN] reduir

depressant
n (m) eldepressor

depressed
adj
deprimit

depressing
adj
depriment / depressiu

depression
n
1. (m) l'abatiment / desànim / (f) ladepressió
2. [FIN] (f) ladepressió

1. (f) ladepressió / (m) elclot / sot / forat
1. (m) elfondal / (f) lafondalada
5. [WEATHER] (f) ladepressió atmosfèrica

depressive
adj
depressiu
n (m / f)depressiu

deprivation
n (f) laprivació

deprive
v tr privar / negar

depth
n (f) laprofunditat
expr to be out of your depth
no estar a l'altura
I'm out of my depth here. - Aquí ja no hi arribo (el meu intel·lecte no ho comprèn).
expr in depth
a fons / en profunditat
expr the depths of despair
l'abisme de la desesperació

deputy
adj
sots- / vice- / adjunt / vicari
n
1. (m / f)suplent / substitut / vicari
2. (m / f)lloctinent
3. (US) (m / f)ajudant del sheriff
4. (m / f)diputat
expr deputy director
(m / f)sotsdirector

derail
v intr descarrilar

derby
n (m) elderbi

derelict
adj
abandonat
n (m / f)indigent

dereliction
n (m) l'abandó / abandonament
expr dereliction of duty
(f) lanegligència

derision
n (m) l'escarni / escarn

derisory
adj
irrisori

derive
v
1. tr obtenir
2. tr derivar
'Avellana', derived from the Latin 'abellana'. - 'Avellana', derivat del llatí 'abellana'.

dermatitis
n (f) ladermatitis
expr atopic dermatitis
(f) ladermatitis atòpica

dermatology
n (f) ladermatologia

dermatophyte
n (m) eldermatòfit

dermatosis
n (f) ladermatosi

dermis
n (m) elderma

derogation
n (f) laderogació

derogatory
adj
despectiu / ofensiu / insultant

desalination
n (m) eldessalatge

descend
v intr descendir
> descend on
v.c. envair
Every summer a million tourists descend on the city. - Cada estiu la ciutat és envaït per un milió de turistes.

descendent
n (m / f)descendent

descent
n
1. (m) eldescens / (f) labaixada

describe
v tr descriure / definir

description
n (f) ladescripció

desecrate
v tr profanar

desecration
n (f) laprofanació

desensitisation
n (UK) (f) lainsensibilització

desensitise
v tr (UK) insensibilitzar

desensitization
n (f) lainsensibilització

desensitize
v tr insensibilitzar

desert
n (m) eldesert
v
1. tr abandonar
2. tr [army, party, cause..] desertar
3. intr [army, party, cause..] desertar
expr desert island
illa deserta

desertification
n
1. (f) ladesertificació
2. (f) ladesertització
n.b. 'Desertització' means desertification resulting from climatic variations.

desertion
n (f) ladeserció

deserve
v tr merèixer
We deserve to know the truth. - Mereixem saber la veritat.

desiccate
v tr dessecar / assecar / deshidratar
expr desiccated coconut
(m) elcoco dessecat

desiccation
n
1. (f) ladessecació / sequera / secada / (m) eldessecament

design
v tr dissenyar / concebre / establir
n

1. (m) eldisseny

1. (m) eldesigni / propòsit / (f pl.) lespretensions

designer
n
1. (m / f)dissenyador
2. (before noun) de marca
Designer jeans - Texans de marca

desirable
adj
desitjable

desire
n (m) eldesig / afany / anhel
v tr desitjar

desist
v intr [~ from] desistir (de)

desk
n
1. (m) l'escriptori
2. (m) elpupitre
expr front desk
(f) larecepció

desktop
n [IT] (m) l'escriptori[Termcat]
expr desktop publishing
(f) l'autoedició[Termcat]

despair
v intr desesperar(-se)
n
1. (f) ladesesperació / consternació / (m) eldesànim / desconsol / abatiment / desengany
expr to despair of (something / someone)
estar desenganyat d'(una cosa / d'una persona) / desenganyar-se'n
expr to despair of (doing something)
perdre l'esperança de (fer una cosa)

desperate
adj

1. desesperat
2. inquiet / ansiós
expr to be desperate for (work, etc.)
estar molt necessitat de (feina, etc.)

deperately
adv
1. desesperadament / urgentment / peremptòriament / imperiosament
2. a tot preu / de totes passades / costi el que costi

desperation
n (f) ladesesperació

despise
v tr menysprear / odiar / abominar

despite
prep malgrat

despondency
n (m) eldesànim / descoratjament

despondent
adj
desanimat / descaigut / abatut
To become despondent - Desanimar-se / descoratjar-se

despondently
adv desanimadament

despot
n (m / f)dèspota

despotic
adj
despòtic

despotism
n (m) eldespotisme

dessert
n (f pl.) lespostres

dessication
n (f) ladessecació

destabilisation
n (UK) (f) ladesestabilització

destabilise
v (UK) desestabilitzar

destabilization
n (f) ladesestabilització

destabilize
v tr desestabilitzar

destination
n (f) ladestinació / arribada
expr port of destination
(m) elport d'arribada
expr tourist destination
(m) ellloc de visita turística

destiny
n (m) eldestí

destitute
adj

1. indigent / desemparat / desvalgut
2. the destituteels necessitats
expr destitute of (something)
mancat de / privat de

destitution
n (f) laindigència

destroy
v tr destruir / destrossar

destroyer
n
1. (m) el[ship] destructor
2. destructor

destruction
n (f) ladestrucció / devastació

destructive
adj
destructiu

destructively
adv destructivament

destructiveness
n
1. (m) l'esperit destructiu / (f) latendència destructiva / capacitat de destrucció

desulfurization
n (US) (f) ladessulfuració

desulphurisation
n (UK) (f) ladessulfuració

desulphurization
n (UK) (f) ladessulfuració

detach
v tr desprendre / separar

detached
adj
distant / imparcial
expr detached house
(UK) (f) lacasa unifamiliar

detachment
n
1. (f) laindiferència / (f) laseparació / desconnexió / (m) l'alliberament / distanciament / allunyament
2. (m) eldespreniment
3. (m) eldestacament militar

detail
n
1. (m) eldetall / peculiaritat
2. details (f pl.) lesdades
expr attention to detail
(m) l'amor pel detall / detallisme
expr contact details
(f pl.) lesdades personals / senyes
expr to go into detail
detallar
expr in detail
detalladament
expr in great detail
amb tots els ets i uts
expr small details
(f pl.) lesminúcies

detain
v tr retenir / detenir

detect
v tr descobrir / percebre / notar / copsar

detective
n (m / f)detectiu
expr detective novel
(f) lanovel·la de detectius / novel·la negra / novel·la policíaca
expr detective sergeant
(m / f)subinspector (de policia)

detector
n (m) eldetector
expr metal detector
(m) eldetector de metalls

detergent
n (m) eldetergent

deteriorate
v intr deteriorar-se

deterioration
n (m) eldeteriorament / empitjorament

determination
n (f) ladeterminació

determine
v tr determinar / esbrinar / establir

determined
adj
determinat / tenaç / tossut

deterrence
n (f) ladissuasió

deterrent
n
1. (f) lamesura (o capacitat o força) dissuasiva / (m) l'element dissuasori

detest
v tr odiar / abominar

dethrone
v tr destronar / deposar

detonate
v
1. tr fer esclatar / fer explotar
2. intr detonar

detonation
n (f) ladetonació

detonator
n (m) eldetonador

detour
n
1. (f) lamarrada / volta / (m) elrodeig / tomb

detox
n (f) ladesintoxicació
v
1. tr desintoxicar
2. intr desintoxicar-se

detoxification
n (f) ladesintoxicació

detract
v intr [~ from (something)] afeblir / impedir / detractar / denigrar / desacreditar / treure mèrit

detraction
n (f) ladetracció

detractor
n (m / f)detractor / crític

detriment
n (m) eldetriment
expr to the detriment of
en detriment de
expr without detriment to

detritus
n (m) eldetritus

devaluation
n (f) ladevaluació

devalue
v tr devaluar

devastate
v tr devastar

devastated
adj

1. desconsolat / afligit
2. arruïnat / destrossat

devastating
adj

1. devastador / atroç / arrasador / demolidor
2. poderós

devastation
n
1. (f) ladevastació / destrossa / hecatombe / (m) l'estrall / daltabaix

develop
v
1. tr desenvolupar / expandir
2. tr desenvolupar / inventar / crear / concebre / [a theory] formular / [an idea] articular
3. tr elaborar
4. tr adquirir
5. tr [MED] agafar / contraure
6. tr revelar
> develop into
v.c. intr convertir-se en

developed
adj
civilitzat / madur / avançat

developer
n
1. [IT] (m / f)desenvolupador[Termcat]
2. (m / f)constructor
expr property developer
(m / f)promotor immobiliari

developing country
n (m) elpaís en vies de desenvolupament

developing world
n (m) elmón en vies de desenvolupament

development
n

1. (m) eldesenvolupament[Termcat]

1. (m) l'avenç / (f) lainnovació / (f) lanovetat / millora
3. (f) l'urbanització
4. (m) l'esdeveniment
A recent development. - Una cosa recent / una cosa de fa poc / una novetat

developmental
adj

1. en desenvolupament
2. de(l) desenvolupament
expr developmental biology
(f) labiologia del desenvolupament
expr developmental psychology
(f) lapsicologia del desenvolupament

deviancy
n (f) ladesviació / anormalitat / aberració / perversió (sexual, p. ex.)

