haberdasher
n (UK) (dated) (m / f)passamaner

haberdashery
n (f) lapassamaneria

habit
n
1. (m) elcostum / hàbit
2. [RELIG] (m) l'hàbit
expr habit forming
viciós

habitability
n (f) l'habitabilitat

habitable
adj
habitable

habitat
n (m) l'hàbitat

habitation
n

1. (f) l'habitació

1. (f) laresidència / (m) eldomicili

habitual
adj
habitual

habitually
adv habitualment

hack
v
1. tr tallar a cops de destral (o matxet, etc.)
2. tr [IT] piratejar
expr to be able to hack (something)
suportar (alguna cosa)

hacker
n
1. (m / f)expert informàtic
2. (m / f)apassionat de la programació

hacking cough
n (m) eltos sec / tos de gos

hackneyed
adj
gastat / suat

haddock
n (m) l'eglefí
n.b. Note: whilst very popular in the UK, haddock is not a commonly known fish in Catalonia.

hadith
n (m) l'hadit

haematite
n
1. (f) l'hematites / (m) l'oligist

haematological
adj
(UK) hematològic

haematology
n (UK) (f) l'hematologia

haemoconcentration
n (UK) (f) l'hemoconcentració

haemodilution
n (UK) (f) l'hemodilució

haemoglobin
n (UK) (f) l'hemoglobina

haemophilia
n (UK) (f) l'hemofília

haemophiliac
n (m / f)hemofílic

haemoptysis
n (UK) (f) l'hemoptisi

haemorrhage
n (UK) (f) l'hemorràgia

haemorrhoids
n (UK) (f pl.) leshemorroides

hafnium
n (m) l'hafni

haggard
adj
ullerós

haggis
n (f) lagirella (~)

haggle
v intr regatejar
> haggle with
v.c. intr regatejar amb

hagiography
n (f) l'hagiografia

The Hague
n La Haia

haiku
n (m) l'haiku

hail
v
1. tr aclamar / ovacionar
2. intr [WEATHER] pedregar / calamarsejar / granissar
3. tr cridar
n
1. [WEATHER] (f) lacalamarsa
2. (f) laràfega
expr hail a taxi (Br.) / cab (Am.)
cridar un taxi
expr Hail Mary
(f) l'avemaria
expr hail of gunfire
(f) laràfega de trets
expr hail storm
(f) latempesta de calamarsa
> hail from
v.c. procedir de

hailstone
n (f) lacalamarsa / pedra

hair
n
1. (m pl.) elscabells / (m) elpèl
excl keep your hair on no t'enfadis! / calma't!
expr hair removal
(f) ladepilació
expr hair salon
(f) laperruqueria
expr long hair
(m pl.) elscabells llargs
expr split hairs
subtilitzar / primfilar / filar prim

hairbrush
n (m) elraspall (de cabells)

haircut
n

1. (m) elpentinat

1. (m) eltall de cabell / (f) latallada de cabells

hairdo
n (dated) (m) elpentinat

hairdresser
n (m / f)perruquer

hairdresser's
n (f) laperruqueria

hairdryer
n (m) l'assecador (de cabell) / eixugacabells

hairgrip
n (UK) (f) l'agulla de ganxo

hairpin
n (f) l'agulla de ganxo

hair-raising
adj
esgarrifós / que fa eriçar els cabells

hair roller
n (m) elbigudí / ruló

hair shirt
n (m) elcilici

hairstyle
n (m) elpentinat

hairy
adj
pelut (colloq.) / pilós (formal) / cabellut

Haiti
n Haití

Haitian
adj
haitià

hajj
n (m) l'hajj

hake
n (m) ellluç

halal
adj
halal
Halal meat - Carn halal

halcyon
adj
(lit) feliç / pròsper
expr halycon days
(m pl.) elsdies feliços / dies daurats / dies de pau

hale
adj
-
expr hale and hearty
ple de vida i salut

half
n
1. (f) lameitat
2. (UK) (f) lamitja pinta (de cervesa / sidra)
adj
mig
expr half and half
(US) (f) lallet (que conté 50% llet i 50% nata)
expr half board
(f) lamitjà pensió
expr half brother
(m) elgermanastre
expr half-hearted
poc entusiasta
expr half-heartedly
sense entusiasme
expr half inch
(UK) (slang) robar
expr half life
(f) lavida mitjana
expr half sister
(f) lagermanastra

half-hearted
adj
poc entusiasta

half-heartedly
adv sense convenciment

halfpipe
n [SPORT] (m) elmigtub[Termcat]

half-tone
n (f) lamitja tinta

halfway
adv a mig camí
adj
intermedi
expr halfway house
(m) elcentre de reinserció
expr halfway line
[SPORT] (f) lalínia de mig camp / línia central

halibut
n (m) l'halibut

halide
n (m) l'halogenur / halur

halitosis
n (f) l'halitosi

hall
n
1. (m) elvestíbul
n.b. 'Vestíbul' means 'hall' as in the hall(way) of a house (i.e. 'The girl's date stood nervously in the hall(way) waiting for her to come downstairs').

2. (f) lasala (d'actes)
n.b. 'Sala (d'actes)' means 'hall' as in a room or building used for concerts / lectures etc. (i.e. 'The graduation ceremony will take place in the main hall at 2pm').

3. (UK) (f) laresidència (universitària / d'estudiants)
n.b. 'Residència (universitària / d'estudiants)' means 'hall' as in 'university hall of residence'.

expr hall of residence
(UK) (f) laresidència universitària / residència d'estudiants
expr entrance hall
(m) elrebedor

hallmark
n
1. (f) lacaracterística / (m) eltret distintiu
2. (m) elsegell

hallo
excl hola

hallowed
adj

1. respectat
2. [RELIG] sagrat

hallucinate
v intr tenir (or patir) al·lucinacions

hallucinogen
n (m) l'al·lucinogen

hallucinogenic
adj
al·lucinogen
expr hallucinogenic drug
(m) l'al·lucinogen

hallway
n (m) elvestíbul

halo
n
1. (m) l'halo / (f) l'aurèola / corona

halogen
n
1. (m) l'halogen
2. (before noun) halogen
n.b. 'Halogen' is one of those adjectives which has no accent in the masculine but gains one in the feminine (i.e. halogen, halògena).

expr halogen light bulb
(f) labombeta halògena

halt
v
1. tr aturar
2. intr aturar-se
expr to come to a halt

1. aturar-se
2. paralitzar-se (el bon funcionament d'una cosa)
expr to put a halt to (something)
posar fi a (alguna cosa)

halter
n (m) elcabestre

halting
adj
vacil·lant / intermitent
Halting conversation. - Conversa intermitent / conversa plena de silencis.

halve
v tr desdoblar

ham
n [FOOD] (m) elpernil

hamburger
n (f) l'hamburguesa

ham-fisted
adj
maldestre / barroer / matusser / graponer / pocatraça

ham-handed
adj
(US) maldestre / barroer / matusser / graponer / pocatraça

hammer
n
1. (m) elmartell
2. [SPORT] (m) elmartell
3. [SPORT] (m) elllançament de martell
n.b. 'Llançament de martell' is the actual hammer event.


> hammer on
v.c. intr donar cops de puny a
> hammer out
v.c. negociar i arribar a (un acord, un tracte, etc.)

hammered
adj
(UK) (slang) embriac / borratxo

hammock
n (f) l'hamaca

hamster
n (m) l'hàmster

hand
n
1. (f) la
2. (f) labusca / maneta
n.b. 'Busca' and 'maneta' mean 'hand' as in 'the hand of a watch or clock'.

expr big hand
(f) l'ovació
expr close (or near) at hand
a mà / a l'abast
expr to gain the upper hand
obtenir avantatge / tenir avantatge
expr to get (or lay) your hands on
obtenir
expr to give (someone) a hand

1. donar un cop de mà a algú
2. aplaudir algú
expr hand in hand
agafat de la mà / de bracet
expr to go hand-in-hand
anar de bracet
expr to join hands
unir-se / ajuntar-se
expr on the one hand...on the other hand
per una banda...per altra banda
expr on the other hand
en canvi
expr to raise your hand to someone
pegar
> hand around
v.c. tr fer passar una cosa de mà en mà
> hand back
v.c. tr tornar (de mà en mà)
> hand down
v.c. tr llegar
> hand in
v.c. entregar / lliurar
To hand yourself in (to the police) - Entregar-se / lliurar-se (a la policia)
> hand off
v.c.
1. donar (a un altre) la responsabilitat per un afer
2. (US) traspassar (una cosa) d'un a l'altre
> hand on
v.c.
1. tr passar (una cosa)
2. tr transmetre (una tradició)
> hand out
v.c.
1. tr distribuir
2. tr [punishment] impartir
> hand over
v.c. traspassar / entregar / lliurar
> hand round
v.c. tr fer passar una cosa de mà en mà
> hand up
v.c. tr passar un acte judicial a una autoritat més alta

handbag
n (UK) (f) labossa de mà
excl (oooooh) handbags (at 20 paces/at dawn)!

handball
n (m) l'handbol

handbell
n (f) lacampaneta

handbrake
n (UK) (m) elfre de mà

handcuff
v tr emmanillar

handcuffs
n (f pl.) lesmanilles

hand dryer
n (m) l'assecador (de mans)

handful
n (m) elgrapat

handgun
n (f) lapistola

handheld
n (m) eldispositiu de mà (o de butxaca)
adj

1. de mà
2. de butxaca

handicap
n
1. (f) ladiscapacitat
2. (m) eldesavantatge
3. [SPORT] (m) l'handicap / desavantatge
v tr obstaculitzar

handicapped
adj
disminuït / minusvàlid
n the handicapped (m pl.) elsdisminuïts / minusvàlids
A (physically / mentally) handicapped person - Un disminuït / minusvàlid (físic / psíquic)

handkerchief
n (m) elmocador

handle
n
1. (m) elmànec
2. (m) eltirador
3. (f) lanansa
n.b. 'Nansa' is used for the 'handle' of a cup.

v
1. tr tractar / manejar
2. tr gestionar / dirimir / resoldre
I'll handle it. - Ja me'n cuido jo.
3. tr governar
4. tr traficar amb

handlebar
n
1. (m) elmanillar
2. handlebars (m) elmanillar
expr handlebar moustache
(m pl.) elsbigotis llargs / bigotis dalinians

handmade
adj
fet a mà

hand-me-down
n
1. hand-me-downs (f pl.) lesdeixalles
2. (before noun) de segona mà

handout
n
1. (f) l'almoina
2. (m) eldossier

hand-picked
adj
designat a dit

handplant
n [SPORT] (m) l'invertit[Termcat]

handrail
n (m) elpassamà

hands free
adj
de mans lliures
n (m) eltelèfon de mans lliures

handshake
n (f) l'encaixada (de mans)

handsome
adj

1. [man or boy] atractiu
2. [animal or thing] esplèndid
3. quantiós
A handsome inheritance. - Una herència quantiosa.

