nadir
n (m) elnadir

nag
v intr rondinar
n (m / f)rondinaire
> nag at
v.c. intr rondinar / criticar repetidament amb nyic-nyics

Nahuatl
n (m) elnàhuatl

nail
v tr clavar
n
1. (m) elclau
n.b. 'Clau' means 'nail' as in 'hammer and nails'.

2. [ANAT] (f) l'ungla
n.b. 'Ungla' means 'nail' as in 'fingernail'.

> nail down
v.c.
1. tr clavar, subjectar amb claus
2. tr fer complir una promesa (a algú)

nail bomb
n (f) labomba de metralla

nail clippers
n (m) eltallaungles

nail polish
n (m) elvernís d'ungles

nail varnish
n (UK) (m) elvernís d'ungles

naive
adj

1. babau
2. ingenu / càndid
3. simplista
4. naïf
n.b. 'Naïf' means 'naive' only in the art sense.

naively
adv ingènuament

naivety
n (f) l'ingenuïtat / candidesa

naked
adj
despullat / nu

nakedness
n (f) lanuesa

naker
n (f) lanacra

name
n
1. (m) elnom
2. [LING] (f) ladenominació
v tr anomenar

namely
adv és a dir

namesake
n (m / f)homònim

Namibia
n (f) laNamíbia

Namibian
n (m / f)namibià
adj
namibià

nan
n (UK) (f) l'àvia / iaia

nana
n (UK) (f) l'àvia / iaia

nanna
n (UK) (f) l'àvia / iaia

nanny
n (f) lamainadera

nanoelectronics
n (f) lananoelectrònica

nanometer
n (m) elnanòmetre

nanometre
n (UK) (m) elnanòmetre

nanoparticle
n (f) lananopartícula

nanoscience
n (f) lananociència

nanotechnology
n (f) lananotecnologia

nap
n (f) lamigdiada / becaina
expr have (or take) a nap
fer la migdiada / fer una becaina / trencar el son
v intr fer la migdiada / fer una becaina / trencar el son

nape
n
1. (f) lanuca / (m) elclatell / bescoll

naphthalene
n (f) lanaftalina

napkin
n (m) eltovalló

nappy
n (UK) (m) elbolquer

narcissism
n (m) elnarcisisme

narcissist
n (m / f)narcisista

narcissistic
adj
narcisista

narcolepsy
n (f) lanarcolèpsia

narcosis
n (f) lanarcosi

narcotic
n (m) elnarcòtic
adj
narcòtic

narrate
v tr narrar

narration
n (f) lanarració

narrative
n (f) lanarrativa
adj
narratiu

narrator
n (m / f)narrador

narrow
adj
estret
v
1. tr estrènyer
2. intr estrènyer-se
> narrow down
v.c. reduir

narrowband
n (f) labanda estreta[Termcat]

narrow-minded
adj
estret de mires

narrow-mindedness
n (f) l'estretor de mires

narrowness
n (f) l'estretor / estretesa

nasal
adj
nasal
expr nasal cavity
(f) lacavitat nasal

nasty
adj
desagradable

nation
n (f) lanació
expr nation state
(m) l'estat-nació
n.b. The plural of 'estat-nació' is 'estats-nació'.

national
adj
nacional
expr national anthem
(m) l'himne nacional
expr national guard
(f) laguàrdia nacional
expr national socialism
(m) elnacionalsocialisme

nationalisation
n (UK) (f) lanacionalització

nationalise
v tr (UK) nacionalitzar

nationalism
n (m) elnacionalisme

nationalist
n (m / f)nacionalista
adj
nacionalista

nationality
n (f) lanacionalitat

nationalization
n (f) lanacionalització

nationalize
v tr nacionalitzar

nationally
adv a nivell nacional / nacionalment

nationwide
adj
nacional / a escala nacional
A nationwide campaign - Una campanya (a nivell) nacional
adv arreu del país / en tot el país / en l'àmbit nacional

native
n (m / f)nadiu
adj
nadiu

Nativity
n (f) lanativitat

NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
n (f) l'OTAN (Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord)

natural
adj
natural
expr natural gas
(m) elgas natural
expr natural resources
(m pl.) elsrecursos naturals

