lab
n
1. (colloq) [CHEM] (m) ellaboratori
2. (colloq) [ZOOL] (m) el(gos) labrador

label
n (f) l'etiqueta[Termcat]
v
1. tr etiquetar / marcar
A folder labelled... - Una carpeta amb el títol...
2. tr qualificar / titllar

labeling
n (US) (m) l'etiquetatge

labelling
n (UK) (m) l'etiquetatge

labium
n (m) elllavi
expr labia majora
(m pl.) elsllavis majors
expr labia minora
(m pl.) elsllavis menors

labile
adj
làbil

labor
n
1. (m) eltreball / (f) lafeina
2. (US) (m) elpart
To go into labor. - Posar-se de part.
Labor pains. - Dolors de part.

v intr (US) [MED] anar de part / estar de part / parir
expr labor agreement
(m) elconveni col·lectiu
expr labor camp
(m) elcamp de treballs forçats
expr labor dispute
(f) ladisputa laboral
expr labor force
(f) lamà d'obra
expr labor market
(m) elmercat laboral
expr labor union
(m) elsindicat
expr to be a labor of love
ser una cosa que es fa per amor (a l'art)
expr casual labor
(m) eltreball temporal
expr child labor
(m) eltreball infantil
expr division of labor
(f) ladivisió del treball
expr to labor under the impression (or belief) that...
pensar-se que / imaginar-se que...

laboratory
n (m) ellaboratori

Labor Day
n (US) dia festiu als Estats Units (el primer dilluns de setembre). Tradicionalment representa la fi de l'estiu

labor-intensive
adj
(US) que requereix molta mà d'obra

laborious
adj
laboriós

laboriously
adv laboriosament

labour
n
1. (m) eltreball / (f) lafeina
2. (UK) [MED] (m) elpart
To go into labour. - Posar-se de part.
Labour pains. - Dolors de part.
3. (before noun) (UK) laboral / sindical
Labour laws. - Lleis laborals.
Labour leader. - Dirigent (o líder) sindical.
4. (UK) [POLIT] (m) elpartit laborista
5. (before noun) (UK) [POLIT] laborista

v intr (UK) [MED] anar de part / estar de part / parir
expr labour agreement
(m) elconveni col·lectiu
expr labour camp
(m) elcamp de treballs forçats
expr labour dispute
(f) ladisputa laboral
expr labour force
(f) lamà d'obra
expr labour market
(m) elmercat laboral
expr to be a labour of love
ser una cosa que es fa per amor (a l'art)
expr casual labour
(m) eltreball temporal
expr child labour
(m) eltreball infantil
expr division of labour
(f) ladivisió del treball
expr to labour under the impression (or belief) that...
pensar-se que / imaginar-se que...

labour-intensive
adj
(UK) que requereix molta mà d'obra

Labour Party
n (m) elPartit Laborista

labyrinth
n (m) ellaberint

laccolith
n (m) ellacòlit

lace
n
1. (m) elcordó
n.b. 'Cordó' means 'lace' as in 'shoelace'.

2. (f) lapunta
n.b. 'Punta' means 'lace' as in 'frilly lace gloves'.

v tr afegir una mica d'alcohol (o drogues, o verí) a una beguda
> lace up
v.c. cordar
> lace into
v.c. intr atacar verbalment

lace-curtain
adj
de casa bona / amb pretensions

lachrymal
adj
lacrimal

lachrymose
adj

1. llagrimós
2. lacrimogen

lack
v tr mancar / faltar
n (f) lamanca / mancança / falta / carència

lackey
n (m) ellacai

lackluster
adj
(US) que falta vitalitat

lacklustre
adj
(UK) que falta vitalitat

lacquer
n (f) lalaca

lacquerware
n (m pl.) elsobjectes lacats

lacrimal
adj
lacrimal

lacrosse
n (m) ellacrosse

lactase
n (f) lalactasa

lactic acid
n (m) l'àcid làctic

lactobacillus
n (m) ellactobacil

lactose
n (f) lalactosa

lad
n (colloq) (m) elxaval / noi / xicot

ladder
n
1. (f) l'escala
2. [CLOTHES] (f) lacarrera
n.b. 'Carrera' is the 'ladder' you have in your tights.

v tr fer-se una carrera a (les mitges)

la-di-da
adj
refinat / amanerat

ladies
n (UK) (colloq) (m pl.) elslavabos femenins

ladies' man
n (m) elconquistador / casanova

ladle
n (m) elcullerot

lady
n (f) lasenyora
expr it's not over till the fat lady sings
a la fi es canta la glòria / no s'acaba la funció fins que no baixa el teló / mentre hi ha vida hi ha esperança
expr young lady
(f) lasenyoreta / damisel·la

ladybird
n (UK) (f) lamarieta

ladybug
n (US) marieta

ladykiller
n (colloq) (m) elconquistador / casanova

lag
n (m) elretard[Termcat]
v tr aïllar
> lag behind
v.c. endarrerir-se / ressagar-se

lager
n (f) lacervesa rossa
expr lager lout

laggard
n (m / f)ressagat

lagging
n (m) l'aïllament

lagoon
n (f) lallacuna

laid-back
adj
tranquil / relaxat

lake
n
1. (m) elllac
2. (m) l'estany
excl go jump in a lake! vés-te'n a fer punyetes! / vés-te'n a pastar fang!

lam
n -
expr to be on the lam
(US) fugir de la justícia / ser un fugitiu de la justícia

lamb
n (m) elxai / anyell / marrec

lambast
v tr atacar verbalment / criticar

lambaste
v tr atacar verbalment / criticar

lame
adj

1. coix / ranc / rancallós
2. patètic

lamely
adv patèticament

lameness
n (f) lacoixesa

lamp
n (f) lalàmpada / llum
v tr (UK) (slang) apallissar
expr lamp post
(m) el(pal) de fanal

lamplight
n (f) lallum d'una làmpada

lamppost
n (m) el(pal de) fanal

LAN (Local Area Network)
n (f) laLAN (Xarxa d'àrea local) [Termcat]

lance
n (f) lallança

lancet
n (f) lallanceta

land
n

1. (f) laterra
2. (before noun) terrestre
3. (m) elterreny
Fertile land - Terreny fèrtil
4. (f pl.) lesterres
Tribal lands - Terres tribals

1. (m) elpaís / territori / (f) lanació
6. the landel camp
They left the land to head for the city - Van deixar el camp per anar a la ciutat
To live off the land - Viure de la terra

v
1. intr [touch down] aterrar
2. tr fer aterrar
3. intr [arrive in boat or plane] desembarcar
4. intr [fall to the ground] caure
5. tr (colloq) [a job, etc.] aconseguir
6. tr [fish] pescar
expr dry land
(f) laterra ferma
expr land of nod
(m) elson (lit.: país del son)
expr to land on your feet
sortir-se'n / sortir ben parat / caure de peus
expr land rights
(m pl.) elsdrets sobre la terra
expr to live off the fat of the land
viure i menjar bé
> land up
v.c. intr acabar

landfill
n (m) l'abocador

landing
n
1. [TRANSP] (m) l'aterratge
2. (m) el[milit.] desembarcament
3. (m) elreplà
expr emergency landing
(m) l'aterratge d'emergència
expr landing strip
(f) lapista d'aterratge
expr Normandy landings
(m) eldesembarcament de Normandia

landlady
n (f) lapropietària / arrendadora

landlocked
adj
sense sortida al mar / sense litoral marítim

landlord
n (m) elpropietari / arrendador

landmark
n
1. (f) lafita[Termcat]
2. (m) l'espai d'interès / lloc d'interès[Termcat]
3. (before noun) emblemàtic / que crea jurisprudència

landmine
n (f) lamina antipersona

landowner
n (m / f)propietari / terratinent

land register
n (m) elcadastre

landscape
n
1. (m) elpaisatge
2. apaïsat
n.b. 'Apaïsat' means 'landscape' in the 'paper orientation' sense (i.e. not 'portrait').

v tr enjardinar
expr landscape gardener
(m / f)dissenyador de jardins / arquitecte de jardins / jardiner paisatgista

landscaper
n (m / f)dissenyador de jardins / arquitecte de jardins / jardiner paisatgista

landscaping
n (m) l'enjardinament

landslide
n
1. (f) l'esllavissada / (m) elcorriment de terres
1. (f) lavictòria (electoral) aclaparadora (o àmplia) / (m) eltriomf rotund

lane
n
1. (m) elcamí
2. [SPORT] (m) elcarrer
expr a life in the fast lane
una vida frenètica
expr to live life in the fast lane
viure a tot gas / viure al límit

langoustine
n (m) l'escamarlà

language
n
1. (m) l'idioma / (f) lallengua
2. (m) elllenguatge

expr first (or native) language
(f) lallengua materna
expr foreign language
(f) lallengua estrangera
expr language barrier
(f) labarrera idiomàtica (o lingüística)
expr language laboratory (or lab)
(m) ellaboratori d'idiomes
expr second language
(f) lasegona llengua
Second language acquisition - Adquisició d'una segona llengua
expr source language
(f) lallengua de partida
expr target language
(f) lallengua d'arribada
expr tonal (or tone) language
(f) lallengua tonal

languid
adj
lànguid

languidly
adv lànguidament

languish
v
1. intr pansir-se / podrir-se
2. intr esllanguir-se

languor
n
1. (f) lafatiga / (m) l'ensopiment

languorous
adj
(lit) lànguid

languorously
adv (lit) lànguidament

lanolin
n (f) lalanolina

lantern
n (m) elfanal

lantern jaw
n (f) labarbeta prominent

lantern-jawed
adj
de barbeta prominent

lanthanide
n (m) ellantànid

lanthanum
n (m) ellantani

Laos
n (m) elLaos

lap
n
1. [SPORT] (f) lavolta
2. [ANAT] (f) lafalda
v tr [SPORT] doblar
> lap up
v.c.
1. tr beure (del tot) llepant
2. tr (colloq) acceptar (idees, afalacs) amb entusiasme

