K-2
n (m) elcaiac biplaça

K-4
n (m) elcaiac de quatre

Kaiser
n (m) elkàiser

kale
n (f) lacol arrissada

kaleidoscope
n

1. (m) elcalidoscopi

1. (m) elrepertori / ventall / (f) lavarietat

kamikaze
adj
kamikaze

kangaroo
n (m) elcangur

Kansan
n (m / f)habitant de l'estat de Kansas
adj
de l'estat de Kansas

karabiner
n (m) elmosquetó

karaoke
n (m) elkaraoke

karat
n (US) (m) elquirat

karate
n (m) elkarate

karma
n (m) elkarma

karst
n (m) elcarst

karting
n (m) elkarting

Kashmir
n (m) elCaixmir

Kashmiri
n (m) elcaixmiri
adj
caixmiri

Kathmandu
n Kàtmandu

Katmandu
n Kàtmandu

kayak
n (m) elcaiac
expr sea kayak
(m) elcaiac de mar
expr sea kayaking
(m) elcaiac de mar

Kazakhstan
n (m) elKazakhstan

kazoo
n (m) elmirlitó

keel
n (f) laquilla
expr on an even keel
en un estat d'equilibri
> keel over
v.c.
1. [TRANSP] capgirar
2. caure desmaiat o d'esglai / desplomar-se

keen
adj

1. agut / viu
2. entusiasta / voluntariós
3. (UK) competitiu
v intr somicar
expr to be keen (on an idea)
seduir / convèncer (una idea)
To not be keen. - No convèncer.

keenly
adv
1. amb entusiasme
2. profundament

keep
v
1. tr guardar
2. tr menar
expr to keep (somebody) abreast (of something)
mantenir (algú) al dia
expr to keep (yourself) abreast (of something)
mantenir-se al dia
expr to keep an eye on (somebody)
estar pendent (tota l'estona) d'(algú) / vetllar per (algú) / no perdre'l de vista / no treure-li els ulls de sobre / no perdre'l d'ull
expr to keep an eye on things
vetllar perquè tot rutlli
expr to keep yourself to yourself
guardar les distàncies
excl keep together no us separeu!
excl keep your hair on (slang) calma't!
> keep at
v.c. intr perseverar en / persistir en
> keep away
v.c.
1. intr mantenir-se allunyat, apartat
2. tr allunyar (una cosa), mantenir-la a distància
> keep away from
v.c. intr evitar (una cosa, algú)
> keep back
v.c.
1. intr fer-se enrere / recular
2. tr amagar / no revelar
> keep from
v.c. intr estar-se de
> keep down
v.c.
1. intr no aixecar-se
2. tr mantenir (una cosa, una quantitat) a un nivell baix
3. tr no vomitar (menjar)
4. tr oprimir
> keep in with
v.c. intr mantenir bones relacions amb
> keep off
v.c. tr mantenir (una cosa) no sobre o no tocant (una altra)
> keep on
v.c.
1. intr continuar
2. tr mantenir posat (una peça de roba)
> keep out
v.c.
1. intr no entrar
2. tr mantenir fora / aturar / allunyar
> keep out of
v.c.
1. intr mantenir-se allunyat de
2. intr no ficar-se en
> keep to
v.c. intr no abandonar / no deixar
> keep together
v.c.
1. intr mantenir-se junts
2. tr mantenir junts
> keep up
v.c.
1. intr aguantar el pas / no endarrerir-se / no quedar enrere / seguir el pas
2. tr no deixar dormir
3. tr mantenir (l'ànim)
> keep up with
v.c. intr estar al dia de

keeper
n
1. (colloq) [SPORT] (m / f)porter
2. (m / f)[in a zoo] cuidador

keeping
n -
expr in keeping with
a to amb / en consonància amb / d'acord amb
expr in (somebody's) keeping
a càrrec d'(algú)