deviant
adj
anormal / no normal / desviat / depravat (afectat d'una perversió, esp. sexual)
n (m / f)depravat

deviate
v intr desviar-se
> deviate from
v.c. intr desviar-se de

deviation
n (f) ladesviació
expr standard deviation
(f) ladesviació tipus / desviació estàndard / desviació típica

device
n

1. (m) eldispositiu / mecanisme
2. (m) l'artefacte explosiu
3. (m) elrecurs

1. (m) elginy / (f) lamaquinació

devil
n (m) eldiable / dimoni
What the devil has happened to him? - Què dimonis (o diantre) li ha passat?
expr better the devil you know than the devil you don't
val més un boig conegut que un savi per conèixer
expr between the devil and the deep blue sea
entre l'espasa i la paret
expr to play devil's advocate
fer d'advocat del diable

devilment
n (f) ladiableria / entremaliadura

devilry
n (f) ladiableria / entremaliadura

devious
adj

1. pèrfid
2. [route or path] tortuós / recargolat

devoid
adj
[~ of] lliure de

devote
v tr dedicar / consagrar

devoted
adj
lleial / abnegat / amantíssim / incondicional / dedicat
To be devoted to (somebody). - Tenir devoció a (algú) / sentir adoració per (algú) / viure consagrat a (algú) / desviure's per (algú).

devotee
n (m / f)devot

devotion
n
1. (f) ladedicació / (m) elzel
2. (f) l'adoració
3. [RELIG] (f) ladevoció / unció

devour
v tr cruspir

devout
adj
devot / pietós / piadós

dew
n (f) larosada
expr dew point
(m) elpunt de rosada

dexterity
n (f) ladestresa / habilitat / traça

dexterous
adj
destre / hàbil

diabetes
n (f) ladiabetis

diabetic
n (m / f)diabètic
adj
diabètic

diabolic
adj
diabòlic / pervers / maligne / pèrfid

diabolical
adj

1. diabòlic / pervers / maligne / pèrfid
2. (UK) (colloq) espantós

diabolically
adv
1. diabòlicament
2. (UK) (colloq) fatal

diagenesis
n (f) ladiagènesi

diagnose
v tr diagnosticar

diagnosis
n
1. (f) ladiagnosi / (m) eldiagnòstic

diagnostic
adj
diagnòstic

diagonal
adj
diagonal

diagonally
adv diagonalment / en diagonal
expr diagonally across
en diagonal

diagram
n (m) l'esquema / diagrama / gràfic

diagrammatic
adj
esquemàtic / gràfic

diagrammatically
adv esquemàticament / gràficament

dial
v tr marcar

dialect
n (m) eldialecte

dialectal
adj
dialectal

dialog
n
1. (m) eldiàleg / (f) lainterlocució
expr dialog box
(m) elquadre de diàleg[Termcat]

dialogue
n
1. (m) eldiàleg / (f) lainterlocució

dialysis
n (f) ladiàlisi

diamagnetism
n (m) eldiamagnetisme

diameter
n (m) eldiàmetre

diametrically
adv diametralment

diamond
n (m) eldiamant
adj
de diamant

diaper
n (US) (m) elbolquer

diaphanous
adj
diàfan

diaphoresis
n (f) ladiaforesi

diaphragm
n (m) eldiafragma

diarrhea
n (US) (f) ladiarrea

diarrhoea
n (UK) (f) ladiarrea

diary
n
1. (f) l'agenda / (m) eldiari / dietari
2. (US) (m) eldiari / dietari

diastole
n (f) ladiàstole

diastolic
adj
diastòlic

diathesis
n (f) ladiàtesi
Bleeding diathesis - Diàtesi hemorràgica

diatribe
n (f) ladiatriba

diazepam
n (m) eldiazepam

dice
n (m) eldau

dick
n
1. (vulg) [ANAT] (f) lacigala
2. (vulg) (m) elcaracollons
> dick around
v.c.
1. intr (UK) (colloq) divertir-se (perdent el temps)
2. tenir relacions sexuals amb més d'una persona

dickens
n the dickens (dated) dimonis
What the dickens has happened to him? - Què dimonis li ha passat?
Where the dickens was he? - On dimonis estava?
expr like the dickens

1. molt
2. molt bé
3. a més no poder

dickhead
n (vulg) (m) elcarallot

dictator
n (m) eldictador

dictatorship
n (f) ladictadura

diction
n (f) ladicció / elocució / pronunciació

dictionary
n (m) eldiccionari

diddly
n (US) (colloq) res

die
v dying
1. intr morir(-se)
2. intr desaparèixer, morint-se
3. intr espatllar-se
n
1. (m) eldau
2. (f) lamatriu
expr never say die
no donar-se per vençut / no rendir-se
> die out
v.c. intr desaparèixer, morint-se

diehard
adj
incondicional / intransigent
n (m / f)intransigent / defensor de causes perdudes

dielectric
n (m) eldielèctric
adj
dielèctric

diencephalon
n (m) eldiencèfal

diesel
n (m) eldièsel
Diesel engine - Motor dièsel

diet
n
1. (f) ladieta / alimentació / (m) elrègim
expr balanced diet
(f) ladieta equilibrada

dietary
adj
dietètic

dietitian
n dietista

difference
n (f) ladiferència
expr to make a difference
ser una millora / servir d'alguna cosa / servir de molt / tenir importància / tenir un efecte / fer efecte
expr what difference does it make?
quin mal hi ha?

different
adj
distint / diferent

differential
adj
diferencial
n (m) eldiferencial

differentiate
v tr diferenciar

differentiation
n (f) ladiferenciació

differently
adv d'una forma diferent / de forma diferent / d'una manera diferent / de manera diferent

difficult
adj

1. difícil
It's difficult to say. - Fa de mal dir.
Sitting was difficult. - Vaig tenir treballs per seure.
2. complicat / delicat
3. intractable

difficulty
n
1. (f) ladificultat
2. (m) elcontratemps
expr in difficulty
en perill / en (un) destret / amb el dogal al coll / amb l'aigua al coll
expr with difficulty
amb dificultat / difícilment / dificultosament / amb esforç
expr without difficulty
com si res

diffidence
n
1. (f) lafalta de confiança / desconfiança / timidesa / (f) lainseguretat

diffident
adj
tímid / insegur / cohibit

diffraction
n (f) ladifracció

diffuse
v tr difondre

diffuser
n (m) eldifusor

dig
v digging tr cavar
n
1. (m) eljaciment / (f) l'excavació
1. (m) el[poke] cop de colze / (f) l'empenta
3. (f) la[cutting remark] pulla

expr to dig your own grave
cavar la seva pròpia fossa
> dig in
v.c.
1. intr atrinxerar-se
2. intr devorar / cruspir
> dig into
v.c.
1. intr devorar / cruspir-se
2. intr furgar
> dig out
v.c. tr treure excavant / desenterrar
> dig over
v.c. tr llaurar
> dig up
v.c. tr desenterrar

digest
v tr digerir

digester
n (m) eldigestor

digestible
adj
digerible

digestion
n (f) ladigestió

digestive
adj
digestiu
n (UK) (f) lagaleta (dolça) feta amb farina integral
expr digestive system
(m) l'aparell digestiu

digger
n (f) l'excavadora

digibox
n (m) elreceptor de televisió digital

digit
n
1. [MATH] (m) eldígit
2. [ANAT] (m) eldit

digital
adj
digital

digital camera
n (f) lacàmera digital

digitally
adv digitalment

digital photography
n (f) lafotografia digital

dignified
adj
digne

dignity
n (f) ladignitat

digress
v intr divagar / saltar d'una cosa a l'altra

digression
n (f) ladivagació

dike
n (m) eldic

dilapidated
adj
ruïnós / rònec

dilemma
n (m) eldilema

diligence
n (f) ladiligència

diligent
adj
diligent / escrupolós / fet a consciència (una feina, etc.)

diligently
adv diligentment / escrupolosament / a consciència (la realització d'una activitat)

dill
n
1. [FOOD] (m) l'anet
2. (Aus) (colloq) (m / f)idiota

dill brain
n (Aus) (colloq) (m / f)idiota

dilute
v
1. tr diluir / aigualir
2. tr afeblir

dim
adj

1. [not bright] obscur / fosc / esmorteït
2. [unfavourable] negatiu / advers
3. [memories, recollection] borrós
4. [future, prospects] poc prometedor
5. (colloq) [stupid] idiota / estúpid
v
1. tr atenuar / enfosquir / esmorteir
2. intr atenuar-se / enfosquir-se

dime
n (US) (f) lamoneda de 10 centaus
expr a dime a dozen
(US) (haver-hi) per donar i vendre / (haver-hi) per triar i remanar
Even in Hollywood, where film stars are a dime a dozen, Winslet shone extra bright - Fins i tot a Hollywood, on d'estrelles n'hi ha per triar i remenar, Kate Winslet brillava

dimension
n

1. (f) ladimensió

1. (m) l'abast / (f) lamagnitud
3. (m) elvessant / aspecte

diminish
v
1. tr disminuir
2. tr treure importància a

dimness
n (f) lapenombra

dimple
n (m) elclotet

dimwit
n (m / f)idiota

dim-witted
adj
ximple / babau / poca-solta

din
n (m) l'aldarull / avalot / xivarri / tumult

diner
n
1. (m) elrestaurant econòmic
2. (m / f)comensal

ding-dong
n
1. (UK) (colloq) (m) l'altercat
2. (US) (colloq) (m / f)neci

dinghy
n
1. (m) elbot
2. (m) el[rubber ~] llanxa pneumàtica

dingo
n (m) eldingo

dingy
adj
sòrdid / brut (i fosc)

dining room
n (m) elmenjador

DINKY (Double Income No Kids Yet)
acr parella jove sense fills en què ambdós treballen

