e-
abbrev electrònic
expr e-commerce
(m) elcomerç electrònic
expr e-zine
(f) larevista electrònica

each
pron cada u / cadascú
adj
cadascun / cada (un)
expr each other's (+plural noun)
els seus respectius (+substantiu plural)

eager
adj
entusiasta / ansiós / delerós

eagerly
adv amb entusiasme / amb vehemència / amb fervor

eagerness
n (m) l'entusiasme / deler / expectació / frisança / ànsia

eagle
n (f) l'àguila / àliga

Eagles
n (UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol anglès Crystal Palace FC

ear
n
1. [ANAT] (f) l'orella
2. (f) l'espiga
expr to be all ears
ser tot orelles
expr ear infection
(f) l'otitis
expr to go in one ear and out the other
entrar per una orella i sortir per l'altra
It goes in one ear and out the other. - Per una orella li entra i per altra li surt.
expr to have an ear for languages
tenir facilitat per als idiomes / tenir facilitat d'idiomes / tenir do de llengües
expr to listen with half an ear
mig escoltar
expr to play (something) by ear
improvisar

earache
n (m) elmal d'orella

earbud
n (f) l'orellera

eardrum
n
1. (m) eltimpà / (f) lacampaneta

earflap
n (f) l'orellera

earl
n (m) elcomte

earlobe
n (m) ellòbul de l'orella

early
adv d'hora
adj

1. d'hora
To have an early dinner. - Sopar d'hora.
2. primerenc
3. primer
He was an early supporter of Barack Obama. - Va ser un dels primers valedors de Barack Obama.
In the early 1970s. - A principis dels anys 70.
expr early hours (of the morning ...)
(f) laprimeres hores (del matí ...)
expr early on
al començament (de tot)
expr early years
primers anys / infància / anys de joventut
expr to get up early
matinar

early warning
n (before noun) preventiu

earmark
v tr (colloq) assignar / destinar / reservar
n
1. (m) eltret distintiu / element distintiu / (f) lamarca distintiva

earmuff
n (f) l'orellera

earn
v tr guanyar / cobrar
expr to earn a living
guanyar-se la vida
expr to earn money
guanyar diners

earnest
adj

1. seriós
2. fervent / sincer / perseverant / vehement / conscienciós
expr in earnest
de debò / a consciència / amb totes les ganes

earnestly
adv sincerament / a consciència / vivament

earnestness
n
1. (f) laserietat / sinceritat / (m) eltremp

earnings
n (m pl.) elsbeneficis

earphones
n (m pl.) elsauriculars

earpiece
n (f) l'orellera

earring
n (f) l'arracada

earshot
n paraula utilitzada a les expressions '(with)in earshot' i 'out of earshot'
expr out of earshot
fora de l'abast de l'oïda
expr within (or in) earshot
a l'abast de l'oïda

earth
n
1. (f) laterra
2. (before noun) terrestre
expr Earth Summit
(f) laCimera de la Terra
expr what on earth?
què dimonis?
expr why on earth...?
és pot saber (per què?)
> earth up
v.c. calçar

earthenware
n (f) laterrissa

earthling
n (m / f)habitant de la Terra / terrícola

earthly
adj

1. terrestre
2. possible
There's no earthly reason... - No hi ha cap raó en absolut...
He had no earthly chance of winning. - No tenia cap possibilitat (en absolut) de guanyar.

earthquake
n (m) elterratrèmol / sisme

earthy
adj

1. en brut / tosc / rústic / poc sofisticat / desinhibit
2. terrós

earwax
n
1. (f) lacera de les orelles / (m) elcerumen

earwig
n
1. (f) latisoreta / (m) elpapaorelles

ease
n (f) lafacilitat
With practiced ease. - Amb habilitat (o traça).
A life of ease (and plenty). - Una vida plàcida (i folgada).
(Stand) at ease! - Descansin! (vocabulari militar)
v tr alleujar / pal·liar
expr to ease your mind
descarregar la consciència
expr to put (somebody) at (their) ease
fer sentir a gust (algú)
> ease into
v.c. intr fer entrar suaument a
> ease off
v.c.
1. intr alleujar-se (p.e., el dolor, la pluja, la velocitat, etc.)
2. intr (colloq) no fer servir tant
3. intr reduir pressió sobre (l'accelerador, el fre, etc.)
4. intr reduir el consum de
5. tr treure (lentament, amb molta cura)
> ease out
v.c. tr apartar (gradualment)
> ease out of
v.c. intr fer sortir suaument de
> ease up
v.c.
1. intr alentir-se
2. intr (dolor) alleujar-se
3. intr (vent / tempesta) afluixar

easel
n (m) elcavallet

easily
adv
1. fàcilment / amb facilitat
2. sens dubte / decididament

easiness
n
1. (f) lafacilitat
2. (f) lalleugeresa / frivolitat

east
n (m) l'est

eastbound
adj
vers l'est / amb rumb a l'est / cap a l'est / en direcció est

Easter
n (f) laPasqua
expr Easter egg
(m) l'ou de Pasqua
expr Easter Island
(f) l'Illa de Pasqua
expr Easter Monday
Dilluns de Pasqua
expr Easter Sunday
Diumenge de Pasqua
expr Happy Easter
Bona Pasqua!

eastern
adj
oriental

East Timor
n (m) elTimor Oriental

eastward
adv cap a l'est

easy
adj

1. fàcil
It would be too easy... - Seria una simplificació...
It's not easy. - Costa.
It's easy to see... - Salta a la vista...
2. descansat / regalat
3. airós / desimbolt / natural
Easy manner. - Espontaneïtat / naturalitat / desimboltura.
4. indulgent
5. passador
expr to make things easier
facilitar les coses

easy-going
adj
pacient / tolerant / espontani / distès

eat
v tr menjar / consumir
> eat away
v.c. tr destrossar gradualment / minar
> eat in
v.c. intr sopar a casa
> eat into
v.c. intr rovellar / desgastar / corroir / rosegar
> eat out
v.c. menjar fora (de casa)
> eat up
v.c.
1. tr menjar-se / consumir
To be eaten up with... - Deixar-se consumir per...
2. tr acceptar / rebre ardosament

eatable
adj
consumible
n
1. (m pl.) elscomestibles / (f) lavianda / (f pl.) lescoses de menjar

eating disorder
n trastorn alimentari

eavesdrop
v intr escoltar una conversa privada sense que els participants ho sàpiguen

ebb
n (m) elreflux
v
1. intr baixar
2. intr [~ away] minvar
expr the ebb and flow

1. [of life] els alts i baixos
2. [of a battle] l'evolució

ebony
n (m) l'eben

e-book
n (m) elllibre electrònic (o digital)

e-brake
n (US) (m) elfre de mà

ebullience
n (m) l'esclat / entusiasme

ebullient
adj
entusiasta / vivaç / ple de vida / ple d'energia

e-business
n (m) elcomerç (o negoci) electrònic

ECB (European Central Bank)
n (m) elBCE (Banc Central Europeu)

eccentric
adj

1. estrafolari / extravagant
2. [geometry] excèntric

eccentricity
n (f) l'extravagància

ecchymosis
n (f) l'equimosi

ecclesiastical
adj
eclesiàstic

ecdysis
n (f) l'ècdisi

echidna
n (m) l'equidna

echinoderm
n (m) l'equinoderm

echo
n
1. (m) l'eco / (f) lareverberació / ressonància
v echoes echoing
1. intr ressonar
2. tr repetir
3. tr evocar / estar inspirat (en)
expr echo chamber
(f) lacambra de ressonància

echocardiography
n (f) l'ecocardiografia

eclampsia
n (f) l'eclàmpsia

eclectic
adj
eclèctic

eclipse
n (m) l'eclipsi
v tr eclipsar
expr lunar eclipse
(m) l'eclipsi de lluna

ecological
adj
ecològic

ecologically
adv ecològicament

ecologist
n (m / f)ecologista

ecology
n (f) l'ecologia

economic
adj
econòmic

economical
adj

1. [FIN] barat
2. frugal
expr to be economical with the truth
no dir tota la veritat / dir la veritat a mitges

economically
adv econòmicament

economic growth
n (m) elcreixement econòmic

economic viability
n (f) laviabilitat econòmica

economies of scale
n (f pl.) leseconomies d'escala

economise
v intr (UK) economitzar / reduir les despeses

economist
n (m / f)economista

economize
v intr economitzar / reduir les despeses

economy
n (f) l'economia
adj
econòmic
expr economy class
(f) laclasse turista / classe econòmica

ecophysiology
n (f) l'ecofisiologia

ecosystem
n (m) l'ecosistema

ecstasy
n
1. (m) l'èxtasi / (f) lajoia
2. (m) el[drug] èxtasi

ecstatic
n extàtic (formal) / encantat / entusiasmat / exultant

ecstatically
adv exultant / entusiasmat / amb entusiasme

Ecuador
n (m) l'Equador

Ecuadorian
adj
equatorià
n (m / f)equatorià

ecumenical
adj
ecumènic

eczema
n (m) l'èczema

eddy
n (m) elremolí

edelweiss
n
1. (m) l'edelweiss / (f) laflor de neu

edema
n (m) l'edema

Eden
n (m) l'Edèn

edge
n
1. (f) lavora / (m) elllindar / contorn / vessant
1. (m) elto vehement / to aspre / to eixut / (f) lavehemència
There was an edge to his voice. - Ho va dir en to aspre / en un to eixut.
3. (f) lasuperioritat
To have an edge on... - Ser superior a...

