I
pron jo

iambic
adj
iàmbic

iatrogenic
adj
iatrogènic

ibex
n (m) l'íbex

Ibiza
n (f) l'Eivissa

ibuprofen
n (m) l'ibuprofèn

ICC (International Criminal Court)
n (m) elTPI (Tribunal Penal Internacional)

ice
n (m) elglaç / gel
expr ice water
(f) l'aigua freda / aigua de nevera
expr dry ice
(m) elgel sec / gel carbònic

ice age
n (m) elperíode glacial

iceberg
n (m) l'iceberg

ice cap
n (m) elcasquet glacial

ice cream
n (m) elgelat

ice cube
n (m) elglaçó / cub de gel

ice hockey
n (m) l'hoquei sobre gel

Iceland
n (f) l'Islàndia

Icelander
n (m / f)islandès

Icelandic
n (m) l'islandès
adj
islandès

ice lolly
n (UK) (m) elgelat de pal

ice sheet
n (m) elglaç continental

ice skate
v intr patinar sobre gel
n (m) elpatí sobre gel

ice skating
n (m) elpatinatge sobre gel

icicle
n (m) elcaramell (de glaç)

icing
n (UK) (m) elglaça
expr icing sugar
(UK) (m) elsucre de llustre
expr the icing on the cake
la cirereta (fig.)

icky
adj
(colloq) enganxifós

icon
n
1. [IT] (f) laicona[Termcat]
2. (m) l'ídol
3. (f) lafigura pública / figura de referència
4. (m) elsímbol

iconic
adj
icònic / simbòlic / emblemàtic

iconoclasm
n (m) l'iconoclasme

iconoclast
n (m / f)iconoclasta

iconoclastic
adj
iconoclàstic

iconography
n (f) l'iconografia

icterus
n (f) laicterícia

ictus
n (m) l'ictus

ICU (Intensive Care Unit)
n (f) l'UCI (Unitat de Cures Intensives)

icy
adj
gèlid / geliu

Idahoan
n (m / f)habitant de l'estat d'Idaho
adj
de l'estat d'Idaho

ID card
n (m) elcarnet d'identitat

idea
n

1. (f) l'idea

1. (f) lanoció / (m) elconcepte
3. (m) eldesigni / propòsit/ objectiu

excl I have no idea no t'ho sabria dir
excl that's an idea no és mala idea!
expr my idea was...
havia pensat...
expr that's the idea
aquesta és la intenció

ideal
adj
ideal / idoni
n (m) l'ideal

idealism
n (m) l'idealisme

idealist
n (m / f)idealista

idealistic
adj
idealista

ideally
adv idealment / en teoria

identical
adj
idèntic

identifiable
adj
identificable

identification
n
1. (f) laidentificació
2. (f) ladocumentació

identify
v tr identificar
expr to identify yourself
donar-se a conèixer / presentar-se

identikit
n (UK) (m) elretrat robot

identity
n (f) laidentitat
expr identity card
(m) elcarnet d'identitat
expr identity theft
(m) elrobatori d'identitats
expr mistaken identity

1. (f) laconfusió d'identitats
2. prendre una persona per una altra

idiocy
n
1. (f) l'idiotesa / bestiesa
2. (f) l'insensatesa

ideogram
n (m) l'ideograma

ideograph
n (m) l'ideograma

ideographic
adj
ideogràfic

ideography
n (f) laideografia

idiolect
n (m) l'idiolecte

ideological
adj
ideològic

ideologically
adv ideològicament

ideologist
n (m / f)ideòleg

ideology
n (f) laideologia

idiom
n (f) lafrase feta

idiopathic
adj
idiopàtic

idiophone
n (m) el(instrument) idiòfon

idiosyncrasy
n
1. (f) laidiosincràsia / (f) lapeculiaritat

idiosyncratic
adj

1. idiosincràtic
2. personal

idiot
n (m / f)idiota / neci / ximple / ridícul
You idiot! - Què hi tens, al cap?

idle
adj

1. [IT] inactiu[Termcat]
2. quiet
3. ociós
expr idle time
[IT] (m) eltemps mort[Termcat]
> idle away
v.c. tr perdre (hores, temps, etc.)

idleness
n
1. (f) l'ociositat
2. (f) lamandra / peresa

idly
adv
1. ociosament
2. a l'atzar

idol
n (m) l'ídol

idolise
v tr (UK) adorar / idolatrar

idolize
v tr adorar / idolatrar

idyllic
adj
idíl·lic

if
conj si

igloo
n (m) l'iglú

igneous
adj
igni
expr igneous rocks
(f pl.) lesroques ígnies

ignite
v tr encendre

ignition
n (f) l'ignició

ignoble
adj
infame

ignoramus
n (m / f)ignorant / illetrat

ignorance
n (f) laignorància

ignorant
adj
ignorant

ignore
v
1. tr no fer cas de / fer cas omís / ignorar / desatendre / desoir
He ignored me. - Va fer com si (jo) no hi fos.
2. tr sobreposar-se a

iguana
n (f) l'iguana

ileus
n (m) l'íleus / ili

Iliad
n (f) laIlíada

ill
adj
malalt
expr to become (o fall) ill
emmalaltir(-se)

ill-advised
adj
imprudent / desencaminat

illegal
adj

1. il·legal
2. [SPORT] antireglementari

illegally
adv il·legalment

illegible
adj
il·legible

illegitimate
adj
il·legítim

ill-fated
adj
nefast / infaust

illiberal
adj
il·liberal / no liberal / immobilista

illicit
adj
il·lícit

illicitly
adv il·lícitament

Illinoisan
n (m / f)habitant de l'estat d'Illinois
adj
de l'estat d'Illinois

illite
n (f) l'il·lita

illiteracy
n (m) l'analfabetisme

illiterate
adj

1. analfabet
2. illetrat / ignorant / inculte
n (m / f)analfabet

ill-judged
adj
imprudent / desenraonat / desencertat

ill-mannered
adj
maleducat

ill-natured
adj

1. desagradable
2. malintencionat

illness
n (f) lamalaltia

illogical
adj
il·lògic

illumination
n
1. (f) lail·luminació
2. illuminations (f) lalluminària

illusion
n (f) lail·lusió

illusionism
n (m) l'il·lusionisme

illusionist
n (m / f)il·lusionista

illusionistic
adj

1. il·lusionista
2. inventat / imaginat

illustrate
v
1. tr il·lustrar
2. tr demostrar

illustration
n (f) lail·lustració
expr by way of illustration
a tall d'exemple

illustrator
n (m / f)il·lustrador

illustrious
adj
il·lustre

ill-will
n
1. (m) elressentiment / (f) lamala voluntat
expr to bear (somebody) ill-will
voler mal a (algú)

I love you
expr
T'estimo

image
n

1. (f) laimatge

1. (m) l'aspecte / (f) l'aparença
1. (f) lacomparació / metáfora / (m) elsímil
expr image bank
(m) elbanc d'imatges[Termcat]
expr image map
(f) lamapa d'imatge

imagery
n
1. (f) l'iconografia
2. (m) elsimbolisme
3. (f) larepresentació

imaginable
adj
imaginable

imaginary
adj
imaginari

imagination
n (f) laimaginació
Is it my imagination, or...? - Només m´ho sembla, o...?

imaginative
adj
imaginatiu
expr imaginative writing
(f) l'escriptura de ficció / literatura de ficció

imaginatively
adv imaginativament

imagine
v tr imaginar
You're imagining it. - Això t'ho fas tu.
I can't imagine you... - No et sé veure...
Imagine! - Sembla mentida!

