mac
n
1. (m) l'impermeable / (f) lagavardina

macabre
adj
macabre

macaroni
n (m pl.) elsfideus gruixuts

macaw
n (m) elguacamai

mace
n
1. (f) la[medieval weapon] maça
2. (f) la[decorative stick] maça
3. (m) el[spice] macís

Macedonia
n (f) laMacedònia

macerate
v tr macerar

maceration
n (f) lamaceració

machete
n (m) elmatxet

machinate
v intr intrigar

machination
n
1. (m) elcomplot / (f) laintriga

machine
n
1. (f) lamàquina
2. [POLIT] (m) l'aparell (d'un partit)
expr machine code
(m) elllenguatge de màquina[Termcat]
expr machine translation
(f) latraducció automàtica

machine gun
n (f) lametralladora
v tr metrallar

machine gunner
n (m / f)metraller

machine-made
adj
fet a màquina

machinery
n (f) lamaquinària

machinist
n (m / f)maquinista

mackerel
n (m) elverat

mackinaw
n (f) latrenca (de llana gruixuda i atapeïda)

mackintosh
n
1. (m) l'impermeable / (f) lagavardina

macroeconomic
adj
macroeconòmic

macroeconomics
n (f) lamacroeconomia

macrophage
n (m) elmacròfag

mad
adj

1. boig
For one mad moment he thought... - Per un instant, va pensar absurdament (que...)
n.b. 'Boig' means 'mad' as in 'crazy'.

2. enfadat
n.b. 'Enfadat' means 'mad' as in 'angry'.

expr to go mad
desvariejar / embogir
expr mad cow disease
(colloq) (f) lamalaltia de les vaques boges
expr mad house

expr hopping mad
(colloq) enfurismat

Madagascan
adj
malgaix
n (m / f)malgaix

Madagascar
n (m) elMadagascar

madcap
adj
esbojarrat / estrafolari

Madejski Stadium
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol Reading FC

madeleine
n (f) lamagdalena

made-to-measure
adj
fet a mida

made-up
adj

1. inventat / fabricat
2. maquillat
3. (UK) (dial) molt content

madness
n
1. (f) labogeria
2. (m) l'èxtasi

maelstrom
n
1. (m) elremolí / vòrtex
2. (m) l'enrenou / maremàgnum

mafia
n
1. (f) lamàfia
2. (before noun) mafiós
expr member of the mafia (o mafia member)
(m / f)mafiós

magazine
n
1. (f) la(written press) revista
2. (m) el(radio / tv) magazín
3. (m) el(of a weapon) carregador
4. (m) elpolvorí

magenta
n (m) elmagenta

magic
n (f) lamàgia
adj
màgic
expr as if by magic
com per art d'encantament
expr magic mushrooms
(m pl.) elsbolets al·lucinògens

magical
adj
màgic

magically
adv màgicament

magician
n (m / f)mag

magisterial
adj
magistral

magistracy
n (f) lamagistratura

magistrate
n (m / f)magistrat

magma
n (m) elmagma

magnanimous
adj
magnànim

magnanimously
adv magnànimament

magnate
n (m) elmagnat

magnesium
n (m) elmagnesi

magnet
n (m) l'imant

magnetic
adj
magnètic
expr magnetic field
(m) elcamp magnètic

magnetisation
n (UK) (f) lamagnetització

magnetise
v tr (UK) magnetitzar

magnetism
n (m pl.) elsmagnetisme

magnetization
n (f) lamagnetització

magnetize
v tr magnetitzar

magnetopause
n (f) lamagnetopausa

magnetoresistance
n (f) lamagnetoresistència

magnetosphere
n (f) lamagnetosfera

magnetostatics
n (f) lamagnetostàtica

magnetron
n (m) elmagnetró

magnificence
n (f) lamagnificència

magnificent
adj
magnífic / majestuós

magnificently
adv magníficament

magnify
v tr augmentar

magnifying glass
n (f) lalupa

magnifying mirror
n (m) elmirall d'augment

magnitude
n (f) lamagnitud

magpie
n
1. (f) lagarsa
2. The Magpies (UK) (colloq) [SPORT] sobrenom de l'equip de futbol anglès Newcastle United FC

mahogany
n (f) lacaoba

maid
n
1. (f) lacriada
n.b. A 'criada' is a 'servant'.

2. (f) lacambrera (d'habitacions)
n.b. A 'cambrera' is a 'maid' as in a hotel maid.

maiden
adj
inaugural
Maiden voyage. - Viatge inaugural.
n (dated) (f) ladonzella / poncella

maiden name
n (m) el(cog)nom de soltera

maidenhead
n
1. (dated) (f) lavirginitat
2. (m) l'himen

maidenly
adj
cast / pudibund

mail
n (US) (m) elcorreu

mailbox
n
1. [IT] (f) labústia (electrònica)[Termcat]
2. (US) (f) labústia

mail carrier
n (US) (m / f)carter

mailman
n (US) (m) elcarter

mail-order
n (f) lavenda per correspondència

maim
v tr mutilar / esguerrar

main
adj
principal
expr main man
(m) l'heroi (als ulls d'algú altre)
expr Old Main
(US) l'edifici vell (de la universitat, als EUA)

mainly
adv principalment / sobretot / eminentment

mainstay
n
1. (m) elpuntal / pilar
2. (f) lacosa (o part o persona) més important

mainstream
n (m) elcorrent (o pensament) dominant
adj

1. establert / majoritari
2. dominant / predominant
expr mainstream education
(m) l'ensenyament reglat

maintain
v
1. tr mantenir / preservar
2. tr sostenir / afirmar / assegurar

maintenance
n (m) elmanteniment
expr maintenance man
(m / f)reparador

maize
n (UK) (m) elblat de moro / panís
n.b. In Valencia, the word 'dacsa' is also used.

majestic
adj
majestuós / grandiós

majestically
adv majestuosament / olímpicament

majesty
n (f) lamajestat

major
adj

1. important
2. principal
n
1. (m / f)comandant
2. (US) (f) l'especialitat
What's your major? - Quina carrera fas?
3. (US) especialista
He's a science major - És especialista en ciències
> major in (something)
v.c. especialitzar-se en (alguna cosa)

Majorca
n (f) laMallorca

majority
n (f) lamajoria

make
v
1. tr fer
n.b. 'Fer' means 'to make' in the general sense.

2. tr fabricar / elaborar
n.b. 'Fabricar' and 'elaborar' mean 'to make' as in 'to manufacture'.

n (f) lamarca
expr to make (something) clear

1. deixar clar
2. evidenciar
expr to make do with (something)
passar amb (alguna cosa) / conformar-se amb (alguna cosa)
expr to make fun of
burlar-se de
expr to make love
fer l'amor
expr to make something of yourself
intentar ser algú
> make after
v.c. intr empaitar / perseguir
> make away
v.c. intr anar-se'n
> make away with
v.c. intr robar
> make for
v.c. intr dirigir-se cap a
> make into
v.c. intr convertir en
> make off with
v.c. intr anar-se'n amb / endur-se amb
> make out
v.c.
1. distingir
n.b. 'Distingir' means 'to make out' in the sense 'can you make out which of those is the biggest?'

2. albirar
n.b. 'Albirar' means 'to make out' in the sense 'to just about be able to see something'.

3. entendre
n.b. 'Entendre' means 'to make out' in the sense 'to understand' (e.g. 'I couldn't make out what she was talking about').

4. anar fent
5. (US) (slang) fer petons
> make over
v.c.
1. tr refer / fer de nou
2. tr transferir legalment
> make up
v.c.
1. constituir / formar part (de)
2. inventar
3. fer les paus / reconciliar-se
> make up for
v.c. intr compensar per
> make up to
v.c. intr afalagar (algú)

make-or-break
adj
(before noun) decisiu / crucial

maker
n (m / f)fabricant / productor

makeshift
adj
improvisat / no permanent

make-up
n (m) elmaquillatge
expr to put on your make-up / to do your make-up
maquillar-se

make-up artist
n (m / f)maquillador

make-up water
n (f) l'aigua de reposició

makeweight
n (f) latorna

making
n (f) lafabricació / producció
expr (all) the makings of...
(tots) els trets característics (o ingredients) de...

malabsorption
n (f) lamalabsorció

malacca walking stick
n
1. (f) labengala / mangala / (m) elbastó de bengala (fet de la canya asiàtica Calamus rotang)

maladroit
adj
maldestre

Malagasy
n (m) elmalgaix
adj
malgaix

malaise
n (m) elmalestar

malaria
n
1. (f) lamalària / (m) elpaludisme

Malawi
n (m) elMalawi

Malay
n [LANG] (m) elmalai
adj
malai

Malayalam
n (m) elmalaialam

Malaysia
n (f) laMalàisia

male
adj
masculí
n (m) elmascle
Adult male. - Adult de sexe masculí / persona adulta de sexe masculí.

Mali
n (m) elMali

Malian
adj
malià
n (m / f)malià

malic acid
n (m) l'àcid malic

malice
n (f) lamalícia

malicious
adj
maliciós / malintencionat / malevolent / pèrfid
Cunning and malicious. - Pèrfid i astut.

maliciously
adv amb malícia

malign
v tr vilipendiar
adj
vil / infame

malignancy
n (f) lamalignitat

malignant
adj
maligne

mall
n (m) elcentre comercial

malleability
n (f) lamal·leabilitat

malleable
adj

1. [metal] mal·leable
2. mal·leable / flexible / influenciable

malnutrition
n (f) lamalnutrició

malpractice
n
1. (f) laimprudència professional / (f) lanegligència
expr medical malpractice
(f) lanegligència mèdica

malt
n (m) elmalt

Malta
n (f) laMalta

Maltese
n (m) elmaltès
adj
maltès

maltose
n (f) lamaltosa

mam
n (UK) (dial) (f) lamamà

mammal
n (m) elmamífer

mammography
n (f) lamamografia

mammoth
n (m) elmamut
adj
enorme / monumental

man
n (m) l'home
expr I'm your man
ja ho saps (que em tens a la teva disposició)
expr man-about-town
(m) elmilhomes
expr my good man
amic meu / noi (vocatiu afectuós)

manage
v
1. tr dirigir / gestionar
n.b. 'Dirigir' and 'gestionar' mean 'to manage' as in 'to direct / lead'.

2. tr aconseguir
n.b. 'Aconseguir' means 'to manage' in the sense 'to succeed in doing something'.