lapdog
n
1. (m) el[small dog] gos falder
2. (m) elgos fidel

lapel
n (f) lasolapa

Lapland
n (f) laLapònia

Lapp
n (m / f)lapó
adj
lapó

lapse
n
1. (f) labadada
2. (m) el(moment de) silenci
expr lapsed Catholic
(m / f)catòlic no practicant
> lapse into
v.c. intr tornar a (mals costums)

laptop
n (m) el(ordinador) portàtil[Termcat]

larceny
n (US) (m) ellladronici

larch
n (m) ellàrix

lard
n (m) elllard

lardass
n (slang) persona grassa

larder
n (m) elrebost

large
adj
gran
expr as large as life
en carn i ossos / en persona

largely
adv en gran part

largeness
n (f) lagrandària / grandor (física)

lark
n (f) l'alosa
> lark about
v.c. fer el ruc / passar-s'ho bé fent el ruc
> lark around
v.c. fer el ruc / passar-s'ho bé fent el ruc

larva
n (f) lalarva

larval
adj
larval

laryngitis
n (f) lalaringitis

larynx
n (f) lalaringe

lasagna
n (f) lalasanya

lasagne
n (f) lalasanya

lascar
n (m) elmariner indi / soldat de les colònies de Sri Lanka i Hong Kong

lascivious
adj
lasciu

lasciviously
adv lascivament

lasciviousness
n (f) lalascívia

laser
n (m) ellàser
expr laser beam
(m) elraig làser
expr laser pointer
(m) l'apuntador làser
expr laser printer
(f) laimpressora làser

lash
v
1. tr fuetejar
2. tr batre
n
1. (f) lafuetada
2. (f) lapestanya
expr (to go) (out) on the lash
(UK) (slang) sortir amb amics per emborratxar-se (anar de farra / anar de parranda)
n.b. Although widely used in Catalan, 'anar de farra' and 'anar de parranda' are 'castellanismes'.

> lash out
v.c.
1. repartir cops a tort i a dret
2. atacar verbalment
> lash out at
v.c. atacar

lass
n (UK) (dial) (f) lanoia / xicota

lassitude
n
1. (f) lalassitud
2. (f) l'extenuació

last
adj

1. últim / darrer
2. passat
Last Tuesday. - Dimarts passat.
Last year. - L'any passat.
v intr durar
expr last name
(m) elcognom
expr last night
anit
expr last orders

expr last sixteen
[SPORT] (m pl.) elsvuitens
expr the last thing (we, you, he) wanted...
el que no volia per res del món...

lasting
adj
durador

lastly
adv en fi

late
adj

1. tard
I'm late - Arribo tard
The meeting ended late - La reunió acabà tard
In the late sixties - A final dels anys seixanta
2. dels últims
I caught a late flight - Vaig agafar un dels últims vols (del dia)
3. tardà
4. difunt
Her late husband - El seu marit difunt
adv
1. tard
2. cap al final (i sentits afins)
I got back from Milan late in September - Vaig tornar de Milà cap a finals de setembre
expr late at night
molt entrada la nit / ben entrada la nit
expr late in the day
massa tard
expr better late than never
més val tard que mai
expr of late
darrerament / últimament
expr to be too late
no ser-hi a temps / no haver-hi res a fer

lately
adv últimament / darrerament

latency
n
1. (f) lalatència
2. [IT] (m) eltemps d'espera

lateness
n (f) latardança
The lateness of the hour - L'avançat de l'hora

latent
adj
latent
expr latent heat
(m) elcalor latent

later
adv més tard / posteriorment
expr later on
més tard / posteriorment
expr later that day...
(més tard,) aquell mateix dia... / aquell mateix dia, més tard

lateral
adj
(before noun) lateral
n [LING] (f) lalateral
expr lateral consonant
(f) lalateral
expr lateral thinking
(m) elpensament lateral

latest
adj
el més nou / l'últim
expr latest news
(f pl.) lesúltimes notícies

latex
n (m) ellàtex

lathe
n (m) eltorn

Latin
n (m) elllatí
adj
llatí

Latin America
n (f) laLlatinoamèrica / Amèrica Llatina

Latin American
adj
Llatinoamericà
n (m / f)llatinoamericà

latitude
n (f) lalatitud

latitudinarian
adj
latitudinari / lax / frívol

latrine
n (f) lalatrina

latter
adj

1. segon
2. últim

latter-day
adj
modern
expr The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints
(f) l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers (o Últims) Dies

lattice
n (m) elreixat

Latvia
n (f) laletònia

Latvian
n
1. [LANG] (m) elletó
2. (m / f)letó
adj
letó

laud
v tr lloar

laudable
adj
lloable / laudable / encomiable

laugh
v intr riure
n (m) elriure
expr a laugh a minute
molt divertit
expr to be a laugh
(slang) ser divertit
expr to burst out laughing
esclatar-se de riure
expr to have a laugh
(slang) passar-s'ho bé / divertir-se
expr to laugh your head off
riure fins que et fa mal la panxa
expr to not know whether to laugh or cry
no saber si riure o plorar
expr to split your sides laughing
riure fins que et fa mal la panxa
> laugh away
v.c. agafar-s'ho de broma
> laugh off
v.c. agafar-s'ho de broma
> laugh over
v.c. intr riure's de

laughable
adj

1. que fa riure
2. irrisori

laughing stock
n (f) larialla / riota

laughter
n
1. (m) elriure / (f) larialla

launch
v
1. tr llançar
2. tr [a campaign] inaugurar
n
1. (m) elllançament
2. [TRANSP] (f) lallanxa
> launch out
v.c. intr llançar-se a / emprendre

launderette
n (UK) (f) labugaderia (d'autoservei)

laundromat
n (US) (f) labugaderia (d'autoservei)

laundry
n
1. (f) labugada
2. (f) laroba bruta
3. (f) laropa neta
4. (f) labugaderia
expr laundry basket
(m) elcistell de la roba bruta
expr laundry room
(f) labugaderia

laurel
n
1. (m) elllorer
2. laurels (m pl.) elsllorers
expr laurel wreath
(f) lacorona de llorer
expr to rest on your laurels
adormir-se sobre els llorers

laureate
n guardonat
expr Nobel laureate
(m / f)guardonat amb el Nobel
expr poet laureate
(m / f)poeta llorejat

Lausanne
n (f) laLausana

lava
n (f) lalava

lavender
n
1. (f) lalavanda / (m) l'espígol
2. (m) el[color] moradenc

lavish
adj

1. generós
2. esplèndid
> lavish on (or upon)
v.c. prodigar a

law
n

1. (f) lallei
n.b. 'Llei' means a 'law' as in 'there is a law against that kind of thing'.

2. (m) elprecepte
3. (m) eldret
n.b. 'Dret' means 'law' as in the profession (i.e. he's studying law at university).


1. (m) l'agent de l'autoritat / policia / (f) l'autoritat
expr law degree
(f) lallicenciatura de dret
expr law enforcement agency

1. (f) lainstitució policial
2. (f) laforça de policia / força d'ordre públic
expr law faculty
(f) lafacultat de dret
expr against the law
il·legal

law-abiding
adj
honrat / íntegre / recte

lawful
adj
legal / legítim

lawfully
adv legalment

lawless
adj
anàrquic

lawlessness
n (f) l'anarquia

lawmaker
n (m / f)legislador

lawn
n (f) lagespa
expr lawn chair
(f) lacadira de jardí
expr lawn mower
(m) eltallagespa

law office
n (m) elbufet (d'advocats)

lawrencium
n (m) ellaurenci

lawsuit
n
1. (m) elplet / litigi / (f) lademanda judicial

lawyer
n (m / f)advocat

lax
adj
lax / deixat

laxative
n (m) ellaxant

laxity
n (f) ladeixadesa

laxness
n (f) lafluixesa

lay
adj
laic / seglar
v
1. tr col·locar / posar / situar
2. tr posar (ous)
expr to get laid
(vulg) follar / cardar
expr to lay it on thick
exagerar la nota / fer bombo
> lay about
v.c. tr repartir cops a tort i a dret
> lay aside
v.c.
1. estalviar
2. apartar / deixar a banda
> lay away
v.c.
1. tr guardar (alguna cosa) per al futur
2. guardar (una cosa) temporalment abans de lliurar-la
> lay by
v.c. tr deixar o posar a part
> lay down
v.c.
1. deposar (les armes)
2. establir / fixar / determinar
> lay for
v.c. intr esperar (algú) (per atacar-lo)
> lay in
v.c. (supplies / food) proveir-se
> lay into
v.c. (colloq) atacar / escometre / agredir
> lay off
v.c.
1. acomiadar
2. (colloq) deixar en pau
> lay on
v.c. proporcionar / subministrar / proveir
> lay out
v.c. presentar / disposar / distribuir / col·locar
> lay over
v.c. intr fer una pausa, sovint involuntari, en un viatge
> lay to
v.c. intr en la nàutica, fer parar un veler, dirigint-se cap al vent
> lay up
v.c.
1. emmagatzemar (p.e. proveïments)
2. causar d'haver de fer llit
> be laid up
v.c. intr fer llit (estar allitat)

layabout
n (m / f)mandrós / gandul

lay-by
n
1. (UK) (f) lazona d'estacionament
2. (UK) (f) l'àrea de descans
3. (Aus) (f) laforma de pagament en botigues: es paga un dipòsit, i la botiga reserva l'article, fins que es pagui

layer
n
1. (f) lacapa
2. (m) elgrau / graó

layering
n (f) l'estratificació

layette
n
1. (m) elmenudall / (f) labolcada de néixer

layman
n
1. (m) el[lacking expert knowledge] llec
2. (m / f)[non clergy] llec / laic
expr in layman's terms
d'una manera entenedora / amb paraules entenedores

layout
n
1. (f) ladisposició / distribució / col·locació / (m) elformat

laze
v intr gandulejar / mandrejar
> laze about
v.c. intr gandulejar / mandrejar
> laze around
v.c. intr gandulejar / mandrejar

lazily
adv mandrosament

laziness
n
1. (f) laperesa / mandra
2. (f) laindolència

lazy
adj
mandrós / gandul / dropo / dròpol
expr lazy eye
(m) l'ull gandul

LCD (Liquid Crystal Display)
n (f) laLCD (Pantalla de Cristall Líquid)
expr LCD television (o TV)
(m) eltelevisor de LCD

LEA (Local Education Authority)
n (UK) organisme d'administració local que gestiona els assumptes escolars

lead
v
1. tr conduir / menar / emmenar
2. tr dirigir
3. tr liderar
4. tr encapçalar
n

1. (US) (f) lacorretja
n.b. 'Corretja' means 'lead' as in the chain or rope you attach to your dog's collar when you take him for a walk.