imaginings
n (f pl.) lesfantasies

imam
n (m) l'imam

imbalance
n (m) eldesequilibri / desajustament

imbecile
n (m / f)imbècil

imbue
v
1. tr dotar
Imbued with. - Dotat de.
2. tr impregnar / amarar

IMF (International Monetary Fund)
n (m) elFMI (Fons Monetari Internacional)

imitate
v tr imitar

imitation
n
1. (f) laimitació
2. (f) lacòpia

immature
adj
immadur

immaturity
n (f) laimmaduresa

immediate
adj
immediat

immediately
adv
1. immediatament / amb immediatesa
2. tot seguit

immense
adj
immens

immensely
adv immensament

immensity
n (f) laimmensitat

immigrant
n (m / f)immigrant

immigrate
v intr immigrar

immigration
n (f) laimmigració

imminence
n (f) laimminència

imminent
adj
imminent

imminently
adv imminentment

immobile
adj
immòbil

immobility
n (f) laimmobilitat

immobilizer
n (m) l'immobilitzador

immoderate
adj
immoderat / desmesurat

immoderately
adv immoderadament / desmesuradament

immoral
adj
immoral

immorality
n (f) laimmoralitat

immorally
adv immoralment

immortal
adj
immortal

immortalise
v tr (UK) immortalitzar

immortality
n (f) laimmortalitat

immortalize
v tr immortalitzar

immune
adj

1. immune
2. immunitari

immune system
n (m) elsistema immunitari

immunisation
n (UK) (f) laimmunització

immunise
v tr (UK) immunitzar

immunity
n (f) laimmunitat

immunization
n (US) (f) laimmunització

immunize
v tr immunitzar

immunology
n (f) laimmunologia

immure
v tr (lit) recloure

immutable
adj
immutable / unchangeable

impact
n

1. (m) el[crash, blow..] impacte

1. (f) la[effect] incidència / (m) l'efecte

impaction
n (f) laimpacció

impair
v
1. tr danyar / perjudicar
2. tr empitjorar / debilitar

impairment
n (f) ladeficiència

impart
v tr comunicar

impartial
adj
imparcial

impartiality
n (f) laimparcialitat

impassioned
adj
apassionat / fervent
An impassioned speech. - Una arenga.

impassive
adj
impàvid / impassible

impatience
n
1. (f) laimpaciència
2. (f) lairritació

impatient
adj
impacient

impatiently
adv amb impaciència

impeach
v tr destituir

impeachment
n (f) ladestitució

impeccable
adj
impecable

impedance
n (f) l'impedància

impede
v tr impedir / estroncar

impediment
n

1. (m) l'impediment / entrebanc / obstacle

1. (f) ladeficiència / (m) eldefecte

impenetrable
adj

1. impenetrable
2. impenetrable / incomprensible

impenitent
adj
impenitent

imperative
adj
imperatiu
n (m) l'imperatiu

imperceptible
adj
imperceptible / insensible

imperceptibly
adv imperceptiblement

imperfect
adj
imperfecte

imperfection
n
1. (f) laimperfecció
2. (f) laimprecisió

imperial
adj
imperial

imperialism
n (m) l'imperialisme

imperialist
adj
imperialista
n (m / f)imperialista

imperialistic
adj
imperialista

imperil
v tr posar en perill / amenaçar
To be imperilled (Br.) / imperiled (Am.) by... - Estar amenaçat per... / estar sota el perill de...

imperious
adj
imperiós

impermanence
n (f) latemporalitat / fugacitat / transitorietat

impermanent
adj

1. deleble / esborradís
2. transitori / precari
3. provisional
4. temporal

impermissible
adj
impermissible

impersonate
v
1. tr imitar
2. tr encarnar el paper (de) / fer-se passar per

impersonation
n (f) laimitació

impertinence
n
1. (f) lainsolència / (f) ladescortesia

impertinent
adj
insolent / descortès

impertinently
adv insolentment / descortesament

impervious
adj

1. impassible / impàvid / immune (a)
2. impermeable

impetuous
adj
impetuós / arrauxat

impetus
n (m) l'al·licient / incentiu

impinge
v intr [~ on o upon] afectar (alguna cosa, sovint negativament) / vulnerar (drets, etc.)

impious
adj
impiu
n.b. The feminine of 'impiu' is 'impia'.

impish
adj
entremaliat / trapella / de murri

implant
v tr implantar
n (f) lapròtesi
Breast implants - Pròtesis mamàries

implantation
n (f) laimplantació

implausible
adj
inversemblant / poc creïble

implement
v tr implementar / engegar / posar en pràctica / portar a la pràctica / executar / aplicar

implementation
n
1. (f) laimplementació / (f) l'engegada / posada en pràctica / aplicació

implicate
v tr implicar / comprometre

implication
n
1. (f) laconseqüència / repercussió
2. (f) laimplicació
3. (f) lainsinuació / inferència
expr by implication
de manera indirecta / implícitament / de forma implícita

implicit
adj

1. implícit
2. total / incondicional

implicitly
adv
1. implícitament
2. sense reserves / incondicionalment

implore
v tr suplicar

imply
v
1. tr insinuar
2. tr pressuposar / sobreentendre
3. tr suposar / implicar

impolite
adj
descortès

impoliteness
n (f) ladescortesia

importance
n (f) laimportància

important
adj
important
To feel important. - Sentir-se algú.

importantly
adv important
expr more importantly...
sobretot / per sobre de tot / és més...

importer
n (m / f)importador

importunate
adj
importú

impose
v tr imposar
> impose upon
v.c. intr abusar de l'amabilitat de

imposing
adj

1. imponent
2. formidable
3. vistós

imposition
n
1. (f) laimposició
2. (m) elsacrifici

impossibility
n (f) laimpossibilitat

impossible
adj

1. impossible
2. [situation] insostenible
3. [person] insuportable
expr to make (something) impossible
impossibilitar (alguna cosa)

impossibly
adv
1. impossiblement
2. exageradament

impostor
n (m / f)impostor

impotence
n (f) laimpotència

impotent
adj
impotent

impound
v tr embargar / confiscar

impoverish
v tr empobrir

impoverished
adj
pobre / depauperat

impracticable
adj
impracticable / infactible

impractical
adj
poc pràctic

imprecise
adj
imprecís / vague

imprecision
n (f) laimprecisió

impregnable
adj

1. invulnerable
2. imbatible

impregnate
v
1. tr impregnar
2. tr fecundar

impresario
n (m / f)empresari teatral / mànager (esp. del món de l'espectacle)

impress
v
1. tr impressionar
I'm impressed. - Estic admirat / he quedat admirat.
2. tr [~ on / upon] inculcar / fer entendre / transmetre

impressed
adj
impressionat

impression
n
1. (f) laimpressió
2. (f) lasensació
I had the distinct impression that... - Em va semblar ben bé que...
3. (f) laimitació
n.b. 'Imitació' means 'impression' in the sense 'Have you seen Paul's Tony Blair impression!'

4. (f) l'empremta
n.b. 'Empremta' means 'impression' in the sense 'imprint'.

5. (m) eltiratge
n.b. 'Tiratge' means 'impression' in the sense 'print run' (e.g. 'This will be the third impression of the 1955 revised edition'.)

impressionable
adj
impressionable

Impressionism
n (m) l'impressionisme

Impressionist
adj
impressionista
n (m / f)impressionista

impressive
adj
impressionant / impactant / imponent / espectacular / sensacional / espaterrant / d'upa

impressively
adv impressionantment

imprimatur
n
1. (m) elvist-i-plau / plàcet / (f) lasanció / ratificació

imprint
n
1. (f) l'empremta
2. (m) elpeu d'impremta
3. (m) elsegell (editorial)
v tr empremtar / deixar una empremta

imprison
v tr empresonar

imprisonment
n
1. (m) l'empresonament / arrest
Life imprisonment. - Cadena perpètua.
2. (f) lareclusió

improbable
adj
poc probable / inversemblant

impromptu
adj
improvisat / sense planificació prèvia

improper
adj
impropi

improperly
adv impròpiament

improve
v
1. tr millorar
2. intr millorar
> improve upon
v.c. intr millorar

improvement
n (f) lamillora

improvidence
n (f) l'imprevisió / falta de previsió

improvident
adj
imprevisor

improvisation
n (f) laimprovisació

improvise
v
1. tr improvisar
2. intr improvisar

imprudence
n (f) laimprudència

imprudent
adj
imprudent

imprudently
adv imprudentment

impulse
n
1. (m) l'impuls
2. (f) larauxa
3. (m) l'estímul

impulsive
adj
impulsiu

impulsiveness
n (f) laimpulsivitat / rauxa

impudent
adj
impertinent

impunity
n (f) laimpunitat
expr with impunity
impunement

impure
adj
impur

in
prep
1. a
2. en
3. dins
adj
(colloq) de moda
expr be in on

1. intr tenir coneixença de
2. estar involucrat amb

inability
n (f) laincapacitat

inaccessibility
n (f) lainaccessibilitat

inaccessible
adj
inaccessible

inaccuracy
n (f) laimprecisió / inexactitud

inaccurate
adj
imprecís

inactive
adj
inactiu

inactivity
n (f) lainactivitat

inadequacy
n
1. (f) laincompetència / ineptitud
2. (f) lafalta de preparació / falta de destresa
3. (f) lamancança