expr to be on edge
tenir / estar amb els nervis a flor de pell
expr to set (somebody's) teeth on edge
fer crispar els nervis / fer sortir de polleguera
> edge up
v.c.
1. intr augmentar-se gradualment
2. intr acostar-se gradualment

edgy
adj
nerviós

edict
n (m) l'edicte

edible
adj
mengívol / comestible

edify
v tr edificar

edifying
adj
edificant

Edinburgh
n (m) l'Edimburg

edit
v tr editar
> edit in
v.c. tr afegir (durant la preparació d'un text)
> edit out
v.c. tr suprimir (durant la preparació d'un text)

edition
n (f) l'edició

editor
n
1. (m / f)redactor
2. [IT] (m) l'editor
expr assistant editor
(m / f)cap de redacció adjunt
expr HTML editor
(m) l'editor d'HTML
expr literary editor
(m / f)director literari (d'una revista)

editorial
n (m) l'editorial
adj

1. de redacció
2. editorial / periodístic
expr editorial assistant
(m / f)ajudant de redacció
expr editorial office
(f) laredacció
expr editorial rhetoric
(f) laretòrica periodística
expr editorial secretary
(m / f)secretari d'edició

educate
v tr educar

educated
adj
educat

education
n
1. (f) l'educació / (m) l'ensenyament
2. (f) lainstrucció
3. (m pl.) elsestudis
4. (f) lapedagogia
Department of Education (university department) - Departament de Pedagogia (d'una universitat)

educational
adj

1. educacional / educatiu
2. pedagògic / instructiu / didàctic
expr educational software
(m) elprogramari educatiu[Termcat]

educationally
adv educativament

educator
n (m / f)educador

EEC (European Economic Community)
n (f) laCEE (Comunitat Econòmica Europea)

eel
n (f) l'anguila
expr conger eel
(m) elcongre
expr electric eel
(f) l'anguila elèctrica

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
acr (f) l'EEPROM (memòria ROM esborrable elèctricament)

eerie
adj
misteriós / espantós / inquietant / irreal / estrany / fantàstic / fantasmagòric
To be eerie. - Fer angúnia.

eff
v -
expr eff and blind
(UK) (colloq) dir paraulotes
> eff off
v.c. (offensive) fotre el camp

effect
n (m) l'efecte
expr come into effect
entrar en vigor / ser efectiu
expr for effect
de cara a la galeria / per impresionar
expr or words to that effect
o alguna cosa per l'estil
expr take effect

1. fer effecte
The aspirins soon take effect - Les aspirines fan efecte aviat
2. entrar en vigor / ser efectiu
The new law takes effect from tomorrow - La nova llei esdevindrà efectiva a partir de demà
expr to (magnificent, superb, excellent..) effect
amb uns resultats (magnífics..)
expr to the effect (that) ...
en el sentit (que) ...

effective
adj
eficaç
expr effective edge length
[SPORT] (m) elcantell efectiu[Termcat]

effectively
adv
1. eficaçment / amb eficàcia
n.b. Eficaçment and amb eficàcia mean 'effectively' in the sense 'to do something in an efficient / effective manner'.

2. efectivament
n.b. Efectivament means 'effectively' in the sense 'He is effectively in charge' or 'Effectively they are asking people to make a choice between their families or their jobs'.

effectiveness
n (f) l'eficàcia

effectual
adj
eficaç

effeminate
adj
efeminat

effervescence
n (f) l'efervescència

effervescent
adj
efervescent

efficiency
n (f) l'eficiència

efficient
adj
eficient

efficiently
adv amb eficiència / de forma eficient

effigy
n (f) l'efígie

effing
adj
(UK) (offensive) maleït

effluent
n

1. [CHEM] (m) l'efluent

1. (f pl.) lesaigües residuals / (m pl.) elsabocaments

effort
n
1. (m) l'esforç
To make an effort (to) - Fer un esforç (per) / esforçar-se (a)
To make more of an effort - Esforçar-se més
In (my, your, his, etc.) effort to... - Amb la intenció de...
2. (f) laprovatura
3. (m) l'afany

effortless
adj
desimbolt / fàcil

effortlessly
adv amb desimboltura / fàcilment / sense esforç

effrontery
n
1. (f) ladescaradura / (f) laimpertinència

e-fit
n (UK) (m) elretrat robot

egg
n
1. [FOOD] (m) l'ou
n.b. 'Ou' means the 'egg' you eat.

2. [MED] (m) l'òvul
n.b. 'òvul' means 'egg' in the biological sense (i.e. 'to donate eggs to infertile couples').

expr egg cell
(m) l'òvul
expr egg cup
(f) l'ouera
expr egg timer
(m) eltemporitzador de cuina
expr egg white
(f) laclara (d'ou)
expr egg yolk
(m) elrovell d'ou
> egg (someone) on
v.c. (colloq) animar a algú

eggplant
n (US) (f) l'albergínia

eggshell
n (f) laclosca d'ou

ego
n
1. (m) l'ego / jo
2. (m) l'amor propi

egocentric
adj
egocèntric

egocentrism
n (m) l'egocentrisme

egoism
n (m) l'egoisme

egoistic
adj
egoista

egotism
n (m) l'egoisme

egotistic
adj
egoista

egotistical
adj
egoista

egotistically
adv egoísticament

egregious
adj
escandalós / descarat

Egypt
n (m) l'Egipte

Egyptian
n (m / f)Egipci
adj
egipci

Egyptologist
n (m / f)egiptòleg

Egyptology
n (f) l'egiptologia

EIB (European Investment Bank)
n (m) elBEI (Banc Europeu d'Inversions)

eight
n (m) el>vuit

eighteen
n (m) eldivuit

eighteenth
n (m / f)divuitè
adj
divuitè

eighth
n (m / f)vuitè
adj
vuitè

eightieth
adj
(m / f)vuitantè
n (m) el(1/80) vuitantè

eighty
n
1. vuitanta
2. the eighties (m pl.) els(anys) vuitanta

einsteinium
n (m) l'einsteini

either
adj

1. qualsevol (dels dos / d'aquests dos etc..)
We can use either of these addresses - Podem usar qualsevol d'aquestes dues adreces
2. cap (dels dos / d'aquests dos etc..)
If you can't make either day, give me a call - Si no podeu venir cap d'aquests dos dies, truqueu-me
I haven't received either of the letters - No he rebut cap de les dues cartes
n.b. 'Cap' is used in negative sentences.

adv
1. tampoc
I can't come either - Jo tampoc no puc venir
2. indiferentment
This dish can be served either hot, cold or warm - Aquest plat es pot servir indiferentment calent, fred o tebi
Les llavors creixen indiferentment en llum o sense ella - The seeds grow either in light or without it
conj o (bé)
The work is done either individually or in groups of two - Les pràctiques es realitzen o bé individualment o bé en grups de dos

ejaculate
v intr ejacular

ejaculation
n (f) l'ejaculació

eject
v tr expulsar

elaborate
v
1. tr aprofundir / desenvolupar
2. tr estendre's / parlar extensament sobre
3. intr donar més detalls
adj
complicat / detallat
> elaborate on
v.c. intr donar més detalls sobre

elaboration
n (f) l'elaboració

elapse
v
1. intr passar / acabar
2. intr transcórrer

elastane
n (m) l'elastà

elastic
adj
elàstic

elasticity
n
1. (f) l'elasticitat
2. (f) l'agilitat

elastin
n (f) l'elastina

elated
adj
exultant
To be elated. - Tenir una alegria.

elation
n (f) l'exultació / eufòria

elbow
n (m) elcolze
v tr donar un cop de colze a algú
I elbowed him. - Li vaig donar un cop de colze.

elder
adj
major
n
1. [BOT] (m) elsaüc
2. the elderel (o la) major
3. the eldersels ancians / els pròcers / els prohoms / els notables

elderly
adj
d'edat avançada
n (f) lagent gran

elect
v tr elegir
adj
electe
The president elect. - El president electe.

election
n
1. (f pl.) leseleccions / (m pl.) elscomicis

elector
n (m / f)votant / elector

electoral
adj
electoral
expr electoral college
(m) elcol·legi electoral
expr electoral register (o roll)
(m) elcens electoral

electorate
n
1. (m) l'electorat / (m pl.) elsvotants

electric
adj

1. elèctric
2. vibrant
expr electric charge
(f) lacàrrega elèctrica
expr electric current
(m) elcorrent elèctric
expr electric field
(m) elcamp elèctric
expr electric guitar
(f) laguitarra elèctrica

electrical
adj
elèctric
expr electrical appliance
(m) l'electrodomèstic
expr electrical energy
(f) l'energia elèctrica

electrician
n (m / f)electricista

electricity
n
1. (f) l'electricitat / energia elèctrica
2. (f) la[fig.] energia
expr electricity sector
(m) elsector elèctric

electrification
n (f) l'electrificació

electrochemical
adj
electroquímic
expr electrochemical cell
(f) lacèl·lula electroquímica

electrochemistry
n (f) l'electroquímica

electrocute
v tr electrocutar

electrocution
n (f) l'electrocució

electrode
n (m) l'elèctrode

electrodeposition
n (f) l'electrodeposició

electrolysis
n (f) l'electròlisi

electromagnetic
adj
electromagnètic

electromagnetism
n (m) l'electromagnetisme

electrometer
n (m) l'electròmetre

electromotive
adj
electromotriu
expr electromotive force
(f) laforça electromotriu

electron
n (m) l'electró

electronic
adj
electrònic
n.b. Like the English 'electronic' this adjective can be applied to almost any word to signify 'on-line' (diari electrònic', 'bulletí electrònic', 'democràcia electrònica').

expr electronic diary
(f) l'agenda electrònica[Termcat]
expr electronic engineering
(f) l'enginyeria electrònica
expr electronic library
(f) labiblioteca electrònica[Termcat]

electronically
adv electrònicament

electronics
n (f) l'electrònica

electrostatic
adj
electrostàtic

electrostatics
n (f) l'electrostàtica

elegance
n (f) l'elegància

elegant
adj
elegant

elegantly
adv amb elegància / elegantment

elegy
n (f) l'elegia

element
n
1. (m) l'element / aspecte / the elements (f) laintempèrie

elemental
adj
bàsic / fonamental

elementary
adj
elemental
expr elementary school
(US) (f) l'escola primària

elephant
n (m) l'elefant
expr African elephant
(m) l'elefant africà
expr Asian elephant
(m) l'elefant asiàtic

elevator
n (US) (m) l'ascensor

eleven
adj
onze

eleventh
adj
onzè

elf
n (m) l'elf

elfin
adj
petit i delicat / fràgil i menut

elicit
v tr suscitar

elide
v
1. tr elidir
2. tr elidir-se

eligible
adj
elegible
To be eligible for... - Complir els requisits (per)... / tenir dret (a)...