3. intr apanyar-se / espavilar-se
How are you going to manage? - Com t'ho faràs? / com t'espavilaràs?
n.b. 'Apanyar-se' means 'to manage' in the sense 'to get by / to cope'.

manageable
adj
manejable / controlable / governable

management
n
1. (f) ladirecció / gestió
2. (f) lagestió / ordenació / planificació

manager
n (m / f)gerent / gestor / encarregat / responsable

manageress
n (UK) (dated) (f) lagerent / gestora

managerial
adj
directiu

man boobs
n es diu (humorísticament) que un home té 'man boobs' si és tan gros que sembla tenir 'pits de dona'. El terme mèdic és 'ginecomàstia'

Manchu
n
1. (m / f)manxú
2. (m) elmanxú

Manchuria
n (f) laManxúria

Manchurian
n (m / f)manxurià
adj
manxurià

Mancunian
n (UK) natural de (la ciutat de) Manchester
adj
(UK) de Manchester

mandarin
n
1. [FOOD] (f) lamandarina
2. Mandarin[LANG] (m) el(xinès) mandarí

mandate
n (m) elmandat
v tr exigir / obligar

mandatory
adj
obligatori / de rigor

mandible
n (f) lamandíbula

mandolin
n (f) lamandolina

mane
n (f) lacrinera

maneater
n
1. (m) eldevorador d'homes
2. (f) la[fig.] devoradora d'homes

man-eating
adj
[tiger, lion..] assassí

maneuver
n

1. (US) (f) lamaniobra

1. (f) l'astùcia / (m) l'ardit
3. maneuvers (US) (f pl.) lesmaniobres

v
1. tr maniobrar
2. intr maniobrar
3. tr manipular / induir

manga
n (f) lamanga

manganese
n (m) elmanganès

mange
n (f) laronya / sarna

manger
n (f) lamenjadora per a bestiar

mangle
n (m) l'escorredor (de roba)
v
1. tr destrossar
2. tr fer malbé

mango
n (m) elmango

mangrove
n
1. (m) elmangle
2. (m) elmanglar
expr mangrove swamp
(m) elmanglar

manhole
n (f) laboca de claveguera

manhood
n
1. (f) l'edat adulta
2. (f) lacondició adulta
3. (m) elpenis
4. (m pl.) elshomes

mania
n (f) l'obsessió

maniac
n
1. (m / f)maníac
2. (m / f)obsés / fanàtic

maniacal
adj
maníac / histèric
Maniacal laughter. - Riure histèric.

manic
adj

1. (colloq) frenètic / desenfrenat / esbojarrat
2. [psych.] maníac
expr manic depression
(f) lapsicosi maníaco-depressiva
expr manic depressive
(m / f)maníac(o)-depressiu

manicure
n (f) lamanicura

manifest
adj
manifest
v
1. tr manifestar
2. intr [~ itself] manifestar-se
n (m) elmanifest
expr ship's manifest
(m) elmanifest de càrrega

manifestly
adv manifestament / evidentment

manifesto
n (m) elmanifest

manifold
adj
múltiple / divers

Manila
n (m) el[~ (paper)] paper d'embalar / paper kraft (paper marró fort utilitzat per fer sobres)

manipulate
v tr manipular

manipulation
n (f) lamanipulació

manipulative
adj
manipulador

manipulator
n (m / f)manipulador

mankind
n
1. (f) lahumanitat / (m) elllinatge humà

manly
adj
viril / masculí

man-made
adj

1. fet de la mà de l'home
2. artificial / sintètic

mannequin
n (m) elmaniquí

manner
n

1. (f) lamanera / forma

1. (m) elcapteniment / comportament / (f) laconducta
3. (m) elposat
4. manners (f pl.) lesmaneres
Good manners - Bones maneres
Bad manners - Males maneres

expr in a manner of speaking...
en certa manera...

mannerism
n
1. (m) l'amanerament / tic / (f) l'afectació
2. (m) elmanierisme
n.b. 'Manierisme' means 'mannerism' in the sense 'artistic style of the 16th Century'.

manoeuvre
n

1. (UK) (f) lamaniobra

1. (f) l'astùcia / (m) l'ardit
3. manoeuvres (UK) (f pl.) lesmaniobres

v
1. tr maniobrar
2. intr maniobrar
3. tr manipular / induir

man-of-war
n (f) la(antigament) vaixell de guerra
expr Portuguese man-of-war
(m) elborm de vela (physalia physalis)

manor
n
1. (m) elfeu / (f) lacasa pairal

manor house
n (f) lacasa pairal

mansion
n (f) laresidència
The governor's mansion. - La residència del governador.

manslaughter
n (m) l'homicidi imprudent (o culpós)

mantissa
n [MATH] (f) lamantissa

mantle
n
1. (m) elmantell
2. (f) lacondició / posició
expr upper mantle
(m) elmantell superior

mantua maker
n (m / f)[en el passat] modista

manual
n
1. (m) elmanual
2. (UK) [TRANSP] (m) el(cotxe) amb marxes / canvi manual
adj
manual

manually
adv a mà

manufacture
v tr fabricar / elaborar

manufacturer
n (m / f)fabricant

manufacturing
n (f) lafabricació / manufactura

manumission
n (f) lamanumissió

manumit
v tr manumetre

manure
n (m) elfem

manuscript
n (m) elmanuscrit

many
adj
molts
expr many's the time
més d'una vegada

Maori
n
1. [LANG] (m) elmaori
2. (m / f)Maori
adj
maori

map
n (m) elmapa / plànol
v tr mapar / cartografiar
> map out
v.c. planificar detalladament

maple
n (m) l'auró

maple syrup
n (m) elxarop d'erable

mapping
n
1. (m) elmapatge / (f) lacartografia
expr mapping agency
(m) elservei cartogràfic

mar
v tr espatllar / fer malbé / esguerrar

maraca
n (f) lamaraca

marasmus
n (m) elmarasme

Marathi
n (m) elmarathi

marathon
n (m) elmarató
expr marathon runner
(m / f)maratonià

marble
n
1. [MATERIAL] (m) elmarbre
2. (f) labala
expr to lose your marbles
perdre el seny

marbled
adj
jaspiat[Termcat]

march
n
1. March (m) elmarç
2. (f) lamarxa
v intr marxar
> march in
v.c. intr entrar d'una manera decidida
> march off
v.c. intr anar-se'n / marxar
> march out
v.c. intr sortir d'una manera decidida

marching band
n (f) labanda de música

marchioness
n (f) lamarquesa

Mardi Gras
n (m) eldimarts de carnaval

mardy
adj
(dial) malhumorat / esquerp / sorrut

mare
n
1. (f) l'egua / euga
2. (UK) (slang) (m) elmalson

margarine
n (f) lamargarina

marge
n (UK) (colloq) (f) lamargarina

margin
n (m) elmarge[Termcat]

marginal
adj
marginal / al marge

marginalisation
n (UK) (f) lamarginació

marginalise
v tr (UK) marginar

marginalised
adj
(UK) marginat

marginalization
n (f) lamarginació

marginalize
v tr marginar

marginalized
adj
marginat

marginally
adv marginalment

marigold
n (m) elboixac

marijuana
n (f) lamarihuana

marinade
n (f) lamarinada

marinate
v tr marinar

marine
adj
marí

marital
adj
marital

marjoram
n
1. (m) elmarduix / moraduix / (f) lamajorana

mark
n
1. (f) la[stain] taca
2. (f) la[trace] empremta
To leave a mark. - Deixar una empremta.
3. (UK) (f) la[grade] qualificació
4. Mark[FIN] (m) elmarc
v
1. tr [SPORT] marcar
2. tr tacar
expr mark my words
ves què et dic / ves què us dic
expr to mark the occasion
per commemorar l'esdeveniment
expr to be (way) off the mark
anar (molt) desencaminat
expr to be wide of the mark
ser lluny de la veritat
expr to make your mark
fer-se veure / causar impresió
excl on your marks [SPORT] als vostres llocs!
> mark down
v.c.
1. abaixar el preu
2. donar a un alumne una marca més baixa
> mark off
v.c. tr assenyalar / marcar
> mark up
v.c.
1. pujar el preu
2. preparar (un text) per a publicació

marker
n
1. (m) elretolador
2. (m) elpunt de referència / indicador

market
n (m) elmercat
v comercialitzar
expr market economy
(f) l'economia de mercat
expr market share
(f) laquota de mercat
expr market stability
(m) l'equilibri del mercat

marketable
adj

1. comercialitzable
2. fàcil de vendre
3. [skills] sol·licitat

merketeer
n -
expr black marketeer
(m / f)especulador (del mercat negre) / estraperlista
expr free marketeer
(m / f)partidari del lliure mercat

marketing
n (m) elmàrqueting

marketplace
n (m) elmercat

marmalade
n (f) lamelmelada

marmot
n (f) lamarmota

maroon
n (m) elgranat
adj
granat
v tr abandonar

marquee
n
1. (m) l'envelat
2. (US) (f) lamarquesina

marquess
n (f) lamarquesa

marquis
n (m) elmarquès

Marrakech
n (m) elMarràqueix

marriage
n
1. (m) elmatrimoni / casament
2. (f) la[fig.] comunió / harmonia
expr marriage ceremony
(m) l'ofici matrimonial
expr marriage certificate
(m) elcertificat de matrimoni
expr marriage license
(f) lallicència matrimonial

married
adj
casat / casada / casats
(To be) married with two children - Estar casat i tenir dos fills

marrow
n
1. (f) lamedul·la
2. (m) elmoll (de l'os)
3. [FOOD] (m) elcarbassó

marrowbone
n (m) l'os d'espinada

marry
v
1. intr casar-se
2. tr [fig.] conjugar

Mars
n (m) elMart

Marseilles
n (f) laMarsella

marsh
n
1. (m) elmaresme / aiguamoll / (f) lamaresma / mollera
expr marsh harrier
(f) l'arpella

marshal
n (m) elmariscal
v
1. tr posar en ordre
To marshal one's thoughts. - Posar ordre als pensaments.
To marshal one's forces. - Cobrar forces.
2. tr controlar

marshmallow
n (m) elnúvol[Termcat]

marsupial
n (m) elmarsupial
adj
marsupial

martial
adj
(before noun) marcial
expr martial arts
(f pl.) lesarts marcials
expr martial law
(f) lallei marcial

Martian
n (m / f)marcià
adj
marcià

Martinique
n (f) laMartinica

martyr
n (m / f)màrtir

martyrdom
n (m) elmartiri

marvellous
adj
(UK) meravellós

marvelous
adj
(US) meravellós

Marxism
n (m) elmarxisme

Marxist
n (m / f)marxista
adj
marxista

Mary Janes
n (US) (f pl.) lesmercenetes

marzipan
n (m) elmassapà

mascara
n (m) elrímel

mascarpone
n (m) elmascarpone

mascot
n (f) lamascota

masculine
adj
masculí

masculinity
n (f) lamasculinitat

mash
v tr triturar
n
1. (m) elpuré / (f pl.) lesfarinetes / (f) laguixa
2. (UK) [FOOD] (m) elpuré de patates

mashed potatoes
n (m) elpuré de patates

masher
n estri per a aixafar patates o verdures

mask
n
1. (f) lamàscara
2. (f) la[fig.] façana

masking tape
n (f) lacinta de carrosser

masochism
n (m) elmasoquisme

masochist
n (m / f)masoquista

masochistic
adj
masoquista

mason
n (m) el(franc)maçó

Mason jar
n (US) (m) elpot de conserves (de vidre)

masonry
n (f) lamaçoneria

mass
n
1. [RELIG] (f) lamissa
2. (f) lamassa
adj
multitudinari / en massa / col·lectiu
Mass demo. - Manifestació multitudinària.
Mass hysteria. - Histèria col·lectiva.
expr mass grave
(f) lafossa comuna
expr mass murder
(f) lamatança

massacre
n
1. (f) lamatança
2. (m) elmassacre
v tr massacrar

massage
n (m) elmassatge
v tr donar un massatge a

masseur
n (m) elmassatgista

masseuse
n (f) lamassatgista

massif
n (m) elmassís

massive
adj

1. massiu
A massive heart attack. - Un atac de cor agut.
2. ingent
Massive quantities. - Quantitats ingents.

