jab
n
1. (m) el[boxing] jab
2. (m) elcop (de puny o de colze)
3. (UK) (colloq) [MED] (f) lapunxada
v
1. tr [with an elbow or fist] donar un cop (de puny o de colze)
2. tr [with a stick, fork etc.] punxar
3. tr (UK) (colloq) [MED] punxar

jack
n
1. (m) elcric
n.b. 'Cric' means 'jack' in the sense 'car jack'.

2. (slang) res
expr jack shit
(vulg) res
> jack off
v.c. (US) (vulg) masturbar-se
> jack up
v.c.
1. tr aixecar (amb el cric)
2. tr fer pujar (preus)

jackal
n (m) elxacal

jackdaw
n (f) lagralla

jacket
n (f) lajaqueta

jackhammer
n (US) (m) elmartell pneumàtic

jackknife
n (m) l'efecte tisora
v intr cuejar (un camió)
expr jackknife dive
(m) elsalt de la carpa / salt carpat

jack-of-all-trades
n (m) l'escarràs

jackpot
n
1. (m) elpot / (f) lagrossa

jacksie
n (UK) (slang) (m) elcul

jacuzzi
n
1. (m) eljacuzzi / (f) labanyera d'hidromassatge

jade
n (m) eljade
adj
(color) jade

jaded
adj
displicent / desmenjat

jagged
adj
dentat / serrat

jaguar
n (m) eljaguar

jail
n (m) elpresó
v tr empresonar

Jainism
n (m) eljainisme

jam
n
1. [FOOD] (f) lamelmelada
2. [TRANSP] (m) l'embús
v tr embussar
> jam up
v.c.
1. tr embussar / encallar
2. intr embussar-se / encallar-se

Jamaica
n (f) laJamaica

Jamaican
adj
jamaicà
n (m / f)jamaicà

jambalaya
n plat "Cajun" - mena d'arròs / paella

jammy
adj
(UK) (colloq) afortunat

jam-packed
adj
ple de gom a gom / ple a vessar / ple com un ou

jangle
n (f) ladringadissa
v
1. intr dringar
2. tr fer dringar
expr to set (somebody's) nerves jangling
crispar els nervis / posar nerviós / posar els nervis a flor de pell (o de punta)

janitor
n (US) (m / f)treballador de la neteja

janitorial
adj
de (la) neteja (d'un edifici públic)
expr janitorial services
(m pl.) elsserveis de (la) neteja
expr janitorial staff
(m) elpersonal de (la) neteja

January
n (m) elgener

Japan
n (m) elJapó
expr Japan air
[SPORT] (m) eljapó[Termcat]

Japanese
n
1. [LANG] (m) eljaponès
2. the Japanese (m pl.) elsjaponesos
adj
japonès

jar
n
1. (m) elpot
2. (m) elsotrac
3. (UK) (slang) (f) lacervesa
v
1. tr colpejar / sotragar
2. intr desentonar / discordar
3. intr irritar / exasperar
It jars on my nerves. - Em crispa els nervis.

jargon
n (m) l'argot

jasper
n (m) eljaspi

jaundice
n (f) laicterícia

jaunt
n (f) l'excursió

Javanese
n (m) eljavanès

javelin
n
1. (f) lajavelina
2. (m) elllançament de javelina
expr javelin thrower
(m / f)llançador de javelina

jaw
n (f) lamandíbula

jazz
n (m) eljazz
> jazz up
v.c. animar / fer més elaborat o treballat

JCB
n (UK) (f) lamàquina excavadora

jealous
adj
gelós

jealously
adv gelosament

jealousy
n (f) lagelosia / enveja

jeans
n (m pl.) elstexans

jeep
n (m) elvehícle tot terreny

jeer
n
1. (f) lamofa / (m) l'escarn
v intr fer mofa / mofar-se

Jehovah's Witness
n (m / f)Testimoni de Jehovà

jejunum
n (m) eljejú

jelly
n
1. (UK) (f) lagelatina
2. (f) lagelea
expr jelly bean
(f) lagominola (en forma de mongeta)
expr royal jelly
(f) lagelea reial

jellybean
n (f) lagominola (en forma de mongeta)

jellyfish
n (f) lamedusa

jenny
n (f) lasomera

jeopardise
v tr (UK) fer perillar / posar en perill

jeopardize
v tr fer perillar / posar en perill

jeopardy
n (m) elrisc / perill
expr put (somebody or something) in jeopardy
fer perillar / posar en perill

jeremiad
n (f) lajeremiada

jerk
n
1. (f) lasacsejada / (m) elsotrac
2. (US) (colloq) (m / f)idiota

v tr sacsejar
expr jerk off
(US) (vulg) (m) elcarallot
expr clean and jerk
(m) el[halterofília] dos temps
> jerk around
v.c. tr (US) decebre / manipular (algú)
> jerk off
v.c. (US) (vulg) pelar-se-la