eliminate
v tr eliminar / abolir

elimination
n (f) l'eliminació

elision
n (f) l'exclusió

elite
n
1. (m) l'elit / (f) l'alta societat
2. (before noun) selecte

elitism
n (m) l'elitisme

elitist
adj
elitista
n (m / f)elitista

elixir
n (m) l'elixir

Elizabethan
adj
relatiu o pertanyent al regnat d'Elizabeth I d'Anglaterra
n (m / f)persona que vivia durant el regnat d'Elizabeth I d'Anglaterra

elk
n (m) l'ant

Elland Road
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol Leeds United FC

ellipse
n (m) l'el·lipse

ellipsis
n (m) l'el·lipsi

elm
n (m) l'om

elodea
n (f) l'elodea

eloquence
n (f) l'eloqüència

eloquent
adj
eloqüent

El Salvador
n El Salvador

else
adj
més / altre
n.b. In the examples for 'anyone else' and 'anything else', the options 'ningú més' and 'res més' are marked as 'negative'. This simply means 'in negative sentences' (for example: 'Isn't there anyone else?' > 'Què no hi ha ningú més?'; 'Isn't there anything else?' > 'Què no hi ha res més?').

expr anyone (o anybody) else
qualsevol altre / qualsevol altra persona / ningú més (negative)
expr anything else
qualsevol altra cosa / res més (negative)
expr everyone (o everybody) else
tots els altres / totes les altres persones
expr everything else
(tota) la resta / totes les altres coses
expr no one (o nobody) else
ningú més
expr nothing else
res més
expr or else
si no
expr someone (o somebody) else
un altre / una altra persona
expr something else
una altra cosa
expr what else
què més?
expr who else
qui més?

elsewhere
adv en un altre lloc / a un altre lloc

elucidate
v intr dilucidar / elucidar / escatir

elude
v tr eludir

elusive
adj
poc visible / esmunyedís / esquiu

Élysée Palace
n (m) elPalau de l'Elisi

Elysian
adj
elisi

emaciate
v tr demacrar
To become emaciated. - Demacrar-se.

emaciated
adj
demacrat / emaciat
n.b. 'Emaciat' is a medical term. The more commonly used term is 'demacrat'.

emaciation
n (f) lademacració / emaciació
n.b. 'Emaciació' is a medical term. The more commonly used term is 'demacració'.

emagram
n (m) l'emagrama

email
v
1. tr enviar per correu (electrònic)
2. intr enviar un correu (electrònic)
3. intr intercanviar correus (electrònics)
n
1. (m) elcorreu electrònic[Termcat]
2. (f) l'adreça electrònica / a/e[Termcat]
n.b. 'Adreça electrònica' means 'email' as in 'email address' (e.g. 'Which of your emails should I send this to?').

expr email address

1. (f) l'adreça electrònica / a/e[Termcat]
2. (f) l'adreça de correu electrònic

emanate
v tr emetre
> emanate from
v.c. néixer de / ser fruit de / tenir el seu origen en

emancipate
v tr alliberar

emancipation
n (f) l'abolició de l'esclavitud

embargo
n (m) l'embargament

embark
v
1. intr embarcar-se
2. tr embarcar
> embark on
v.c. emprendre
> embark upon
v.c. emprendre

embarrass
v tr fer passar vergonya / incomodar / posar en un compromís
To embarrass oneself. - Posar-se en evidència.

embarrassed
adj
desconcertat
n.b. False Friend: the Catalan for 'embarrassed' is 'desconcertat'. 'Embarassada' means 'pregnant'!

embarrassing
adj
que fa passar vergonya / incòmode / comprometedor

embarrassment
n (f) lavergonya / pena

embassy
n (f) l'ambaixada

embattled
adj
assetjat / amenaçat / acorralat

embed
v tr incrustar
Michael Kelly, embedded with the Third Infantry Division, wrote... - Michael Kelly, integrat en la Tercera Divisió d'Infanteria, va escriure...

embellish
v tr adornar

embellishment
n
1. (f) lafloritura / (m) l'adorn

ember
n (f) labrasa

embezzle
v tr malversar

embezzlement
n (f) lamalversació

emblem
n
1. (m) l'emblema / símbol / (f) lainsígnia

emblematic
adj
emblemàtic / representatiu / propi

embodiment
n (f) l'encarnació / personificació

embody
v
1. tr encarnar / plasmar / simbolitzar
2. tr amalgamar

embolden
v tr envalentonar
To feel emboldened to... - Veure's amb cor de...

emboss
v
1. tr marcar (o estampar o gravar) en relleu
2. tr [metal or leather] repujar / repussar

embossed
adj

1. en relleu
n.b. 'En relleu' refers to embossed paper or embroidery.

2. repujat / repussat
n.b. 'Repujat' and 'repussat' refer to embossed metal or leather.

embrace
v
1. tr abraçar
2. intr abraçar-se
3. tr rebre / acceptar amb entusiasme / adoptar
n (f) l'abraçada

embroider
v
1. tr brodar
2. tr [a story] adornar / exagerar

embroidery
n

1. (m) elbrodat

1. (f pl.) lesfloritures / (m pl.) elsadorns

embroil
v tr embolicar / implicar

embryo
n (m) l'embrió

embryological
adj
embriològic

embryonic
adj
embrionari

emerald
n
1. (f) lamaragda
2. (m) elverd viu (o brillant)
adj
verd viu (o brillant)

emerge
v intr sorgir / aparèixer / sortir / emergir

emergence
n

1. (f) l'aparició / sortida

1. (f) l'aparició / (m) elsorgiment

emergency
n
1. (f) l'emergència
2. d'urgència
Emergency services - Serveis d'urgència
expr emergency brake
(US) (m) elfre de mà

emergent
adj
incipient / jove

emerging
adj

1. nou / incipient / jove
2. emergent

emetic
adj
emètic
n (m) l'emètic

emigrant
n (m / f)emigrant

emigrate
v intr emigrar

eminence
n
1. (m) elprestigi / renom
2. (f) l'eminència
His / Your Eminence - Sa Eminència
3. (dated) (m) elpromontori
expr eminence grise
(f) l'eminència grisa

eminent
adj
de renom / eminent / il·lustre

eminently
adv fortament / intensament

emir
n (m) l'emir

emirate
n (m) l'emirat

emission
n (f) l'emissió
expr emissions trading
(m) elcomerç de drets d'emissió
expr carbon emissions
(f pl.) lesemissions de carboni

emit
v tr emetre

emmental
n (m) l'emmental

emotion
n (f) l'emoció

emotional
adj

1. emocional / afectiu
Emotional problems. - Problemes afectius.
2. emotiu

emotionally
adv emocionalment / anímicament
expr emotionally charged
carregat d'emotivitat

emotionless
adj
impassible / impàvid

empathetic
adj
empàtic

empathic
adj
empàtic

empathy
n (f) l'empatia

emperor
n (m) l'emperador

emphasis
n (m) l'èmfasi
(With) special emphasis (on) - (Amb) especial èmfasi (en)
Difference of emphasis. - Diferència de matís / manera diferent de veure les coses / diversitat de parers.
Emphasis in the original. - La cursiva és de l'original.

emphasise
v
1. tr (UK) posar èmfasi (en) / fer èmfasi (en)
2. tr recalcar
3. tr posar de relleu / posar de manifest

emphasize
v
1. tr posar èmfasi (en) / fer èmfasi (en)
2. tr recalcar
3. tr posar de relleu / posar de manifest

emphatic
adj
emfàtic / vehement

emphatically
adv emfàticament / amb vehemència

emphysema
n (m) l'emfisema

empire
n (m) l'imperi

employ
v
1. tr donar feina a
2. tr servir-se de / recórrer a

employee
n (m / f)empleat / assalariat

employer
n (m / f)cap / patró

employment
n

1. (f) l'ocupació

1. (f) l'utilització / (m) l'ús
expr employment agency
(f) l'agència de col·locació

empower
v
1. tr donar permís / permetre
2. tr capacitar / facultar
3. tr apoderar

empowerment
n
1. (m) l'apoderament
2. (f) lapotenciació / capacitació

emptiness
n (m) elbuidor

empty
v tr buidar
adj
buit
> empty out
v.c.
1. intr buidar-se
2. tr buidar

emu
n (m) l'emú

emulate
v tr emular

enable
v tr habilitar / permetre

enact
v
1. tr escenificar
2. tr promulgar

enactment
n
1. (f) l'execució / realització
2. (f) lapromulgació

enamel
n (m) l'esmalt
v enameling, enamelling tr esmaltar

enamored
adj
(US) [~ of] enamorat de

enamoured
adj
(UK) [~ of] enamorat de

encapsulant
n (m) l'encapsulant

encapsulate
v tr englobar

encepahlic
adj
encefàlic

encephalon
n (m) l'encèfal

enchant
v tr encantar

enchanted
adj
encantat

enchanting
adj
encisador

enchantment
n (m) l'encís / influx

encircle
v tr cenyir / envoltar / encerclar

enclave
n (m) l'enclavament

enclose
v
1. tr [place in same package] adjuntar
2. tr [surround] envoltar / cenyir

enclosure
n
1. (m) elrecinte / espai
2. (f) lacarcassa

encode
v tr codificar

encompass
v tr englobar / incloure / abraçar / contenir

encounter
v tr trobar(-se amb)
n (f) latopada

encourage
v
1. tr animar / encoratjar / engrescar
2. tr incentivar / impulsar / incitar / esperonar

encouraging
adj
esperançador / encoratjador / engrescador

encroach
v
1. intr [~ on / ~ upon] envair
2. intr extralimitar-se / ultrapassar(-se)

encroachment
n
1. (f) l'agresió / (m) l'assetjament
2. (f) l'usurpació

encrypt
v tr xifrar / encriptar
n.b. Until 2007 'encriptar' was considered an Anglicism and the only accepted translation of 'encrypt' was 'xifrar'.