keepsake
n (m) elrecord

kefir
n (m) elquefir / kèfir

keg
n (f) labóta

kennel
n (UK) (f) lacaseta de gos

Kentuckian
n (m / f)habitant de l'estat de Kentucky
adj
de l'estat de Kentucky

Kenya
n (f) laKenya

Kenyan
adj
kenyà
n (m / f)kenyà

keratin
n (f) laceratina

kerb
n (UK) (f) lavorada

kerfuffle
n
1. (f) lacommoció / (m) eldesgavell

kernel
n
1. (m) elnucli
2. (m) elmoll

kestrel
n (m) elxoriguer

ketchup
n (m) elquètxup

ketoacidosis
n (f) lacetoacidosi

ketone
n (f) lacetona

ketosis
n (f) lacetosi

kettle
n
1. (m) elbullidor / (f) labullidora

kettledrum
n (f) latimbala

key
n
1. (f) laclau
n.b. 'Clau' means 'key' as in 'car key' or 'door key'.

2. [IT] (f) latecla[Termcat]
n.b. 'Tecla' means the key on a keyboard.

3. (m) elsecret
The key to success. - El secret de l'èxit.
adj
clau / cabdal
Key figure. - Figura cabdal.
expr to be keyed up
tenir els nervis a flor de pell
expr to hold the key to...
ser la clau (per)...
> key up
v.c. tr provocar entusiasme (a algú)

keyboard
n (m) elteclat[Termcat]

keycard
n (f) latargeta[Termcat]

key chain
n (m) elclauer

keyhole
n (m) elforat del pany
expr keyhole surgery
(f) la(cirurgia) laparoscòpia

key money
n (f) lapaga i senyal

keynote
n (f) laidea principal
expr keynote speaker
(m / f)conferenciant principal
expr keynote speech
(m) eldiscurs principal

key ring
n (m) elclauer

keystone
n (f) laclau de volta

keystroke
n (f) lapulsació

keyword
n (f) laparaula clau

keyword search
n (f) lacerca per paraula clau[Termcat]

khaki
n (m) elcaqui
adj
caqui

Khartoum
n (m) elKhartum

kick
v tr donar un cop de peu a
n (m) elcop de peu
> kick about (or around)
v.c. (colloq) anar d'un lloc a l'altre / vagabundejar
> kick (something) about (or around)
v.c. considerar (una proposta, una idea, etc.)
> kick (somebody) about (or around)
v.c. abusar (algú)
> kick back
v.c.
1. (colloq) relaxar
2. tr (US) tornar (clandestinament i il·legal) una part dels diners rebuts
> kick in
v.c.
1. començar a tenir efecte un medicament o una droga
2. (US) contribuir (diners)
> kick (something) in
v.c. trencar una cosa amb una guitzada
> kick off
v.c.
1. [football] fer el servei inicial (o servei de centre) / [American football] fer el xut inicial
2. tornar-se de sobte (una situació) violenta, crispada o agressiva
3. començar
> kick off (something)
v.c. començar
> kick (somebody) off (something)
v.c. expulsar / fer fora
> kick (somebody) out (of something)
v.c. expulsar / fer fora
> kick over
v.c. (un motor) girar
> kick (something) over
v.c. fer tombar amb un cop de peu
> kick up
v.c. intensificar / fer més fort
> kick around
v.c.
1. tr abusar
2. tr considerar (una proposta, una idea, etc.)
3. intr (colloq) anar d'un lloc a l'altre / vagabundejar

kickback
n (f) lacomisió il·legal

kickboxing
n (m) elkick-boxing

kick-off
n
1. [SPORT] (m) el[football] servei inicial / servei de centre
2. [SPORT] (m) el[American football] xut inicial
3. (m) elcomençament

kick wheel
n
1. (m) eltorn de terrissaire (or terrisser) / (f) laroda de terrissaire (or terrisser)

kid
n
1. (colloq) (m / f)xaval / xicot / xic / marrec / minyó / (f) lacriatura
2. [ZOOL] (m) elcabrit

v intr fer broma
You're kidding! - Em prens el pèl! / apa!
Just kidding! - És broma!
expr kid yourself
enganyar-se (a si mateix)
> kid around
v.c. intr fer ximpleries / passar l'estona

kidnap
v tr segrestar

kidnapper
n (m / f)segrestador

kidnapping
n (m) elsegrest

kidney
n (m) elronyó
expr kidney failure
(f) lainsuficiència renal
expr kidney stones