handsomely
adv generosament

handspring
n (m) elsalt d'inversió

handstand
n (m) elvertical
To do a handstand. - Fer la vertical.

hand-to-hand
adj
cos a cos
Hand-to-hand combat. - Combat cos a cos.

handy
adj

1. útil / pràctic
2. a mà
expr come in handy
venir bé
expr keep (something) handy
tenir (una cosa) a mà

handwriting
n (f) lalletra / escriptura (a mà)
My brother's handwriting is barely legible. - La lletra del meu germà a penes s'entén.

hang
v tr penjar
To hang a picture. - Penjar un quadre
expr to get the hang of (something)
agafar-ne la traça
excl go hang yourself que et bombin / vés-te'n a la merda / vés-te'n a prendre pel cul
> hang about
v.c. intr passar l'estona, quedant-se en un lloc sense cap propòsit en concret
> hang around
v.c.
1. (colloq) passar temps en un lloc sense cap propòsit concret
2. (colloq) esperar (uns moments)
> hang around with
v.c. (colloq) fer-se / relacionar-se / tenir tracte
> hang back
v.c. intr quedar-se enrere / quedar ressagat / ressagar-se / mantenir-se a distància
> hang down
v.c. intr penjar
> hang in
v.c. intr (colloq) persistir / perseverar
> hang on
v.c.
1. (colloq) esperar un momentet
2. fer el cor fort
3. dependre de
> hang on to
v.c.
1. intr guardar / retenir
2. intr aferrar-se a (alguna cosa)
> hang over
v.c. intr ser imminent, sobretot una amenaça
> hang out
v.c.
1. intr repenjar-se per (p.e., una finestra)
2. tr estendre (roba)
3. tr penjar (una bandera)
4. intr (colloq) freqüentar
> hang together
v.c.
1. intr fer pinya
2. intr formar (diverses parts) un tot coherent / tenir coherència
It doesn't hang together. - No té solta ni volta.
> hang up
v.c. penjar
> be hung up
v.c. intr estar ansiós i una mica neuròtic
> be hung up on
v.c. intr estar obsessionat de
> get hung up
v.c. intr (US) esdevenir retardat
> get hung up on
v.c. intr obsessionar-se de
> hang upon
v.c. intr dependre de

hangar
n (m) l'hangar

hanger
n (m) elpenja-robes

hanger-on
n (m / f)adulador

hang-glider
n (f) l'ala delta

hang-gliding
n (f) l'ala delta

hanging
n (f) l'execució a la forca
adj
penjant / pèndul
expr Hanging Gardens of Babylon
(m pl.) elsjardins penjants de Babilònia

hangman
n (m) elbotxí

hang-out
n un lloc per trobar-se / un lloc per quedar (esp. un bar)

hangover
n (f) laressaca

hang-up
n (m) elcomplex

hankie
n (colloq) (m) elmocador

hanky
n (colloq) (m) elmocador

haphazard
adj
caòtic / desordenat / fortuït / casual / desmanegat

haphazardly
adv aleatòriament

happen
v
1. intr succeir / ocórrer / passar / esdevenir-se
To make (something) happen. - Fer realitat (alguna cosa).
Let's make it happen! - Aviam si ho fem / aviam si ho fem realitat / fem perquè així sigui.
These things happen. - Son coses que passen.
2. intr resultar / escaure's / donar-se el cas
I happened to be there. - Jo hi era casualment.
adv (UK) potser
> happen upon
v.c. intr trobar (per casualitat)

happening
n (m) l'esdeveniment

happenstance
n
1. (f) lacasualitat / (m) l'atzar

happily
adv
1. afortunadament / per fortuna
2. feliçment / amb satisfacció

happiness
n (f) l'alegria

happy
adj

1. content
I'm happy to say... - Tinc la satisfacció de (poder) dir...
Happy in the knowledge that... - Amb la certesa (o la seguretat o el convenciment) que...
2. feliç
expr happy days
quins temps més feliços!
expr as happy as a pig in shit
més content que unes pasqües
expr none too happy
(slang) descontent

harass
v tr assetjar

harassed
adj
atrafegat

harassment
n
1. (f) lapersecució / (m) l'assetjament

harbinger
n (m) elpresagi / preludi

harbor
n (US) (m) elport
v
1. tr acollir / hostatjar / allotjar / donar refugi a
2. tr [a thought or hope] alimentar
3. tr [an idea] covar

harbour
n (UK) (m) elport
v
1. tr acollir / hostatjar / allotjar / donar refugi a
2. tr [a thought or hope] alimentar
3. tr [an idea] covar

hard
adj

1. dur
2. difícil
expr to be hard put to (do something)
tenir treballs (per fer una cosa)
expr to give (someone) a hard time
fer-li la vida impossible / amargar-li la vida (a algú)
expr hard binding
[SPORT] (f) lafixació dura[Termcat]
expr hard copy
(f) lacòpia impresa
expr hard disk
(m) eldisc dur[Termcat]
expr hard times

expr to take (something) hard
agafar-se una cosa a la valenta, a pit
expr to work hard
treballar de valent / treballar amb afany / matar-se treballant / escarrassar-se / desmanegar-se

hardback
n (UK) (f) l'edició en tapes dures / en cartoné

hard-boiled
adj
dur

hardcover
n
1. (US) (f) l'edició en tapa dura
2. (US) (f) l'enquadernació en cartoné

harden
v
1. tr endurir / reforçar
2. intr consolidar-se
3. intr [voice] tornar-se més severa / pujar de to

hardened
adj

1. insensible
2. empedreït
3. habitual

hardening
n (m) l'enduriment
expr hardening of the arteries
(m) l'enduriment de les artèries

hard-fought
adj

1. [battle] acarnissat / aferrissat
2. [victory] disputat

hard-line
adj
de línia dura / inflexible
n hard line (f) lapostura de línia dura (o inflexible)

hardliner
n (m / f)partidari de la línia dura

hardly
adv
1. a penes
2. amb prou feines

hardness
n (f) laduresa

hard-nosed
adj
implacable

hard-on
n (vulg) erecció
expr get a hard-on
(vulg) trempar

hardship
n
1. (f) l'adversitat / dificultat / peripècia / (m) elpatiment / maldecap
2. (f) laprivació / penúria
To suffer hardship. - Passar necessitats.

hard shoulder
adj
(UK) (m) elvoral

hardware
n

1. [IT] (m) elmaquinari[Termcat]

1. (f pl.) leseines / (f) laferramenta / (m) l'utillatge
3. (US) (f) laquincalleria

hard-wearing
adj
durador / resistent

hard-wired
adj

1. innat
2. invariable / preprogramat

hard-won
adj
guanyat a pols

hardwood
n (f) lafusta noble

hard-working
adj
diligent / treballador / feiner

hardy
adj

1. robust
2. resistent

hare
n (m) elllebre

harebrained
adj
a penes

harelip
n (dated) (f) lallavi leporí

harem
n (m) l'harem

hark
v -
excl escolta! / escolti! / escolteu! / escoltin!
> hark back (to)
v.c.
1. rememorar
2. remuntar-se (en el temps)

harm
v tr perjudicar / danyar
n (m) elmal / dany
Physical harm. - Agressió física.
expr to do harm to (somebody)
perjudidar (algú)
expr in harm's way
en perill
To put yourself in harm's way. - Posar-se en perill / jugar-se-la.
expr out of harm's way
fora de perill / en un lloc segur

harmful
adj
nociu / lesiu

harmfully
adv nocivament

harmfulness
n (f) lanocivitat

harmless
adj
inofensiu / innocu / innocent
It's harmless. - No hi ha cap mal.

harmonica
n (f) l'harmònica

harmonium
n (m) l'harmònium

harmony
n
1. (f) laconcòrdia / harmonia
2. [MUSIC] (f) l'harmonia

harness
n (m) l'arnès
v
1. tr captar
To harness (the power of) the wind. - Captar (la força d)el vent.
2. tr [animals] aparellar / subjugar

harp
n (f) l'arpa
expr jew's harp
(f) laguimbarda
> harp on about (something)
v.c. parlar contínuament d'una cosa d'una manera avorrida

harpist
n (m / f)arpista

harpoon
n (m) l'arpó

harpsichord
n (m) elclavicèmbal / clavecí / cèmbal

harpsichordist
n (m / f)clavecinista / clavicembalista

harpy
n (f) l'harpia

harrow
n (m) elrascle

harrowing
adj
turmentador / angoixant / colpidor

harry
v tr perseguir / assetjar

harsh
adj
dur / sever / fort / rigorós / feridor
Harsh words. - Paraules dures.

harshly
adv
1. severament
2. en un to eixut

harshness
n (f) laseveritat

harvest
n
1. (f) lacollita
2. (f) la[grapes] verema
n.b. 'Collita' is the general word for 'harvest'. 'Verema' is used specifically for harvesting grapes (for wine making).

harvester
n
1. (f) la(màquina) segadora
2. (m / f)segador

hash
n

1. (colloq) (m) l'embolic
2. (colloq) (m) l'haixix
3. (UK) (m) elcoixinet

1. (f) ladiesi / (m) elsostingut
expr to make a hash of (something)
(colloq) fer (una cosa) malament
> hash out
v.c. (US) parlar (extensament) d'un afer per resoldre'l

hassium
n (m) l'hassi

hassle
n

1. (m) l'embolic / enrenou

1. (f) ladificultat / (m) elmaldecap
v tr fastiguejar / molestar

haste
n (f) laprecipitació / pressa

hasten
v tr precipitar / accelerar

hastily
adv
1. amb pressa
2. sense reflexionar

hasty
adj

1. precipitat / ràpid
2. imprudent / incaut / arrauxat

hat
n (m) elbarret

hatch
v
1. tr [ZOOL] covar
2. tr desenvolupar / concebre / ordir / tramar
n (f) l'escotilla
expr to hatch a plan
ordir un pla
excl down the hatch (colloq) salut!