2. (f) lapista
n.b. 'Pista' means 'lead' in the sense of 'clues' (i.e. 'police find new leads in burglary case').


1. (m) l'avantatge / primer lloc / (f) ladavantera
4. (m) elprimer paper / paper protagonista
n.b. 'Primer paper' and 'paper protagonista' mean 'lead' as in 'lead part' (i.e. 'she's the lead in the school play').

5. (m) l'exemple / mestratge
6. [MATERIAL] [CHEM] (m) elplom
n.b. Plom means lead as in 'heavy grey lump of metal'.

7. (f) lamina de llapis
n.b. 'Mina de llapis' means 'lead' as in the stuff you put in your pencil.

8. (m / f)líder

expr (American / French...)-led
encapçalat pels Estats Units / per la França...
expr to lead the way

1. obrir la marxa / anar al capdavant
2. precedir
3. guiar
> lead to
v.c. culminar en
> lead up to
v.c.
1. intr precedir
2. intr portar a
3. intr preparar el terreny per a

leaden
adj
plumbi

leader
n
1. [POLIT] (m / f)líder / mandatari / capdavanter
2. (m / f)dirigent
3. (m) elcapitost
4. (f) lafigura capdavantera

leadership
n (m) ellideratge
expr leadership position
(m) elcàrrec de responsabilitat / càrrec directiu

leading
adj

1. líder
2. principal
3. influent
4. imperatiu
expr leading actor
(m / f)actor principal
expr leading article
(m) l'editorial / article de fons
expr leading expert
(m / f)especialista destacat / expert en la matèria
expr leading question
(f) lapregunta capciosa

leading-edge
adj
d'avantguarda / avançat

leaf
n
1. [BOT] (f) lafulla
2. (m) el[of a book] full
expr to turn over a new leaf
girar full

leafless
adj
desfullat

leaflet
n (m) elfullet

league
n
1. [SPORT] (f) lalliga
2. (m) elmón / cercle / ambient
expr out of your league

1. fora del seu element / fora del seu ambient / fora de lloc
2. fora de l'abast

leak
n
1. (f) lafuita / (m) l'escapament
v intr degotar / gotejar
expr gas leak
(f) lafuita de gas
expr to take a leak
(UK) (slang) fer pipí / pixar (vulg.)
> leak out
v.c.
1. tr divulgar sense autorització
2. intr divulgar-se

leakage
n
1. (f) lafuita / (m) l'escapament

lean
v
1. intr inclinar-se
n.b. 'Inclinar-se' means 'to lean' in the sense 'to lean over something'.

2. intr recolzar
n.b. 'Recolzar' means 'to lean' in the sense 'to lean against something'.

adj
magre / flac
> lean over
v.c. intr abocar-se sobre
> lean towards (Br.) / toward (Am.)
v.c. decantar-se per

leap
v intr saltar
n (m) elsalt / bot
expr leap of faith

expr leap year
(m) l'any de traspàs / any bixest

learn
v
1. tr aprendre
2. tr assabentar-se / descobrir
expr to learn from your mistakes
aprendre de l'experiència / aprendre de les equivocacions
> learn of
v.c. intr assabentar-se de

learning
n (m) l'aprenentatge

lease
n (m) elcontracte d'arrendament
v tr arrendar
expr to give (somebody) a new lease on life
donar un plus de vida / fer-lo reviure

leaseholder
n (m / f)arrendatari

leash
n (f) lacorretja

least
adj

1. menys
2. més mínim
adv menys
expr at least

1. almenys
2. com a mínim
expr last but not least
també... / i també és important... / sense oblidar...
expr not in the least
en absolut / de cap manera / gens ni mica
expr not least
sobretot
expr that's the least of (my, his, her..) worries
això rai
expr to say the least
per no dir més

leather
n
1. (m) elcuir / (f) lapell

leave
v
1. tr deixar / abandonar
2. tr sortir de / eixir de (Val.)
3. tr descuidar-se
I left the keys in the car. - M'he descuidat les claus al cotxe.
4. intr sortir / marxar-se
n
1. [WORK] (f) l'excedència
2. (m) elpermís
n.b. 'Permís' means 'leave' in the sense 'permission'.

expr leave of absence

expr to leave (somebody) alone
deixar en pau (algú)
expr to leave (someone) behind
abandonar (algú)
expr to leave (something) behind
oblidar (alguna cosa)
He left his cell phone behind in the office. - Va oblidar el mòbil en el despatx.
expr to be left
restar
There are only 10 towns left without electricity. - Ja només resten 10 municipis sense llum.
expr take it or leave it
agafa-t'ho com vulguis
> leave aside
v.c. tr deixar de banda
> leave behind
v.c. tr deixar enrere / abandonar
> leave for
v.c. intr marxar a
> leave off
v.c. (colloq) deixar de
> leave on
v.c. tr no tancar (un aparell)
> leave out
v.c. tr ometre / deixar al marge
> be left over
v.c. intr quedar (restar), sobrar

Lebanese
adj
libanès

Lebanon
n (m) elLíban

lech
n (UK) (colloq) (m) l'home lasciu
v -
> lech after
v.c. tr (UK) (colloq) sentir un interès lasciu per

lecher
n (m) l'home lasciu

lechery
n (f) lalascívia / luxúria

lectern
n (m) elfaristol

lecture
n
1. (f) laconferència
2. sermó
v intr donar una conferència

lecturer
n (UK) (m / f)professor (d'universitat)
expr senior lecturer
(UK) (m / f)professor titular

ledge
n

1. (f) lacornisa

1. (m) elprestatge / (f) lapostada

leech
n
1. (f) lasangonera
n.b. 'Sangonera' means 'leech' in the figurative sense as well ('He's a real leech').

2. (m) elcorc
n.b. 'Corc' means 'leech' only in the figurative sense.

leek
n (m) elporro

leer
n (f) lamirada lasciva
v intr fer una mirada lasciva

leery
adj
(colloq) recelós

leeward
n (m) elsotavent
adj
a sotavent

leeway
n
1. (m) elmarge (de maniobra) / (f) lallibertat de moviments / llibertat de maniobra / llibertat d'acció

left
n (f) l'esquerra
adj
esquerre
adv a l'esquerra

left-hand
adj
(before noun) d'esquerra
expr on the left-hand side
a l'esquerra

left-handed
adj
esquerrà

leftover
adj
sobrant

leftovers
n (f pl.) lesrestes (d'un àpat) / deixalles

left-wing
adj
d'esquerra / d'esquerres / esquerranós

leg
n (f) lacama
Upper leg. - Cuixa.
Lower leg. - Cama.
n.b. The word 'cama' has two meanings: 1. The part of the leg between the foot and the knee and 2. The leg in its entirety (from foot to bottom).

expr to cost an arm and a leg
costar un ull de la cara / costar un ronyó

legacy
n
1. (m) elllegat
2. (f) laseqüela

legal
adj

1. jurídic / judicial
2. legal
expr legal aid
(f) l'assistència jurídica gratuïta
expr legal division
(f) ladivisió jurídica
expr legal guardian
(m / f)tutor legal
expr legal tender
(f) lamoneda de curs legal

legalisation
n (f) ladespenalització

legalise
v tr (UK) legalitzar / despenalitzar

legalization
n (f) ladespenalització

legalize
v tr (US) legalitzar / despenalitzar

legally
adv legalment

legend
n (f) lallegenda

legendary
adj

1. llegendari
2. mític

leggings
n (f pl.) lesmalles

leggy
adj
camallarga (i atractiva)

legible
adj
llegible / intel·ligible

legislate
v intr legislar

legislation
n (f) lalegislació

legislator
n (m / f)legislador

legislature
n
1. (m) ellegislatiu / cos legislatiu / poder legislatiu / (f) l'assemblea legislativa
Californian legislature - Legislatiu californià

legit
adj
(slang) legítim

legitimacy
n (f) lalegitimitat

legitimate
adj
legítim

legitimately
adv legítimament

legume
n (m) elllegum

leisure
n (m) l'oci / lleure

leisure centre
n (m) elpoliesportiu

leisurely
adj
tranquil / sense pressa
adv amb tota tranquil·litat

leitmotif
n (m) elleitmotiv

leitmotiv
n (m) elleitmotiv

lemma
n (m) ellema

lemon
n (f) lallimona
expr lemon tree
(m) elllimoner

lemonade
n (f) lallimonada

lemon grass
n (f) l'herba llimona
n.b. 'Herba llimona' was officially accepted (by Termcat) as the Catalan term for 'lemon grass' in November 2011.

lemon juice
n (m) elsuc de llimona

lemony
adj
allimonat

lend
v tr deixar / prestar
Will you lend me your books? - Em deixes els teus llibres?

lender
n (m / f)prestador

length
n
1. (f) lalongitud / llargada / llargària
2. (f) ladurada / duració
n.b. 'Durada' and 'duració' mean 'length' as in 'period of time'.