expr kidney transplant
(m) eltrasplantament de ronyó

kidult
n persona adulta a qui li agraden coses de nens

kill
v
1. tr matar / assassinar
2. tr destruir / arruïnar / truncar
3. tr (US) [make laugh] fer partir de riure
4. tr [cause a lot of pain] trencar el cor / partir el cor (a algú)
5. tr [make unhappy, uncomfortable] venir a repèl / fer (a algú) una muntanya
expr to kill time
matar el temps
expr to kill two birds with one stone
matar dos pardals d'un tret
expr to kill yourself laughing
partir-se de riure
> kill off
v.c.
1. tr rematar / donar el cop de gràcia
2. tr matar tots els exemplars d'una espècie o d'un grup

killer
n
1. (m / f)assassí
2. (f) lamalaltia mortal
3. (m) elcop de gràcia
adj

1. (slang) molt bo / excel·lent / impressionant
2. assassí
Killer bees. - Abelles assassines.

killer whale
n (f) l'orca

killing
n (m) l'assassinat
adj
torturador / que tortura
expr to make a killing
(colloq) fer-se d'or / fer l'agost / fer una fortuna

kiln
n (m) elforn (de terrissa)

kilo
n (colloq) (m) elquilo

kilogram
n (m) elquilogram / kilogram

kilometer
n (US) (m) elquilòmetre / kilòmetre

kilometre
n (UK) (m) elquilòmetre / kilòmetre

kilt
n
1. (m) elkilt / (f) lafaldilla escocesa

kimono
n (m) elquimono

kin
n
1. (f) lafamília / (m pl.) elsparents
expr next of kin
(m pl.) elsparents més acostats / familiars directes

kind
n
1. (m) eltipus / (f) lamena
adj

1. atent / considerat / simpàtic / amable / bondadós / afectuós / indulgent
Life had been kind to him. - La vida l'havia tractat bé.
2. benèvol
expr in kind
en espècie
expr one of a kind
únic / sol en el seu gènere / únic en el seu gènere / un cas únic

kinda
abbrev una mica / quelcom

kindergarten
n (US) (m) elparvulari

kindergartener
n (US) (m / f)pàrvul

kindling
n
1. (m pl.) elsencenalls / (f) lallenya menuda
expr piece of kindling
(m) l'encenall

kindly
adv
1. amablement / afablement / amb simpatia
Information kindly supplied by... - Informació per cortesia de...
2. si us plau
adj
simpàtic
expr to thank (somebody) kindly
agrair (algú) de tot cor

kindness
n
1. (f) labondat / amabilitat / consideració / finesa
2. (f) labona acció / bona obra
expr out of kindness
per cortesia / per quedar bé

kindred
adj
(before noun) similar / semblant / afí
n
1. (f) lafamília / (m pl.) elsparents
2. (m) elparentiu

expr kindred spirit

kindy
n (Aus) (colloq) (m) elparvulari

kinetic
adj
cinètic
expr kinetic energy
(f) l'energia cinètica

kinetics
n (f) lacinètica

king
n (m) elrei
expr a king's ransom
un dineral / un ull de la cara / un ronyó
expr king prawn
(m) elllagostí
expr the three kings
els reis mags

kingdom
n (m) elregne

kingmaker
n persona molt influent

kinship
n (m) elparentiu

kinsman
n (lit) (m / f)parent

kiosk
n (m) elquiosc

Kiribati
n Kiribati

kirsch
n (m) elkirsch

kismet
n (m) eldestí / atzar

kiss
n (m) elpetó
v
1. tr fer un petó / besar
2. intr fer-se petons / besar-se
expr to kiss and make up
fer les paus
expr to kiss (somebody) goodbye
fer un petó de comiat (a algú)
expr to kiss (somebody) good night
fer un petó de bona nit (a algú)
> kiss up to
v.c. intr (colloq) afalagar servilment

kisser
n (colloq) (m pl.) elsmorros

kitchen
n (f) lacuina
expr everything but the kitchen sink
fins els claus de la paret