encryption
n (m) elxifratge[Termcat]
expr encryption algorithm
(m) l'algorisme de xifratge

encumber
v
1. tr fer nosa
2. tr carregar

encumbrance
n (f) lanosa

encyclopaedia
n (UK) (f) l'enciclopèdia

encyclopedia
n (US) (f) l'enciclopèdia

end
n
1. (f) lafi
2. (f pl.) lesacaballes
3. (m) l'acabament
4. (f) ladarreria
5. (f) lafinalització
v
1. tr terminar / acabar / concloure
2. intr acabar / terminar
excl end (political repression, racism, the war, etc.)! no a la represió política / no al racisme / no a la guerra!
expr and that's the end of it!
i adéu siau!
expr end product
(m) elproducte final
expr end zone
(f) lazona d'anotació
expr to end it all
suïcidar-se
expr to end one's days
viure el final de la (seva) vida
expr at the end of the day
al cap i a la fi
expr to come to an end
acabar / culminar
expr dead end
(m) l'atzucac
expr in the end
tot plegat / en definitiva
expr to keep your end of a bargain
mantenir una oferta (o una promesa, etc.)
expr to keep your end up
(UK) (colloq) fer el cor fort
expr to know which end is up
saber on es navega
expr to make ends meet
fer que surtin els números / fer que surtin els comptes
expr to meet a violent end
morir de mort violenta / morir de mala manera
expr at the other end of the telephone
a l'altra banda del telèfon
expr to put an end to (something)
posar fi a (alguna cosa)
expr up to the end
fins l'últim moment
> end up
v.c. intr acabar (la fi d'un acte o d'un estat com a efecte d'un trànsit o mudança)

endanger
v tr fer perillar / posar en perill

endangered
adj
amenaçat / en perill d'extinció / de risc
Endangered languages - Llengües amenaçades

endangerment
n (f) laimprudència
Reckless endangerment. - Imprudència temerària.

endear
v tr [~ yourself to somebody] guanyar-se (o conquistar) la benevolència (d'algú)

endearment
n
1. (f) lamanyagueria
2. endearmentsparaules d'amor (o de tendresa)

endeavor
v tr (US) esforçar-se / consagrar-se / aplicar-se (a conseguir una cosa)
n
1. (m) l'esforç / (f) lainiciativa
expr field of endeavor

expr human endeavor
(m) elprogrés humà

endeavour
v tr (UK) esforçar-se / consagrar-se / aplicar-se (a conseguir una cosa)
n
1. (m) l'esforç / (f) lainiciativa
expr field of endeavor

expr human endeavor
(m) elprogrés humà

endemic
adj
endèmic

endemism
n (m) l'endemisme

endive
n
1. (UK) (f) l'escarola
2. (US) (f) l'endívia

endless
adj
inacabable / interminable

endlessly
adv sense parar / ininterrompudament

endnote
n (f) lanota final

endocarditis
n (f) l'endocarditis

endocardium
n (m) l'endocardi

endocrine
adj
endocrí

endocrinologist
n (m / f)endocrinòleg

endocrinology
n (f) l'endocrinologia

endocytosis
n (f) l'endocitosi

endorphine
n (f) l'endorfina

endorse
v
1. tr fer costat / donar suport
2. tr sancionar

endoscopy
n (f) l'endoscòpia

endothelial
adj
endotelial
Endothelial cells. - Cèl·lules endotelials.

endothelium
n (m) l'endoteli

endowment
n
1. [FIN] (f) ladotació
2. (m) eldot
n.b. 'Dot' means 'endowment' in the sense 'natural gift or talent'.

endurance
n (f) laresistència

endure
v
1. tr aguantar / resistir / suportar
2. tr perdurar

enduring
adj
durador / perdurable / constant

enema
n (m) l'ènema

enemy
n (m / f)enemic / enemiga

energetic
adj
enèrgic / vigorós / dinàmic / entusiasta

energetically
adv energèticament

energise
v tr (UK) dinamitzar

energize
v tr dinamitzar

energy
n

1. (f) l'energia
2. (before noun) enèrgetic
Energy policy - Política enèrgetica

1. (f) lavitalitat / (m) eldinamisme
expr energy consumption
(m) elconsum d'energia
expr energy crop
(m) elcultiu energètic
expr energy drink
(f) labeguda energètica[Termcat]
expr energy efficiency
(f) l'eficiència energètica
expr energy flux
(m) elflux d'energia
expr energy source
(f) lafont d'energia

enforce
v tr fer complir / imposar / obligar / forçar / ratificar / posar en vigor

enforcement
n
1. (f) l'aplicació / (m) elcumpliment
Law enforcement agency. - Institució policial / força de policia / força d’ordre públic.

engage
v
1. tr contractar
2. tr cridar / atreure (l'atenció)
expr to be engaged

1. estar promès (o promesa o promesos)
2. (UK) comunicar / tenir la línia ocupada
3. (UK) [telephone, toilet] estar ocupat (la línia)
expr to be engaged with (something)
treballar amb (algun material, etc.)
expr to engage in (a) dialogue
entaular un diàleg / establir un diàleg
expr to get engaged
prometre's

engagement
n

1. (m) elcompromís de matrimoni / comprís matrimonial / prometatge

1. (f) lacita / (m) elcompromís
3. (f) labatalla
4. (f) lainvolucració
5. [MED] (m) el(of baby's head) encaixament

expr engagement ring
(m) l'anell de prometatge (o compromís)

engaging
adj
atractiu / encantador

engender
v tr engendrar

engine
n
1. (m) elmotor
2. (f) lalocomotora / màquina de tren

engineer
n (m / f)enginyer
Flight engineer. - Mecànic de vol.
v
1. tr dissenyar / fabricar / manipular
2. tr organitzar / preparar
Meticulously engineered. - Preparat fins a l'últim detall.

engineering
n (f) l'enginyeria
expr chemical engineering
(f) l'enginyeria química
expr civil engineering
(f) l'enginyeria civil
expr electrical engineering
(f) l'enginyeria elèctrica
expr mechanical engineering
(f) l'enginyeria mecànica

England
n (f) l'Anglaterra

English
n (m) l'anglès
adj
anglès

engrave
v tr gravar

engraver
n (m / f)gravador

engraving
n
1. (m) elgravat
2. (f) lagravació

engrossed
adj
absort

engrossing
adj
acaparador

engulf
v tr engolir / empassar-se / devorar / inundar / absorbir

enhance
v
1. tr realçar / ressaltar / accentuar / posar de relleu
2. tr magnificar
3. tr millorar / enriquir

enhancement
n (f) lamillora

enigma
n (m) l'enigma

enjoy
v tr gaudir de... / complaure's (a)... / apreciar (la companyia d'una persona)
n.b. 'Disfrutar' is also used widely in Catalan meaning 'to enjoy'. However, it is a castellanisme.

expr enjoy yourself
divertir-se / passar-se-la bé / passar-s'ho bé

enjoyable
adj
entretingut / amè / agradable

enlarge
v
1. tr ampliar / eixamplar
2. tr engrandir / engrossir
> enlarge upon
v.c. intr donar més detalls sobre

enlargement
n (f) l'ampliació

enlighten
v tr aclarir

enlightened
adj
progressista

enlightenment
n The Enlightenment (f) l'Il·lustració
expr The Age of Enlightenment
el Segle de les Llums

enmity
n
1. (f) l'enemistat / (m) l'antagonisme

enology
n (f) l'enologia

enormity
n (f) l'enormitat

enormous
adj
enorme

enormously
adv enormement

enough
adj
prou / bastant / suficient
I don't have enough money to buy a good sound system. - No tinc prou diners per comprar un bon equip de música.
adv prou / bastant / suficientment
One in four children are not eating enough. - Un de cada quatre nens no menja prou.
He was good enough to help me. - Va tenir la gentilesa d'ajudar-me.
pron 2. prou, bastant, suficient

expr enough is enough
ja n'hi ha prou! / deixem-ho aquí!
expr funnily (or oddly or strangely) enough...
curiosament...
expr to have had enough
estar tip / estar fart
I've had enough of... - Ja n'estic tip de...
expr more than enough
més que suficient
expr that's enough
prou!

enquire
v
1. intr (UK) demanar / sol·licitar informació
2. tr (UK) preguntar

enquiry
n
1. (UK) (f) l'investigació
2. (UK) (f) lapetició d'informació / sol·licitud d'informació / demanda d'informació

enrage
v tr enfurismar / irritar

enrapture
v tr embadalir / captivar

enrich
v tr enriquir

enrichment
n (m) l'enriquiment

enrol
v
1. intr (UK) matricular-se
2. tr (UK) matricular
> enrol for
v.c. intr matricular-se a

enroll
v
1. intr (US) matricular-se
2. tr (US) matricular
> enroll for
v.c. intr matricular-se a

enrollment
n (US) (f) lamatriculació

enrolment
n (UK) (f) lamatriculació

ensconce
v -
To ensconce yourself. - Aposentar-se / arrepapar-se / apostar-se.
To be ensconced in... - Estar instal·lat (comòdament) a...

ensemble
n (m) elconjunt

enshrine
v tr consagrar
The principles, values and fundamental rights enshrined in the Constitution. - Els principis, valors i drets fonamentals que la Constitució consagra.

enslave
v tr esclavitzar
To enslave oneself to (something). - Encadenar-se / sotmetre's (a una cosa).

en suite
adj
amb bany

ensure
v tr assegurar / garantir

entail
v comportar

entangle
v
1. tr enredar
To become entangled in (a net, etc.) - Enredar-se en (una xarxa, etc.)
2. tr enredar / involucrar
To become entangled in (a difficult situation). - Veure's involucrat en (una situació difícil).

entanglement
n
1. (m) l'embolic / embull / embrolla

enter
v
1. tr entrar a
2. intr entrar
3. tr anotar / escriure
4. tr [data in a system] introduir
5. tr [competition] participar en
n (m) elretorn (de carro)
Enter key. - Tecla retorn.
> enter upon
v.c. intr començar amb

enterocyte
n (m) l'enteròcit

enterprise
n
1. (f) l'empresa / casa
n.b. 'Empresa' and 'casa' mean 'enterprise' in the sense 'company' or 'business'.

2. (f) l'empresa
n.b. 'Empresa' means 'enterprise' in the sense 'venture'.

