FA
abbrev
1. res
2. the FA (UK) (f) l'associació nacional de futbol de l'Anglaterra i el País de Gal·lès.
expr sweet FA
res de res

fab
adj
(slang) meravellós

fabby
adj
(slang) meravellós

fable
n (f) lafaula

fabled
adj
fabulós

fabric
n (m) elteixit

fabricate
v
1. tr inventar
2. tr fabricar / manufacturar

fabrication
n
1. (f) lainvenció / (m) l'invent

fabulous
adj

1. meravellós
2. (lit) fabulós
n.b. 'Fabulós' means 'fabulous' in the literary sense 'fabled' (e.g. 'the unicorn is a fabulous animal').

fabulously
adv fabulosament
Fabulously rich. - Fabulosament rics.
It was fabulously successful. - Va tenir un èxit fabulós.

facade
n (f) lafaçana

face
n
1. (f) lacara / (m) elrostre
2. (f) la[of a cliff, mountain, building, clock] cara
3. (m) l'aspecte

v tr enfrontar / afrontar / encarar / acarar
expr face down
boca avall
expr to face each other
estar cara a cara
expr let's face it...
les coses com siguin... / una cosa és certa...
expr on the face of it
aparentment / a primera vista
expr to lose face
quedar malament
expr to save face
salvar les aparences / quedar bé
expr straight face
cara de circumstàncies
expr to talk (to someone) face to face
parlar (amb algú) de tu a tu
> face down
v.c. tr dominar (algú o alguna situació) plantant-li o plantant-hi cara
> face off
v.c. intr enfrontar-se (cara a cara)
> face up to
v.c. tr enfrontar-se amb

faceless
adj
anònim

facelift
n
1. (f) l'operació de cirurgia estètica facial / (m) l'estirament facial / lífting facial
2. (f pl.) lesmillores

face-off
n
1. (f) laconfrontació
2. [SPORT] (m) elservei neutral[Termcat]

facet
n (f) lafaceta

face value
n (m) elvalor nominal
expr to take (something) at face value
donar per bo (sense més ni més)

facial
adj
facial

facies
n (f) lafàcies

facilitate
v tr facilitar

facility
n

1. (f) lafacilitat

1. (m) elcentre / (f) l'institució (geriàtric, de detenció, etc.)
1. (m) l'equipament / (f pl.) lescomoditats / prestacions / (m pl.) elsserveis
4. facilities (f pl.) lesinstal·lacions (esportives, etc.)

facsimile
n (m) elfacsímil

fact
n (m) elfet
expr (the) basic facts
(la) informació essencial / (els) fets principals
expr to face (the) facts
aceptar la realitat
expr facts and figures
dades i xifres
expr fact is stranger than fiction
la realitat supera a la ficció
expr fact of life
realitat de la vida
expr facts of life
detalls de la reproducció humana
expr the fact is this ...
la cosa està així ...
expr the fact of the matter is that ...
el fet és que ...
expr in (actual) fact
de fet / en realitat

faction
n (f) lafacció

factional
adj
facciós / entre faccions
Factional fighting. - Lluita entre faccions.

factor
n (m) elfactor
> factor in
v.c. tr incloure (alguna cosa o quantitat) quan es fa un compte o càlcul

factory
n (f) lafàbrica
expr factory farming
(f) laramaderia intensiva

factotum
n (m / f)factòtum

factual
adj
factual

faculty
n
1. (f) la[department] facultat
2. (m) el[teachers] equip docent / professorat
3. (f) lafacultat
Mental faculties. - Facultats mentals.
expr faculty meeting

FA Cup
n (UK) (f) lacopa nacional de futbol de l'Anglaterra

fad
n (f) lamania (poc duradora)

fade
v
1. intr descolorir-se
n.b. 'Descolorir-se' means 'to fade' as in bright colours becoming more washed out.

2. intr desaparèixer (a poc a poc) / passar-se
> fade out
v.c. intr desaparèixer gradualment

faded
adj
destenyit

faeces
n
1. (m pl.) elsexcrements / (f) lafemta / (f pl.) lesdejeccions

fag
n
1. (UK) (colloq) (m) elcigarret
2. (US) (offensive) (m) elmarieta
3. (UK) (m) l'escarràs
v intr (UK) [~ for (somebody)] fer d'escarràs
expr fag end

1. (UK) (f) laburilla / punta de cigarret
2. (UK) (colloq) (f) lapart final

Fahrenheit
adj
fahrenheit

fail
v
1. intr fracassar / ser infructuós
All attempts failed. - Tots els intents van ser infructuosos.
2. intr no estar a l'altura
I've failed in my duty to you. - No he estat a l'altura del que esperaves de mi.
3. intr fallir / fallar
4. intr suspendre
5. tr suspendre
n (m) elsuspens
expr failed pregnancy
(m) l'embaràs frustrat
expr failed marriage

expr without fail
sense falta / immancablement

failing
n (f) lafeblesa
adj
precari / que fracassa
Failing health. - Salut precària.

failure
n
1. (m) elfracàs
2. [MED] (f) lainsuficiència / aturada
3. (f) l'avaria
4. (f) lafallada
expr failure load
(f) lacàrrega de ruptura
expr brake failure
(f) l'avaria dels frens
expr heart failure

expr kidney failure
(f) lainsuficiència renal

fain
adv (dated) de bon grat

faint
v intr desmaiar-se
adj

1. dèbil
2. [light] tènue
3. [color] pàl·lid
4. [memory] vague
5. [smile] lleu / apagat / subtil
6. [chance] remot
7. [likely to pass out] marejat
n (m) l'esvaïment / desmai
expr not have the faintest (idea)
(colloq) no tenir ni idea

faint-hearted
adj
pusil·lànime / poruc

faintly
adv
1. dèbilment
2. lleument
She smiled faintly. - Va somriure lleument.
3. amb un fil de veu
"He's dead", she said faintly. - "És mort", va dir amb un fil de veu.

fair
adj

1. just
n.b. 'Just' means 'fair' as in 'treating everyone the same'.

2. [appropriate] acceptable / adequat
3. [hair] de cabells rossos
4. [skin] clara / blanca
n (f) lafira
expr to be fair
s'ha de reconèixer / tot sigui dit
expr fair's fair
siguem justos / juguem net
expr it's not fair on ...
és absusar de ...

fair dinkum
adj
(Aus) (colloq) autèntic / sincer
adv (Aus) (colloq) de debò?

fair-haired
adj
de cabells rossos

fairly
adv
1. bastant / força
2. amb justesa

fairness
n
1. (f) laimparcialitat / (f) lajustícia
Where's the fairness in that? - És just això?
2. (f) lapal·lidesa

expr in all fairness
per ser just

fair trade
n (m) elcomerç just

fairy
n
1. (f) lafada
2. (offensive) (m) elmarieta

fairyland
n (m) elpaís de les fades / país encantat / país de somni / país de fantasia

fairy story
n

1. (m) elconte de fades

1. invenció / (f) lafantasia / falòrnia

fairy tale
n

1. (m) elconte de fades

1. invenció / (f) lafantasia / falòrnia
3. (before noun) fairy-talefantasiós

faith
n (f) lafe
expr in bad faith
de mala fe
expr in good faith
de bona fe

faithful
adj
fidel
n the faithful (m pl.) elsfidels

faithfully
adv
1. fidelment / lleialment
2. fidelment / amb exactitud
expr yours faithfully
atentament

fake
adj

1. fals
2. artificial
n (f) laimitació
v
1. tr falsificar
2. tr [pretend] fingir
> fake out
v.c. (US) (colloq) enganyar

fakie
adv [SPORT] de cua[Termcat]

fakir
n (m) elfaquir

falcon
n (m) elfalcó

falconry
n (f) lafalconeria

Falkland Islands
n (f pl.) lesIlles Malvines

fall
v intr caure
n
1. (f) lacaiguda
n.b. Caiguda means fall as in to have fallen down (i.e. My grandmother had a fall last week) or to have reduced in size, quantity, value etc. (i.e. any fall in the price of gold has a great impact on the economy as a whole; there has been a fall in the number of immigrants seeking asylum in Britain).

2. (US) (f) latardor
n.b. 'Tardor' means 'fall' as in the season (American = fall; British = autumn).

3. (before noun) (US) tardorenc
expr fall guy
(colloq) (m) elcap de turc / boc expiatori / boc emissari
expr fall zone
[SPORT] (m) elmarge de seguretat[Termcat]
> fall across
v.c. trobar per casualitat
> fall about
v.c. (UK) partir-se de riure
> fall among
v.c. intr anar a parar entre
> fall apart
v.c.
1. intr desfer-se (caure en trossos)
2. intr ensorrar-se
> fall away
v.c.
1. intr decréixer
2. intr caure / esfondrar-se / esllavissar-se
3. intr retirar-se
> fall back
v.c.
1. intr recular / retirar-se
2. intr disminuir
> fall back on
v.c.
1. tr [~ something] recórrer (a)
2. tr [~ somebody] acudir (a)
> fall behind
v.c. intr quedar-se enrere
> fall behind with
v.c. endarrerir-se en (sobretot en pagar una deuta)
> fall down
v.c.
1. intr caure
2. intr desplomar-se
> fall for
v.c.
1. tr deixar-se enganyar per / deixar-se seduir per / deixar-se entabanar per
2. tr enamorar-se de
> fall from
v.c. intr caure de
> fall in
v.c.
1. intr caure cap a dins
2. intr desplomar-se
3. intr (militar) arrenglar-se
> fall in with
v.c.
1. tr estar d'acord amb / acceptar (un projecte, una opinió, etc.)
2. tr entrar en relació amb
> fall off
v.c.
1. intr caure (cap a un lloc més avall)
2. intr desprendre's
3. intr disminuir
4. intr deteriorar (p.e., rendiment, la salut, etc.)
> fall on
v.c.
1. tr caure sobre de
2. tr atacar
3. tr caure en
4. tr tocar a / ser la responsabilitat de
> fall out
v.c.
1. intr caure (a fora)
2. intr barallar-se
3. intr (militar) rompre files
> fall out with
v.c. tr barallar-se amb
> fall over
v.c. intr caure rodó
> fall over yourself (to do something)
v.c. (colloq) desviure's (per)
> fall through
v.c. intr fracassar / frustrar-se
> fall to
v.c. intr posar-se a treballar
> fall under
v.c. intr caure sota
> fall upon
v.c.
1. tr atacar
2. tr tocar a / ser la responsabilitat de

fallacious
adj
fal·laç

fallacy
n (f) lafal·làcia

fallen
adj

1. [on the ground] caigut
2. [killed] caigut
3. (dated) [woman] perdut / esgarriat
n the fallenels caiguts

falling
adj
descendent

falling-out
n (f) labaralla / discussió / renyina

fallopian tube
n (f) latrompa de Fal·lopi

fallout
n

1. (f) lapluja radioactiva

1. (f) laconseqüència / seqüela / (m) l'efecte
expr fallout shelter
(m) elrefugi antinuclear

fallow
adj
en guaret
n (m) elguaret
Fallow land - Guaret
expr fallow deer
(f) ladaina
expr lie fallow
deixar-se en guaret

false
adj
fals
expr false alarm
(f) lafalsa alarma
expr false friend
(m) elfals amic
False friends - Falsos amics
expr false start
(f) lasortida nul·la

falsely
adv falsament

falsetto
n (f) la(veu d')espinguet

falsify
v tr falsejar

falter
v intr vacil·lar / defallir

fame
n
1. (f) lafama
2. (m) elrenom

famed
adj
famós

familiar
adj

1. familiar / conegut
To be familiar with (something or somebody). - Tenir familiaritat amb (alguna cosa o algú).
2. informal
3. comú

familiarise
v tr (UK) familiaritzar
To familiarise yourself (with something). - Familiaritzar-se (amb alguna cosa)

familiarity
n
1. (f) lafamiliaritat
2. (f) laconfiança

familiarize
v tr (US) familiaritzar
To familiarise yourself (with something). - Familiaritzar-se (amb alguna cosa)

family
n
1. (f) lafamília
2. (before noun) familiar
3. (before noun) per a tota la família
expr to be in the family way
(dated) estar embarassada
expr family allowance
(UK) (m) l'ajut familiar
expr family member
(m) elfamiliar
expr family planning
(f) laplanificació familiar
expr family tree
(m) l'arbre genealògic
expr to run in the family
venir de família

famine
n (f) lafam

famished
adj
(colloq) famolenc

famous
adj

1. cèlebre / famós
2. conegut / reconegut / de renom

famously
adv
1. encertadament / amb encert
2. estupendament (bé) / de meravella
We get along (or on) famously. - Ens entenem estupendament (bé).

fan
n
1. (m / f)aficionat / seguidor / afeccionat / entusiasta
2. (m) elventall
3. (m) elventilador
v tr ventar
expr the shit hits the fan
armar-se un sarau / armar-se'n una de grossa / haver-hi merder / acabar la cosa malament
expr when the shit hits the fan
quan es destapa la veritat
> fan out
v.c. desplaçar-se des d'un punt a direccions diverses

fanatic
n
1. (m / f)fanàtic / entusiasta
2. (m / f)fanàtic / extremista

fanatical
adj
fanàtic

fanatically
adv fanàticament

fanaticism
n (m) elfanatisme

fanciful
adj

1. infundat
2. extravagant /estrambòtic

fancy
v
1. tr (colloq) trobar atractiu
Do you fancy Sarah? - T'agrada la Sara?
2. tr (colloq) tenir ganes (de fer alguna cosa) / venir de gust (fer alguna cosa)
Do you fancy going out? - Tens ganes de sortir? / Et ve de gust sortir?