3. (m) l'extrem
expr at length
a fons / a consciència
To discuss something at length. - Parlar d'una cosa amb extensió.

lengthen
v tr allargar

lengthways
adv longitudinalment / al llarg

lengthwise
adv longitudinalment / al llarg

leniency
n
1. (f) lalenitat / (f) laindulgència

lenient
adj
indulgent / poc estricte / lax / benèvol / tolerant

lens
n
1. (f) lalent
2. (m) el(in a camera) objectiu
3. (m) el(in the eye) cristal·lí

Lent
n (f) laQuaresma

lentil
n (f) lallentia

Leo
n (m) ellleó

leopard
n (m) ellleopard

leotard
n (m) elmallot

leper
n (m / f)leprós
expr leper colony
(f) laleproseria

leprosy
n (f) lalepra

lesbian
n (f) lalesbiana
adj
lesbià

lesion
n (f) lalesió

Lesotho
n (m) elLesotho

less
adv menys

lessee
n (m / f)arrendatari

lessen
v
1. tr reduir / disminuir
2. tr pal·liar

lesser
adj
menor
A lesser (man / woman). - (Un home / una dona) de menys enteresa / de menys empenta / més feble / menys sofert(a) (segons el context).

lesson
n (f) lalliçó / classe
expr to learn your lesson
escarmentar(-se)
I hope you've all learned your lesson. - Espero que us hagi servit d'escarment.
expr to teach (somebody) a lesson
escarmentar (algú) / parar-li els peus (a algú)

lessor
n (m / f)arrendador

let
v letting
1. tr permetre
2. tr llogar
> let alone
v.c. tr deixar (algú) en pau
> let by
v.c. tr deixar passar (algú)
> let down
v.c.
1. tr deixar baixar
2. tr decebre (fallar en les expectatives) / donar un disgust
> let in
v.c. tr deixar entrar
> let off
v.c. tr deixar anar (sense cap càstig o amb un càstig menys important del que es podria esperar)
> let on
v.c.
1. revelar (una cosa desconeguda) / fer saber
2. deixar entendre
> let out
v.c.
1. tr deixar sortir
2. tr amollar
3. tr revelar
4. tr eixamplar (els pantalons, un vestit, etc.)
> let up
v.c.
1. tr deixar pujar
2. intr afluixar, no fer-s'hi tant
> let up on
v.c. intr afluixar la pressió sobre (algú) / tractar (algú) amb menys rigor

letdown
n
1. (f) ladecepció
2. (f) lapujada de la llet
n.b. 'Pujada de la llet' means 'letdown' in the breastfeeding sense (i.e. ejection of breast milk).

lethargic
adj
apàtic / endormiscat

lethal
adj
letal / fatal / mortal

lethargy
n (f) laletargia

letter
n
1. (f) lacarta
n.b. 'Carta' means 'letter' as in 'to write someone a letter'.

2. (f) lalletra
n.b. 'Lletra' means 'letter' as in 'the letter A, B etc.'

expr to the letter
fil per randa

letterhead
n
1. (f) lacapçalera
2. (m) elpaper oficial / paper de carta / paper amb capçalera

letter-headed
adj
amb capçalera

lettering
n
1. (f pl.) leslletres
2. (f) laretolació

lettuce
n (m) l'enciam

leukaemia
n (UK) (f) laleucèmia

leukemia
n (US) (f) laleucèmia

leukocyte
n (m) elleucòcit

Levant
n (m) elMediterrani oriental / Orient Pròxim

level
n (m) elnivell
Beginners level. - Nivell bàsic.
Intermediate level. - Nivell llindar.
Advanced level. - Nivell avançat.
v tr anivellar / aplanar
adj
anivellat
expr level with
arran de
expr the poverty level
el llindar de la pobresa

level crossing
n (UK) (m) elpas a nivell

level-headed
adj
sensat

levelly
adv
1. sense alterar-se
2. serenament

lever
n (f) lapalanca
v tr fer palanca / palanquejar
expr gear lever
(UK) (f) lapalanca del canvi de marxes

leverage
n
1. (f) lainfluència
2. (f) laforça d'una palanca / força d'un alçaprem
3. (US) [FIN] (m) elpalanquejament
v tr fer palanca / palanquejar

levitate
v intr levitar

levitation
n (f) lalevitació

levity
n (f) lalleugeresa / frivolitat

levy
v tr imposar / gravar / recaptar
To levy taxes on the poor. - Gravar amb impostos els pobres.
n
1. (f) lacontribució
2. (m) l'impost

lewd
adj
lasciu

lexeme
n (m) ellexema

lexical
adj
lèxic

lexically
adv lèxicament

lexicographer
n (m / f)leicògraf

lexicography
n (f) lalexicografia

lexicologist
n (m / f)lexicòleg

lexicology
n (f) lalexicologia

lexicon
n (m) ellèxic

liability
n
1. (f) laresponsabilitat (legal)
2. (m) l'impediment / destorb / desavantatge
3. [FIN] (m) el[sovint en plural] passiu

liable
adj

1. responsable
2. [~ to] propens (a) / susceptible (a)
3. [~ to] predisposat (a)
4. [~ to / ~ for] subjecte (a)

liaise
v
1. intr [~ with] col·laborar (amb) / treballar en col·laboració (amb)
2. intr [~ between] fer d'enllaç (entre)

liaison
n
1. (m) l'enllaç
2. (f) l'aventura amorosa

liana
n (f) laliana

liar
n (m / f)mentider
expr to make a liar out of (someone)
deixar (algú) com un mentider

libel
n (f) ladifamació / calúmnia
v tr difamar / calumniar

libellous
adj
difamatori / calumniós

liberal
adj

1. liberal
2. generós
n (m / f)liberal

liberalism
n (m) elliberalisme

liberalisation
n (UK) (f) laliberalització

liberalise
v tr (UK) liberalitzar

liberalization
n (f) laliberalització

liberalize
v tr liberalitzar

liberate
v
1. tr alliberar
2. tr deslliurar

liberation
n (m) l'alliberament

liberator
n (m / f)alliberador

Liberia
n (f) laLibèria

libertarian
n (m / f)llibertari

libertine
n (m) elllibertí / calavera

liberty
n (f) lallibertat

Libra
n (f) laBalança

librarian
n (m / f)bibliotecari

library
n (f) labiblioteca

Libya
n (f) laLíbia

licence
n

1. (UK) (f) lallicència
2. (UK) (m) elcarnet

1. (f) lallicència / (m) elpermís
That's no licence for murder. - Això no justifica un assassinat.
expr licence fee

expr licence number
(UK) (m) elnúmero de matrícula
expr driving licence
(UK) (m) elcarnet de conduir

license
n

1. (US) (f) lallicència
2. (US) (m) elcarnet

1. (f) lallicència / (m) elpermís
That's no license for murder. - Això no justifica un assassinat.
v tr autoritzar
expr license plate
(US) (f) la(placa de) matrícula
expr drivers license
(US) (m) elcarnet de conduir

licentious
adj
llicenciós

lichen
n (m) elliquen

lick
v tr llepar
expr to lick somebody's arse
(UK) (vulg) llepar el cul (a algú)
expr to lick somebody's boots
llepar el cul (a algú)

lickety-split
adv (US) (colloq) tot seguit / immediatament

licking
n (colloq) (f) lapallissa

licorice
n (US) (f) laregalèssia

lid
n (f) latapa

lie
v lying
1. intr mentir
2. intr jaure / jeure
n.b. 'Jaure' and 'jeure' mean 'to lie' as in 'to lie on a bed'.

3. intr estar situat
n (f) lamentida
expr lie detector
(m) eldetector de mentides
expr barefaced lie
(f) lamentida descarada
expr (little) white lie
(f) lamentida piadosa / mentida innocent
expr to take it lying down
quedar-se de braços plegats
> lie about
v.c. intr jeure / gandulejar
> lie around
v.c. intr jeure / gandulejar
> lie back
v.c. intr reclinar-se
> lie down
v.c. jeure
> lie in
v.c.
1. intr no llevar-se
2. intr estar de part
> lie over
v.c. intr quedar ajornat
> lie to
v.c. intr en la nàutica, mantenir-se immòbil orientant-se al vent
> lie up
v.c. intr amagar-se de les autoritats
> lie upon
v.c. intr jeure damunt (de)
> lie with
v.c.
1. intr ser competència de (p.e., una decisió)
2. intr (dated) jeure amb

Liechtenstein
n (m) elLiechtenstein

lieutenant
n (m / f)tinent

life
n
1. (f) lavida
His job is his life. - La feina l'omple / només viu per la feina.
My life is over. - La meva vida no té sentit / no val la pena continuar vivint.
Your life won't be worth living. - Et penediràs d'haver nascut.
I've had a good life. - La vida m'ha tractat bé.
2. (f) la[in prison] cadena perpètua
expr as large as life
en carn i ossos
expr to breathe new life into
donar un nou aire a / donar una nova vida a
expr to bring to life
donar vida (a)
expr city life
(f) lavida urbana
expr to come to life

