Gabon
n (m) elGabon

Gabonese
adj
gabonès
n the Gabonese (m pl.) elsgabonesos

gadget
n (m) eldispositiu / aparell / artefacte / giny

gadolinium
n (m) elgadolini

Gaelic
n (m) elgaèlic
adj
gaèlic

gaffe
n
1. (f) larelliscada / ensopegada / pífia / (m) eldisbarat

gaffer
n
1. (UK) (slang) (m / f)cap / capitost
2. (m / f)electricista en cap

gag
n
1. (f) lamordassa
2. (colloq) (m) l'acudit
v
1. tr silenciar / posar-li una mordassa a algú
2. intr (colloq) tenir arcades

gaily
adv enriolat / de bon humor

gain
v tr obtenir / adquirir / guanyar
To gain access to. - Aconseguir entrar.
To gain the impression that... - Envair (a algú) la sensació que...
n
1. (m) elguany
2. (m) l'augment / increment
> gain on
v.c. intr guanyar terreny a (algú)

gait
n
1. (f) lamanera de caminar / (m pl.) elsandamis / (m) elport
2. (f) l'anadura (d'un animal)

gala
n (f) lagala

galactic
adj
galàctic

galactose
n (f) lagalactosa

galago
n [ZOOL] (m) elgàlag

galah
n
1. (f) lacacatua de cap rosat
2. (Aus) (slang) (m / f)idiota

galangal
n (f) lagalanga

Galapagos Islands
n (f pl.) lesIlles Galápagos

galaxy
n (f) lagalàxia

gale
n (m) eltemporal de vent
expr gale of laughter
(m) l'esclat de rialles

Galicia
n Galícia

Galician
n
1. [LANG] (m) elgallec
2. (m / f)gallec
adj
gallec

gall
n
1. (f) laimpudència / (m) l'atreviment
1. (m) elressentiment / (f) larancúnia
v tr irritar / enrabiar
expr gall bladder
(f) labufeta biliar

gallant
adj
galant

gallantly
adv galantment / amb aplom

gallantry
n (f) lagalanteria

galleon
n (m) elgalió

gallery
n (f) lagaleria
expr art gallery
(f) lagaleria d'art

galley
n
1. (f) lagalera
2. (f) la(petita) cuina de vaixell (o d'avió)

gallicism
n (m) elgal·licisme

gallium
n (m) elgal·li

gallon
n (m) elgaló

gallop
v intr galopar
n (m) elgalop
At full gallop. - A galop tirat.

galloping
adj
galopant
Galloping inflation - Inflació galopant

gallows
n (f) laforca
expr gallows humor
(m) l'humor negre / humor macabre

gallstone
n (m) elcàlcul biliar

galore
adj
a dojo / a quilos / a cabassos
Special effects galore - Efectes visuals a dojo

galvanic
adj
galvànic

galvanisation
n (UK) (f) lagalvanització

galvanise
v
1. tr (UK) [~ somebody into doing something] enardir / impulsar / incitar / instigar (algú a fer alguna cosa)
2. tr (UK) galvanitzar

galvanism
n (m) elgalvanisme

galvanization
n (f) lagalvanització

galvanize
v
1. tr [~ somebody into doing something] enardir / impulsar / incitar / instigar (algú a fer alguna cosa)
2. tr galvanitzar

galvanometer
n (m) elgalvanòmetre

galvanometric
adj
galvanomètric

galvanometrical
adj
galvanomètric

galvanoscope
n (m) elgalvanoscopi

Gambia
n (f) laGàmbia

Gambian
n (m / f)gambià
adj
gambià

gambit
n
1. (m) l'estratagema / (f) l'estratègia / tàctica
2. (m) elgambit
n.b. 'Gambit' means 'gambit' in the sense 'opening move in chess' where you lose a pawn in exchange for a favourable position.

gamble
v intr jugar / apostar
expr to take a gamble
arrisar-se / jugar-se-la
> gamble on
v.c.
1. intr jugar-se (alguna cosa) en
2. intr comptar (amb)

gambler
n (m / f)jugador (de jocs d'atzar)

gambling
n (m) eljoc (jocs d'atzar)
expr gambling den
(f) latimba
expr gambling house
(f) latimba

gamboge
adj
[color] safrà
n (m) el[color] safrà

game
n
1. (m) eljoc
2. (before noun) lúdic
expr to be on the game
(UK) (slang) ser prostituta / treballar com a prostituta
expr to give the game away
descobrir l'engany
expr to go on the game
(UK) (slang) prostituir-se

gamely
adv coratjosament / amb valentia

gamepad
n (m) elcomandament

gamer
n (m / f)jugador de videojocs

games room
n (f) lasala de jocs

gamete
n (m) elgàmeta

game theory
n (f) lateoria del joc

gamut
n (f) lagamma

gander
n (m) l'oc
expr take a gander at
(colloq) donar un cop d'ull a

gang
n (f) lacolla / banda
Criminal gang. - Banda de delinqüents / banda delictiva / organització criminal.
Gang rape. - Violació en grup.
> gang up
v.c. unir-se i actuar conjuntament
> gang up on
v.c. unir-se per atacar (un altre) o oposar-se a (un altre)

gangrene
n (f) lagangrena

gangster
n (m / f)gàngster / mafiós / membre d'una banda (de delinqüents)

gantry
n
1. (m) elpòrtic
2. (m) elpòrtic de senyalització

gap
n
1. (m) elbuit / forat
2. (f) lallacuna
3. (m) l'espai de separació
4. (f) laseparació
5. (f) l'escletxa
6. (f) labretxa
expr to close the gap
acostar-se / guanyar terreny / escurçar diferències / trepitjar els talons

gap year
n (m) l'any sabàtic

gape
v
1. intr [~ (at somebody or something)] mirar (algú o alguna cosa) bocabadat
2. intr estar (molt) obert

gaping
adj

1. (molt) obert
2. bocabadat

garage
n
1. (m) elgaratge
2. (m) eltaller mecànic

garbage
n (US) (f pl.) lesescombraries

garden
n (UK) (m) eljardí

gardener
n (m / f)jardiner

gardening
n (f) lajardineria

garden-variety
adj
corrent / vulgar / d'estar per casa

gargle
v intr fer gàrgares
n (f) lagàrgara

gargoyle
n
1. (f) lagàrgola
2. (m) elmonstre (grotesc)

garish
adj
llampant / cridaner

garland
n (f) lagarlanda

garlic
n (m) l'all

garment
n (f) lapeça de roba / peça de vestir
expr garment bag
(m) elportavestits

garner
v tr recollir

garnet
n
1. (m) elgranat
2. (m) elgranat

garrison
n
1. (f) la[place] plaça forta
2. (f) la[troops] guarnició
v tr aquarterar

garrote
n (m) elgarrot

gas
n

1. (m) elgas
2. (US) [TRANSP] (f) lagasolina

1. (f) laflatulència / (m) elgasos
expr gas appliance
(m) elgasodomèstic / aparell a gas
expr gas cooker
(UK) (f) lacuina de gas
expr gas generator
(m) elgasogen
n.b. Plural = gasògens (with accent).

expr gas guzzler
(US) (colloq) vehicle que fa molts pocs quilòmetres per litre de benzina
expr gas pipeline
(m) elgasoducte
expr gas station
(US) (f) lagasolinera
expr gas stove

1. (US) (f) lacuina de gas
2. (m) elfogó de gas / fogonet de gas / càmping gas
> gas up
v.c.
1. intr (US) subministrar benzina
2. tr (US) subministrar (a un vehicle) benzina

gasket
n (f) lajunta
expr blow a gasket
(fig.) enfadar-se / perdre els estreps

gasification
n (f) lagasificació

gasp
v
1. intr esbufegar
2. intr ofegar un crit / fer un crit ofegat
n

1. (m) l'esbufec

1. (f) l'exclamació continguda / (m) elcrit ofegat
expr last gasp
en l'últim sospir
A last gasp goal handed Sunderland the title - Un gol en l'últim sospir ha donat el títol a Sunderland
expr be gasping for a (+noun)
(UK) (colloq) sospirar per un(a) (+nom)

gaspacho
n (m) elgaspatxo

gastric
adj
gàstric

gastroenteritis
n (f) lagastroenteritis

gastrointestinal
adj
gastrointestinal

gastronome
n (m / f)gastrònom

gastronomic
adj
gastronòmic

gastronomically
adv gastronòmicament

gastronomy
n (f) lagastronomia

gastropod
n (m) elgasteròpode

gas turbine
n (f) laturbina de gas

gate
n
1. (f) laporta / (m) elreixat
2. [SPORT] (f) lataquilla

expr gated community

expr gate line
[SPORT] (f) lalínia de porta[Termcat]

gatecrash
v
1. tr (colloq) colar-se en
2. intr (colloq) colar-se

gatecrasher
n (colloq) (m / f)intrús

gather
v
1. tr reunir / aplegar
2. intr reunir-se / aplegar-se
3. tr recollir / obtenir / procurar-se
4. intr deduir
expr to gather momentum
agafar embranzida
expr to gather yourself
asserenar-se / tranquil·litzar-se / recobrar la serenitat
expr to gather your thoughts
posar ordre als pensaments
> gather together
v.c.
1. tr recollir
2. intr reunir-se
> gather up
v.c. tr recollir
To gather up the breakfast things. - Desparar la taula de l'esmorzar.