inadequate
adj

1. inadequat / deficient
2. incompetent / incapaç

inadmissible
adj
inadmissible / improcedent

inadvertent
adj
involuntari / accidental

inadvertently
adv involuntàriament / sense voler / accidentalment

inalienable
adj
inalienable
expr inalienable rights
(m pl.) elsdrets inalienables

inane
adj
estúpid / idiota / banal / frívol

inanely
adv estúpidament

inanimate
adj
inanimat

inanition
n (f) lainanició

inanity
n banalitat / frivolitat

inappetence
n (f) lainapetència

inapplicable
adj
inaplicable

inappreciable
adj
inapreciable

inappropriate
adj
inapropiat / fora de lloc

inasmuch as
conj més que més

inaugural
adj
inaugural
expr inaugural address
(m) eldiscurs d'investidura / discurs de presa de possessió

inaugurate
v tr inaugurar / instaurar

inauguration
n
1. (f) lainauguració / investidura / (f) lapresa de possessió

inauspicious
adj
poc propici / desfavorable / de mal auguri / de mal averany

inborn
adj
innat

inbound
adj
entrant

inbox
n (f) lasafata d'entrada[Termcat]

Inca
n (m / f)inca

Incaic
adj
incaic

incalculable
adj

1. incalculable
n.b. 'Incalculable' means 'incalculable' in the sense 'impossible to calculate / too large / too many to calculate'.

2. imprevisible
n.b. 'Imprevisible' means 'incalculable' in the sense 'impossible to foresee'.

Incan
adj
inca

incandescent
adj
incandescent

incapability
n (f) laincapacitat

incapable
adj
incapaç
To be incapable of (doing something). - No estar en conditions de (fer una cosa).

incapacitate
v tr incapacitar

incapacitated
adj
incapacitat

incapacity
n
1. (f) laincapacitat
2. (f) laincapacitat / ineptitud / incompetència

incarcerate
v tr empresonar

incarceration
n (m) l'empresonament

incautious
adj
incaut

incendiary
adj

1. incendiari
2. [fig.] incendiari / provocador / burxeta
n (m) l'incendiari
expr incendiary device
(m) l'incendiari

incense
v tr enfurir / irritar / indignar
n (m) l'encens

incensed
adj
furiós

incentive
n (m) l'incentiu
There is every incentive to... - Tot convida a...

inception
n (m) elcomençament

incessant
adj
incessant

incest
n (m) l'incest

incestuous
adj
incestuós

inch
n (f) lapolzada

inchoate
adj
incipient / immadur

incidence
n (f) laincidència

incident
n (m) l'incident

incidental
adj
secundari
expr incidental expenses

incinerate
v tr incinerar

incineration
n (f) laincineració

incinerator
n
1. (m) l'incinerador
n.b. 'Incinerador' refers to the oven in which things are incinerated.

2. (f) l'incineradora
n.b. 'Incineradora' or 'planta incineradora' refers to the actual plant where things are incinerated.

incipient
adj
incipient

incision
n (f) laincisió

incisive
adj
incisiu / punxant / mordaç / penetrant

incisor
n
1. (f) laincisiva / (f) ladent incisiva

incivility
n (f) laincivilitat

inclement
adj
inclement

inclination
n
1. (f) lainclinació / (f) lapropensió / tendència
2. (m) elcoster / pendent
3. (f) la[of the head] inclinació

incline
n (m) elpendent

include
v
1. tr incloure
2. tr incorporar
3. tr englobar
Including... - Comptant(-hi)... / incloent-hi...

inclusive
adj
inclusiu
From the 24th to the 30th of December, inclusive - Del 24 al 30 de desembre, inclusivament

incognito
adv d'incògnit
adj
incògnit

incoherence
n (f) laincoherència

incoherent
adj
incoherent

income
n
1. (m pl.) elsingressos
2. (f) larenda
expr income tax
(m) l'impost sobre la renda

incoming
adj
entrant / d'entrada

incomparable
adj
incomparable

incompatible
adj
incompatible

incompetence
n (f) laincompetència

incompetent
adj
incompetent

incomplete
adj
incomplet

incompletely
adv incompletament

incomprehensibility
n (f) laincomprensibilitat

incomprehensible
adj
incomprensible / inintel·ligible

incomprehensibly
adv amb incomprensió

inconceivable
adj
inconcebible

inconclusive
adj
inconclús / ambigu / indefinit

incongruity
n (f) laincongruència

incongruous
adj
incongruent

incongruously
adv incongruentment

inconsequential
adj
de poca importància / irrellevant / intranscendent

inconsiderable
adj
nimi / insignificant / intranscendent

inconsiderate
adj
desconsiderat

inconsiderately
adv desconsideradament / sense consideració

inconsistent
adj

1. contraposat / contradictori
2. voluble
3. irregular / desigual

inconsolable
adj
desconsolat

inconsolably
adv desconsoladament

inconstancy
n
1. (f) lainconstància / (f) lavolubilitat / capritxositat

inconstant
adj
inconstant / voluble / capritxós

incontestable
adj
incontestable / indiscutible

incontestably
adv incontestablement / indisputiblement

incontinence
n (f) laincontinència

incontinent
adj
incontinent

incontrollable
adj
incontrolable

inconvenience
n
1. (m) l'inconvenient / (f) lamolèstia / (f) lainconveniència

inconvenient
adj
inoportú / inconvenient

incoordination
n (f) laincoordinació

incorporate
v
1. tr incorporar
2. tr fundar

incorporation
n
1. (f) laincorporació
2. (f) lafundació

incorrect
adj
incorrecte

incorrectly
adv incorrectament

incorrigible
adj
incorregible
You're incorrigible! - No tens remei!

increase
v
1. tr incrementar / augmentar / fer pujar
2. intr incrementar-se / augmentar-se / pujar-se
3. tr redoblar
n.b. 'Redoblar' means 'to increase' in the sense 'to intensify / to step up'.

n
1. (m) l'augment / increment / (f) lapujada
expr to be on the increase
anar a més

increasingly
adv cada cop més / cada vegada més

incredible
adj
increïble

incredibly
adv
1. increïblement
2. encara que sembli mentida

incredulity
n (f) laincredulitat

incredulous
adj
incrèdul

incredulously
adv amb incredulitat

increment
n (m) l'increment

incriminate
v tr incriminar

incubate
v tr incubar

incubation
n (f) laincubació

incubator
n (f) laincubadora

inculcate
v tr inculcar

incumbent
n (m / f)titular (d'un càrrec)
adj
(before noun) titular (d'un càrrec) / del govern / en el govern
The incumbent party - El partit en el govern
The incumbent president - El president titular

incurable
adj
incurable

incursion
n (f) laincursió

indecency
n (f) laindecència

indecent
adj
indecent

indecision
n (f) laindecisió

indecisive
adj
indecís

indeed
adv de fet / en efecte / efectivament
Yes indeed. - Sí, i tant.
No indeed. - No, i ara.
excl estic d'acord

indefatigable
adj
infatigable / incansable

indefensible
adj
indefensable

indefinite
adj
indefinit
expr indefinite article
(m) l'article indefinit

indefinitely
adv indefinidament / de forma indefinida / de manera indefinida

indehiscent
adj
indehiscent

indelible
adj
indeleble
Indelible ink - Tinta indeleble

indemnify
v tr indemnitzar

indemnity
n (f) laindemnització

indent
v tr sagnar
n

1. (m) elsagnat

1. (f) lacomanda / (m) l'encàrrec

indentation
n
1. (f) l'osca
2. (f) lamarca / empremta
3. (m) elsagnat

indented
adj
[coastline] retallat

indenter
n (m) elpenetrador

indenture
n (m) el[en el passat] contracte d'aprenentatge

independence
n (f) laindependència

independent
adj

1. independent
2. imparcial

independently
adv independentment

indescribable
adj
indescriptible / inenarrable

indescribably
adv indescriptiblement

indestructibility
n (f) laindestructibilitat

indestructible
adj
indestructible

index
n
1. (m) l'índex
2. (m) elrepertori
expr index card
(f) lafitxa
expr index finger
(m) l'índex

India
n (f) laÍndia

Indian
n
1. (m / f)indi
2. (UK) (colloq) [FOOD] (m) elmenjar indi
adj
indi
expr Indian Ocean
(m) l'Oceà Índic

indicate
v
1. tr indicar / assenyalar
2. tr mostrar / manifestar
3. tr fer un gest (a algú perquè faci alguna cosa)
4. tr indicar / ésser indici (o signe) de
5. intr (UK) posar l'intermitent

indication
n
1. (m) l'indici
2. (f) laindicació

indicative
adj
indicatiu
n (m) l'indicatiu

indifference
n (f) laindiferència

indifferent
adj

1. indiferent / apàtic / displicent
2. mediocre

indifferently
adv amb indiferència

indigenous
adj
indígena

indigent
adj
indigent
n (m / f)indigent

indigestible
adj
indigerible

indigestion
n (f) laindigestió

indignant
adj
indignat

indignation
n (f) laindignació

indignity
n (f) laindignitat / humiliació

indigo
n
1. (m) l'indi
n.b. 'Indi' can mean either the colour on the electromagnetic spectrum or 'indigo dye'.