1. cobrar (o prendre) vida
2. animar-se
expr to devote your life to (something)
dedicar la vida a (alguna cosa)
expr eternal life
(f) lavida eterna
expr everyday life
(f) lavida quotidiana
expr for life
per sempre
expr kiss of life
(f) larespiració boca a boca
expr to lead (or live) the life of Riley
viure a cos de rei
expr life after death
vida després de la mort
expr life blood
(m) l'alè vital
expr life expectancy
(f) l'esperança de vida
expr life form
(m) elser viu
expr life imprisonment
(f) lacadena perpètua
expr life in prison
(f) lacadena perpètua
expr life jacket
(f) l'armilla salvavides
expr life savings
(m pl.) elsestalvis de tota la vida
expr life's too short
la vida són quatre dies
expr life vest
(US) (f) l'armilla salvavides
expr loss of life
pèrdua de vides
expr love life
(f) lavida sentimental
expr lust for life
alegria de viure
expr to make life difficult
dificultar la vida
expr married life
(f) lavida de casats
expr matter of life or death
(f) laqüestió de vida o mort
expr private life
(f) lavida privada
expr to risk life and limb
arriscar la pell
expr to take (somebody's) life
matar (algú)
expr to take your (own) life
suïcidar-se
expr that's life
així és la vida / és llei de vida

lifeboat
n (m) elbot salvavides

life-changing
adj
transformador / que et canvia la vida

life-enhancing
adj
enriquidor / positiu / que millora la qualitat de vida

lifeguard
n (m / f)socorrista (aquàtic)

lifeless
adj
sense vida / exànime / inanimat / inert

lifelike
adj
natural / realista

lifeline
n
1. (f) lacorda de salvació / (m) l'agafador

lifelong
adj
inveterat

life-or-death
adj
d'importància vital / crucial / molt important / transcendental

lifer
n (slang) algú qui ha estat condemnat a cadena perpètua

life-size
adj
de mida real

lifestyle
n (m) l'estil de vida

lifespan
n
1. (f) lavida / longevitat / esperança de vida / (m) eltemps de vida
These birds have a lifespan of seventy years. - Aquests ocells poden viure fins a setanta anys.
2. (f) la[of a product] vida útil

life-threatening
adj
potencialment mortal

lifetime
n (f) lavida / durada d'una vida

lift
v tr aixecar
n (UK) (m) l'ascensor
expr give somebody a lift
portar (en cotxe) / acompanyar en cotxe
Could you give me a lift, please? - Em pots portar, si us plau?
We can give you a lift to the office - Et portarem (en cotxe) a la oficina
> lift up
v.c. tr aixecar

light
v tr encendre
n
1. (f) laclaror
By candle light. - A la claror d'una espelma.
2. (f) lallum
3. (m) elsemàfor
adj

1. lleuger
As light as a feather. - Lleuger com una ploma.
2. clar
3. feble
expr brake light
(f) lallum de fre
expr to come to light
sortir a la llum
expr green light
(f) lallum verda / carta blanca
expr in light of...
en vista de... / considerant... / atès... / tenint en compte... / tenint present...
expr to make light of (something)
desdramatitzar / agafar-se a la lleugera (una cosa)
expr to see somebody in their true light
veure's el llautó
expr to see something in a (good / different) light
veure (alguna cosa) amb (bons / uns altres) ulls
expr to see things in a new light
veure les coses des d'un altre angle / fer-ne una altra lectura
expr to see the light
obrir els ulls / caure la bena dels ulls
expr to shed (or throw) light on
donar clarícies
expr to turn (or switch) off the light
apagar la llum
expr to turn (or switch) on the light
encendre la llum
> light into
v.c. (US) atacar
> light on
v.c. intr (rar) trobar (per casualitat)
> light out
v.c. (US) marxar
> light up
v.c.
1. tr il·luminar
2. tr encendre (tabac)
3. intr il·luminar-se (d'alegria)
> light upon
v.c. intr trobar (rar) (per casualitat)

light bulb
n (f) labombeta

lighten
v
1. tr alleugerir
n.b. 'Alleugerir' means 'to lighten' in the sense 'to make less heavy'.

2. tr il·luminar
n.b. 'Il·luminar' means 'to lighten' in the sense 'to let more light in'.

> lighten up
v.c. posar-se menys seriós / prendre coses amb més calma
Lighten up! - Afluixa!

lighter
n (m) l'encenedor

light globe
n (Aus) (f) labombeta

light-hearted
adj
alegre

lighthouse
n (m) elfar

lighting
n (f) lail·luminació

lightly
adv
1. lleugerament
2. com aquell qui res / en to broma / en to frívol

lightness
n
1. (f) laclaredat
2. (f) lalleugeresa
3. (f) lagracilitat

lightning
n
1. (m) elllamp
2. (m) elllampec

lightning conductor
n (m) elparallamps

light switch
n (m) l'interruptor

lightweight
adj

1. lleuger
2. mediocre
n
1. [SPORT] (m) elpes lleuger
2. persona de poca importància
3. (UK) persona que s'emborratxa fàcilment

light year
n (m) l'any llum

lignin
n (f) lalignina

lignite
n (m) ellignit

like
v
1. tr agradar
You're not going to like this, but... - Perdona que t'ho digui, però...
2. tr voler
What language would you like your children to be taught in? - En quina llengua voldries que els mestres donessin classe als teus fills?
expr if you like
si et sembla bé
expr just like that
sense solta ni volta / sense més ni més
expr like it or not
agradi o no

likeable
adj
trempat / simpàtic

likelihood
n (f) laprobabilitat
expr in all likelihood
probablement

likely
adj
probable

like-minded
adj
amb idees afins

liken
v tr equiparar

likewise
adv
1. igualment
2. també / així mateix

liking
n (m) elgust
expr be to (somebody's) liking
ser del grat / gust (d'algú)
It's not to my liking - No és del meu grat / gust

lilac
adj
lila

lilliputian
adj
lil·liputenc
n (m / f)lil·liputenc

lilting
adj
[voice] musical

lily
n (m) ellliri

lima bean
n
1. (m) elgarrofó / (f) lamongeta de Lima

limb
n
1. (m) elmembre
2. (m) l'extremitat
3. (m) elbranca
expr artificial limb
(f) lapròtesi

limber
v -
> limber up
v.c. intr fer exercicis d'escalfament

lime
n
1. [FOOD] (f) lallima
2. (m) elcalç
3. (m) elverd llima / verd llimona
expr lime green
(m) elverd llima / verd llimona

limelight
n the limelight (m) elcentre d'atenció pública
expr to be in the limelight
ser el centre d'atenció pública

limescale
n
1. (m) elcarrall / (f) latosca

limestone
n (f) lacalcària

Limey
n (US) (dated) (m / f)anglès

limit
v tr limitar
n (m) ellímit
expr to limit yourself to (something)
limitar-se (o cenyir-se) a (alguna cosa)
expr no limits
sense restriccions / sense traves

limitation
n (f) lalimitació

limited company
n (f) lasocietat anònima

limiter
n (m) ellimitador

limiting
adj
restrictiu

limitless
adj
il·limitat / no limitat / sense límits

limo
n (colloq) (f) lalimusina

limonite
n (f) lalimonita

limousine
n (f) lalimusina

limp
v intr ranquejar / coixejar
adj

1. tou / dèbil / flàccid
2. inert / mort
n (f) lacoixesa

limpet
n
1. (f) lapagellida / pitjallida / (m) elbarretet
2. (m / f)[fig.] paparra / plepa

limpid
adj
(lit) límpid

limpness
n (f) laflacciditat

linchpin
n
1. (f) laxaveta de forquilla
2. (m) el[fig.] eix / pern

linctus
n [MED] (m) elxarop

linden
n (m) eltell / til·ler

line
n
1. (f) lalínia / ratlla / (m) eltraç
2. (f) la[row] fila
3. (US) (f) lacua
4. (f) la[of products] gamma
5. (f) la[telephone] línia
6. (f) la[long length of string, rope..] corda
7. (m) el[fishing] fil de pescar
8. (m) el[washing] estenedor
9. (UK) (f) la[railway track] via
10. (f) lalínia
11. (f) la[wrinkle] arruga

1. (m) elcamp / ram / (f) l'especialitat professional
13. lines (m) elpaper
To learn your lines. - Aprendre el seu paper.
14. (colloq) (f) la[cocaine] ratlla

v
1. tr folrar
2. tr cobrir
3. tr ratllar
Their faces were lined with exhaustion. - Se'ls dibuixava el cansament a la cara.
4. tr alinear
expr assembly line
(f) lalínia d'assemblatge
expr to bring (somebody) into line
tenir a ratlla
expr to bring (something) into line
adaptar / acomodar
expr to cross the line
infringir els límits
expr (international) date line
(f) lalínia (internacional) de canvi de data
expr dotted line
(f) lalínia de punts
expr double yellow lines
(UK) dues línies grogues (prohibit l'estacionament)
expr (further) down the line
més endavant / en el futur
expr to draw the line
posar (uns) límits / establir (uns) límits
We have to draw the line somewhere. - Tot té un límit.
expr fault line
(f) lafalla (geològica)
expr finish line
(f) lalínia d'arribada
expr halfway line
(f) lalínia de mig camp / línia central
expr in line with
d'acord amb
expr to lay it on the line
parlar sense embuts
expr line drawing

1. (m) eldibuix lineal
2. (m) l'esbós
expr line of business
(m) elram
expr line of research
(m) elcamp d'investigació
expr line of succession
(f) lalínia de successió
expr line of symmetry
(f) lalínia de simetria
expr line of work
(f) laprofessió / ocupació
expr line of thought (or thinking)
(m) elcorrent de pensament
expr line of vision
(f) lavisual
expr next in line
(m / f)següent
Next in line! - Que passi el següent!
expr on the line
en joc (el futur d'una persona, etc.)
expr to be on the right lines
anar pel bon camí
expr out of line
fora de lloc
expr picket line
(m) elpiquet
expr plumb line
(f) laplomada
expr poverty line
(f) lalínia de la pobresa
expr power line
(m) elcable d'alta tensió
expr product line
(f) lalínia de productes
expr production line
(f) lacadena de producció
expr railway line
(f) lalínia de ferrocarril
expr starting line
(f) lalínia de sortida
expr to step out of line
desobeir
expr to take a hard (or strong) line
aplicar mà dura / prendre mesures enèrgiques
> line up
v.c.
1. intr arrenglar-se / fer cua
2. tr arrenglar
3. tr preveure / planejar / projectar

lineage
n
1. (m) elllinatge
2. (f) lanissaga

lineament
n (f) lafesomia / fisonomia / faccions (de la cara)

linear
adj

1. lineal
2. de longitud
expr linear measure(ment)
[MATH] (f) lamesura de longitud

linearity
n (f) lalinealitat

linebacker
n [SPORT] (m / f)linebacker / rerelínia[Termcat]

lined
adj

1. [clothing] folrat
2. [paper] pautat
3. [skin] arrugat

lineman
n [SPORT] (m / f)línia / defensa

linen
n
1. [MATERIAL] (m) ellli
2. (f) lallenceria (roba de llit, de bany i de taula)
expr bed linen
(f) laroba de llit

linesman
n (m) eljutge de línia

lineup
n
1. [SPORT] (f) l'alineació[Termcat]
Starting lineup. - Alineació inicial.
2. (f) laroda de reconeixement

linger
v
1. intr perdurar
2. intr [hang back] quedar-se / trigar a marxar

lingerie
n (UK) (f) laroba interior de dona

lingering
adj
permanent / inextingible / persistent
A lingering death. - Una llarga agonia.
A lingering cough. - Una tos persistent.

lingo
n (m) elllenguatge / parlar

linguist
n (m / f)lingüista

linguistic
adj
lingüístic

linguistically
adv lingüísticament

linguistics
n (f) lalingüística

lining
n (m) elfolre
expr every cloud has a silver lining
no tot han de ser desgràcies en aquest món / Déu escanya però no ofega

link
v
1. tr [IT] enllaçar[Termcat]
2. tr relacionar
3. tr vincular
n
1. [IT] (m) l'enllaç[Termcat]
2. (m) elvincle / lligam / nexe
3. (f) labaula
n.b. 'Baula' means 'link' as in 'a link in a chain'.