jerkily
adv amb brusquedat

jersey
n
1. [SPORT] (m) elmallot
[Tour de France] The yellow jersey. - [Ronda ciclista francesa] El mallot groc.
2. (m) eljersei
3. Jersey (US) Nova Jersey
4. Jersey(illa de) Jersey

jest
v intr fer broma
expr in jest
de broma

jester
n (m) elbufó
expr court jester
(m) elbufó de la cort

Jesuit
n (m) eljesuïta

jet
n
1. [TRANSP] (m) eljet / reactor
2. (m) elraig / doll / broll
> jet off
v.c. viatjar en avió

jet lag
n (m) eltrastorn d'horari

jet set
n (f) l'alta societat

jetski
n (f) lamoto d'aigua

jettison
v tr desempallegar-se de / desfer-se de

jetway
n [TRANSP] (f) lapassarel·la

Jew
n (m / f)jueu

jewel
n (f) lajoia / pedra preciosa

jeweler
n (US) (m / f)joier

jewelers
n (US) (f) lajoieria

jeweller
n (m / f)joier

jewellers
n (UK) (f) lajoieria

jewellery
n (UK) (f pl.) lesjoies
expr jewellery shop
(UK) (f) lajoieria

jewelry
n (US) (f pl.) lesjoies

Jewish
adj
jueu

Jewishness
n (f) lajudaïcitat

Jewry
n (m pl.) elsjueus

Jew's harp
n (f) laguimbarda

jiggered
adj

1. (colloq) espatllat / fotut (vulg.)
2. (colloq) esgotat

jigsaw
n (m) eltrencaclosques

jihad
n (m) elgihad

jihadism
n (m) elgihadisme

jihadist
n (m / f)gihadista
adj
gihadista

jilt
v tr plantar / rebutjar

jingle
n (f) lamelodia publicitària

jingoism
n (m) elpatrioterisme

jinks
n (f pl.) les[high ~] entremaliadures

jinx
n (m) elpot de la pega
v tr portar mala sort

jitters
n (colloq) (m pl.) elsnervis

jittery
adj
(colloq) nerviós

jive
n
1. (m) el[dance] jive
2. (US) (colloq) (f pl.) lesbajanades
3. (US) (colloq) (m) l'argot
v
1. intr [dance] ballar el jive
2. intr (US) (colloq) prendre el pèl

job
n
1. (f) lafeina / (m) eltreball / ofici
expr job description
(f) ladescripció del lloc de treball / descripció de la feina[Termcat]
To be part of the job description. - Formar part del tracte (fig.)
expr job market
(m) elmercat de treball
expr job offer
(f) l'oferta de treball
expr jobs vacant
borsa de treball / ofertes de treball
expr to do the job
fer el fet
It's not exactly what I was looking for but it will do the job. - No és ben bé el que buscava però farà el fet.
expr to give (something) up as a bad job
deixar-ho córrer / donar-se per vençut / acceptar el fracàs

jobless
adj
desocupat / aturat
n the jobless (m pl.) elsels desocupats / els aturats

joblessness
n (m) l'atur

jock
n
1. (US) (colloq) (m) l'esportista
2. (UK) (offensive) (m) l'escocès
expr jock itch
(f) latinya crural

jockey
n (m / f)joquei
v intr [~ with (somebody) for (something)] competir amb (algú) per (alguna cosa)

jockstrap
n (m) elsuspensori

jodhpurs
n (m pl.) elspantalons de muntar

jog
v
1. intr fer fúting
2. tr refrescar
expr to jog (somebody's) memory
refrescar la memòria (a algú)

jogging
n (m) elfúting

join
v
1. tr unir / ajuntar
2. tr acoblar
3. tr apuntar-se
4. tr ingressar
The Turkish request to join the EU. - La petició turca d'ingressar a la UE.
n (f) lajuntura
expr to join forces
aliar-se / associar-se / unir les forces
> join up
v.c. intr enrolar-se

joiner
n (m / f)fuster

joint
adj
conjunt
n
1. [ANAT] (f) l'articulació / unió
2. (f) lajuntura
3. (colloq) (m) elporro
4. (colloq) (m) ellocal
5. (UK) (m) eltros de carn rostida

jointly
adv conjuntament

joke
n

1. (m) l'acudit
2. (f) la[situation or thing] farsa

1. (m / f)[person] pallasso / (f) lariota
expr practical joke
(f) l'enganyifa
expr private joke
(f) labroma personal / broma entre tu i jo / broma entre tots dos
v intr fer broma / bromejar
excl is this your idea of a joke? quines bromes de fer!
excl you're joking! què dius, ara, (boig)!
excl you must be joking! aquesta sí que és bona! / no em facis riure!
> joke about
v.c.
1. intr [~ (something)] fer broma (o bromejar) sobre (alguna cosa)
2. intr fer broma / bromejar