dinner
n (m) elsopar
expr dinner jacket
(UK) (m) l'esmòquing
expr have dinner
sopar

dino
n (colloq) (m) eldinosaure

dinosaur
n (m) eldinosaure

dingbat
n (US) (slang) (m / f)idiota / neci

dint
n paraula usada en l'expressió 'by dint of'
expr by dint of
a força de / per mitjà de / mitjançant

diocese
n (f) ladiòcesi

dioxane
n (m) eldioxà

dioxide
n (m) eldiòxid

dioxin
n (f) ladioxina

dip
v
1. tr submergir / enfonsar
2. tr banyar
3. tr sucar
4. intr davallar
n

1. [FOOD] (f) lasalsa

1. (m) elbany / cabussó / capbussó / (f) lacapbussada / cabussada
1. (f) labaixada / (m) eldescens / pendent
> dip down
v.c. intr davallar
> dip into
v.c.
1. intr tractar breument
2. intr fullejar
3. intr extreure (diners, d'un fons)

diphtheria
n (f) ladiftèria

diplodocus
n (m) eldiplodoc / diplodocus

diplomacy
n (f) ladiplomàcia

diplomat
n (m / f)diplomàtic

diplomatic
adj
diplomàtic

diplomatically
adv diplomàticament

diptych
n (m) eldíptic

dire
adj

1. cuitós / extrem / radical / alarmant / funest
Dire need - Necessitat urgent
2. (UK) (colloq) mal / dolent

direct
adj
directe

direction
n
1. (f) ladirecció / (m) elrumb
2. (f) l'instrucció

directional
adj
direccional
expr directional antenna
(m) l'antena direccional[Termcat]

directly
adv
1. directament
2. sense dilació
3. (UK) (dated) aviat

directness
n (f) lafranquesa / rotunditat

director
n (m / f)director
expr managing director
(m / f)director executiu

directory
n
1. (m) eldirectori
2. (m) elnomenclàtor

dirge
n
1. (f pl.) lesabsoltes / (m) elcant fúnebre / rèquiem / gori-gori

dirigible
n (m) eldirigible

dirt
n
1. (f) labrutícia / ronya
2. (f) laterra (solta
expr dirt poor
pobre com una rata
expr dirt road

dirty
adj

1. brut
2. verd / pornogràfic / obscè
3. deshonest
v tr embrutar
expr dirty bomb
(f) labomba 'bruta'

disability
n (f) ladiscapacitat
expr disability pension
(f) lapensió d'invalidesa

disable
v tr inhabilitar / desactivar

disabled
adj

1. minusvàlid / invàlid / disminuït
2. impedit
n the disabled (m pl.) elsminusvàlids / disminuïts
A (physically / mentally) disabled person - Un minusvàlid / disminuït (físic / psíquic)

disadvantage
n
1. (m) l'inconvenient / desavantatge
2. (f) lamancança (personal)

disadvantageous
adj
advers

disaffection
n
1. (m) eldescontentament / (f) ladeserció

disagree
v intr discrepar / estar en desacord / mostrar-se en desacord / dissentir / desacordar / divergir
> disagree with
v.c. intr no estar d'acord amb

disagreeable
adj
enutjós

disagreement
n
1. (m) eldesacord
2. (f) ladesavinença / contradicció / discrepància

disallow
v
1. tr refusar / rebutjar
2. tr [SPORT] anul·lar

disappear
v
1. intr desaparèixer
2. intr esvair-se
3. intr anar-se'n / tocar el dos

disappearance
n (f) ladesaparició

disappoint
v tr decebre

disappointed
adj

1. decebut
2. frustrat
Disappointed hopes - Esperances frustrades

disappointing
adj
decebedor

disappointment
n
1. (m) eldesengany / desencant / desplaer / enuig / descontentament / (f) ladecepció / desil·lusió

disapproval
n
1. (f) ladesaprovació / mala disposició / indisposició
2. (f pl.) lescrítiques

disapprove
v
1. tr [~ of] desaprovar / ser contrari a / no estar d'acord amb / trobar malament / veure amb mals ulls
2. tr (US) desaprovar / ser contrari a / no estar d'acord amb / trobar malament / veure amb mals ulls
3. intr desaprovar / ser contrari / no estar d'acord

disapproving
adj
desaprovador

disapprovingly
adv amb desaprovació

disarm
v
1. tr desarmar
2. intr desarmar-se

disarming
adj
que desarma / encantador

disarray
n (m) eldesfici

disaster
n
1. (m) eldesastre / (f) ladesgràcia
2. (m) elfracàs

expr a disaster waiting to happen
una amenaça permanent / un perill públic / una catàstrofe anunciada

disastrous
adj

1. desastrós / horrible / terrible
2. fallit / frustrat

disastrously
adv desastrosament

disavow
v tr desmentir

disband
v
1. tr dissoldre / desmantellar
2. intr dissoldre's / desmantellar-se

disbelief
n
1. (f) laincredulitat / (f) ladescreença
I am in disbelief. - No m'entra al cap / no m'ho acabo de creure / encara ara no m'ho crec.

disbelieve
v tr no creure / donar per fals

disburse
v tr desemborsar

disbursement
n (m) eldesembors

disc
n
1. (m) el[cd] disc
2. [IT] (m) eldisc
3. [ANAT] (m) eldisc (invertebral)
Slipped disc - Hèrnia discal

discard
v
1. tr [throw away] llençar / arraconar
2. tr [an idea or possibility] descartar
3. intr [get rid of cards] descartar-se

discern
v tr percebre / apreciar / deduir

discharge
n

1. (m) el[of sewage etc.] desguàs / abocament
2. (m) el[of a river] cabal
3. (f) la[of gases] emissió
4. (f) la[secretion] secreció
5. (f) la[of a battery] descàrrega

1. (m) el[of obligation] descàrrec / (f) ladispensació
7. (m) el[of a gun] disparament
8. (m) el[from job] acomiadament
9. (f) la[from hospital] alta
10. (f) la[from prison] posada en llibertat
11. (f) la[from army] llicència absoluta
12. (f) la[cargo] descàrrega

v
1. tr [water] desguassar / abocar
2. tr [gases] emetre
3. tr [from hospital] donar d'alta
4. tr [from work] acomiadar
5. tr [from prison] posar en llibertat
6. tr [from the army] llicenciar
7. tr [from an obligation] dispensar
8. tr [a gun] disparar
9. tr [a duty] executar / complir
10. tr [a debt] liquidar
11. tr [cargo] descarregar

disciple
n
1. [RELIG] (m) eldeixeble
2. (m / f)deixeble
n.b. The feminine of 'deixeble' is 'deixebla'.

disciplinarian
n (m / f)partidari de la disciplina

disciplinary
adj
disciplinari
expr disciplinary proceedings
(m) l'expedient disciplinari

discipline
n (f) ladisciplina
Lack of discipline - Indisciplina
v tr aplicar un correctiu

disclaimer
n
1. (f) larenúncia (de responsibilitat) / (m) eldescàrrec / desmentiment

disclose
v tr divulgar

disclosure
n (f) ladivulgació / revelació

disco
n (f) ladiscoteca
adj
disco
Disco music - Música disco

discography
n (f) ladiscografia

discolor
v
1. tr (US) descolorir / desllustrar / tacar
2. intr descolorir-se / desllustrar-se

discoloration
n
1. (US) (m) eldescoloriment
2. (f) lataca

discolour
v
1. tr (UK) descolorir / desllustrar / tacar
2. intr descolorir-se / desllustrar-se

discolouration
n
1. (UK) (m) eldescoloriment
2. (f) lataca

discombobulate
v tr desconcertar / deixar estupefacte / deixar perplex

discombobulating
adj
desconcertant

discomfit
v tr (lit) desconcertar / torbar

discomfiture
n
1. (m) eldesconcert / (f) latorbació

discompose
v tr destarotar / atabalar

discomposure
n
1. (m) eldesconcert / (f) laconfusió / inquietud

disconcert
v tr desconcertar / torbar

disconcerting
adj
desconcertant
I find it disconcerting. - Em torba.

disconcertingly
adv desconcertantment

disconnect
v
1. tr desconnectar
2. tr desvincular
3. intr desconnectar-se
4. intr desvincular-se
n (f) ladisparitat / desconnexió

disconnection
n (f) ladesconnexió

discontent
n
1. (m) eldescontentament / (f) lainsatisfacció
adj
descontent

discontented
adj
descontent

discontentment
n
1. (m) eldescontentament / (f) ladescontentació

discontinue
v
1. tr [MED] [treatment] interrompre
2. tr abandonar
3. tr deixar de fabricar

discord
n
1. (f) ladiscòrdia
2. [MUSIC] (f) ladissonància

discordance
n (f) ladiscordança / dissonància / disconformitat

discordant
adj
desacordat / discordant / dissonant / disconforme

discotheque
n (dated) (f) ladiscoteca

discount
n (m) eldescompte
n.b. Often written "dte." (e.g. 5% de dte.)

v
1. tr descartar
2. tr [prices] reduir / rebaixar

discourage
v
1. tr descoratjar
2. tr posar impediments (a la proposta d'algú altre)
expr become discouraged
descoratjar-se / desanimar-se

discouragement
n (m) eldescoratjament

discourse
n (m) eldiscurs

discover
v tr descobrir

discoverer
n (m / f)descobridor

discovery
n (m) eldescobriment

discredit
v tr desprestigiar
n (m) eldescrèdit / desprestigi

discrepancy
n (f) ladisparitat / discrepància

discriminate
v
1. tr discriminar / distingir
2. tr [show prejudice] discriminar
> discriminate against
v.c. intr discriminar contra

discrimination
n (f) ladiscriminació

discriminatory
adj
discriminatori

discus
n
1. (m) eldisc
n.b. Disc means discus as in the actual implement that you throw.