> link together
v.c.
1. encaixar
2. conjuminar / ajustar / combinar
3. fer avenir
> link up
v.c. tr connectar / enllaçar

linnet
n (m) elpassarell

linoleic acid
n (m) l'àcid linoleic

linsey-woolsey
n (f) latela de llana i lli

lint
n
1. (f) lapelussa (que s'enganxa a la roba)
2. (f) lagasa

lion
n (m) ellleó
expr the lion's share
la part del lleó

lioness
n (f) lalleona

lionise
v tr (UK) enaltir

lionize
v tr enaltir

lip
n
1. [ANAT] (m) elllavi
2. [SPORT] (f) l'aresta
expr lip reading
(f) lalectura labial
expr stiff upper lip

lipid
n (m) ellípid

liposuction
n (f) laliposucció

lip read
v intr llegir els llavis
To read (somebody's) lips. - Llegir els llavis d'(algú).

lip reading
n (f) lalectura labial

lip service
n -
expr to pay lip service to (something)
defensar (alguna cosa) només de boca

lipstick
n (m) elpintallavis / llapis de llavis

lip-synching
n (f) lasincronització labial

liquefied natural gas
n (m) elfre aerodinàmic

liquefied petroleum gas
n (m) elgas liquat del petroli (GLP)

liquefy
v tr liquar

liquid
n (m) ellíquid
expr liquid assets
(m) l'actiu líquid
expr liquid lunch
(m) eldinar regat amb vi (o alguna altra beguda alcohòlica

liquidity
n (f) laliquiditat

liquify
v tr liquar

liquor
n (m) ellicor
expr liquor cabinet
(m) elmoble bar

liquorice
n (f) laregalèssia

lira
n (f) lalira

list
n
1. (f) lallista / (m) elllistat
v
1. intr escorar / inclinar-se (un vaixell)
2. tr fer una llista de
expr guest list
(f) lallista de convidats
expr waiting list
(f) lallista d'espera

listen
v intr escoltar
> listen to
v.c. intr escoltar

listener
n (m / f)oient / oïdor

listeria
n (f) lalistèria

listless
adj
apàtic

litany
n (f) l'andanada

literacy
n
1. (f) l'alfabetització
2. (m pl.) elsconeixements bàsics
Computer literacy - Coneixements bàsics d'informàtica / alfabetització informàtica

literal
adj
literal
Oh, you're so literal! - Ai, t'ho agafes tot al peu de la lletra.

literally
adv literalment / al peu de la lletra

literary
adj
literari

literate
adj

1. alfabetitzat / qui sap llegir i escriure
2. amb coneixements de
She's computer literate. - Té coneixements d'informàtica.

literature
n (f) laliteratura

lithium
n (m) elliti

lithosphere
n (f) lalitosfera

lithospheric
adj
litosfèric

Lithuania
n (f) laLituània

Lithuanian
n
1. [LANG] (m) ellituà
2. (m / f)lituà
adj
lituà

litigate
v tr litigar / pledejar

litigation
n (m) ellitigi

litmus
n (m) eltornassol
expr litmus paper
(m) elpaper de tornassol
expr litmus test

1. (f) laprova de tornassol
2. (f) la[fig.] prova de foc

litter
n
1. (f pl.) lesescombraries
n.b. 'Escombraries' means 'litter' in the sense 'rubbish'.

2. [ZOOL] (f) laventrada
n.b. 'Ventrada' means 'litter' in the sense 'a litter of puppies'. 'Gatinada' is a special word meaning 'a litter of kittens'.

3. (f) lallitera
n.b. 'Llitera' means 'litter' in the sense 'transportation device with two poles at the front and two at the back for carrying an individual.

v intr llançar escombraries / llançar runes
expr litter box (or tray)
(f) lacaixa de la sorra / safata de la sorra / sorrera
expr no littering
prohibit llançar escombraries

little
adj

1. petit / xic
2. poc
n.b. 'Poc' means 'little' as in 'few / not much / not many'.

expr a little (bit)
una mica
expr little by little
poc a poc / de mica en mica
expr little finger
(m) eldit menut / dit xic
expr too little too late
insuficient i tardà / tard i malament

liturgical
adj
litúrgic
expr liturgical scholar
(m / f)liturgista

liturgically
adv litúrgicament

liturgy
n (f) lalitúrgia
expr scholar of liturgy
(m / f)liturgista

live
v
1. intr viure
2. intr residir / viure / habitar
adv en viu / en directe
expr I couldn't live with myself
no m'ho perdonaria mai
expr to live a long life
viure una vida llarga / arribar a vell
expr where have you been living?
tu vius a la lluna!
> live among
v.c. intr viure entre
> live apart
v.c. intr viure separats
> live at
v.c. intr viure a (seguit d'una adreça)
> live by
v.c. intr viure segons (principis, normes de conducta, etc.)
> live down
v.c. tr aconseguir oblidar (un escàndol, un moment desconcertant, etc.)
> live for
v.c. intr encantar (agradar molt)
> live in
v.c. intr residir en el lloc on hom treballa o estudia
> live on
v.c.
1. intr continuar vivint
2. intr viure de
3. intr subsistir / perviure
> live out
v.c.
1. viure (els últims anys de la vida)
2. fer realitat (un somni o una fantasia)
3. no viure on hom estudia o treballa
> live through
v.c. intr passar per
> live together
v.c. intr viure junts / conviure / cohabitar
> live up to
v.c. intr complir (les expectacions dels altres) / estar a l'altura de / ser digne de / fer honor a (la pròpia reputació)
> live with
v.c. intr (colloq) tolerar

live-in
adj
resident
Live-in nanny - Mainadera resident

livelihood
n manera de guanyar-se la vida

lively
adj

1. [person] vital
2. viu / alegre

liver
n (m) elfetge

Liverpudlian
n (m / f)natural de (la ciutat de) Liverpool
adj
de (la ciutat de) Liverpool

liver spot
n (f) lataca de vellesa

livestock
n (m) elbestiar

livid
adj

1. furiós
2. lívid
n.b. 'Lívid' means 'livid' in the sense 'dark-bluish colour of a bruise' or 'pallid'.

living
adj

1. viu
2. de carn i ossos
n (f) lavida
expr earn a living
guanyar-se la vida
expr living expenses
(f pl.) lesdespeses de manutenció
expr standard of living
(m) elnivell de vida

living room
n (f) lasala (d'estar)

Livonia
n Livònia

Livonian
n
1. (m / f)livonià
2. (m) ellivonià
adj
livonià

lizard
n
1. (m) elllangardaix / (f) lasargantana

llama
n (f) lallama

LNG (Liquified Natural Gas)
acr (m) elGNL (Gas Natural Liquat)

lo
excl vet aquí / heus aquí
expr lo and behold
ves per on / com per art d'encantament

load
v tr [IT] carregar[Termcat]
n (f) lacàrrega
> load up on
v.c. intr proveir-se de

loafer
n (m) elmocassí

loam
n (f) lamarga

loamy
adj
margós

loan
n (m) elpréstec

loanword
n (m) elmanlleu

loath
adj
renitent / remís
expr to be loath to
resistir-se a

loathe
v tr odiar / abominar / repugnar

loathsome
adj
odiós / repugnant / repulsiu

lob
v
1. tr llançar
2. intr [SPORT] fer un globus / fer un lob
n
1. [SPORT] (m) elglobus / lob[Termcat]
2. [SPORT] (f) lapassada bombada[Termcat]

lobby
n
1. (m) elvestíbul
2. [POLIT] (m) ellobby / grup de pressió
v tr fer pressió

lobbyist
n (m / f)lobbista

lobe
n (m) ellòbul

lobotomise
v tr (UK) lobotomitzar

lobotomize
v tr lobotomitzar

lobotomy
n (f) lalobotomia

lobster
n (f) lallagosta
Spiny lobster - Llamàntol

local
adj

1. local
2. localitzat
3. [MED] tòpic / local
Local anesthetic. - Anestèsic local (o tòpic).
n
1. (UK) (m) elpub (més proper del teu veïnat)
2. the localsla gent del país / els veïns
expr local call
(f) latrucada metropolitana (de telèfon)

localise
v tr (UK) localitzar

localize
v tr localitzar

locally
adv localment

locate
v
1. tr localitzar
2. tr ubicar

location
n
1. (m) ellloc / paratge / emplaçament / (f) lasituació / orientació / ubicació

located
adj
situat / ubicat

locavore
n persona que només menja aliments de fonts locals (generalment els que es produeixen en un radi de 100 milles o sigui 160 quilòmetres)