fancy-pants
adj
fatxender / refistolat / ple d'ínfules

fanfare
n
1. (f) lafanfara
2. (f) la[fig.] fanfàrria / pompa

fang
n (m) l'ullal

fanny
n
1. (UK) (vulg) (m) elcony
2. (US) (m) elcul

fantasise
v intr (UK) fantasiar / somiar depert

fantasize
v intr fantasiar / somiar depert

fantastic
adj

1. excel·lent / genial / magnífic
2. fantàstic
3. fantasiós
4. desmesurat / extrem / gran

fantastically
adv
1. enormement / increïblement
2. fantasiosament

fantasy
n (f) lafantasia

FAQ (Frequently Asked Questions)
n (f pl.) lesPMF (Preguntes Més Freqüents) [Termcat]

far
adj

1. lluny
2. extrem
expr by far
de llarg
He was by far the best player. - Va ser de llarg el millor jugador.
expr far and away
de bon tros
expr Far East
(m) l'Extrem Orient
expr far off
llunyà
expr Far Right
(f) l'Extrema Dreta
expr to go too far
passar-se de la ratlla
expr so far
fins ara / fins aquest punt

faraway
adj

1. llunyà / distant / remot
2. [fig.] absent / distret

farce
n
1. (f) lafarsa
2. (m) elmerder

farcical
adj
absurd

fare
n (f) latarifa
expr to fare well
sortir-se'n / sortir airós / sortir ben parat

farewell
n (m) l'adéu / comiat
v tr (Aus) dir adéu a / acomiadar
expr
(dated) adéu!

far-fetched
adj
inversemblant

far-flung
adj

1. remot / llunyà
2. estès

farm
n (f) lagranja / [tech.] explotació agropecuària / [tech.] explotació ramadera / [tech.] explotació agrària
v
1. tr [crops] conrear
2. tr [animals] criar
> farm out
v.c. tr enviar (tasques) a altres llocs

farmer
n (m / f)agricultor / granger
expr farmers' market
(m) elmercat de productes locals / mercat de parades

farmhouse
n (f) lamasia / granja / casa de camp

farming
n
1. (f) l'agricultura
2. (f) laramaderia
n.b. 'Ramaderia' means farming animals (as opposed to crops).

3. (before noun) agrícola / agrari / agropecuari
expr factory farming
(f) lacria intensiva / ramaderia intensiva

farmland
n
1. (f pl.) lesterres agrícoles / terres de conreu / terres de cultiu / (m) elterreny agrícola

farmyard
n (m) elcorral

Faroe Islands
n (f pl.) lesIlles Fèroe

far-off
adj
llunyà / remot / distant

far-reaching
adj
ampli / de gran abast

farrow
v intr garrinar
n (f) lagarrinada

Farsi
n (m) elfarsi

fart
v intr (vulg) petar / tirar un pet
n (vulg) (m) elpet
expr old fart
(vulg) carrossa / carcamal / iaio / vell xaruc
> fart about
v.c. intr (vulg) perdre el temps
> fart around
v.c. intr (vulg) perdre el temps

farther
adv més lluny

fascinate
v tr fascinar / apassionar

fascinated
adj
fascinat / captivat

fascinating
adj
fascinant / apassionant

fascination
n (f) lafascinació

fascism
n (m) elfeixisme

fascist
n (m / f)feixista
Health fascist. - Fanàtic de la salut / integrista de la salut.

fashion
n (f) lamoda
The prevailing fashion for... - El gust imperant per...
v tr modelar / afaiçonar
expr fashion model
(m / f)model de passarel·la / top model

fashionable
adj
de moda

fashionably
adv a la moda

fast
adj

1. ràpid / veloç
2. [friend] fidel / lleial / inseparable
n (m) eldejuni

fasten
v
1. tr subjectar / fixar
2. tr [coat / shoes] cordar-se
expr fasten your seat belt(s)
agafa't! / agafa't fort! / prepara't!
> fasten up
v.c. cordar-se

fastener
n (m) elfermall

fastening
n (m) elfermall

fast food
n (m) elmenjar ràpid

fastidious
adj

1. meticulós / minuciós / escrupulós
2. maniàtic / primmirat / repelós

fastidiously
adv amb esment / amb cura

fastidiousness
n

1. (f) lallamenqueria

1. (m) l'escrúpol / (f) l'aversió / repugnància

fast-moving
adj
galopant / trepidant

fast-paced
adj
galopant / trepidant

fast-talk
v tr entabanar / negociar

fat
adj

1. gras / gros
2. [profits, discounts, etc.] suculent
n (m) elgreix
expr fat chance
ara li fan el mànec / és improbable
expr fat soluble
soluble en greix
expr fat years
(m pl.) elsanys de vaques grasses / anys d'abundància

fatal
adj

1. fatal / greu
2. letal / mortal

fatality
n
1. (f) lavíctima mortal
2. (f) lafatalitat

fatally
adv
1. greument
2. letalment / mortalment

fate
n
1. (m) eldestí
2. the fatesles moires / les parques
expr to take your fate into your own hands
plantar cara al destí

fateful
adj
fatal / fatídic

fat-free milk
n (US) (f) lallet desnatada

father
n
1. (m) elpare
2. Father (m) el[God] Pare
Our Father who art in Heaven... - Pare nostre, que esteu en el cel...
3. (m) el[priest] pare
4. fathers (lit) (m pl.) elspares / avantpassats
The land of our fathers. - La terra dels nostres avantpassats.
v tr engendrar / donar vida a
expr Father Christmas
(m) elPare Noel
expr the Holy Father
el sant pare
expr single father
(m) elpare solter

fatherhood
n (f) lapaternitat

father-in-law
n (m) elsogre

fatherland
n (f) lapàtria

fatherly
adj
paternal
My fatherly duty is... - Com a pare tinc el deure de...

fathom
v
1. tr sondar
2. tr comprendre / penetrar / desentranyar / destriar / discernir
n (f) la[mesura nàutica] braça

fatigue
n (f) lafatiga
expr chronic fatigue syndrome
(f) lasíndrome de fatiga crònica

fatigued
adj
fatigat / esgotat

fatness
n (f) lagrassor

fatten
v tr engreixar
> fatten up
v.c. engreixar

fattening
adj
que engreixa

fatty
adj
gras
n (m / f)grassonet
expr fatty acid
(m) l'àcid gras

fatuous
adj
banal

fatwa
n (f) lafàtua

faucet
n (US) (f) l'aixeta

fault
n
1. (f) laculpa
n.b. Culpa means fault as in blame.

2. (m) eldefecte
n.b. Defecte means fault as in imperfection.

v tr reprovar / amonestar
expr to a fault
fins a l'exageració
expr to find fault with
retreure (una cosa a algú)

faultless
adj

1. impecable / modèlic / perfecte
2. sense tara

faulty
adj
defectuós

fauna
n (f) lafauna

favor
v tr (US) afavorir / privilegiar / donar preferència a / donar prioritat a
n (US) (m) elfavor
expr (to be) in favor of (doing something)
(estar) a favor de (fer una cosa) / (ser) partidari de (fer una cosa)
expr in favor of
en benefici de / en profit de

favorable
adj
(US) favorable

favorably
adv (US) favorablement

favored
adj
(US) preferent / privilegiat

favorite
adj
(UK) preferit / predilecte / favorit
A perennial favorite. - Un clàssic de tot el temps.
The least favorite of his children. - El fill per qui sent menys predilecció.
n (m / f)favorit

favoritism
n (US) (m) elfavoritisme

favour
v tr (UK) afavorir / privilegiar / donar preferència a / donar prioritat a
n (UK) (m) elfavor
expr (to be) in favour of (doing something)
(estar) a favor de (fer una cosa) / (ser) partidari de (fer una cosa)
expr in favour of
en benefici de / en profit de

favourable
adj
(UK) favorable

favourably
adv (UK) favorablement

favoured
adj
(US) preferent / privilegiat

favourite
adj
(UK) preferit / predilecte
A perennial favourite. - Un clàssic de tot el temps.
The least favourite of his children. - El fill per qui sent menys predilecció.
n (m / f)favorit

favouritism
n (UK) (m) elfavoritisme

fawn
n (m) elcervatell
v
1. intr adular / llepar
2. intr [~ on / over somebody] desfer-se en compliments (amb) / fer la cort (a)

fax
n (m) elfax
v
1. tr enviar per fax
2. tr enviar un fax (a algú)

faze
v tr desconcertar / torbar / immutar

FDMA (Frequency Division Multiple Access)
acr (f) laFDMA (accés múltiple per divisió de freqüència)

February
n (m) elfebrer

fear
n (f) lapor / temença / angúnia
expr to put the fear of God into (someone)
fer-li agafar por / exporuguir-lo

fearful
adj

1. temorós / temorenc / poruc / espantat / esporuguit / encongit
2. temible / sinistre
3. (dated) terrible

fearfully
adv
1. esporoguit / encongit / amb aprensió
2. (dated) extremadament

fearless
adj
sense por / intrèpid

fearsome
adj
temible / amenaçador

feartie
n (m / f)covard

feasibility
n (f) lafactibilitat / viabilitat
Feasibility study. - Estudi de factibilitat.

feasible
adj
factible / viable

feast
n
1. (m) elbanquet / festí / tiberi
2. (m) elfestivitat / festa religiosa
v intr donar-se un festí / atipar-se / omplir el pap

feather
n (f) laploma

featherbrain
n (m / f)baliga-balaga / taral·lirot

featherweight
n (m) elpes ploma

feature
n

1. (f) lacaracterística

1. (f pl.) lesfaccions / (m pl.) elstrets
v
1. tr presentar
2. tr oferir
3. intr tenir un paper destacat
4. intr figurar
expr feature film
(m) elllargmetratge

fecal
adj
fecal

feces
n
1. (m pl.) elsexcrements / (f) lafemta / (f pl.) lesdejeccions

fed
n (US) (m / f)agent de l'FBI

federal
adj
federal
Federal building. - Edifici de l'administració (pública) / edifici públic.

Federal Bureau of Investigation
n (m) elFBI

federalism
n (m) elfederalisme

federation
n
1. (f) lafederació
2. (m) el[guild] gremi
expr Russian Federation
(f) laFederació Russa

fedora
n (m) el(barret) borsalino / (barret) fedora

fed up
adj
fart / tip

fee
n
1. (m pl.) elshonoraris
n.b. 'Honoraris' means 'fee' in the specific sense of a fee you pay to a professional for services rendered (for example, solicitors' fees, estate agents' fees).

2. (m) elcaixet
3. (f) laquota

feeble
adj

1. flac / tou
2. poc convincent

feebly
adv
1. sense entusiasme
2. amb un fil de veu

feed
v tr donar menjar a / alimentar / nodrir
n
1. (f) l'alimentació
2. (f) lapresa
n.b. 'Presa' means 'feed' in the baby sense (i.e. 'Burp the baby after each feed').

3. (f) laconnexió
Live feed. - Connexió directa.
expr feed water
(f) l'aigua d'alimentació
> feed off
v.c.
1. tr alimentar-se (de)
2. tr rebre energia de
> feed off of
v.c. tr alimentar-se de
> feed on
v.c. tr alimentar-se de
> feed up
v.c. tr alimentar (del tot)

feedback
n
1. (m) elcomentari / (f) l'opinió
2. (f) larealimentació / retroalimentació / retroacció
3. (m) l'acoblament (d'un altaveu)

expr feedback loop
(m) elbucle retroactiu

feeding
n (f) l'alimentació

feedlot
n (US) (f) lagranja d'engreix

feel
v
1. tr sentir / sentir-se
2. tr creure
3. tr tocar (amb les mans)
4. tr [~ in, inside, around, etc.] palpar
expr to feel for (someone)
tenir pena d'(algú)
I feel the way you do. - Tinc el mateix sentiment que tu / em sap tan greu com a tu.
I feel your pain. - Em sap greu / t'acompanyo en el sentiment (condol).
expr to feel free to (do something)
no dubtar en (fer alguna cosa)
Feel free to call me. - No dubtis en trucar-me.
expr to feel (something) in your bones
intuir (una cosa)
expr to feel like (doing) something
venir de gust (fer) alguna cosa / tenir ganes de (fer alguna cosa)
Do you feel like going out? - Et ve de gust sortir? / Tens ganes de sortir?
expr to feel strongly about (something)
considerar important (una cosa)
expr to get the feel of (something)
familiaritzar-se amb (una cosa)
> feel about
v.c.
1. intr explorar a les palpentes
2. intr pensar sobre
> feel around
v.c.
1. intr explorar a les palpentes
2. intr explorar sense rumb, improvisant a l'acte
> feel for
v.c.
1. tr buscar (o cercar) a les palpentes
2. tr simpatitzar amb
> feel out
v.c. tr intentar indirectament esbrinar l'opinió d'un altre
> feel up
v.c. tr (vulg) tocar o grapejar sexualment
> feel up to
v.c. sentir-se capaç de (tenir ganes de)

feeling
n
1. (m) elsentiment
2. (f) lasensació
I have a feeling that... - Tinc la sensació que...
3. (m) elpressentiment
expr no hard feelings
no t'ho agafis malament
expr strong feelings
sentiments profunds

feign
v tr fingir / aparentar

feisty
adj
enèrgic / decidit / vital / ple de vida / tenaç

feldspar
n (m) elfeldspat

feline
adj
felí
n (m) elfelí

fell
v tr talar

fellatio
n (f) lafel·lació

fellow
n
1. (dated) (m) l'home / tipus / soci
Old fellow. - Amic meu (falca en diàlegs).
2. (m / f)confrare
3. (m / f)becari
adj
congènere / semblant
Our fellow creatures. - Els nostres consemblants.