naturalisation
n (UK) (f) lanaturalització

naturalise
v tr (UK) naturalitzar

naturalist
n (m / f)naturalista

naturalization
n (US) (f) lanaturalització

naturalize
v tr naturalitzar

naturally
adv
1. naturalment
2. [of course] naturalment

naturalness
n (f) lanaturalitat

nature
n

1. (f) lanatura
2. (f) lanaturalesa

1. (f) l'índole / (m) elcaràcter

naturism
n (m) elnaturisme

naturist
n (m / f)naturista

naturopath
n (m / f)naturòpata

naturopathy
n (m) elnaturisme

naughty
adj

1. entremaliat / dolent
2. verd

Nauru
n Nauru

nausea
n (f) lanàusees / basques

nauseating
adj
nauseabund

nautical
adj
nàutic

naval
adj
naval

nave
n (f) lanau

navel
n (m) elmelic / llombrígol
expr navel gaze
mirar-se el melic
expr navel gazing
mirar-se el melic

navigability
n (f) lanavegabilitat

navigable
adj
navegable

navigate
v
1. tr navegar per
2. tr [fig.] orientar-se per
3. intr navegar
4. intr fer de copilot

navigation
n (f) lanavegació

navigation bar
n [IT] (f) labarra de navegació[Termcat]

navigator
n (m / f)navegant

navvy
n (UK) (colloq) (m) elpeó caminer

navy
n
1. (f) laflota / marina
n.b. 'Flota' and 'marina' mean 'navy' as in 'I'm going to join the navy'.

2. (f) la(war) armada
adj
blau marí
n.b. 'Blau marí' means the colour 'navy'.

expr merchant navy
(f) lamarina mercant

Nazareth
n Natzaret

Nazi
n (m / f)nazi
adj
nazi

Nazism
n (m) elnazisme

near
adj
prop

nearby
adj
que és a prop
adv (a) prop

nearly
adv gairebé

nearness
n (f) laproximitat

neat
adj

1. pulcre
2. (UK) sol
Would you like your whisky neat or on the rocks? - Vols el whisky sol o amb gel?
3. (US) (colloq) guai

Nebraskan
n (m / f)habitant de l'estat de Nebraska
adj
de l'estat de Nebraska

necessarily
adv necessàriament

necessary
adj
necessari

necessitate
v tr fer necessari

necessity
n
1. (f) lanecessitat / (m) elmenester / requisit

neck
n
1. [ANAT] (m) elcoll
2. [MUSIC] (m) elmànec
n.b. 'Mànec' means the 'neck' of an instrument.

neckerchief
n (m) elmocador (de coll)

necklace
n (m) elcollaret

necrology
n (m) elnecrologi

necrophilia
n (f) lanecrofília

necrophiliac
n (m / f)necròfil

necrophobia
n (f) lanecrofòbia

necropolis
n (f) lanecròpoli

necropsy
n (f) lanecròpsia

necrosis
n (f) lanecrosi

nectar
n (m) elnèctar

nectarine
n (f) lanectarina

née
adj
paraula utilitzada després del nom de casada d'una dona per tal d'introduir el seu nom de soltera

need
v tr necessitar / fer falta / requerir / caldre
n
1. (f) lanecessitat
2. (m) elmenestar

needle
n (f) l'agulla
v tr enutjar / irritar
expr needle stick (injury)
(f) lapunxada accidental
expr pins and needles
(m) elformigueig

needless
adj
innecessari
expr needless to say
és clar (que) / no cal dir que

needlessly
adv innecessàriament

needlework
n (f) lacostura

needy
adj
necessitat / indigent
n the needy (m pl.) elsnecessitats / indigents

neep
n (m) el[escocès] colinap

nefarious
adj
nefand

negative
adj
negatiu
n (m) elnegatiu

negativity
n (f) lanegativitat

neglect
v tr negligir / desatendre
n (m) l'abandó

negligence
n (f) lanegligència

negligent
adj
negligent

negligible
adj
negligible / nimi

negotiable
adj
negociable

negotiate
v negociar
To negotiate an agreement. - Negociar un acord / conveni.
> negotiate with
v.c. intr negociar amb

negotiation
n (f) lanegociació

negotiator
n (m / f)negociador

neighbor
n (US) (m / f)veí

neighborhood
n
1. (US) (m) elbarri
2. (before noun) (US) veïnal - Protesta veïnal
Neighborhood protest