2. (m) l'anyil
n.b. 'Anyil' means either 'indigo dye' or the 'indigo plant'.

indirect
adj
indirecte

indirectly
adv indirectament

indiscreet
adj
indiscret

indiscretion
n (f) laindiscreció

indiscriminate
adj
indiscriminat

indiscriminately
adv indiscriminadament / a tort i a dret / de qualsevol manera

indispensable
adj
indispensable

indisputable
adj
indiscutible

indisputably
adv indiscutiblement

indistinct
adj
indistint

indistinctly
adv indistintament

indistinguishable
adj
indistingible

indium
n (m) l'indi

individual
adj
individual / separat / particular
n
1. (m) l'individu / (f) lapersona

individualism
n (m) l'individualisme

individuality
n (f) laindividualitat

individually
adv individualment

indivisible
adj
indivisible

Indo-China
n (f) laIndo-Xina

indoctrinate
v tr adoctrinar

indoctrination
n (m) l'adoctrinament

Indo-European
adj
indoeuropeu

indolent
adj
indolent / mandrós

indomitable
adj
indomable / indòmit

Indonesia
n (f) laIndonèsia

Indonesian
adj
indonesi
n (m / f)indonesi

indoor
adj

1. interior
2. [SPORT] en (or de) pista coberta
expr indoor football
(m) elfutbol sala
expr indoor pool
(f) lapiscina coberta
expr indoor season
(f) latemporada en (or de) pista coberta

indoors
adv dins una casa o un edifici, a l'aire tancat / entre quatre parets
expr her indoors
(UK) (colloq) dona / muller / companya sentimental

indubitable
adj
indubtable / indiscutible

indubitably
adv indubtablement / indiscutiblement

induce
v
1. tr induir / persuadir
2. tr produir / causar
3. tr [a birth] induir / provocar

induction
n
1. (f) lainducció
2. [WORK] (f) l'acollida

indulge
v
1. tr satisfer
2. tr consentir / concedir / fer content

indulgence
n
1. (f) laindulgència
2. (f) laconcessió

indulgent
adj
indulgent / obsequiós

industrial
adj
industrial
expr industrial estate
(m) elnucli industrial
expr industrial revolution
(f) larevolució industrial

industrialisation
n (UK) (f) laindustrialització

industrialised
adj
(UK) industrialitzat

industrialist
n (m) elmagnat dels negocis

industrialization
n industrialització

industrialized
adj
industrialitzat

industrious
adj
treballador / diligent / tenaç

industriously
adv amb aplicació / amb assiduïtat / amb tenacitat

industry
n (f) laindústria

Indy air
n [SPORT] (m) l'indi[Termcat]

ineffable
adj
inefable

ineffective
adj
ineficaç / inútil / com si no hi fos

ineffectively
adv ineficaçment / infructuosament / inútilment

ineffectiveness
n (f) laineficàcia

ineffectual
adj
ineficaç / inútil

inefficient
adj
ineficaç / ineficient

inefficiently
adv ineficaçment

ineligible
adj
inelegible

inept
adj
inepte

ineptitude
n (f) laineptitud

inequality
n (f) ladesigualtat

inequitable
adj
inequitatiu / inequitable

ineradicable
adj
inextirpable / imborrable

inerrant
adj
inerrant

inert
adj
inert
expr inert gas
(m) elgas inert

inertia
n
1. (f) lainèrcia / (f) l'apatia / (m) l'ensopiment

inescapable
adj
ineludible / inesquivable / indefugible / inevitable

inescapably
adv ineludiblement

inestimable
adj
inestimable / inapreciable

inevitability
n
1. (f) lafatalitat
2. (m) l'inevitable

inevitable
adj
inevitable

inevitably
adv inevitablement / com no podia ser d'una altra manera...

inexcusable
adj
inexcusable / imperdonable
It's inexcusable. - No té perdó.

inexcusably
adv inexcusablement / imperdonablement / irremissiblement

inexhaustible
adj
inesgotable / inexhaurible

inexorable
adj
inexorable

inexpensive
adj
barat

inexperience
n (f) lainexperiència

inexperienced
adj
novell

inexpert
adj
inexpert

inexplicable
adj
inexplicable

inexplicably
adv inexplicablement

infallibility
n (f) lainfal·libilitat

infallible
adj
infal·lible

infallibly
adv indefectiblement

infamous
adj
tristament famós / pèrfid / malvat

infancy
n (f) lainfància / infantesa

infant
n
1. (f) lacriatura
2. (m) l'infant

infanticide
n (m) l'infanticidi

infantile
adj
infantil

infarction
n (m) l'infart
expr myocardial infarction
(m) l'infart de miocardi

infatuation
n (m) l'enamoriscament / encapritxament

in favor of
expr
(US) partidari (de)

infect
v tr contagiar / infectar

infection
n (f) lainfecció

infectious
adj
infecciós / contagiós / encomanadís

infelicitous
adj
inapropiat / desafortunat

inferiority
n (f) lainferioritat
expr inferiority complex
(m) elcomplex d'inferioritat

infertility
n (f) lainfertilitat

infidelity
n (f) lainfidelitat

infield
n (m) elcamp interior

infielder
n (m) l'interior / campista interior

infighting
n (f pl.) leslluites internes

infiltrate
v tr infiltrar

infinite
adj
infinit

infinitely
adv infinitament

infinitesimal
adj
infinitesimal / minúscul / insignificant

infirmary
n (f) lainfermeria

inflame
v
1. tr encendre / enardir
2. tr exacerbar / agreujar

inflammable
adj

1. inflamable
2. explosiu
3. ardent

inflammation
n (f) lainflamació

inflammatory
adj

1. inflamatori
2. incendiari

inflatable
adj
inflable
n (m) l'inflable
Inflatable rentals. - Lloguer d'inflables.

inflate
v
1. tr inflar
2. tr [FIN] provocar inflació

inflation
n (f) lainflació

inflationary
adj
inflacionari / inflacionista

inflection
n
1. (f) l'inflexió
2. (f) laflexió

inflexible
adj
inflexible / rígid

inflexibility
n (f) lainflexibilitat

inflexion
n
1. (f) l'inflexió
2. (f) laflexió

inflict
v tr infligir

inflorescence
n (f) lainflorescència

inflorescent
adj
inflorescent

influence
v tr influir
To influence favourably. - Disposar favorablement.
To influence events. - Influir sobre el curs dels esdeveniments.
n (f) lainfluència

influential
adj
influent

influenza
n
1. (f) lainfluença / (f) lagrip

info
abbrev (f) lainfo

infomercial
n (m) elpublireportatge

inform
v tr informar
> inform on
v.c. intr denunciar / delatar

informal
adj
natural / senzill / informal
n.b. The Catalan word 'informal' can mean 'informal' but also 'unreliable'.

expr informal economy
(f) l'economia submergida

information
n (f) lainformació
expr Information Society
(f) laSocietat de la Informació[Termcat]
expr information superhighway
(f) l'autopista de la informació / infopista[Termcat]
expr contact information
(f pl.) lessenyes (personals) / dades (personals)
expr for your information...