2. (m) elllançament de disc
n.b. Llançament de disc means 'discus throw' (i.e. the event).

discuss
v
1. tr discutir / deliberar
2. tr tractar de

discussion
n
1. (f) laconversa / discussió
After some discussion... - Després de deliberar...
Without further discussion... - Sense preàmbuls...
Open discussion of ideas - Confrontació d'idees / (m) eldebat

disdain
n (m) eldesdeny
v tr desdenyar

disdainfully
adv amb desdeny / olímpicament

disease
n
1. (f) lamalaltia / (m) elcontagi

disembowel
v disemboweling, disembowelling tr esbudellar / desbudellar

disenchant
v tr desencisar

disenchanted
adj
desencisat

disenchantment
n (m) eldesencís / desencant

disgrace
n
1. (f) lavergonya
2. (f) ladeshonra
v tr fer quedar malament / desmerèixer (de)
To disgrace yourself - Cobrir-se de vergonya

disgraceful
adj
vergonyós

disgruntled
adj
descontent / disgustat

disguise
n (f) ladisfressa
v tr disfressar / dissimular
expr in disguise
d'incògnit

disgust
n
1. (f) larepugnància / repulsa / (m) elfàstic
2. (f) laindignació

v
1. tr repugnar / repulsar / fastiguejar
2. tr indignar

disgusted
adj

1. fastiguejat
2. indignat

disgusting
adj
fastigós / repulsiu

dish
n
1. (m) el[shallow container] plat
2. (m) el[part of meal] plat
3. (f) la[satellite ~] antena parabòlica
4. (colloq) (m / f)atractiu
5. the dishes (f) lavaixella (bruta)
expr dish it out
criticar (algú) abusivament
> dish out
v.c.
1. (colloq) repartir / donar (lliurement, sense pensar-hi gaire)
2. servir (un àpat, menjar)
> dish up
v.c. tr servir menjar

dishearten
v tr descoratjar
expr become disheartened
descoratjar-se / desanimar-se

disheartenment
n (m) eldescoratjament

disheveled
adj
(US) despentinat

dishevelled
adj
(UK) despentinat

dishonest
adj
deshonest / mentider
A dishonest answer - Una resposta mentidera

dishonesty
n (f) ladeshonestedat / falsedat

dishonor
n (US) (m) eldeshonra / oprobi
v tr deshonrar

dishonour
n (UK) (m) eldeshonra / oprobi
v tr (UK) deshonrar

dishwasher
n
1. (m) el[machine] rentaplats / rentavaixella
2. (m / f)[person] rentaplats

dishy
adj
(dated) atractiu

disillusion
v tr desencantar / desenganyar
n
1. (f) ladesil·lusió / (m) eldesencant

disillusionment
n
1. (f) ladesil·lusió / (m) eldesencant

disinfect
v tr desinfectar

disingenuous
adj
poc honrat / fals

disintegrate
v intr desintegrar-se

disintegration
n (f) ladesintegració

disinterest
n (m) eldesinterès

disinterested
adj

1. desinteressat
2. imparcial

disinterestedly
adv desinteressadament / com aquell qui res

disjunction
n (f) ladisjunció

disk
n (m) eldisc[Termcat]

disk drive
n (f) l'unitat de disc

dislike
v tr no agradar
I dislike him. - (Ell) no m'agrada.

dismal
adj
trist / tètric / llòbrec / depriment / lúgubre

dismantle
v tr desmantellar

dismantlement
n (f) ladesarticulació

dismantling
n (f) ladesarticulació

dismay
n
1. (f) laconsternació / (m) eldesconsol
v tr consternar

dismayed
adj
consternat

dismember
v tr desmembrar

dismemberment
n (m) eldesmembrament

dismiss
v
1. tr [from job] acomiadar / despatxar
2. tr engegar / despatxar
3. tr descartar
4. tr desestimar
expr to dismiss as...
despatxar com... / titllar de...

dismissal
n
1. (m) elrebuig
2. (m) l'acomiadament

dismissive
adj
altiu / indiferent / despectiu

dismount
v
1. tr [from bike] desmuntar
2. tr [from animal] descavalcar
> dismount from
v.c. intr baixar de / desmuntar de

disobedience
n (f) ladesobediència
expr civil disobedience
(f) ladesobediència civil

disobedient
adj
desobedient

disorder
n
1. (m) eldesordre / daltabaix / (f) lacommoció
2. [MED] (m) eltrastorn

expr civil disorder
(f) l'alteració de l'ordre públic

disorderly
adj
convuls / indisciplinat

disown
v tr repudiar / desmentir

disparage
v tr denigrar

disparagement
n (f) ladenigració

disparaging
adj
denigrant / despectiu

disparate
adj
dispar / divers / dissemblant

disparity
n (m) eldesajustament / desajust

dispassion
n
1. (f) laindiferència / (f) lafredor

dispassionate
adj
desapassionat / imparcial / indiferent

dispassionately
adv desapassionadament / imparcialment / amb indiferència

dispatch
v tr trametre
n (f) latramesa
expr to be mentioned in dispatches
rebre una distinció al valor (un militar)

dispel
v tr esvair / treure's de sobre / espolsar-se / foragitar / expulsar

dispensable
adj
prescindible

dispensation
n
1. (f) l'administració
2. [RELIG] (f) ladispensa

dispense
v tr distribuir
> dispense with
v.c. intr prescindir de

dispenser
n (m) eldistribuïdor

dispirited
adj
desanimat

displace
v
1. tr desplaçar
2. tr reemplaçar

displacement
n (m) eldesplaçament

display
v
1. tr exposar
2. tr demostrar
3. tr [IT] visualitzar
n
1. (f) l'exposició / mostra
2. (f) lademostració
3. [IT] (f) lavisualització
4. [IT] (f) lapantalla
expr display cabinet
(f) lavitrina
expr display case
(f) lavitrina
expr to put (something) on display
exposar (alguna cosa)

displease
v tr disgustar

displeasure
n (m) eldisgust / enuig

disposable
adj
d'un sol ús
expr disposable income
(m pl.) elsingressos disponibles

disposition
n

1. (m) eltemperament
2. (~ to / towards) disposició a / inclinació a

1. (f) ladisposició / (m) l'arranjament

dispossess
v tr desposseir

dispossession
n
1. (f) ladespossessió / expropiació / (m) eldespoderament

disproportion
n (f) ladesproporció

disproportionate
adj
desproporcionat

disproportionately
adv desproporcionadament

dispute
n
1. (f) ladisputa / (m) elconflicte
v tr posar en qüestió
expr beyond dispute
irrebatible

disqualification
n (f) ladesqualificació

disqualify
v tr desqualificar

disquiet
n (f) lamaror

disquieting
adj
preocupant

disregard
v tr desatendre / passar per alt / saltar-se / infringir / desacatar
n
1. (f) ladesconsideració / (m) elmenyspreu

disrepair
n -
expr in disrepair
en mal estat / deteriorat / [a house] que amenaça ruïna

disreputable
adj
de mala reputació
Disreputable looking - (amb) mala pinta

disrepute
n
1. (m) eldesprestigi / descrèdit / (f) lamala reputació

disrespectful
adj
irrespectuós / despectiu

disrespectfully
adv irrespectuosament / despectivament

disrupt
v tr interrompre

disruption
n
1. (f) lainterrupció
2. (f) l'alteració
3. (m) l'enrenou
4. (f pl.) lesmolèsties
We apologize for the disruption. - Disculpeu les molèsties.
5. (m) eltrencament / trasbals / trastorn

disruptive
adj
pertorbador

disaccharide
n (m) eldisacàrid

dissatisfied
adj
insatisfet

dissect
v
1. tr dissecar
2. tr [fig.] dissecar

dissection
n (f) ladissecció

dissemble
v
1. tr dissimular / amagar
2. intr dissimular

disseminate
v tr disseminar / divulgar

dissemination
n (f) ladisseminació / divulgació

dissension
n (f) ladissensió

dissent
n
1. (m) eldesacord / (f) ladissensió
2. (US) (m) elvot particular

v intr dissentir / discrepar

dissenter
n (m / f)dissident / discrepant / (algú) que discrepa
n.b. In some cases, 'dissident' is too strong for the English 'dissenter' (being closer to the English 'dissident'). In such cases, 'discrepant' might be a better choice.

dissertation
n (f) latesina

dissident
n (m / f)dissident
adj
dissident

dissimulate
v tr dissimular

dissimulation
n
1. (f) ladissimulació / (m) elfingiment

dissolution
n (f) ladissolució

dissolve
v
1. tr dissoldre / diluir
2. intr dissoldre's / diluir-se
n.b. If you mean 'dissolve' in the sense 'to dissolve a marriage' or 'to dissolve parliament' you need to use 'dissoldre' rather than 'diluir'.

expr to dissolve into tears
desfer-se en llàgrimes

dissonance
n

1. [MUSIC] (f) ladissonància

1. (f) ladissonància / (m) eldesacord
expr cognitive dissonance
(f) ladissonància cognitiva

dissuade
v tr dissuadir

distal
adj
distal

distance
n (f) ladistància
expr in the distance
a l'horitzó
> distance (yourself) from
v.c. distanciar-se de

distant
adj
llunyà / distant / remot / distanciat
A distant look - Una mirada absent

distend
v
1. tr inflar / distendre
2. intr inflar-se / distendre's
Distended stomach. - Panxa inflada.