neighboring
adj
(US) veí / adjacent / contigu / limítrof

neighbour
n (UK) (m / f)veí

neighbourhood
n
1. (UK) (m) elbarri
2. (before noun) (UK) veïnal - Protesta veïnal
Neighbourhood protest

neighbouring
adj
(UK) veí / adjacent / contigu / limítrof

neither
adv ni / tampoc
Neither....nor - Ni....ni
adj
cap
pron cap

neoclassical
adj
neoclàssic

neoclassicism
n (m) elneoclassicisme

neo-colonialism
n (m) elneocolonialisme

neocortex
n (m) elneocòrtex

neodymium
n (m) elneodimi

neo-gothic
adj
neogòtic

neoliberal
adj
neoliberal
n (m / f)neoliberal

neoliberalism
n (m) elneoliberalisme

neolithic
adj
neolític

neologism
n (m) elneologisme

neon
n (m) elneó

neonatal
adj
neonatal

neonatology
n (f) laneonatologia

neo-nazi
n (m / f)neonazi
adj
neonazi

neophyte
n (m) elneòfit

neoplasia
n (f) laneoplàsia

neoplasm
n (m) elneoplasma

neoplastic
adj
neoplàs(t)ic

Neopolitan
n (m / f)napolità
adj
napolità

Nepal
n (m) elNepal

Nepalese
adj
nepalès

Nepali
n (m / f)nepalès

nephew
n (m) elnebot

nepotism
n (m) elnepotisme

Neptune
n (m) elNeptú

neptunium
n (m) elneptuni

nerd
n persona molt intel·ligent, algú fascinat pel coneixement, especialment la ciència i les matemàtiques, però solitari i poc sociable.

nerve
n
1. [MED] (m) elnervi
2. (f) l'audàcia
3. (f) labarra
expr be a bundle (or bag) of nerves
ésser un manat de nervis
excl what a nerve quina barra / quina penques

nerve gas
n (m) elgas nerviós

nervous
adj

1. excitable / hipertens / amb la sensibilitat elevada
2. nerviós
expr nervous system
(m) elsistema nerviós

nervously
adv nerviosament

nervousness
n (m) elnerviosisme

nest
n (m) elniu
To build a nest - Niar
v intr niar

net
n (f) laxarxa
adj
net
v
1. tr agafar amb una xarxa
2. tr embutxacar-se

netball
n (m) elnetball

netbook
n (m) l'ordinador (personal) ultraportàtil

Netherlands
n (m pl.) elsPaïsos Baixos

nett
adj
(UK) net

nettle
n (f) l'ortiga
v tr (colloq) irritar

network
n (f) laxarxa[Termcat]

network adapter
n [IT] (m) l'adaptador de xarxa[Termcat]

network administrator
n (m / f)administrador de xarxes / gestor de xarxes[Termcat]

network analyst
n (m / f)analista de xarxes[Termcat]

network architecture
n (f) l'arquitectura de xarxa[Termcat]

network manager
n (m / f)administrador de xarxes / gestor de xarxes[Termcat]