kitchen towelling
n (m) elpaper de cuina

kite
n
1. (m) l'estel / catxerulo (Val.)
2. (m) elmilà

kith
n -
expr kith and kin
familiars i amics

kitsch
adj
kitsch

kitten
n (m) elgatet

kittiwake
n [ZOOL] (f) lagavineta

kitty
n
1. (m) elgatet / (f) lamarruixa
2. (m) elfons comú

1. (m) elpot / (f) labanca

kiwi
n
1. [FOOD] (m) elkiwi
2. [ZOOL] (m) elkiwi
3. (colloq) (m / f)neozelandès

kiwi fruit
n (m) elkiwi

klutz
n (colloq) (m / f)maldestre / matusser / graponer / barroer

klutzy
adj
(colloq) maldestre / matusser / graponer / barroer

knack
n (f) l'habilitat

knackered
adj
(UK) (slang) esgotat

knapsack
n (f) lamotxilla

knead
v tr pastar

knee
n (m) elgenoll
expr knee pad
(f) lagenollera

kneecap
n (f) laròtula
v tr (colloq) trencar-li les ròtules a algú (o bé disparant un tret, o bé amb un bat de beisbol o semblant)

knee-jerk
adj
(before noun) reflex / instintiu / automàtic

kneel
v intr agenollar-se / posar-se de genolls
> kneel down
v.c. intr agenollar-se / posar-se de genolls

knickers
n (f pl.) lescalces

knife
n
1. (m) elganivet
2. (f) lanavalla
3. (m) elpunyal
v tr atacar (o matar) amb un ganivet
expr to be (or go) under the knife
operar-se

knight
n
1. (m) elcavaller
2. (m) elcavall
n.b. 'Cavall' means a knight in the game of chess.

knight-errant
n (m) elcavaller errant

knighthood
n (m) elcavalleria

knit
v intr fer mitja

knitting
n (m) elpunt de mitja
expr knitting needles
(f pl.) lesagulles de fer mitja

knob
n
1. (m) elbotó
n.b. 'Botó' means 'knob' as in 'the knob on a radio', for example.

2. (m) elpom
n.b. 'Pom' means 'knob' as in 'doorknob'.

3. (UK) (vulg) [ANAT] (f) lacigala
4. (UK) (vulg) (m) elgilipolles

knobbly
adj

1. [joints] ossut / prominent
2. [trees] nuós

knobby
adj

1. (US) [joints] ossut / prominent
2. (US) [trees] nuós

knock
v
1. tr picar / trucar
n.b. 'Picar' and 'trucar' mean 'to knock' in the sense 'to knock on a door'.

2. tr criticar
n
1. (m) elcop
She got a knock on the head. - Va rebre un cop al cap.
2. (m) eltruc
I heard a knock at the door. - Vaig sentir un truc a la porta.
3. (m) elrevés / contratemps
expr knock (somebody) dead
(colloq) impressionar molt (algú)
excl don't knock it (till you've tried it) no ho menyspreïs (fins a haver-ho provat)
> knock about
v.c. (colloq) ser per aquí / allí
> knock (someone) about
v.c. (colloq) maltractar a algú
> knock about with (someone)
v.c. (colloq) passar temps amb (amics)
> knock around
v.c.
1. tr considerar (una proposta, una idea, etc.)
2. (colloq) ser per aquí / allí
3. intr anar d'un lloc a l'altre, vagabundejar
> knock (someone) around
v.c. tr maltractar físicament (algú)
> knock around with
v.c. (colloq) passar temps amb (amics)
> knock back
v.c. (colloq) beure molt ràpidament una beguda alcòholica
> knock (something) down
v.c. abatre
> knock (somebody) down
v.c. atropellar
> knock in
v.c. tr fer entrar a cops
> knock off
v.c.
1. (colloq) plegar
2. (colloq) parar
3. (colloq) fer còpies il·legals de
4. (colloq) robar / atracar
> knock out
v.c.
1. fer perdre el coneixement a
2. deixar k.o.
3. eliminar
4.
5. [tooth] fer saltar
> knock (somebody) over
v.c.
1. atropellar
2. fer caure rodó
> knock together
v.c. tr engiponar / construir a corre-cuita
> knock (someone) up
v.c. (slang) deixar embarassada a (una dona / una noia)
> be knocked up
v.c.
1. (colloq) estar embarassada
2. intr (US) (colloq) estar esgotat