distention
n (f) ladistensió

distil
v tr destil·lar

distill
v tr (US) destil·lar

distillation
n (f) ladestil·lació

distillery
n (f) ladestil·leria

distinct
adj

1. inconfusible / viu
2. distint
3. (before noun) clar

distinction
n

1. (f) ladistinció

1. (f) ladistinció / (m) l'honor
3. (m) l'excel·lent

expr of distinction
notable / eminent

distinctive
adj
distintiu / diferenciador / peculiar / característic / específic / diferenciat

distinctively
adv marcadament

distinctiveness
n (f) lasingularitat

distinctly
adv clarament

distinguish
v tr distingir / diferenciar
expr to distinguish yourself
distingir-se
> distinguish between
v.c. intr distingir entre

distinguishable
adj
conspicu / diferenciable

distinguished
adj
distingit / il·lustre / eminent / prestigiós / de prestigi / de renom

distort
v tr deformar / distorsionar / tergiversar / alterar

distortion
n (f) ladeformació / distorsió / tergiversació / desfiguració

distract
v tr distreure / torbar

distractedly
adv distretament

distraction
n
1. (f) ladistracció / torbació / (m) eltorbament

distraught
adj
consternat / desfet / atordit

distress
v
1. tr afligir / entristir
2. tr angoixar / anguniar
n
1. (f) l'angoixa / angúnia / consternació / (m) elneguit
2. [MED] (m) eldestret

distressed
adj
desconsolat

distribute
v tr distribuir

distributed application
n [IT] (f) l'aplicació distribuïda[Termcat]

distributed database
n [IT] (f) labase de dades distribuïda[Termcat]

distributed generation
n (f) lageneració distribuïda

distribution
n (f) ladistribució / repartició
expr distribution frame
(m) elrepartidor

distributor
n (m / f)distribuïdor

district
n
1. (m) eldistricte / (f) lacomarca

distrust
n (f) ladesconfiança
v tr desconfiar / malfiar-se
n.b. 'Desconfiar' and 'malfiar-se' are followed by the preposition 'de' (e.g. 'Desconfio de la gent que no té vicis' - 'I distrust people who don't have vices').

disturb
v tr molestar / atabalar

disturbance
n
1. (f pl.) lesraons / disputes / (m) l'aldarull / avalot
2. (f pl.) lesmolèsties
Apologies for the disturbance. - Disculpa les molèsties.
3. (m) eltrasbals

disturbing
adj
trasbalsador / pertorbador / procupant / inquietant

disused
adj
abandonat

ditch
n (f) lacuneta

dither
v intr vacil·lar / titubejar

dithering
n
1. (m) eltitubeig / (f) lavacil·lació

ditto
adv ídem / ítem
n (m) l'ítem

ditty
n (f) lacançoneta / corranda

diuresis
n (f) ladiüresi

diuretic
adj
diürètic
n (m) eldiürètic

diurnal
adj
diürn

dive
n

1. (m) elsalt

1. (f) lacapbussada / cabussada / (m) elcapbussó /cabussó
v
1. intr saltar
2. intr capbussar-se / cabussar-se
3. intr bussejar
> dive into
v.c.
1. intr cabussar-se a
2. intr entrar a (amb entusiasme)

diverge
v intr divergir

diverse
adj

1. divers
2. vari

diversification
n (f) ladiversificació

diversify
v
1. tr diversificar
2. intr diversificar-se

diversity
n (f) ladiversitat

divert
v
1. tr desviar
2. tr distreure / entretenir / divertir

diverting
adj
divertit / entretingut

divest
v tr destituir
expr divest yourself of (something)
desapropiar-se d'(alguna cosa) / desfer-se d'(alguna cosa) / desembarassar-se d'(alguna cosa) / treure's de sobre (alguna cosa)

divestment
n (f) ladesinversió

divide
v tr dividir
n (f) labretxa
> divide by
v.c. intr dividir per
> divide up
v.c. dividir i repartir

dividend
n (m) eldividend

divine
adj
diví
v tr endevinar
expr divine intervention
(f) laintervenció divina
expr divine right (of kings)
(m) eldret diví (dels reis)

diving
n
1. (m) elbusseig
n.b. 'Busseig' means 'diving' as in 'deep sea diving'.

2. (m pl.) elssalts
n.b. 'Salts' means 'diving' as in 'jumping off a diving board into a diving pool'.

expr diving board
(m) eltrampolí

divinity
n
1. (f) ladivinitat
2. (dated) (f) lateologia
n.b. 'Teologia' means 'divinity' in the sense 'study of religion' (i.e. 'She has a divinity degree').

division
n (f) ladivisió

divorce
n (m) eldivorci
v
1. tr divorciar
2. intr divorciar-se

divorced
adj
divorciat

divorcee
n (m / f)divorciat

divulge
v tr divulgar

divvy
n
1. (f) laporció / ració
2. (UK) (dial) (m / f)idiota
> divvy up
v.c. dividir i repartir

DIY (Do It Yourself)
n (m) elbricolatge

dizziness
n (m) elvertigen

dizzy
adj
marejat

Djibouti
n (m) elDjibouti

DMA (Direct Memory Access)
acr 1007 (m) elDMA (accés directe a memòria)

DNA
n (m) l'ADN

do
v does doing
1. tr fer
2. (verb auxiliar sense traducció)
n (f) lafesta / celebració
expr to be to do with
tenir a veure amb
expr to do well (academically)
anar bé / rendir (en els estudis)
expr to have to do with
tenir a veure amb
expr to have nothing to do with...
no voler saber res de... / desentendre-se'n
expr how are you doing?
què m'expliques
expr to make do
conformar-se
expr what can I do for you?
en què el puc servir?
> do away with (somebody)
v.c. (colloq) matar (algú)
> do away with (something)
v.c. (colloq) suprimir / eliminar / abolir / posar fi a
> do for
v.c. intr fer feines de casa per a
> do (somebody) in
v.c.
1. matar / assassinar
2. arruïnar / destrossar
3. (colloq) esgotar del tot / fer cansar
> do out of
v.c. intr estafar (a algú, alguna cosa)
> do over
v.c. tr renovar / decorar de nou
> do up
v.c.
1. (UK) rehabilitar / renovar / redecorar
2. [CLOTHES] cordar-se
3. embolcar
> do without
v.c. intr prescendir de

docile
adj
dòcil / mans / mansuet / manyac / receptiu / submís

docility
n (f) lamal·leabilitat / obediència

dock
n
1. (m) elmoll
2. (f) ladàrsena
3. (m) elbanc (dels acusats)
4. docks (m) elport
v
1. tr atracar
2. tr [IT] acoblar
expr loading dock
(f) laplataforma de càrrega

docker
n (UK) (m / f)estibador

docking cradle
n (f) labase de connexió[Termcat]

docking station
n (f) labase de connexió[Termcat]

doco
n (Aus) (m) eldocumental

doctor
n
1. (m / f)metge
To go to the doctors - Anar al metge
2. (m / f)doctor
n.b. 'Doctor' means 'doctor' in the sense 'person with a PhD'.

doctorate
n (m) eldoctorat

doctrine
n
1. (f) ladoctrina / creença / (m) elcredo

document
n (m) eldocument
v tr documentar

documentary
n (m) eldocumental
adj
documental

documentation
n (f) ladocumentació

doddle
n (UK) (colloq) (f) lacosa fàcil
expr be a doddle
(UK) (colloq) ésser bufar i fer ampolles

dodge
v tr esquivar / eludir

doff
v
1. tr (dated) aixecar el barret (per saludar)
2. tr (dated) treure's

dog
n
1. (m) elgos
2. (US) (slang) (f) lasalsitxa de Frankfurt

dogged
adj
tenaç / incansable

doghouse
n (US) (f) lacaseta de gos

dogs bollocks
adj
(UK) (vulg) excel·lent

dogs home
n (f) lagossera

dogma
n (m) eldogma

doh
n [MUSIC] (m) eldo
acr DOH[MED] (m) elDepartament de Salut
n.b. (Department of Health).

doldrums
n (f pl.) lescalmes marines a l'equador
expr be in the doldrums

1. (una persona) estar abatut / estar aixafat / estar fet pols / anar de capa caiguda / anar de baixa
2. (l'economia, el mercat..) estar en calma / estar inactiu / anar de capa caiguda / anar de baixa

dole
n (UK) (colloq) (m) elprestació d'atur
To be on the dole - Estar aturat
> dole out
v.c. distribuir (en quantitats petites)

dole money
n (UK) (colloq) (f) laprestació d'atur

doll
n (f) lanina / nineta
expr doll's house
(f) lacasa de nines
> doll up
v.c. intr (colloq) guarnir / empolainar

dollar
n (m) eldòlar
expr dollars to donuts
(US) ser faves comptades / més clar que l'aigua / (poder) pujar-hi de peus

dollhouse
n (f) lacasa de nines

dolly
n
1. (f) lanina
2. (f) laplataforma rodant

dolphin
n (m) eldofí

domain
n (m) eldomini

domain name
n (m) eldomini[Termcat]

dome
n (f) lacúpula

domestic
adj

1. domèstic
2. interior / nacional / estatal
Domestic flight - Vol interior
Domestic market - Mercat interior
Domestic economy - Economia interior / nacional / estatal
n (slang) (f) labaralla domèstica
expr domestic violence
(f) laviolència domèstica

domesticate
v tr domesticar

domesticated
adj
domesticat

domestication
n (f) ladomesticació

domesticity
n (f) ladomesticitat

Dominica
n (f) laDominica

Dominican Republic
n (f) laRepública Dominicana

domino
n
1. (f) lafitxa
n.b. A 'fitxa' is an actual domino piece.

