oak
n (m) elroure
adj
de roure
expr oak tree
(m) elroure

OAP
abbrev (UK) (m) eljubilat / ancià

oar
n (m) elrem
expr stick your oar in
ficar el nas (on no li toca)

oasis
n (m) l'oasi

oat
n
1. oats (f) lacivada / avena
2. (before noun) de civada / d'avena
Oat flakes - Flocs de civada
expr feel your oats

1. (US) estar (o sentir-se) de vena
2. (US) sentir-se important / sentir-se algú

oath
n
1. (m) eljurament
n.b. 'Jurament' means 'oath' in the legal sense.

2. (dated) (m) elrenec
n.b. 'Renec' means 'oath' in the rather outdated 'swearing' sense.

obedience
n (f) l'obediència

obedient
adj
obedient

obese
adj
obès

obesity
n (f) l'obesitat

obey
v
1. tr obeir
2. tr acatar

OBGYN
n
1. (m / f)tocoginecòleg
2. (f) latocoginecologia

obituary
n (m) l'obituari

object
n (m) l'objecte
v intr oposar-se / objectar / no estar d'acord (amb alguna cosa)
> object to
v.c. intr oposar-se a

objection
n (f) l'objecció

objectionable
adj
objectable

objective
n (m) l'objectiu
adj
objectiu

objectively
adv objectivament

objectivity
n (f) l'objectivitat

object-oriented
adj
orientat a objectes[Termcat]
expr object-oriented design
(m) eldisseny orientat a objectes
expr object-oriented programming
(f) laprogramació orientada a objectes[Termcat]

obligation
n

1. (f) l'obligació

1. (f) l'obligació / (m) elcompromís
A moral obligation - Un compromís moral / una obligació moral

obligatory
adj
obligatori

oblique
adj
oblic

obliquely
adv obliquament

obliquity
n (f) l'obliqüitat

obliterate
v tr eliminar

oblivion
n (m) l'oblit

oblivious
adj
inconscient

obnoxious
adj
maleducat / desagradable / odiós / ofensiu / repel·lent
Obnoxious behavio(u)r - Comportament maleducat
Obnoxious people - Gent desagradable
Obnoxious comments - Comentaris ofensius
Obnoxious odo(u)rs - Olors (o pudors) repel·lents

oblong
n (m) elrectangle
adj
oblong / rectangular

oboe
n (m) l'oboè

oboist
n (m / f)oboista / oboè

obscene
adj
indecent / obscè / pornogràfic

obscenity
n (f) l'obscenitat

obscure
adj
obscur
v tr amagar

obscurity
n (f) l'obscuritat

observation
n (f) l'observació

observatory
n (m) l'observatori

observe
v tr observar

observer
n (m / f)observador

obsess
v intr obsessionar / obsedir

obsession
n (f) l'obsessió

obsessive
adj
obsessiu

obsolete
adj
obsolet

obstacle
n (m) l'obstacle / entrebanc
expr obstacle course
cursa d'obstacles

obstetric
adj
obstètric

obstetrics
n (f) l'obstetrícia

obstinate
adj
tossut / obstinat

obstinately
adv tossudament

obstruct
v tr obstruir

obstruction
n (f) l'obstrucció

obstructive
adj
obstructiu

obtain
v tr obtenir

obtainable
adj
assequible / disponible

obtuse
adj
obtús

obvious
adj
evident / obvi

obviously
adv evidentment / òbviament

obviousness
n (f) l'obvietat

ocarina
n (f) l'ocarina

occasion
n (f) l'ocasió

occasionally
adv de tant en tant

Occitan
n (m) l'occità

occlusion
n (f) l'oclusió

occlusive
adj
oclusiu
n (f) l'oclusiva

occupant
n (m / f)ocupant

occupation
n
1. (f) laprofessió / ocupació / (m) l'ofici

occupational
adj
ocupacional

occupier
n (m / f)ocupant

occupy
v tr ocupar

occupying
adj
ocupant
Occupying forces - Forces ocupants

occur
v intr ocórrer / passar / esdevenir-se / succeir
> occur to
v.c. acudir-se a

occurrence
n (f) l'ocurrència

ocean
n (m) l'oceà
expr ocean sunfish
(m) elbot

Oceania
n (f) l'Oceania

oceanic
adj
oceànic

oceanographer
n (m / f)oceanògraf

oceanography
n (f) l'oceanografia

ocelot
n (m) l'ocelot

oche
n (f) lalínia de llançament

ochre
n (m) l'ocre

OCR (Optical Character Recognition)
acr
1. (m) elROC (Reconeixement Òptic de Caràcters)
2. (m) l'OCR
n.b. The official, Termcat-approved, Catalan acronym is ROC. However, the English acronym OCR is also widely used and recognised.

octagon
n (m) l'octàgon / octògon

octagonal
adj
octagonal / octogonal

octane
n (m) l'octà

octet
n (m) l'octet

October
n (m) l'octubre

octogenarian
n (m / f)octogenari
adj
octogenari

octopus
n (m) elpolp

ocular
adj
ocular
n (m) l'ocular
n.b. Eyepiece of an optical instrument (microscope / telescope etc.)

odd
adj

1. estrany
n.b. 'Estrany' means 'odd' in the sense 'weird'.