gathering
n
1. (f) lareunió
2. (f) laconcentració
3. (m) l'aplec

gaudy
adj
llampant / cridaner / enfarfegat

gauge
n
1. (m) l'indicador / calibrador
2. (m) l'ample de via
3. (m) elmanòmetre
v tr mesurar / calibrar / calcular

gaunt
adj
demacrat

gauntlet
n
1. (f) lamanyopla / (m) elguantellet
expr take up the gauntlet
recollir el guant
expr throw down the gauntlet
llançar el guant

gauze
n (f) lagasa

gavel
n (m) elmartellet (usat per un jutge)

Gawd
excl (slang) (m) elDéu!

gawk
v intr [~ at] quedar embadalit davant (de la contemplació d'alguna cosa)

gay
n (m / f)gai
adj

1. gai
2. gai / enriolat / frívol
expr gay marriage
(m pl.) elsmatrimonis homosexuals

gaydar
n (slang) suposada capacitat de discernir si una persona és homosexual

gaze
v intr contemplar / mirar fixament
n (f) lamirada
> gaze on
v.c. intr contemplar

gazebo
n (f) laglorieta

gazelle
n (f) lagasela

gazetteer
n (m) elnomenclàtor

GCSE (General Certificate of Secondary Education)
n (UK) exàmens que fan els alumnes anglesos i gal·lesos a l'edat de 16 anys després de 5 anys d'educació secundària obligatòria

g'day
excl (Aus) bon dia!

GDP (Gross Domestic Product)
acr (m) elPIB (Producte Interior Brut)

gear
n
1. (f) lamarxa
2. (m) l'equip
3. (colloq) (f) laroba
4. (slang) (f pl.) lesdrogues il·legals
expr to be geared to (or towards)
dirigit a / encaminat a
> gear up
v.c. preparar-se per una activitat o esdeveniment important

gearstick
n (UK) (f) lapalanca del canvi de marxes

geek
n (m / f)friqui
Geek Pride Day. - Dia de l'Orgull Friqui.

gelatine
n (f) lagelatina

gem
n (f) lagemma

Gemini
n (m pl.) elsBessons

gender
n
1. [LING] (m) elgènere
2. (m) elsexe

gene
n
1. (m) elgen
2. (before noun) gènic / genètic
n.b. 'Gènic' means 'related to genes', 'genètic' means 'related to genetics', where we use 'gene' before a noun, Catalans use either 'gènic' or 'genètic' after the noun.

expr gene expression
(f) l'expressió gènica (o genètica)
expr gene flow
(m) elflux gènic (o genètic)
expr gene pool
(m) elpatrimoni gènic (o genètic)
expr gene therapy
(f) lateràpia gènica (o genètica)

genealogical
adj
genealògic

genealogist
n (m / f)genealogista

genealogy
n (f) lagenealogia

general
adj
general / vague / aproximat
n (m) elgeneral
expr general staff
(f) l'estat major
expr in general
per regla general

general election
n (f pl.) leseleccions generals

generalisation
n (UK) (f) lageneralització

generalise
v intr (UK) generalitzar

generalization
n (US) (f) lageneralització

generalize
v intr (US) generalitzar

generally
adv generalment / en general

general manager
n (m / f)director general

general practice
n (UK) (f) lamedicina general

general practitioner
n (UK) (m / f)metge de capçalera

general strike
n (f) lavaga general

general store
n (f) labotiga de comestibles / botiga del poble

generate
v tr generar

generation
n (f) lageneració

generator
n (m) elgenerador

generic
adj
genèric

generosity
n (f) lagenerositat / bondat

generous
adj
generós / bondadós / magnànim / indulgent
If I'm being generous... - Sent generós...

generously
adv generosament

genetic
adj
genètic

genetically
adv genèticament

genetically modified food
n (m) elmenjar genèticament manipulat

genetics
n (f) lagenètica

genetic engineering
n (f) l'enginyeria genètica / manipulació genètica

Geneva
n (f) laGinebra
expr Geneva Convention
(f) laConvenció de Ginebra

genial
adj

1. simpàtic / afable / agradable
2. [weather] benigne / temperat

genie
n (m) elgeni

genitals
n (m pl.) elsgenitals

genius
n

1. (m / f)geni / fenomen / especialista

1. (f) lacapacitat portentosa / (m) eltalent / do especial

genocide
n (m) elgenocidi

genome
n (m) elgenoma

genomics
n (f) lagenòmica

genotype
n (m) elgenotip

genotypic
adj
genotípic

genre
n (m) elgènere

gentle
adj
dolç / tendre

gentleman
n (m) elsenyor

gentlewoman
n (dated) (f) ladama

gently
adv
1. suaument / amb delicadesa
2. de mica en mica

gentrify
v intr aburgesar-se

gents
n (UK) (colloq) (m pl.) elslavabos masculins

genuine
adj

1. genuí / autèntic / veraç
2. sincer / espontani

genuinely
adv sincerament

genus
n (m) elgènere

geocache
n (m) elgeoamagatall

geocacher
n (m / f)geocercador

geocaching
n (f) lageocerca

geode
n (f) lageoda

geodesy
n (f) lageodèsia

geographer
n (m / f)geògraf

geographic
adj
geogràfic

geographical
adj
geogràfic

geographically
adv geogràficament

geography
n (f) lageografia

geological
adj
geològic

geologically
adv geològicament

geologist
n (m / f)geòleg

geology
n (f) lageologia

geomatics
n (f) lageomàtica

geometric
adj
geomètric

geometrically
adv geomètricament

geometry
n (f) lageometria

geophone
n (m) elgeòfon

geophysical
adj
geofísic

geophysicist
n (m / f)geofísic

geophysics
n (f) lageofísica

geopolitical
adj
geopolític

geopolitics
n (f) lageopolítica

Geordie
n (UK) (colloq) (m / f)natural de la regió de Tyneside, al nord-est d'Anglaterra (als voltants de la ciutat de Newcastle)
adj
(UK) (colloq) de la regió de Tyneside, al nord-est d'Anglaterra (als voltants de la ciutat de Newcastle)

Georgia
n (f) laGeòrgia

Georgian
n
1. [LANG] (m) elgeorgià
2. (m / f)georgià
adj
georgià

geoscientist
n (m / f)especialista en ciències de la Terra

geosphere
n (f) lageosfera

geostationary
adj
geostacionari
Geostationary satellite - Satèl·lit geostacionari

geothermal
adj
geotèrmic
expr geothermal field
(m) elcamp geotèrmic
expr geothermal gradient
(m) elgradient geotèrmic
expr geothermal power plant
(f) lacentral geotèrmic