fellowship
n
1. (f) lacompanyonia / camaraderia
2. (f) lacomunitat / germandat / associació
3. (f) labeca d'investigació

felt
n (m) elfeltre

felt-tip
n (m) elretolador

felt-tip pen
n (m) elretolador

female
adj
femení
n (f) lafemella

feminine
adj
femení

feminism
n (m) elfeminisme

feminist
n (m / f)feminista
adj
feminista

femoral
adj
femoral
expr femoral artery
(f) l'artèria femoral

femur
n (m) elfèmur

fen
n (f) lamollera

fence
n
1. (f) latanca / (m) elclos
> fence in
v.c.
1. circumdar amb tanques
2. limitar / restringir
> fence off
v.c. separar amb tanques

fencing
n
1. [SPORT] (f) l'esgrima
2. (f) labardissa

fend
v -
> fend off
v.c. tr repel·lir (un atac / una agressió)

fender
n (US) (m) elparafang

fennel
n (m) elfonoll
expr fennel seeds
(f pl.) lesllavors de fonoll

fenugreek
n (m) elfenigrec

feral
adj
salvatge
A feral cat. - Un gat de carrer / un gat vagabund.

ferment
v
1. tr fermentar
2. intr fermentar
n
1. (f) l'agitació / efervescència / (m) eltumult

fermentation
n (f) lafermentació

fermium
n (m) elfermi

fern
n (f) lafalguera

ferocious
adj

1. ferotge / feroç / agresiu
2. [fighting] acarnissat
3. [expression] enfurismat

ferocity
n (f) laferocitat

ferret
n
1. (f) lafura / (m) elfuró
> ferret out
v.c. arribar a descobrir burxant

ferritin
n (f) laferritina

ferromagnetism
n (m) elferromagnetisme

ferry
n (m) eltransbordador / ferri
v tr transbordar / transportar

fertile
adj
fecund / fèrtil

fertilisation
n
1. (UK) [BIOL] (f) lafecundació
n.b. 'Fecundació' means 'fertilization' in the biological sense.

2. (UK) [AGRICULT] (f) lafertilització
n.b. 'Fertilització' means 'fertilization' in the sense 'forest fertilization' or 'fertilization of your lawn'.

fertilise
v
1. tr (UK) [BIOL] fecundar
2. tr (UK) [AGRICULT] fertilitzar

fertiliser
n (UK) (m) elfertilitzant

fertility
n (f) lafertilitat
expr fertility drug
(m) elfàrmac contra la infertilitat

fertilization
n
1. [BIOL] (f) lafecundació
n.b. 'Fecundació' means 'fertilization' in the biological sense.

2. [AGRICULT] (f) lafertilització
n.b. 'Fertilització' means 'fertilization' in the sense 'forest fertilization' or 'fertilization of your lawn'.

fertilize
v
1. tr [BIOL] fecundar
2. tr [AGRICULT] fertilitzar

fertilizer
n (m) elfertilitzant

fervent
adj
fervorós / fervent / exaltat

fervently
adv fervorosament / ferventment

fervor
n (US) (m) elfervor / entusiasme

fervour
n (UK) (m) elfervor / entusiasme

fess
v -
> fess up
v.c. intr (colloq) confessar

fester
v intr supurar

festival
n
1. (m) elfestival / (f) ladiada

festive
adj

1. festiu
2. (UK) nadalenc

festoon
v tr engalanar

fetal
adj
fetal

fetch
v
1. tr portar
2. tr recollir
3. tr vendre's per
n.b. 'Vendre's per' means 'to fetch' in the sense 'to sell for' (e.g. 'The work fetched $100,000' = 'L'obra es va vendre per $100.000').

> fetch up
v.c. intr anar a parar

fetish
n (m) elfetitxe

fetishism
n (m) elfetitxisme

fetishist
n (m / f)fetitxista

fetishistic
adj
fetitxista

fetus
n (m) elfetus

feud
n (f) l'enemistat / rivalitat (inveterada)

fever
n
1. (f) lafebre
2. (f) l'agitació
expr hay fever
(f) lafebre del fenc
expr to run a fever
tenir febre
expr scarlet fever
(f) la(febre) escarlatina
expr yellow fever
(f) lafebre groga

feverish
adj
febril

feverishly
adv febrilment / agitadament

few
adj
pocs
A few - Uns quants
Fewer - Menys

FGM (Female Genital Mutilation)
acr (f) laMGF (Mutilació Genital Femenina.)

fiancé
n (m) elpromès

fiancée
n (f) lapromesa

fiasco
n (m) elfiasco

fib
n (colloq) (f) lamentida
v intr (colloq) mentir

fibber
n (colloq) (m / f)mentider

fiber
n (US) (f) lafibra
Daily fiber. - Dosi diària de fibra.

fiber optic
adj
(US) (f) lafibra òptica[Termcat]

fibre
n (f) lafibra
Daily fibre. - Dosi diària de fibra.

fibre optic
adj
(UK) (f) lafibra òptica[Termcat]

fibrillation
n (f) lafibril·lació

fibromatosis
n (f) lafibromatosi

fibromyalgia
n (f) lafibromiàlgia

fibula
n
1. (m) elperoné / (f) lafíbula

fickle
adj
inestable / canviant / capritxós / inconstant

fickleness
n
1. (f) lainestabilitat / inconstància / (f) lacapritxositat

fiction
n (f) laficció / narrativa
expr short fiction
(f) lanarrativa breu

fictional
adj

1. fictici / imaginari
2. novel·lesc

fictitious
adj
fictici

fiddle
n
1. (m) elviolí
2. (UK) (colloq) (m) elfrau
v
1. tr (UK) (colloq) falsejar
2. intr [MUSIC] tocar el violí
> fiddle away
v.c. tr malgastar, sobretot diners o temps

fiddler
n (m / f)violinista

fidelity
n (f) lafidelitat

fidget
v intr moure's de forma nerviosa

fiefdom
n (m) elfeu

field
n (m) elcamp
v tr despatxar / espolsar-se / treure's de sobre
expr field of expertise

expr field of play
(m) elterreny de joc / camp de joc
expr to have a field day
fer el seu agost
expr field trip
(f) lasortida de camp
expr school field trip
(f) lasortida escolar / excursió escolar

field glasses
n (m pl.) elsprismàtics

field goal
n (m) elxut a pals

field hockey
n (US) (m) l'hoquei

fielder
n (m / f)exterior

fiend
n
1. (m / f)malvat
2. (m / f)fanàtic
3. (m) eldimoni

fiendish
adj

1. malvat
2. endimoniat / dificilíssim

fiendishly
adv (colloq) extremadament

fierce
adj

1. ferotge / iracund / indòmit
2. [attack, fighting, etc.] acarnissat
3. [supporter] radical

fiercely
adv
1. ferotgement
2. furiós / enfurismat
3. amb passió

fierceness
n (f) laferocitat

fiery
adj

1. rutilant
2. abrandat
3. exaltat

fifteen
adj
quinze

fifteenth
adj
quinzè

fifth
adj
cinquè

fiftieth
adj
cinquantè

fifty
adj
cinquanta

fig
n (f) lafiga
Fig tree - Figuera

fight
n
1. (f) lalluita
n.b. 'Lluita' means 'fight' in the sense 'fight for freedom'.

2. (m) elcombat
3. (f) labaralla / brega
n.b. 'Baralla' and 'brega' means 'fight' in the sense 'row' / 'argument'.

4. (f) labatalla
n.b. 'Batalla' means 'fight' in the sense 'battle' (i.e. 'The Battle of Midway - the fight for the Pacific').

v
1. tr lluitar contra
2. tr combatre
3. intr lluitar
4. intr barallar-se
> fight about
v.c. intr barallar-se sobre
> fight against
v.c. combatre / lluitar contra
> fight back
v.c.
1. intr defensar-se
2. tr intentar contenir (les emocions: les llàgrimes, la ràbia, etc.)
> fight down
v.c. tr intentar contenir (les emocions: les llàgrimes, la ràbia, etc.)
> fight for
v.c. intr lluitar per
> fight off
v.c. tr resistir / repel·lir
> fight over
v.c. intr barallar-se per
> fight with
v.c. intr lluitar amb

fightback
n (UK) (f) laremuntada

fighter
n
1. (m / f)combatent / soldat / guerrer
2. (m / f)boxador
3. (m / f)lluitador
4. (m) elcaça
5. persona amb empenta / persona batalladora / persona decidida / persona resoluta
expr freedom fighter
(m / f)militant de la resistència

fig tree
n (f) lafiguera

figurative
adj

1. [LING] figurat
2. figuratiu
Figurative art - Art figuratiu
Figurative painting - Pintura figurativa
Figurative sculpture - Escultura figurativa

figure
n

1. [MATH] (f) laxifra
2. (f) lafigura

1. (m) el[body] físic / (f) lafigura
4. (m) elgràfic / diagrama

v
1. tr destacar / sobresortir / fer-se veure
2. tr pronosticar
expr to cut a sorry (or poor) figure
fer mal efecte / quedar malament / quedar fatal
expr figure of fun
(m) elriota / burlot
expr figure of speech
(f) lafigura retòrica
expr figure skating
(m) elpatinatge artístic
expr that figures
no em ve de nou
> figure in
v.c. tr incloure (alguna cosa o quantitat) quan es fa un compte o càlcul
> figure on
v.c.
1. intr (colloq) comptar amb
2. intr (colloq) tenir la intenció de
3. intr (colloq) anticipar
> figure out
v.c.
1. pronosticar
2. solucionar / desxifrar / descobrir / esbrinar
> figure up
v.c. tr calcular

Fiji
n (f pl.) lesFiji

filament
n
1. (m) elfilament
2. (m) elfil (prim)

filch
v tr (colloq) furtar / afanar / rampinyar

file
n
1. [IT] (m) elfitxer / arxiu[Termcat]
2. (m) l'expedient
3. (f) lallima
n.b. 'Llima' means 'file' in the sense 'tool for smoothing down surfaces'.

v
1. tr [put away] arxivar
2. tr [smooth down] llimar
expr file sharing
(m) l'intercanvi de fitxers
expr to file suit
presentar una demanda / posar plet
expr single file
(f) lafila índia
> file away
v.c. tr arxivar
> file down
v.c. tr llimar

filigree
n (f) lafiligrana

filing
n (m) l'arxivament[Termcat]
expr filing cabinet
(m) l'arxivador

Filipino
n (m / f)filipí
adj
filipí

fill
v tr omplir
> fill in
v.c. tr emplenar / omplir (un formulari etc.)
> fill in for
v.c. tr suplir (algú)
> fill out
v.c.
1. tr emplenar / omplir (un formulari etc.)
2. intr fer-se més voluminós
3. intr fer-se més voluminós; engreixar-se o enfortir-se
> fill up
v.c.
1. tr omplir (del tot) / atapeir
2. tr omplir (el dipòsit d'un vehicle)
3. intr omplir-se
> fill with
v.c. intr omplir de

filler
n
1. (f) lamassilla
2. (f) la[in a conversation] falca

fillet
n (m) elfilet

fillip
n
1. (f) l'empenta / (m) l'augment
v tr augmentar / elevar / millorar

film
n (UK) (f) lapel·lícula
v tr rodar / filmar (una pel·lícula)
expr film stock
(f) lacinta de pel·lícula / pel·lícula cinematogràfica

filming
n (m) elrodatge

film-maker
n (m / f)cineasta

film-making
n
1. (f) lacinematografia / (m) elrodatge de pel·lícules

filth
n
1. (f) laronya / (f) laimmundícia / (f pl.) lesporcades / marranades
2. (UK) (offensive) (f) lapolicia

filthy
adj

1. immund
2. [language] obscè / groller
3. [book, film, etc.] obscè / indecent
expr filthy rich
adinerat / podrit de diners / carregat de diners

filter
n (m) elfiltre
v tr filtrar
expr filtering software
[IT] (m) elprogramari de filtratge
> filter out
v.c. tr filtrar (impureses)

filtration
n
1. (m) elfiltratge / (f) lafiltració

fimbria
n [MED] (f) lafímbria

final
n (m) elfinal
Final moments - Acaballes

finalist
n (m / f)finalista

finalise
v (UK) ultimar

finality
n
1. (f) lairreversibilitat / ineluctabilitat / (m) elfinal definitiu

finalize
v tr ultimar

finally
adv finalment

finance
v tr finançar
n finances (f pl.) lesfinances

financial
adj
financer

financially
adv financerament

financing
n (m) elfinançament

find
v tr trobar
n
1. (f) latroballa
2. (m) eldescobriment
expr to find yourself doing something
fer una cosa sense adonar-se, sense pensar, inconscientment, espontàniament
> find out
v.c. assabentar-se / descobrir

finder
n (m / f)trobador

finding
n
1. (m) eldescobriment
2. (m) elveredicte
n.b. 'Veredicte' means 'finding' in the legal sense of 'verdict' (i.e. 'the judge's finding').

fine
v tr multar
n (f) lamulta
adv
adj

1. fi
2.
expr not to put too fine a point on it...
per dir-ho sense embuts...
expr the finer points of...
les subtileses de...

finery
n
1. (m) elguarniment / abillament / (m pl.) elsadorns / (f pl.) lesjoies / (f) labijuteria

finger
n (m) eldit
v
1. tr tocar amb els dits
2. tr (slang) denunciar
expr finger hole
[MUSIC] (m) l'orifici
expr to give (somebody) the finger
fer la figa (a algú
expr index finger
(m) eldit índex
expr to lay a finger on
posar la mà a sobre
expr little finger
(m) eldit menut / dit xic / dit petit
expr middle finger
(m) eldit del mig / dit del cor
expr to have nimble fingers
tenir dits / tenir habilitat manual / ser traçut
expr not lift a finger (to do something)
no moure (ni) un dit (per fer alguna cosa)
expr to put your finger on (something)
treure l'aigua clara (de)
I can't put my finger on what it is. - No se m'acut què pot ser.
expr ring finger
(m) eldit anular
expr to stick your finger(s) up at (someone)
(UK) fer la figa (a algú)
expr to work your fingers to the bone
escarrassar-se / desmanegar-se / rompre's l'esquena treballant

fingerboard
n (m) elbatedor

fingernail
n (f) l'ungla

fingerprint
n (f) l'empremta digital

fingertip
n (m) eltou del dit
expr fingertip search

finish
v tr acabar / terminar / finalitzar / culminar
n
1. (m) elfinal
2. (m) l'acabat
expr finish hut
[SPORT] (f) lacaseta d'arribada[Termcat]
expr finish line
(f) lalínia d'arribada
expr to be finished with (someone)
no voler saber res més d'(algú)
expr to have finished / to be finished
haver acabat / estar
> finish with
v.c. intr acabar de fer servir (una cosa)

finishing line
n (f) lalínia d'arribada / línia de meta

finishing school
n (f) l'escola de senyoretes

finishing touch
n (m) eltoc final

finite
adj
finit

Finland
n (f) laFinlàndia

Finn
n (m / f)finès / finlandès

Finnish
n (m) elfinès / finlandès
adj
finès / finlandès

Finno Ugric
adj
finoúgric

fiord
n (m) elfiord

fir
n (m) l'avet
expr fir tree
(m) l'avet

fire
n
1. (m) elfoc
n.b. Foc generally refers to a fire that is intentional / under control.