neural
adj
neural
expr neural network
(f) laxarxa neuronal

neuralgia
n (f) laneuràlgia

neuralgic
adj
neuràlgic

neurobiology
n (f) laneurobiologia

neuroblast
n (m) elneuroblast

neuroblastoma
n (m) elneuroblastoma

neuroglia
n (f) laneuròglia

neurological
adj
neurològic

neurologist
n (m / f)neuròleg

neurology
n (f) laneurologia

neurone
n (f) laneurona

neuropaediatrics
n (UK) (f) laneuropediatria

neuropathic
adj
neuropàtic

neuropathy
n (f) laneuropatia

neuropediatrics
n (US) (f) laneuropediatria

neurophysiology
n (f) laneurofisiologia

neuropsychiatry
n (f) laneuropsiquiatria

neuropsychology
n (f) laneuropsicologia

neurosis
n (f) laneurosi

neurotic
adj
neuròtic

neurotransmitter
n (m) elneurotransmissor

neurovegetative
adj
neurovegetatiu

neutral
adj
neutral / neutre

neutralisation
n (UK) (f) laneutralització

neutralise
v tr (UK) neutralitzar

neutrality
n (f) laneutralitat

neutralization
n (f) laneutralització

neutralize
v tr neutralitzar

neutron
n (m) elneutró

neutrophil
n (m) elneutròfil
adj
neutròfil

neutrophilic
adj
neutròfil

Nevadan
n (m / f)habitant de l'estat de Nevada
adj
de l'estat de Nevada

Nevadian
n (m / f)habitant de l'estat de Nevada
adj
de l'estat de Nevada

never
adv mai
expr better late than never
més val tard que mai

never-ending
adj
inacabable / interminable

nevertheless
adv no obstant / tanmateix

new
adj

1. nou
2. novell

newbie
n (colloq) (m / f)principiant

newborn
n (m) elnadó
expr newborn baby
(m) elnadó

newcomer
n (m) elnouvingut

New Delhi
n (f) laNova Delhi

New England
n (m / f)Nova Anglaterra

New Englander
n (m / f)habitant de la regió de Nova Anglaterra

newfangled
adj
modern

New Jersey
n (f) laNova Jersey

newly
adv recentment

newlywed
n (m / f)noucasat

New Orleans
n (f) laNova Orleans

news
n (f pl.) lesnotícies
A piece of news - Una notícia / una nova

news agency
n (f) l'agència de notícies

newsagency
n (Aus) botiga on es venen diaris, revistes, llaminadures, tabac, bitllets de loteria... (com un quiosc de premsa però una botiga)..

newsagent
n (UK) persona que treballa en una botiga que ven diaris, revistes, llaminadures, tabac, bitllets de loteria..
expr newsagent's
(UK) botiga on es venen diaris, revistes, llaminadures, tabac, bitllets de loteria... (com un quiosc de premsa però una botiga)..

newsflash
n
1. (m) elflaix / (f) lanotícia d'última hora

newsgroup
n (m) elfòrum[Termcat]

newsletter
n (m) elbutlletí d'informació[Termcat]

newspaper
n (m) eldiari

newsreader
n
1. (m / f)presentador (del telenotícies / del telediari) / locutor (ràdio)
2. [IT] (m) ellector de missatges

Newtonian
adj
newtonià

new year
n (m) l'any nou
Happy New Year! - Feliç / bon any nou!
Chinese New Year - Any nou xinès

New York
n (f) laNova York
adj
novaiorquès
The New York Stock Exchange - La borsa novaiorquesa

New Yorker
n (m / f)novaiorquès

New Zealand
n (f) laNova Zelanda

New Zealander
n (m / f)neozelandès

newt
n (m) eltritó
expr pissed as a newt
(UK) (vulg) borratxíssim

next
adj
pròxim / proper / següent / vinent
adv a continuació / seguidament / tot seguit
expr next (week, month, year)
(setmana, mes, any) que ve / (setmana, mes, any) vinent

next to
prep al costat de

NGO (Non Governmental Organization)
n (f) l'ONG / oenagé (Organització No Governamental)

NHS (National Health Service)
n (UK) (m) elsistema nacional de salut britànic

nibble
v
1. tr picar
2. intr picar / fer un mos
n
1. (m) elmos / bocí
2. nibbles (f pl.) lestapes / picadetes (Val.)
> nibble at
v.c. intr pellucar

Nicaragua
n (f) laNicaragua

Nicaraguan
n (m / f)nicaragüenc
adj
nicaragüenc

nice
adj
agradable / simpàtic / amable
n Nice (f) laNiça

niche
n
1. (m) elbuit de mercat
2. (m) elnínxol
n.b. 'Nínxol' means 'niche' in the sense 'recess in a wall'.

nick
v
1. tr (UK) (slang) robar
2. tr (UK) (slang) detenir
3. tr tallar
n
1. (m) eltall (petit)
2. the nick (UK) (slang) (f) lagarjola
He's in the nick. - Està a la garjola / presó.
3. [IT] (m) l'àlies
expr in good nick
(UK) (colloq) en bon estat
excl nick off (colloq) fot el camp! / vés-te'n a la merda!

nickel
n
1. (US) [FIN] (f) lamoneda de 5 centaus
2. [MATERIAL] [CHEM] (m) elníquel

nicker
n (slang) (f) lalliura esterlina

nickname
n
1. (m) elsobrenom / malnom
n.b. 'Malnom' has slightly negative connotations.