geranium
n (m) elgerani

gerbil
n (m) eljerbu

geriatric
adj
geriàtric

geriatrics
n (f) lageriatria

germ
n (m) elgermen
expr a germ of truth
una engruna de veritat

German
n
1. [LANG] (m) l'alemany
2. (m / f)alemany
adj
alemany

germane
adj
(~ to) pertinent

Germanic
adj
germànic

germanium
n (m) elgermani

German measles
n (f) larubèola

German shepherd
n (m) elpastor alemany

Germany
n (f) l'Alemanya

germinate
v intr germinar

germination
n (f) lagerminació

gerund
n (m) elgerundi

gestation
n (f) lagestació

gesticulate
v intr gesticular

gesticulation
n (f) lagesticulació

gesture
n (m) elgest

get
v getting
1. tr obtenir
2. tr rebre
3. tr [understand] entendre
Now I've got it. - Ara hi caic
I don't get it. - No m'entra al cap.
4. tr [a disease] contraure / emmalaltir de / declarar-se't
5. tr [the door] obrir
6. tr [the telephone] respondre
expr from the get-go
des del principi / des del començament
expr to get above yourself
ser un cregut / creure's qui sap què
expr to get in the way
entrebancar
expr to get somewhere
progressar
Now we're getting somewhere! - Ara anem progressant!
expr to get used to
acostumar-se a
expr to get yourself (something)
procurar-se / obtenir
expr to tell (somebody) where to get off
clavar-li un moc / parar-li els peus / cantar les quaranta
> get about
v.c.
1. intr sortir (socialment) / rondar
2. intr córrer (una notícia) / circular
> get across
v.c.
1. intr poder anar o venir d'un costat a l'altre, poder travessar (un lloc)
2. tr poder traslladar (una cosa) d'un costat a l'altre
3. tr (colloq) explicar (una cosa) d'una manera entenedora
> get after
v.c. intr anar darrere (algú), sobretot perquè compleixi alguna tasca
> get ahead
v.c. intr prosperar
> get ahead of
v.c. intr posar-se endavant de
> get along (with someone)
v.c. entendre's (amb algú) / portar-se (amb algú)
> get along with (something)
v.c. progressar
> get around
v.c.
1. intr sortir (socialment) / rondar
2. intr córrer (una notícia) / circular
3. intr evitar o superar (una dificultat)
> get around to
v.c. intr trobar temps per a
> get at
v.c.
1. intr poder descobrir (p.e., la veritat)
2. intr insinuar / voler dir
3. intr arribar a agafar
> get away
v.c.
1. intr escapar-se
2. tr allunyar (alguna cosa)
> to get away with
v.c. intr quedar impune / sortir-se'n
> get back
v.c.
1. intr arribar (tornant)
2. intr tornar
3. tr recuperar / tornar a tenir posessió (d'una cosa)
> get back at
v.c. venjar-se de
> get behind
v.c. intr posar-se darrere (de)
> get behind in
v.c. intr endarrerir-se amb
> get behind on
v.c. intr endarrerir-se amb
> get behind with
v.c. intr endarrerir-se amb
> get by
v.c. anar tirant
> get down
v.c.
1. intr poder baixar
2. tr baixar (una cosa)
3. tr fer trist (algú)
> get down to
v.c. intr entrar a fons en / fer (amb ganes una cosa)
> get in on
v.c. arribar a participar en (p.e. una oportunitat econòmica)
> get in
v.c.
1. entrar
2. ésser admès
3. arribar
4. (cotxe) pujar
> get into
v.c.
1. entrar a
2. ésser admès a
3. arribar a
4. (cotxe) pujar a
5. (llit) posar-se a
6. començar a interessar-se en (alguna cosa)
7. començar a treballar en (el camp de)
Get into journalism / politics - Començar a treballar en el periodisme / la política
> get in with
v.c. intr quedar bé amb
> get off
v.c.
1. [TRANSP] baixar
He got off the plane. - Va baixar de l'avió.
2. (colloq) plegar
> get off on
v.c. (US) gaudir de
> get on
v.c. [TRANSP] pujar
I got on the bus - Vaig pujar a l'autobús
> get on to (somebody)
v.c. posar-se en contacte amb (algú)
> get on with (somebody)
v.c. entendre's (amb algú) / portar-se (amb algú)
> get on with (something)
v.c. treballar en una tasca
> get out (of)
v.c.
1. sortir
2. (cotxe, barca) baixar (de)
3. (llit) sortir (de) / aixecar-se (de)
4. escapolir-se de (p.e., una obligació
> get over (something)
v.c. recuperar-se d'(alguna cosa)
> get past
v.c.
1. intr passar
2. intr arribar més enllà de
> get to
v.c. intr arribar a
> get round
v.c.
1. intr convèncer
2. intr sortir (socialment) / rondar
3. intr córrer (una notícia) / circular
4. intr evitar o superar (una dificultat)
> get through
v.c.
1. intr passar cap a l'altra banda
2. tr fer passar per
3. tr arribar al final de
4. intr arribar (persones) al fi (d'una tasca, d'un esdeveniment, etc.)
5. intr entrar en contacte (per telèfon)
> get together
v.c.
1. intr reunir-se
2. tr reunir
> get up
v.c.
1. intr aixecar-se (posar-se dret)
2. tr cridar / fer llevar
3. tr fer pujar (alguna cosa)
4. tr preparar (una obra de teatre)
5. intr llevar-se (del llit)

getaway
n (f) lafugida

getting
n -
expr while the getting is good
(US) ara que encara hi guanyes / ara que encara surt a compte

get-up-and-go
n energia, determinació i positivitat

geyser
n (m) elguèiser

Ghana
n (f) laGhana

Ghanaian
n (m / f)ghanès
adj
ghanès

ghastly
adj

1. horrible / terrible / hororrós
2. antipàtic
3. fatal
I feel ghastly. - Em sento fatal.

gherkin
n (m) elcogombret

ghetto
n (m) elgueto

ghetto blaster
n (m) elradiocasset portàtil de grans dimensions

ghost
n (m) elfantasma

ghostly
adj
fantasmal
Ghostly apparition. - Aparició sobrenatural.

ghoul
n
1. persona morbosa / macabra
2. (m) ellladre de tombes

ghoulish
adj
morbós / macabre

giant
n
1. (m / f)gegant
2. (m) l'homenàs
adj
gegantí

gibberish
n (m) elgalimaties

gibbon
n (m) elgibó

giblets
n (m pl.) elsmenuts (d'un ocell)

Gibraltar
n (m) elGibraltar

giddy
adj

1. marejat
2. embriagador

GIF (Graphics Interchange Format)
n (m) elGIF (Format d'intercanvi de gràfics) [Termcat]

gift
n
1. (m) elregal / do
n.b. 'Regal' and 'do' both mean 'gift' in the sense 'present'.

2. (m) eldo
n.b. 'Do' also means 'gift' in the sense 'talent' (i.e. 'she has a gift for music').

expr gift shop
(f) labotiga de regals
expr gift shopping
compra de regals

gig
n
1. (f) l'actuació / (m) elbolo

gigabyte
n (m) elgigabyte[Termcat]

gigantic
adj
gegantí

gild
v tr daurar
expr to gild the lily
exagerar / brodar (sobretot embellir una cosa innecessàriament)

gill
n
1. (f) labrànquia / ganya
n.b. 'Brànquia' and 'ganya' mean 'gill' as in the gills of a fish.

2. (f) la(bolet) làmina
3. unitat imperial emprada per mesurar els líquids - (aproximadament) 142ml

gin
n (f) laginebra

ginger
n (m) elgingebre
adj
roig (cabells)

ginnel
n (dial) (m) elpassatge

ginormous
adj
(UK) (colloq) enorme

ginseng
n (m) elginseng

giraffe
n (f) lagirafa

gird
v tr cenyir
> gird (yourself / somebody / something) (up) for (something)
v.c. (lit) preparar-se / prevenir-se

girder
n (f) labiga (de ferro o d'acer)

girl
n (f) lanoia / xiqueta

girlfriend
n
1. (f) laxicota
n.b. 'Xicota' means 'girlfriend' in the romantic sense.

2. (f) l'amiga
n.b. 'Amiga' means 'girlfriend' in the sense of 'girl who is a friend'.

GIS (Geographic Information System)
n (m) elSIG (Sistema d'Informació Geogràfic) [Termcat]

git
n (vulg) (m) elfill de puta

give
v
1. tr donar
2. tr impartir
To give classes. - Impartir classes.
expr give and take
estira-i-arronsa
expr to give yourself over to (something)
lliurar-se (en cos i ànima) / abocar-se
expr to give yourself over to (somebody)
posar-se en mans d'(algú)
expr to give it up for (someone / something)
(US) aplaudir
expr to give way

1. cedir el pas
Give way sign (Br.) - Senyal de cediu el pas
2. [legs] fer figa
expr I'll give you that much
això encara t'ho accepto
expr what gives?
(slang) què s'hi cou?
> give away
v.c.
1. tr regalar
2. tr revelar
3. tr trair / delatar
To give yourself away. - Delatar-se.
> give back
v.c. tornar
> give forth
v.c. intr emetre
> give in
v.c. intr rendir-se / cedir
> give of
v.c. intr donar de
> give off
v.c. emetre
> give onto
v.c. intr tenir vista cap a
> give out
v.c.
1. intr deixar de funcionar
2. intr exhaurir-se
3. tr repartir
4. tr [sound] emetre
5. tr [smell] exhalar
> give over
v.c. parar (de fer alguna cosa)
> give up
v.c.
1. cedir / capitular / claudicar / rendir-se / donar-se per vençut
2. abandonar / renunciar / desistir / deixar
3. deixar de / desenganxar-se
To give up smoking - Deixar de fumar
To give up drugs - Desenganxar-se de la droga
> give yourself up to
v.c.
1. intr abandonar-se a
2. intr lliurar-se a (una autoritat)

given
adj
donat / determinat
At any given moment. - En qualsevol moment determinat (o donat).
prep
1. atenent / considerant / en vista de
2. [~ that] atès que / ja que
expr as I am given to understand...
segons tinc entès...