2. (m) l'incendi
In case of fire - En cas d'incendi
n.b. Incendi generally refers to a fire that is unintentional / out of control.

v
1. tr [shoot] disparar
2. tr [dismiss] acomiadar
expr to catch fire
incendiar-se
expr fire brigade
(m pl.) elsbombers
expr fire drill
(m) elsimulacre d'incendi
expr fire engine
(UK) (f) lacamió de bombers
expr fire extinguisher
(m) l'extintor
expr fire service
(m pl.) elsbombers
expr fire truck
(US) (f) lacamió de bombers
expr to fight fire with fire
pagar amb la mateixa moneda
expr to open fire on (someone)
obrir foc contra (algú)
expr to pull someone's chestnuts out of the fire
treure les castanyes del foc a algú
expr to set (something) on fire
calar foc a
expr to set fire to (something)
calar foc a
> fire upon
v.c. intr disparar trets a (o contra)

firearm
n (f) l'arma de foc

firebomb
n (m) l'incendiari

firebrand
n (m / f)agitador

firefighter
n (US) (m / f)bomber

fireman
n
1. (UK) (m / f)bomber
2. (m / f)[on a steam train] fogoner

fireplace
n (f) lallar de foc / xemeneia

fireproof
adj
ininflamable / incombustible

firewall
n (m) eltallafoc[Termcat]

firewood
n (f) lallenya

firework
n (m) elcoet pirotècnic / coet de focs artificials
expr fireworks

1. (m pl.) els[display] focs artificials (o d'artifici)
2. (m pl.) elsarticles pirotècnics
3. (f) la[fig.] forta reacció (negativa)

firing squad
n (m) l'escamot d'afusellament / escamot d'execució

firm
n (f) l'empresa / companyia
adj

1. ferm
In the firm belief that... - Amb el ferm convenciment que...
To remain (or stand) firm - Mantenir-se ferm / posar-se ferm / no afluixar.
2. inflexible
3. sòlid
> firm up
v.c.
1. tr enfortir
2. tr aclarir (un assumpte), especificar amb més detall

firmness
n
1. (f) lafermesa
2. (f) laconstància

firmware
n (m) elmicroprogramari[Termcat]

first
adj
primer
n
1. (m) elprimer
2. (m) elprimícia
adv
1. primer
2. per primera vegada
expr come first

1. ser el més important
Family comes first - La família és el més important
2. quedar primer
He came first in the 200m backstroke - Va quedar primer en els 200 esquena
expr first aid
(m pl.) elsprimers auxilis
expr first aider
(m / f)socorrista
expr first aid kit
(f) lafarmaciola
expr first and foremost
abans de tot
expr first born
primer nat / primogènit
expr first class
en primera (classe)
expr first-class

1. de primera classe
2. de primera
expr first lady
[POLIT] (f) laprimera dama
expr first name
(m) elnom
expr first of all
abans que res / primer de tot
expr first off
(colloq) abans que res / primer de tot
expr first things first
anem per ordre / anem pas a pas
expr first time buyer
persona que compra el seu primer pis / casa
expr First World War
(f) laPrimera Guerra Mundial
expr to come first
estar per sobre de tot / tenir prioritat

first-class
adj

1. de primera classe
First-class passengers. - Passatgers de primera classe.
2. immillorable
3. de luxe

firsthand
adj
de primera mà / directe
From firsthand experience. - Per experiència pròpia.
adv directament

firstly
adv primer / primerament / en primer lloc / abans que res / primer de tot

first strike
n (m) l'atac preventiu previ

fiscal
adj
fiscal
Fiscal policy - Política fiscal

fish
n (m) elpeix
v intr pescar
expr fish ladder
(f) l'escalera psicícola
expr be neither fish nor fowl
ser ni una cosa ni l'altra
> fish for
v.c.
1. pescar
2. [compliments / information] buscar
> fish out
v.c. tr exhaurir el nombre peixos (d'un cos d'aigua) pescant

fisherman
n (m / f)pescador

fishery
n (f) lapesquera

fishing
n (f) lapesca
expr fishing boat
(m) elpesquer
expr deep-sea fishing
(m) elfondal

fishmonger
n (m / f)peixater

fisho
n (Aus) (slang) (m / f)pescador

fishtail
v intr [vehicle] culejar

fishy
adj
(colloq) sospitós

fissile
adj
físsil / fissible
Fissile material - Material fissil

fission
n (f) lafissió

fissure
n (f) lafissura

fist
n (m) elpuny
expr to make a fist
cloure el puny / estrènyer el puny

fisticuffs
n (f) labaralla (a cops de puny)

fistula
n (f) lafístula

fit
adj

1. en forma
2. (slang) atractiu
3. condigne / proporcionat
n
1. [MED] (f) laconvulsió
2. (m) l'atac
Fit of laughter. - Atac de riure.
3. (m) l'esclat
Fit of anger. - Esclat de còlera.
4. (m) l'episodi
Fit of depression. - Episodi depressiu.
expr to have a fit
perdre els estreps
v
1. tr cabre
2. intr ajustar / encaixar / quedar bé / anar a la mida
3. intr encabir-se
n.b. 'Encabir-se' means 'to fit' in the sense 'He's only got a Mini? Will we all fit?'.

> fit in
v.c.
1. intr [person] adaptar-se
2. intr [thing] encaixar-se
> fit in with
v.c. lligar amb / acordar-se amb
> fit into
v.c. fomar part de / encaixar amb
> fit out
v.c. tr proveir (algú) del que li fa falta, sobretot equipament per a un viatge
> fit up
v.c.
1. tr proveir (algú) del que li fa falta, sobretot equipament per a un viatge
2. tr (UK) declarar algú culpable d'una cosa que no ha fet

fitful
adj
irregular / intermitent / inconstant

fitfully
adv de forma intermitent / de manera irregular

fitness
n
1. (m) elbon estat físic / bon condicionament físic
n.b. 'Fitness' is a difficult word to render in Catalan. If anyone has any better suggestions, please let us know.

2. (f) laidoneïtat

fitted
adj

1. [closet] encastat
2. [clothes] entallat
3. [sheet] ajustable
4. [~ for / to] idoni per

fitting
adj
oportú / escaient

fittingly
adv correctament / com correspon

five
adj
cinc
expr five and ten (or five and dime) store
(US) (f) labotiga de gangues
expr to high five (somebody) / to give (somebody) five / to exchange high fives
picar-se les mans (forma de felicitar-se, com els jugadors de bàsquet quan fan una cistella)

fiver
n (UK) (colloq) (m) elbillet de cinc lliures esterlines

fix
v
1. tr arreglar / apanyar / reparar
2. tr fixar
> fix on
v.c. tr escollir
> fix up
v.c. tr reparar
> fix up with
v.c. arranjar (que algú surti amb un altre)
> fix upon
v.c. tr escollir

fixate
v intr [~ on (something)] obsessionar-se amb (alguna cosa)

fixed
adj
fix

fixture
n
1. (UK) [SPORT] (m) elpartit
2. (f) l'instal·lació fixa (o permanent)
Fixtures and fittings - Instal·lacions fixes (o permanents) i parament de la llar

fizzy
adj
gasós

fjord
n (m) elfiord

flaccid
adj
flàccid

flaccidity
n (f) laflacciditat

flack
n
1. (f) labateria aèria
2. (f) lametralla
3. (colloq) (f pl.) lescrítiques
4. (US) (colloq) (m / f)agent de premsa

flag
n (f) labandera
v
1. tr senyalar / etiquetar
2. intr cansar-se
> flag down
v.c. fer un senyal a un conductor perquè pari

flagellate
v tr flagel·lar

flagellation
n (f) laflagel·lació

flagellum
n (m) elflagel

flagrant
adj
flagrant / palmari

flagship
n (m) elbuc (o vaixell) insígnia

flagstone
n (f) lallamborda / llosa

flail
v
1. intr bracejar / espeternegar / debatre's
2. tr [~ somebody] bastonejar

flair
n (f) l'habilitat / aptitud
To have a flair for. - Tenir el do de.

flak
n
1. (f) labateria antiaèria
2. (f) lametralla
3. (f pl.) lescrítiques

flake
n
1. (m) elfloc / borralló / (f) lavolva
> flake out
v.c.
1. (colloq) col·lapsar de cansament
2. (US) (colloq) fallar / no complir un compromís / perdre el coratge

flaky
adj
(colloq) poc estable

flamboyance
n (f) l'extravagància / ostentació

flamboyant
adj
extravagant / flamant

flame
n
1. (f) laflama
2. [IT] (f) laresposta irada
expr flame war
(f) labaralla[Termcat]
expr to fan the flames
atiar el foc
expr old flame
(m) l'amor de joventut
> flame out
v.c. intr fallar

flamingo
n (m) elflamenc

flammable
adj
combustible

Flanders
n Flandes

flange
n
1. (f) lavora (girada)
2. (f) labrida
3. (f) lapestanya

flank
n (m) elflanc
v tr flanquejar

flannel
n
1. (f) lafranel·la
2. flannels (m pl.) elspantalons de franel·la

flap
n
1. (f) lasolapa
2. (m) l'aleró
3. (f) l'agitació
v
1. intr agitar-se / ondejar
2. tr [wings] batre
3. intr (UK) posar-se nerviós
expr to get in a flap
(UK) posar-se nerviós

flare
n
1. (m) elresplendor / (f) lallampada / flamarada / bengala
> flare up
v.c.
1. intr [ulcer] exacerbar-se / irritar-se
2. intr [illness] agreujar-se / recruar
3. intr [fire] tornar a encendre's
4. intr enfadar-se sobtadament

flash
n
1. (m) elflaix
n.b. 'Flaix' means the 'flash' on a camera.

2. (m) l'esclat
adj
(UK) (colloq) ostentós
expr flash flood
(f) lariuada
expr flash in the pan
foc d'encenalls
expr flash mob
(f) lamobilització espontània
expr flash of inspiration
moment d'inspiració
expr flash of lightning
llampec
expr in a flash
en un tancar i obrir d'ulls / en un tres i no res / en un no res / en un dir Jesús
> flash out
v.c. intr brillar a ratxes

flasher
n (colloq) (m) l'exhibicionista

flashing
adj

1. [light] intermitent
2. [smile] brillant

flashlight
n
1. (f) lallanterna / (m) ellot

flask
n
1. (m) eltermos
2. (m) elpetaca
3. [CHEM] (m) elmatràs

flat
n
1. (UK) (m) elpis
2. (colloq) [TRANSP] (f) lapunxada
3. [MUSIC] (m) elbemoll
adj