3. (f) lainiciativa

entertain
v
1. tr entretenir
2. intr entretenir
3. tr [a hope, fantasy, etc.] alimentar
4. tr [an idea] acariciar
5. tr rebre (convidats a casa)
6. intr fer els honors (de la casa)

entertainer
n (m / f)artista
Popular entertainer. - Artista de la faràndula.

entertaining
adj
entretingut / divertit / amè

entertainment
n
1. (m) l'entreteniment / lleure/ esbarjo / oci / (f) ladiversió
2. (f pl.) lesactivitats recreatives

1. (f) l'atracció / (m) l'espectacle
expr entertainment lawyer
(m / f)advocat de la indústria de l'espectacle / advocat o representant d'actors o cantants
expr entertainment magazine
(f) larevista d'oci
expr entertainment reporter
(m / f)periodista cultural

enthrone
v tr entronitzar

enthronement
n (f) l'entronització

enthuse
v
1. tr entusiasmar
2. intr entusiasmar-se

enthusiasm
n (m) l'entusiasme

enthusiast
n (m / f)entusiasta

enthusiastic
adj
entusiasta / fervent
expr become (o get) enthusiastic about
entusiasmar-se amb

enthusiastically
adv amb entusiasme

entice
v tr atraure / seduir

enticement
n (m) l'al·licient

entire
adj
enter / complet / íntegre

entirely
adv enterament / completament / totalment / integrament

entirety
n (f) latotalitat
In its entirety. - En la seva totalitat / íntegrament.

entitle
v
1. tr [~ somebody to something] donar dret a (alguna cosa) (a algú)
2. tr titular

entitlement
n
1. (m) eldret
2. (US) (m pl.) elsbeneficis socials

entity
n
1. (f) l'entitat / (m) l'ens / organisme

entomb
v tr sepultar / enterrar / inhumar

entourage
n
1. (f) lacomitiva / camarilla / (m) elseguici

entrails
n (f pl.) lesentranyes

entrance
n
1. (f) l'entrada
2. (m) l'accés
3. (f) laporta
v tr encisar / embadalir

entrapment
n
1. (m) l'arrest il·legal
2. (f) lasensació de sentir-se atrapat
3. (m) elparany

entreat
v tr instar / exhortar / convidar

entreaty
n
1. (f) lainstància / (f) l'exhortació

entrecôte
n (m) l'entrecot

entrée
n
1. (m) l'entrant
2. (m) l'accés

entrench
v tr atrinxerar

entrenchment
n (m) l'atrinxerament

entrepreneur
n (m / f)emprenedor

entrepreneurship
n (f) l'emprenedoria

entropy
n (f) l'entropia

entrust
v tr encarregar/ encomanar

entry
n

1. (f) l'entrada
No entry. - Prohibida l'entrada.
2. (m) l'ingrés
Opposition grows to Turkey's EU entry. - Creix el rebuig a l'ingrés de Turquia a la UE.
3. (f) la[in a diary] anotació

1. (f) l'entrada / (m) elrebedor

entryway
n
1. (f) l'entrada / (m) elrebedor

ENT specialist (Ear Nose and Throat specialist)
n (m / f)oto-rino-laringòleg

enumerate
v tr enumerar / esmentar / citar

enumeration
n (f) l'enumeració

enunciate
v
1. tr [sound] articular
2. intr [sound] vocalitzar
3. tr [an idea, plan, etc.] enunciar / articular / especificar

enunciation
n (f) ladicció / elocució

envelop
v tr embolcallar / embolcar

envelope
n (m) elsobre

enviable
adj
envejable / objecte d'enveja / susceptible d'enveja

enviably
adv envejablement

envious
adj
envejós

environment
n
1. (m) elmedi ambient
n.b. 'Medi ambient' means 'environment' in the ecological sense (i.e. caring for the environment).

2. (m) l'entorn / àmbit
n.b. 'Entorn' means 'environment' in a general (non ecological) sense (i.e. I felt the university/hotel/bar had a very nice environment).

environmental
adj
(medi)ambiental - ecologista
expr environmental damage
(m pl.) elsdanys mediambientals

environmentalist
n (m / f)llicenciat en ciències ambientals

environmentally
adv ambientalment

environmental scientist
n (m / f)ambientòleg

environs
n (m pl.) elsentorns

envisage
v
1. (UK) preveure
2. imaginar-se / prefigurar-se / albirar

envision
v
1. tr preveure
2. tr imaginar-se / prefigurar-se / albirar

envoy
n (m / f)enviat

envy
n (f) l'enveja
v tr envejar

enzed
n (Aus) (slang) (f) laNova Zelanda

enzedder
n (Aus) (slang) (m / f)neozelandès

enzootic
n (f) l'enzoòtia
adj
enzoòtic

enzyme
n
1. (m) l'enzim
2. (before noun) enzimàtic
Enzyme activity - Activitat enzimàtica

epaulet
n (US) (f) laxarretera

epaulette
n (UK) (f) laxarretera

ephedrine
n (f) l'efedrina

ephemeral
adj
efímer

epicene
adj

1. epicè / androgin
2. [LING] epicè

epicenter
n (US) (m) l'epicentre

epicentre
n (UK) (m) l'epicentre

epicurean
adj
epicuri

epicureanism
n (m) l'epicureisme

epidemic
n (f) l'epidèmia

epidemiological
adj
epidemiològic

epidemiologist
n (m / f)epidemiòleg

epidemiology
n (f) l'epidemiologia

epidermis
n (f) l'epidermis

epididymis
n (m) l'epidídim

epiglottis
n (f) l'epiglotis

epidural
n (f) l'anestesia epidural

epilepsy
n (f) l'epilèpsia

epileptic
n (m / f)epilèptic
adj
epilèptic
Epileptic fit - Crisi epilèptica

epilogue
n (m) l'epíleg

epiphany
n
1. [RELIG] (f) l'epifania
2. (f) la[fig.] revelació

epiphora
n (f) l'epífora

epiphysis
n (f) l'epífisi

episcopal
adj

1. episcopal
2. Episcopalepiscopal

Episcopalian
n (m / f)episcopalià
adj
episcopalià

episiotomy
n (f) l'episiotomia

episode
n (m) l'episodi

epistemologist
n (m / f)epistemòleg

epistemology
n (f) l'epistemologia

epistolary
adj
epistolar

epitaph
n (m) l'epitafi

epithalamus
n (m) l'epitàlem

epithet
n
1. (m) l'epítet
2. (m) l'insult

epitome
n (m) l'arquetip / paradigma

epitomise
v tr (UK) ser un clar exemple de / personificar / simbolitzar / encarnar

epitomize
v tr ser un clar exemple de / personificar / simbolitzar / encarnar

epizootic
n (f) l'epizoòtia
adj
epizoòtic

epizootiology
n (f) l'epizootiologia

epoch
n (f) l'època

EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
acr (f) l'EPROM (memòria ROM esborrable)

equal
adj
igual
v tr igualar / ser igual a
expr equal opportunities
igualtat d'oportunitats

equalise
v
1. tr igualar
2. intr (UK) [SPORT] marcar el gol de l'empat / igualar el marcador

equalize
v
1. tr igualar
2. intr (UK) [SPORT] marcar el gol de l'empat / igualar el marcador

equalizer
n
1. (UK) [SPORT] (m) elgol de l'empat
2. (m) l'equalitzador
Graphic equalizer. - Equalitzador gràfic.
3. (US) (slang) (f) lapistola

equality
n (f) l'igualtat

equally
adv
1. igualment
2. a parts iguals

equal sign
n (m) l'igual

equals sign
n (m) l'igual

equate
v tr equiparar

equation
n (f) l'equació
expr linear equation
(f) l'equació lineal
expr quadratic equation
(f) l'equació quadràtica

equator
n (m) l'equador

equatorial
adj
equatorial

Equatorial Guinea
n (f) laGuinea Equatorial

equestrian
adj
eqüestre

equidistant
adj
equidistant

equilateral
adj
equilàter
Equilateral triangle. - Triangle equilàter.

equilibrium
n (m) l'equilibri

equine
adj
equí

equinox
n (m) l'equinocci

equipment
n (m) l'equipament / equip / material / utillatge

equipoise
n (m) l'equilibri

equipped
adj

1. [place] equipat
2. [person] dotat

equitable
adj
equitatiu / igualitari / just

equitably
adv equitativament

equity
n
1. (f) l'equitat
2. [FIN] (f pl.) lesaccions

equivalent
adj
equivalent
To be equivalent to (x) - Equivaler / equivaldre (x)
n (m) l'equivalent

era
n (f) l'era / època

eradicate
v tr eradicar

eradication
n (f) l'eradicació

erase
v tr esborrar

eraser
n (f) lagoma (d'esborrar)

erbium
n (m) l'erbi

e-reader
n (m) ellector de llibres digitals

erect
v
1. tr erigir / aixecar
2. tr [tent] muntar
adj

1. erecte
2. dret

erectile
adj
erèctil
Erectile dysfunction - Disfunció erèctil

erection
n
1. (f) l'erecció
2. (f) laconstrucció

erg
n (m) l'erg

ergonomic
adj
ergonòmic

ergonomically
adv ergonòmicament

ergonomics
n (f) l'ergonomia

ergonomist
n (m / f)ergonomista

ergosphere
n (f) l'ergosfera

Eritrea
n (f) l'Eritrea

ermine
n (m) l'ermini

erode
v
1. tr erosionar
2. tr corroir / desgastar
3. tr minvar / minar / gastar
4. intr erosionar-se
5. intr minvar / gastar-se

erogenous
adj
erogen
expr erogeneous zone
zona erògena

erosive
adj
erosiu

erotic
adj
eròtic

err
v intr (dated) cometre un error / errar
expr to err on the side of caution
pecar de prudent
expr to err is human
errar és humà

errand
n (m) l'encàrrec
expr a fool's errand
una empressa irrealitzable / una pèrdua de temps
expr to run an errand
fer un encàrrec

errant
adj

1. esgarriat
2. infidel
expr knight errant
(m) elcavaller errant

errata
n
1. (f pl.) leserrates
n.b. Note that whilst, in English, 'errata' is the plural form of 'erratum', in Catalan, 'errates' is the plural of 'errata' :-S

2. (f) lafe d'errates
n.b. 'Fe d'errates' means '(list of) errata'.