glacial
adj
glacial

glaciation
n (f) laglaciació

glacier
n (f) laglacera

glad
adj
content
I'm glad... - Celebro...
I'm glad to say, the doors were open. - Per sort, les portes eren obertes.

gladden
v tr omplir d'alegria
To gladden the heart. - Eixamplar el cor.

gladiator
n (m) elgladiador

gladly
adv amb molt de gust / de bon grat / de bona gana

gladrags
n (slang) roba de festa / la millor roba que tens

glamorous
adj
sofisticat / seductor / sumptuós / atractiu / encantador / fascinador

glamour
n (m) elglamur / encant / atractiu
Glamour photography. - Fotografia sexy / fotografia eròtica.

glance
n
1. (m) elcop d'ull
2. (m) l'esguard
expr have (o take) a glance at
donar un cop d'ull a / fer una ullada a
> glance at
v.c. intr donar un cop d'ull a / fer una ullada a
> glance through
v.c. donar un cop d'ull a

gland
n (f) laglàndula
expr thyroid gland
(f) laglàndula tiroide

glare
v
1. mirar (algú) amb mala cara / fulminar (algú) amb la mirada
2. enlluernar
n
1. (f) lamirada ferotge o plena d'odi
2. (f) laresplendor / llum enlluernadora / claror viva
The glare of the sun. - L'esclat (o bat) del sol.

glass
n
1. (m) elgot / (f) lacopa
2. (m) elvidre / cristall
n.b. 'Vidre' and 'cristall' mean 'glass' as in the material (e.g. The building is made almost entirely of glass).

3. glasses (f pl.) lesulleres

expr sea glass
(tros de) vidre polit pel mar

Glaswegian
n (m / f)habitant de la ciutat escocesa de Glasgow
adj
de la ciutat escocesa de Glasgow

glaucoma
n (m) elglaucoma

glaze
v
1. tr envernissar
2. tr [FOOD] glaçar
n
1. (m) l'esmalt
2. [FOOD] (f) laglaça
> glaze over
v.c. intr [eyes] envidrar-se

GLBT (Gay Lesbian Bisexual Transgender)
adj
GLBT (gai lesbiana bisexual transgènere)

gleam
v intr lluir / brillar / resplendir
n (f) labrillantor / resplendor
Not a gleam of hope. - Ni una espurna (o engruna o gota) d'esperança.

gleaming
adj
llampant

glean
v tr recollir / arreplegar

glen plaid
n (m) elpríncep de Gal·les (teixit de quadres per a americana d'home, etc.)

glia
n (f) laglia

glib
adj
grandiloqüent / pompós
To be glib. - Tenir molta retòrica.

glibly
adv [to talk, respond..] amb lleugeresa

glimmer
n (f) lallum tènue (o tremolosa) / claror vacil·lant

glimpse
v tr entreveure / albirar
n
1. (f) lavisió (o imatge) fugaç
2. (m) el[fig.] tast
expr to provide a glimpse

1. deixar entreveure
2. [fig.] obrir la porta (a una possibilitat etc.)
3. [fig.] ser una porta oberta

glisten
v intr lluir / brillar / resplendir

glitch
n
1. (m) l'error tècnic / (f) lafalla tècnica

glitter
v intr lluir / brillar / resplendir
n (f) labrillantor / resplendor
expr all that glitters is not gold
no és or tot el que lluu

glittering
adj
esplenderós / rutilant

glittery
adj
que lluu

gloat
v intr manifestar una satisfacció pèrfida (o malsana), un plaer maligne

global
adj

1. global / mundial
2. global / conjunt / total

globalisation
n (UK) (f) laglobalització

globalization
n (f) laglobalització

globally
adv globalment

global warming
n (m) l'escalfament global

globe
n
1. (m) elglobus terraqüi
2. (m) elglobus

globule
n (m) elglòbul

gloom
n
1. (f) lamelancolia / tristesa
2. (f) lapenombra

gloomy
adj

1. trist / tètric / llòbrec / depriment / lúgubre
2. fosc / gris

glorification
n (f) laglorificació

glorify
v tr glorificar

glorious
adj

1. gloriós
2. radiant
3. sensacional

gloriously
adv gloriosament

glory
n
1. (f) laglòria
2. (f) lagrandesa / proesa
3. (f) laperla
v intr [~ in] exultar / delectar-se
expr glory days
(m pl.) els(dies / temps / època) d'esplendor
expr in all its glory
en plena esplendor / en tota la seva esplendor

gloss
n
1. (m) elllustre
2. (m) l'esmalt
n.b. (Gloss paint).

3. (m) el(fig.) vernís
4. [LING] (f) laglossa
v tr [LING] glossar

glossary
n (m) elglossari

glossy
n (f) larevista
n.b. 'Revista' is just the ordinary word for 'magazine'. We are afraid we're not sure at the moment whether there's an exact equivalent for 'glossy' in Catalan. If anybody knows of an equivalent, please let us know.

glottis
n (f) laglotis

glove
n (m) elguant
expr glove box
(f) laguantera

glow
v intr resplendir / brillar
Her face glowed. - La cara li resplendia (d'alegria).
n

1. (f) laresplendor
2. (f) larubor

1. (m) elcolor viu / (f) lavivor

glow-in-the-dark
adj
fosforescent / luminescent

glucagon
n (m) elglucagó

glucose
n (f) laglucosa

glue
n
1. (f) lacola / (m) l'adhesiu
v tr encolar / pegar / enganxar

glum
adj
trist / moix

glumly
adv amb tristesa / tristament

glut
n (f) lasobreabundància

gluteal
adj
gluti

gluten
n (m) elgluten
expr gluten-free
sense gluten

gluteus maximus
n (m) el(múscul) gluti major

gluteus medius
n (m) el(múscul) gluti mitjà

gluteus minimus
n (m) el(múscul) gluti menor

glycaemia
n (f) laglicèmia / glucèmia

glycaemic
adj
glucèmic / glicèmic
expr glycaemic index
(m) l'índex glucèmic

glycemia
n (f) laglicèmia / glucèmia

glycemic
adj
glucèmic / glicèmic
expr glycemic index
(m) l'índex glucèmic

glycerine
n (f) laglicerina

glycerol
n (m) elglicerol

GM food
n (m) elmenjar genèticament modificat

GMO (Genetically-Modified Organism)
acr (m) l'OMG (Organisme Modificat Genèticament)

gnarled
adj
nuós

gnaw
v tr rosegar

gnome
n (m) elgnom

gnomic
adj
gnòmic
expr gnomic poetry
(f) lapoesia gnòmica
expr gnomic utterance
(f) lamàxima

GNP (Gross National Product)
acr (m) elPNB (Producte Nacional Brut)