1. pla / llis
400 metres flat. - 400m llisos.
2. [tyre] desinflat
3. [battery] descarregat
4. [shoe] baix
5. [voice] monòton
6. [refusal, denial] categòric / definitiu / rotund
7. [soda] sense gas
8. [dull] apagat
9. [below pitch] desafinat
10. bemoll
G-flat major. - Sol bemoll major.
expr flat out
a tota velocitat / com un llamp
expr flat rate
(f) latarifa plana[Termcat]

flatly
adv categòricament

flatmate
n (UK) (m / f)company de pis

flatness
n (f) laplanor

flat-plate collector
n (m) elcaptador pla

flatten
v
1. tr [make flat] aplanar
2. intr [become flat] aplanar-se
3. tr [knock down] arrasar
4. tr (colloq) [defeat] guanyar còmodament
5. tr (colloq) [knock to ground] donar una trompada

flatter
v
1. tr afalagar
2. tr [~ yourself (that)] fer-se la il·lusió (de)
3. tr afavorir

flattering
adj

1. afalagador
2. que queda bé / que afavoreix / escaient

flattery
n (m pl.) elsafalacs

flatulence
n (f) laflatulència

flatulent
adj
flatulent

flatus
n (f) laflatositat

flatware
n (US) (f) lacoberteria
Flatware set - Joc de coberts
Piece of flatware - Cobert

flaunt
v tr fer ostentació (de) / fer gala (de)

flautist
n (m / f)flautista

flavonoid
n (m) elflavonoide

flavor
n
1. (US) (m) elsabor / gust
2. (f) l'essència

flavored
adj
(US) aromatitzat
Flavored water - Aigua aromatitzada

flavoring
n (US) (f) l'aromatització

flavour
n
1. (UK) (m) elsabor / gust
2. (f) l'essència

flavoured
adj
(UK) aromatitzat
Flavoured water - Aigua aromatitzada

flavouring
n (UK) (f) l'aromatització

flaw
n
1. (m) eldefecte / desperfecte / (f) latara / mancança

flawed
adj
fallit

flawless
adj
perfecte

flawlessly
adv perfectament / a la perfecció

flax
n (m) ellli

flaxen
adj
com un fil d'or

flea
n (f) lapuça

flection
n (f) laflexió

fledged
adj
volander / que sap volar
expr full(y)-fledged
dret i fet

flee
v
1. intr fugir
2. tr fugir de
> flee from
v.c. intr fugir de

fleece
n
1. (f) lallana / (m) elvelló / vell
2. [CLOTHES] (m) el(folre) polar

v tr (colloq) plomar
expr The Golden Fleece
(m) elvelló d'or

fleet
n (f) laflota

Fleming
n (m / f)flamenc

Flemish
adj
flamenc
n (m) elflamenc

flesh
n (f) lacarn
expr in the flesh
en carn i ossos
> flesh out
v.c. afegir més informació a / donar cos a

flex
n (m) elcable
v tr flexionar

flexibility
n (f) laflexibilitat

flexible
adj
flexible

flexion
n (f) laflexió

flick
v
> flick away
v.c. tr treure (una cosa) ràpidament amb un copet de dit o de mà
> flick off
v.c. tr treure (una cosa) o apagar (un aparell) ràpidament amb un copet de dit o de mà
> flick on
v.c. tr encendre (un aparell) ràpidament amb un copet de dit o de mà
> flick through
v.c. tr fullejar

flicker
v
1. intr fer pampallugues / pampalluguejar
2. intr aparèixer momentàniament / insinuar-se
A smile flickered across his lips. - Els seus llavis van insinuar un somriure (durant un moment).
n

1. (f) lallum feble / llum tremolosa (d'una espelma, etc.)

1. (f) lainsinuació / (m) eldeix

flight
n
1. (m) elvol
2. (f) la[darts] aleta
expr flight attendant
(m / f)auxiliar (de vol) / (fem.) hostessa (de vol)
expr flight simulator
(m) elsimulador de vol

flimflam
n (dated) (f pl.) lesbestieses / bajanades

flimsiness
n (f) lafeblesa / lleugeresa / debilitat

flimsy
adj
fràgil / feble / dèbil / poc sòlid / primparat / de nyigui-nyogui

flinch
v
1. intr immutar-se
2. intr tenir una esgarrifança
3. intr arronsar-se
> flinch from (doing) (something)
v.c. defugir / esquivar

fling
v tr tirar / llançar bruscament
n
1. (f) l'aventura (amorosa) / (m) l'idil·li

flint
n
1. (m) elpedrenyal / (f) lapedra (foguera) / pedra de sílex

flintknapping
n (m) eltalla lítica

flintlock
n
1. (m) elpany de sílex
2. (f) l'arma amb pany de sílex

flinty
adj
petri

flip
v
1. tr fer giravoltar ràpidament
2. tr llençar (usant els dits)
3. intr giravoltar ràpidament
4. intr (colloq) atabalar-se / enfadar-se / comportar-se irracionalment
expr to flip (someone) the bird
(US) (colloq) fer la figa a (algú)
> flip (someone) off
v.c. (US) (colloq) fer la figa a (algú)
> flip out
v.c. (colloq) atabalar-se / enfadar-se / perdre el cap / descontrolar-se / comportar-se irracionalment
> flip through
v.c. intr fullejar

flip-flop
n (f) laxancleta

flippers
n (f pl.) lesaletes

flirt
v intr flirtejar / flirtar
> flirt with
v.c. intr flirtar (o flirtejar) amb

flirtatious
adj
coqueta

flirty
adj
coqueta

flit
v intr voltejar
expr do a (moonlight) flit
(UK) (colloq) tocar el dos / fotre el camp

flivver
n (US) (slang) (f) la[en el passat] carraca

float
v
1. intr surar / flotar
2. tr fer flotar
3. tr [an idea] suggerir / presentar / plantejar
4. tr [FIN] [shares] emetre (per primer cop)
5. tr [FIN] [company] sortir a borsa
6. tr [currency] deixar flotar
n

1. (f) la[in a parade] carrossa
2. (m) el[swimming device] flotador

1. (m) elcanvi / (f) laxavalla
expr to float (somebody's) boat
agradar-li a (algú)
> float about (or around)
v.c. [ideas, rumors..] circular / córrer

flock
n
1. (m) elramat (d'ovelles o de cabres)
2. (f) labandada (d'ocells)
3. (f) lamultitud
4. [RELIG] (m) elramat
v intr anar a algun lloc o reunir-se en algun lloc una multitud

flog
v
1. tr fuetejar
2. tr (UK) (slang) vendre

flood
n
1. (f) lainundació
2. (m) eldevessall
A flood of tears. - Un devessall de llàgrimes.
The miracle led to a flood of pilgrims. - El miracle va generar un devessall de peregrins.
v tr inundar
> flood out
v.c. tr fer abandonar (un lloc per culpa d'una inundació)

floor
n
1. (f) laplanta
[Br.] Ground floor. - Planta baixa / baixos.
First floor. - [Br.] Primera planta / [Am.] Planta baixa.
Main floor. - Planta noble / entresòl.
Floor space. - Sòl habitable.
2. (f) laterra
3. the floor[POLIT] la sala
The floor is yours. - Té la paraula / endavant.
A question from the floor. - Una pregunta d'un dels assistents.
4. (m) el[gymnastics] terra
v
1. tr tirar a terra a (algú)
2. tr sorprendre (i confondre) / deixar (algú) bocabadat
expr floor covering
(m) elpaviment
expr floor exercise
(m) l'exercici de terra

flooring
n (m) elpaviment

flop
n (m) elfracàs

floppy
n
1. flexible / tou
2. [ears] caigut
3. (m) eldisquet[Termcat]

floppy disk
n (m) eldisquet[Termcat]

floppy drive
n (f) launitat de disquets[Termcat]

flora
n
1. [BOT] (f) laflora
2. [BIOL] (f) laflora
Intestinal flora - Flora intestinal

floral
adj
floral
expr floral tribute
ofrena floral
expr floral wreath
(f) lacorona floral

floriculture
n (f) lafloricultura

florid
adj

1. [language] florit / pompós
2. [complexion] rogenc

Floridian
n (m / f)habitant de l'estat de Florida
adj
de l'estat de Florida

florist
n (m / f)florista

florist's
n (f) lafloristeria

flotsam
n
1. (f pl.) lesdespulles / desferres / restes / deixalles
2. (m) elderelicte

flounce
n (m) elvolant

flounder
v
1. intr no saber què dir o fer
2. intr trontollar
3. intr moure's amb dificultat

flour
n (f) lafarina
v tr enfarinar

flourish
v
1. intr créixer vigorosament / créixer saludable
2. intr prosperar / florir
3. intr [relationship] anar a més
n
1. (m) elgest airós (o ostentós)
2. (f) la[in speech or writing] floritura
3. (f) la[signature] rúbrica
4. [MUSIC] (f) lafanfara / tocada

flow
v intr fluir
n
1. (m) elcorrent / flux
Flow of logic. - Fil de raonament.
Flow of words (or conversation). - Verbositat / loquacitat.
2. (m) eldesvessall
3. (m) l'escolament
expr flow chart
(m) l'organigrama / diagrama de flux
expr flow diagram
(m) l'organigrama / diagrama de flux
expr in full flow

1. en plena activitat / a ple rendiment / en el seu apogeu
2. embalat / llançat
Federer was in full flow and didn't drop a game. - Federer estava llançat i no va cedir ni un joc.

flower
n (f) laflor
v intr florir
expr flower bed
(m) elparterre

flowerpot
n (m) eltest

flowery
adj

1. florejat / de flors
A flowery dress. - Un vestit de flors (o florejat)
2. florit
Flowery meadows. - Prades florides.
3. [speech, writing] florit

flowing
adj

1. fluid
2. [clothing] vaporós
3. [hair] esbullat

flu
n
1. (f) lagrip
2. (before noun) de grip / gripal
Flu vaccine - Vacuna gripal
Flu virus - Virus de grip / virus gripal
Flu epidemic - Epidèmia de grip / epidèmia gripal

fluctuate
v intr fluctuar / oscil·lar

fluctuation
n
1. (f) lafluctuació / oscil·lació
2. fluctuations (m pl.) elsalts i baixos

fluency
n
1. (f) lafluïdesa
2. (f) lafacilitat de paraula

fluent
adj
fluid / eloqüent
He speaks fluent Catalan - Parla català amb fluïdesa

fluently
adv amb fluïdesa

fluff
n
1. (f) lapelussa (que s'enganxa a la roba)
2. (f) lafrivolitat
v tr (colloq) fer malament

flugelhorn
n (m) elfiscorn

fluid
n (m) ellíquid / fluid
adj
fluid

fluke
n (f) laxiripa / carambola / casualitat
expr by fluke
per atzar / per casualitat / de xiripa

flume
n
1. (m) eltobogan d'aigua
2. (m) elcanal (que porta aigua per a ús industrial)

flunk
v tr (US) (colloq) [exam] suspendre

fluorescent
adj
fluorescent

fluoride
n (m) elfluorur

fluorination
n (f) lafluoració

fluorine
n (m) elfluor

flurry
n
1. (m) elfrenesí
2. [WEATHER] (m) elxàfec

flush
v
1. intr posar-se vermell / ruboritzar-se / enrojolar-se
2. intr [with anger] encendre's
3. intr [toilet] funcionar
4. tr [toilet] tirar de la cadena
adj

1. [~ (with)] alineat (amb)
2. (colloq) folrat de diners
n (m) elrubor
expr in the first flush of youth
en els primers anys de la joventut
expr hot flush
(m) elfogot
n.b. 'Fogot' is generally used in the plural.

> flush out
v.c. expel·lir persones o animals (des d'on s'amaguen)

fluster
v tr posar nerviós
expr to become (or get) flustered
posar-se nerviós

flute
n
1. (f) laflauta travessera
2. (f) lacopa alta de xampany (o de vi escumós)

flutelike
adj
aflautat

flutist
n (m / f)flautista

flutter
v
1. intr [wings] aletejar / batre (les ales)
2. intr [heart] palpitar
3. intr [flag] ondejar
n
1. (m) el[of wings] aleteig
2. (f) la[of heart] palpitació
3. (m) el[of eyelashes] pestanyeig / parpelleig
4. (m) elrebombori
The news caused quite a flutter. - La notícia va provocar un gran rebombori.
5. (UK) (colloq) (f) la[bet] aposta
expr to be in a flutter (or to be all of a flutter)
estar nerviós

flux
n
1. (m) elcanvi constant / canvi contínu
In a state of flux. - En un estat de canvi constant.
2. (m) elflux

fly
v flies
1. intr volar
2. intr [passenger] viatjar (o anar) en avió
3. tr [plane] pilotar
4. tr [kite] fer volar
5. intr [flag] onejar
To fly at half mast. - Onejar a mitja asta.
6. intr [time] passar volant
n
1. (f) lamosca
2. (f) la[fishing] mosca
Fly fishing. - Pesca amb mosca
3. flies (f) labragueta
expr to fly in the face of...
desafiar / contrariar / portar la contra (a)
expr the fly in the ointment
l'única pega / l'únic problema
expr fly on the wall
persona que mira sense ser vist / persona que espia pel forat del pany / persona que passa desapercebuda
Fly-on-the-wall TV program. - Càmera indiscreta.
expr fly swatter
(m) elmatamosques
> fly over
v.c. intr sobrevolar

flyer
n
1. [TRANSP] (m / f)passatger (d'avió)
2. (m) elfull de mà / full volander / fullet / full volant / pamflet
n.b. 'Pamflet' suggests a political flyer (per ex: 'Els anys 70 era molt normal trobar-se pamflets del PSUC per terra').