knockoff
n (colloq) (f) lacòpia il·legal / imitació il·legal

knockout
adj

1. contundent / demolidor
2. eliminatori
Knockout competition. - Eliminatòria.
n
1. (f) larevelació
To be a knockout. - Causar sensació.
2. (m) elfora de combat / KO

knoll
n (m) l'altell

knot
n
1. (m) elnus
2. (m) el[hair] monyo
3. (m) el[group of people] grapat
v tr nuar
expr to tie the knot
casar-se

knotty
adj

1. [problem] complicat / espinós
2. nuós / nodós

know
v
1. tr saber
He doesn't know what to do. - No sap què fer.
Does anybody know how long he's lived in Barcelona? - Algú sap quants anys fa que viu a Barcelona?
2. tr conèixer
Do you know Anna? - Coneixes l'Anna?
He didn't know about... - Desconeixia...
3. tr reconèixer / admetre
He knows no fear. - No té por de res.
expr as far as I know...
pel que em sembla / pel que tinc entès
expr for all I know...
jo diria... / segurament
expr to get to know (somebody)
arribar a tenir amistat (amb algú)
expr if you must know...
per si ho vols saber / per si t'interessa / perquè ho sàpigues
expr to know better than to...
tenir massa seny per (fer alguna cosa equivocada)
I should have known better than to ask you a serious question! - Ho hauria hagut de saber, que no se't poden fer preguntes serioses.
expr who knew!
qui ho havia de dir!
expr who knows?
vés a saber / no se sap mai / no es pot dir mai
expr you never know
ja ho veus
excl I knew it! ja m'ho pensava! / (ja) ho veia a venir! / ja m'ho esperava!
excl you know what? vols que et digui una cosa?
> know of
v.c. intr saber de / tenir coneixement de

know-all
n (m / f)setciències

knowbot
n [IT] (m) l'agent d'informació[Termcat]

know-how
n
1. (colloq) (m pl.) elsconeixements pràctics / (m) elsaber / (f) l'experiència / pràctica

knowing
adj
de complicitat
He gave me a knowing smile. - Em va fer un somriure de complicitat.

know-it-all
n (m / f)setciències

knowledge
n
1. (m) elconeixement / (f) lainformació
2. The Knowledge (UK) -

expr knowledge base
(f) labase de coneixements[Termcat]
expr knowledge management
(f) lagestió del coneixement
expr it's common knowledge
tot el món ho sap
expr general knowledge
(f) lacultura general
expr to the best of my knowledge
(almenys) que jo sàpiga

knowledgeable
adj
erudit / savi

knowledgeably
adv amb coneixement (de causa)

known
adj
conegut
expr to make (something) known
donar a conèixer (alguna cosa)
expr [a thing] to make itself known
manifestar-se / esdevenir manifest / fer-se aparent (una cosa)

knuckle
n (m) l'artell / nus (dels dits)
expr knuckle sandwich
(m) elcop de puny
> knuckle down (to something)
v.c. arremangar-se / arromangar-se
> knuckle under
v.c. intr sotmetre's

knuckleduster
n (UK) (m) elpuny americà

koala
n (m) elcoala

koala bear
n (m) elcoala

kook
n (m / f)extravagant

kookaburra
n [ZOOL] (f) lacucaburra

kooky
adj
extravagant

Koran
n (m) l'Alcorà

Korea
n Corea
expr North Korea
Corea del Nord
expr South Korea
Corea del Sud

Korean
n
1. [LANG] (m) elcoreà
2. (m / f)coreà
adj
coreà
expr North Korean

1. (m / f)nord-coreà
2. nord-coreà
expr South Korean

1. (m / f)sud-coreà
2. sud-coreà

korfball
n (m) elcorfbol / korfbal

Kosovo
n Kosovo

kraurosis
n (f) lacraurosi

Kraut
n (offensive) (m / f)alemany

krona
n [FIN] (f) la[unitat monetària] corona

krypton
n (m) elcriptó

kung fu
n (m) elkung-fu

Kurd
n (m / f)kurd

Kurdish
adj
kurd

Kuwait
n Kuwait

Kuwaiti
adj
kuwaitià
n (m / f)kuwaitià

Kyrgyzstan
n (m) elKirguizistan

SourceForge