hatching
n (m) l'ombrejat

hate
v tr odiar / avorrir / detestar / no poder veure / tenir tírria (a) / tenir ràbia (a)
n (m) l'odi
expr hate crime
(m) eldelicte inspirat per l'odi

hateful
adj
odiós

hater
n (m / f)enemic / contrari / ressentit
Woman hater. - Misogin.

hatred
n
1. (m) l'odi / (f) larancúnia / animositat

haughtily
adv amb arrogància / olímpicament / altivament

haughty
adj
arrogant / altiu

haul
n
1. (m) elbotí
2. (f) lapescada / xarxada
n.b. 'Pescada' and 'xarxada' mean a 'haul' of fish.

expr long haul
de llarg recorregut
Long-haul flights. - Vols de llarg recorregut.
In the long haul. - A la llarga / a llarg terme.
expr short haul
de curt recorregut
Short-haul flights. - Vols de curt recorregut.
> haul up
v.c. intr parar

haulage
n
1. (m) eltransport
2. (m) elcost de transport
expr haulage company
(f) l'empresa de transport
expr haulage contractor
(m / f)transportista

hauler
n
1. (US) (m / f)transportista
2. (f) l'empresa de transport

haulier
n
1. (UK) (m / f)transportista
2. (f) l'empresa de transport

haunt
v
1. tr freqüentejar / sovintejar
2. tr rondar (un fantasma) per (algun lloc)
3. tr perseguir
Haunted by his past. - Marcat pel seu passat.
n
1. (m) ellloc sovintejat (o freqüentat) / (f) laparròquia (colloq.)

haunting
adj
evocador / bell i trist / inolvidable

Hausa
n (f) l'haussa

have
v has
1. tr [own] tenir / tindre (Val.) / posseir
2. tr [illness] tenir / patir de
He has lung cancer. - Té (o pateix de) càncer del pulmó.
He has a cold. - Té un refredat / està refredat.
3. tr [baby] tenir / donar a llum (a)
Anna has had the baby. - L'Anna ja ha tingut el nen.
expr to have had it (up to here)
estar fins els nassos / estar fins els collons (o ous) [vulg.]
I've had it up to here with your lies. - N'estic fins els nassos de les teves mentires.
expr to have it in yourself (to do something)
veure's amb cor (de fer una cosa) / ser capaç (de fer una cosa)
expr to have it in for (someone)
tenir tírria (a algú) / tenir-la jurada (a algú)
expr to be had
ser enganyat
> have on
v.c.
1. tr portar (una peça de roba)
2. tr (colloq) burlar-se de

haven
n
1. (m) elrefugi
2. (m) elport
expr tax haven
(m) elparadís fiscal

havoc
n
1. (m) l'estrall / (f) ladevastació
expr to wreak havoc
fer (o causar) estralls

Hawaii
n (m) elHawaii

Hawaiian
n
1. [LANG] (m) elhawaià
2. (m / f)hawaià
adj
hawaià

haway
excl som-hi! / au!

hawk
n (US) (m) l'aligot

Hawthorns
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol West Bromwich Albion (West Brom.)

hay
n (m) elfenc

hayloft
n (f) lapallissa

hayrick
n (m) elpaller

haystack
n (m) elpaller
expr like looking for a needle in a haystack
com buscar (o cercar) una agulla en un paller

haywire
adj
fora de si / fora de control

hazard
n (m) elperill
v
1. tr gosar dir / atrevir-se a dir
2. tr [~ something] posar en perill

hazardous
adj
perillós

haze
n
1. (f) lacalitja / calima
2. (f) laboirina
3. (m) elvel
v tr (US) fer quintades

hazel
adj
de color avellana
n (m) l'avellaner

hazelnut
n (f) l'avellana

hazing
n (US) (f) laquintada

hazmat suit
n (m) elvestit / trajo de seguretat
n.b. 'Trajo' is a 'castellanisme' and not included in the DIEC. However, it is very widely used.

hazy
adj

1. boirós
2. indefinit / desdibuixat

H-bomb
n (f) labomba d'hidrogen

HDTV (High Definition TeleVision)
acr (f) laTVAD (Televisió d'alta definició)

HDL (High Density Lipoprotein)
acr HDL (lipoproteïna d'alta densitat)

he
pron ell

head
n (m) elcap
v tr encapçalar / dirigir
expr head count

1. (m) elrecompte
2. (m) elnombre total
expr head office
(f) laseu
expr heads or tails
cara o creu?
expr head waiter
(m) elmaître
expr head wind
(m) elvent en contra
expr to be off your head
(colloq) estar tocat de l'ala
expr to be over (somebody's) head
escapar a la comprensió (d'algú)
This is over my head. - Això escapa a la meva comprensió.
I got into this over my head. - Vaig lliurar-m'hi en cos i ànima.
expr to come to a head
portar a terme / culminar
expr to head off

1. anar-se'n
2. evitar / estroncar
3. interceptar / barrar el pas
expr to make head(s) or tail(s)
treure l'entrellat
expr to not make head(s) (n)or tail(s)
no treure l'entrellat / no trobar ni cap ni peus
expr on your head be it
tu mateix / per tu faràs / és cosa teva / va per tu el pollastre / del teu pa faràs sopes
expr to put (our/your/their) heads together
dir-se coses a l'orella
> head for
v.c. dirigir-se a
> head off
v.c. tr interceptar
> head out
v.c. intr anar-se'n
> head towards
v.c. dirigir-se a
> head up
v.c. dirigir

headache
n (m) elmal de cap
expr have a headache
tenir mal de cap

headband
n
1. (f) lacinta de cabell
2. [SPORT] (f) lacinta

headboard
n (f) lacapçalera

headbutt
v tr donar un cop de cap a

headcheese
n (US) (m) elpaté de cap de senglar / paté de cap de porc

headcount
n
1. (m) elrecompte
2. (m) elnombre total

headdress
n (f) lalligadura
Native American headdress / Indian headdress. - Plomes d'indi / plomall d'indi.

header
n
1. [IT] (f) lacapçalera[Termcat]
n.b. 'Capçalera' means 'header' in the sense of 'heading' or 'headline'.

2. [SPORT] (m) elcop de cap
n.b. 'Cop de cap' means 'header' in the football sense.

headhunt
v tr cercar executius

headhunter
n (m / f)cercatalents

heading
n
1. (f) lacapçalera
2. (m) l'encapçalament / títol

headlamp
n (UK) (m) elfar (de cotxe)

headland
n (m) elpromontori

headless
adj
sense cap

headlight
n (m) elfar (de cotxe)

headline
n (m) eltitular

headlong
adv de cap

head-on
adj
frontal
adv frontalment / de ple

headquarters
n (f) laseu

headrace
n (m) elcanal d'alimentació

headrest
n (m) elreposacaps

headscarf
n (m) elmocador (de cap)

headset
n (m) l'auricular[Termcat]

headstrong
adj
obstinat / testarrut

headteacher
n (m / f)director(a) d'escola / col·legi / institut

headwaters
n (f) lacapçalera del riu

heady
adj

1. emocionant
2. embriagador

heal
v
1. tr curar / guarir
2. intr curar-se / guarir-se

healer
n (m / f)curador
Spiritual healer. - Terapeuta espiritual.

health
n
1. (f) lasalut / sanitat
Economic health. - Benestar econòmic.
2. (before noun) sanitari
expr health care
(f) l'assistència sanitària
expr health center
(US) (m) elcentre de salut
expr health centre
(UK) (m) elcentre de salut
expr health code
(m) elcodi de salut
expr health farm
(m) elsanatori
expr health fanatic
(m / f)fanàtic de la salut / integrista de la salut
expr health food
(m) l'aliment dietètic
expr health office
(m) eldispensari

healthy
adj

1. saludable / salubre / ple de salut
2. bo per a la salut

heap
n
1. (m) elmunt / (f) lapila
> heap up
v.c. tr apilonar

hear
v
1. tr sentir
Can you hear me? - Em sents?
We must make our voices heard. - Hem de fer-nos sentir.
2. intr sentir-hi
n.b. 'Sentir-hi' means 'to hear' in the sense 'to have the ability to hear (e.g. Les orelles no serveixen només per sentir-hi; L'Andreas fa una vida normal, gràcies a aparells per sentir-hi millor).

3. tr tenir notícia (d'un fet) / tenir entès
> hear back (from)
v.c. rebre resposta
> hear (somebody) out
v.c. tr escoltar (algú fins que hagi acabat de parlar)

hearing
n
1. (f) l'oïda
n.b. 'Oïda' means 'hearing' as in 'sight, sound, touch, hearing...'.

2. (f) lavista oral / compareixença

hearing aid
n (m) l'audífon

hearsay
n (m) elrumor
On hearsay. - D'haver-ho sentit dir.

heart
n (m) elcor
Her heart sank. - Se li va encongir el cor.
It broke her heart. - Allò la va ensorrar.
I thought my heart would break. - Se'm va fer el cor petit.
My heart goes out to (someone). - Tinc simpatia (a algú).
His heart is in the right place. - Té bones intencions.
expr heart attack
(m) l'infart (de miocardi)
expr heart condition
(f) l'afecció cardíaca
expr heart problem
(f) l'afecció cardíaca
expr heart rate
(f) lafreqüència cardíaca
expr heart surgery
(f) lacirurgia cardíaca
expr heart transplant
(m) eltrasplantament cardíac
expr to be at the heart of
ser el quid de / ser propi (de) / ser consubstancial (amb)
expr change of heart

expr to have a heart of gold
tenir molt bon cor / ser un tros de pa
expr in (someboy's) heart of hearts
en l'íntim del cor / íntimament
expr lose heart
perdre l'ànim / desmaiar
expr the heart of the matter
el quid de la qüestió
To touch the heart of the matter. - Posar el dit a la llaga.

heartbeat
n (m) elbatec

heartbreak
n
1. (m) eldolor / desamor / desengany / (f) lapena

heartbreaking
adj
dolorós / penós

heartburn
n
1. (f) l'acidesa / (m) elcremor d'estómac

heartfelt
adj
sincer

hearth
n (f) lallar / xemeneia

heart-throb
n (m) l'ídol

heartily
adv
1. efusivament / amb entusiasme
2. extremadament / totalment / completament
I heartily agree. - Estic totalment d'acord.

heartiness
n
1. (m) l'entusiasme / (f) labona disposició / efusivitat

heartland
n (m) elfeu

heartless
adj
cruel / inhumà

heartlessness
n
1. (f) lacrueltat / falta d'humanitat / (f) lainhumanitat

hearty
adj

1. efusiu / calorós / cordial
2. abundant
3. sonor / estentori

heat
v tr escalfar
n
1. (m) elcalor
2. (m) elxafogor
n.b. 'Xafogor' means 'stifling heat'.