massively
adv massivament

mass media
n (m pl.) elsmitjans de comunicació de masses

mast
n (m) elpal
expr mast cell
(m) elmastòcit

mastectomy
n (f) lamastectomia

master
n
1. (m) l'amo
2. Masters (m) elmàster
v
1. tr dominar
2. tr excel·lir (en un ofici)
adj
cabdal / principal

masterful
adj

1. destre / hàbil
2. magistral

mastermind
n (m) elcervell (d'alguna activitat delictiva)
v tr maquinar / dirigir

masterpiece
n (f) l'obra mestra

mastery
n (f) lamestria

masthead
n (f) lacapçalera (de diari)

mastiff
n (m) elmastí

mastitis
n (f) lamastitis

mastodon
n (m) elmastodont

masturbate
v intr masturbar-se

masturbation
n (f) lamasturbació

mat
n (f) l'estora

match
v
1. tr coincidir / igualar
2. tr aparellar
3. intr equiparar-se
n
1. [SPORT] (m) elpartit
2. (m) elllumí / misto
3. (m) l'igual
expr to meet your match
trobar un adversari digne de tu / trobar algú que està a la teva altura

matchless
adj
inigualable / incomparable

mate
n
1. (colloq) (m / f)company / amic
2. (m) el[chess] mat
v intr aparellar-se

material
n (f) lamatèria
adj

1. material
2. rellevant
3. empíric
expr raw materials
(f pl.) lesmatèries primeres

materialism
n (m) elmaterialisme

materialist
n (m / f)materialista
adj
materialista

materially
adv
1. econòmicament
2. de forma substancial

maternal
adj
maternal

maternity
n (f) lamaternitat
expr maternity dress
(m) elvestit d'embarassada
expr maternity leave
(m) elpermís de maternitat
expr maternity ward
(f) lasala de maternitat

math
n (US) (f pl.) lesmatemàtiques

mathematician
n (m / f)matemàtic

mathematics
n (f pl.) lesmatemàtiques

maths
n (UK) (f pl.) lesmatemàtiques

matriarch
n (f) lamatriarca

matriarchal
adj
matriarcal

matriarchy
n (f) lamatriarcat

matricide
n (m) elmatricidi

matrimonial
adj
matrimonial

matrimony
n (m) elmatrimoni

matrix
n (f) lamatriu

matron
n
1. (f) lasupervisora / directora
2. (UK) (f) la[en el passat] infermera en cap

matt
adj
mat

matter
n
1. (m) l'assumpte / (f) laqüestió
2. (f) lamatèria
3. (m) elmaterial

v intr importar / comptar / tenir importància / tenir pes / significar
It doesn't matter. - No importa.
expr as a matter of fact
de fet / efectivament / per cert
expr to be the matter
-
What's the matter with John? - Què li passa a en Joan?
expr dark matter
[PHYS] (f) lamatèria fosca
expr for that matter
posats a fer
expr matter of dispute
(m) l'objecte de disputa
expr printed matter
(m) elmaterial imprès
expr reading matter
(m) elmaterial de lectura

matter-of-fact
adj
despreocupat / indiferent

matter-of-factly
adv amb naturalitat / com aquell qui res

matter-of-factness
n (m) l'esperit pràctic / pragmatisme

mattress
n (m) elmatalàs

mature
adj
madur
v intr madurar

maturity
n (f) lamaduresa

maudlin
adj
molt sentimental / sentimentaloide

Mauritania
n (f) laMauritània

Mauritanian
adj
maurità
n (m / f)maurità

Mauritius
n (m) elMaurici

mausoleum
n (m) elmausoleu

maven
n (US) (m / f)expert / entès

maverick
n (m / f)inconformista / dissident / franctirador / tabalot

mawkish
adj
sensibler / lacrimogen

mawkishness
n (f) lasensibleria

maxim
n (f) lamàxima

maximise
v
1. tr (UK) [profits, efficiency..] augmentar al màxim
2. tr (UK) [resources, opportunities..] aprofitar al màxim
3. tr (UK) [IT] maximitzar

maximize
v
1. tr (profits, efficiency..) augmentar al màxim
2. tr (resources, opportunities..) aprofitar al màxim
3. tr [IT] maximitzar

maximum
n (m) elmàxim
adj
màxim

may
v
May I go now? - Puc anar-me'n ara? / puc marxar ara?
He may do it later - És possible que ho faci més tard
expr be that as it may
sigui com sigui
n May (m) elmaig

maybe
adv potser
This was maybe in 1929. - Això devia ser / això devia passar en 1929.
A cage maybe five tiers high. - Una gàbia que devia tenir cinc pisos.

mayhem
n (m) elcaos / merder

mayo
n (colloq) (f) lamaionesa

mayonnaise
n (f) lamaionesa

mayor
n (m) l'alcalde
expr office of mayor
(f) l'alcaldia

mayoress
n (f) l'alcaldessa

Mayotte
n Mayotte

maze
n (m) ellaberint

me
pron
1. jo
2. em / -me / m'

meadow
n (m) elprat

meal
n (m) l'àpat

mean
v
1. tr significar / voler dir
Your father meant a lot to me. - L'apreciava molt, el teu pare.
2. tr voler dir
That name means nothing to me. - Aquest nom no em sona.
If you meet him, you'll know what I mean. - Si hi coincideixes m'entendràs.
If you know what I mean. - No sé si m'explico (falca).
We'd said it without meaning it. - Ho haviem dit sense creure'ns-ho.
3. tr suposar
4. tr pretendre
They mean nothing by it. - No ho fan amb malícia / no ho fan de mala fe.
I mean it. - Ho dic sincerament / ho dic amb tota sinceritat.
To mean what you say. - Dir el que sents.
adj

1. [miserly] avar / mesquí / garrepa
2. [unkind] antipàtic / cruel
3. [good, talented] gran / bo / hàbil / talentós
n
1. (f) lamitjana / quantitat mitjana / (m) elterme mitjà / valor mitjà
expr to be meant to...
(anar) destinat a...

meander
v
1. intr serpentejar
2. intr (di)vagar
3. intr [speech] divagar
n (m) elmeandre

meandering
adj

1. serpentejat
2. [speech] ple de digresions

meaning
n
1. (m) elsentit / significat / (f) l'accepció / significació
excl what's the meaning of this? a què ve això?

meaningful
adj
significatiu / sensat

meaningless
adj
sense sentit / irrellevant

meanness
n
1. (f) lamesquinesa / gasiveria
2. (f) lacrueltat

means
n
1. (m pl.) elsmitjans
The end justifies the means. - El fi justifica els mitjans.
Means of transport. - Mitjà (o mitjans) de transport.
2. (m pl.) elsrecursos
He has the means. - De recursos no n'hi falten.

mean-spirited
adj
vil / miserable

meantime
adv mentrestant
expr for the meantime
per ara
expr in the meantime
mentrestant

meanwhile
adv mentrestant
expr for the meanwhile
per ara
expr in the meanwhile
mentrestant

measles
n (m) elxarampió

measurable
adj

1. measurable
2. [fig.] notable / palpable

measure
n (f) lamesura
v
1. tr mesurar
2. tr [assess] calcular
expr for good measure
de més a més / per si de cas
> measure out
v.c. tr distribuir d'una manera mesurada
> measure up
v.c. ser prou bo / estar a l'alçada
> measure up to
v.c. intr estar a l'alçada de

measured
adj
calculat

measurement
n
1. (f) lamesura / (f pl.) lesdimensions / mides
2. (m) elmesurament
n.b. 'Mesurament' means the actual act of measuring (e.g. 'Mesurament de contaminants ambientals').

measuring cup
n
1. (f) latassa de mesurar / (m) elvas de mesurar

meat
n (f) lacarn

meatballs
n (f pl.) lesmandonguilles

meatloaf
n (m) elpastís de carn

mechanic
n (m / f)mecànic

mechanical
adj
mecànic

mechanically
adv mecànicament

mechanics
n (f) lamecànica

mechanisation
n (UK) (f) lamecanització

mechanise
v tr (UK) mecanitzar

mechanism
n (m) elmecanisme

mechanization
n (f) lamecanització

mechanize
v tr mecanitzar

meconium
n (m) elmeconi

med
adj
de medicina
n
1. (slang) (f) lamediterrània
2. M.Ed. (m) elMàster en educació
expr med school
(f) l'escola de medicina
expr med student
(m / f)estudiant de medicina

medal
n (f) lamedalla
expr bronze medal
(f) lamedalla de bronze
expr gold medal
(f) lamedalla d'or
expr silver medal
(f) lamedalla de plata

meddle
v intr ficar-hi el nas / tafanejar
> meddle with
v.c. intr remenar, grapejar

meddler
n (m / f)manefla

meddlesome
adj
tafaner / manefla

media
n
1. (m pl.) elsmitjans de comunicació
2. (before noun) mediàtic
expr media coverage
(f) lacobertura mediàtica
expr media library
(f) lamediateca

median
n
1. [MATH] (f) lamediana
2. (US) [TRANSP] (f) lamitjana
expr median strip
(US) [TRANSP] (f) lamitjana

mediation
n (f) lamediació

mediator
n (m / f)mediador

medical
adj
mèdic
n
1. (f) larevisió mèdica / (m) elreconeixement mèdic

medically
adv mèdicament

medicinal
adj
medicinal

medicine
n
1. (m pl.) elsmedicaments / (f) lamedecina
2. (f) lamedicina
n.b. 'Medicina' refers to the field of medicine.