2. dominoes (m) eldòmino
n.b. 'Dòmino' is the game 'dominoes'.

don
v tr posar-se (roba)

donate
v tr donar / fer una donació

donation
n
1. (f) ladonació / (m) eldonatiu

done
adj

1. acabat
2. (UK) acceptable
expr be done for

1. (colloq) estar esgotat
2. (colloq) ser destinat a morir
expr be done in
(colloq) estar esgotat

dongle
n (f) lamotxilla

donkey
n (m) elruc / burro

donor
n (m / f)donant

donut
n (m) elbunyol
expr dollars to donuts
(US) ser faves comptades / més clar que l'aigua / (poder) pujar-hi de peus
expr donut peach
(f) lapréssec pla / préssec paraguaià

dooberry
n (m) eldaixonses / daixò / dallonses

doodad
n (US) (m) eldaixonses / daixò / dallonses

doodah
n (UK) (m) eldaixonses / daixò / dallonses

doodle
v intr gargotejar / fer gargots
n (m) elgargot

doohickey
n (US) (m) eldaixonses / daixò / dallonses

doom
n (f) lafatalitat

doona
n (Aus) (m) l'edredó

door
n (f) laporta
expr back door
(f) laporta del darrere
expr behind closed doors
a porta tancada
expr fire door
(f) laporta tallafocs
expr front door
(f) laporta principal (d'una casa)
expr to knock on the door
trucar (o picar) a la porta
expr revolving door
(f) laporta giratòria
expr sliding door
(f) laporta corredissa
expr when one door closes, another one opens
quan una porta es tanca, se n'obre una altra

doorbell
n (m) eltimbre de la porta

doorman
n
1. (m / f)porter
2. (m / f)segurata
n.b. 'Segurata' means 'doorman' in the sense 'bouncer'.

doorway
n (f) laporta (obertura deixada en una paret)

doppelganger
n (m) eldoble

dorm
n (US) (f) laresidència d'estudiants

doorman
n (m) elporter

dormant
adj
inactiu / latent

doormouse
n (f) laliró

dorsal
adj
dorsal

dosage
n (f) ladosi

dose
n (f) ladosi

dosh
n (UK) (slang) [FIN] (f) lapasta

DOS prompt
n (m) l'intèrpret d'ordres

dossier
n (m) l'expedient / dossier

dot
n (m) elpunt
expr on the dot
en punt
At 8 o'clock on the dot - A les 8 en punt

dotage
n (m) elrepapieig
expr be in your dotage
repapiejar / caduquejar

dotcom
n (f) la(empresa) puntcom[Termcat]

dotty
adj
(UK) (dated) tocat de l'ala

double
v
1. tr doblar
2. intr doblar-se
n (m) eldoble
> double over
v.c. cargolar-se (amb dolor, de riure)
> double up
v.c. cargolar-se (amb dolor, de riure
> double back
v.c. intr tornar a fer el mateix camí al revés
> double for
v.c. intr substituir
> double up with
v.c. intr compartir habitació amb

double bass
n (m) elcontrabaix
expr double bass player
(m / f)contrabaix

double bed
n (m) elllit de matrimoni

double click
v intr fer doble clic (sobre/a/en)
n (m) eldoble clic

double-edged sword
n (f) l'arma de doble tall

double room
n (f) l'habitació doble

doublet
n
1. [CLOTHES] (m) elperpunt
2. (m) eldoblet

doubt
v tr dubtar
n (m) eldubte
Without doubt - Sens dubte

doubtful
adj
dubtós

doubtless
adv sens dubte

dough
n
1. [FOOD] (f) lapasta
2. (slang) [FIN] (f) lapasta

doughnut
n (m) elbunyol

douse
v
1. tr extingir
2. tr xopar / mullar

dove
n (m) elcolom

dovecote
n (m) elcolomer / colomar

dovetail
v tr encaixar / ajustar-se

down
prep avall
v tr beure una beguda molt ràpidament i, molt sovint, d'un glop
adj

1. moix
2. que no funciona [un sistema / un ordinador]
n (m) l'intent
Fourth down. - Quart intent.
expr down payment
[FIN] (f) l'entrada / paga i senyal
expr down tools
(UK) parar de treballar / fer vaga

downers
n (slang) (f pl.) lesdrogues depressores

downfall
n (f) laperdició

downhearted
adj
aclaparat / descoratjat / desanimat / abatut

downhill
adv pendent avall
adj
en pendent
n (m) eldescens
expr to go downhill
anar de baixa

download
v tr baixar / descarregar[Termcat]
n (f) labaixada / descàrrega[Termcat]

downplay
v tr treure importància a / treure ferro a

downpour
n (m) l'aiguat / ruixat / xàfec / devessall / desfet de pluja

downright
adj
complet / total
adv totalment / absolutament / completament

downside
n (m) eldesavantatge

downsize
v intr retallar personal

downsizing
n (f) laretallada de personal

downspout
n (m) elbaixant

downstairs
adv
1. escales avall
2. a baix

downstream
adv riu avall

Down Syndrome
n (m) elSíndrome de Down

downtime
n (m) eltemps d'aturada[Termcat]

down-to-earth
adj
que toca de peus a terra / realista / pràctic

downtown
adv (US) al centre de la ciutat

down under
adv (colloq) a Austràlia / a Nova Zelanda

downwind
adv a sotavent
expr downwind of
exposat a (olors, radiacions, etc. portats pel vent)

dowry
n (m) eldot

dozen
n (f) ladotzena
Dozens of... - Un munt de...
A dozen good reasons. - Un grapat de bones raons.

drab
adj
monòton / avorrit

drachma
n (f) ladracma

draft
n
1. (m) l'esborrany
2. (before noun) proposta de...
Draft contract - Proposta de contracte
3. (US) (m) el[of air] corrent d'aire fred
n.b. 'Corrent d'aire' means 'draft' as in 'cold air'.

4. the draft (US) (m) elservei militar obligatori
v
1. tr fer un esborrany de
2. tr elaborar / preparar
3. tr [military] cridar a files
expr draft dodger
(US) (m / f)pròfug / objector de consciència

draftsman
n
1. (m / f)dibuixant / delineant
2. (m / f)passant / escrivent

drag
v
1. tr arrossegar
2. intr [time] passar lent
3. intr [conversation] allargar-se / eternitzar-se / fer-se carregosa
4. tr [lake, river..] dragar
n
1. (m) l'arrossegament / (f) lafricció
1. (m) elplom / (f) lapersona pesada
3. (f) lapallissa

expr drag and drop
[IT] arrossegar i deixar anar
> drag out
v.c.
1. tr fer sortir arrossegant
2. tr prolongar

dragon
n (m) eldrac

dragonfly
n (f) lalibèl·lula

dragoon
n (m) el[mil.] dragó
> dragoon (somebody) into (something)
v.c. tr coercir / forçar / constrènyer

drag queen
n home que es vesteix de dona

drain
n
1. (f) laclaveguera / (m) eldesguàs / embornal / clavegueró
v
1. tr escórrer / dessecar
2. tr cansar / fatigar

drainage
n (m) eldrenatge

DRAM (Dynamic RAM)
acr (f) laDRAM (memòria RAM dinàmica)
n [FIN] (m) eldram

drama series
n (f) lasèrie (dramàtica)

dramatic
adj

1. espectacular
For dramatic effect. - Per impressionar.
2. dramàtic

dramatically
adv amb dramatisme

dramatisation
n (UK) (f) l'escenificació

dramatise
v
1. tr (UK) escenificar
2. tr (UK) dramatitzar

dramatization
n (f) l'escenificació

dramatize
v
1. tr (US) escenificar
2. tr (US) dramatitzar

drapes
n (US) (f pl.) lescortines

drastic
adj
dràstic

drastically
adv dràsticament

draught
n (UK) (m) elcorrent d'aire fred

draughts
n (UK) (f pl.) lesdames

draughtsman
n
1. (UK) (m / f)dibuixant / delineant
2. (UK) (m / f)passant / escrivent

draw
v
1. tr dibuixar
2. tr traçar
3. intr [neither win nor lose] empatar
n (m) elsorteig
n.b. 'Sorteig' means 'draw' as in 'lottery draw'.

> draw aside
v.c.
1. intr apartar-se
2. tr cridar a part (algú)
> draw away
v.c. intr allunyar-se
> draw back
v.c.
1. intr recular
2. tr fer recular (algú o alguna cosa)
> draw down
v.c. tr consumir gradualment, sobretot reserves
> draw forth
v.c. tr fer sortir, treure (p.e., una espasa)
> be drawn into
v.c. intr veure's atret per
> draw near
v.c. intr acostar-se
> draw in
v.c.
1. intr començar a entrar (un tren)
2. tr fer entrar
3. tr atraure
4. intr fer-se (els dies, les nits) més curts
> draw off
v.c.
1. tr atraure (algú a un altre lloc, sobretot enganyant-lo)
2. tr treure (un líquid d'un contenidor, curosament)
3. tr consumir (l'energia d'una pila o bateria)
> draw on
v.c. intr inspirar-se en
> draw out
v.c.
1. intr començar a marxar (un tren)
2. tr allargar
3. tr fer parlar
4. tr treure (diners, sobretot d'un banc)
> draw together
v.c.
1. intr ajuntar-se
2. tr ajuntar
> draw up
v.c.
1. tr redactar
2. intr parar-se
> draw upon
v.c. intr inspirar-se en

drawback
n (m) eldesavantatge / obstacle / impediment

drawbridge
n (m) elpont llevadís

drawer
n

1. (m) elcalaix

1. (m pl.) elscalçotets / (f pl.) lesbragues
expr bottom drawer
(UK) (m) l'aixovar