3. (f) l'eliminatòria
n.b. 'Eliminatòria' means 'heat' as in 'Johnson runs in the fourth heat'.

4. (m) elfoc
expr heat accumulator
(m) l'acumulador de calor
expr heat exchanger
(m) elbescanviador de calor
expr heat flux
(m) elflux calorífic
expr heat gain
(m) elguany tèrmic
expr heat pump
(f) labomba de calor
expr heat rate
(m) elconsum específic de calor
expr on a low heat
a foc lent
expr on heat
en zel
> heat (something) up
v.c. escalfar
> heat up
v.c. escalfar-se

heated
adj

1. climatitzat
2. encès

heater
n (m) l'escalfador

heather
n (m) elbruc

heating
n (f) lacalefacció

heatstroke
n (f) lainsolació

heatwave
n (f) l'onada de calor

heave
v
1. tr aixecar / estirar / tirar (amb molt d'esforç)
2. intr (slang) vomitar
expr heave a sigh of relief
fer / emetre / deixar anar un sospir d'alleujament
> heave to
v.c. intr en la nàutica, fer que un veler giri cap al vent, preparant-se per una tempesta

heave-ho
excl upa! / hissa!
expr to give (somebody) the (old) heave-ho

1. (colloq) acomiadar
2. (colloq) deixar

heaven
n (m) elcel

heavenly
adj

1. celestial
2. diví / celestial

heaviness
n (f) lapesadesa

heaving
adj
(slang) atapeït

heavy
adj

1. pesat / feixuc
With a heavy heart. - Amb un pes al cor.
2. [rain] intens / abundant
Heavy traffic. - Tràfic intens (de vehicles).

heavyweight
n (m) elpes pesant
expr super heavyweight
(m) elpes superpesant

Hebrew
n (m) elHebreu
adj
Hebreu

hectare
n (f) l'hectàrea

hectic
adj
frenètic

hedge
n
1. fila de matolls que formen una tanca o clos
2. [FIN] (f) laprotecció (contra una pèrdua econòmica)
v intr contestar amb evasives
expr hedge fund
(m) elfons d'inversió lliure / fons de cobertura / fons d'alt risc

hedgehog
n (m) l'eriçó

heebie-jeebies
n the heebie-jeebies (colloq) (m) elcangueli

heed
v tr guiar-se / deixar-se guiar (per)
expr to take heed
parar atenció

heedless
adj
indiferent (a) / sord (a)

heel
n
1. [ANAT] (m) eltaló
2. (m) eltacó
3. heels (m pl.) elstacons alts

heel side
n [SPORT] (m) elcostat de talons[Termcat]

hefty
adj

1. imponent / corpulent
2. quantiós
3. fort

hegemony
n (f) l'hegemonia

heifer
n (f) lajònega

height
n
1. (f) l'altura
2. (f) l'alçada
expr fear of heights

heighten
v tr aguditzar / intensificar

heir
n (m / f)hereu
expr heir to the throne
(m) l'hereu de la corona

heiress
n (f) l'hereva

helicopter
n (m) l'helicòpter

heliograph
n (m) l'heliògraf

heliostat
n (m) l'heliòstat

heliotrope
n
1. [BOT] (m) l'heliotropi
2. (m) el[color] heliotropi
n.b. Pale purple colour.

helipad
n (f) l'helisuperfície

heliport
n (m) l'heliport

heli-snowboarding
n (m) l'helisurf

helium
n (m) l'heli

helix
n (f) l'hèlix

hell
n (m) l'infern
Go to hell! - Fot el camp!
excl (slang) ostres!
expr the road to hell is paved with good intentions
de bones intencions, l'infern n'és ple

hellion
n
1. (m) eldimoniet / (f) lacriatura entremaliada

hello
excl hola

helm
n (m) eltimó / governall

helmet
n (m) elcasc

helmsman
n (m / f)timoner

help
v
1. tr ajudar
2. [~ yourself] servir-se
n (f) l'ajuda
expr can I help you?
en què el puc servir? (shopkeeper to customer) / vostè dirà (shopkeeper to customer) / què vol? / què desitja?
expr can't help
no poder evitar / no poder estar-se / no poder controlar
I can't help feeling there must be a better solution. - No em puc estar de pensar que ha d'haver-hi una solució millor
I can't help getting bored easily. - No puc evitar que m'avorreixi fàcilment.
You can't help what people think of you. - No es pot controlar què pensa la gent de tu.
expr (I, he, she, we..) can't help it
no hi (puc, pot, podem..) fer més / és superior a (mi, ell, ella, nosaltres..)
expr so help me
Déu me'n guard
expr so help me God
ho juro per Déu
expr to help matters
facilitar les coses
expr to help yourself to (something)

1. [at table] servir-se
2. (colloq) pispar / furtar
> help out
v.c. tr ajudar

help desk
n (m) elservei d'assistència / servei de suport / servei d'atenció al client

helper
n (m / f)assistent
expr helper application
[IT] (f) l'aplicació d'ajuda[Termcat]

helpful
adj

1. [thing] útil
2. [person] sol·lícit

helping
n (f) laració / porció

helpless
adj

1. impotent
2. indefens
Helpless with laughter. - Mort de riure.

helplessly
adv desesperadament / impotent / amb impotència

helplessness
n (m) eldesvaliment

helpline
n (f) lalínia d'atenció

hem
n (f) lavora
v tr cosir la vora

hematemesis
n (f) l'hematèmesi

hematite
n

hematological
adj
(US) hematològic

hematology
n (US) (f) l'hematologia

hemiparesis
n (f) l'hemiparèsia

hemisphere
n (m) l'hemisferi

hemlock
n (f) lacicuta

hemoconcentration
n (US) (f) l'hemoconcentració

hemodilution
n (US) (f) l'hemodilució

hemoglobin
n (US) (f) l'hemoglobina

hemophilia
n (US) (f) l'hemofília

hemophiliac
n (US) (m / f)hemofílic

hemoptysis
n (US) (f) l'hemoptisi

hemorrhage
n (US) (f) l'hemorràgia

hemorrhoids
n (US) (f pl.) leshemorroides

hemp
n (m) elcànem

hen
n (f) lagallina

hence
adv
1. per això
2. des d'ara
More than 15 years hence - D'ací més de quinze anys

henceforth
adv
1. d'ara endavant
2. d'aleshores endavant

henna tattoo
n (m) eltatuatge d'henna

hen night
n (UK) (m) elcomiat de soltera

hen party
n (UK) (m) elcomiat de soltera

heparin
n (f) l'heparina

hepatic
adj
hepàtic

hepatitis
n (m) l'hepatitis

hepatocyte
n (m) l'hepatòcit

heptathlete
n (f) l'heptatleta

heptathlon
n (m) l'heptatló

her
pron
1. ella
2. la / li
adj
el seu / la seva / els seus / les seves

herald
v
1. tr ser preludi (de)
2. tr assenyalar el començament (d'una nova era, etc.)
n
1. (m) elsenyal / indici
2. (dated) (m / f)herald / missatger

herb
n (f) l'herba

herbal
adj
herbal
expr herbal medicine
(f) lafitoteràpia
expr herbal tea
(f) lainfusió

herbalist
n (m / f)herbolari

herbarium
n (m) l'herbari

herbicide
n (m) l'herbicida

herbivore
n (m) l'herbívor

herbivorous
adj
herbívor

herd
n (m) elramat
v tr tractar (ajuntar, menar, ficar..) com un ramat

here
adv aquí / (Val.) ací
expr here I come!
ves que vinc!
expr here we come!
que venim!

hereafter
adv
1. d'ara endavant
2. a continuació
3. després de la mort
n the hereaftervida després de la mort / l'altre món

hereby
adv per això / per aquest fet

hereditary
adj
hereditari

herein
adv aquí dins

hereinafter
adv d'ara endavant

hereof
adv d'aquest / en

heresy
n (f) l'heretgia

heretic
n (m / f)heretge

heretical
adj
herètic

heretofore
adv fins aquest moment

heritage
n (m) elpatrimoni

hermit
n (m / f)eremita / ermità

hermitage
n
1. (f) l'ermita / (m) l'erm

hernia
n (f) l'hèrnia

hero
n
1. (m) l'heroi
2. (m) elprimer actor

Herod
n Herodes

Herodotus
n Heròdot

heroin
n (f) l'heroïna
expr heroin addict
(m / f)heroïnòman

heroine
n (f) l'heroïna

heroism
n (f) l'heroïcitat

heron
n (m) elbernat pescaire

herpes
n (m) l'herpes

herring
n (m) l'areng

herself
pron
1. es
2. ella mateixa
3. si mateixa

hertz
n (m) l'hertz

Hesiod
n Hesíode

hesitant
adj
vacil·lant

hesitate
v intr dubtar / vacil·lar
Don't hesitate to contact us. - No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

hesitation
n (f) lavacil·lació

heterodox
adj
heterodox

heterodoxy
n (f) l'heterodòxia

heterogeneous
adj
heterogeni

heterosexual
n (m / f)heterosexual
adj
heterosexual

heterosexuality
n (f) l'heterosexualitat

heterotroph
n (f) l'heterotròfia

heterozygote
n (m) l'heterozigot

heterozygous
adj
heterozigòtic

hew
v
1. tr tallar
2. intr [~ to] atenir-se a

hex
n (US) (f) lamaledicció
v tr (US) maleir

hexagon
n (m) l'hexàgon

hexagonal
adj
hexagonal

hey
excl ep!

heyday
n (m) l'apogeu
expr in his heyday
a la flor de la vida

hi
excl (colloq) hola

hibernate
v intr hibernar

hibernation
n (f) l'hibernació

hiccough
n (m) elsinglot
v intr singlotar

hiccup
n (m) elsinglot
v intr singlotar
expr to have (got) (the) hiccups
tenir singlot

hidden
adj
ocult
Hidden expense. - Despesa extra.

hidden Markov model
n (m) elmodel ocult de Markov

hide
v
1. tr amagar / ocultar
2. intr amagar-se
3. dissimular
n (f) lapell
expr tan (someone's) hide
pegar (algú)
> hide from
v.c. intr amagar-se de
> hide out
v.c. amagar-se (sobretot de la policia)

hidebound
adj
retrògrad

hideous
adj
repugnant / horrorós

hideout
n (m) elrefugi

hiding place
n (m) l'amagatall

hierarchy
n (f) lajerarquia

hieroglyph
n (m) eljeroglífic

hieroglyphic
adj
jeroglífic
n (m) eljeroglífic

high
adj

1. alt / elevat
High forehead. - Front prominent / protuberant.
2. suprem
n (f) l'euforia
expr to get high
col·locar-se / drogar-se
expr high bar
(f) labarra fixa
expr high jinks
(f pl.) lesentremaliadures
expr high point
(m) elpunt culminant
expr high spirits
(f) l'exuberància
To be in high spirits. - Estar ple d'energia.