flyposting
n enganxar cartells a les façanes

foal
n (m) elpollí

foam
n (f) l'escuma
v intr produir escuma
expr foam bath
(m) elbany d'escuma

focal
adj

1. [tech.] focal
2. central
expr focal point

1. (m) el[tech.] punt focal
2. (m) el[art] enquadrament
3. (m) elpunt (o centre) neuràlgic
4. (m) elcentre d’irradiació
5. (m) elcentre / nucli

focus
n (m) elfocus
v
1. tr [~ on / upon] enfocar
2. tr [~ (on / upon)] enfocar / centrar-se (en) / concentrar en / fixar-se l'atenció (en)
expr focus group
(m) elgrup mostra
expr in focus
enfocat
expr out of focus
desenfocat

fodder
n (m) elpinso

foe
n (m / f)enemic

foetal
adj
(UK) fetal

foetus
n (UK) (m) elfetus

fog
n (f) laboira
Thick fog. - Intensa boira.
expr fogged up

1. [mirror] entelat
2. [room] ple de baf
expr fog light
(f) lallum antiboira

foggiest
adj
remota
expr not have the foggiest (idea)
(colloq) no tenir ni la més remota idea

fogey
n (m / f)carca

foggy
adj
boirós / bromós

foil
n (f) lalàmina
Silver (o kitchen o tin o aluminium o aluminum [Am.]) foil. - Paper d'alumini (or d'estany or de plata).
v tr frustrar / fer fracassar / desbaratar (els plans de)

foist
v tr [~ something on somebody] endossar / encolomar

fold
v tr doblegar
n (m) elplec
> fold up
v.c. tr plegar (del tot)

foldable
adj
plegable

foldaway
adj
plegable

folder
n (f) lacarpeta[Termcat]

folding
adj
plegable

foliage
n (m) elfullatge / fullam

folic acid
n (m) l'àcid fòlic

folk
adj
folclòric / popular
n
1. (colloq) (f) lagent
2. folks (colloq) (m pl.) elspares

follow
v tr seguir
As follows... - Com segueix...
That follows. - Això sí que té sentit.
> follow along
v.c. intr seguir (sobretot seguint l'exemple d'un altre)
> follow on
v.c. intr continuar seguint
> follow out
v.c. tr complir (sobretot instruccions)
> follow through
v.c.
1. intr continuar (una acció, després de fer contacte amb un objecte)
2. intr complir
> follow up
v.c.
1. completar, portar una activitat o un projecte al seu fi
2. seguir un acte amb un altre amb el mateix fi

follower
n
1. (m / f)seguidor / adepte
2. (m / f)[Twitter] seguidor

following
adj
següent
prep arran de
n.b. 'Arran de' means 'following' in the sense 'as a result of'.

folly
n
1. (m) eldespropòsit / disbarat
2. (f) l'absurditat / desraó
3. follies (m pl.) elsexcessos
4. (m) el[building] capritx

fond
adj
enamorat

fondly
adv amb afecte / afectuosament

fondness
n
1. (f) l'afecció / estimació / tendresa / (m) l'afecte
2. (f) latirada / inclinació

font
n
1. (m) eltipus de lletra
2. (f) lapica baptismal / pila

fontanelle
n (f) lafontanel·la

food
n
1. (m pl.) elsaliments / (m) elmenjar / (m pl.) elsqueviures
2. (before noun) alimentari
Food aid - Ajut alimentari

expr food chain
(f) laxarxa tròfica
expr food for thought
matèria de reflexió

fool
n (m / f)idiota / neci / insensat
v tr enganyar / estafar
expr to make a fool of yourself
fer el ridícul / posar-se en evidència
expr to play the fool
fer el poca-solta / fer el xemple / fer l'animal / fer el bèstia
> fool around
v.c.
1. intr fer pallassades / fer el número
2. intr (~ with) grapejar (alguna cosa)
3. intr (~ with) intentar millorar / desenvolupar, etc. d'una manera informal
4. intr (~ with) tenir relacions sexuals casuals amb

foolhardy
adj
temerari

foolish
adj

1. estúpid / idiota / ximple / mancat de seny
2. desassenyat / insensat
3. inútil / va

foolishly
adv
1. estúpidament
2. desassenyadament / sense gens de seny

foolishness
n (f) l'estupidesa / poca-solta / poca-soltada

foot
n (m) elpeu
expr foot and mouth disease
(f) lafebre aftosa
expr foot soldier
(m) elpeó
expr foot the bill
pagar les despeses
expr to find your feet
situar-se / centrar-se / aclimatar-se / adaptar-se
expr to have (or suffer from) foot-in-mouth disease
tenir el costum de ficar la pota
expr to put your foot in it
ficar la pota
expr to put a foot wrong
cometre un error / fer un pas en fals / equivocar-se
expr to put your foot in your mouth
ficar la pota
expr to set foot in
trepitjar
excl my foot! i un colló! / creu-t'ho!

footage
n (f pl.) lesseqüències

football
n
1. (UK) (m) elfutbol
2. (US) (m) elfutbol americà
expr football club
(m) elclub de futbol
expr football match
(m) elpartit de futbol
expr football shirt
(f) lasamarreta de futbol
expr American football
(UK) (m) elfutbol americà

footballer
n (UK) (m / f)futbolista

footboard
n (m pl.) elspeus (del llit)

footer
n (m) elpeu de pàgina[Termcat]

foothills
n (m pl.) elscontraforts / estreps

foothold
n
1. (f) laposició
2. (m) el[mil.] cap de pont
expr to gain a foothold
introduir-se (una empresa o un producte en un mercat)

footie
n (UK) (colloq) (m) elfutbol

footing
n (m) l'equilibri
expr to lose your footing
perdre l'equilibri
expr on an equal (or the same) footing
d'igual a igual / en condicions d'igualtat / en conditions paritàries
expr on a war footing
en peu de guerra

footloose
adj
lliure i sense obligacions

footnote
n (f) lanota al peu (de pàgina)

footpad
n (m) elbandoler

footprint
n
1. (f) lapetjada / empremta del peu
2. (f) laplanta (d'un edifici)
expr carbon footprint
(f) lapetjada de carboni

footrest
n (m) elreposapeus

footsie
n peuets
expr play footsie
fer peuets

footsore
adj
espeuat / espeuatat / espuatat
To be footsore. - Tenir els peus baldats.

footstep
n (m) elpas
To follow in someone's footsteps - Seguir l'exemple d'algú

footwear
n (m) elcalçat

footy
n (UK) (colloq) (m) elfutbol

fop
n (m) elpetimetre

for
prep per / per a
expr for all
malgrat / a pesar de
expr for all I (or he or they..) care(s)
per mi
You can do whatever you like, for all I care - Per mi, pots fer el que vulguis
expr for all I (or he or they..) know(s)
pel que sé
expr to be for (something)
estar a favor de
expr to be in for it
-
He'll be in for it! - Li tocarà el rebre!

forage
v
1. intr cercar menjar
2. intr cercar
n (m) elfarratge

foray
n
1. (f) lasortida / excursió
2. (f) laprovatura

forbear
v intr [~ from or to] abstenir-se de / estar-se de / desistir de / renunciar a
n (m / f)avantpassat

forbearance
n (f) laindulgència

forbearing
adj
indulgent / pacient

forbid
v tr prohibir / impedir

forbidden
adj
prohibit

force
n
1. (f) laforça
2. (m) l'agent
v
1. tr obligar / forçar
2. tr suscitar
expr force field

1. (m) elcamp de força
2. (f) la[ciència ficció] barrera
expr to be forced to..
no tenir més remei que...
expr to be in force
estar en vigor
expr to come into force
entrar en vigor
expr to force (someone's) hand
collar (algú)
expr to force yourself (on somebody)
forçar / abusar / violar

forced
adj

1. forçat
2. forçat / artificial
A forced smile. - Un somriure forçat (o artificial).
expr forced air heating
(f) lacalefacció per ventilació / calefacció per convecció forçada
expr forced labor
(US) (m pl.) elstreballs forçats
expr forced labour
(UK) (m pl.) elstreballs forçats

forceful
adj

1. enèrgic / vigorós
2. convincent / contundent

forcefully
adv
1. de forma contundent
2. de forma patent

forcibly
adv per la força

ford
n (m) elgual

fore
adj
davanter
n (f) ladavantera
expr to bring to the fore
posar de relleu

forearm
n (m) l'avantbraç

forebay
n (m) elcambra de càrrega

forebear
n (m / f)avantpassat

foreboding
n (m) elmal pressentiment
It gives me an unpleasant sense of foreboding. - Em fa tenir un mal pressentiment / no em fa presagiar res de bo / em fa mala espina.

forebrain
n (m) elprosencèfal

forecast
v
1. tr pronosticar
2. tr augurar
n (m) elpronòstic
(Weather) forecast - Pronòstic (meteorològic)

foreclose
v tr executar (una hipoteca)

foreclosure
n (f) l'execució d'una hipoteca / execució hipotecària

forefather
n (m) l'avantpassat
The American forefathers. - Els pares fundadors / els pares de la Constitució dels Estats Units (Washington, Adams, Jefferson, Madison, Franklin etc.)

forefront
n (f) l'avantguarda

forego
v tr renunciar a

foregone
adj
antic / anterior / previ
expr foregone conclusion
(m) elresultat (perfectament) previsible / resultat obvi per a tothom

forehead
n (m) elfront

foreign
adj
estranger
expr foreign correspondent
(m / f)corresponsal internacional
expr foreign language
(f) lallengua estrangera
expr foreign minister
(m / f)ministre d'afers estrangers / ministre d'exteriors

foreigner
n (m / f)estranger

foreleg
n (f) lapota davantera

forelimb
n (f) lapota davantera

foreman
n (m) elcontramestre / encarregat

foremost
adj

1. més important / més destacat
2. primer
expr first and foremost
en primer lloc i especialment
expr to put (something) foremost
posar (alguna cosa) per sobre de tot

forensic
adj
forense
expr forensic scientist
(m / f)forense

foreplay
n (f pl.) lescarícies preliminars / carícies prèvies (a l'acte sexual)

forerunner
n (m / f)precursor

foresee
v foreseeing tr preveure / veure a venir

foreseeable
adj
previsible
expr in the foreseeable future
en el futur immediat / en el futur pròxim / en aquest temps a venir

foreshadow
v tr presagiar / anunciar

foresight
n
1. (m) eldo de veure el futur / (f) laintuïció
2. (m) elpressentiment

foreskin
n (m) elprepuci / capoll

forest
n (m) elbosc
adj
forestal
expr forest fire
(m) l'incendi forestal

forested
adj
boscós

forestry
n
1. (f) laciència forestal / silvicultura / producció (o explotació) forestal
2. (before noun) forestal
Forestry sector - Sector forestal

foretell
v tr (lit) predir / anunciar

forever
adv per sempre / tota la vida / eternament

foreword
n
1. (f) lapresentació / (m) elpròleg / prefaci

forfeit
v tr perdre / perdre el dret de
n (f) lamulta

forge
v
1. tr [make illegal copy] falsificar
2. tr [shape metal] forjar
3. tr bastir
They want to forge a strong, modern, independent Catalonia. - Volen bastir una Catalunya forta, moderna i independent.
4. tr [links, relations..] establir
n (f) lafarga / forja
> forge ahead
v.c. anar avançant

forgery
n (f) lafalsificació

forget
v forgetting
1. tr oblidar / oblidar-se
2. tr descuidar-se
I forgot to grab my keys. - Me n'he descuidat d'agafar les claus.
3. intr oblidar
excl forget it! prou!
> forget about
v.c. intr oblidar-se de

forgetful
adj
oblidós / oblidadís / despistat / desmemoriat

forgetfulness
n
1. (m) l'oblit
2. (f) lapèrdua de memòria

forgettable
adj
oblidable

forgive
v tr perdonar

forgiveness
n (m) elperdó
To beg forgiveness. - Demanar perdó.

forgo
v tr renunciar a

fork
n
1. (f) laforquilla
2. (f) la[gardening] forca
3. (f) la[in a road or path] bifurcació
v
1. intr bifurcar-se
2. intr [~ left, right] agafar (o prendre o seguir) la bifurcació (a l'esquerra, a la dreta)
> fork out
v.c. afluixar la mosca
> fork over
v.c. pagar (diners)

forklift
n (m) eltoro / carretó (elevador) de forca

forlorn
adj
moix / desconsolat

form
n

1. (f) laforma

1. (f) laforma / (m) elformat
In electronic form. - En forma electrònica / en format electrònic.
1. (f) laclasse / (m) eltipus
4. (m) el[document] formulari
5. (f) lacondició física
To be in form. - Estar en bona (o plena) forma (física).
To be off (or out of) form. - Estar en baixa forma (física).

1. (f) l'educació / cortesia / (f pl.) lesformes
To be good form. - Ser de bona educació.
To be bad form. - Ser de mala educació.
1. (m) elcurs / (f) laclasse
v
1. tr formar
2. tr formar / configurar
3. tr concebre
4. intr formar-se

formal
adj
formal / oficial
expr formal dress
(m) elvestit d'etiqueta / vestit de mudar
expr formal garden
(m) eljardí geomètric

formaldehyde
n (m) elformaldehid

formalise
v tr (UK) formalitzar / fer oficial

formality
n (f) laformalitat

formalize
v tr formalitzar / fer oficial

formally
adv formalment

format
n [IT] (m) elformat[Termcat]
v tr [IT] formatar[Termcat]

formation
n
1. (f) laformació / creació
2. (f) laformació
Rock formations. - Formacions de roques.
expr in formation
en formació / en grup

formative
adj

1. formatiu / de formació
2. formador
Formative assessment. - Avaluació formadora.

former
adj

1. antic / anterior
2. retirat
Former soldier. - Militar retirat.