gnu
n (m) elnyu

go
v goes intr anar
expr from the get-go
des del principi / des del començament
expr from the word go
des del princip / des del començament
expr get-up-and-go
energia, determinació i positivitat
expr to have a go at (someone)
cantar-li les quaranta / tirar-se-li a sobre
expr to have nothing to go on
partir de no res / no tenir res en què basar-se
expr in one go
d'una tirada
expr long gone are the (days)...
enrere queden aquells dies
expr on the go
sobre la marxa / improvisadament
I've been on the go since breakfast. - No he parat des de l'hora d'esmorzar.
excl go ahead endavant!
excl go for it endavant!
excl gotta go
1. me n'haig d'anar
2. permeteu-me / dispenseu
3. us deixo
4. [on telephone] haig de penjar
excl here goes aquí ho teniu / prepara't!
> go about
v.c.
1. intr circular
2. intr abordar / emprendre / posar-s'hi / dedicar-s'hi
> go across
v.c. intr anar d'un costat a l'altre / travessar (un lloc) cap allà
> go after
v.c. intr perseguir
> go against
v.c. intr anar en contra de
> go ahead
v.c.
1. intr anar endavant
2. intr començar, procedir sense esperar
> go along
v.c. intr anar (acompanyant algú)
> go along with
v.c. intr estar d'acord amb
> go around
v.c.
1. intr passar (cap allà)
2. intr fer marrada
3. intr girar
4. intr circular
5. intr [not enough to ~] no haver-n'hi prou
> go at
v.c.
1. intr atacar
2. intr treballar de valent
> go away
v.c. intr anar-se'n
> go back
v.c. intr tornar
> go back on
v.c. intr trencar (una promesa) / desdir-se de
> go beyond
v.c. intr anar més enllà de
> go by
v.c.
1. intr passar (cap allà)
2. intr escolar-se (passar temps)
3. intr guiar-se per
> go down
v.c.
1. intr baixar (cap allà)
2. intr enfonsar-se
3. intr reduir-se (preus)
4. intr [col·loq.] ser acceptat
5. intr pondre's (el sol)
> go down with
v.c. intr agafar (una malaltia) / estar malalt amb
> go far
v.c. intr tenir èxit
> go forth
v.c. intr [biblical] anar
> go for
v.c.
1. intr vendre's per
2. intr entusiasmar-se per
3. intr anar a buscar
> go forward
v.c. intr avançar / anar endavant
> go in
v.c.
1. intr entrar (cap allà)
2. intr cabre
> go in for
v.c.
1. intr estar d'acord amb (una activitat)
2. intr interessar-se per
> go in with
v.c. intr associar-se amb
> go into
v.c.
1. intr entrar a (sobretot en sentits abstractes)
2. intr dedicar-se a (una carrera)
> go off
v.c.
1. intr anar-se'n
2. intr explotar (una bomba, un petard)
3. intr deteriorar-se
4. intr sortir / resultar
5. intr fer-se malbé (un menjar)
> go on about
v.c. intr entretenir-se (parlant sense parar sobre)
> go on
v.c.
1. intr continuar endavant (cap allà)
2. intr guiar-se per
3. intr ocórrer
4. intr progressar
5. intr (imperatiu, dubtant) vinga!
6. intr disparar-se (una alarma)
7. intr encendre's (un llum)
> go out
v.c. intr sortir / eixir (Val.)
> go over
v.c.
1. intr repassar / recórrer
2. intr excedir / ultrapassar
> go past
v.c.
1. intr passar (un lloc) sense parar
2. intr passar davant (un lloc) sense parar
> go round
v.c.
1. intr visitar
2. intr fer marrada
3. intr girar
4. intr circular
5. intr [not enough to ~] no haver-n'hi prou
> go through
v.c.
1. intr anar cap a l'altra banda (passant per un lloc)
2. intr gastar (diners)
3. intr examinar / repassar / revisar (documents)
4. intr passar per (una situació o un esdeveniment desagradable o traumàtic)
> go through with
v.c. intr complir
> go together
v.c. intr adir-se
> go under
v.c.
1. intr fer fallida
2. intr enfonsar-se
> go up
v.c.
1. intr pujar (cap allà)
2. intr fer explosió
3. intr ser construït
4. intr acostar-se
> go up to
v.c.
1. intr arribar fins a
2. intr acostar-se a
> go up against
v.c. oposar-se a
> to go (well) with (something)
v.c. adir-se amb (alguna cosa)
> go without
v.c. intr passar sense

goad
v tr burxar / agullonar / atiar / provocar
n burxa

goal
n

1. [SPORT] (m) elgol
n.b. 'Gol' means 'goal' as in 'he scored a goal'.

2. [SPORT] (f) laporteria
n.b. 'Porteria' means 'goal' as in 'Victor Baia was in goal'.


1. (m) l'objectiu / (f) lameta / fita
expr goal scorer
(m / f)golejador

goalie
n (colloq) (m / f)porter

goalkeeper
n (m / f)porter

goalpost
n (m) elpal (de la porteria)

goat
n (f) lacabra

goatee
n
1. (f) labarba de cabra / barba pera / barba francesa / (m) elmasclet

gob
n (UK) (slang) (f) laboca
v intr (UK) (slang) escopir
expr gobs of
(US) a cabassos / a dojo
Gobs of money - Diners a cabassos

go-between
n (m / f)intermediari

gobble
v tr cruspir-se / engolir / empassar
> gobble down
v.c. cruspir-se
> gobble up
v.c. cruspir-se

goblet
n (dated) (f) lacopa

gobsmacked
adj
(slang) bocabadat

God
n Déu
excl for God's sake santa paciència!
expr in God's name
per l'amor de Déu

goddamn
adj
(slang) maleït

goddess
n (f) ladeessa

godfather
n (m) elpadrí

god-fearing
adj
temorós de Déu / piadós / devot

godliness
n (f) ladevoció

godly
adj
piadós / devot

godmother
n (f) lapadrina

godparents
n (m pl.) elspadrins

godsend
n (m) elregal del cel

Godspeed
n (f) la(es desitja a algú quan comença un viatge, una empresa, etc.) bona sort

goethite
n (f) lagoethita

go getter
n (m / f)emprenedor / triomfador

goggle box
n (UK) (dated) (f) latele

goggles
n (f pl.) lesulleres

going
adj

1. que rutlla / que marxa / que funciona
2. habitual / corrent
The going rate (for) - La tarifa (o el preu) habitual (de)
expr going concern
negoci que rutlla
expr while the going is good
(UK) ara que encara hi guanyes / ara que encara surt a compte

goings-on
n (m pl.) elssuccesos / esdeveniments

goiter
n (US) (m) elgoll

goitre
n (UK) (m) elgoll

gold
n (m) l'or
adj
d'or / daurat
expr gold digger
(slang) (f) lacaça fortunes
expr gold fever
(f) lafebre d'or
expr gold standard
(m) elcriteri de referència
expr black gold
(m) l'or negre

golden
adj

1. daurat / d'or
2. esplèndid
3. [future] ple de promeses
expr golden years
(f) latercera edat

goldfish
n (m) elcarpí daurat (o vermell)

Goldilocks
n Rínxols d'or

goldsmith
n (m / f)orfebre

golf
n (m) elgolf
expr golf ball
(f) labola de golf
expr golf club
(m) elpal (or bastó) de golf
expr golf course
(m) elcamp de golf

gong
n (m) elgong

gonna
v abreviatura de 'going to'

gonorrhea
n (f) lagonorrea

good
adj
bo
n

1. (m) elbé / benefici

1. (m pl.) elsbéns / articles / productes
Household goods. - Mobiliari domèstic. / (f pl.) lesmercaderies
expr Good Friday
(m) elDivendres Sant
expr good looking
atractiu
expr it's all to the good
val més així
expr the common good
el bé comú
expr to do good
servir / fer servei
It doesn't seem to do much good. - No sembla que serveixi de gaire.
expr for good
definitivament / per sempre
expr to have the goods on (someone)
tenir-lo agafat pels collons
expr it's too good to be true
és massa bonic perquè sigui veritat
expr no good will come of it
això no pot portar res de bo
expr that's good enough for me
ho dono per bo
excl be good fes bondat!
excl good afternoon bona tarda!
excl good evening bona nit!
excl good for you et felicito / així m'agrada / ben fet!
excl good luck bona sort!
excl good morning bon dia!
excl good night bona nit!

goodbye
excl adéu!
expr say goodbye
acomiadar-se

good-for-nothing
n (m / f)inútil
adj
inútil

good-hearted
adj
bondadós / benèvol
Good-hearted people. - Bona gent.

Goodison Park
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol anglès Everton FC

good-looking
adj
guapo / ben plantat / que fa goig / de bona presència

good-natured
adj
afable / amb bon caràcter
He is a well-trained, playful, very good-natured kitten. - És un gatet dòcil, juganer, amb molt bon caràcter.

goodness
n (f) labondat / virtut
expr I hope to goodness...
espero de tot cor...
excl good (or goodness or my) gracious bon Déu! / apa!

good-tempered
adj
afable / bondadós

goodwill
n (f) labona voluntat / benevolència

goof
n
1. (US) (colloq) (f) lapífia / espifiada
2. (US) (colloq) (m / f)babau
v intr (US) (colloq) espifiar-la / ficar la pota
> goof around
v.c. intr (US) (colloq) gandulejar / passar l'estona fent no res
> goof off
v.c. intr (US) (colloq) gandulejar / evitar el treball i la responsibilitat
> goof up
v.c. intr (US) (colloq) espatllar

goofball
n (US) (colloq) (m / f)babau

goofy
adj
[SPORT] gufi[Termcat]
adv [SPORT] gufi[Termcat]
expr goofy footer
[SPORT] (m / f)gufi

google
v tr googlejar

goon
n (m) elgoril·la

goose
n (f) l'oca
expr goose bumps
(f) lapell de gallina
expr goose pimples
(f) lapell de gallina

gooseberry
n (m) l'agrassó

GOP
acr Grand Old Party (m) elPartit Republicà dels Estats Units

gopher
n
1. [ZOOL] (m) elgòfer
2. [IT] (m) elgopher

gorge
n
1. (m) elcongost / (f) lagorja
v intr [~ (on)] atipar-se (de) / ataconar-se (de)

gorgeous
adj
(colloq) molt bonic / esplendorós

gorilla
n (f) lagoril·la

gormless
adj
toix

gory
adj
sanguinari / truculent

gospel
n (m) l'evangeli
expr gospel truth
(m) l'article de fe

gossip
n
1. (m) elxafardeig / (f pl.) lesenraonies / (f) lamurmuració
2. (m / f)xafarder
n.b. 'Xafarder' means 'gossip' in the sense 'person who gossips'.