expr medicine cabinet
(f) lafarmaciola

medieval
adj
medieval

mediocre
adj
mediocre

mediocrity
n (f) lamediocritat

meditate
v intr meditar
> meditate upon
v.c. intr meditar sobre

meditation
n (f) lameditació

Mediterranean
adj
Mediterrani
n (f) laMediterrània

Mediterranean Sea
n (f) lamar Mediterrània

medium
n
1. (m) elmedi
2. (m / f)(clairvoyant) mèdium
adj
mitjà

medlar
n (m) elnesprer / nespler

medley
n (f) lamescla / barreja
expr 200m (individual) medley
(m) el[swimming] 200m estils (individual)

meet
v
1. tr [unplanned] trobar
2. tr [planned] reunir-se amb
3. tr [for first time] conèixer
They met at work. - Es van conèixer a la feina.
4. tr [needs] satisfer
5. tr [expectations] estar a l'altura de
6. tr [a goal or target] aconseguir
7. tr [difficulties, problems] topar amb
8. intr reunir-se
> meet up
v.c. trobar-se
> meet with
v.c.
1. intr trobar-se amb
2. intr experimentar / trobar

meeting
n
1. (f) latrobada / reunió / (m) l'encontre / aplec
expr meeting room
(f) lasala de reunions

megabyte
n (m) elmegabyte[Termcat]

megalith
n (m) elmegàlit

megalithic
adj
megalític

megalomania
n (f) lamegalomania

megalomaniac
n (m / f)megalòman
adj
megalòman

megalomaniacal
adj
megalòman

megaphone
n (m) elmegàfon

meiosis
n (f) lameiosi

meitnerium
n (m) elmeitneri

melamine
n (f) lamelamina

melancholic
adj
melancòlic / malenconiós

melancholically
adv malenconiosament

melancholy
n (f) lamelancolia / malenconia

Melanesia
n (f) laMelanèsia

Melanesian
adj
melanesi
n (m / f)melanesi

melasma
n (f) lamelasma

Melburnian
n (m / f)habitant de Melbourne, Austràlia

mellow
adj
suau / melós
> mellow out
v.c.
1. posar-se menys seriós / prendre les coses amb més calma
2. calmar / tranquilitzar

melodica
n (f) lamelòdica

melodrama
n (m) elmelodrama

melodramatic
adj
melodramàtic

melody
n (f) lamelodia

melon
n (m) elmeló

melt
v
1. tr fondre
2. intr fondre / fondre's
> melt down
v.c.
1. tr fondre
2. intr [fig.] ensorrar-se / ensulsiar-se

meltdown
n

1. (f) lafusió (d'un reactor nuclear)

1. (m) l'ensorrament / esfondrament / enfonsament / (f) l'ensulsiada
The financial meltdown - L'ensulsiada financera

melting point
n (m) elpunt de fusió

melting pot
n (m) elgresol / cresol (dated)

member
n
1. (m) elmembre / (m / f)soci
2. (dated) [ANAT] (m) elmembre
3. (slang) [ANAT] (m) elmembre (viril)

membership
n
1. (f) lapertinença
2. (f) l'adhesió

member state
n (m) l'estat membre

membrane
n (f) lamembrana

membranophone
n (m) el(instrument) membranòfon

meme
n (m) elmem

memorable
adj
memorable

memorise
v tr (UK) memoritzar

memorize
v tr memoritzar

memory
n
1. (f) lamemòria
n.b. 'Memòria' means 'memory' in the sense 'my memory isn't what it used to be'.

2. (m) elrecord
n.b. 'Record' means 'memory' in the sense 'I have fond memories of that trip'.

memory stick
n
1. (m) elllapis de memòria (USB) / dispositiu de memòria (USB) / (f) laclau de memòria (USB)

menarche
n (f) lamenarquia

mend
v tr reparar / apanyar

mendelevium
n (m) elmendelevi

menhir
n (m) elmenhir

meningioma
n (m) elmeningioma

meningism
n (m) elmeningisme

meningitis
n (f) lameningitis

meningococcal meningitis
n (f) lameningitis meningocòccica

meninx
n (m) elmeninge

meniscus
n (m) elmenisc

menopause
n (f) lamenopausa

menstruation
n (f) lamenstruació

mental
adj

1. (slang) boig
2. mental

mentality
n (f) lamentalitat

mentally
adv mentalment

mention
v tr mencionar / esmentar
n
1. (f) lamenció
2. (m) l'esment

mentor
n (m / f)mentor

menu
n
1. (f) lacarta / (m) elmenú
2. [IT] (m) elmenú[Termcat]

expr menu bar
(f) labarra de menú[Termcat]

meow
n (m) elmiol
v intr miolar

mercantile
adj
mercantil

mercenary
n (m) elmercenari

merchandise
n (f pl.) lesmercaderies

merchant
n (m / f)comerciant
adj
mercant
expr merchant navy
(f) lamarina mercant
expr merchant ship
(m) el(vaixell) mercant

merciless
adj
despietat / cruel

mercurial
adj
voluble

mercury
n (m) elmercuri

mercy
n (f) laclemència / compassió

mere
adj
mer

merely
adv merament / simplement

merge
v
1. tr fusionar
2. intr fusionar-se

merger
n (f) lafusió

meringue
n (f) lamerenga

meristem
n (m) elmeristema

merit
n (m) elmèrit / mereixement
v tr meritar / merèixer

meritorious
adj
meritori

mermaid
n (f) lasirena

merry
adj

1. (dated) feliç
2. alegre / content
expr merry Christmas
bon Nadal

merry Christmas
excl bon Nadal

merry-go-round
n
1. (m pl.) elscavallets
2. (m) el[fig.] remolí

mesencephalon
n (m) elmesencèfal

mesh
n (f) lamalla

mesmerise
v tr (UK) hipnotitzar

mesmerising
adj
(UK) hipnotitzant

mesmerize
v tr hipnotitzar

mesmerizing
adj
hipnotitzant

mesolithic
adj
mesolític

mesopause
n (f) lamesopausa

mesophilic
adj
mesòfil

Mesopotamia
n Mesopotàmia

mesosphere
n (f) lamesosfera

mesothelioma
n (m) elmesotelioma

mess
n

1. (f) labrutícia
2. (m) l'embolic / enrenou
n.b. 'Embolic' and 'enrenou' mean 'mess' as in 'We've got ourselves into a right mess here!'.


1. (m) eldesordre / merder / (f) laconfusió
> mess about
v.c. fer el ruc / passar-s'ho bé fent el ruc
> mess around
v.c.
1. fer el ruc / passar-s'ho bé fent el ruc
2. passar l'estona fent coses de poca importància
> mess around with
v.c.
1. fer servir d'una manera barroera
2. tenir relacions sexuals, sobretot il·lícitament
> mess up
v.c.
1. potinejar / desordenar
2. espifiar / malmetre
> mess (somebody) up
v.c. causar a algú problemes emocionals, psicològics, etc.
> mess with
v.c.
1. involucrar-se amb (una cosa perillosa) / relacionar-se amb (persones problemàtiques, perilloses)
2. tractar descortesament

message
n (m) elmissatge

messaging
n (f) lamissatgeria
expr instant messaging
(f) lamissatgeria instantània

messenger
n (m / f)missatger

messiah
n
1. the Messiah[RELIG] (m) elmessies
2. (m) elmessies

messianic
adj
messiànic

messianism
n (m) elmessianisme

messy
adj

1. brut
2. desordenat
3. enrevessat
4. potiner

metabolic
adj
metabòlic

metabolise
v tr (UK) metabolitzar

metabolism
n (m) elmetabolisme

metabolite
n (m) elmetabòlit

metabolize
v tr metabolitzar

metal
n
1. (m) elmetall
2. (before noun) de metall

metal detector
n (m) eldetector de metalls

metallic
adj
metàl·lic

metalloid
n (m) elmetal·loide

metallophone
n (m) elmetal·lòfon

metallurgy
n (f) lametal·lúrgia

metamorphic
adj
metamòrfic

metamorphism
n (m) elmetamorfisme

metamorphosis
n (f) lametamorfosi

metaphor
n (f) lametàfora

metaphoric
adj
metafòric

metaphorically
adv metafòricament

metaphosphoric
adj
metafosfòric
Metaphosphoric acid - Àcid metafosfòric

metaphysical
adj
metafísic

metaphysics
n (f) lametafísica

meteor
n (m) elmeteor

meteoric
adj
meteòric
Meteoric rise - Ascens meteòric

meteorite
n (m) elmeteorit

meteoroid
n (m) elmeteoroide

meteorologist
n (m / f)meteoròleg

meteorology
n (f) lameteorologia

meter
n
1. (US) (m) elmetre
2. (m) elcomptador / indicador
expr meter squared
(m) elmetre quadrat

methadone
n (f) lametadona

methane
n (m) elmetà

methanol
n (m) elmetanol

method
n (m) elmètode
expr method air
[SPORT] (m) elmètode[Termcat]

methodist
n (m / f)metodista
adj
metodista

methodology
n (f) lametodologia

meticulous
adj
meticulós

meticulously
adv meticulosament

metonymy
n (f) lametonímia

metre
n (UK) (m) elmetre
expr metre squared
(m) elmetre quadrat

metronome
n (m) elmetrònom

metropolis
n (f) lametròpoli

metropolitan
adj
metropolità

mettle
n
1. (m) eltremp / (f) lafortalesa

mew
v intr miolar
n (m) elmiol

Mexican
n (m / f)mexicà
adj
mexicà

Mexico
n (m) elMèxic

mezzanine
n (m) l'entresol

miaow
n (m) elmiol
v intr miolar

mica
n (f) lamica

mick
n (offensive) (m) l'irlandès
expr take the mick (out of someone)
burlar-se d'algú / mofar-se d'algú

mickey
n (UK) (colloq) paraula utilitzada en l'expressió 'to take the mickey'
expr take the mickey (out of someone)
burlar-se d'algú / mofar-se d'algú

microbe
n (m) elmicrobi

microbial
adj
microbià

microbiologist
n (m / f)microbiòleg

microbiology
n (f) lamicrobiologia

microelectronics
n (f) lamicroelectrònica

microfossil
n (m) elmicrofòssil

Micronesia
n (f) laMicronèsia

Micronesian
adj
micronesi
n (m / f)micronesi

microorganism
n (m) elmicroorganisme

micropaleontology
n (f) lamicropaleontologia

microphone
n (m) elmicròfon

microscope
n (m) elmicroscopi

microscopic
adj
microscòpic

microscopy
n (f) lamicroscòpia

microtubule
n (m) elmicrotúbul

microturbine
n (f) lamicroturbina

microwave
n (m) elmicroones

midbrain
n (m) elmesencèfal

midday
n (m) elmigdia / migjorn

middle
n (m) elcentre / mig
adj
central
expr middle name
(m) elsegon nom de pila
Discretion is my middle name. - Sóc la discreció personificada.
expr in the middle of

1. al mig de
In the middle of the street - Al mig del carrer
2. en plen(a/es) ...
In the middle of the night - En plena nit
In the middle of the summer holidays - En plenes vacances d'estiu

middle-aged
adj
d'edat mitjana

Middle Ages
n (f) l'edat mitjana

Middle East
n (m) elPròxim Orient
n.b. Warning: Whilst we say 'the Middle East', the Catalans say 'el Pròxim Orient', or 'the Near East'.

middleman
n (m / f)intermediari

middling
adj
regular / mediocre
expr fair to middling
regular / mediocre

midfield
n (m) elcentre del camp / mig camp
expr midfield player
(m / f)centrecampista / migcampista

midfielder
n (m / f)centrecampista / migcampista

midget
n (offensive) (m / f)nan

midnight
n (f) lamitjanit

midriff
n (f) lapanxa

midsection
n
1. (f) lapanxa
2. (f) lasecció central

midst
n (m) el-
In the midst of... - En ple, en plena (activitat, etc.)...
In our midst. - Entre nosaltrees.

midwife
n (f) lallevadora

might
n (f) laforça

mightiness
n (f) lamagnitud

mighty
adj
poderós

migraine
n (f) lamigranya

migrant
n
1. (m / f)emigrant / emigrat / immigrant / immigrat / migrant (Termcat)
n.b. A Catalan native speaker comments "'Migrant' en català és un terme tècnic de geografia humana. Només el trobem en el Termcat. En l'ús habitual diem 'immigrant', 'immigrat', 'emigrant', 'emigrat'. 'Treballadors migratoris' [for 'migrant workers'] també sembla un tecnicisme legal. Normalment diem 'treballadors immigrats' o 'treballadors immigrants'."