1. a títol informatiu
2. sàpigues (que...)

informative
adj

1. informatiu
2. orientador

informed
adj
[decision] fonamentat

informer
n (m / f)confident / delator

infrared
adj
infraroig

infrastructure
n (f) lainfraestructura

infrequent
adj
infreqüent / poc freqüent

infringe
v
1. tr infringir / trepitjar / conculcar
2. intr [~ on / upon] infringir / trepitjar / conculcar

infringement
n
1. (f) lainfracció / (f) laviolació
1. (f) lainfracció / (f) lafalta

infuriate
v tr irritar / enfurismar / desesperar / posar negre

infuriating
adj
irritant / desesperant / exasperant
She's an infuriating child this one. - Aquesta nena fa posar negre.

ingenious
adj
enginyós

ingeniously
adv enginyosament

ingenuity
n (m) l'enginy

ingenuous
adj
ingenu / càndid
Some of the dramas are ingenuous rather than ingenious - Alguns dels drames són ingenus més que no pas enginyosos

ingenuousness
n
1. (f) laingenuïtat / (f) lacandidesa

ingest
v tr ingerir

ingot
n (m) ellingot

ingratiate
v tr [~ yourself with somebody] congraciar-se (amb algú) / captar la gràcia (d'algú) / captar el favor (d'algú)

ingratiating
adj
conciliador

ingredient
n (m) l'ingredient

inhabit
v tr habitar

inhabitable
adj
habitable

inhabitant
n (m / f)habitant / ocupant

inhalation
n (f) lainhalació

inhale
v
1. intr inhalar / respirar
2. tr empassar (el fum d'una cigarreta)

inhaler
n (m) l'inhalador / nebulitzador

inherent
adj
inherent / implícit

inherently
adv inherentment

inherit
v tr heretar

inheritance
n
1. (f) l'herència
2. (m) elpatrimoni

inhibit
v tr inhibir

inhibition
n (f) lainhibició

inhibitor
n (m) l'inhibidor

inhospitable
adj

1. inhòspit
2. inhospitalari

in-house
adj
a l'empresa
expr in-house training
(f) laformació a l'empresa

inhuman
adj
inhumà
It's inhuman! - Això és una crueltat!

inhumanity
n
1. (f) lainhumanitat
2. (f) l'atrocitat / crueltat

inimical
adj

1. advers / contrari / desfavorable
2. hostil

iniquity
n (f) lainiquitat

initial
adj
inicial
n
1. (m) l'inicial / (f) lasigla

initialize
v tr [IT] inicialitzar[Termcat]

initially
adv inicialment / al principi / al començament

initiate
v
1. tr iniciar
2. tr [project] engegar
3. tr [legal proceedings] posar (un plet)

initiative
n (f) lainiciativa
expr to take the initiative
prendre (o dur) la iniciativa

injunction
n
1. (m) elrequeriment (judicial)
2. (f) laintimació

injure
v tr lesionar

injured
adj

1. ferit
2. [SPORT] lesionat

injurious
adj
lesiu / perjudicial

injury
n (f) lalesió
expr injury time
(m) eltemps de descompte

injustice
n (f) lainjustícia

ink
n (f) latinta
expr ink cartridge
(m) elcartutx de tinta[Termcat]

inkling
n (f) lasospita
expr to have an inkling of
pressentir / veure a venir
expr to not have an inkling
no tenir ni la més remota idea
Paul has no inkling of what is going on. - Paul no té ni la més remota idea del que passa.

inland
adv terra endins / cap a l'interior
adj
de l'interior / interior

inline skates
n (m pl.) elspatins en línia

inmate
n (m / f)pres / intern / presoner / reclús

inmost
adj
recòndit

inn
n (f) lafonda

innate
adj
innat / natiu

inner
adj

1. interior
2. íntim
n.b. 'íntim' means 'inner' in the sense 'private / secret' (i.e. 'his inner feelings / his inner faith').

expr inner circle
(m) elcercle íntim / cercle dominant
expr inner sanctum
(m) elsantuari / santuari íntim

innermost
adj

1. recòndit / més íntim
2. més central

innit
abbrev (slang) oi? / eh?

innocence
n (f) lainnocència

innocent
adj
innocent

innocently
adv innocentment

innovate
v intr innovar

innovation
n (f) lainnovació

innovative
adj
innovador

innuendo
n (f) lainsinuació / indirecta

innumerable
adj
innombrable

innumeracy
n (f) laincompetència en matemàtiques / incompetència en càlcul aritmètic

inoculate
v tr inocular

inoculation
n (f) l'inoculació

inordinate
adj
desorbitant / excessiu

inordinately
adv immensament / extremament

inorganic
adj
inorgànic

input
n
1. [IT] (f) l'entrada (de dades)
2. (f) l'aportació / participació / contribució / col·laboració
v tr [IT] entrar / introduir
expr input device
(m) elperifèric d'entrada

inquest
n (f) lainvestigació (forense)

inquire
v
1. intr (US) demanar / sol·licitar informació (sobre)
2. tr (US) preguntar
> inquire into
v.c. intr investigar / indagar

inquiry
n
1. (US) (f) lainvestigació
2. (US) (f) lapetició d'informació / sol·licitud d'informació / demanda d'informació
expr to make inquiries
indagar

Inquisition
n (f) laInquisició

insane
adj
insà / malsà / boig
It's insane. - És una insensatesa.

insanity
n
1. (f) lainsanitat / (f) labogueria
2. (f) l'alienació mental

insatiable
adj
insaciable

inscribe
v tr inscriure

inscription
n (f) lainscripció

inscrutable
adj
inescrutable / impenetrable

inseam
n (m) eltir de l'entrecuix

insect
n (m) l'insecte

insecticide
n (m) l'insecticida

insecure
adj

1. insegur de si mateix
2. insegur

insecurity
n (f) lainseguretat
expr job insecurity
(f) laprecarietat laboral

insemination
n (f) lainseminació
expr artificial insemination
(f) lainseminació artificial

insensibility
n
1. (f) lainsensibilitat
2. (f) lainconsciència

insensible
adj

1. insensible
2. inconscient

insensitive
adj
insensible

insentience
n (f) lainsensibilitat

insentient
adj
insensible

inseparable
adj
inseparable

insert
v tr inserir / introduir / ficar
n (m) l'encartament

insertion
n
1. (f) lainserció / (f) l'addició / (m) l'afegitó / afegiment

inside
prep dins de
adv a dins / endins
adj

1. interior / intern
2. [information] de primera mà
n
1. (m) l'interior
2. (f pl.) lesentranyes
expr to turn inside out

1. girarl del revés
2. [fig.] capgirar

insider
n
1. (m / f)contacte / (f) lafont ben informada / font (d'informació) fidedigna
expr insider trading
(m) eltràfic d'influències / abús d'informació privilegiada

insidious
adj
insidiós

insight
n

1. (f) lacomprensió

1. (f) laintuïció / (f) lavista
expr to gain (o get) an insight into (something)
fer-se una idea d'(alguna cosa)
expr to give an insight into (something)
ajudar a comprendre

insignia
n
1. (f) lainsígnia / (f) l'ensenya

insignificant
adj
insignificant / nimi

insincere
adj
poc sincer

insincerely
adv amb poca sinceritat

insincerity
n (f) lafalta de sinceritat

insinuate
v intr insinuar
To insinuate yourself into. - Introduir-se en / fer-se un lloc en.

insinuation
n (f) lainsinuació

insipid
adj

1. [tasteless] insípid / fat
2. [dull] mediocre / gris

insipidity
n
1. (f) la[tastlessness] insipidesa / insipiditat
2. (m) el[dullness] grisor

insist
v intr insistir
> insist on
v.c. intr exigir / instar / insistir en
> insist upon
v.c. intr exigir / instar / insistir en

insistence
n
1. (f) lainsistència
2. (f) lainstància

insistent
adj
insistent

in situ
adv in situ

insolation
n (m) l'assolellament

insolence
n (f) lainsolència

insolent
adj
insolent

insoluble
adj
insoluble

insolvency
n (f) lainsolvència

insolvent
adj
insolvent

insomnia
n (m) l'insomni / desvetllament

inspect
v
1. tr inspeccionar
2. tr analitzar

inspection
n
1. (f) lainspecció
2. (f) laressenya

inspector
n (m / f)inspector

inspiration
n
1. (f) lainspiració
2. (f) larevelació (divina)

inspirational
adj
edificant / encoratjador

inspire
v tr inspirar / entusiasmar / suscitar / estimular / motivar
To inspire envy. - Suscitar l'enveja.
An artist inspired by... - Un artista inspirat per...