highbrow
adj
intel·lectual

high chair
n (f) latrona

high-cost
adj
de cost elevat

higher education
n
1. (m) l'ensenyament superior / (f) l'educació superior

high-end
adj
de luxe

high jump
n (m) elsalt d'alçada

high-level
adj
elevat
expr high-level language
[IT] (m) elllenguatge d'alt nivell[Termcat]

highlight
v
1. tr destacar / (fer) ressaltar
To highlight the importance of (x). - Destacar / ressaltar la importància de (x).
2. tr realçar / marcar
n
1. (m) elfragment destacat / element destacat
2. (m) elpunt culminant / moment estel·lar / moment culminant / moment clau
3. (m) el[painting] toc de llum

highly
adv summament / extremament / altament / molt
It's highly contagious. - És molt contagiosa.
expr highly-charged
crispat / tens
expr to speak highly of (something or someone)
parlar molt bé de
expr to think highly of (someone)
tenir molt bona opinió d'(algú) / tenir (algú) en molta estima

high-minded
adj
de ferms principis (morals)

highness
n (f) l'altesa

high-octane
adj

1. d'alt índex d'octà
2. explosiu

high-ranking
adj
d'alt rang
High-ranking (officer/executive). - Alt (funcionari/directiu).

high-res
abbrev d'alta resolució

high-resolution
adj
d'alta resolució

high-risk
adj
d'alt risc / de risc elevat

high road
n
1. (f) ladrecera / (m) elcamí més fàcil
2. (UK) (dated) (f) lacarretera principal

high school
n (US) (f) l'escola secundària

high season
n (f) latemporada alta

high-spirited
adj
animat / entusiasta

high-tech
adj
(d')alta tecnologia / (de) tecnologia punta

high technology
n (f) l'alta tecnologia / tecnologia punta

high tide
n (m) elplenamar

high water
n (m) elplenamar
expr high-water mark

highway
n (US) (f) l'autopista

highwayman
n (m) elbandoler

highway robber
n (m) elbandoler

hijab
n (m) l'hijab

hijack
v tr segrestar

hijacker
n (m / f)segrestador

hijinks
n (f pl.) lesentremaliadures

hike
v intr fer el senderisme / anar d'excursió / fer muntanya
n
1. (f) l'excursió
2. (f) laforta pujada (de preus, d'imposts...)
A tax hike - Una forta pujada d'imposts
expr hike up
tr fer pujar ràpidament (preus, imposts...)
expr take a hike
(US) (slang) anar-se'n a pastar fang

hiking
n (m) elsenderisme

hilarious
adj
molt divertit

hilarity
n (f) lahilaritat

hill
n (m) elpendent
> hill up
v.c. calçar

hillock
n (m) l'altell

hillside
n (m) elvessant

hill station
n (f) lacolònia d'estiueig

hilltop
n (m) elcimal

hilly
adj
muntanyós / de muntanya / amb pujades i baixades

hilt
n (m) elpuny (d'una espasa) / mànec
expr (up) to the hilt
completament / fins al coll / fins al mànec

him
pron
1. ell
2. el / li

Himalaya
n
1. (f) laHimàlaia
2. The Himalayas (f) laHimàlaia

himself
pron
1. es
2. ell mateix
3. si mateix

hind
adj
posterior

hindbrain
n (m) elromboencèfal

hinder
v tr impedir / obstaculitzar

Hindi
n (m) l'hindi
adj
hindi

hindquarters
n
1. (f) lagropa / (f pl.) lesanques

hindrance
n (m) l'obstacle

hindsight
n
1. (f) la(visió) retrospectiva / distància que dóna el temps
2. (m) elraonament a posteriori
expr in hindsight
vist amb perspectiva / vist amb els ulls d'ara / vist retrospectivament / vist a posteriori

Hindu
n (m / f)hindú / hinduista
adj
hindú / hinduista

Hinduism
n (m) l'hinduisme

hinge
n
1. (f) lafrontissa / articulació / (m) elgolfo
> hinge on
v.c. dependre de
> hinge upon
v.c. dependre de

hinny
n
1. (m / f)estimat
2. [ZOOL] (m) elmul somerí

hint
n
1. (m) elconsell / (f) lapista
1. (m) elrastre / indici / (f) l'al·lusió
v tr deixar entendre / insinuar
expr to take the hint
captar una indirecta / seguir la veta
> hint at
v.c. intr insinuar

hinterland
n (m) elrerepaís

hip
n (m) elmaluc
adj
(colloq) de moda / modern

hippo
n (colloq) (m) l'hipopòtam

hippocampus
n (m) l'hipocamp

hippopotamus
n (m) l'hipopòtam

hipster
n (m / f)bohemi

hire
v
1. tr llogar
n.b. 'Llogar' means 'to hire' as in 'to rent something for a short period of time'.

2. [WORK] contractar
n.b. 'Contractar' means 'to hire' as in 'to employ someone'.

expr hired man
(US) (m) eljornaler
> hire out
v.c. tr llogar

hirsute
adj
hirsut

hirsutism
n (m) l'hirsutisme

Hispanic
adj
hispànic

hissy
n (f) lamarraneria / rabiola / enrabiada

histological
adj
histològic

histology
n (f) lahistologia

historian
n (m / f)historiador

historic
adj
històric

historical
adj
històric

historically
adv històricament

historiography
n (f) lahistoriografia

history
n
1. (f) lahistòria
2. (m pl.) elsantecedents
expr the rest is history
la resta és cosa sabuda

histrionic
adj
histriònic / dramàtic / teatral

histrionically
adv de manera (o forma) histriònica

histrionics
n (m) l'histrionisme

hit
v hitting
1. tr pegar / colpejar
2. tr encertar
3. tr xocar / topar contra
n
1. (m) l'èxit
Hit single. - Cançó d’èxit.
Hit parade. - Llista d'èxits.
2. (m) elcop
3. (m) l'impacte / blanc
4. [IT] (f) lapetició de fitxer / ocurrència[Termcat]
expr hit the roof
perdre els estreps
expr hit the headlines
ésser notícia
> hit back
v.c.
1. intr tornar un cop / respondre a una acció hostil amb una acció semblant
2. tr tornar un cop (a algú) / respondre a una acció hostil amb una acció semblant
> hit on
v.c. (US) mostrar (a algú) atenció sexual (sovint importuna)
> hit up
v.c. (US) (colloq) demanar préstec (a algú)
> hit upon
v.c. intr acudir-se (una idea)

hitch
v
1. intr (colloq) fer autoestop
2. tr connectar temporalment (sobretot un remolc a un vehicle)
n
1. (m) l'entrebanc
2. (m) l'estri (per a connectar una cosa a una altra)
expr to get hitched
(slang) casar-se
> hitch up
v.c. arromangar / arremangar

hitch-hike
v intr fer autoestop

hitchhiker
n (m / f)autoestopista

hitchhiking
n (m) l'autoestop

hi tech
adj
d'alta tecnologia

hitherto
adv fins aquí / fins ara

hit list
n (f) lallista negra

hitman
n (m) l'assassí a sou / sicari

HIV (Human Immunodeficiency Virus)
n (m) elVIH (Virus d'Immunodeficiència Humana)
expr HIV test
(f) laprova del VIH

hive
n
1. (m) elrusc / (f) l'arna
2. hives (f) l'uticària

HIV negative
adj
VIH negatiu

HIV positive
adj
VIH positiu

hiya
excl (colloq) hola

HMM
acr Hidden Markov Model (m) elmodel ocult de Markov (HMM)

ho
n (vulg) (f) laputa

hoard
v tr atresorar / acaparar / fer provisió

hoarding
n
1. (UK) (f) latanca d'obra
n.b. 'Tanca d'obra' means 'hoarding' in the sense 'temporary fence around a building being constructed or repaired'.

2. (UK) (f) latanca publicitària
n.b. 'Tanca publicitària' means 'hoarding' in the sense 'billboard'.

3. (m) l'atresorament
n.b. 'Atresorament' means 'hoarding' in the sense 'storing of food / money etc..'.

hoarfrost
n (m) elgebre

hoarse
adj
ronc
expr to talk yourself hoarse
parlar fins a quedar afònic

hoax
n (f) l'enganyifa / trampa

hobble
n coixejar

hobbyist
n
1. persona amb una afició
2. (m / f)diletant

hobnob
v intr socialitzar / fraternitzar

Hob-Nob
n (UK) galeta elaborada amb flocs de civada, farina integral, sucre i oli vegetal

hobo
n (m / f)vagabund

hockey
n
1. (UK) (m) l'hoquei
2. (US) (m) l'hoquei sobre gel
expr hockey stick
(m) elpal d'hoquei

hocus-pocus
n (m) l'engany

hod
n
1. (m) elcabàs / (f) lasenalla
pron hodsmolt

hodgepodge
n
1. (m) eldesgavell / poti-poti / (f) lamiscel·lània

Hodgkin's disease
n (f) lamalaltia de Hodgkin

hoe
n (f) l'aixada
v tr treballar (la terra) amb l'aixada

Hogmanay
n (f) lanit de cap d'any / celebracions de la nit de cap d'any

hogwash
n (colloq) (f pl.) lesbestieses / necieses / nicieses

hoi polloi
n the hoi polloiel populatxo / la plebs / el baix poble

hoist
v tr hissar

hokey-cokey
n (UK) (f) lacançó del bugui-bugui

hokey-pokey
n (US) (f) lacançó del bugui-bugui

hold
v
1. tr agafar
She fell asleep holding his hand. - S'ha adormit mentre li agafava la mà.
2. tr mantenir
Hold your head and body straight. - Manté el cap i tors rectes.
3. tr suportar
You should place the projector on a flat surface that can hold its weight. - Convé situar el videoprojector sobre una superfície equilibrada que pugui suportar el seu pes.
4. tr reservar
We don't know what the future holds for us. - No sabem què ens té reservat el futur.
5. tr detenir
6. tr [~ that] sostenir / mantenir
7. tr celebrar
8. tr [title or post] ostentar
9. tr [contain] encabir / tenir cabuda per a
n.b. (Inanimate subject - i.e. 'This bag holds 3kg of flour').

n

1. [TRANSP] (f) labodega
n.b. 'Bodega' means 'hold' in the sense 'cargo hold'.