2. (before noun) migratori
Migrant birds - Aus migratòries / ocells migratoris

migrate
v
1. intr migrar
2. tr [IT] migrar[Termcat]

migration
n
1. (f) lamigració
2. (before noun) migratori
Migration movements - Moviments migratoris

migratory
adj
migratori / migrador

Milan
n Milà

mild
adj

1. tranquil
2. suau
n (UK) (f) lacervesa

mildew
n
1. (f) lafloridura
2. (m) elmíldiu
n.b. 'Míldiu' refers specifically to the mildew that grows on vines, plants and food.

mildly
adv una mica / bastant

mile
n (f) lamilla
n.b. Remember, Catalans don't work in miles but in kilometres.

mileage
n
1. (m) elquilometratge (però en milles)
n.b. There is no 'exact' translation for 'mileage' as Catalans work in kilometres not miles. 'Quilometratge' is a cultural equivalent.

2. (m) elconsum (d'un vehicle de transport mesurat en milles per unitat de combustible)
3. (colloq) (m) l'avantatge que es pot traure d'una situació
expr your mileage may vary (YMMV)
pot ser que la teva experiència sigui diferent / pot ser que no funcioni igual al teu ordinador

milestone
n (f) lafita

milieu
n (m) elmedi / ambient / entorn

militancy
n (f) lamilitància

militant
n (m / f)militant
adj
militant

militarily
adv militarment

military
adj
militar

military service
n (m) elservei militar

militate
v intr [~ against] militar en contra de / impedir / fer difícil

militia
n (f) lamilícia

milk
n (f) lallet
v tr munyir

milkmaid
n (f) lamunyidora

milkman
n (m) elrepartidor de la llet

milkshake
n (m) elbatut[Termcat]

Milky Way
n (f) laVia Làctia

mill
n
1. (m) elmolí
n.b. 'Molí' means 'mill' in the sense 'building where grain is ground into flour' (e.g. windmill, watermill).

2. (f) lafàbrica
v tr moldre
expr cotton mill
(f) lafàbrica de cotó
expr paper mill
(f) lafàbrica de paper

millennium
n (m) elmil·lenni

miller
n (m / f)moliner

millibar
n (m) elmil·libar

milligram
n (m) elmil·ligram

milliliter
n (US) (m) elmil·lilitre

millilitre
n (UK) (m) elmil·lilitre

millimeter
n (US) (m) elmil·límetre

millimetre
n (UK) (m) elmil·límetre

million
n (m) elmilió
expr to feel like a million dollars (or bucks)
(US) sentir-se la mar de bé / sentir-se estupendament
expr to look like a million dollars (or bucks)
(US) fer un bon goig (una persona)

millionaire
n (m / f)milionari

millionth
adj
milionèsim
n (m) elmilionèsim

millipede
n (m) elmilpeus

millpond
n (f) labassa de molí

millstone
n

1. (f) laroda de molí / mola

1. (f) la[fig.] creu / (m) elpes a la consciència
expr to be a millstone around (your) neck
ser la (seva) creu / pesar com una llosa

millstream
n (f) lasèquia (de molí)

mime
n (m) elmim
v intr fer mim

mime artist
n (m / f)mim

mimeograph
n (m) elciclostil
v tr ciclostilar

mimic
v mimicking tr mimar

mimicry
n (f) lamimesi

minaret
n (m) elminaret

mince
n (UK) (f) lacarn picada
v tr picar
expr without mincing (your) words
sense embuts
expr to not mince words
no tenir pèls a la llengua

mind
n
1. (f) lament
2. (m) elcap / intel·lecte
expr to bear in mind
no perdre de vista / tenir en compte
expr to be in two minds about
estar indecís (respecte a una cosa) / tenir-hi un sentiment ambigu
expr to change your mind
repensar-se una cosa / repensar-s'hi
expr I don't mind...
no tinc (cap) inconvenient (a...)
expr in your mind's eye
amb els ulls del pensament / mentalment / amb la imaginació
expr mind game

expr who in their right mind...?
a qui se li acut...?
expr mind you...
ep / que consti / tot sigui dit

mind-boggling
adj
prodigiós / formidable / al·lucinant

minded
adj
d'esperit (obert, pràctic, científic, etc.)

mindful
adj
[~ of / that] conscient (de / que)
To be mindful of. - Atenir-se a / tenir present / tenir en compte.

mindless
adj

1. sense sentit
2. estúpid
3. [task] maquinal

mindlessness
n (f) l'estupidesa

mindset
n
1. (f) lamentalitat
2. (f) ladisposició mental
3. (m) eltarannà

mine
pron el meu / els meus / la meva / les meves
n (f) lamina

miner
n (m) elminer

mineral
n (m) elmineral
adj
mineral

mineralogy
n (f) lamineralogia

mineral water
n (f) l'aigua mineral
expr sparkling mineral water
(f) l'aigua mineral amb gas
expr still mineral water
(f) l'aigua mineral sense gas

minesweeper
n (m) elpescamines / dragamines

mini
adj
menor / petit

miniature
adj
en miniatura
n (f) laminiatura
expr miniature golf
(m) elminigolf
expr miniature railway
(m) elferrocarril en miniatura

minibar
n (m) elminibar[Termcat]

minibus
n (m) elmicrobús

minimal
adj
mínim

minimalism
n (m) elminimalisme

minimalist
adj

1. minimalista
2. reduït a l'essencial
n (m / f)minimalista

minimise
v
1. tr (UK) minimitzar
2. tr (UK) subestimar / menystenir / treure importància (a)

minimize
v
1. tr minimitzar
2. tr subestimar / menystenir / treure importància (a)

minimum
n (m) elmínim

minimum wage
n (m) elsalari mínim (interprofessional)

mining
n (f) lamineria

minion
n
1. (m / f)acòlit / subaltern / subordinat / sequaç / (m) ellacai

miniscule
adj
minúscul

minister
n
1. [POLIT] (m / f)ministre
2. [RELIG] (m / f)sacerdot
> minister to
v.c. intr tenir cura de / atendre

ministerial
adj
ministerial

ministrations
n
1. (f pl.) lesatencions / (f) lacura

ministry
n (m) elministeri

Minnesotan
n (m / f)habitant de l'estat de Minnesota
adj
de l'estat de Minnesota

minor
n (m / f)menor
adj

1. menor
2. secundari
expr minor key
[MUSIC] (m) elto menor
expr minor scale
[MUSIC] (f) l'escala menor

minority
n
1. (f) laminoria
2. (f) laminoria ètnica
adj
minoritari

minotaur
n (m) elminotaure

mint
n
1. (f) lamenta
2. (colloq) [FIN] (f) lafortuna
adj
(com) nou

minted
adj

1. (UK) (colloq) folrat
2. [FOOD] amb menta / amb sabor de menta

minus
prep
1. menys
2. sota zero
Minus twenty degrees - Vint graus sota zero
3. sense
n
1. (m) eldesavantatge
Pluses and minuses - Avantatges i desavantatges
2. [MATH] (m) elsigne menys

minuscule
adj
minúscul

minute
n
1. (m) elminut
2. the minutes (f) l'acta (de reunió)
adj
molt petit
In minute detail - Menudament

miracle
n
1. (m) elmiracle
2. (m) elprodigi
expr miracles do happen
els miracles existeixen

miraculous
adj
miraculós

miraculously
adv miraculosament

mirage
n (m) elmiratge

mire
n (m) elllot / fang

mired
adj
empantanegat

mirror
n
1. (m) elmirall
2. [IT] (f) larèplica
v tr reflectir
expr mirror image

mirth
n (f) lahilaritat

misadventure
n (f) ladesventura

misandry
n (f) lamisàndria

misanthrope
n (m / f)misantrop

misanthropic
adj
misantròpic

misanthropy
n (f) lamisantropia

misapprehend
v tr interpretar malament

misapprehension
n (m) elmalentès

misappropriation
n (f) lamalversació

misbehave
v intr portar-se malament

misbehavior
n (US) (m) elmal comportament

misbehaviour
n (UK) (m) elmal comportament

misc
abbrev (f) lamiscel·lània

miscarriage
n (m) l'avortament espontani

miscellaneous
adj
miscel·lani

mischief
n (f) l'entremaliadura / trapelleria

mischief-maker
n (m / f)agitador

mischievous
adj
entremaliat / trapella / revoltós

misconception
n (f) l'equivocació / falsa creença

miscreant
n (lit) (m / f)brètol / bergant

misdeed
n (f) lamalifeta

misdirect
v
1. tr descaminar / malencaminar
2. tr orientar malament

misdirection
n (f) lamala administració (o direcció)

miser
n (m / f)garrepa

miserable
adj

1. trist / moix
2. miserable
3. desolat
4. malhumorat / rondinaire
5. insignificant / irrisori

miserably
adv
1. tristament / amb tristesa
2. rotundament
It failed miserably. - Va fracassar estrepitosament.

miserly
adj
garrepa / mesquí

misfit
n (m / f)inadaptat

misfortune
n (m) l'infortuni

mishmash
n (colloq) (m) elgarbuix

mislead
v tr enganyar

misleading
adj
enganyós / fal·laç

mismatch
n
1. (m) eldesajustament / desajust / (f) ladesigualtat

misnomer
n (m) elnom (o terme) equivocat

misogynist
n (m / f)misogin
adj
misogin

misogynistic
adj
misogin

misogyny
n (f) lamisogínia

misoneism
n (m) elmisoneisme

misrepresent
v tr tergiversar

misrepresentation
n (f) latergiversació

miss
v
1. tr [long for] enyorar
2. tr [be late for] perdre
n (f) lasenyorita
expr give (something) a miss
(colloq) decidir no fer (alguna cosa)
> miss out
v.c. tr (UK) no incloure algú o quelcom
> miss out on
v.c. intr perdre (una oportunitat, una experiència)

missile
n (m) elmíssil / projectil

missile launcher
n (m) elllançamíssils

mission
n (f) lamissió

missionary
n (m / f)missioner
expr missionary position
(f) laposició del missioner