erratic
adj
irregular / imprevisible

erratum
n (f) l'errata

error
n (m) l'error

erstwhile
adj
antic

erupt
v
1. intr erupcionar / entrar en erupció
2. intr [violence] esclatar
3. intr emergir / aflorar

eruption
n
1. (f) l'erupció
Volcanic eruption - Erupció volcànica
2. (f) l'erupció

erythrocyte
n (m) l'eritròcit

escalation
n
1. (m) l'augment / (f) l'intensificació
The escalation of a row. - Una discussió que va anar pujant de to.

escalator
n (f pl.) lesescales mecàniques

escapade
n (f) lafrivolitat / acció frívola

escape
v intr fugir
expr escape route
(f) lavia d'evacuació / escapatòria
expr there's no escaping the fact (that...)
és un fet innegable (que...) / no és pot oblidar (que...)

eschew
v tr evitar

escort
n
1. (m / f)acompanyant
2. (m / f)escorta
3. (f) l'escorta
n.b. The Catalan 'escorta' (singular, feminine) refers to an group of guards (escort). The same word can also refer to an individual member of such a group (at which point it can be either masculine or feminine depending on the gender of the individual).

v
1. tr acompanyar
2. tr escortar
3. tr acomboiar
expr escort agency
(f) l'agència d'hostesses

escutcheon
n (m) l'escudet (escut petit inclòs en l'escut d'armes o blasó)

eskimo
n (m / f)esquimal

esophagus
n (US) (m) l'esòfag

esoteric
adj
esotèric

espadrille
n (f) l'espardenya

especially
adv especialment / sobretot

Esperanto
n (m) l'esperanto

espionage
n (m) l'espionatge

espouse
v tr adherir-se a / abraçar / subscriure (una causa, una idea, etc...)

espresso
n (m) elcafè exprés

essay
n (m) l'assaig

essence
n (f) l'essència
Vanilla essence. - Essència de vainilla.
expr time is of the essence
el temps és vital / el temps és essencial

essential
adj

1. imprescindible / indispensable / essencial
2. fonamental / essencial
n
1. essentials (f pl.) lescoses més necessàries / coses (més) imprescindibles
2. essentials (m pl.) elspunts fonamentals
To cut to the essentials. - Anar al gra.

essentially
adv bàsicament / essencialment

establish
v
1. tr establir / implantar / instaurar / fundar
2. tr determinar / verificar / demostrar
3. tr afirmar

established
adj

1. [company] establert / consolidat
2. [author, actor...] reconegut
3. [custom] arrelat
4. [religion] establert / oficial

establishment
n

1. (m) l'establiment

1. (m) l'ordre establert / poder establert / sistema / estament / (f) laclasse social dominant

estate
n

1. (f) l'urbanització

1. (m) elpatrimoni / (f) lapropietat
3. (f) l'estat

expr estate tax
(m) l'impost sobre el patrimoni
expr The Fourth Estate
el Quart Poder

estate agent
n
1. (UK) (m / f)agent immobiliari
2. estate agents (UK) (f) l'agència immobiliària

esteem
n (f) l'estima
Self-esteem. - Autoestima.

esteemed
adj
estimat / reconegut

esterification
n (f) l'esterificació

estimate
n
1. (f) l'estimació
2. (m) el[written quote] pressupost
v tr estimar

Estonia
n (f) l'Estònia

Estonian
n
1. [LANG] (m) l'estonià
2. (m / f)estonià
adj
estonià

estranged
adj
separat
To become estranged. - Distanciar-se.

estuary
n (m) l'estuari

et al.
abbrev et al.

etc
abbrev etcètera / i la resta

etch
v tr gravar a l'aiguafort
expr etched on your memory (or mind)
gravat a la memòria (o ment)

etching
n (m) l'aiguafort

eternal
adj
etern

eternity
n (f) l'eternitat

ethane
n (m) l'età

ethanol
n (m) l'etanol
expr corn ethanol
(m) l'etanol de blat de moro

ether
n (m) l'èter
expr dimethyl ether
(m) l'èter dimetílic
expr ethyl ether
(m) l'èter etílic
expr petroleum ether
(m) l'èter de petroli

ethereal
adj
eteri

Ethernet
n (m) l'Ethernet
Ethernet cable. - Cable d'Ethernet.

ethic
n
1. (f) l'ètica
2. ethics (f) l'ètica

ethical
adj
ètic

ethically
adv èticament

Ethiopia
n (f) l'Etiòpia

Ethiopian
adj
etíop
n (m / f)etíop

ethnic
adj

1. ètnic
2. exòtic
expr ethnic cleansing
(f) laneteja ètnica
expr ethnic minority
(f) laminoria ètnica

ethnically
adv ètnicament

ethnicity
n (f) l'etnicitat

ethnology
n (f) l'etnologia

ethos
n (m) elcaràcter moral / esperit / tarannà

ethyl
n (before noun) etílic / d'etil
expr ethyl alcohol
(m) l'alcohol etílic
expr ethyl chloride
(m) elclorur d'etil

ethylic
adj
etílic

e-ticket
n (m) elbitllet electrònic

etiquette
n
1. (f) l'etiqueta / (m) elprotocol

Etruscan
adj
etrusc
n (m / f)etrusc

EU (European Union)
n (f) laUE (Unió Europea)

eucalyptus
n (m) l'eucaliptus

eucalyptus tree
n (m) l'eucaliptus

eukaryote
n (f) l'eucariota

eulogy
n
1. (m) l'encomi / elogi
2. (m) l'elogi fúnebre

euphemism
n (m) l'eufemisme

euphemistic
adj
eufèmic

euphonium
n (m) l'eufoni

euphoria
n (f) l'eufòria

euphoric
adj
eufòric

Euphrates
n (m) elÈufrates

Eurasia
n (f) l'Euràsia

Eurasian
adj
eurasiàtic
n (m / f)eurasiàtic

Europe
n (f) l'Europa

European
adj
europeu
n (m / f)europeu

European Community
n (f) laComunitat Europea

European Court of Human Rights
n (m) elTribunal Europeu de Drets Humans

European Economic Community
n (f) laComunitat Econòmica Europea

Europeanisation
n (UK) (f) l'europeïtzació

Europeanization
n (f) l'europeïtzació

European Union
n (f) laUnió Europea

europium
n (m) l'europi

euthanasia
n (f) l'eutanàsia

euxenite
n (f) l'euxenita

evacuate
v
1. tr evacuar / desallotjar
n.b. 'Evacuar' is the more general word for 'evacuate'. 'Desallotjar' specifically means moving people from their homes.

2. intr evacuar

evade
v tr evadir / eludir / defugir

evaluate
v tr avaluar / valorar

evaluation
n
1. (f) l'avaluació
2. (US) (f) lataxació / valoració

evanescence
n (f) l'evanescència

evanescent
adj
evanescent

evangelical
adj
evangèlic
n (m / f)evangelical

evangelically
adv evangèlicament

evangelisation
n (UK) (f) l'evangelització

evangelise
v intr (UK) evangelitzar

evangelism
n (m) l'evangelisme

evangelist
n
1. (m / f)evangelitzador
n.b. 'Evangelitzador' means 'evangelist' as in 'person who goes around evangelizing'.

2. (m) l'evangelista
n.b. 'Evangelista' means 'evangelist' as in Matthew, Mark, Luke or John.

evangelization
n (f) l'evangelització

evangelize
v intr evangelitzar

evaporate
v intr evaporar-se

evaporation
n (f) l'evaporació

evaporimeter
n (m) l'evaporímetre

evaporite
n (f) l'evaporita

evasion
n
1. (f) l'evasió
2. (f) laprevaricació
You can hear the evasion in her voice. - Es nota la veu falsa.
expr tax evasion
(f) l'evasió d'impostos

evasive
adj
evasiu

evasively
adv evasivament / de manera evasiva

eve
n (f) lavigília
Christmas Eve - Nit de Nadal

even
adv fins i tot / àdhuc / inclús
adj

1. [level] pla
2. [equal] igual
3. [tone of voice] neutre
4. [teeth] igualat
5. [MATH] parell
expr even so
tot i així
expr even though
tot i que
> even out
v.c. intr igualar-se
> even up
v.c. tr igualar

evening
n
1. (m) elvespre
2. (before noun) vespertí
expr good evening
bon vespre!

event
n

1. (m) l'esdeveniment / succés
Through a series of events. - Per una sèrie de circumstàncies.
2. (f) l'ocasió
For special events. - Per a ocasions especials.

1. (m) l'acte (públic) / (f) l'activitat
4. [SPORT] (f) laprova
5. events (f pl.) lesvicissituds

expr in the event of
en cas de
In the event of an accident... - En cas d'accident...

eventful
adj
ple de vivències (o experiències) / memorable (~)

eventual
adj
final

eventuality
n (f) l'eventualitat

eventually
adv
1. finalment / al final
2. amb el temps

ever
adv
1. alguna vegada / algun cop / mai
Have you ever visited the Eiffel Tower? - Has visitat mai la Torre Eiffel?
Have you ever visited this museum? - Has visitat aquest museu algun cop?
2. sempre
Ever the optimist. - Sempre optimista.
The ever-growing public response. - La sempre creixent resposta del públic.
3. [negative] mai
It seems easy but [it] hardly ever turns out right first time. - Sembla fàcil, però gairebé mai no surt bé a la primera.
expr as ever
com sempre
expr for ever
per sempre

evergreen
n (m) l'arbre (o arbust) de fulla perenne
adj
de fulla perenne

everlasting
adj
etern

evermore
adv (lit) per sempre

ever-present
adj
omnipresent

every
adj
cada

everybody
pron tothom

everyday
adj
quotidià / normal i corrent

everyone
pron tothom

everything
pron tot

everywhere
pron tot arreu

evict
v tr desnonar / fer fora
She was evicted for not paying her rent. - La van fer fora per no pagar el lloguer.

eviction
n (m) eldesnonament

evidence
n
1. (f) l'evidència
2. (f) laprova
Lack of evidence. - Falta de proves.
Total lack of evidence. - Absència de proves.
3. (m) eltestimoniatge

evident
adj
evident

evidently
adv
1. [obviously] evidentment / visiblement
2. [apparently] aparentment / pel que sembla(va)

evil
adj
malvat / malèvol
n

1. (m) elmal
Beyond good and evil. - Més enllà del bé i del mal.