drawing
n (m) eldibuix
expr abbreviated drawing
(m) eldibuix simplificat

drawing pin
n (UK) (f) laxinxeta / tatxa

drawing room
n (dated) (f) lasala de rebre
expr drawing-room comedy
(f) lacomèdia de costums

dread
v tr témer
n
1. (m) eltemor
2. dreads (colloq) (f pl.) lesrastes

dreaded
adj
temut / temible

dreadlocks
n (f pl.) lesrastes

dream
v intr som(n)iar
n
1. (m) elsomni
2. (f) lafantasia
Childish dream. - Fantasia de criatura / il·lusió infantil
adj
ideal
A dream house. - Una casa de postal / una casa ideal.
Dream holidays. - Vacances de luxe.
excl sweet dreams que tinguis (o tingueu) dolços somnis!
> dream up
v.c. tr inventar

dreamworld
n (m) elmón de fantasia / món idíl·lic

dreary
adj

1. trist / tètric / llòbrec / fosc / gris / depriment / lúgubre
2. pesat / monòton / avorrit

dregs
n
1. (f pl.) lesescorrialles
2. (m) elpòsit / sediment

drench
v tr mullar / xopar

drenched
adj
mullat

dress
n (m) elvestit
Dress shoes - Sabates de mudar
Dress watch - Rellotge joia
To have good (or bad) dress sense. - Tenir bon (o mal) gust per vestir.
v
1. tr vestir
2. intr vestir-se
> dress down
v.c.
1. tr renyar / parar-li els peus / abaixar-li els fums
2. intr vestir(-se) informalment
> dress up
v.c.
1. intr disfressar-se
2. intr [wear best clothes] mudar-se

dressage
n (f) ladoma clàssica

dressing
n
1. [FOOD] (m) l'amaniment
2. [MED] (m) l'embenatge

dressing table
n (UK) (m) eltocador / lligador

dress rehearsal
n (m) l'assaig

dressmaker
n (m / f)modista

dribble
v
1. tr [SPORT] regatejar / driblar[Termcat]
2. intr bavejar
n [SPORT] (m) eldriblatge / regateig[Termcat]

drift
v
1. intr [boat] anar a la deriva
2. intr [snow or sand] amuntegar-se
3. intr [person] vagar / anar sense rumb
n
1. (f) laderiva / (m) elmoviment
2. (m) el[snow] nevàs
3. (m) el[sand] munt
4. (m) elsignificat / sentit
Did you catch my drift? - Veus per on vaig?

expr to drift in and out of sleep
debatre's entre son i vigília (formal) / fer capcinades
> drift apart
v.c. [fig.] distanciar-se (una persona d'una altra)

drill
v
1. tr perforar / foradar
2. intr perforar / foradar
3. tr entrenar / instruir
n
1. (m) eltrepant / (f) latrepadora / perforadora
> drill (something) into (somebody)
v.c. tr inculcar

drill instructor
n (m / f)instructor (militar)

drink
v
1. tr beure
2. intr beure alcohol
n
1. (f) labeguda
2. (m) l'alcohol
To go (out) for a drink - Anar de copes
expr drink driver
(m / f)conductor ebri
expr drink driving
conduir mentre està sota l'influència de l'alcohol
> drink down
v.c. tr beure's d'una tirada
> drink in
v.c.
1. contemplar
2. fer molt cas per entendre bé
> drink to
v.c. intr brindar per
> drink up
v.c.
1. tr beure's
2. (imperatiu) acabeu de beure!

drinking water
n (f) l'aigua potable

drip
n
1. (f) lagota / (m) elregalim
2. (colloq) (m / f)poruc / cagat / nyicris

v
1. intr regalimar / gotejar / degotar
2. intr [~ with] destil·lar
To drip (with) sarcasm. - Destil·lar sarcasme.
To drip with venom. - Destil·lar verí.

drive
v
1. intr conduir
2. tr conduir
3. tr portar (en cotxe)
4. tr [machine] accionar
5. tr motivar / impulsar
n
1. (f) l'energia / empenta
2. [TRANSP] (m) elviatge (en cotxe)
3. [IT] (f) l'unitat[Termcat]

5. (f) lacampanya
6. [SPORT] (m) elcop
Backhand drive - Cop de revès
7. [SPORT] (m) el[golf] drive
> drive around
v.c. circular conduint
> drive at
v.c. voler dir / voler anar a parar
> drive away
v.c.
1. fer marxar / impel·lir
2. anar-se'n conduint
3. allunyar (un vehicle)
> drive back
v.c.
1. fer recular
2. acompanyar (algú) tornant (d'un lloc, a un lloc) conduint
3. tornar conduint
4. tornar (un vehicle)
> drive by
v.c. passar (un lloc) conduint
> drive down
v.c.
1. baixar conduint / anar o venir (a un lloc més baix) conduint
2. [prices] baixar molt
> drive forward
v.c.
1. impel·lir endavant
2. anar endavant conduint
> drive home
v.c.
1. acompanyar (algú) a casa conduint
2. conduir (un vehicle) a casa
3. fer entendre
> drive in
v.c.
1. impel·lir cap a dins (una cosa amb punxa)
2. entrar conduint
> drive into
v.c.
1. xocar contra (conduint)
2. entrar conduint
> drive off
v.c.
1. fer marxar / repel·lir / fer fora / allunyar
2. anar-se'n conduint
> drive on
v.c. continuar endavant (conduint)
> drive out
v.c.
1. expulsar
2. sortir (conduint)
> drive past
v.c. passar (per un lloc) conduint
> drive through
v.c. conduir cap a l'altra banda (passant per un lloc)
> drive to
v.c. anar conduint a
> drive up
v.c.
1. pujar conduint
2. arribar (conduint)
3. [prices] pujar molt

drivel
n (slang) (f pl.) lesbestieses

driven
adj
decidit / tenaç / perseverant

driver
n
1. (m / f)conductor
2. (m / f)automobilista
3. (m / f)pilot
n.b. 'Pilot' normally refers to a driver in a race.

4. [IT] (m) elprograma de control
expr drivers' license
(US) (m) elpermís de conduir

driving
n (f) laconducció
expr driving licence
(UK) (m) elpermís de conduir
expr driving school
(f) l'autoescola

drizzle
v
1. intr [WEATHER] plovisquejar / espurnejar
2. tr [FOOD] tirar unes gotes (d'un líquid) sobre (la superfície d'alguna cosa)
n
1. (m) elplugim / plovisqueig / (f) lapluja menuda

droit de seigneur
n (m) eldret de cuixa

droll
adj
graciós

dromedary
n (m) eldromedari

drone
n
1. (m) elzumzeig / (f) lasonsònia
2. [ZOOL] [INSECT] (m) l'abellot / abegot

> drone on
v.c.
1. intr continuar fent brunzit
2. intr parlar llargament i avorrida

drool
n (f) labava
v intr caure-li la bava (a algú) / bavejar

droop
v intr [plant] neulir-se
My eyelids are drooping. - Se'm tanquen els ulls.

drop
n
1. (f) lagota
n.b. 'Gota' means 'drop' as in 'drop of rain / water'.

2. (m) eldesnivell
n.b. 'Desnivell' means 'drop' as in 'a 500 metre drop down the cliffside'.

v
1. tr [to let fall] deixar caure
2. intr [to fall] caure
3. tr deixar
4. intr baixar / disminuir
5. tr excloure
6. tr [charges] retirar
7. tr abandonar
8. tr desprendre's (d'una cosa) / renunciar (alguna cosa) / deixar (una cosa)
expr to drop (somebody) a letter (or line or note, etc.)
escriure (una carta, etc.) (a algú)
> drop back
v.c. intr (en futbol americà) retirar-se de la línia de scrimmage
> drop behind
v.c. intr quedar-se enrere
> drop by
v.c. intr passar (a un lloc) per fer una visita informal
> drop down
v.c. intr caure
> drop in
v.c.
1. tr deixar caure (alguna cosa) a
2. intr visitar informalment
> drop in on
v.c. visitar (algú) informalment
> drop off
v.c.
1. intr adormir-se
2. tr portar i deixar pel camí
> drop out
v.c.
1. abandonar els estudis
2. [SPORT] abandonar (una carrera)
3. deixar de participar
> drop out of
v.c. intr deixar de participar en

droplet
n (f) lagota (petita)

dropout
n persona que abandona els estudis abans d'acabar-los
Dropout rate - Taxa de fracàs escolar

dropper
n (m) elcomptagotes

droppings
n
1. (m pl.) elsexcrements (animals) / (f pl.) lescagarades

drought
n (f) lasequera

drown
v
1. tr ofegar / negar
2. intr ofegar-se / negar-se
> drown out
v.c. tapar un so amb un altre, sobretot amb soroll

drowsiness
n
1. (m) elsopor / ensopiment / endormiscament / (f) lasopitesa

drowsy
adj
ensopit / endormiscat

drudgery
n (f) lafeina d'escarràs / escarràs

drug
n
1. (f) ladroga
2. [MED] (m) elfàrmac / medicament
expr drug addict
(m / f)toxicòman
expr drug addiction
(f) ladrogodependència / toxicomania
expr drug dealer
(m / f)camell (slang) / traficant de drogues / narcotraficant
expr drug smuggler
(m / f)narcotraficant / traficant de drogues
expr drug smuggling
(m) eltràfic de drogues / narcotràfic
expr drug taking
(m) elconsum de drogues
expr drug trafficker
(m / f)narcotraficant / traficant de drogues
expr drug trafficking
(m) eltràfic de drogues / narcotràfic
expr to take drugs
consumir drogues

druggie
n (slang) (m / f)penjat

druggist
n (US) (m / f)farmacèutic

druggy
n (UK) (slang) (m / f)penjat

drum
n
1. (m) eltambor
2. (m) elbidó
3. drums (f) labateria
Dave Grohl plays (the) drums. - Dave Grohl toca la bateria.
v intr tocar la bateria
expr drum kit
(f) labateria
expr tenor drum
(m) elredoblant
> drum (something) into (somebody)
v.c. imbuir (de) (~)
> drum out
v.c. expulsar (d'una organització)
> drum up
v.c. tr concitar / fomentar / fer venir

drummer
n
1. (m / f)bateria
2. (m / f)tambor / tamborer

drumstick
n
1. [MUSIC] (f) labaqueta
2. [FOOD] (f) lacuixa

drunk
adj
borratxo / ebri
n (m / f)borratxo
expr drunk as a lord (o skunk)
(molt) borratxo / ebri
expr drunk driver
(m / f)conductor ebri
expr drunk driving
conduir mentre està sota l'influència de l'alcohol
expr get drunk
emborratxar-se

drunkenness
n (f) l'embriaguesa

dry
adj
sec
v
1. tr assecar
n.b. 'Assecar' means 'to dry' in the sense 'to extract the liquid from sth' (e.g. to dry the clothes).