Mississippi
n
1. Mississipí
2. The Mississippi (m) el(riu) Mississipí

missive
n (f) lamissiva

Missourian
n (m / f)habitant de l'estat de Missouri
adj
de l'estat de Missouri

misspell
v tr escriure malament

misspelling
n (f) lafalta ortogràfica

misstep
n
1. (m) elpas (en) fals / error / (f) lafalta

missus
n
1. (slang) (f) ladona / esposa
2. (UK) (slang) senyora

missy
n (f) lasenyorita

mist
n (f) laboirina
expr lost in the mists of time
perdut en la nit del temps

mistake
n (m) l'error
v
1. tr malinterpretar
2. tr equivocar / confondre

mister
n (slang) (m) elsenyor

mistletoe
n (m) elvesc

mistreat
v tr maltractar

mistreatment
n (m) elmaltractament

mistrust
v tr no fiar-se de

misunderstand
v tr malentendre

misunderstanding
n (m) elmalentès

misuse
n (m) elmal ús

miter
n (US) [RELIG] (f) lamitra

miticide
n (f) l'acaricida

mitigate
v tr mitigar / atenuar / apaivagar / moderar / suavitzar

mitigating circumstances
n (f pl.) lescircumstàncies atenuants

mitigation
n (f) lamitigació

mitochondrion
n (m) elmitocondri

mitosis
n (f) lamitosi

mitral
adj
mitral
expr mitral valve
(f) lavàlvula mitral

mitre
n (UK) [RELIG] (f) lamitra

mitt
n (f) lamanyopla

mitten
n (f) lamanyopla

mix
v
1. tr barrejar / mesclar
2. intr barrejar-se
3. intr [socialize] alternar / fer-se
n (f) labarreja / mescla
expr be mixed up with
estar embolicat amb
> mix up
v.c.
1. tr barrejar
2. tr confondre

mixer
n (f) labatedora

mixology
n l'art (o ciència) de preparar còctels

mixture
n (f) labarreja / mescla

mix-up
n
1. (f) laconfusio / (m) l'error

mnemonic
adj
(before noun) mnemònic

moan
v
1. intr queixar-se
n.b. 'Queixar-se' means 'to moan' as in 'to complain'.

2. intr gemegar
n.b. 'Gemegar' means 'to moan' as in 'to make a moaning sound'.

n (m) elgemec

moat
n
1. (m) elfossat / (f) lavall

mob
n (f) lagentada (amb propòsits dubtosos)

mobbed
adj
(colloq) ple de gom a gom

mobbing
n
1. (f) lapersecució moral (a la feina) / (m) l'assetjament psicològic (a la feina)

mobile
n (UK) (colloq) (m) elmòbil
adj
mòbil

mobile phone
n (UK) (m) elmòbil

mobilise
v tr (UK) mobilitzar

mobility
n (f) lamobilitat / llibertat de moviments

mobilize
v tr (US) mobilitzar

mobster
n (m) elgàngster / mafiós

moccasin
n (m) elmocassí

mocha
n (m) elmoca

mock
v tr burlar-se de / riure's de
adj

1. artificial / simulacre / fingit / de mentida
2. de prova
n (m) l'examen de prova

mockingbird
n (m) elmim (Mimus polyglottos)[Termcat]

mocktail
n (m) elcòctel sense alcohol

mock-up
n
1. (m) elprototipus / (f) lamaqueta

mode
n
1. [MATH] (f) lamoda
2. (m) elmode
3. (f) lafunció
Night-time mode. - Funció nocturna.

model
n
1. (m) elmodel
2. [WORK] (m / f)model
v
1. tr modelar
2. tr plasmar
3. tr lluir (peces d'indumentària que els modistes volen donar a conèixer)
4. intr treballar com a model
adj

1. [miniature] en miniatura
2. [exemplary] model
expr to model yourself on
prendre com a model / imitar

modem
n (m) elmòdem[Termcat]
expr external modem
(m) elmòdem extern
expr integrated modem
(m) elmòdem integrat
expr internal modem
(m) elmòdem intern
expr wireless modem
(m) elmòdem sense fil

moderate
adj
moderat
v
1. tr moderar
2. tr temperar

moderately
adv moderadament

moderation
n (f) lamoderació

moderator
n (m / f)moderador

modern
adj
modern

modern-day
adj
contemporani / d'avui dia

modernisation
n (UK) (f) lamodernització

modernise
v tr (UK) modernitzar

modernism
n (m) elmodernisme

modernist
n (m / f)modernista
adj
modernista

modernity
n (f) lamodernitat

modernization
n (US) (f) lamodernització

modernize
v tr (US) modernitzar

modest
adj

1. modest
2. discret
3. [not large] mòdic

modestly
adv modestament

modesty
n

1. (f) lamodèstia

1. (f) ladiscreció / (m) eldecòrum / pudor

modicum
n (m) elpunt
A modicum of common sense. - Un punt (o una miqueta) de sentit comú.

modification
n (f) lamodificació

modify
v tr modificar

modular
adj
modular

modularity
n (f) lamodularitat

modulate
v tr modular

modulation
n (f) lamodulació

modulator
n (m) elmodulador

module
n (m) elmòdul[Termcat]

mogul
n
1. (m) elmagnat
2. moguls (m) el(esquí de) bamps[Termcat]

Mohammed
n Mahoma

mohawk
n (US) (f) lacresta

mohican
n
1. (UK) (f) lacresta
n.b. 'Cresta' means 'mohican' as in the haircut.

2. (m / f)mohicà

moist
adj

1. [cake] flonjo
2. [meat] melós / tendre
3. humit / plujós

moisten
v tr humitejar / humectar

moisture
n (f) lahumitat

moisturiser
n (UK) (f) lacrema hidratant

moisturizer
n (US) (f) lacrema hidratant

molar
n (m) elqueixal

molasses
n (US) (f) lamelassa

mold
n

1. (US) (m) elmotlle
n.b. (Hollow container).


1. (m) elflorit / (m) elfloridura

Moldavia
n (f) la[hist.] Moldàvia

Moldavian
n (m / f)[hist.] moldau
adj
[hist.] moldau

Moldova
n (f) la(República de) Moldàvia

Moldovan
n (m / f)moldau
adj
moldau

mole
n

1. [ZOOL] (m) eltalp
2. (m) el[spy] talp

1. (f) lapiga / (m) ellentigen

molecular
adj
molecular

molecule
n (f) lamolècula

molest
v tr assetjar (sexualment)

molestation
n (m) l'assetjament (sexual)

molester
n (m / f)assetjador (sexual)

Molinueux Stadium
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol Wolverhampton Wanderers

mollusc
n (m) elmol·lusc

Molotov cocktail
n (m) elcòctel molotov

molten
adj
fos

molybdenum
n (m) elmolibdè

mom
n (US) (colloq) (f) lamamà
expr mom and pop store
(US) (f) lapetita botiga familiar

moment
n
1. (m) elmoment
2. (m) l'instant
expr at the moment
de moment / actualment

momentarily
adv
1. transitòriament
2. de seguida

momentum
n
1. (m) l'ímpetu / impuls / (f) l'embranzida

mommy
n (US) (colloq) (f) lamamà

Monaco
n (m) elMònaco

monarch
n (m / f)monarca

monarchianism
n [RELIG] (m) elmonarquianisme

monarchical
adj
monàrquic

monarchy
n (f) lamonarquia

monastery
n (m) elmonestir

monastic
adj
monàstic
Monastic life. - Vida monàstica(o monacal).

Monday
n (m) eldilluns

monetary
adj
monetari
expr monetary policy
(f) lapolítica monetària
expr monetary union
(f) launió monetària

money
n (m pl.) elsdiners
expr for my money
a parer meu / trobo jo
expr I (or he, she, we, etc.) got my (or his, her, our, etc.) money's worth
han sigut diners ben gastats
expr money laundering
(m) elblanqueig de diners / blanqueig de capitals
expr on the money
exacte / correcte

money-grubber
n (m / f)avariciós / (home, dona, persona..) que (només) mira pels diners

money-grubbing
adj
avariciós / que (només) mira pels diners

moneymaker
n
1. (f) lafont de beneficis
2. (m) elnegoci lucratiu

moneymaking
adj
lucratiu

money-spinner
n (UK) (colloq) (f) lafont de beneficis

Mongolia
n Mongòlia

mongolism
n (dated) (m) elmongolisme

mongrel
n
1. (m) elgos mestís
2. (Aus) (m / f)cabró / malparit

moniker
n (slang) (m) elnom / sobrenom (d'una persona)

monitor
n [IT] (m) elmonitor
v
1. tr vigilar / observar
2. tr espiar

monitoring
n
1. (f) lavigilància / (m) elsistema de vigilància
2. (m) elseguiment
3. (f) lasupervisió

monk
n (m) elmonjo

monkey
n
1. (f) lamona / (m) elmico
2. (m / f)dimoni / trapella / pillet / bandarra

expr couldn't (o don't) give a monkey's
(UK) (slang) importar un rave / no interessar (a algú)

monkey wrench
n (US) (f) laclau anglesa

mono
adj
mono
n
1. (m) elmono
2. (US) (colloq) (f) lamononucleosi

monochord
n (m) elmonocord

monochromatic
adj
monocromàtic

monochrome
adj
monocrom

monocyte
n (m) elmonòcit

monolingual
adj
monolingüe
expr monolingual dictionary
(m) eldiccionari monolingüe

monolith
n (m) elmonòlit

monolithic
adj
monolític

monologist
n (m / f)monologuista

monologue
n (m) elmonòleg

monologuist
n (m / f)monologuista

monomer
n (m) elmonòmer

monomial
n (m) elmonomi

monophonic
adj
monofònic

monopolise
v
1. tr (UK) monopolitzar
2. tr acaparar

monopolize
v
1. tr (US) monopolitzar
2. tr acaparar

monopoly
n (m) elmonopoli

monopsony
n (m) elmonopsoni

monosaccharide
n (m) elmonosacàrid

monosyllabic
adj
monosíl·lab / monosil·làbic

monosyllable
n (m) elmonosíl·lab

monotheism
n (m) elmonoteisme

monotheist
n (m / f)monoteista

monotheistic
adj
monotheistic

monotonous
adj
monòton

monotonously
adv monòtonament

monotony
n (f) lamonotonia

monounsaturated
adj
monoinsaturat

monsoon
n (m) elmonsó

monster
n (m) elmonstre

monstrosity
n (f) lamonstruositat

monstrous
adj
monstruós
A monstrous headache. - Un mal de cap atroç.