1. (m pl.) elsvicis / (f pl.) lesplagues / (f) laperversitat

eviscerate
v
1. tr esbudellar / desbudellar / esventrar
2. tr destrossar / rebentar / buidar de contingut

evocation
n (f) l'evocació

evocative
adj
evocatiu

evoke
v
1. evocar / suggerir
2. suscitar

evolution
n (f) l'evolució

evolutionary
adj
evolutiu

evolve
v
1. tr [~ something] desenvolupar
2. intr desenvolupar-se
3. intr evolucionar
4. [~ into] convertir-se en

ewe
n (f) l'ovella (femella)

Ewood Park
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol Blackburn Rovers FC

ex-
adj
antic

exacerbate
v tr exacerbar / agreujar / empitjorar

exacerbation
n (f) l'exacerbació

exact
adj
exacte / precís

exacting
adj
exigent

exaction
n (f) l'exacció / extorsió

exactly
adv
1. precisament / ben bé
The principle is exactly the same. - El principi és ben bé el mateix.
2. perfectament
He knew exactly what he was doing. - Sabia perfectament el que feia.
excl exacte!

exaggerate
v
1. tr exagerar
2. intr exagerar

exaggeration
n (f) l'exageració

exalt
v tr exaltar

exalted
adj
preeminent / excels

exam
n (colloq) (m) l'examen
n.b. The plural of 'examen' is 'exàmens'.

examination
n
1. (m) l'examen
n.b. The plural of 'examen' is 'exàmens'.

2. [MED] (m) elreconeixement (mèdic)
Examination table. - Taula d'exploració.

examine
v tr examinar

examiner
n (m / f)examinador
expr medical examiner
(US) (m / f)forense

example
n (m) l'exemple
expr for example
per exemple
expr to follow (someone's) example
seguir l'exemple / imitar els actes (d'algú)

exanthema
n (m) l'exantema

exasperate
v tr exasperar / exacerbar
expr to become (or get) exasperated
exasperar-se / exacerbar-se

exasperating
adj
exasperant

exasperation
n (f) l'exasperació

excavate
v
1. tr excavar
2. tr exhumar / desenterrar

excavation
n (f) l'excavació

excavator
n (f) l'excavadora

exceed
v tr superar
To exceed all expectations. - Superar totes les expectatives.

excel
v intr sobresortir / excel·lir / despuntar

excellence
n (f) l'excel·lència

Excellency
n (f) l'Excel·lència

excellent
adj
excel·lent

except
prep excepte / menys / tret de

exception
n (f) l'excepció

exceptional
adj
excepcional / fora de sèrie

exceptionally
adv excepcionalment / extremament

excerpt
n (m) elfragment / extracte

excess
n
1. (m) l'excés / (f) ladesmesura
2. (f) la[insurance] franquícia

adj
(before noun) sobrer / excedent
Excess baggage. - Excés d'equipatge.
expr in (or to) excess
en (o amb, o a l')excés
expr in excess of
superior a

excessive
adj
excessiu / desmesurat / immoderat

excessively
adv excessivament

exchange
v tr bescanviar / intercanviar
n (m) elbescanvi / intercanvi
expr to exchange words
adreçar-se la paraula (dues persones)
expr in exchange for
a canvi de

exchange rate
n (m) eltipus de canvi

excise
v
1. tr suprimir / eliminar
2. tr [MED] extirpar
n impostos especials (sobre l'alcohol / el tabac / la gasolina, etc.)

excitation
n (f) l'excitació
expr excitation energy
(f) l'energia d'excitació

excite
v tr excitar / emocionar / apassionar

excited
adj
emocionat / entusiasmat / engrescat
expr to get excited
lliurar-se a l'entusiasme
Don't get too excited. - No cantis victòria abans d'hora.

excitedly
adv amb emoció

excitement
n
1. (f) l'emoció / exaltació / (m) l'engrescament

exciting
adj
excitant / emocionant / apassionant / engrescador / que desperta l'entusiasme

exclaim
v
1. tr exclamar
2. intr exclamar

exclamation
n (f) l'exclamació
expr exclamation mark
(m) elsigne d'exclamació
expr exclamation point
(US) (m) elsigne d'exclamació

exclude
v tr excloure

exclusion
n (f) l'exclusió

exclusive
adj

1. exclusiu
2. excloent

exclusively
adv exclusivament

excoriate
v
1. tr vilipendiar / insultar / atacar verbalment / injuriar / deixar com un drap brut
2. tr [MED] excoriar

excrement
n (m) l'excrement

excrete
v tr excretar

excretion
n (m) l'excreció

excrutiating
adj
atroç / insuportable
It was excruciating beyond belief. - Va ser un suplici.

excrutiatingly
adv terriblement / tremendament / molt

excursion
n (f) l'excursió

excuse
n
1. (f) l'excusa / (m) elpretext
v
1. tr [forgive] disculpar / perdonar
2. tr [justify] justificar
3. tr [give permission not to do sth.] eximir / dispensar
expr if you will excuse the expression
si se'm permet utilitzar l'expressió
expr to make excuses
posar (o donar) excuses
expr to make excuses for (someone)
excusar-lo / defensar-lo (davant d'altres)
excl excuse me com diu?

execrable
adj
execrable / deplorable / vil / baix

execute
v tr executar

execution
n (f) l'execució

executioner
n (m) elbotxí

executive
n
1. (m / f)executiu / directiu
2. the executive[POLIT] (m) el(poder) executiu
adj
executiu / directiu
expr chief executive officer
(m / f)director general / director executiu / director d'empresa

exegesis
n (f) l'exegesi

exempt
adj
exempt / eximit
Exempt from ... - Exempt / eximit de ...
v tr eximir

exemption
adj
(f) l'exempció

exercise
n (m) l'exercici
v
1. intr [keep fit] fer exercici
2. tr exercir
Does everyone who is able to vote exercise the right? - Exerceix el dret a vot tothom que pot votar?
3. tr fer ús / fer servir
4. tr [brain] fer treballar
To exercise one's mind. - Exercir la facultat de pensar.
5. tr [dog] sortir a passejar
expr exercise bike
(f) labicicleta estàtica (or estacionària)

exert
v
1. tr exercir
The Sun exerts a strong gravitational pull on the planets. - El Sol exerceix una forta atracció gravitatòria sobre els planetes.
2. tr fer un gran esforç (físic o mental)

exhalation
n
1. (f) l'exhalació / (m) l'esbufec

exhale
v intr expirar

exhaust
v
1. tr fatigar / cansar
2. tr exhaurir / esgotar
n
1. (m) eltub d'escapament
2. (m) elgas d'escapament

exhausted
adj
extenuat / esgotat
I'm exhausted - Estic esgotat / extenuat

exhaustible
adj
exhaurible
Exhaustible resources - Recursos exhauribles

exhaustion
n
1. (m) l'esgotament / cansament / (f) l'extenuació / fatiga
2. (m) l'exhauriment

exhaustive
adj
exhaustiu

exhaust pipe
n (m) eltub d'escapament

exhibit
v
1. tr exposar
2. tr exhibir
3. tr [feelings, ability..] demostrar
4. intr exposar
n
1. (f) l'obra exposada / (m) l'objecte exposat
2. (f) l'exposició
3. (f) laprova

exhibition
n (f) l'exposició / exhibició
expr exhibition game (or match)
(m) elpartit amistós
expr to make an exhibition of yourself
fer el ridícul / posar-se en evidència

exhibitor
n (m / f)exhibidor / expositor

exhilarating
adj
excitant / estimulant

exhilaration
n (f) l'excitació / exultació / eufòria

exhort
v tr exhortar

exhortation
n (f) l'exhortació

exhumation
n (f) l'exhumació

exhume
v tr exhumar

exile
v tr exiliar
n (m) l'exili

exist
v
1. intr existir
2. intr [~ on] subsistir / viure
He survived on a diet of noodles and rice. - Subsistia amb una dieta a base de fideus i arròs.

existence
n (f) l'existència

existential
adj
existencial

existentialism
n (m) l'existencialisme

existing
adj
existent

exit
n
1. (f) lasortida / (f) l'eixida (Val.)
2. (m) el[theatre] mutis

v
1. intr sortir
2. intr [theatre] fer mutis
expr exit polls
(m pl.) elssondejos a peu d'urna
expr to make a quick exit
anar-se'n a corre-cuita / sortir corrents / tocar el dos

exodus
n (m) l'èxode

exophthalmos
n (f) l'exoftàlmia

exorcise
v tr exorcitzar

exorcism
n (m) l'exorcisme

exorcist
n (m / f)exorcista

exoskeleton
n (m) l'exosquelet

exosphere
n (f) l'exosfera

exotic
adj
exòtic

expand
v
1. tr ampliar / expandir / engrossir
2. tr dilatar
Heat expands metals. - La calor dilata els metalls.
3. tr [IT] descomprir
4. intr ampliar-se / expandir-se / engrossir-se
5. intr expandir-se / dilatar-se
El formigó es dilata i es contreu a la mateixa velocitat que l'acer. - Concrete expands and contracts at the same rate as steel.
> expand on (or upon)
v.c. estendre's sobre

expansion
n (f) l'ampliació

expansive
adj

1. ampli / extens
2. expansiu / extrovertit / comunicatiu

expatiate
v -
> expatiate on (or upon)
v.c. dissertar (o parlar) extensament sobre

expat
n (colloq) (m / f)expatriat

expatriate
n (m / f)expatriat

expect
v
1. tr esperar
He can't be expected to ... - No se li pot demanar ... / no se li pot exigir ...
As was to be expected ... - Com era previsible ...
2. tr imaginar-se / suposar
I expect so. - Suposo que sí.
expr to be expecting
estar embarassada
expr expected value
[MATH] (f) l'esperança matemàtica

expectancy
n (f) l'esperança (el que s'anticipa)
expr life expectancy
(f) l'esperança de vida

expectant
adj
esperant
expr expectant mother
(f) lafutura mamà

expectation
n
1. (f) l'expectació
2. (f) l'expectativa
expr to exceed one's expectations
excedir les previsions
expr to meet expectations
estar a l'altura (del que s'espera de tu) / no defraudar les esperances / respondre a les expectatives

expedite
v tr accelerar

expedition
n (f) l'expedició

expeditious
adj
expeditiu

expel
v
1. tr expel·lir / expulsar
2. tr expulsar (d'una organització, de l'escola..)