2. tr eixugar
n.b. 'Eixugar' means 'to dry' in the sense 'to remove liquid from the outside of sth' (e.g. to dry the dishes).

expr dry run
(m) l'assaig
> dry out
v.c.
1. intr assecar-se / eixugar-se
2. intr seguir un tractament per alcoholisme / desintoxicar-se
> dry (something) out
v.c. tr eixugar
> dry up
v.c.
1. assecar-se
2. passar a ser escàs

dryer
n
1. (m) l'assecador
2. (f) l'assecadora
expr (hand) dryer
(m) l'assecador (de mans)
expr (tumble) dryer
(f) l'assecadora de roba

dryness
n (f) lasequedat

dry rot
n (m) elpodriment blanc

DSL (Digital Subscriber Line)
acr (f) laDSL (línia d'abonat digital)

dual
adj
dual
expr dual nationality
(f) ladoble nacionalitat

duality
n (f) ladualitat

dub
v
1. tr doblar
2. tr anomenar / batejar

dubbing
n (m) eldoblatge

dubious
adj
dubtós / tèrbol / suspecte / qüestionable / discutible / recelós
He seemed dubious. - Va fer cara de no estar-se convençut / va fer cara de no acabar-s'ho de creure.

dubiously
adv
1. [doubtfully] amb recel
2. [suspiciously] sospitosament

Dublin
n Dublín
expr Dublin Bay prawn
(m) l'escamarlà

Dubliner
n (m / f)dublinès

dubnium
n (m) eldubni

duchess
n (f) laduquessa

duck
n (m) l'ànec
v
1. intr ajupir-se
2. intr capbussar-se
3. tr defugir
> duck out
v.c. escapolir-se
> duck out of
v.c. intr evitar (una obligació, una tasca, etc.)

duck-billed platypus
n (m) l'ornitorinc

duckling
n (m) l'aneguet

duct
n (m) elconducte

ductwork
n (m) elsistema de ventilació

dude
n (US) (slang) home

dudgeon
n -

due
adj

1. esperat / previst
Due for refurbishment - Pendent de reformes
2. pagador / pagable
3. adequat / adient / degut
4. [~ to] a causa de / degut a
expr in due course
al seu moment / quan sigui el moment / quan va arribar l'hora / quan va ser l'hora

duet
n (m) elduet / duo

duff
adj
(UK) (slang) de mala qualitat / trencat / que no funciona
n (slang) (m) elcul
expr up the duff
(slang) embarassada
> to duff (someone) up
v.c. (UK) (slang) apallissar (algú)

dugout
n
1. (f) labanqueta / (m) elbanc de suplents
2. (m) elrefugi soterrani
3. canoa construïda pel buidatge d'un tronc de arbre

DUI (Driving Under the Influence)
acr (US) conduir mentre està sota l'influència de l'alcohol

duke
n (m) elduc

duly
adv
1. com previst
2. complidament

dull
adj

1. avorrit
n.b. 'Avorrit' means 'dull' as in 'boring'.

2. apagat
n.b. 'Apagat' means 'dull' as in 'dim'.

3. [WEATHER] ennuvolat
4. somort
n.b. 'Somort' means 'dull' in the sense 'a dull pain'.

expr dull of understanding
curt d'enteniment

dumb
adj

1. mut
n.b. 'Mut' means 'dumb' as in 'unable to speak'.

2. (US) (colloq) estúpid / ruc
> dumb down
v.c. tr (colloq) refer (algun escrit o alguna obra) perquè sigui més entenador per als qui no coneixen bé el tema

dumbass
n
1. (US) (slang) (m / f)idiota
2. (before noun) (US) (slang) estúpid

dummy
n

1. (UK) (m) elxumet
n.b. 'Xumet' is a baby's dummy.

2. (dated) (m / f)idiota

1. (m) l'home de palla / ninot / (f) latitella
expr spit the dummy
(Aus) (colloq) perdre els estreps
> dummy up
v.c. intr (US) (slang) callar / negar-se a parlar

dump
v
1. tr abocar
2. tr (slang) separar-se del xicot / xicota
3. tr endossar / encolomar
n
1. (m) l'abocador / (f) ladeixalleria
2. habitació / casa molt desordenada i bruta (literalment, 'que s'assembla a un abocador')

expr take a dump
(vulg) fer (o anar) de ventre / fer de cos
> dump (something) on (somebody)
v.c. endossar / encolomar (alguna cosa) a (algú)

dumpster
n (US) (m) elcontenidor d'escombraries

dunce
n
1. (m) elcarallot / (m / f)ximplet / ximple / beneit / capsigrany / curt de gambals / tanoca

dunderhead
n (dated) (m / f)enze / idiota

dune
n (f) laduna

dung
n (m) elfem

dungarees
n (UK) (m pl.) elspantalons de peto

dungeon
n (f) lamasmorra

dunk
v
1. tr [SPORT] esmaixar

n (f) l'esmaixada

dunny
n (Aus) (slang) (m) ellavabo

duodenum
n (m) elduodè

dupe
v tr entabanar

duplicate
v
1. tr duplicar / copiar / fer una còpia
2. tr repetir
n
1. (m) elduplicat
2. (f) lacòpia

durability
n (f) ladurabilitat

durable
adj
durador

dura mater
n (m) elduramàter

duration
n (f) ladurada / duració

duress
n (f) lacoacció
expr under duress
sota coacció

during
prep durant

dusk
n (m) elcapvespre

dust
n (f) lapols
v
1. tr espolsar
2. intr treure la pols
expr dust cloud
(f) lapolseguera
expr dust cover
(f) lafunda
expr dust jacket
(f) lafunda
> dust off
v.c. tr tornar a fer servir, sobretot després d'un temps de desús

dustbin
n
1. (m) elcubell (de les escombraries) / (f) lagalleda (de les escombraries)

dusty
adj
empolsegat / empolsinat

Dutch
n
1. (m) l'holandès / neerlandès
2. the Dutch (m pl.) elsholandesos / neerlandesos
adj
neerlandès / holandès

Dutchman
n (m) l'holandès / neerlandès

dutiful
adj
complidor
As a dutiful son... - Com a bon fill...

duty
n (m) eldeure
expr duty calls
l'obligació és l'obligació / primer és l'obligació que la devoció
expr duty chemist
(f) lafarmàcia de guàrdia

duty free
n
1. (f pl.) lesbotigues lliures d'impostos
2. (m pl.) elsproductes lliures d'impostos
adj
lliure d'impostos

duvet
n (UK) (m) l'edredó

DVD
n (m) elDVD
expr DVD burner
(f) lagravadora (de) DVD
expr DVD player
(m) ellector de DVD
expr DVD recorder
(f) lagravadora de DVD

DVT (Deep-veined thrombosis)
n (f) laTVP (Trombosis Venosa Profunda)

dwarf
n (m / f)nan
v tr fer semblar petit / empetitir

dwarfism
n (m) elnanisme

dwell
v intr (lit) residir
> dwell on
v.c. pensar massa (en una cosa) o parlar-ne excessivament / cavil·lar / donar voltes (a) / donar importància (a)
> dwell upon
v.c. pensar en una cosa o parlar-ne excessivament

dweller
n (m / f)habitant
expr city dweller
(m / f)habitant de la ciutat
expr rural dweller
(m / f)habitant del camp
expr urban dweller
(m / f)habitant urbà

dwelling
n (m) l'habitatge / domicili / estatge

dwindle
v intr minvar / disminuir

dwindling
adj
decreixent / minvant

dye
v dyeing tr tenyir
n (m) eltint

dyke
n
1. (offensive) (f) lalesbiana
2. (m) eldic

dynamic
adj
dinàmic

dynamically
adv dinàmicament

dynamics
n (f) ladinàmica

dynamite
n (f) ladinamita

dynamo
n
1. (f) ladinamo
2. (m) l'home de nervi / home d'empenta / home d'iniciativa / home emprenedor

dynasty
n (f) ladinastia

dysfunction
n (f) ladisfunció

dysfunctional
adj
disfuncional
Dysfunctional family - Família disfuncional (o desestructurada)

dyskinesia
n (f) ladiscinèsia

dyspepsia
n (f) ladispèpsia

dysphoria
n (f) ladisfòria

dysplasia
n (f) ladisplàsia

dysprosium
n (m) eldisprosi

dysproteinemia
n (US) (f) ladisproteïnèmia

dystocia
n (f) ladistòcia

SourceForge