Montanan
n (m / f)habitant de l'estat de Montana
adj
de l'estat de Montana

Montenegrin
n (m / f)montenegrí
adj
montenegrí

Montenegro
n (m) elMontenegro

month
n (m) elmes

monthly
adv cada mes / per mesos / mensualment
n.b. 'Mensualitat' is a noun which means 'monthly payment' or 'monthly salary'.

adj
mensual

Montpellier
n (m) elMontpeller

Montserrat
n (f) la(Illa de) Montserrat

Montreal
n (m) elMont-real

monument
n (m) elmonument

monumental
adj
monumental / formidable / fenomenal

monumentally
adv extremadament

moobs
n es diu (humorísticament) que un home té 'moobs' si és tan gros que sembla tenir 'pits de dona'. El terme mèdic és 'ginecomàstia'

mood
n
1. (m) l'humor / estat d'ànim / (f) ladisposició d'ànim
1. (m) elclima / ambient / (f) l'atmòsfera
expr mood swings
(m pl.) elscanvis d'humor
expr be in a bad mood
estar de mal humor / estar de mala llet / estar de mal rotllo
expr be in a good mood
estar de bon humor / estar de bon rotllo / estar de bon ànim

moody
adj

1. taciturn
2. d'humor variable

moola
n (slang) [FIN] (f) lapasta (diners)

moolah
n (slang) [FIN] (f) lapasta (diners)

moon
n (f) lalluna
v intr (slang) baixar els pantalons i mostrar el cul a algú
expr to be over the moon
(colloq) ser al setè cel / estar boig d'alegria

moonlight
n (f) lallum de la lluna

moor
v tr amarrar
n
1. (f) labruguera / (m) elbruguerar
2. Moor (m / f)moro

moorhen
n (f) lapolla d'aigua

mooring
n
1. (m) l'amarrador
2. moorings (f pl.) lesamarres

Moorish
adj
andalusí

moose
n (m) l'ant

moot
adj
(US) inútil / ociós
expr moot hall
(UK) (f) lasala de l'ajuntament / sala del consell
expr moot point (o question)
(m) eltema discutible / disputable

mop
n (m) elpal de fregar
v tr fregar
> mop up
v.c.
1. tr fregar (del tot)
2. tr [mil.] eliminar resistència (sobretot a la conclusió d'una acció)

moped
n (m) elciclomotor

moral
n
1. (f) lalliçó moral
2. morals (m pl.) elsprincipis
adj
moral
expr moral boundaries
(m pl.) elsescrúpols de consciència
expr moral compass

expr to take the moral high ground
donar lliçons de moral

morale
n
1. (f) lamoral / (m) l'ànim

moralise
v intr (UK) moralitzar

morality
n (f) lamoralitat

moralize
v intr moralitzar

morally
adv moralment

morass
n (m) elfangar
n.b. 'Fangar' also means 'morass' in a figurative sense.

moratorium
n (f) lamoratòria

morbid
adj
morbós

more
adj
més
expr more or less
més o menys

moreish
adj
(colloq) apetitós / gustós / deliciós / saborós

moreover
adv a més

morgue
n (m) eldipòsit de cadàvers

Mormon
n (m / f)mormó

Mormonism
n (m) elmormonisme

morning
n
1. (m) elmatí
2. (f) lamatinada
n.b. '`Matinada' means very early in the morning.

adj
matinal / matutí
expr in the morning

1. demà al matí
2. al matí / de matí / del matí
excl good morning bon dia!

morning-after pill
n (f) lapíndola del dia després / píndola de l'endemà

Moroccan
n (m / f)marroquí
adj
marroquí

Morocco
n (m) elMarroc

moron
n (m / f)imbècil

moronic
adj
imbècil

morpheme
n (m) elmorfema

morphine
n (f) lamorfina

morphological
adj
morfològic

morphologically
adv morfològicament

morphology
n (f) lamorfologia

morrow
n (dated) (m) l'endemà / futur

mortal
adj
mortal
n (m / f)mortal

mortality
n (f) lamortalitat
expr mortality rate
(f) lataxa de mortalitat
expr infant mortality
(f) lamortalitat infantil

mortally
adv mortalment

mortar
n
1. (m) elmorter
n.b. 'Morter' means 'mortar' both in the sense 'mortar and pestle' and in the sense 'mortar fire'.

2. [MATERIAL] (f) l'argamassa

mortarboard
n (m) elbirret

mortgage
n (f) l'hipoteca
v tr hipotecar

mortification
n
1. (f) lavergonya / (f) lahumiliació
2. [RELIG] (f) lamortificació

mortify
v tr humiliar / fer passar vergonya

mortifying
adj
humiliant

mortuary
n (m) eldipòsit de cadàvers

Moscow
n (m) elMoscou

mosque
n (f) lamesquita

mosquito
n (m) elmosquit

mosquitofish
n (f) lagambúsia

mosquito net
n (f) lamosquitera

moss
n (f) lamolsa

most
pron la majoria
expr most of
la majoria de

mostly
adv principalment / en general / generalment

mote
n (dated) (f) labusca (de pols)

motel
n (m) elmotel[Termcat]

moth
n (f) l'arna / falena / papallona de nit

mother
n (f) lamare
expr mother country
(f) lapàtria
expr mother tongue
(f) lallengua materna

motherboard
n (f) laplaca base

motherfucker
n (vulg) (m) elfill de puta

motherhood
n (f) lamaternitat

mother-in-law
n (f) lasogra

motherland
n (f) lapàtria

mother of pearl
n (m) elnacre

motion
n (f) lamoció

motivate
v tr motivar / esperonar

motivation
n (f) lamotivació

motive
n (m) elmotiu

motocross
n (m) elmotocròs

motoneuron
n (f) lamotoneurona / neurona motriu

motor
n
1. (m) elmotor
2. (UK) (dated) [TRANSP] (m) elcotxe
expr motor neuron
(f) lamotoneurona / neurona motora / neurona motriu
expr motor neuron disease
(f) lamalaltia de la neurona motora
expr fine motor skill
(f) lamotricitat fina[Termcat]
expr gross motor skill
(f) lamotricitat global[Termcat]
expr outboard motor
(m) elmotor forabord

motorbike
n (f) lamotocicleta

motorboat
n (f) lallanxa (a motor)

motorcycle
n (f) lamotocicleta
expr motorcycle racing
(m) elmotociclisme

motor home
n (f) l'autocaravana

motorist
n (m / f)conductor / automobilista

motorway
n (UK) (f) l'autopista

moto X
n (m) elmotocròs

Motrin
n (m) l'ibuprofèn

mottled
adj
jaspiat[Termcat]

motto
n (m) ellema

mould
n

1. (UK) (m) elmotlle
n.b. 'Mottle' means 'mould' in the sense 'fill the mould with plaster'.


1. (m) elflorit / (f) lafloridura

mount
v
1. intr augmentar / incrementar
n.b. 'Augmentar' and 'incrementar' mean 'to mount' as in 'to increase'.

2. tr organitzar (una manifestació / una protesta / una campanya)
n.b. 'Organitzar' means 'to mount' as in 'to mount a campaign / protest etc.'

n (f) lamuntanya
> mount up
v.c. intr acumular / fer-se més gran

mountain
n (f) lamuntanya

mountain bike
n (f) laBTT (Bici Tot Terreny)

mountain climber
n (m / f)muntanyenc

mountain climbing
n (m) elmuntanyisme

mountaineer
n (m / f)muntanyenc

mountaineering
n (m) elmuntanyisme
Mountaineering club - Club muntanyenc

mountainous
adj
muntanyós

mountain rescue
n grup de rescat de muntanya

mountainside
n (m) l'aiguavessant / vessant d'una muntanya

mourn
v
1. tr lamentar
2. intr lamentar-se / doldre's / plorar (la mort d'algú) / fer dol (per la mort d'algú)
> mourn over
v.c. intr plorar per (la mort d'algú)

mourner
n
1. els assistents a un funeral
2. els familiars i els amics d'un difunt

mournful
adj
molt trist / afligit

mournfully
adv melancòlicament

mourning
n (m) eldol

mouse
n
1. [ZOOL] (m) elratolí
2. [IT] (m) elratolí[Termcat]
expr mouse mat
(f) l'estoreta del ratolí
expr mouse pad
(f) l'estoreta del ratolí

mousetrap
n (f) laratera / trampa per a ratolins

moussaka
n (f) lamussaca

moustache
n (UK) (m) elbigoti

mouth
n
1. [ANAT] (f) laboca
2. (f) ladesembocadura
n.b. 'Desembocadura' means 'mouth' as in 'the mouth of a river'.

> mouth off
v.c. parlar sense embuts (sobretot insolentment)

mouth organ
n (f) l'harmònica

mouthful
n
1. (f) laglopada
2. (m) eltravallengua / embarbussament
n.b. 'Mouthful' as in '"Winston Winstanley Winthrop - wow, what a mouthful!'.

expr give (somebody) a mouthful
(UK) (colloq) esbroncar (algú)

mouthpiece
n (f) l'embocadura

mouth to mouth (resuscitation)
n (f) larespiració (artificial) boca a boca

mouth-watering
adj
(amb una aparença tan deliciosa) que et fa caure les baves

move
n

1. (m) elcanvi de posició

1. (m) eltrasllat de casa / (f) lamudança
3. (f) l'acció
4. (f) lajugada
n.b. 'Jugada' means 'move' as in 'turn in a game' - i.e. 'it's your move'.

v
1. tr moure
2. tr traslladar / mudar
3. tr [emotionally] commoure / emocionar
4. tr [take action] actuar
5. tr [goods] vendre
6. tr [suggest] proposar
7. intr [house] mudar-se
expr to get a move on
(colloq) apressar-se / afanyar-se
expr to make a move

1. (colloq) anar-se'n / marxar
Shall we make a move? - Anem?
2. (colloq) fer un canvi
3. (colloq) instigar una acció
expr to make a move on
(colloq) intentar a lligar amb (algú)
expr to move heaven and earth
remoure cel i terra
> move about
v.c.
1. intr moure's per aquí i per allà
2. tr desplaçar (una cosa) per aquí i per allà
> move along
v.c.
1. intr continuar caminant
2. tr fer circular (sobretot la policia, al públic)
> move around
v.c.
1. intr moure's per aquí i per allà
2. tr desplaçar (una cosa) per aquí i per allà
> move aside
v.c.
1. intr apartar-se
2. tr apartar (una cosa)
> move away
v.c.
1. intr allunyar-se / moure's a un altre lloc
2. tr allunyar (una cosa)
3. intr anar-se'n (d'una casa, d'un pis, etc.) / anar a viure en un altre lloc
> move back
v.c.
1. intr moure's enrere
2. tr tornar (una cosa) al lloc d'abans
3. intr tornar a viure (algú) on abans vivia
> move down
v.c. intr baixar (moure's avall)
> move forward
v.c. continuar / tirar endavant
> move in
v.c.
1. intr instal·lar-se (en un habitatge)
2. tr instal·lar (alguna cosa, sobretot mobles) en una casa, despatx, etc.
> move in on
v.c. acostar-se a, per tal d'atacar o subjugar
> move into
v.c. intr traslladar-se a
> move off
v.c. marxar
> move on
v.c.
1. procedir
2. deixar enrere un tema o experiència per poder tenir-ne un altre
3. fer circular la policia a algú
> move out
v.c.
1. intr anar-se'n (d'un habitatge)
2. tr fer sortir / traslladar fora
> move over
v.c.
1. intr fer lloc, desplaçar-se cap al costat
2. tr treure (alguna cosa) cap al costat
> move up
v.c.
1. intr pujar (moure's amunt)
2. tr fer pujar, traslladar amunt
3. tr (militar) fer avançar (tropes)
4. intr (militar) avançar a l'àrea de combat

movement
n
1. (m) elmoviment
n.b. 'Moviment' can mean 'movement' in the general sense 'change of position or place', in the musical sense 'the first movement sets the mood for the entire piece' and in the sense 'political, social or cultural movement' (e.g. Peace Movement, Labour Movement, Democracy Movement').