joker
n
1. (m) eljòquer
2. (m / f)burleta

jokey
adj
humorístic / jocós

jolly
adj
alegre / jovial
adv (UK) (dated) extremadament
expr to be off on your jollies
(UK) (colloq) estar de vacances / anar de vacances
expr to get your jollies
(UK) (colloq) divertir-se / passar-se-la bé / passar-s'ho bé
> jolly (somebody) along
v.c. (UK) animar / encoratjar (algú)
> jolly (somebody) into
v.c. incitar / esperonar (algú) a
> jolly (something) up
v.c. (UK) animar (alguna cosa)

jolt
n
1. (f) lasotragada / sacsejada / (m) elsotrac
v tr sacsejar / sotragar

Jordan
n (f) laJordània

Jordanian
adj
jordà
n (m / f)jordà

josh
v intr (colloq) prendre el pèl

jot
v tr escriure
n paraula utilitzada en l'expressió 'not a jot / not one jot'
expr not a jot / not one jot
cap
> jot down
v.c. anotar / apuntar

jotter
n
1. (UK) (m) elbloc (de notes)
2. (m) el[Scottish] quadern

joule
n (m) eljoule

journal
n
1. (f) larevista
2. (m) eldiari / dietari

journalese
n (m) elllenguatge periodístic / argot periodístic

journalism
n (m) elperiodisme

journalist
n (m / f)periodista

journey
n
1. (m) elviatge / desplaçament / trajecte
2. (f) latrajectòria

joust
v intr justar / combatre en una justa
n (f) lajusta

jovial
adj
jovial

joviality
n (f) lajovialitat

jovially
adv jovialment

jowl
n
1. (m) elpap / queix / (f) labarra
expr cheek by jowl
colze a colze / costat per costat

jowly
adj
queixut / barrut / galtut

joy
n
1. (f) lajoia / alegria / (m) elgoig
expr to cry for joy
plorar d'alegria / plorar de felicitat

joyful
adj
feliç / alegre / joiós

joyfully
adv de bon grat / amb entusiasme

joyless
adj
sense alegria / trist

joyous
adj
feliç / alegre / joiós

joyride
v intr conduir un cotxe robat per 'divertir-se'

joyrider
n persona (normalment jove) que condueix un cotxe robat per 'divertir-se'

joyriding
n conduir un cotxe robat per 'divertir-se'

joystick
n (f) lapalanca de control

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
acr (m) elJPEG (grup comú d'experts en fotografia)[Termcat]

j-pop
n (f) lamúsica pop japonesa

jubilant
adj
exultant / content / alegre

jubilation
n (f) l'alegria / joia / exultació

jubilee
n
1. (f) lafesta / fira / celebració (en honor de l'aniversari d'un esdeveniment important)
2. (m) l'aniversari (d'un esdeveniment important)
Silver jubilee. - Vint-i-cinquè aniversari.
Golden jubilee. - Cinquantè aniversari.
Diamond jubilee. - Seixantè aniversari.
Elizabeth II celebrates her Diamond Jubilee. - Elisabet II celebra els 60 anys al tron.
3. (m) eljubileu
n.b. 'Jubileu' means 'jubilee' in the sense '50th anniversary'.

Judaism
n (m) eljudaisme

Judeo-Christian
adj
judeocristià
n (m / f)judeocristià

judge
n
1. (m / f)jutge
2. (m / f)[competition] membre del jurat
v tr jutjar
expr to be a (good, bad..) judge of character
tenir (bon, mal..) ull amb la gent / ser (bon, mal..) psicòleg
> judge by
v.c. intr jutjar per
Judging by his worried look... - Per la cara de preocupació que feia...

judgement
n
1. (f) lasentència / decisió / (m) eljudici / criteri / dictamen / discerniment / enjudiciament / veredicte
2. (f) l'opinió
In my judgement. - Segons el meu punt de vista / al meu parer.
Against (my, your..) better judgement. - En contra del que aconsella la raó / en contra de la pròpia voluntat / a desgrat / a contracor.

judgemental
adj
(UK) moralista

judgment
n
1. (f) lasentència / decisió / (m) eljudici / criteri / dictamen / discerniment / enjudiciament / veredicte
2. (f) l'opinió
In my judgment. - Segons el meu punt de vista / al meu parer.
Against (my, your..) better judgment. - En contra del que aconsella la raó / en contra de la pròpia voluntat / a desgrat / a contracor.