loch
n (m) elllac

lock
v tr tancar (amb clau)
n
1. (m) elpany
2. (f) la[on a canal] resclosa
expr lock gate
(f) lacomporta
> lock away
v.c. tr tancar amb clau (alguna cosa, en un lloc segur)
> lock down
v.c. tr tancar amb seguretat (un ordinador / un edifici..)
> lock in
v.c. tr tancar (algú) amb clau (en un lloc)
> lock out
v.c. tr tancar (algú) fora (d'un lloc)
> lock up
v.c. empresonar / arrestar

lockdown
n (m) elconfinament

locker
n (m) l'armariet

locket
n (m) elmedalló

locksmith
n (m / f)manyà

locomotive
n (f) lalocomotora

locum
n [MED] [WORK] (m / f)(metge) suplent

locust
n (f) lallagosta

locution
n (f) l'elocució

lodging
n (m) l'allotjament

loft
n
1. (m) l'entresolat / edifici readaptat[Termcat] / (m) elloft
2. (f) la[golf] elevació

lofty
adj
pompós / ostentós

log
n
1. (m) eltronc
2. (m) el[for the fire] tió
3. (m) elquadern de bitàcola
> log in
v.c.
1. iniciar una sessió[Termcat]
2. entrar (en un sistema informàtic)
> log off
v.c.
1. finalitzar una sessiór[Termcat]
2. sortir (d'un sistema informàtic)
> log on
v.c.
1. iniciar una sessió[Termcat]
2. entrar (en un sistema informàtic)
> log out
v.c.
1. finalitzar una sessió[Termcat]
2. sortir (d'un sistema informàtic)

logarithm
n (m) ellogaritme

logger
n (m / f)llenyataire / abatedor / picador / tallador

logic
n lògica

logical
adj
lògic

logically
adv lògicament

logistic
adj
logístic
n logistics (f) lalogística

logistical
adj
logístic

logistically
adv logísticament

logo
n (m) ellogotip / logo / dibuix de la marca

loin
n (m) elllom

loiter
v intr gandulejar

loll
v intr arrepapar-se / escarxofar-se
n.b. These two verbs mean specifically to loll (or lounge) in a chair.

lollipop
n
1. (m) elpirulí / xupa-xups / (f) lapiruleta
expr lollipop lady
(UK) (f) ladona que ajuda els escolars a travessar el carrer
expr lollipop man
(UK) (m) l'home que ajuda els escolars a travessar el carrer

lolly
n
1. (m) elpirulí / xupa-xups / (f) lapiruleta
2. (UK) [FOOD] (m) elgelat de pal
3. (UK) (dated) [FIN] (f) lapasta

London
n
1. Londres
2. (before noun) londinenc

Londoner
n (m / f)londinenc

lone
adj
(dated) sol

loneliness
n (f) lasolitud

lonely
adj

1. sol
2. desemparat

lonesome
adj
sol

long
adj
llarg
expr as long as
sempre que (+ subjunctive)
expr in the long run
a la llarga
expr long face
(f) lacara trista
expr long in the tooth
vell
expr so long as
sempre que (+ subjunctive)
expr that's the long and short of it
no cal que en parlem més
excl long time no see ja fa temps que no ens veiem!
> long for
v.c. anhelar / frisar
To long for love. - Tenir set d'amor.

long-distance
adj
de llarga distància

longevity
n (f) lalongevitat

longing
n
1. (m) l'anhel
2. (f) l'enyorança

longitude
n (f) lalongitud

longitudinal
adj
longitudinal

long jump
n (m) elsalt de llargada

long-lasting
adj
durader

long-lost
adj
de qui no se sap res fa temps

longshoreman
n (US) (m / f)estibador

long-standing
adj

1. de llarga durada
2. [tradition, custom..] inveterat
3. [problem, need..] endèmic
4. [fan] fidel

long-suffering
adj
pacient

long-term
adj
a llarg termini

long-time
adj
veterà

loo
n (UK) (colloq) (m) ellavabo / wc

look
v
1. intr mirar
2. intr aparentar
n
1. (f) lamirada / (m) l'esguard
Have a look at this book! - Dóna un cop d'ull a aquest llibre!
2. (f) l'aparença

expr to look the other way
fer el desentès / fer l'orni / fer els ulls grossos
expr to not know where to look
no saber quina cara fer (de vergonya)
expr to not look yourself
fer mala cara
excl look here espera un moment! / escolta!
> look about
v.c.
1. intr fer vagar la mirada / passejar la mirada al voltant
2. intr mirar a dreta i esquerra
> look across
v.c. intr mirar (a l'altra banda)
> look after (someone)
v.c. tr tenir cura d'algú / cuidar / vetllar per
> look after (yourself)
v.c. intr cuidar-se
> look ahead
v.c. intr planificar
> look around
v.c.
1. intr fer vagar la mirada / passejar la mirada al voltant
2. intr mirar a dreta i esquerra
> look at
v.c. tr mirar / examinar
Look at you! - T'hauries de veure!
You wouldn't know it to look at me, but... - Potser no s'ho creurà però aquí on em veu...
To the right as we look at the picture. - Des de la perspectiva de l'espectador / des del punt de vista de qui mira el quadre.
> look away
v.c. intr girar els ulls
> look back
v.c.
1. intr evocar el passat / pensar en les coses que han passat
2. intr mirar enrere
> look back on
v.c. intr pensar (en una cosa al passat)
> look down
v.c.
1. intr mirar avall
2. intr abaixar els ulls
> look down on
v.c. tr menysprear
> look for
v.c. cercar / buscar
> look forward to
v.c. esperar amb il·lusió / esperar amb impaciència / esperar amb candeletes
> look in
v.c.
1. intr mirar (cap a dins)
2. intr visitar breument
3. intr mirar a (una sala, un mirall, etc.)
> look in on
v.c. intr visitar breument
> look into
v.c. investigar
> look like
v.c. intr assemblar-se a
> look on
v.c.
1. intr observar (sense fer res)
2. intr considerar (un afer, una situació, etc.)
3. intr donar a
> look onto
v.c. intr donar a
A room looking onto the woods. - Una habitació amb vistes al bosc.
> look out
v.c. aguaitar
> look out for
v.c.
1. intr mirar de veure
2. intr vigilar (un perill)
> look out on
v.c. intr estar orientat cap a
> look (something) over
v.c. repassar (alguna cosa)
> look round
v.c.
1. intr fer vagar la mirada / passejar la mirada al voltant
2. intr mirar a dreta i esquerra
> look through
v.c.
1. intr mirar per (a través de)
2. intr fullejar / passar dades
> look to
v.c. intr recórrer a / acudir a
> look up
v.c.
1. aixecar / alçar els ulls (o la vista)
2. (colloq) millorar
3. buscar / cercar
> look up and down
v.c. tr mirar de dalt a baix (impertinentment)
> look upon
v.c. intr considerar
> look up to (somebody)
v.c. admirar / respectar (algú)

look and feel
n (m) l'aspecte

lookout
n
1. (m) l'aguait
2. (f) latalaia

lookout tower
n (m) l'aguait

loom
v
1. intr sorgir / aparèixer (de manera imponent i amenaçadora)
The volcano loomed over them. - Tenien el volcà a sobre.
2. intr amenaçar
n (m) elteler
expr to loom into view
treure el cap (un edifici, etc., per sobre d'un horitzó més baix

looming
adj
amenaçador

loon
n
1. (f) lacalàbria
2. (colloq) (m / f)boig

loony
n (colloq) (m / f)boig

loop
n
1. (m) elllaç / (f) labaga
2. [IT] (m) elbucle[Termcat]
3. (f) lacorba
4. (US) (f) la(carretera de) circumval·lació

expr to throw (somebody) for a loop
(US) (colloq) sobtar

loophole
n
1. (f) lallacuna / (m) elpunt feble
1. (f) l'escletxa legal / (m) elbuit legal
Every law has a loophole. - Feta la llei, feta la trampa.
expr tax loophole
(m) elbuit fiscal

loopy
adj

1. (colloq) estrafolari / boig
2. (UK) (colloq) enfadat / enfurismat / enfuriat
To go loopy. - Enfurismar-se / enfuriar-se / enfadar-se.

loose
adj

1. [not tied] solt
2. [baggy] ample
3. [of morals] dissolut / lax / permissiu
expr to let loose

1. deixar anar / amollar / aviar / engegar
2. [a secret] esbombar / propagar

loose cover
n (UK) (f) lafunda

loose-fitting
adj
ample

loosen
v
1. tr afluixar
2. tr flexibilitzar
expr to loosen (somebody's) tongue
deslligar la llengua a (algú) / fer parlar (algú)
> loosen up
v.c.
1. afluixar
2. deslligar
3. [before exercise] fer escalfaments
4. [become less uptight] posar-se més còmode, agafant confiança

loot
v tr saquejar

looter
n saquejador

looting
n (m) elpillatge / saqueig

loquacious
adj
loquaç

loquaciously
adv loquaçment

loquaciousness
n (f) laloquacitat

loquacity
n (f) laloquacitat

loquat
n
1. [BOT] (m) elnesprer (del Japó)
n.b. 'Nesprer' is the loquat tree.