v intr xafardejar
> gossip about
v.c. intr xafardejar sobre

gothic
adj
gòtic

gourd
n (f) lacarbassa

govern
v tr governar / regir

governability
n (f) lagovernabilitat

governable
adj
governable

governance
n (f) lagovernança

government
n
1. (m) elgovern
2. (f) l'administració
The three branches of government. - Les tres branques de poder.
3. (before noun) governamental
According to government sources... - Segons fonts governamentals...
4. (before noun) administratiu
expr government contract
(m) elcontracte administratiu
expr government housing

expr government worker
(m / f)funcionari / funcionari públic / funcionari de l'estat
expr local government
(f) l'administració local

governmental
adj
governamental / governatiu
expr non-governmental organisation (Br.) / organization
(f) l'organització no governamental

governor
n
1. (m / f)governador
2. (m / f)membre de la junta directiva
3. (UK) (m / f)director
Prison governor (Br.) - Director de presó.
expr board of governors

gown
n
1. (f) latoga
n.b. 'Toga' means 'gown' as in the kind worn by academics or judges.

2. (m) elvestit
expr wedding gown
(m) elvestit de núvia

GP (General Practitioner)
n (UK) (m / f)metge de capçalera / metge de família

GPS (Global Positioning System)
n (m) elGPS (Sistema de Posicionament Global)
expr GPS device (o unit)
(m) l'aparell de GPS

grab
v
1. tr agafar
2. tr [SPORT] grapar[Termcat]
n [SPORT] (f) lagrapada[Termcat]
expr nose grab
(f) lagrapada d'espàtula[Termcat]
expr tail grab
(f) lagrapada de cua[Termcat]

grace
n
1. (f) lagràcia
2. (f) lamercè
3. (m) l'encant
4. [RELIG] (f) l'excel·lència
5. [RELIG] (f) l'acció de gràcies
v
1. tr adornar
2. tr honrar
expr The Three Graces
les tres Gràcies / les tres Maries

graceful
adj
elegant

gracious
adj

1. cortès
2. elegant / distingit
3. misericordiós
expr good(ness) gracious
valga'm Déu! / Déu meu!

grad
n
1. (colloq) (m / f)graduat / diplomat / llicenciat
2. (before noun) de postgrau
Grad school - Escola de postgrau

gradation
n (f) lagradació

grade
n (f) laqualificació

gradient
n (m) elgradient

gradual
adj
gradual

gradually
adv gradualment / a poc a poc

graduate
n
1. (m / f)graduat / diplomat / llicenciat
2. (before noun) de postgrau
Graduate studies. - Estudis de postgrau / estudis de segon cicle (universitari).
v intr graduar / diplomar
> graduate from
v.c. intr llicenciar-se a

graffiti
n
1. (f pl.) lespintades / (m pl.) elsgrafits / grafitis

graft
v
1. tr [MED] [AGRICULT] empeltar
2. intr (UK) (slang) pencar fort / treballar fort
n
1. [MED] (m) l'empelt
2. (UK) (slang) (m) eltreball dur
3. (US) (m) elsuborn
4. (f) lacorrupció

grain
n (m) elgra

gram
n (US) (m) elgram

grammar
n (f) lagramàtica
expr grammar book
(f) lagramàtica
expr grammar checker
(m) elcorrector gramatical

grammarian
n (m / f)gramàtic

grammatical
n gramatical

gramme
n (UK) (m) elgram

gramophone
n (m) elgramòfon

gran
n
1. (UK) (f) l'àvia
2. (f) laiaia
n.b. 'Iaia' is a word typically used by small children.

granary
n (m) elgraner

grand
adj

1. sublim / grandiós / pompós
2. de gran magnitud / imponent
3. excel·lent
n (slang) mil dòlars / mil lliures

grandad
n (m) l'avi

grandchild
n (m / f)nét (o néta)

granddad
n (m) l'avi

granddaughter
n (f) lanéta

grandfather
n (m) l'avi

grandiloquent
adj
grandiloqüent

grandiose
adj
grandiós

grandma
n
1. (f) l'àvia
2. (f) laiaia
n.b. 'Iaia' is a word typically used by small children.

grandmother
n (f) l'àvia

grandpa
n
1. (m) l'avi / (m) eliaio
n.b. 'Iaio' is a word typically used by small children.

grandparents
n (m pl.) elsavis

Grand Prix
n (m) elGran Premi

grandson
n (m) elnét

granite
n (m) elgranit

granny
n (colloq) (f) laiaia

grant
n (f) labeca
v tr atorgar / concedir
expr to take (someone) for granted
subestimar / no valorar
He takes her for granted. - (Ell) no la valora.
expr to take (something) for granted
donar per fet / donar per segur / donar per descomptat / donar per bo

granulation
n (f) lagranulació

granule
n (m) elgrànul

granulocyte
n (m) elgranulòcit

grape
n (m) elraïm
Green grapes. - Raïm blanc.

grapefruit
n
1. (f) l'aranja
2. (m) elpomelo
expr grapefruit (tree)

1. (m) l'aranger
2. (m) elpomelo

graph
n (f) lagràfica
expr graph paper
(m) elpaper mil·limetrat

graphic
n (m) elgràfic
adj

1. gràfic
2. explícit
expr graphic novel
(f) lafotonovel·la

graphical
adj
gràfic

graphics card
n (f) latargeta gràfica[Termcat]

grasp
v
1. tr arribar a entendre / copsar
2. tr agafar (bé o fortament) / empunyar
> grasp at
v.c. intr mirar d'agafar

grasping
adj
àvid / cobejós

grass
n
1. [BOT] (f) l'herba
2. (slang) (f) l'herba / marijuana
> grass on
v.c. intr informar sobre (fent de "chivato")

grasshopper
n
1. (m) elsaltamartí / (f) lallagosta

grass-roots
adj
de base
A grass-roots movement - Un moviment de base

grassy
adj
herbós / cobert d'herbes

grate
v
1. tr ratllar
2. intr irritar
n (f) lagraella
> grate on
v.c. irritar

grated cheese
n (UK) (m) elformatge ratllat

grateful
adj
agraït
I'm grateful. - Estic agraït... / el meu agraïment... / agraeixo... / dono les gràcies...

gratify
v tr satisfer / complaure

gratifying
adj
gratificador / gratificant

gratitude
n (f) lagratitud

gratuitous
adj
gratuït / no motivat / innecessari / injustificat

gratuity
n (f) lapropina

grave
n (f) lafossa / tomba
adj
greu / seriós
expr beyond the grave
ultra tomba
expr dig your own grave
cavar la seva pròpia fossa
expr early grave
(f) lamort prematura
expr mass grave
(f) lafossa comuna
expr (x) would roll over (or turn) in his / her grave
si (x) aixequés el cap

gravedigger
n (m / f)enterramorts / enterrador

gravel
n (f) lagrava

gravelly
adj

1. de grava
2. [voice] aspre

gravely
adv greument

gravestone
n (f) lalàpida

graveyard
n (m) elcementiri

gravitate
v intr gravitar
> gravitate to (or toward)
v.c. intr decantar-se per / sentir-se atret per

gravitational
adj
gravitacional

gravity
n (f) lagravetat

gravy
n (f) lasalsa espanyola

gray
adj
(US) gris
expr gray matter
(f) lasubstància grisa
> gray out
v.c. tr desactivar (una opció en un programa informàtica)

gray-haired
adj
(UK) canut / canós

grayish
adj
(US) grisenc

graze
v
1. tr pasturar / dur a pasturar / portar a pasturar
2. intr pasturar
3. tr pelar
n.b. 'Pelar' means 'graze' in the sense 'I fell and grazed my knee'.

4. tr fregar
n.b. 'Fregar' means 'graze' in the sense 'the stone flew through the air and grazed his cheek'.

5. intr picar
n.b. 'Picar' means 'graze' in the sense 'toddlers don't eat big meals but rather graze throughout the day'.

grease
n (m) elgreix
v tr engreixar

greasy
adj
greixós / engreixat
expr greasy pole
(f) lacucanya

great
adj

1. fantàstic / sensacional / [colloq.] collonut / [colloq.] de conya
2. gran
expr a great deal of...
molt
He's received a great deal of criticism. - Ha rebut moltes crítiques.
expr a great many ...
molt
A great many people have read his first book in Catalan. - Molta gent ha llegit el primer llibre en català.
expr the great thing is...
el millor de tot és que...