judgmental
adj
(US) moralista

judicial
adj
judicial

judicially
adv judicialment

judicious
adj

1. prudent
2. mesurat

judiciously
adv en to ponderat / en to mesurat

judo
n (m) eljudo

judoka
n (m / f)judoka

jug
n
1. (f) lagerra
2. jugs (vulg) (f pl.) lestetes

juggle
v
1. tr fer jocs malabars amb
2. intr fer malabarismes / fer jocs malabars

juggler
n (m / f)malabarista

jugular
n (f) la(vena) jugular
expr to go straight for the jugular
acarnissar-se (contra algú)

juice
n
1. (m) elsuc
2. (colloq) (f) l'energia (elèctrica) / electricitat
> juice up
v.c. tr (colloq) donar energia a

juicy
adj

1. sucós
2. [meat] melós
3. [fig.] substanciós

jukebox
n (f) lamàquina de discos

julienne
adj
a la juliana
Julienne carrots - Pastanagues a la juliana
v tr tallar a la juliana

julienned
adj
(before noun) a la juliana
Julienned carrots - Pastanagues a la juliana

July
n (m) eljuliol

jumble
n
1. (m) elgarbuix / pilot / (f) l'aglomeració

jumbo
adj
(before noun) gegant
n (m) eljumbo
expr jumbo jet
(m) eljumbo

jump
v intr saltar
n (m) elsalt
expr jump rope
(US) (f) lacorda de saltar
expr jump shot
(m) eltir en suspensió[Termcat]
expr to jump the gun
voler posar l'arada davant dels bous
expr to jump to conclusions
treure conclusions precipitades
You're jumping to conclusions. - Penses el que no és.
expr to jump to your feet
aixecar-se d'un salt
> jump about
v.c. intr fer salts
> jump across
v.c. intr saltar d'un costat a l'altre / travessar (un lloc) fent un bot
> jump ahead
v.c. intr avançar-se als esdeveniments
> jump around
v.c. intr fer salts
> jump at
v.c. intr acceptar amb entusiasme
> jump away
v.c. intr allunyar-se fent un bot / recular d'un salt
> jump back
v.c. intr fer un salt endarrera / recular fent un bot / tornar fent un bot
> jump down
v.c. intr baixar fent un bot / saltar avall
> jump in
v.c.
1. intr entrar fent un bot / saltar a
2. intr saltar a
> jump into
v.c.
1. intr començar de seguida, sense miraments
2. intr saltar a
> jump off
v.c. intr baixar fent un bot
> jump on
v.c. intr pujar fent un bot
> jump out
v.c.
1. saltar cap a fora
2. destacar-se
> jump over
v.c. intr saltar per sobre, cap a l'altra banda
> jump through
v.c. intr travessar fent un bot (p.e., un cèrcol)
> jump up
v.c. intr pujar fent un bot / saltar amunt

jumped-up
adj
(colloq) arrogant / presumptuós

jumper
n (UK) (m) eljersei

jumpy
adj
nerviós

junction
n (f) lacruïlla

juncture
n (m) elmoment crucial
At this juncture. - A aquestes altures.

June
n (m) eljuny

jungle
n (f) laselva / jungla
expr jungle gym
(f pl.) lesespatlleres

juniper
n (m) elginebre
expr dwarf juniper
(m) elginebró
expr juniper berry
(m) elginebró

junk
n
1. (f pl.) lesescombraries / (m pl.) elstrastos
expr junk bond
(m) elbo porqueria / bo d'alt risc
expr junk dealer

1. (m / f)ferroveller
2. (m / f)drapaire
expr space junk
(f) labrossa espacial

junkie
n (colloq) (m / f)drogoaddicte / toxicòman

junk mail
n (m) elcorreu brossa[Termcat]

Jupiter
n (m) elJúpiter

jurisdiction
n (f) lajurisdicció

jury
n (m) eljurat

just
adj
just
adv
1. no més de / tot just
2. només / solament
3. ara mateix
I'm just doing it. - Ara mateix ho faig.
4. exactament
5. (colloq) realment / totalment
expr just as

1. just quan
<b>Just as</b> I was leaving the house... - Just quan sortia de casa...
2. de la mateixa maner que...
3. tan...com...
His son is <b>just as</b> irresponsible as he is - El seu fill és tan irresponsable com ell
expr just do it
fes-ho i ja està / fes-ho i avall
expr just in case
per si de cas
expr just like that
sense més ni més / com si res
expr to be just in time
arribar a punt
expr to have just done something
acabar de fer alguna cosa
I've just read the new Harry Potter book. - Acabo de llegir el nou llibre de Harry Potter.

juste-milieu
n (f) lasolució de compromís

justice
n (f) lajustícia
expr to do yourself justice
estar a l'altura de les circumstàncies / lluir-se

justifiable
adj
justificable

justifiably
adv justificablement

justification
n (f) lajustificació

justify
v tr justificar

juvenile
adj

1. juvenil
2. pueril
n (m / f)jove
expr juvenile hall
(US) (m) elreformatori

SourceForge