1. (f) l'hegemonia / (f) lainfluència / (m) eldomini
expr to hold (somebody's) attention
captar l'atenció (d'algú)
expr to hold dear
apreciar (molt) / considerar important
expr to hold good
ser vàlid / ser aplicable
expr to hold one's own
aguantar el tipus / plantar cara / estar a l'altura de les circumstàncies / no quedar a la saga / defensar-se
expr to hold nothing back
no deixar res per verd
expr to hold true
ser vàlid / ser aplicable
expr to take hold
arrelar / cobrar importància / prendre força
excl hold it un moment! / espera un moment!
> hold back
v.c.
1. tr amagar
2. tr suprimir i controlar (alguna cosa, sobretot una emoció)
3. intr dubtar (vacil·lar)
> hold down
v.c.
1. tr subjectar
2. tr [a job] rendir a la feina
> hold forth
v.c. intr discursejar / oferir opinions, parlar sense parar
> hold in
v.c. tr suprimir i controlar (alguna cosa, sobretot una emoció)
> hold off
v.c.
1. tr mantenir a distància
2. tr demorar
3. intr no començar (la pluja, una tempesta, etc.)
> hold on
v.c.
1. intr agafar-se
2. intr resistir
3. intr [esports] mantenir un avantatge
4. intr esperar-se
5. intr mantenir contacte telefònic
> hold on to
v.c. intr guardar
> hold onto
v.c.
1. intr agafar-se a
2. intr guardar, no desfer-se de
> hold out
v.c.
1. tr allargar (la mà)
2. intr resistir
3. intr no exhaurir-se les existències d'una cosa
> hold out for
v.c. intr no parar fins a (aconseguir una cosa)
> hold out on
v.c. intr (colloq) no dir a (l'altre) el que li cal saber / no donar la part (a algú) que li pertoqui / estafar
> hold over
v.c.
1. tr ajornar
2. tr prorrogar
> hold to
v.c. intr mantenir-se fidel a
> hold together
v.c.
1. intr mantenir-se junts
To hold yourself together. - Comportar-se / dominar-se.
2. tr mantenir junts
> hold up
v.c.
1. sostenir
2. atracar
n.b. 'Atracar' means 'to hold up' in the sense 'to rob'.

3. entretenir
n.b. 'Entretenir' means 'to hold up' in the sense 'to hold sb up' (delay sb).

> be held up
v.c.
1. intr estar entretingut
2. intr ser atracat
> hold with
v.c. intr estar d'acord amb / suportar

holder
n
1. (m) eltitular / posseïdor
2. (m) elrecipient
expr account holder
(m / f)titular del compte

holding
n
1. (f) laparticipació
2. (m pl.) elsbéns / fons (d'una biblioteca, d'un museu, d'un arxiu, etc.)
3. (f) laterra
expr holding cell
(f) lacel·la (del tribunal)
expr holding company
(f) lasocietat de cartera

holdover
n (f) laromanalla / relíquia

hold-up
n
1. (m) elretard
2. (m) l'atracament

hole
n
1. (m) elforat / esvoranc
2. (m) elclot
n.b. 'Clot' is a hole in the ground.

> hole out
v.c. intr en golf, fer que la bola entri el forat
> hole up
v.c.
1. no sortir / quedar-se a casa sense veure ningú
2. refugiar-se

hole-in-the-wall
n (colloq) (m) elcaixer automàtic

holiday
n
1. (UK) (f pl.) lesvacances
2. (m) eldia de festa / dia festiu

holidaymaker
n
1. (m / f)turista / estiuejant / (f) lapersona (o gent) que se'n va de vacances

holier-than-thou
adj
farisaic

holistic
adj
holístic / integral
expr holistic medicine
(f) l'homeopatia

Holland
n (f) laHolanda

holler
v intr cridar (a plens pulmons)

hollow
adj
buit
> hollow out
v.c. tr buidar

hollowness
n (f) labuidor

holly
n (m) elgrèvol

holmium
n (m) l'holmi

holster
n (f) lapistolera

holy
adj
sagrat / sant
expr holy man
(m) l'asceta / santó

Holy Week
n (f) laSetmana Santa

homage
n
1. (m) l'homenatge
2. (m) eltribut
expr pay homage to
homenatjar / retre homenatge a

homburg
n (m) l'homburg

home
n
1. (f) lacasa / llar / (m) eldomicili
adj
casolà
expr home birth
(m) elpart a casa
expr home care
(f) l'atenció domiciliària
expr home composting
(m) elcompostatge casolà
expr home cooking
(f) lacuina casolana
expr home front
(f) larereguarda
expr home help
(UK) (m / f)treballador familiar
expr Home Office
(UK) [POLIT] (m) elMinisteri de l'Interior
expr home page

1. (f) lapàgina inicial[Termcat]
n.b. Although 'pàgina inicial' is the official Catalan equivalent for 'home page', 'pàgina d'inici' is also very frequent.

2. (f) lapàgina d'inici
expr Home Secretary
(UK) (m / f)ministre de l'interior
expr home straight
(f) larecta final
expr at home
de gust / com el peix a l'aigua
expr to get home
intr arribar a casa
expr to hit home

1. encertar
2. arribar al cor / arribar a l'ànima / colpir
The message hit home. - Es van donar per al·ludits.
expr there's no place like home
com a casa enlloc
> home in on
v.c.
1. intr avançar degudament a (un objectiu)
2. intr dirigir l'atenció a

homecoming
n (m) elretorn

homeland
n (f) lapàtria
expr Department of Homeland Security
(US) (m) elDepartament de Seguretat Nacional

homeless
adj
sense llar / sense sostre
n the homelessels sense sostre / les persones sense sostre / les persones sense llar

homelessness
n (f) lasituació dels sense sostre

homely
adj

1. (UK) acollidor / hospitalari
2. (UK) casolà
3. (US) poc atractiu

homeopathy
n (f) l'homeopatia

homeostasis
n (f) l'homeòstasi

homepage
n
1. (f) lapàgina inicial[Termcat]
n.b. Although 'pàgina inicial' is the official Catalan equivalent for 'home page', 'pàgina d'inici' is also very frequent.

2. (f) lapàgina d'inici

homesick
adj
nostàlgic

hometown
n (f) laciutat natal

homeward
adj
cap a casa
adv cap a casa

homewards
adv (UK) cap a casa

homework
n (m pl.) elsdeures

homicide
n (US) (m) l'homicidi / assassinat

homily
n (f) l'homilia

hominid
n (m) l'homínid

homogeneous
adj
homogeni

homogenisation
n (UK) (f) l'homogeneïtzació

homogenise
v tr (UK) homogeneïtzar

homogeniser
n (UK) homogeneïtzador

homogenization
n (f) l'homogeneïtzació

homogenize
v tr homogeneïtzar

homogenizer
n homogeneïtzador

homonym
n (m) l'homònim

homonymous
adj
homònim

homophobic
adj
homòfob

homosexual
n (m / f)homosexual
adj
homosexual

homosexuality
n (f) l'homosexualitat

homozygosity
n (f) l'homozigosi

homozygote
n (m) l'homozigot

homozygous
adj
homozigòtic

hon
n (US) (m / f)estimat / maco

Honduras
n (f pl.) lesHondures

hone
v
1. tr afilar / perfeccionar
2. tr esmolar

honest
adj

1. honrat / honest / decent / íntegre / recte
2. [mistake] sense mala fe

honestly
adv
1. sincerament / francament
2. honradament
excl t'ho juro! / t'ho dic de veritat

honesty
n (f) l'honradesa / integritat / rectitud

honey
n
1. [FOOD] (m) elmel
2. (US) (m / f)[to either gender] estimat(-ada) / maco(-a)
3. (US) (f) la[to a woman or girl] reina (meva)

honeycomb
n (f) labresca

honeymoon
n (f) lalluna de mel

honeysuckle
n (m) ellligabosc / xuclamel

Hong Kong
n Hong Kong

honk
n [ZOOL] (m) elcrit de l'oca
v
1. intr [ZOOL] clacar
2. tr fer sonar (la botzina)

honky
n (US) (offensive) (m / f)blanc de merda

honor
n
1. (m) l'honor / (f) l'honra
2. (f) laglòria

v
1. tr honrar
2. tr obeir (un compromís íntim)
3. tr complir (una promesa)
expr to feel honor-bound (to do something)
veure's obligat moralment (a fer alguna cosa)
expr to feel (or be) honored (to do something)
estar orgullós (de fer una cosa)

honorable
adj

1. (US) honorable
2. íntegre
3. noble

honorary
adj
honorari

honoree
n (US) (m / f)premiat

honour
n
1. (m) l'honor / (f) l'honra
2. (f) laglòria

v
1. tr honrar
2. tr obeir (un compromís íntim)
3. tr complir (una promesa)
expr to feel honour-bound (to do something)
veure's obligat moralment (a fer alguna cosa)
expr to feel (or be) honoured (to do something)
estar orgullós (de fer una cosa)

honourable
adj

1. (UK) honorable
2. íntegre
3. noble

honouree
n (UK) (m / f)premiat

hood
n
1. [CLOTHES] (f) lacaputxa
2. (UK) [TRANSP] (f) lacapota
3. (US) [TRANSP] (m) elcapó
4. (US) (slang) (m) elbarri
5. (f) lacampana

hoodie
n (colloq) (f) ladessuadora amb caputxa

hoodlum
n
1. (m / f)perdonavides
2. (m / f)transgressor

hoody
n (colloq) (f) ladessuadora amb caputxa

hooey
n (US) (colloq) (f pl.) lesbajanades

hoof
n (f) lapeülla

hoo-ha
n (UK) (colloq) (m) l'escàndol / rebombori / canyaret / sagramental
expr to cause a hoo-ha
(UK) armar (o moure o muntar) un canyaret (o escàndol o sagramental) / armar-ne una de grossa / aixecar polseguera

hook
n (m) elganxo / garfi
expr picture hook
(m) elclau de ganxo
> hook up
v.c. enganxar
> hook up with
v.c. (colloq) trobar-se amb

hooligan
n (m / f)gamberro

hooliganism
n
1. (m) elvandalisme / (f) laconducta violenta

hoop
n (m) elcèrcol

hoopla
n
1. (m) elsarau / escàndol
2. (UK) (m) eljoc de les anelles

hoopoe
n (m) elpuput

hooray
excl hurra!