Great Britain
n (f) laGran Bretanya

great grandfather
n (m) elbesavi

great grandmother
n (f) labesàvia

great grandparents
n (m pl.) elsbesavis

greatly
adv molt

greatness
n (f) lagrandesa
Destined for greatness. - Destinat a la glòria / destinat a fer grans coses / amb un gran destí.

Greco-Roman
adj
grecoromà
expr Greco-Roman wrestling
(f) lalluita grecoromana

Greece
n (f) laGrècia

greed
n
1. (f) la[for possessions, money] cobdícia
2. (f) la[for food] golafreria

greedy
adj

1. golafre / golut
2. cobdiciós / cobejós / avariciós / àvid de riqueses
expr greedy guts
(UK) (slang) (m / f)fartaner / golafre / golós

Greek
n
1. [LANG] (m) elgrec
2. (m / f)grec
adj
grec
expr Greek Orthodox Church
(f) l'església ortodoxa grega

green
adj
verd
n
1. (m) elverd
2. greens (f pl.) lesverdures
expr green light
[TRANSP] (m) elsemàfor en verd

green-eyed monster
n (f) l'enveja

greenery
n
1. (m) elfullatge / (f) lavegetació

greengrocer
n
1. (m / f)verdulaire / verdurer
2. greengrocer's (f) laverdureria

greenhorn
n (US) (m) l'inexpert / pipioli

greenhouse
n (m) l'hivernacle
expr greenhouse effect
(m) l'efecte hivernacle
expr greenhouse gas
(m) elgas hivernacle

Greenland
n (f) laGroenlàndia

green onion
n
1. (f) laceba tendra / (m) elceballot

greenwash
v intr promoure la imatge d'una empresa 'ecològica' quan, de fet, es dediquen més diners a la promoció d'aquesta imatge que no pas a la introducció de comportaments i pràctiques ecològicament sostenibles

greenwashing
n el fet de promoure la imatge d'una empresa 'ecològica' quan, de fet, es dediquen més diners a la promoció d'aquesta imatge que no pas a la introducció de comportaments i pràctiques ecològicament sostenibles

greet
v tr saludar

greeting
n (f) lasalutació

gregarious
adj

1. sociable
2. [living in groups] gregari

gregariousness
n (f) lasociabilitat / cordialitat

grenache
n (f) lagarnatxa

Grenada
n (f) laGrenada

grenade
n (f) lagranada
expr grenade launcher
(m) elllançagranades

grey
adj
(UK) gris
expr grey matter
(f) lasubstància grisa
> grey out
v.c. tr desactivar (una opció en un programa informàtica)

grey-haired
adj
(UK) canut / canós

greyhound
n (m) elllebrer

greyish
adj
(UK) grisenc

grid
n
1. (f) lagraella
2. (f) laquadrícula
3. (UK) (m) elsistema de distribució d'energia

gridlock
n (m) l'embús / embós (de trànsit)

grief
n
1. (f) l'aflicció
2. (colloq) (f) lanosa / molèstia

grief-stricken
adj
afligit / consternat / desconsolat

grievance
n (m) elmotiu de queixa / greuge / tort

grieve
v intr plorar (un mort) / lamentar (un mort)

grievous
adj
greu

grievously
adv greument

grill
n
1. (UK) (f) lagraella
2. (US) (f) labarbacoa
v tr (UK) coure a la graella

grille
n
1. (f) lareixa
2. (f) la[vehicle] calandra

grilled
adj
(UK) a la brasa

grim
adj

1. adust / sever / auster
2. lúgubre / ombrívol
3. inexorable / inflexible
4. intrèpid
5. depriment
6. esborronador / esgarrifós
7. sorrut / feréstec
8. ferotge
9. desagradable / sever

grime
n (f) laronya

grin
v intr somriure (d'orella a orella)
n (m) elgran somriure / somriure (d'orella a orella)
> grin at
v.c. intr somriure (ensenyant les dents) a

grind
v
1. tr [coffee] moldre
2. tr [meat] picar
3. tr [knife] afilar
4. tr [teeth] escarritxar
n.b. The noise made when you grind your teeth is an 'escarritx'.

n (m) elrotllo / matament / treball penós / treball pesat / treball avorrit
> grind out
v.c. tr produir (una cosa) amb dificultat

grinder
n (f) lapicadora

grip
v
1. tr [hold tight] agafar (bé o fortament) / empunyar
2. tr [captivate] corprendre
n
1. (m) elcontrol
Winter's grip. - El rigor de l'hivern / la cruesa de l'hivern.
2. (f) la[tyre] adherència
3. (m / f)[cinema] maquinista
expr to come to grips with (something)
arribar a entendre i abordar (un problema / una situació difícil)
expr to get a grip
controlar-se / calmar-se
expr to get to grips with (something)
arribar a entendre i abordar (un problema / una situació difícil)
expr to lose your grip (on something)
perdre el control

gripe
v intr (colloq) queixar-se
n (colloq) (f) laqueixa

gripping
adj
fascinant / captivant

grist
n
expr all grist to the mill
tot s'aprofita

gristle
n (m) eltendrum

gristmill
n (m) elmolí fariner

grit
n
1. (f) lasorra / arena
2. (m) elcoratge (per a fer alguna cosa difícil o desagradable)
v tr escampar sal, sorra o grava en una carretera coberta de gel
expr grit your teeth
prèmer fort les dents de dalt contra les de baix
expr to have grit
tenir pebrots / tenir fetge

gritty
adj

1. arenós / sorrenc
2. valent
3. cru
A gritty description of life - Una crua descripció de la vida
Gritty realism - Realisme cru

grizzle
v intr marranejar / fer una marraneria

grizzly
n (m) elós gris
adj

1. que fa una marraneria
2. gris / grisós

groan
n (m) elgemec / grunyit
v
1. intr gemegar
2. intr rondinar

grocery
n groceries (m pl.) elsproductes d'alimentació
expr grocery store
(US) (f) labotiga de queviures

grog
n
1. (m) elgrog
2. (Aus) (m) l'alcohol

groggy
adj
marejat / atordit / grogui

groin
n (m) l'engonal

groom
n
1. (m) elnuvi
2. (m) elmosso de quadra / mosso d'estable
v
1. tr cultivar / preparar (algú per a alguna cosa)
2. tr guanyar-se la confiança (d'un menor) per abusar sexualment d'ell

grooming
n
1. (m) l'entrenament
2. guanyar-se la confiança d'un menor per abusar sexualment d'ell
3. (f) la[dog or cat ~] perruqueria (canina o felina)

groove
n
1. (m) elsolc
2. (f) laranura
> groove on
v.c. intr [colloq.] gaudir de

groovy
adj
(slang) genial

grope
v
1. intr anar a les palpentes
2. tr (colloq) magrejar / grapejar
> grope for
v.c. intr cercar (una cosa) a les palpentes

gross
adj

1. brut
2. greu
3. (US) fastigós / repulsiu
n (f) lagrossa (dotze dotzenes)
> gross out
v.c. (US) (colloq) fastiguejar

grotesque
adj
grotesc

grotesquely
adv grotescament

grotto
n (f) lagruta

grouch
n (m / f)rondinaire

grouchy
adj
rondinaire

ground
n
1. (f) laterra / (m) elterreny
2. [SPORT] (m) l'estadi
3. grounds (m) elclos / recinte

expr to be grounded in
fundar-se en / tenir com a fonament
expr to be well grounded in
tenir una bona formació en / tenir uns bons rudiments en
expr to break new ground
obrir nous camins / trencar motllos
expr common ground

expr to gain ground
guanyar terreny
expr to get in on the ground floor
començar des de baix
expr to hold your ground
mantenir-se ferm / no cedir terreny
expr legal grounds for (divorce)
causa legítima de (divorci)
expr to lose ground
perdre terreny / perdre pistonada
expr moral high ground
(f) l'autoritat moral / preeminència moral / superioritat moral
To take the moral high ground. - Donar lliçons de moral.
expr on good grounds
amb fonament
expr on the ground
sobre el terreny
expr on the grounds of...
adduint / donant com a argument...
On the grounds that... - Amb l'argument que.
expr to stand your ground
mantenir-se ferm / no cedir terreny
expr to be sure of your ground
saber (algú) on trepitja
> ground out
v.c. intr (beisbol) fallar batent la bola per terra

groundbreaking
adj
trencador / innovador
n (m) l'acte de col·locació de la primera pedra

groundwork
n (m pl.) elstreballs preparatoris

group
n
1. (m) elgrup
2. (f) l'agrupació
3. (f) labanda
v tr agrupar

groupie
n (m / f)groupie / fan

grouse
v intr (colloq) grunyir / rondinar

grout
n (f) l'abeurada

grovel
v
1. intr humiliar-se
2. intr arrossegar-se (als peus d'algú)

grow
v
1. intr créixer
2. tr desenvolupar / produir / criar
3. intr [~ into] convertir-se en
expr grow old
envellir(-se)
> grow on
v.c. intr adquirir gradualment més influència sobre
> grow up
v.c. intr fer-se gran (fer-se adult)

grower
n (m / f)cultivador
Tobacco grower. - Cultivador de tabac.
Coffee growers. - Cultivadors de cafè.