2. [FOOD] (f) lanespra
n.b. 'Nespra' is the loquat (fruit) from the loquat (tree).

lord
n
1. (UK) (m) ellord
The House of Lords - La Cambra dels Lords
2. (m) elsenyor
Lord's Prayer - Parenostre
expr to lord it over (somebody)
tiranitzar / fer la llei (a algú)

Lords
n (UK) (colloq) (f) laCambra dels Lords

lorgnette
n (f pl.) lesulleres de mànec

lorikeet
n (m) ellloret
Rainbow lorikeet - Cotorra arc iris

Lorraine
n (f) laLorena

lorry
n (UK) (m) elcamió

lorry driver
n (UK) (m / f)camioner

lose
v
1. tr perdre
2. intr perdre
expr to have lost the plot
(UK) (colloq) no tocar (ni) quarts ni hores
expr to lose it

1. esclatar (o esclafir) de riure
2. perdre els estreps
expr to lose yourself in (something)
abandonar-se (a) / submergir-se (en)
To lose yourself in reading. - Desviure's per la lectura (o literatura).
expr to lose your temper
perdre els estreps
> lose out
v.c. intr no aconseguir un fi desitjat
> lose out on
v.c. intr perdre (una oportunitat / una cosa avantatjosa)

loser
n
1. (m / f)perdedor
2. (m / f)fracassat
expr bad (or sore) loser
mal perdedor

loss
n

1. (f) lapèrdua

1. (f) lamort / (m) eldol
Grief and loss. - Dol i aflicció.
expr loss leader
(m) elproducte de reclam[Termcat]

lost
adj

1. perdut
2. absort
Lost in thought. - Absort / abstret.
expr to become lost in the moment
quedar encantat / quedar en blanc
expr to get lost
perdre's
excl get lost vés-t'en a pastar fang!

lot
n
1. (f) lapila
2. (f) lasort
3. (US) (f) laparcel·la
expr lots of
molt(s)
expr a lot of
molt(s)
expr the lot
tot
expr to throw in your lot with (somebody)
compartir el destí d'(algú)

lotion
n (f) laloció / pomada / crema

lottery
n (f) laloteria

louche
adj
suspecte / de mala reputació

loud
adj

1. alt / fort / sorollós
2. [color] llampant / cridaner
3. [voice] agut / estrident

loudly
adv sorollosament / fortament

loudmouth
n (colloq) (m / f)cridaner / baladrer

loud-mouthed
adj
(colloq) cridaner

loudspeaker
n (m) l'altaveu

Louisiana
n (f) laLuisiana

lounge
n
1. (f) lasala d'estar (d'una casa particular)
2. (f) lasala (d'un hotel)
3. (f) lasala d'espera (d'un aeroport)
v intr arrepapar-se / escarxofar-se
expr arrivals lounge
(m) elvestíbul d'arribades (en un aeroport)
> lounge about (or around)
v.c. intr gandulejar / mandrejar

loupe
n (f) lalupa de joier / lupa de rellotger

louse
n (m) elpoll

lousy
adj

1. pèssim / merdós / de merda / fet(a) merda
What lousy weather! - Quin temps merdós (o de merda).
She felt lousy (ill). - Se sentia feta merda.
I was a lousy student - Era un estudiant pèssim
2. (before noun) merdós / de merda
All for the sake of three lousy minutes. - Tot per tres tristos minuts.
All she bought me was this lousy t-shirt. - Tot el que m'ha comprat és aquesta samarreta merdosa / de merda.
3. (US) farcit / folrat
Lousy with money. - Folrat de diners.
This place is lousy with tourists in August. - Aquest lloc és farcit de turistes a l'agost.

love
n
1. (m) l'amor
2. (UK) (m / f)estimat / maco
v
1. tr agradar molt
2. tr encantar
3. tr fer il·lusió
4. tr enamorar
5. tr ser un enamorat de
She loved the outdoors. - Era una enamorada de la naturalesa.
expr to be in love
estar enamorat
expr to fall in love
enamorar-se
expr lots of love
[letter ending] molts petons / amb tot l'afecte
expr love affair
(f) larelació amorosa
expr love affair
(f) l'aventura amorosa / aventura passional
expr love at first sight
(m) l'amor a primera vista
expr love-hate relationship
(f) larelació d'amor-odi
expr love letter
(f) lacarta d'amor
expr love story
(f) l'aventura amorosa
expr my (his, her, your..) one true love
l'únic amor de la meva (seva, teva..) vida

lovebird
n (m) l'agapornis / lloro inseparable

lovelorn
adj
(lit) (que té) mal d'amors / ferit d'amor

lovely
adj
preciós / encisador / adorable

lover
n (m / f)amant / enamorat

love seat
n (m) elcanapè / sofà (per a dues persones)

loving
adj
tendre / afectuós

low
adj

1. baix
2. escàs
3. vulgar
4. [voice] tènue / delicat
adv baix
n
1. (m) elmínim / punt més baix
2. (f) la[weather] depressió atmosfèrica
v intr (lit) mugir
expr high culture
(f) l'alta cultura
expr to lie low
intentar passar desapercebut / amagar el cap sota l'ala
expr low culture
(f) lacultura popular
expr the lowest of the low
l'últim de la cua

low-cut
adj

1. [CLOTHES] [top] escotat
2. [CLOTHES] [trousers] amb la cintura molt avall / amb poc tir

lower
v
1. tr abaixar
2. tr reduir l'altura

lower case
n (f pl.) lesminúscules
expr lower-case letter
(f) laminúscula

low-grade
adj

1. de baixa qualitat
2. [fever] lleuger / lleu
3. [warfare] subterrani
Low-grade warfare. - Guerra subterrània

low-key
adj
discret (que no destaca) / moderat

lowlife
n (f) l'escòria

lowly
adj
humil

low season
n (f) latemporada baixa

loyal
adj
lleial / fidel

loyalty
n (f) lalleialtat / fidelitat / obligació

loyalty card
n (f) latargeta de fidelització

LP
n (m) l'elapé

LPG (Liquefied Petroleum Gas)
acr (m) elGLP (Gas Liquat del Petroli)

L-plate
n (UK) (f) laL
He had an L-plate on the car - Portava una "L" al cotxe

lubricant
n (m) ellubricant / lubrificant

lubricate
v tr lubricar / lubrificar

lubrication
n (f) lalubricació / lubrificació

lubricious
adj
lúbric

lucid
adj
lúcid

lucidity
n (f) lalucidesa

luck
n (f) lasort
expr as luck would have it...
va voler la sort que... / es va donar la casualitat que... / per aquelles casualitats de la vida...
expr just my luck!
ja és (tenir) mala sort!
expr no such luck
no vam tenir aquesta sort
expr with any luck
anant bé...
> luck out
v.c. (US) tenir molta sort (sobretot inesperadament)

luckily
adv per sort / sortosament / afortunadament / per fortuna

lucky
adj
afortunat

lucky charm
n (m) eltalismà

Luddism
n (m) elluddisme / antimaquinisme

Luddite
n (m / f)antimaquinista

lug
v tr (colloq) portar o arrossegar (una cosa) amb molta dificultat
n (UK) (f) l'orella

luge
n (f) laluge
expr street luge
(f) laluge de carrer

luggage
n (m) l'equipatge

lughole
n (UK) (f) l'orella

lugubrious
adj
lúgubre

lukewarm
adj
tebi

lull
n
1. (f) lapausa
2. (f) lacalma

lullaby
n (f) lacançó de bressol

lumbago
n
1. (m) ellumbago / (f) lalumbàlgia

lumber
n (f) lafusta (per a la construcció)
v intr caminar amb pas feixuc

lumberjack
n (m) elllenyataire / abatedor / picador / tallador

luminance
n (f) laluminància

luminary
n (f) lallumenera

luminescence
n (f) laluminescència

lump
n
1. (m) el[swelling] bony / nyanyo
2. (m) elterròs
3. (m) el[in sauce] grumoll
4. (UK) (slang) (m) elbabau i mandrós
expr to lump it
(slang) aguantar-se
expr a lump in the throat
un nus a la gola
expr to lump together
posar al mateix sac
expr to pay (someone) a lump sum
pagar (algú) tot de cop
expr sugar lump
(m) elterròs de sucre
> lump (something) together
v.c. agrupar (indiscriminadament)

lumpy
adj

1. [sauce] grumollós
2. [surface] bonyegut

lunar
adj
lunar
Lunar surface - Superfície lunar

lunch
n (m) eldinar
expr have lunch
dinar

lunchbox
n (f) lacarmanyola

lunchtime
n (f) l'hora de menjar / hora de dinar

lung
n (m) elpulmó
expr lung cancer
(m) elcàncer de pulmó

lurch
v intr trontollar / sotragar
n
1. (m) eltrontoll / sotrac / (f) lasotragada / batzegada
2. (f) la[heart or stomach] convulsió

expr to leave in the lurch
deixar plantat / deixar a l'estacada

lure
n
1. (m) l'encant / atractiu / al·licient
2. (m) el[bait] enze / esquer
v
1. tr entabanar / seduir (i enganyar)
2. tr atreure amb un enze (o un esquer)

lurid
adj

1. [graphic, shocking] escabrós / esborronador
2. [gawdy] llampant / cridaner

lurker
n (m / f)observador

lush
adj

1. [vegetation] exuberant
2. sumptuós
3. (slang) [person] atractiu
n
1. (m / f)alcohòlic / (f) lapersona alcoholitzada

lust
n

1. (f) laluxúria

1. (f) l'ànsia / (m) eldesig / anhel
Lust for power. - Ànsia de poder.

lustful
adj
lúbric

lute
n (m) elllaüt

lutetium
n (m) elluteci

luthier
n (f) lalutier / violer

lutist
n (m / f)llaüt / llaütista

Luxembourg
n (m) elLuxemburg

Luxemburgish
n (m) elluxemburguès

luxuriate
v intr recrear-se / complaure's (en alguna cosa)

luxurious
adj
de luxe

luxuriously
adv luxosament / a cos de rei

luxury
n (m) elluxe
adj
de luxe

LV
abbrev (f) laBT

lycra
n (f) lalycra

lymph
n
1. (f) lalimfa
2. (before noun) limfàtic
expr lymph nodes
(m pl.) elsganglis limfàtics

lymphatic
adj
limfàtic
expr lymphatic system
(m) elsistema limfàtic

lymphocyte
n (m) ellimfòcit

lynch
v tr linxar

lyncher
n (m / f)autor d'un linxament

lynching
n (m) ellinxament

lynx
n (m) ellinx

lyre
n (f) lalira

lyric
n
1. lyrics (f) lalletra
2. (m) elpoema líric

lyrical
adj
líric
expr to wax lyrical
parlar amb entusiasme

lysosome
n (m) ellisosoma

SourceForge