hoot
n
1. [ZOOL] (m) elcrit (d'un mussol)
2. (slang) (cosa / persona) molt divertida

hooter
n
1. (UK) (slang) (f) lanàpia
2. hooters (US) (vulg) (f pl.) lestetes
3. (dated) (f) labotzina

hoover
v
1. tr (UK) passar l'aspiradora (o l'aspirador) per
2. intr (UK) passar l'aspiradora (or l'aspirador)
n
1. (f) l'aspiradora / (m) l'aspirador

hop
v intr anar (or saltar) a peu coix
n (m) elsalt

hope
n (f) l'esperança (el que es desitja o que s'anhela)
v tr esperar / confiar / comptar
I can only hope to imitate him. - Només puc aspirar a imitar-lo (o emular-lo).
expr to hope against hope
encreuar els dits (perquè una cosa vagi bé)
expr to be beyond (or past) hope

1. no tenir remei
2. no haver-hi res a fer
expr to live on false hopes
alimentar falses esperances
expr my only hope is... / I can only hope ...
espero que almenys...
> hope for
v.c. intr esperar (desitjar que sigui realitat una cosa)

hopeful
adj

1. prometedor / esperançador
2. que té esperances / optimista
n (m / f)aspirant

hopefully
adv
1. amb esperança
2. és d'esperar (que) / amb sort...

hopeless
adj

1. desesperat
2. impossible / inútil / infructuós
3. irresoluble
It's hopeless. - No hi ha res a fer.
4. inepte / negat

hopelessly
adv totalment

hopelessness
n (f) ladesesperança

hopscotch
n
1. (f) laxarranca / (m) elsambori (Val.)

horde
n (f) l'horda

horizon
n (m) l'horitzó

horizontal
adj
horitzontal
expr horizontal bar
(f) labarra horitzontal

horizontally
adv horitzontalment

hormonal
adj
hormonal

hormone
n (f) l'hormona

horn
n
1. (f) labotzina / (m) elclàxon
2. [MUSIC] (m) elcorn
3. [ZOOL] (f) labanya

expr Horn of Africa
(f) laBanya d'Àfrica>
expr horn of plenty
(m) elcorn de l'abundància
expr horn player
(m / f)trompa
expr Alpine horn
(m) elcorn alpí
expr English horn
(m) elcorn anglès
expr French horn
(f) latrompa
> horn in on
v.c. (US) ficar-se inoportunament en (una conversa, un afer)

hornbeam
n [BOT] (m) elcarpí

hornet
n (m) elvespa xana
expr to stir up a hornet's nest
esvalotar el galliner

horny
adj

1. calent
2. fogós / apassionat

horoscope
n (m) l'horòscop

horrible
adj
horrible

horribly
adj
horriblement

horrid
adj

1. horrible
2. antipàtic

horrified
adj
horroritzat

horrify
v tr horroritzar

horrifying
adj
horrorós

horror
n (m) l'horror
expr horror film
(f) lapel·lícula de terror / pel·lícula de por

horse
n (m) elcavall
expr horse riding
(f) l'hípica
expr horse trade
mercadejar (fig.)
expr to flog a dead horse
picar ferro fred / gastar la pólvora en salves / perdre el temps
expr to put the cart before the horse
posar l'arada davant els bous
> horse around
v.c. intr (colloq) jugar frívolament

horsemanship
n (f) l'habilitat en el maneig del cavall

horsemeat
n (f) lacarn de cavall

horseplay
n (f pl.) lespallassades

horsepower
n (f) lapotència

horseradish
n (m) elrave rusticà / rave picant

horseshit
n
1. (vulg) (f pl.) lesbestieses
2. (vulg) (f) lacaca de cavall

horseshoe
n (f) laferradura

horse-trading
n (m) elmercadeig (fig.)

hortatory
adj
exhortatori

horticultural
adj
d'horticultura

horticulturalist
n (m / f)horticultor

horticulture
n (f) l'horticultura

horticulturist
n (m / f)horticultor

hose
n (f) lamànega

hospice
n (f) l'unitat de cures pal·liatives

hospitable
adj
hospitalari / obert / generós

hospital
n
1. (m) l'hospital
2. (before noun) hospitalari
According to hospital sources... - Segons fonts hospitalàries...
expr mental hospital
(m) l'hospital psiquiàtric / psiquiàtric / sanatori mental

hospitalisation
n
1. (f) l'hospitalització / (m) l'ingrés

hospitalise
v tr (UK) hospitalitzar / ingressar

hospitality
n (f) l'hospitalitat

hospitalization
n
1. (f) l'hospitalització / (m) l'ingrés

hospitalize
v tr hospitalitzar / ingressar

host
n
1. (m / f)amfitrió
2. [IT] (m) l'amfitrió
3. (m / f)hoste
n.b. 'Hoste' means 'someone who has guests staying in their house'.

4. (m / f)presentador
n.b. 'Presentador' means 'host' in the sense 'somebody who hosts (or presents) a program'.

5. (m) elmestre de cerimònies
6. [RELIG] (f) laHòstia
expr host computer

1. (m) l'amfitrió[Termcat]
2. (m) l'ordinador central
expr remote host computer
(m) l'amfitrió remot / ordinador central remot

hostage
n (m / f)ostatge

hostel
n
1. (m) l'alberg
2. (m) l'hostal

hostess
n
1. (f) l'amfitriona
2. (f) l'hosta
n.b. 'Hoste' means 'someone who has guests staying in their house'.

3. (f) lapresentadora
4. (f) lamestressa de cerimònies
5. (f) la[air ~] hostessa / assistent de vol

hostile
adj
hostil

hostility
n (f) l'hostilitat

hot
adj

1. calent
2. (slang) sexualment atractiu / atractiva
3. (colloq) de moda / popular
4. [spicy] picant
5. candent / polèmic / controvertit
6. robat
7. difícil / peligrós
expr to drop (someone or something) like a hot potato
fugir d'(algú o alguna cosa) com de la pesta
expr to get hot
agafar calor
expr (news) hot off the press
notícia d'última hora
expr hot seller
(m) l'èxit de vendes
expr hot tears
(f pl.) lesllàgrimes sentides

hot air balloon
n (m) elbaló (aerostàtic)

hot chocolate
n (f) laxocolata desfeta

hotchpotch
n
1. (m) eldesgavell / poti-poti / (f) lamiscel·lània

hot dog
n (m) elfrankfurt

hotel
n (m) l'hotel
adj
hoteler
expr hotel complex
(m) elcomplex hoteler
expr hotel sector
(m) elsector hoteler

hotelier
n (m / f)hoteler

hothead
n (m) elcap calent

hot-headed
adj
impulsiu

hotplate
n
1. (f) laplaca calentadora
2. (m) elfogonet

hotshot
n (f) lapersonalitat / persona important

hot-tempered
adj
geniüt

hot-water bottle
n (f) labossa d'aigua calenta

hour
n (f) l'hora

house
n (f) lacasa
v tr albergar
expr house of ill repute
(m) elprostíbul
expr house painter
(m / f)pintor de parets
expr to play house
jugar a pares i mares

house arrest
n (m) l'arrest domiciliari

housebreaker
n (m / f)espanyaportes / lladre de cases

household
n
1. (f) lacasa
2. (before noun) domèstic / de la casa
Household bills. - Factures de la casa / factures domèstiques.
Household chores. - Feines domèstiques.

housekeeper
n (f) laminyona / criada

house martin
n (f) l'oreneta cuablanca

housemate
n (m / f)company de pis

House of Commons
n (UK) (f) laCambra dels Comuns

House of Lords
n (UK) (f) laCambra dels Lords

House of Representatives
n (US) (f) laCambra dels Representants

house-warming
n (f) la[~ party] festa d'obertura d'una nova casa

housewife
n (f) lamestressa de casa

housework
n (f) lafeina de casa

housing
n
1. (m) l'habitatge
2. (f) lacarcassa
expr housing complex
(m) elpolígon d'habitatges / complex d'habitatges
expr housing development
(m) elpolígon d'habitatges / complex d'habitatges
expr housing market
(m) elmercat immobiliari

hover
v intr flotar (a l'aire)
expr to hover between (life and death)
estar entre (la vida i la mort)
> hover over
v.c. intr estar immòbil i suspès en l'aire sobre

hovercraft
n (m) l'aerolliscador / hovercraft

how
adv com
expr how are you
com estàs? (familiar) / com està? (polite)

howay
excl som-hi! / au!

however
adv però / tanmateix / nogensmenys

howl
v
1. intr fer una riallada
n.b. 'Fer una riallada' means 'to howl with laughter'.

2. intr protestar / expressar les seves protestes
n.b. 'Protestar enutjat(s)', 'protestar airadament' and 'expressar les seves protestes' are three ways to say 'to howl with anger' / 'to howl in protest'.

3. intr udolar
n.b. 'Udolar' means 'to howl (with pain)' and is also the noise a wolf makes.

4. intr gemegar
n.b. 'Gemegar' is the kind of 'howling' a baby does when upset.

5. intr bordar
n.b. 'Bordar' is the howling a dog does when you go out and leave it alone in the house.

6. intr xisclar
n.b. 'Xisclar' means 'to howl (with delight).

7. intr xiular / bufar
n.b. 'Xiular' and 'bufar' are the kind of howling done by the wind.

n (m) l'udol
> howl down
v.c. tr fer callar (algú) fent servir crits i brams

howling
adj

1. udolador
The howling wind. - L'udol del vent.
The howling sea. - El mar brogent / el brogit del mar.
2. atroç / fortíssim
3. clamorós
A howling success. - Un èxit clamorós.
4. profund / incontrolable
A howling rage. - Una ràbia incontrolable (o profunda).