growing
adj
creixent

growl
v intr grunyir

grown-up
n (m / f)adult
adj
adult / madur

growth
n
1. (m) elcreixement
2. (f) lacrescuda

grub
n
1. (f) lalarva
2. (colloq) (m) elmenjar

grubby
adj

1. brut
2. sòrdid

grudge
n (m) elressentiment / rancor
v tr donar de mala gana / donar de contracor

grudging
adj
fet a contracor

grudgingly
adv de mala gana / a contracor / de malgrat

grueling
adj
(US) ardu

gruelling
adj
(UK) ardu

gruesome
adj
horripilant / esgarrifós

gruff
adj

1. sorrut / rústec
2. [voice] ronc / aspre / rogallós

grumble
v intr grunyir
> grumble about
v.c. intr remugar per (queixar-se rondinant)

grumpy
adj
rondinaire

grunt
v intr grunyir

G spot
n (m) elpunt G

guacamole
n (m) elguacamole / guacamol[Termcat]

Guadeloupe
n (m) elGuadalupe

guanaco
n (m) elguanac

guarantee
v
1. tr garantir
2. tr avalar
n
1. (f) lagarantia
2. (m) l'aval
expr ...that I guarantee
ja t'ho dic jo / en pots estar segur

guard
n
1. (f) laguàrdia
2. (m / f)vigilant
expr to be on guard against
anar amb compte amb / vigilar amb
> guard against
v.c. intr prevenir

guarded
adj
cautelós
Guarded promise. - Promesa velada.
Quick, guarded kiss. - Petó tímid i furtiu.

guardian
n
1. (m / f)tutor
2. (m / f)custodi
expr guardian angel
(m) l'àngel de la guarda
expr legal guardian
(m / f)tutor legal

guardianship
n (f) latutela

Guatemala
n (f) laGuatemala

Guatemalan
n (m / f)guatemalenc
adj
guatemalenc

gubernatorial
adj
relatiu al treball d'un governador (d'estat) dels Estats Units

guerrilla
n (m / f)guerriller

guess
v
1. intr endevinar
2. intr imaginar
3. intr (colloq) suposar
n (f) laconjectura / suposició
expr to be anybody's guess
ser impossible de saber
expr I guess
suposo que... / suposo que sí

guest
n
1. (m / f)convidat / invitat
2. (m / f)hoste
n.b. 'Hoste' is specifically a 'guest' in the sense 'person staying in somebody else's house'.

expr guest of honor (Am.) / guest of honour (Br.)
(m) elconvidat d'honor

guesthouse
n (f) lapensió

guffaw
n (f) lariallada

GUI (Graphical User Interface)
n (f) laGUI (Interfície Gràfica d'Usuari)

guidance
n

1. (f) laguia
2. (f) latutoria / guia (escolar) / orientació

1. (m) elguiatge / (f) laguia / conducció / direcció
4. (f) l'orientació
Vocational guidance. - Orientació professional.

expr for your guidance
pel teu bon govern

guide
n
1. (f) laguia
2. (m / f)[person] guia
3. (m / f)batedor / explorador
v tr guiar

guidebook
n (f) laguia

guideline
n

1. (f) lapauta
2. (f) lalínia mestra

1. (m) eldirectriu / (f) lanorma

guild
n (m) elgremi

guile
n
1. (m) l'ardit / (f) l'astúcia

guillotine
n (f) laguillotina

guilt
n
1. (f) laculpabilitat
2. (m) elremordiment

guiltily
adv
1. amb compunció / amb remordiment
2. amb sentiment de culpa / de culpabilitat

guilt-ridden
adj
compungit

guilty
adj
culpable

Guinea
n (f) laGuinea

Guinea-Bissau
n (f) laGuinea Bissau

Guinean
adj
guineà

guinea fowl
n (f) lapintada de Guinea / gallina de Guinea

guinea pig
n (m) elconillet d'índies / conill porquí / cobai

guise
n (f) l'aparença / guisa

guitar
n (f) laguitarra
expr acoustic guitar
(f) laguitarra acústica
expr classical guitar
(f) laguitarra clàssica
expr double-neck guitar
(f) laguitarra de doble mànec
expr electric guitar
(f) laguitarra elèctrica
expr flamenco guitar
(f) laguitarra flamenca
expr Latin guitar
(f) laguitarra llatina
expr guitar maker
(m / f)guitarrer

guitarist
n (m / f)guitarrista

Gujarati
n (m) elgujarati

gulf
n (m) elgolf
expr Gulf of Mexico
(m) elGolf de Mèxic
expr Gulf War
(f) laGuerra del Golf

gull
n (m) elgavina

gullible
adj
ingenu / crèdul

gulp
v intr empassar-se la saliva
> gulp down
v.c. empassar-se / engolir / tragar

gum
n
1. [ANAT] (f) lageniva
2. [FOOD] (m) elxiclet
n.b. 'Xiclet' means 'gum' as in 'chewing gum'.

3. (f) lacola
n.b. 'Cola' means 'gum' as in 'glue'.

expr gum tree
(m) l'eucaliptus
> gum up
v.c. tr espatllar

gumboot
n (Aus) (f) labota d'aigua / katiuska

gumdrop
n (US) (f) lagominola

gummy
adj

1. gomós
2. que mostra les genives
n gummies (Aus) (f pl.) lesbotes d'aigua / katiuskes

gun
n
1. (f) lapistola / arma
2. (m) elcanó
Ion gun - Canó d'ions
v tr (US) accelerar
expr at gun point
a punta de pistola
expr gun control
(f) laregulació de les armes de foc
expr gun salute
(f) lasalva
21-gun salute - 21 salves d'honor
expr to jump the gun
avançar-se als esdeveniments
expr to stick to your guns
mantenir-se ferm
> gun down
v.c. tr matar (algú) amb una arma de foc
> gun for
v.c.
1. intr seguir (algú) amb la intenció de fer-li mal
2. intr intentar a aconseguir (una cosa) agressivament

gunfire
n
1. (m) elfoc / (m pl.) elstrets

gunman
n (m) elpistoler

Gunners
n (UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol anglès Arsenal FC

gunpoint
n paraula usada en l'expressió 'at gunpoint'
expr at gunpoint
a punta de pistola

gunpowder
n (f) lapólvora

gunshot
n (m) eltret (d'una arma de foc)

gurgle
v intr borbollejar
n (f) laborbolleig

gurney
n (f) lallitera amb rodes

gush
v intr brollar
n (m) elbroll

gusli
n (f) lagusla

gust
n (f) laràfega / ratxa / ventada

gut
n
1. [ANAT] (m) elbudell
2. (slang) [ANAT] (f) lapanxa
3. guts (m) elcoratge
v tr esbudellar / desbudellar
expr to bust a gut
(colloq) escarrassar-se
expr to hate (someone's) guts
no poder veure (algú) / no poder veure (algú) ni en pintura

gutless
adj
covard / feble

gutsy
adj
coratjós

gutted
adj
(UK) (slang) molt decebut

gutter
n
1. (f) lacanal / (m) elcanaló
2. (f) lacuneta
3. the gutter (m pl.) elsbarris baixos

expr gutter press
(colloq) (f) lapremsa sensacionalista

guy
n (US) (colloq) (m) l'home / tipus

Guyana
n (f) laGuaiana

gym
n (colloq) (m) elgimnàs

gymnasium
n (m) elgimnàs

gymnast
n (m / f)gimnasta

gymnastics
n (f) lagimnàstica

gynaecologist
n (UK) (m / f)ginecòleg

gynaecology
n (UK) (f) laginecologia

gynaecomastia
n (f) laginecomàstia

gynecologist
n (US) (m / f)ginecòleg

gynecology
n (US) (f) laginecologia

gynecomastia
n (f) laginecomàstia

gypsum
n (m) elguix

gypsy
n (m / f)gitano

gyrate
v intr girar

gyration
n
1. (m) elgir / (f) larotació

gyrus
n (m) elgir

SourceForge