2. [IT] (m) l'àlies[Termcat]

nicotine
n (f) lanicotina

niece
n (f) laneboda

Niger
n (m) elNíger

Nigeria
n (f) laNigèria

Nigerian
n (m / f)nigerià
adj
nigerià

nigger
n (offensive) persona de raça negra

niggle
n
1. petita queixa (o crítica)
2. petita inquietud / petit dubte
3. petit dolor
v
1. intr inquietar / molestar (lleugerament)
2. intr [~ over or about] discutir sobre / criticar

nigh
adv (dated) prop
expr nigh on
(dated) gairebé

night
n (f) lanit
Last night - Anit

nightclub
n (f) lasala de festes

nightdress
n (f) lacamisa de dormir

nightfall
n (m) elvespre

nightingale
n (m) elrossinyol

nightlife
n (f) lavida nocturna

nightmare
n (m) elmalson

nightmarish
adj
esgarrifós / propi d'un malson

night shift
n (m) eltorn de nit

nightshirt
n (f) lacamisa de dormir

nightstand
n (US) (f) latauleta de nit

nightstick
n (US) (f) laporra (de policia)

night-time
n (f) lanit

night watchman
n (m) elsereno

nimble
adj
àgil

nimbus
n (m) elnimbe / nimbus

NIMBY (Not In My Back Yard)
acr a prop de casa meva, NO!

nincompoop
n (dated) (m / f)idiota / baliga-balaga

nine
adj
nou

nineteen
adj
dinou

nineteenth
n (m) el[fraction] dinovè
adj
dinovè

ninetieth
n (m / f)norantè
adj
norantè

ninety
adj
noranta

ninth
n (m / f)novè
adj
novè

niobium
n (m) elniobi

nip
v tr pessigar
n Nip (offensive) (m / f)japonès
> nip out
v.c. intr (UK) (colloq) sortir (breument)

nipper
n (UK) (colloq) (m / f)noi(a) petit(a)

nipple
n (m) elmugró

niqab
n (m) elnicab

nit
n
1. (f) lallémena
2. (UK) (colloq) (m / f)idiota / poca-solta

nitpick
v intr subtilitzar / primfilar / filar prim

nitwit
n (colloq) (m / f)idiota / poca-solta

nitrate
n (m) elnitrat

nitrification
n (f) lanitrificació

nitrite
n (m) elnitrit

nitrogen
n (m) elnitrogen

nitrogen dioxide
n (m) eldiòxid de nitrogen

nitroglycerin
n (f) lanitroglicerina

Niue
n Niue

no
adv no
adj
cap

Nobel
n (m) el(premi) Nobel

nobelium
n (m) elnobeli

nobility
n (f) lanoblesa

noble
adj

1. noble
2. nobiliari

noble gas
n (m) elgas noble

nobly
adv noblement

nobody
pron ningú

nocturnal
adj
nocturn

nod
n (m) elcop de cap
v
1. tr assentir (amb el cap) / afirmar (amb el cap)
2. tr saludar (amb el cap)
3. intr assentir amb el cap / afirmar amb el cap
4. intr saludar amb el cap
> nod at
v.c.
1. intr fer que sí amb el cap (a algú)
2. intr saludar amb el cap
> nod off
v.c. intr adormir-se
> nod out
v.c. intr (colloq) adormir-se
> nod to
v.c. intr fer que sí amb el cap (a algú)

nodal
adj
nodal
Nodal point - Punt nodal

node
n (m) elnode

nodule
n (m) elnòdul

noise
n (m) elsoroll

noisily
adv sorollosament

noisy
adj
sorollós

nomad
n (m / f)nòmada

nomadic
adj
nòmada

nomenclature
n (f) lanomenclatura

nominate
v tr nominar

nomination
n (f) lanominació
Oscar nomination - Nominació a l'Oscar

nonagenarian
n (m / f)nonagenari
adj
nonagenarian

nonchalance
n
1. (m) eldesinterès / (f) laindiferència

nonchalant
adj
indiferent / despreocupat

nonchalantly
adv amb indiferència

nondescript
adj
qualsevol / anodí / avorrit
A nondescript person / town - Una persona / ciutat qualsevol

none
pron cap
expr none too happy
(slang) que no està content

nonet
n (m) elnonet

non-existent
adj
inexistent

non-payment
n (m) l'impagament

nonplus
v tr desconcertar
To be nonplussed. - Estar desconcertat.

nonplussed
adj
desconcertat

non-renewable energy
n (f) l'energia no renovable

nonsense
n
1. (f pl.) lesbajanades / (f) lapoca-soltada / (m) eldisbarat

nonsensical
adj
que no té sentit

non-starter
n (colloq) iniciativa (o persona) sense possibilitat d'èxit
expr be a non-starter
ser un fracàs / ser un impossible / ser un mal negoci

non-stick
adj
antiadherent

nonviolence
n (f) lano-violència

noodle
n (m) elfideu

noon
n (m) elmigdia / migjorn

no one
pron ningú

noose
n
1. (f) labaga
2. (m) eldogal
n.b. A 'dogal' is a hangman's noose.