expenditure
n (f) ladespesa

expense
n
1. (f) ladespesa
2. expenses[WORK] (f) ladieta
expr all expenses paid
amb totes les despeses pagades / tot inclòs
expr at the expense of (somebody or something)
a costa de / a expenses de
For 60 years the US pursued stability at the expense of democracy in the Middle East. - Durant seixanta anys els Estats Units ha perseguit l'estabilitat a l'Orient Mitjà a costa de la democràcia.
expr at somebody's expense
a compte de / a (l')esquena de / a costa de

expensive
adj
car

experience
n (f) l'experiència
v tr experimentar / presentar / percebre
The victims are experiencing symptoms. - Les víctimes presenten símptomes.
expr life experience
(f) lavivència / experiència viscuda / experiència vital / experiència personal / experiència de la vida
expr practical experience
(f) lapràctica / experiència

experiential
adj
vivencial

experiment
v tr experimentar
n (m) l'experiment

experimental
adj
experimental

experimentally
adv experimentalment

experimentation
n (f) l'experimentació

expert
n (m / f)expert / pèrit / crac
adj
expert

expertise
n
1. (f) lamestria / perícia / professionalitat / competència / experiència / (m pl.) elsconeixements tècnics / coneixements pràctics

expiate
v tr expiar

expiration
n (US) (f) l'expiració / caducitat
expr expiration date
(US) (f) ladata de caducitat

expire
v
1. intr [a contract, an agreement..] caducar / vèncer / expirar
2. intr [a mandate] expirar / acabar
3. intr (lit) (a person] expirar / morir

expiry
n (UK) (f) l'expiració / caducitat
expr expiry date
(UK) (f) ladata de caducitat

explain
v
1. tr explicar / aclarir
2. intr explicar / donar una explicació
To explain oneself. - Explicar-se.
> explain away
v.c. tr explicar (satisfactòriament una falta o error)

explanation
n (f) l'explicació

explanatory
adj
explicatiu

explicit
adj

1. [clear] explícit / clar
2. [frank] categòric

explicitly
adv explícitament

explode
v
1. intr esclatar / explotar / fer explosió
2. intr [~ (with or into something)] esclatar (de)
To explode with joy. - Esclatar de joia.
To explode into laughter. - Esclatar de riure.
To explode into life. - Cobrar vida (de cop).
3. tr [a theory or argument] refutar

exploit
v
1. tr explotar / aprofitar
2. tr [negative] abusar / aprofitar-se
n (f) laproesa / gesta

exploitation
n (f) l'explotació

exploration
n

1. (f) l'exploració

1. (f) l'anàlisi / (m) l'estudi

exploratory
adj

1. preparatori / preliminar
2. [surgery] exploratori

explore
v
1. tr explorar
2. tr indagar / estudiar / aprofundir en
3. intr explorar

explosion
n (f) l'explosió

explosive
n (m) l'explosiu
adj
explosiu
expr improvised explosive device (IED)
(m) l'artefacte explosiu improvisat

exponent
n
1. (m / f)partidari / defensor
2. (m) l'exponent
3. [MATH] (m) l'exponent

exponential
adj
exponencial
Exponential growth. - Creixement exponencial.

exponentially
adv exponencialment / de manera exponencial

export
v tr exportar
n (f) l'exportació

exportation
n (f) l'exportació

expose
v
1. tr exposar
2. tr posar al descobert / revelar / desvelar / descobrir
3. tr desemmascarar

exposé
n
1. (m) eldesemmascarament / (f) l'exposició / revelació

exposed
adj
vulnerable / desprotegit / a la mercè de

exposition
n (f) l'exposició

exposure
n
1. (f) l'exposició
2. (f) lapublicitat
3. (m) eldesemmascarament
4. (f) la[photography] exposició
5. [MED] (f) l'exposició a la intempèrie
expr indecent exposure
(m) l'exhibicionisme

expound
v tr exposar / formular / desenvolupar

express
v
1. tr expressar
To express yourself. - Expressar-se.
2. tr (US) [~ something to somebody] enviar (alguna cosa) per correu exprés
adj

1. [bus, train..] ràpid / exprés
2. [mail] exprés / urgent
3. [wish, purpose..] exprés / explícit / manifest
adv per correu exprés
n (m) eltren directe

expression
n
1. (f) l'expressió
2. (f) l'expressió / manifestació
3. (f) la[music, acting...] expressivitat
expr to find expression (in)
expresar-se (en) / traduir-se (en) / plasmar-se (en) / cristal·litzar (en)

expressionless
adj
impassible / impàvid

expressive
adj
expressiu

expressway
n (US) (f) l'autopista

expropriate
v tr expropiar

expropriation
n (f) l'expropiació

expulsion
n (f) l'expulsió

expunge
v tr expurgar / suprimir / espolsar-se / treure's del damunt

exquisite
adj

1. exquisit
2. profund / agut / intens

exquisitely
adv
1. exquisidament / amb delicadesa
2. profundament / intensament

extant
adj
existent
Many of the photographs are still extant. - Moltes de les fotografies encara es conserven.

extend
v tr estendre

extender
n (m) l'allargador

extension
n
1. (f) l'extensió / ampliació
2. (f) la[extra time] pròrroga
3. (m) el[house] annex
4. (m) el[telephone] supletori
5. (before noun) d'extensió universitària
Extension courses. - Cursos d'extensió universitària.
6. (f) l'extensió
7. (UK) (m) l'allargador
expr extension cord (or lead)
(UK) (m) l'allargador

extensive
adj

1. extens / ampli
2. exhaustiu
3. important

extensively
adv extensament / molt

extent
n
1. (m) elgrau / abast / punt / (f) l'extensió / magnitud
expr to a large extent
en gran mesura
expr to a lesser extent
en menor grau
expr to some extent
fins a cert punt

exterminate
v tr exterminar

extermination
n (m) l'extermini

exterminator
n (m / f)exterminador / [insects] fumigador / [rats] desratitzador

external
adj
extern

externalise
v tr (UK) exterioritzar

externalize
v tr exterioritzar

extinction
n (f) l'extinció

extinguish
v tr extingir / apagar

extinguisher
n (m) l'extintor

extol
v tr enaltir / exalçar

extort
v tr extorquir

extortion
n (f) l'extorsió

extra
adj
extra / addicional / suplementari
expr extra time
(f) lapròrroga

extract
v
1. tr extreure
2. tr [money, a confession...] arrencar
3. tr obtenir / treure
n
1. (m) l'extracte / fragment / (f) laselecció
2. (m) l'extracte
Vanilla extract. - Extracte de vainilla.

extraction
n (f) l'extracció
expr of ... extraction
d'origen ...
People of Chinese extraction - Persones d'origen xinès
People of foreign extraction - Persones d'origen estranger

extractor
n (m) l'extractor
expr extractor hood
(f) lacampana

extra-curricular
adj
extraescolar
Extra-curricular activities - Activitats extraescolars

extradite
v tr extradir

extradition
n (f) l'extradició

extraneous
adj
irrellevant / superflu
That's extraneous. - Això no fa al cas.

extraordinarily
adv extraordinàriament

extraordinary
adj
extraordinari

extrapolate
v
1. tr extrapolar
2. intr fer una extrapolació

extrapolation
n (f) l'extrapolació

extrasolar
adj
extrasolar
n.b. Outside the solar system.

extrasystole
n (f) l'estrasístole

extraterrestrial
n (m / f)extraterrestre
adj
extraterrestrial

extravagance
n
1. (f) l'extravagància / (m) elluxe

extravagant
adj

1. malgastador
2. de luxe
3. excessiu / desmesurat

extravagantly
adv ostensiblement / esplèndidament

extreme
adj
extrem / brusc / radical
n (m) l'extrem
expr in the extreme
d'allò més / a més no poder
expr to go to extremes
portar les coses a l'extrem

extremely
adv extremadament

extremisme
n (m) l'extremism

extremist
n (m / f)extremista / ultra
adj
extremista

extremity
n
1. (m) l'extrem
2. (f) laradicalitat / severitat
3. extremities (f pl.) lesextremitats

extrovert
n (m / f)extravertit

extroverted
adj
extravertit

exuberance
n (f) l'exuberància / vitalitat

exuberant
adj
ple de vitalitat / efusiu

exude
v
1. tr [fig.] irradiar / desbordar de (energia, entusiasme, etc.)
2. tr exsudar / desprendre / traspuar

exult
v intr recrear-se / complaure's / delectar-se (en)

eye
n (m) l'ull
expr as far as the eye can see
fins on arriba la vista
expr to give (somebody) the eye
llançar una mirada (amb intenció)
expr in the wink of an eye
en un tancar i obrir d'ulls
expr to keep an eye on (someone / something)
vigilar (algú / alguna cosa)
expr to look (someone) straight in the eye
mirar (algú) de fit a fit
expr to not see eye to eye with (someone)
discrepar d'(algú)
expr to roll your eyes
aixecar els ulls al cel
expr with an eye to
amb una voluntat de

eyeball
n (m) elglobus ocular
expr be up to your eyeballs

1. estar (o anar) atrafegat
2. tenir una gran quantitat (d'alguna cosa)

eyebrow
n (f) lacella
expr to raise your eyebrows
arrufar les celles

eye-catching
adj
cridaner / vistós

eye dropper
n (m) elcomptagotes

eye drops
n (m) elcol·liri

eye glasses
n (US) (f pl.) lesulleres

eyelash
n (f) lapestanya

eyelid
n (f) laparpella

eyeliner
n (m) elllapis d'ulls

eyesight
n (f) lavista

eyesore
n (f) lamonstruositat

eye strain
n (f) lafatiga visual / fatiga ocular

eyewitness
n (m / f)testimoni presencial / testimoni ocular / testimoni de vista
expr eyewitness account
(m) elrelat de primera mà

eyrie
n
1. (UK) (m) elniu (d'un ocell de rapinya construït en un lloc alt)

e-zine
n (f) larevista electrònica[Termcat]

SourceForge