formerly
adv antigament / anteriorment

form-fitting
adj
cenyit / ajustat al cos

formica
n (f) lafòrmica

formidable
adj

1. formidable / extraordinari
2. temible / formidable / aterridor / imposant / esfereïdor

formidably
adv tremendament

form letter
n (m) elmodel de carta

formula
n (f) lafórmula
expr Formula 1 (or Formula One)
(f) laFórmula 1

formulate
v
1. tr formular
2. tr ordir / tramar

formulation
n

1. (f) lacreació / preparació

1. (f) laformulació / (m) l'enunciat

fornicate
v intr fornicar

fornication
n (f) lafornicació

forsake
v
1. tr (lit) abandonar / girar l'esquena a
2. tr (lit) renunciar

forsooth
adv (dated) en veritat

fort
n (m) elfort

forth
adv endavant
From that day forth. - D'aquell dia endavant.
expr and so (on and so) forth
etcètera / i així successivament
expr back and forth
d'un lloc a l'altre / d'un costat a l'altre

forthcoming
adj

1. pròxim / imminent
2. [book] a punt de publicar / [movie] a punt d'estrenar
3. disponible
4. comunicatiu

forthright
adj
franc / directe

forthrightly
adv obertament / amb contundència

forthrightness
n (f) lafranquesa

forthwith
adv immediatament

fortieth
adj
quarantè

fortification
n
1. (f) lafortificació
2. (f pl.) lesdefenses

fortify
v
1. tr [make safer] fortificar
2. tr [make stronger] enfortir / fer més fort
3. tr [wine] enfortir
4. tr [bread, cereals..] enriquir

fortitude
n
1. (f) lafortalesa / (m) elcoratge

fortnight
n
1. (f) laquinzena
2. quinze dies

fortnightly
adv cada quinze dies
adj
quinzenal

fortress
n (f) lafortalesa

fortuitous
adj
afortunat

fortuitously
adv afortunadament

fortunate
adj
afortunat

fortunately
adv afortunadament / per fortuna / sortosament / per sort

fortune
n
1. (f) la(luck) fortuna / sort
2. (f) la(lots of money) fortuna
3. (m) el(destiny) destí
expr to be worth a fortune
valer una fortuna / valdre tots els diners del món
expr to cost a fortune
costar una fortuna (or un ronyó or un ull de la cara)
expr to make your fortune
fer fortuna
expr to pay a fortune
pagar una fortuna

fortune teller
n
1. (m / f)endeví / (f) lapitonissa

forty
adj
quaranta

forum
n (m) elfòrum

forward
v
1. enviar / remetre
2. tr [IT] reenviar[Termcat]
n [SPORT] (m / f)davanter
adj

1. endavant
2. [tec.] davanter
3. atrevit
adv endavant
expr be no further forward
no haver avançat
expr from this day forward
d'ara endavant
expr going (or moving) forward
d'ara endavant
expr move forward
avançar
expr forward-looking
progressista
expr forward planning
planificació prèvia
expr forward thinking
previsió

forwardness
n
1. (m) l'atreviment / (f) l'audàcia

forward-looking
adj

1. progressista
2. [person] d'esperit progressista

forwards
adv endavant

fossa
n [ANAT] (f) lafosseta

fossil
n (m) elfòssil

fossil fuel
n (m) elcombustible fòssil
expr fossil fuel power plant
(f) lacentral tèrmica convencional

fossiliferous
adj
fossilífer

fossilisation
n (UK) (f) lafossilització

fossilise
v
1. tr (UK) fossilitzar
2. intr (UK) fossilitzar-se

fossilization
n (f) lafossilització

fossilize
v
1. tr fossilitzar
2. intr fossilitzar-se

fossula
n [ANAT] (f) lafosseta

foster
v
1. tr acollir un infant (durant un període de temps definit)
2. tr fomentar / estimular / propiciar

foul
n [SPORT] (f) lafalta
adj

1. fastigós
2. pútrid / corromput
v
1. tr [SPORT] cometre una falta contra
2. tr embrutar / embrutir
expr foul play
acte delictiu
> foul out
v.c. intr ser expulsat d'un partit per excedir el nombre de faltes permeses
> foul up
v.c. fer malbé / espatllar

found
v tr fundar

foundation
n

1. (m) elfonament
n.b. 'Fonament' means 'foundation' as in 'basis'.

2. (f) lafundació
The Free Software Foundation - La Fundació pel Programari Lliure

1. (m pl.) elsfonaments / (f) lafonamentació

founder
n (m / f)fundador
v
1. intr [ship] naufragar
2. intr [business, project..] naufragar / fracassar

founding member
n (m / f)soci fundador

foundry
n (f) lafoneria

fountain
n (f) lafont

fountain pen
n (f) la(ploma) estilogràfica

four
adj
quatre

four-poster
n (m) elllit amb dosser / (llit amb) baldaquí

four poster
n (m) elllit amb dosser / (llit amb) baldaquí

four-poster bed
n (m) elllit amb dosser / (llit amb) baldaquí

fourteen
adj
catorze

fourteenth
adj
catorzè

fourth
adj
quart

The Fourth Estate
n (f) lapremsa

fowl
n (m) l'ocell de corral / au de corral

foyer
n (m) elvestíbul

fox
n (m) elguineu

fracas
n (f) l'altercació

fractal
n (m) elfractal
adj
fractal

fraction
n (f) lafracció

fractious
adj

1. irritable
2. problemàtic / conflictiu

fracture
n (f) lafractura
n.b. 'Fractura' means 'fracture' both in the medical sense and in the more figurative sense of 'a fracture within the Labour Party'.

v
1. tr fracturar
2. intr fracturar-se

fragile
adj
fràgil

fragility
n (f) lafragilitat

fragment
n (m) elfragment

fragmentation
n (f) lafragmentació

fragrance
n
1. (f) lafragància / aroma / flaire / (m) elperfum

fragrant
adj
fragant / aromàtic / perfumat / flairós

frail
adj

1. dèbil / feble
2. fràgil / trencadís

frailty
n
1. (f) ladebilitat / feblesa
2. (f) laflaquesa

frame
n

1. (m) elmarc
Photo frame. - Marc de fotos.
2. (m) elmarc / bastiment
Door frame. - Marc (o bastiment) de porta.
3. [IT] (m) elmarc
4. (m) elquadre
A mountain bike has a strong frame. - Una BTT té un quadre fort.
5. (m) elfotograma
24 frames per second. - 24 fotogrames per segon.

1. (m) elcos / (f) lafigura / complexió
7. frames (f) lamuntura

v
1. tr emmarcar
2. tr (UK) incriminar falsament
3. tr formular / elaborar
expr frame of mind
(m) l'estat d'ànim / estat d'esperit
expr frame of thought

expr frame relay
(m) elrelé de trama

frame-up
n (m) elmuntatge (policial)

framework
n
1. (m) elmarc / esquema / context
Framework agreement. - Acord marc.
2. (f) lacarcassa
3. (f) l'estructura

France
n (f) laFrança

franchise
n (f) lafranquícia

francium
n (m) elfranci

Franciscan
n (m / f)franciscà
adj
franciscà

frank
adj
franc / sincer
v tr franquejar
expr let's be frank
no ens enganyem

frankenfood
n (m) elmenjar genèticament manipulat

Frankenstein food
n (m) elmenjar genèticament manipulat

frankincense
n (m) l'encens

frantic
adj

1. desesperat
Frantic efforts. - Esforços desesperats.
2. frenètic
A frantic struggle. - Una lluita acarnissada.
expr to be frantic with worry
consumir-se d'inquietud

frantically
adv frenèticament / desesperadament / amb desfici / com un desesperat / a corre-cuita

fraternity
n (US) organització social per a estudiants masculins a les universitats americanes

fratricide
n (m) elfratricidi

Fratton Park
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol anglès Portsmouth FC

fraud
n (m) elfrau

fraudulent
adj
fraudulent

fraudulently
adv fraudulentament

fraught
adj

1. (UK) tens
2. [~ with] carregat de / ple de / amarat de / prenyat de
Fraught with emotion. - Amarat d'emoció.
Fraught with danger. - Prenyat de perills.

fray
v
1. intr esfilagarsar-se
2. intr [nerves] irritar / crispar
3. intr [patience] desgastar
n (f) labaralla / lluita / brega
The political fray. - La lluita política.
expr to join (or enter) the fray
entrar en combat / entrar en lliça

frazzled
adj
esgotat (mentalment i físicament)

freak
n
1. (m / f)estrafolari / excèntric / extravagant / (f) lapersona rara
2. (m) elmonstre
3. (colloq) (m / f)fanàtic / friqui

adj
insòlit / inesperat / inusitat / excepcional / descomunal
v intr perdre el control / perdre els nervis / atabalar-se / espantar-se / perdre els estreps
expr freak of nature
capritx / error / aberració (de la naturalesa)
> freak out
v.c.
1. intr perdre el control / perdre els nervis / atabalar-se / espantar-se / perdre els estreps
2. intr experimentar efectes de terror per haver ingerit una substància química

freaking
adj
(US) maleït

freaky
adj
extravagant / inusual

freckle
n (f) lapiga

free
adj

1. lliure / solt
2. [unoccupied] lliure / desocupat
Excuse me, is this seat free? - Perdoni, aquest seient està lliure?
3. [costing nothing] gratuït / gratis
v
1. tr alliberar
2. tr deslliurar
expr free kick
(m) eltir lliure
expr free practice session
[SPORT] (f) lasessió d'entrenaments lliures
expr free software
(m) elprogramari lliure
expr free time
(m) eltemps lliure / temps d'oci
expr it's a free country
som en una democràcia / cadascú fa el que vol / cadascú fa el que li sembla / ets lliure de fer el que et sembli
expr to feel free (to do something)
permetre's la llibertat (de fer una cosa)

free-and-easy
adj
desimbolt

freecarving
n [SPORT] (m) elcàrving[Termcat]

freedom
n (f) lallibertat
expr freedom of expression
(f) lallibertat d'expressió
expr freedom of speech
(f) lallibertat d'expressió

free fall
n (f) lacaiguda lliure

free-for-all
n (m) elcampi qui pugui

freelance
adj
independent / col·laborador
adv per compte propi
To work freelance. - Fer col·laboracions.

freeload
v intr (colloq) viure de gorra / ser un paràsit

freeloader
n (colloq) gorrer / gorrista / corc

freely
adv
1. lliurement / amb tota llibertat
2. sense obstacles
3. sense reserves / sense embuts

freemason
n (m) elfrancmaçó

freemasonry
n (f) lafrancmaçoneria

freerider
n [SPORT] forapista[Termcat]

freestanding
adj
independent

freestyle
n (m) l'estil lliure
expr 200m freestyle
(m) el[natació] 200m lliures
expr freestyle binding
[SPORT] (f) lafixació tova[Termcat]

freethinker
n (m / f)racionalista / descregut

freeway
n (US) (f) l'autopista

freeze
v
1. tr congelar
2. tr gelar / glaçar
3. intr congelar-se
4. intr gelar-se / glaçar-se
n
1. (m) elcongelació
Wage / pay freeze. - Congelació salarial.
2. (m) elglaçada / gelada
> freeze (somebody) out
v.c. tr exloure algú d'un grup o d'una activitat mostrant-li fredor o antipatia
> freeze up
v.c.
1. intr tapar-se un tub o encallar-se un pany a causa del gel
2. intr (US) encallar-se una màquina (p.e. per falta d'oli)

freeze-dry
v tr liofilitzar

freezer
n (m) elcongelador

freezing
adj
(colloq) gèlid / geliu
It's freezing! - Fa un fred que pela!
I'm freezing! - Tinc molt de fred!
expr freezing point
(m) elpunt de congelació
expr freezing rain
(f) lapluja gelant (o gelada)

freight
n
1. (f) lacàrrega
2. (m) elnoli
n.b. 'Noli' means 'freight' in the sense 'charge for transporting goods' (i.e. 'customer must pay freight').

French
n
1. [LANG] (m) elfrancès
2. the French (m pl.) elsfrancesos
adj
francès
expr French fries
(US) (f pl.) lespatates frites
expr French kiss
(colloq) (m) elpetó (utilitzant les llengües)
expr French stick
(UK) (f) labaguette

French Guiana
n (f) laGuaiana Francesa

Frenchman
n (m) elfrancès

frenetic
adj
frenètic

frenetically
adv frenèticament

frenzied
adj
frenètic

frenzy
n
1. (m) elfrenesí / (f) lafrenesia

frequency
n (f) lafreqüència
expr frequency band
(f) labanda de freqüències[Termcat]

frequent
adj

1. freqüent
2. [customer, visits, etc..] assidu
v tr concórrer
expr frequent use
d'ús freqüent

frequently
adv freqüentment / amb freqüència
Frequently Asked Questions (FAQ) - Preguntes Més Freqüents (PMF)

fresh
adj

1. fresc
2. nou
3. revifat
4. [~ from / ~ out of] acabat de sortir de
Fresh from (or out of) the oven. - Acabat de sortir del forn.
Fresh out of college. - Acabat de sortir de la universitat.
5. [wind] fort
6. [water] dolç
7. (colloq) [cheeky] impertinent
adv [to be ~ out (of)] -
There aren't any left, we're fresh out. - No en queda cap. Acabem de vendre l'últim.
I'm fresh out of ideas. - No em queden idees.
expr fresh air
(m) l'aire fresc
To get some fresh air. - Prendre la fresca / posar-se a la fresca / parar la fresca.
expr to make a fresh start
començar de nou / començar de zero

freshen
v tr refrescar
> freshen up
v.c. intr endreçar-se

fresher
n (UK) (colloq) (m / f)estudiant (universitari) de primer any (o curs)
expr freshers' week (or fortnight)

fresh-faced
adj
jove i saludable

freshly
adv recentment

freshman
n (US) (m / f)estudiant (universitari) de primer any (o curs)

freshness
n

1. (f) lafrescor

1. (m) elvigor / (f) lavitalitat

freshwater
adj
d'aigua dolça

fret
v intr preocupar-se / amoïnar-se / regirar-se / neguitejar-se / frisar / inquietar-se
Don't fret! - No t'amoïnis!
n [MUSIC] (m) eltrast

fretful
adj
crispat / nerviós

fretfulness
n
1. (f) lainquietud / (f) lanerviositat

fretwork
n (m) elcalat

friar
n (m) elfrare

frickin
adj
maleït

friction
n
1. (f) lafricció
2. (m) elconflicte

Friday
n (m) eldivendres
expr man Friday
(m) elcriat (fidel) / lacai

fridge
n
1. (f) lanevera / (m) elfrigorífic

fried egg
n (m) l'ou fregit

friend
n
1. (m / f)amic / company
2. (m / f)simpatitzant / partidari
expr a friend in need is a friend indeed
quan es passen fatics es coneixen els amics