inspiring
adj
inspirador / edificant / encoratjador / estimulant / motivador

instability
n (f) lainestabilitat

install
v tr instal·lar[Termcat]

installation
n (f) lainstal·lació

installer
n (m / f)instal·lador

installment
n
1. (US) (m) ellliurament
2. (US) (m) l'episodi
n.b. 'Episodi' means 'installment' in the sense 'episode' ('installment of a television series').

expr pay by (o in) installments
pagar a terminis

instalment
n
1. (UK) (m) ellliurament
2. (UK) (m) l'episodi
n.b. 'Episodi' means 'instalment' in the sense 'episode' ('instalment of a television series').

expr to pay by (o in) instalments
pagar a terminis

instance
n
1. (m) elcas
2. (f) lainstància
expr for instance
per exemple

instant
adj
instantani
n (m) l'instant
expr instant messaging
(f) lamissatgeria instantània

instantaneous
adj
instantani

instantiate
v tr instanciar[Termcat]

instantly
adv de seguida

instead
adv més aviat / en canvi / en comptes d'això / en lloc d'això
To want ... instead. - Estimar-se més ...
expr instead of
en comptes de / en lloc de

instep
n (f) l'empenya

instigate
v tr promoure

instinct
n
1. (m) l'instint
2. (f) laintuïció / inclinació
My instinct is to... - Tinc tirada a...

instinctive
adj
instintiu

instinctively
adv instintivament

institute
n (m) l'institut
v tr implantar / aplicar

institution
n
1. (f) lainstitució / (f) l'entitat / entitat cívica

institutional
adj
institucional

institutionalised
adj
(UK) internat (un vell en una residència) / ingressat (un malalt mental) / sota custòdia (un nen)

institutionalized
adj
internat (un vell en una residència) / ingressat (un malalt mental) / sota custòdia (un nen)

instruct
v tr instruir
expr as instructed
seguint les indicacions / fent tal com t'indica

instruction
n (f) lainstrucció
Basic instruction. - Les nocions bàsiques / els rudiments (d'una disciplina, etc.)

instructive
adj

1. instructiu / alliçonador
2. il·luminador

instructor
n
1. (m / f)instructor
2. (m / f)monitor
Ski instructor. - Monitor d'esquí.

instrument
n
1. (m) l'instrument
2. (m) l'utensili
expr instrument panel
(m) elquadre de comandament
expr musical instrument
(m) l'instrument de música
expr percussion instrument
(m) l'instrument de percussió
expr string(ed) instrument
(m) l'instrument de corda
expr wind instrument
(m) l'instrument de vent
expr woodwind instrument
(m) l'instrument de vent de fusta

instrumental
adj

1. [MUSIC] instrumental
2. decisiu
n (f) lapeça instrumental

instrumentalist
n (m / f)instrumentista

insufferable
adj
insofrible / insuportable / inaguantable

insufferably
adv tremendament / terriblement

insufficiency
n (f) lainsuficiència

insufficient
adj
insuficient

insufficiently
adv insuficientment

insulate
v tr aïllar

insulation
n
1. (m) l'aïllament
2. (m) el(material) aïllant

insulin
n (f) lainsulina

insult
n
1. (m) l'insult
2. (m) l'ultratge
v tr insultar

insulting
adj
insultant

insupportable
adj
insuportable / intolerable

insurance
n
1. (f) l'assegurança
2. (before noun) assegurador

insure
v tr assegurar

insurgency
n
1. (f) lainsurgència / insurrecció / (f) lasublevació

insurgent
n (m / f)insurgent / insurrecte
adj
insurgent / insurrecte

insurmountable
adj
insuperable

insurrection
n (f) lainsurrecció

insurrectionary
adj
insurrecte / insurreccional

insurrectionist
n (m / f)insurrecte

intact
adj
intacte

intake
n
1. (f) laingestió / (m) elconsum
2. (f) lainspiració / inhalació
3. (f) l'entrada
4. (f) lamatrícula

integer
n (m) l'enter

integrate
v tr integrar

integrated
adj
integrat

integration
n (f) laintegració

integrity
n (f) laintegritat

intellect
n (m) l'intel·lecte

intellectual
adj
intel·lectual
n (m / f)intel·lectual

intellectually
adv intel·lectualment

intelligence
n (f) laintel·ligència
(To be) of low intelligence. - (Ser) curt d'enteniment.
expr intelligence agency
(m pl.) elsserveis d'intel·ligència

intelligent
adj
intel·ligent

intelligently
adv intel·ligentment

intelligentsia
n
1. (f) laintel·lectualitat / (m) l'elit intel·lectual

intelligibility
n (f) laintel·ligibilitat

intelligible
adj
intel·ligible

intemperate
adj
intemperat / immoderat

intend
v tr pretendre / intentar
n.b. With the meaning 'intend', 'pretendre' is used in the present tense and 'intentar' in the future tense (e.g. 'A aquest assaig pretenc / intentaré explorar les nocions d'identitat' OR 'Kofi Annan ha anunciat avui que pretén / intentarà augmentar el nombre de membres de les Nacions Unidas a l'Iraq'.)

intended
adj
desitjat / previst
n (colloq) (m / f)promès / promesa

intense
adj

1. intens
2. [love] apassionat

intensify
v
1. tr intensificar / accentuar
2. tr aguditzar
3. tr redoblar
4. intr intensificar-se / accentuar-se
5. intr aguditzar-se

intensity
n

1. (f) laintensitat
2. (f) lavivor
3. (f) lavehemència / passió
4. (m) eldesfici / desassossec

1. (m) eltràfec / (f) l'activitat frenètica

intensive
adj
intensiu
expr intensive care
(f) launitat de cures intensives

intent
adj

1. [~ on or upon] decidit a / resolt a / determinat a
2. [~ on] concentrat en / absort en
n
1. (m) elpropòsit / (f) laintenció
expr to all intents and purposes
a la pràctica / a tots els efectes

intention
n
1. (m) elpropòsit / (f) laintenció
expr the road to hell is paved with good intentions
de bones intencions, l'infern n'és ple

intentional
adj
intencionat

intentionally
adv intencionadament

inter
v tr inhumar

interact
v intr interaccionar / relacionar-se

interaction
n (f) lainteracció

interactive
adj
interactiu

interactively
adv interactivament

intercept
v tr interceptar

interception
n (f) laintercepció

interchangeable
adj
intercanviable

intercity
adj
(before noun) interurbà
n (m) eltren interurbà

intercom
n (m) l'intercomunicador / intèrfon

intercontinental
adj
intercontinental

intercourse
n (m) elcoit

intercurrent
adj
intercurrent

interdisciplinary
adj
interdisciplinari

interest
v tr interessar
n (m) l'interès
expr interest group
(m) elgrup de presió / lobby
expr to be interested in (music)
tenir interès per la música / tenir afició per la música
expr in (someone's) best interest
pel (seu) propi bé / el més convenient (per a algú)

interested
adj
interessat

interesting
adj
interessant
It is interesting to note ... - Recordem ... / cal no oblidar ... / convé destacar ... / és digne d'esment ... / val la pena esmentar ...

interestingly
adv curiosament
expr interestingly enough
curiosament ... / cosa curiosa ...