Nordic
adj
nòrdic

nori
n
1. (m) elnori / (f) l'alga nori

norm
n (f) lanorma
expr the norm
el / la més usual

normal
adj

1. normal
2. usual

normalcy
n (US) (f) lanormalitat

normality
n (f) lanormalitat

normally
adv normalment

Normandy
n (f) laNormandia
Normandy Landing - El desembarcament de Normandia

normative
adj
normatiu

north
n (m) elnord

North America
n (f) l'Amèrica del Nord

North American
adj
nord-americà

northeast
n (m) elnord-est
adj
nord-est

northeasterly
adj

1. cap al nord-est
In a northeasterly direction - Cap al nord-est
2. [WEATHER] nord-est
n [WEATHER] (m) el(vent del) nord-est

northern
adj

1. del nord
2. septentrional

Northern Ireland
n (f) l'Irlanda del Nord

North Korea
n (f) laCorea del Nord

North Pole
n (m) elPol Nord

northwest
n (m) elnord-oest
adj
nord-oest

northwesterly
adj

1. cap al nord-oest
In a northwesterly direction - Cap al nord-oest
2. [WEATHER] nord-oest
n [WEATHER] (m) el(vent del) nord-oest

Norway
n (f) laNoruega

Norwegian
n
1. [LANG] (m) elnoruec
2. (m / f)noruec
adj
noruec

nose
n
1. [ANAT] (m) elnas
2. [SPORT] (f) l'espàtula[Termcat]
expr nose grab
[SPORT] (f) lagrapada d'espàtula[Termcat]
expr nose job
(colloq) (f) lacirurgia de nas
> nose out
v.c.
1. tr vèncer pels pèls
2. tr descobrir (una cosa, tafanejant)

nosebleed
n (f) l'hemorràgia nasal

nosey
adj
tafaner
expr nosey parker
(UK) (dated) (m / f)tafaner / manefla

nosh
n (UK) (dated) (m) elmenjar
v tr (UK) (colloq) menjar
> nosh on (something)
v.c. menjar (alguna cosa)

nosiness
n (f) latafaneria

nostalgia
n (f) lanostàlgia / enyorança

nostalgic
adj
nostàlgic

nostril
n
1. (m) elnariu / forat del nas / (f) lafossa nasal

nosy
adj
tafaner
expr nosy parker
(UK) (dated) (m / f)tafaner / manefla

not
adv no

notarial
adj
notarial

notary
n (m / f)notari
Notary's office - Notaria

notation
n (f) lanotació

note
n
1. [FIN] (m) elbitllet
n.b. 'Bitllet' means 'note' as in 'banknote' (coins and notes).

2. (f) lanota
n.b. 'Nota' means 'note' both in the sense 'very short piece of writing' and 'musical note'.

3. notes (m pl.) elsapunts
v tr adonar-se'n
> note down
v.c. tr apuntar

notebook
n
1. (f) lallibreta
2. (m) elquadern
3. [IT] (m) l'ordinador portàtil[Termcat]

notepad
n (m) elbloc de notes

noteworthy
adj
destacable / notable / remarcable

not-for-profit
adj
sense ànim de lucre

nothing
pron res

notice
v tr adonar(-se) / veure / notar / observar / fixar-se en
n (m) l'anunci / avís / rètol / nota / notícia / notificació
expr legal notice
(m) l'avís legal

noticeable
adj
ostensible

noticeably
adv sensiblement / ostensiblement

notification
n (f) lanotificació

notify
v tr notificar

notion
n (f) lanoció

notional
adj
nocional

notoriety
n (f) lanotorietat

notorious
adj
notori

notoriously
adv notòriament

notwithstanding
prep tot i / malgrat
adv no obstant això / tanmateix / tot i així / amb tot

nougat
n (m) eltorró

noun
n (m) elsubstantiu

nourish
v tr nodrir

nourishing
adj
nodridor

nourishment
n (m) elnodriment

nouveau riche
n (m / f)nou-ric
adj
nou-ric

novel
n (f) lanovel·la

novelist
n (m / f)novel·lista

novelty
n (f) lanovetat

November
n (m) elnovembre

now
adv ara
expr from now on
d'ara endavant

nowadays
adv avui (en) dia

nowhere
adv enlloc

no worries
excl (Aus) (colloq) no et preocupis - tot sortirà bé!