friendless
adj
sense amics

friendly
n (m) elpartit amistós
adj

1. amable
2. amanós
3. [IT] amigable[Termcat]

friendly fire
n (m) elfoc amic

friendship
n (f) l'amistat

Friends of the Earth
n (m pl.) elsAmics de la Terra

frigate
n (f) lafragata

fright
n (m) l'espant
expr to look a fright
anar fet un pòtol

frighten
v tr atemorir / espantar / esporuguir
> frighten away
v.c. tr espantar i fer fugir

frightened
adj
atemorit
I am frightened - Tinc por

frightening
adj
alarmant / espantós / temible

frightfully
adv terriblement

frigid
adj

1. [weather] frígid / glacial
2. [sexually] frígid

frigidity
n (f) lafrigidesa

frill
n (m) elvolant

fringe
n
1. (UK) [ANAT] (m) elserrell
2. (m) el[decoration] serrell
3. (f) laperifèria
4. (before noun) marginal
5. (before noun) alternatiu
v tr vorejar

frisbee
n (m) elplat volador

Frisia
n Frísia

Frisian
n
1. [LANG] (m) elfrisó
2. (m / f)frisó
adj
Frisian

frivolity
n (f) lafrivolitat

frivolous
adj
frívol

frivolously
adv frívolament

frizzy
adj
cresp / encrespat / arrissat / cargolat

frock
n
1. (dated) [CLOTHES] (m) elvestit
2. [RELIG] (m) l'hàbit

frog
n
1. [ZOOL] (f) lagranota
2. Frog (offensive) (m / f)francès

frogmarch
v tr (UK) portar (o arrossegar) per força

from
prep
1. de
2. des de
3. a partir de
4. oriünd de

frond
n (f) lafronda

front
n
1. (m) eldavant
2. (f) lapart davantera / part de davant / part anterior
3. [WEATHER] (m) elfront
Warm front - Front càlid
Cold front - Front fred
v
1. tr dirigir
2. tr (UK) [a program] presentar
expr front desk

expr front hand
[SPORT] (f) lamà de davant[Termcat]
expr front page
(f) laportada
Front-page story. - Reportatge de portada.
expr front seat
(m) elseient del davant / seient davanter
expr in front
davant
expr in front of
davant de
expr united front

frontier
n (f) lafrontera

frontispiece
n (m) elfrontispici / frontis>

frontogenesis
n (f) lafrontogènesi

frontside
n [SPORT] (m) elcostat de puntes[Termcat]
expr frontside air
[SPORT] (m) l'aeri de puntes[Termcat]
expr frontside edge
[SPORT] (m) elcantell de puntes
expr frontside wall
[SPORT] (f) laparet de puntes[Termcat]

frost
n
1. (m) elgebre
2. (f) lagelada

frosted
adj

1. [glass] esmerilat
2. [cake] glaçat
3. [covered with frost] cobert de gebre / gelat / glaçat

froth
n (f) l'escuma / bromera

frothy
adj
escumós / cremós / bromerós

frown
n (f) laganyota
v intr arrufar les celles / fer cara llarga
> frown upon
v.c. intr desaprovar

frozen
adj

1. gelat
2. garratibat / paralitzat

fructose
n (f) lafructosa

frugal
adj
frugal / sobri / auster

frugality
n (f) lafrugalitat / sobrietat / austeritat

fruit
n
1. (f) lafruita
2. (before noun) fruiter
expr fruit tree
(m) l'arbre fruiter
expr bear fruit
fructificar

fruitful
adj
fructífer / productiu

fruitfulness
n
1. fertilitat / productivitat
2. [fig.] utilitat / productivitat

fruition
n
1. (m) l'acompliment / (f) l'execució
expr to come to fruition
fructificar / donar fruit / arribar a la seva maduresa / arribar a la seva plenitud

fruit juice
n (m) elsuc de fruita

fruitless
adj
infructuós

frustrate
v tr frustrar

frustrated
adj
frustrat

frustrating
adj
frustrant

frustration
n (f) lafrustració

fry
v tr fregir
expr small fry
(before noun) d'estar per casa / de pa sucat amb oli

fryer
n (f) lafregidora

frying pan
n (f) lapaella

FTP (File Transfer Protocol)
n (m) elFTP (Protocol de transferència de fitxers)
Anonymous FTP - FTP anònim
FTP server - Servidor FTP
expr FTP server
(m) elservidor FTP[Termcat]

fuchsia
n
1. [BOT] (m) elfúcsia
2. (m) elfúcsia
adj
fúcsia

fuck
v
1. tr (vulg) fotre / follar / cardar
2. tr (vulg) fotre
expr couldn't (o don't) give a fuck
(vulg) importar un rave
expr fuck all
(vulg) res de res
excl fuck off (vulg) fot el camp! / vés-te'n a la merda!
excl fuck you vés-te'n a la merda! / que et bombin!
excl we're fucked estem perduts! / estem llestos! / hem begut oli!
excl what the fuck are you doing? què fots?
> fuck off
v.c.
1. (vulg) fotre el camp
2. (vulg) gandulejar
> fuck over
v.c. (vulg) tractar injustament una persona, injuriar-lo
> fuck up
v.c. (vulg) cagar-la / fotre malbé (una cosa)
Everything's fucked up. - Tot s'ha esguerrat / tot se n'ha anat en orris / tot se n'ha anat a fer punyetes / to se n'ha anat a la merda.

fucker
n (vulg) (m) elfill de puta

fuckwit
n (vulg) (m) elcarallot

fudge
n
1. (m) eldolç fet de sucre, mantega i llet
2. (m) elnyap
v
1. tr esquivar / evitar / eludir
2. intr anar amb embuts

fuel
n (m) elcombustible
expr fuel cell
(f) lapila de combustible / cèl·lula de combustible
expr to add fuel to the fire
alimentar el foc / incitar / estimular

fugitive
n (m / f)fugitiu / pròfug
adj
fugitiu

Fula
n [LING] (m) elful
adj
ful

Fulani
n [LING] (m) elful
adj
ful

fulcrum
n
1. (m) el[tech.] fulcre
2. (m) elpunt més important / punt essencial

fulfil
v
1. tr satisfer
2. tr complir
3. tr realitzar / fer realitat
To fulfil your dreams. - Realitzar els teus somnis.

fulfill
v
1. tr (US) satisfer
2. tr (US) complir
3. tr (US) realitzar
To fulfill your dreams. - Realitzar els teus somnis.

fulfilling
adj
satisfactori

fulfillment
n
1. (f) lasatisfacció
2. (f) larealització / consumació
3. (US) (m) elcompliment

fulfilment
n
1. (f) lasatisfacció
2. (f) larealització
3. (UK) (m) elcompliment

full
adj

1. ple / replet
2. tip
n.b. 'Tip' means 'full' in the sense 'can't eat any more'.

expr full bath
bany complet
expr full fat milk
(US) (f) lallet sencera
expr full skirt
(f) lafaldilla ampla / faldilla acampanada
expr full to the brim
ple a vessar
expr full to bursting
ple a vessar

fullness
n (f) laplenitud
expr in the fullness of time
al seu moment

full-scale
adj

1. de gran format
2. de debò / pròpiament dit
3. aprofundit / a fons

full stop
n (UK) (m) elpunt

full-throated
adj
potent / fort / estentori / a plens pulmons

full time
adv a jornada completa / a temps complet
Peter works full time - En Peter treballa a jornada completa
adj
a temps complet
A full-time contract - Un contracte a temps complet

fully
adv plenament / a fons

fully-fledged
adj
adult / madur

fulminate
v
1. intr fulminar
2. tr [~ against] atacar / criticar / denunciar / fulminar

fumble
n
1. [SPORT] (f) la[American football] pèrdua de pilota[Termcat]
2. [SPORT] (m) el[basketball] fumble[Termcat]
> fumble around
v.c. intr forfollar

fumbling
adj
matusser

fume
v intr enrabiar-se / remugar
n
1. (m) elfum / (m pl.) elsgasos

fun
adj
divertit
expr to be fun to be with
ser divertit com a companyia
expr to make fun of
mofar-se de
expr to poke fun at
ridiculitzar

fun box
n [SPORT] (f) lacaixa de salts[Termcat]

function
n
1. (f) lafunció
2. (f) l'activitat
Brain fuction. - Activitat cerebral.
Muscle function. - Activitat muscular / mobilitat (d'una extremitat).
v
1. intr funcionar
2. intr anar tirant
3. intr [~ as] actuar (com a)

functional
adj

1. funcional / utilitari
2. auster / senzill

functionality
n (f) lafuncionalitat

functioning
n (m) elfuncionament

function key
n (f) latecla de funció[Termcat]

fund
n

1. (m) elfons

1. (m pl.) elsrecursos / (m) elfinançament
3. (m) el[~ of] repertori (de)
Fund of knowledge. - Repertori de coneixements.

fundamental
adj
fonamental

fundamentally
adv fonamentalment

fundamentalism
n (m) elfonamentalisme

fundamentalist
adj
(m / f)fonamentalista

funding
n
1. (f) lasubvenció / (m) elfinançament / pressupost
2. (before noun) patrocinador

expr funding body

fundraise
v intr recaptar fons

fundraiser
n
1. (m) l'acte privat de recaptació de fons
2. persona que recapta fons

fundraising
n (f) la(re)captació de fons
expr fundraising gala

fundus
n [MED] (m) elfundus

funeral
n
1. (m) elfuneral
2. fúnebre
expr funeral ceremony
(f pl.) lespompes fúnebres
expr funeral cortege
(m) elseguici fúnebre
expr funeral home
(m) eltanatori
expr funeral parlor
(US) tanatori
expr funeral parlour
(UK) tanatori
expr funeral procession
(m) elseguici fúnebre
expr that's your (his, etc...) funeral
tu (ell, etc...) mateix!

funfair
n
1. (f) lafira / (m) elparc d'atraccions

fungible
adj
intercanviable / substituïble

fungicidal
adj
fungicida

fungicide
n (m) elfungicida

fungistat
n (m) elfungistàtic

fungistatic
adj
fungistàtic

fungus
n
1. (m) elfungus
n.b. In the sense 'it was covered in fungus'.

2. (m) elfongs
n.b. In the sense 'yeast', 'mould' or 'mushrooms'.

funicular railway
n (m) elfunicular

funnel
n (m) l'embut
v tr canalitzar

funnies
n (f pl.) lestires còmiques

funny
adj

1. que fa riure / divertit / graciós
2. estrany

fur
n
1. (m) elpèl / pelatge
2. (f) lapell
Fur coat - Abric de pell
n.b. 'Pell' means 'fur' in the sense 'garment (e.g. coat) made from fur'.

furious
adj
enrabiat / enfadat / furiós / enfurismat

furiously
adv furiosament

furlough
n
1. (m) elpermís (per a un soldat en missió a l'estranger)
2. (US) (m) elpermís (penitenciari)
3. (US) (m) l'aturada temporal (en una feina)

furnace
n (m) elfogar
expr blast furnace
(m) l'alt forn

furnish
v
1. tr proveir / abastir / proporcionar / subministrar
n.b. 'Proveir' etc. mean 'to furnish' in the sense 'to provide'.

2. tr moblar
n.b. 'Moblar' means 'to furnish' in the sense 'to fill with furniture'.

furnished
adj
moblat

furniture
n
1. (m pl.) elsmobles
2. (m) elmobiliari
expr piece of furniture
(m) elmoble

furore
n (m) elfuror / escàndol / avalot

furrier
n (m / f)pelleter

furrow
n (m) elsolc
v tr arrufar (les celles)

furry
adj
pelut

further
adv
1. més lluny
2. més
adj
més
v tr promoure / fomentar / impulsar

furthermore
adv a més / endemés

fury
n (f) lafúria

fuse
n (f) lametxa

fuselage
n (m) elfuselatge / fusellatge

fusillade
n (f) lapluja
A fusillade of bullets. - Una pluja de bales.
A fusillade of questions. - Una pluja de preguntes.

fusion
n
1. [PHYS] (f) lafusió
2. [FOOD] (f) lafusió
(Japanese) fusion cuisine - Cuina de fusió (japonesa)
3. [MUSIC] (f) lafusió
Jazz fusion - Fusió-jazz

fusion energy
n (f) l'energia de fusió

fuss
n
1. (m) elrebombori / enrenou
2. (f) laceremònia
v intr preocupar-se
expr to make a fuss (about something)
fer(-ne) un gra massa.
expr without a fuss
sense fer escarfalls
To carry on without a fuss. - Fer com aquell qui res.
> fuss at
v.c. intr renyar (fent de perepunyetes)
> fuss over
v.c. agombolar / desviure's (per) / aviciar

fussy
adj

1. llepafils
Fussy eater. - Llepafils.
2. recarregat
3. [baby] ploraner
expr to not be fussy
(li) ser indiferent / (li) ser igual
What do you want to do? I'm not fussy. - Què vols fer? M'és igual.

futile
adj

1. fútil
2. infructuós

futility
n (f) lainutilitat / inanitat

futon
n (m) elfuton

future
n (m) elfutur
adj
futur
His future father-in-law. - El seu futur sogre.
expr in the future
en el futur
expr in the near future
en un futur proper / ben aviat / d'aquí no gaire (temps)

fuzzy
adj

1. borrós
2. pelós

fuzzy logic
n (f) lalògica borrosa / lògica difusa

FYI (For Your Information)
acr perquè ho sàpigues

SourceForge