2. (m) elbellugueig
3. (f) l'evacuació intestinal
n.b. 'Evacuació intestinal' means 'movement' in the sense 'bowel movement'.

movie
n (US) (f) lapel·lícula
expr made-for-television movie
(m) eltelefilm

moving
adj
commovedor

mow
v tr tallar (la gespa a màquina)
> mow down
v.c.
1. tr matar un grup o grups de persones amb armes de foc
2. tr atropellar (i matar) una persona o un grup de persones

mower
n (m) eltallagespa

moxie
n
1. (m) l'atreviment / (f) laqualitat de no rendir-se davant d'obstacles

Mozambican
n (m / f)moçambiquès
adj
moçambiquès

Mozambique
n (m) elMoçambic

Mozarab
n (m / f)mossàrab

Mozarabic
n [LANG] (m) elmossàrab
adj
mossàrab

mozzie
n (Aus) (colloq) (m) elmosquit

MP (Member of Parliament)
n (UK) (m / f)diputat / parlamentari

MP (Military Police)
n (f) lapolicia militar

MP3 player
n (m) elreproductor d'MP3

Mr
n (m) elsenyor / sr
expr Mr Right
(colloq) (m) elPríncep Blau

Mrs
n (f) lasenyora / sra

Ms
n (f) lasenyorita

much
adj
molt
adv molt

muchness
n paraula utilitzada en l'expressió 'much of a muchness'
expr much of a muchness
molt semblants

muck
n (UK) (colloq) (f) laronya
> muck up
v.c. intr (UK) (colloq) espatllar

mud
n (m) elfang

muddle
v
1. tr desordenar
2. tr confondre
n

1. (m) l'embolic / enrenou

1. (m) eldesordre / (f) laconfusió
> muddle through
v.c. sortir del pas / sortir-se'n sense saber com
> muddle up
v.c. confondre

muddled
adj
confús / boirós

muddy
adj
fangós

mudguard
n (m) elparafang

muesli
n (m) elmusli

muezzin
n (m) elmuetzí

muffin top
n (slang) (m pl.) elsmitxelins

muffle
v tr esmorteir

muffler
n
1. (US) [TRANSP] (m) elsilenciador
2. (dated) [CLOTHES] (f) labufanda

mug
v tr robar (amb violència)
n
1. (f) latassa gran
2. (slang) [ANAT] (f) lacara

mugger
n (m / f)lladre

mulberry
n (f) lamóra
expr mulberry tree
(f) lamorera

mulch
n escorça triturada
v tr cobrir el sòl del jardí amb escorça triturada per tal de controlar les males herbes i reduir els efectes de l'evaporació

mule
n
1. [ZOOL] (m / f)mul / mula
2. (f) laxinel·la
expr as stubborn as a mule
més tossut que una mula

mull
v -
> mull over
v.c. considerar / reflexionar

mullet
n
1. (f) lallissa / llíssera / (m) elmoll / mújol
2. (slang) pentinat d'home molt popular als anys 80 (sobretot entre els futbolistes i els grups de música pop). Cabells curts al davant i als costats però llargs al darrere

multicultural
adj
multicultural

multiculturalism
n (m) elmulticulturalisme

multiculturalist
adj
multiculturalista
n (m / f)multiculturalista

multiethnic
adj
multiètnic

multifaceted
adj
polifacètic / polièdric

multilateral
adj
multilateral

multilingual
adj
multilingüe

multilingualism
n (m) elmultilingüisme

multimedia
adj
multimèdia
expr multimedia PC (o computer)
(m) l'ordinador multimèdia

multimillionaire
n (m / f)multimilionari

multinational
n (f) lamultinacional
adj
multinacional

multiple
adj
múltiple
expr multiple access
[IT] (m) l'accés múltiple[Termcat]

multiple sclerosis
n (f) l'esclerosi múltiple

multiplex
n
1. (m) el[telecom.] múltiplex
2. (m) elmulticine

multiplication
n (f) lamultiplicació

multiplicity
n (f) lamultiplicitat

multiply
v
1. tr multiplicar
2. intr multiplicar-se

multi-storey
n (UK) (m) l'edifici d'aparcament (que té més d'una planta)

multi-storey car park
n (UK) (m) l'edifici d'aparcament (que té més d'una planta)

multitask
v intr dur a terme simultàniament diverses activitats

multitasking
n (f) lamultitasca

mum
n
1. (UK) (colloq) (f) lamamà
2. (colloq) (m) elcrisantem
adj
mut / callat
expr mum's the word
(colloq) muts! / mutis!
expr keep mum
(colloq) fer muts / fer mutis

Mumbai
n Mumbai
n.b. The city formerly known as 'Bombay' (Catalan - 'Bombai').

mumble
v intr parlar entre dents / barbotejar / murmurar
n (m) elbarboteig

mummification
n (f) lamomificació

mummify
v tr momificar

mummy
n
1. (UK) (colloq) (f) lamamà
2. (f) lamòmia
n.b. 'Mòmia' means 'mummy' as in 'Egyptian mummy' NOT the person married to 'daddy'.

mumps
n (f pl.) lesgalteres

munch
v tr (colloq) mastegar

munchies
n (colloq) (f pl.) lescoses per picar
expr have the munchies
(colloq) tenir gana

Munich
n (m) elMunic

municipal
adj
municipal

municipality
n (m) elmunicipi

munificence
n (f) lamunificència

munificent
adj
munífic / munificent

munificently
adv muníficament / munificentment

munitions
n (f pl.) lesmunicions

muppet
n (UK) (slang) (m / f)idiota

mural
n (m) elmural
adj
mural

murder
v tr assassinar
n (m) l'assassinat / homicidi

murderer
n (m / f)homicida

murky
adj
tèrbol

murmur
v intr murmurar
n
1. (m) elmurmuri / remor
2. (m) elbrogit

muscle
n (m) elmúscul

Muscovite
n
1. (m / f)moscovita
2. [CHEM] (f) lamoscovita

muscular
adj
muscular
expr muscular dystrophy
(f) ladistròfia muscular

muse
v intr meditar / reflexionar / rumiar
n (f) lamusa

museographic
adj
museogràfic

museographical
adj
museogràfic

museography
n (f) lamuseografia

museological
adj
museològic

museologist
n museòleg

museology
n (f) lamuseologia

museum
n (m) elmuseu

mush
n
1. (f) lamassa tova i espessa
2. (colloq) (f) lasensibleria

mushiness
n
1. (f) lapastositat
2. (f) lasensibleria

mushing
n (m) elmúixing

mushroom
n
1. (m) elxampinyó
n.b. 'Xampinyons' are the standard mushrooms you buy in the supermarket.

2. (m) elbolet
n.b. 'Bolets' is the general word for 'mushrooms'. It tends to refer to wild mushrooms.

v intr multiplicar / incrementar molt ràpidament

mushy
adj

1. pastós
2. sensibler
expr mushy peas
(UK) (m) elpuré de pèsols cuits

music
n (f) lamúsica
expr music copyist
(m / f)copista musical
expr music therapy
(f) lamusicoteràpia

musical
adj
musical
n (m) elmusical

musician
n (m / f)músic

musket
n (m) elmosquet

muslim
n (m / f)musulmà / islamista
adj
musulmà

muslin
n (f) lamussolina

mussel
n (m) elmusclo

must
v haver de / caldre / deure
n (m) elmost

mustache
n (US) (m) elbigoti

mustard
n (f) lamostassa
expr as keen as mustard
molt entusiasta
expr mustard powder
(f) lamostassa en pols
expr mustard seeds
(m pl.) elsgrans de mostassa

mutant
adj
mutant
n (m) elmutant

mutate
v intr mutar

mutation
n (f) lamutació

mute
adj
mut
n [MUSIC] (f) lasordina
expr mute air
[SPORT] (m) elmut[Termcat]

muted
adj
somort

mutilate
v tr mutilar

mutilated
adj
mutilat

mutilation
n (f) lamutilació
expr female genital mutilation
(f) lamutilació genital femenina

mutiny
n (m) elmotí
v intr amotinar-se

mutism
n (m) elmutisme

mutt
n
1. (m) elgos mestís
2. (m / f)idiota

mutter
v intr parlar entre dents / barbotejar / murmurar
n (m) elbarboteig

mutton
n (f) lacarn de be

mutual
adj
mutu

muzak
n (f) lamúsica ambiental

muzzle
n (m) elmusell / morro
v tr silenciar / posar-li una mordassa a algú

my
adj
el meu / els meus / la meva / les meves

myasthenia
n (f) lamiastènia

mycology
n (f) lamicologia

mycotoxicosis
n (f) lamicotoxicosi

mydriasis
n (f) lamidriasi

myelin
n (f) lamielina

myocardia
n (f) lamiocàrdia

myocardium
n (m) elmiocardi

myoclonus
n (f) lamioclònia

myocyte
n (m) elmiòcit

myoglobin
n (f) lamioglobina

myopia
n (f) lamiopia

myosis
n (f) lamiosi

myotonia
n (f) lamiotonia

myriad
n (f) lamiríada

myrrh
n (f) lamirra

myself
pron
1. jo mateix / jo mateixa
2. em / -me / m'

mysterious
adj
misteriós

mysteriously
adv misteriosament

mystery
n
1. (m) elmisteri
2. (f) laintriga
expr mystery novel
(f) lanovel·la d'intriga

mystic
n (m / f)místic
adj
místic

mystical
adj
místic

mysticism
n (m) elmisticisme

mystify
v tr desconcertar

mystique
n (m) elmisteri

myth
n (m) elmite

mythical
adj
mític

mythology
n (f) lamitologia

myxedema
n (f) lamixedema

myxoedema
n (f) lamixedema

SourceForge