HQ
abbrev (f) laseu

hub
n
1. (m) l'eix / centre
2. (m) l'aeroport de connexió[Termcat]

hubbub
n (m) elrebombori / remor

hubcap
n (m) eltapaboques / embellidor (d'una roda de cotxe)

hue
n
1. (m) elto / matís / (f) latonalitat
expr hue and cry
(m) elclamor

hug
v
1. tr abraçar
2. intr abraçar-se
n (f) l'abraçada

huge
adj
gegant

hugely
adv molt

huh
excl
1. eh?
2. (US) oi?
3. bah!

hulking
adj
voluminós

hull
n
1. [TRANSP] (m) elbuc
2. [BIOL] (f) laclofolla / pellofa / clova

hullabaloo
n (m) elrebombori

human
adj
humà
expr human geography
(f) lageografia humana
expr human race

expr human resources

1. (m pl.) elsrecursos humans
2. (m) eldepartament de recursos humans

humane
adj
humà / humanitari

humanism
n (m) l'humanisme

humanist
n (m / f)humanista
adj
humanista

humanitarian
adj
humanitari
expr humanitarian aid
(f) l'ajuda humanitària

humanity
n (f) lahumanitat

humble
adj
humil

humbleness
n (f) lahumilitat

humbly
adv humilment

humdrum
adj
rutinari

humid
adj
humit

humidifier
n (m) l'humidificador

humidify
v tr humidificar

humiliate
v tr humiliar

humiliating
adj
humiliant

humiliation
n (f) lahumiliació

humility
n (f) lahumilitat

hummingbird
n (m) elcolibrí

humongous
adj
(colloq) enorme

humor
n (US) (m) l'humor
v tr complaure
expr sense of humor
(m) elsentit de l'humor

humorist
n (m / f)humorista

humour
n (UK) (m) l'humour
v tr complaure
expr sense of humour
(m) elsentit de l'humor

hump
n
1. (m) elgep / (f) lagepa
v
1. tr fotre
2. tr (UK) portar coses pesades
expr to dry hump
refregar-se
expr to get (or take) the hump
enfadar-se

humpbacked
adj
geperut

humpback whale
n (f) labalena amb gep / balena geperuda

humungous
adj
(colloq) enorme

humus
n (m) l'humus

hunch
n (f) laintuïció / hipòtesi sense molta evidència

hunchback
n (m / f)geperut

hunchbacked
adj
geperut

hundred
adj
cent
n (m) elcent
Around a hundred people. - Un centenar de persones.

hundreds
adj
centenars

Hungarian
n
1. [LANG] (m) l'hongarès
2. (m / f)hongarès
adj
hongarès

Hungary
n (f) laHongria

hunger
n
1. (m) elfam / (f) lagana
> hunger for
v.c. intr delir-se per

hunger strike
n (f) lavaga de fam

hung parliament
n (m) elparlament penjat

hungry
adj
afamat
expr to be hungry

1. tenir gana
2. estar mort de gana
expr hungry for (something)
assedegat d'(alguna cosa)
Our people are hungry for freedom and justice - El nostre poble està assedegat de llibertat i justícia

hunky-dory
adj
de color de rosa (fig.) / a demanar de boca

hunt
v tr caçar
n (f) lacaça / cacera
expr witch hunt
(f) lacaça de bruixes
> hunt down
v.c. tr cercar i trobar
> hunt up
v.c. tr cercar i trobar

hunter
n (m / f)caçador

hunter-gatherer
n (m) elcaçador-recol·lector
n.b. The plural of 'caçador-recol·lector' is 'caçadors-recol·lectors'.

hunting
n (f) lacaça
expr hunting party
(f) lacacera
expr to go hunting
anar de cacera (o caça)
expr happy hunting ground

1. (m) elparadís (del caçador)
2. [~ for] terreny fèrtil per

hurdle
n
1. (m) l'obstacle
2. [SPORT] (f) latanca
400m hurdles. - 400m tanques.

hurdy gurdy
n (f) laviola de roda

hurrah
excl hurra!

hurray
excl hurra!

hurricane
n (m) l'huracà
expr hurricane-force
(before noun) huracanat
Hurricane-force winds. - Vents huracanats.

hurried
adj

1. ràpid
2. fet amb pressa

hurriedly
adv amb pressa

hurry
v
1. intr anar de pressa / tenir pressa
2. intr afanyar-se
3. intr cuitar
n (f) lapressa
expr in a hurry

1. atropelladament
2. atrafegat
He's always in a hurry. - Sempre va atrafegat.
> hurry along
v.c.
1. tr precipitar (alguna cosa)
2. tr apressar (algú) / donar pressa a (algú)
> hurry on
v.c. intr caminar amb afany
> hurry up
v.c.
1. apressar-se / donar-se pressa / afanyar-se
2. apressar algú / donar pressa a algú

hurt
v
1. tr fer mal a
2. tr donar un disgust a
3. intr coure
My eyes hurt from crying. - Els ulls em couen de plorar.

hurtle
v intr precipitar-se (a tota velocitat)

husband
n (m) elmarit / espòs

husbandry
n

1. [crop ~] agricultura
Animal husbandry. - Ramaderia.

1. (m) l'esment / (f) lacura / atenció

hush
v
1. tr fer callar / silenciar
2. intr callar
n (m) elsilenci
> hush up
v.c. tr guardar secret (sobre un afer)

hushed
adj

1. callat
2. íntim

husk
n

1. (f) laclofolla / pellofa / pellerofa / clova / tavella

1. (f) la[fig.] closca buida / (m) elcapoll buit

hussy
n (offensive) (f) labandarra

hustle
n
1. (f) l'empenta / activitat / (m) eltràfec
v
1. tr apressar / fer córrer / empènyer
2. intr córrer
3. tr (US) (colloq) forçar
4. intr (US) prostituir-se
5. tr (US) obtenir o vendre (il·lícitament)

hustler
n
1. (US) (colloq) (m / f)estafador / trampós
2. (US) (colloq) (f) laprostituta

hut
n (f) lacabanya / cabana / caseta

HV
abbrev (f) l'AT

HVAC
abbrev (m) elsistema de climatització

hyaena
n (UK) (f) lahiena

hybrid
adj
híbrid
n (m) l'híbrid

hybridisation
n (UK) (f) lahibridació

hybridise
v
1. tr (UK) hibridar
2. intr (UK) hibridar-se

hybridization
n (f) lahibridació

hybridize
v
1. tr hibridar
2. intr hibridar-se

hydrant
n (f) laboca de reg
expr fire hydrant
(f) laboca d'incendis

hydrate
v tr hidratar
n (m) l'hidrat

hydration
n (f) l'hidratació

hydraulic
adj
hidràulic
expr hydraulic fracturing
(f) lafracturació hidràulica

hydrazine
n (f) l'hidrazina

hydrocarbon
n (m) l'hidrocarbur

hydrochloric
adj
clorhídric
Hydrochloric acid - Àcid clorhídric / clorur d'hidrogen

hydroelectric
adj
hidroelèctric
expr hydroelectric power
(f) l'energia hidroelèctrica
expr hydroelectric power plant
(f) lacentral hidroelèctrica

hydroelectricity
n (f) l'energia hidroelèctrica

hydrogen
n (m) l'hidrogen

hydrogeology
n (f) l'hidrogeologia

hydrology
n (f) l'hidrologia

hydrospeed
n (m) l'hidrotrineu

hydrosphere
n (f) l'hidrosfera

hydroxyl
n (m) l'hidroxil

hyena
n (US) (f) lahiena

hygiene
n (m) l'higiene

hygienic
adj
higiènic / saludable

hygienist
n (m / f)higienista

hygrometer
n (m) l'higròmetre

hygrometric
adj
higromètric

hygrometry
n (f) l'higrometria

hymen
n (m) l'himen

hymn
n (m) l'himne

hymnal
n (dated) (m) elcantoral

hymn book
n (m) elcantoral

hype
n
1. (m) elbombo / (f) lapropaganda / publicitat exagerada / exageració / (f pl.) leslloances excessives

hyper
abbrev hiperactiu

hyperactive
adj
hiperactiu

hyperbole
n (f) l'hipèrbole

hypercapnia
n (f) l'hipercàpnia

hyperchlorhydria
n (f) l'hiperclorhídria

hypercortisolism
n
1. (f) lasíndrome de Cushing / (m) l'hiperadrenocorticisme

hyperglycaemia
n (f) l'hiperglucèmia / hiperglicèmia

hyperglycemia
n (f) l'hiperglucèmia / hiperglicèmia

hyperinsulinism
n (m) l'hiperinsulinisme

hyperkinesis
n (f) l'hipercinèsia

hyperkinetic
adj
hiperactiu

hypermarket
n (f) l'hipermercat

hyperparathyroidism
n (m) l'hiperparatiroïdisme

hyperpyrexia
n (f) l'hiperpirèxia

hyperreflexia
n (f) l'hiperreflèxia

hypertext
n (m) l'hipertext[Termcat]

hyperthermia
n (f) l'hipertèrmia

hyperthyroidism
n (m) l'hipertiroïdisme

hypertonia
n (f) l'hipertonia

hypertrophy
n (f) l'hipertròfia

hyperventilate
v intr respirar acceleradament

hyperventilation
n (f) l'hiperventilació

hypervitaminosis
n (f) l'hipervitaminosi

hyphen
n (m) elguionet

hyphenate
v tr partir mots
expr hyphenated name
(m) elnom (o cognom) compost

hyphenation
n (f) lapartició de mots

hypnotic
adj

1. hipnòtic
2. hipnotitzant

hypnotise
v tr (UK) hipnotitzar

hypnotism
n (m) l'hipnotisme

hypnotist
n (m / f)hipnotitzador

hypnotize
v tr hipnotitzar

hypoadrenalism
n (m) l'hipoadrenalisme

hypocapnia
n (f) l'hipocàpnia

hypochondria
n (f) lahipocondria

hypochondriac
n hipocondríac

hypocrisy
n (f) lahipocresia

hypocrite
n (m / f)hipòcrita

hypocritical
adj
hipòcrita

hypodermic
adj
hipodèrmic
expr hypodermic needle
(f) l'agulla hipodèrmica

hypoparathyroidism
n (m) l'hipoparatiroïdisme

hypopituitarism
n (m) l'hipopituïtarisme

hypostasis
n (f) l'hipòstasi

hypostatic
adj
hipostàtic
expr
(f) launió hipostàtica

hypotension
n (f) l'hipotensió

hypotenuse
n (f) l'hipotenusa

hypothalamus
n (m) l'hipotàlem

hypothermia
n (f) lahipotèrmia

hypothesis
n (m) l'hipòtesi / supòsit

hypothetical
adj
hipotètic

hypothetically
adv hipotèticament

hypothyroidism
n (m) l'hipotiroïdisme

hypotonia
n (f) l'hipotonia

hypoventilation
n (f) l'hipoventilació

hypovitaminosis
n (f) l'hipovitaminosi

hypoxia
n (f) l'hipòxia

hyrax
n (m) eldamà

hysterectomy
n (f) l'histerectomia

hysteria
n
1. (f) lahistèria
2. (f) ladesesperació

hysterical
adj

1. (colloq) molt divertit
2. histèric / nerviós / fora de si / desesperat

hysterically
adv histèricament

SourceForge