interface
n (f) lainterfície[Termcat]

interfere
v
1. intr interferir
2. intr complicar / entrebancar / obstaculitzar / dificultar / posar entrebancs (a)
3. intr alterar / afectar
4. intr immiscir-se
> interfere with
v.c.
1. intr enredar (modificar barroerament) / desgavellar
2. intr repercutir (en) / influir negativament (en)

interference
n (f) lainterferència

interim
adj
interí
expr interim agreement
(m) l'acord provisional
expr in the interim
en l'endemig

interior
adj
interior
expr interior design
(m) l'interiorisme
expr interior designer
(m / f)interiorista

interjection
n (f) lainterjecció

interlibrary loan
n (m) elpréstec interbibliotecari

interlinked
adj
interrelacionat / interdependent

interlocutor
n (m / f)interlocutor

interlude
n (m) l'entremès

intermarry
v intr entroncar / emparentar

intermediary
n (m / f)intermediari / tercer

intermediate
adj

1. intermedi
2. transitori

interment
n (f) lainhumació

interminable
adj
interminable / inacabable

interminably
adv interminablement

intermingling
n
1. (f) lainterrelació
2. (f) lacombinació
3. (m) elmestissatge

intermission
n (m) l'entreacte

intern
n (f) lapersona en pràctiques

internal
adj

1. intern
2. interior

internalise
v tr (UK) interioritzar / assimilar

internalize
v tr interioritzar / assimilar

internally
adv internament

international
adj
internacional

internecine
adj
intestí

Internet
n Internet[Termcat]
expr Internet café
(m) elcibercafè
expr Internet address
(f) l'adreça d'Internet[Termcat]
expr Internet user
(m / f)internauta[Termcat]

internship
n (US) (f pl.) lespràctiques[Termcat]

interoperability
n (f) lainteroperabilitat

interplanetary
adj
interplanetari

interplay
n (f) lainteracció

interpolate
v tr interpolar

interpolation
n (f) lainterpolació

interpret
v
1. tr traduir
2. tr interpretar
3. intr fer d'intèrpret

interpreter
n (m / f)intèrpret

interrelatedness
n (f) lainterrelació

interrogate
v
1. tr interrogar / fer preguntes
2. tr [tech.] estudiar / explorar

interrogation
n
1. (m) l'interrogatori
2. (f) lainterrogació

interrupt
v tr interrompre

interruption
n (f) lainterrupció

intersect
v
1. tr tallar / creuar
2. intr tallar-se / creuar-se / encreuar-se

intersperse
v tr intercalar

intertropical
adj
intertropical
Intertropical convergence zone (ITCZ) - Zona de convergència intertropical (ZCIT)

interval
n
1. (m) l'intermedi
n.b. 'Intermedi' means 'interval' in the sense 'short period of time between two acts of a play / two halves of a film, etc...'

2. (m) l'interval

intervene
v intr intercedir (prop d'algú) / intervenir

intervening
adj
intermedi
The intervening twenty-eight days. - L'interval de vint-i-vuit dies / aquell intervall de vint-i-vuit dies.

intervention
n (f) laintervenció

interview
v tr fer una entrevista a / entrevistar
n (f) l'entrevista
An interview with (Bill Clinton) - Una entrevista a / amb (Bill Clinton)

interviewer
n (m / f)entrevistador

intestinal
adj
intestinal
expr intestinal flora
(f) laflora intestinal

intestine
n (m) l'intestí
expr large intestine
(m) l'intestí gros
expr small intestine
(m) l'intestí prim

in the meantime
adv mentrestant

intimacy
n (f) laintimitat

intimate
adj
íntim
n (m / f)íntim
v tr insinuar

intimately
adv íntimament

intimates
n (US) (f) laroba interior de dona

intimidate
v tr intimidar

intimidating
adj
intimidatori / intimidador

intimidation
n (f) laintimidació

intimidatory
adj
intimidatori / intimidador

into
prep dins / a

intolerable
adj
intolerable / insofrible / insuportable / inaguantable

intolerance
n (f) laintolerància

intolerant
adj
intolerant

intone
v tr entonar

intramuscular
adj
intramuscular

intranquil
adj
restless

intransigence
n (f) laintransigència

intransigent
adj
intransigent

intransitive
adj
intransitiu

intravenous
adj
intravenós

in tray
n (f) lasafata d'entrada

intrepid
adj
intrèpid

intricacy
n (f) lacomplexitat / complicació

intricate
adj
intricat

intrigue
n (f) laintriga
v tr intrigar

intriguing
adj
intrigant

intrinsic
adj
intrínsec

introduce
v
1. tr introduir
2. tr presentar

introduction
n
1. (f) laintroducció
2. (f) lainiciació
3. (f) lapresentació

introductory
adj
introductori

intron
n (m) l'intró

introspection
n (f) laintrospecció

introspective
adj
introspectiu

introvert
n (m / f)introvertit

introverted
adj
introvertit

intrusion
n
1. (f) laintrusió
2. (f) lairrupció

intuit
v tr intuir

intuition
n (f) laintuïció

intuitive
adj
intuïtiu

inundate
v tr inundar

inure
v
1. tr [~ somebody to something] acostumar / habituar / avesar (algú a alguna cosa)
2. tr [~ yourself to something] acostumar-se / habituar-se / avesar-se (a alguna cosa)

invade
v tr envair

invader
n (m / f)invasor

invalid
adj
invàlid

invalidate
v tr invalidar

invalidity
n (f) lainvalidesa

invaluable
adj

1. inestimable
2. incalculable

invariable
adj
invariable

invasion
n (f) lainvasió

invasive
adj
invasiu

invective
n (f) lainvectiva

invent
v tr inventar

invention
n
1. (f) lainvenció
2. (m) l'invent

inventive
adj
enginyós / inventiu

inventiveness
n (m) l'enginy

inventor
n (m / f)inventor

inventory
n
1. (m) l'inventari
2. (US) (m) l'estoc
n.b. 'Estoc' means 'inventory' in the sense 'stock' (all the goods in a warehouse / store).

inverse
adj
invers

invert
v tr invertir
n (m) l'invertebrat

invertebrate
n (m) l'invertebrat

inverted commas
n (UK) (f pl.) lescometes

invest
v
1. tr [FIN] invertir / esmerçar
2. tr [~ in] esmerçar (confiança) en
The African-American community had been invested in the Clintons. - La comunitat afro-americana havia esmerçat la seva confiança en els Clinton.
I am invested in your well-being. - M'interessa (o estic implicat en) el teu benestar.

investigate
v
1. tr investigar
2. tr indagar / fer indagacions (sobre algú)
3. intr investigar

investigation
n
1. (f) lainvestigació
2. (f) laindagació
3. (f) lainquisició

investigative
adj
investigador / d'investigació
expr investigative journalism
(m) elperiodisme d'investigació

investigator
n (m / f)investigador

investiture
n (f) lainvestidura

investment
n (f) lainversió
expr investment firm
(f) l'entitat financera

investor
n (m / f)inversor

inveterate
adj
inveterat

invincibility
n (f) lainvencibilitat

invincible
adj
invencible / inexpugnable

invisibility
n (f) lainvisibilitat

invisible
adj
invisible

invitation
n (f) lainvitació

invite
v tr convidar / invitar
n (f) lainvitació
> invite out
v.c. tr convidar (algú) a sortir

inviting
adj

1. atractiu
2. acollidor

in vitro
adj
in vitro
expr in vitro fertilization
(f) lafecundació in vitro

invocation
n (f) lainvocació

invoice
n (f) lafactura

invoke
v
1. tr invocar
2. tr suscitar / despertar

involuntary
adj
involuntari

involve
v
1. tr involucrar
2. tr consistir (a)
3. tr comportar
expr to get (or become) involved in (something)
involucrar-se en (alguna cosa)
> involve (somebody) in (something)
v.c. implicar (algú) en (alguna cosa)

involved
adj

1. involucrat / vinculat
2. complicat
expr to be (closely) involved in...
tenir-hi algun paper / tenir-hi relació / participar (activament) en...
expr to be (closely) involved with...

1. tenir-hi algun paper / tenir-hi relació / participar (activament) en...
2. tenir una relació (estreta) amb (algú)
expr to become (deeply) involved
dedicar-se / consagrar-se (en cos i ànima)
I don't want to get involved. - No m'hi vull ficar / no vull saber-ne res.

involvement
n

1. (f) laparticipació
2. (f) laintervenció / ingerència

1. (f) larelació / unió sentimental / (f) laintimitat

invulnerable
adj
invulnerable

inward
adv endins
adj
íntim

inwardly
adv interiorment / per dins / en el seu fur intern

inwards
adv (UK) endins

in-your-face
adj
provocador

IOC (International Olympic Committee)
n COI (Comitè Olímpic Internacional)

iodine
n (m) eliode

ion
n (m) l'
expr ion gun
(m) elcanó d'ions

ionisation
n (UK) (f) laionització

ionization
n (f) laionització

ionosphere
n (f) laionosfera

IOU
n (colloq) (m) elpagaré

Iowan
n (m / f)habitant de l'estat d'Iowa
adj
de l'estat d'Iowa

IP address
n (f) l'adreça IP[Termcat]

ipso facto
adv ipso facto

IQ (Intelligence quotient)
n coeficient intel·lectual / quocient intel·lectual
n.b. Whilst the acronym IQ is so commonly used in English that most of us probably can't remember exactly what it stands for, it would appear that, although some Catalans use the acronym QI, 'coeficient intel·lectual' is the best and most frequent way of rendering 'IQ' in Catalan.