nowt
pron (UK) (dial) res

nozzle
n
1. (m) elbroc / galet / (f) lacànula

nuance
n (m) elmatís

nub
n (m) elquid / nus

nubile
adj
núbil

nuclear
adj
nuclear

nuclear energy
n (f) l'energia nuclear

nuclear fuel
n (m) elcombustible nuclear

nuclear fusion
n (f) lafusió nuclear

nuclear power plant
n (f) lacentral nuclear

nuclear power station
n (f) lacentral nuclear

nuclear waste
n (m pl.) elsresidus nuclears

nucleotide
n (m) elnucleòtid

nucleus
n (m) elnucli

nude
adj
nu

nudge
v
1. tr empènyer suaument, sobretot amb el colze
2. tr [fig.] persuadir (o dirigir) suaument
n
1. (f) lacolzada suau, feta amb poca força / (m) elcop de colze suau, fet amb poca força

nudism
n (m) elnudisme

nudist
n (m / f)nudista

nudity
n (f) lanuesa

nugatory
adj
inútil / sense valor

nuisance
n (f) lamolèstia / nosa

nuke
v
1. tr (slang) atacar amb armes nuclears
2. tr (slang) enviar un missatge a través d'internet per causar dany a un altre ordinador (normalment en un xat)
3. tr (UK) (slang) escalfar en el microones
n (slang) (f) l'arma nuclear

null
adj
nul
expr null modem
(m) elmòdem nul

nullify
v tr invalidar

numb
adj
insensible
v tr entumir

number
n
1. (m) elnombre
2. (m) elnúmero
v tr numerar

numbering
n (f) lanumeració

number plate
n (UK) (f) la(placa de) matrícula

numbness
n (f) lainsensibilitat

numbskull
n idiota / poca-solta

numerary
adj
numerari

numerate
adj
competent amb els nombres

numeration
n (f) lanumeració

numerical
adj
numèric

numerically
adv numèricament

numerology
n (f) lanumerologia

numerous
adj
nombrós

numismatic
adj
numismàtic
n numismatics (f) lanumismàtica

numskull
n (m / f)idiota / poca-solta

nun
n (f) lamonja

nuncio
n (m) elnunci

nuraghe
n (m) elnurag

nurse
n (m / f)infermer
v
1. tr [care for] cuidar
2. tr [feed] alletar
3. tr [harbour] alimentar / mantenir

nursemaid
n (dated) (f) lamainadera

nursery
n
1. (m) eljardí d'infants / parvulari / (f) lallar d'infants / escola bressol
2. (m) el[plants] viver / planter

nursery school
n
1. (m) eljardí d'infants / parvulari / (f) lallar d'infants / escola bressol

nut
n
1. [FOOD] (f) lafruit sec
2. (f) lafemella
n.b. 'Femella' means 'nut' in the mechanical sense.

3. nuts (vulg) (m pl.) elscollons
v tr (UK) (colloq) donar un cop de cap a algú
expr nuts and bolts
(m pl.) elsaspectes bàsics / essencials
expr do your nut
(UK) (colloq) enfadar-se

nutcase
n (m / f)extravagant / boig

nutcracker
n
1. (m) eltrencanous
2. [ZOOL] (m) eltrencanous (Nucifraga caryocatactes)

nutmeg
n
1. (f) la[spice] nou moscada
2. (m) el[soccer technique] túnel

nutrient
n (m) elnutrient

nutrition
n (f) lanutrició

nutritional
adj
nutritiu / nutricional

nutritionist
n (m / f)nutricionista

nutritious
adj
nutritiu

nutritive
adj
nutritiu

nutter
n (slang) (m / f)boig

nyctalopia
n (f) lanictalopia

nylon
n (m) elniló

nymph
n (f) lanimfa

nymphomaniac
n (f) lanimfòmana

nystagmus
n (m) elnistagme

SourceForge