Iran
n (m) l'Iran

Iranian
adj
iranià
n (m / f)iranià

Iraq
n (m) l'Iraq

Iraqi
n (m / f)iraquià
adj
iraquià

irascible
adj
irascible

ire
n (f) laira

Ireland
n (f) laIrlanda

iridescence
n (f) lairidescència

iridescent
adj
iridescent

iridium
n (m) l'iridi

iris
n
1. [ANAT] (m) l'iris
2. [BOT] (m) ellliri / iris

Irish
n (m) l'irlandès
adj
irlandès

irk
v tr irritar

irksome
adj
irritant / empipador / molest

iron
v tr planxar
n
1. [MATERIAL] (m) elferro
n.b. 'Ferro' means 'iron' as in the metal.

2. (f) laplanxa
n.b. 'Planxa' means 'iron' as in the appliance you use to press your clothes with.

> iron out
v.c. tr resoldre (una dificultat)

ironclad
adj
incommovible / fonamentat

ironic
adj
irònic

ironically
adv irònicament

ironmonger's
n (UK) (f) laferreteria

ironmongery
n (UK) quincalleria

ironwork
n (f) l'artesania del ferro

irony
n (f) laironia

irradiate
v
1. irradiar / radiar
2. tr (lit) il·luminar

irrational
adj
irracional
expr irrational number
[MATH] (m) elnombre irracional

irrationality
n (f) lairracionalitat

irrationally
adv irracionalment

irredeemable
adj
irremeiable

irredeemably
adv irremeiablement

irrefutability
n (f) lairrefutabilitat

irrefutable
adj
irrefutable

irrefutably
adv irrefutablement

irrelevant
adj

1. irrellevant
2. [~ to] sense relació amb / independent de

irreligious
adj
irreligiós

irreparable
adj
irreparable

irreparably
adv irreparablement

irreproachable
adj
irreprotxable

irreproachably
adv irreprotxablement

irresistibility
adj
(f) lairresistibilitat

irresistible
adj
irresistible

irresistibly
adv irresistiblement

irresolute
adj
irresolut

irresolutely
adv irresoludament

irresolution
n (f) lairresolució

irresolvable
adj
irresoluble

irresolvably
adv irresolublement

irrespective of
prep independentment de / amb indiferència de

irresponsibility
n (f) lairresponsibility

irresponsible
adj
irresponsable

irretrievable
adj
irreparable / irrecuperable / irreversible / irrevocable

irretrievably
adv irrecuperablement / irreparablement / irreversiblement / irrevocablement

irreverence
n (f) lairreverència

irreverent
adj
irreverent

irreverently
adv irreverentment

irreversibility
n (f) lairreversibilitat

irreversible
adj
irreversible

irreversibly
adv irreversiblement

irrevocability
n (f) lairrevocabilitat

irrevocable
adj
irrevocable

irrevocably
adv irrevocablement

irrigate
v tr irrigar

irrigation
n
1. (f) lairrigació / (m) elregatge / reg
expr irrigation channel

irritable
adj
irascible / irritable

irritate
v tr irritar
expr to become (o get) irritated
irritar-se

irritating
adj
irritant

irritation
n
1. (f) lairritació
2. (f) lacrispació

irrotational
adj
[MATH] irrotacional
expr irrotational field
(m) elcamp irrotacional
expr irrotational flow
(m) elflux irrotacional

irruption
n (f) lairrupció

irruptive
adj
intrusiu

ischemic
adj
isquèmic

ischial
adj
isquiàtic / isquial

ISDN (Integrated Services of Digital Network)
n (f) laXDSI (Xarxa Digital de Serveis Integrats) [Termcat]

isenthalpic
adj
isentàlpic

isentropic
adj
isentròpic

ishmaelite
n (m / f)ismaelita

isinglass
n
1. (m) l'aiguacuit / (f) lacola de peix

Islam
n (m) l'islam

Islamic
adj
islàmic / islamista

island
n (f) l'illa

islander
n (m / f)illenc

Isle of Man
n (f) l'Illa de Man

isoantibody
n [MED] (m) l'isoanticòs

isoantigen
n [MED] (m) l'isoantigen

isobar
n (f) laisòbara

isobaric
adj
isòbar / isobàric

isobath
n (f) laisòbata

isobutane
n (m) l'isobutà

isodose
n (f) laisodosi

isodynamic
adj
isodinàmic

isoelectric
adj
isoelèctric

isoelectronic
adj
isoelectrònic

isoenzyme
n (m) l'isoenzim

isogloss
n (f) laisoglossa

isogram
n (m) l'isograma

isoimmunization
n (f) laisoimmunització

isokinetic
adj
isocinètic

isolate
v tr aïllar

isolated
adj

1. aïllat
2. remot
3. solitari

isolation
n (m) l'aïllament
expr isolation ward
(m) elpavelló d'infecciosos

isoline
n (f) laisolínia

isomer
n (m) l'isòmer

isomeric
adj
isòmer / isomèric

isomerism
n (f) laisomeria

isomerization
n (f) laisomerització

isomerize
v tr isomeritzar

isometric
adj
isomètric

isometry
n (f) laisometria

isomorphism
n (m) l'isomorfisme

isopod
n (m) l'isòpode

isosceles
adj
isòsceles
expr isosceles triangle
(m) eltriangle isòsceles

isotherm
n (f) laisoterma

isothermal
adj
isoterm / isotèrmic

isotone
n (m) l'isòton

isotonic
adj
isotònic

isotope
n (m) l'isòtop

isotopic
adj
isotòpic

isotropic
adj
isotròpic

isotropy
n (f) laisotropia

ISP (Internet Service Provider)
n (m) elproveïdor d'Internet[Termcat]

Israel
n (m) l'Israel

Israeli
adj
israelià
n (m / f)israelià

Israelite
n (m / f)israelita
adj
israelita

ISS (International Space Station)
n (f) l'ISS (Estació Espacial Internacional)

issuance
n [FIN] (f) la(tec.) expedició

issue
n
1. (m) l'assumpte / problema / (f) laqüestió
2. (m) el[newspaper, magazine] número / exemplar
3. (f) la[shares, currency] expedició

v
1. tr expedir
2. tr decretar
3. tr emetre / generar / fer públic
4. tr publicar / editar
expr to force the issue
obligar algú a donar-te la raó

isthmus
n (m) l'istme

IT (Information Technology)
n (f) lainformàtica

Italian
n
1. [LANG] (m) l'italià
2. (m / f)italià
adj
italià

italics
n
1. (f) lacursiva[Termcat] / (f) laitàlica
expr in italics
en cursiva

Italophile
n (m / f)italianòfil

Italy
n (f) laItàlia

itch
n (f) lapicor
v intr fer picor / picar

itchiness
n (f) lapicor

itchy
adj
que pica

item
n
1. (m) l'article
2. (m) l'element / punt
expr to be an item
(colloq) ser (una) parella / estar junts

itemize
v tr detallar / enumerar
An itemized bill. - Una factura detallada.

iterable
adj
iterable

iterate
v tr iterar

iteration
n
1. (f) laiteració
2. (f) laversió

iterative
adj
iteratiu

itinerant
adj
itinerant

itinerary
n (m) l'itinerari

itself
pron
1. es / se / 's
2. en si / mateix
expr to be kindness (patience etc.) itself
ser la bondat (la paciència, etc.) personificada
expr by itself
sol / automàticament
expr in (and of) itself
en si mateix / per si mateix

IV (Intravenous)
adj
intravenós
expr IV bag
(f) labossa de sèrum

IVF (In Vitro Fertilization)
n (f) laFIV (Fecundació In Vitro)

Ivorian
adj
ivorià
n (m / f)ivorià

ivory
n (m) l'ivori / vori / marfil

Ivory Coast
n (f) laCosta d'Ivori

ivy
n (f) l'heura
expr poison ivy
(f) l'heura metzinosa

SourceForge