2. senar / imparell
n.b. 'Senar' and 'imparell' mean 'odd' as in 'odd number'.

3. si fa no fa
There were 4,000 odd people - Hi havia, si fa no fa, unes 4.000 persones

oddity
n (f) l'estranyesa / raresa

odds
n
1. (f) laprobabilitat
2. (f) ladesigualtat

ode
n (f) l'oda

odious
adj
odiós

odometer
n (m) elcomptaquilòmetres

odontologist
n (m / f)odontòleg

odontology
n (f) l'odontologia

odor
n (US) (m) l'olor

odour
n (UK) (m) l'olor

odyssey
n (f) l'odissea

oesophagus
n (UK) (m) l'esòfag

of
prep de
expr of course
és clar

off
adv
1. a distància, a un altre lloc
She got in her car and drove off without speaking - Ella pujà al cotxe i se'n va anar sense parlar
He was only here a moment, then he hurried off - Ella pujà al cotxe i se'n va anar sense parlar
The queen sent the explorers off to discover new lands - La reina envià els exploradors a descobrir noves terres
The Vikings invaded England and carried off all the silver and gold - Els viquings van envair Anglaterra i s'endugueren tota la plata i l'or
2. fora de lloc, no tocant
A button has dropped off - S'ha descosit del tot un botó
The hands of the watch have fallen off - Les busques del rellotge s'han desmuntat
He had two fingers cut off - Es va tallar (o se li van tallar) dos dits
She eagerly ripped off the wrapping - Ella va arrencar amb ganes el paper d'embolicar
You should take off your hat in the presence of a lady - Hauries de treure't el barret en presència d'una dama
She hurriedly pulled off her gloves and tore off her coat - Amb pressa ella va treure's els guants i l'abric
I like walking on the beach with my shoes off - M'agrada caminar per la platja descalç
3. indicant separació, allunyament o la idea de no sobre
He stood for a moment on the bridge, then dove off - S'estigué un moment al pont, després es capbussà
He was trying to walk along the fence but fell off - Intentava de caminar per sobre de la tanca, però caigué
4. interrompent, desconnectant
What time do you get off? - A quina hora plegues?
All the lights had been turned off - S'havien apagat tots els llums
5. minvant, desapareixent
The pain is wearing off - El dolor està minvant
They've finished off the beer - S'han begut tota la cervesa
expr on the off chance
per si de cas / per atzar
expr off colour
(UK) (colloq) malalt

offal
n (m pl.) elsmenuts

off-color
adj
(US) verd
Off-color jokes - Acudits verds

off-duty
adj
fora de servei
An off-duty policeman - Un policia fora de servei

offence
n
1. (UK) (f) l'ofensa
2. (UK) (m) elcrim / delicte
expr cause offence
ofendre
expr give offence
ofendre
expr to take offence (at something)
ofendre's (per alguna cosa)

offend
v
1. tr ofendre
2. intr cometre un delicte (o crim) / delinquir
expr to be offended (by something)
ofendre's (per alguna cosa)

offense
n
1. (US) (f) l'ofensa
2. (US) (m) elcrim / delicte
3. (US) (m) eljoc ofensiu
4. (US) (m pl.) elsjugadors ofensius
expr cause offense
ofendre
expr give offense
ofendre
expr take offense (at something)
ofendre's (per alguna cosa)

offensive
adj
ofensiu
n (f) l'ofensiva
expr offensive foul
(f) lafalta personal en atac[Termcat]
expr go on the offensive
passar a l'ofensiva

offer
v tr oferir
n
1. (f) l'oferta
2. (m) l'oferiment
> offer up
v.c.
1. oferir a Déu (una pregària, un sacrifici, etc.)
2. oferir / presentar

offering
n (f) l'ofrena

office
n
1. (f) l'oficina / (m) eldespatx
2. (m) elgabinet
n.b. 'Gabinet' refers specifically to the office of a professional such as a lawyer or a doctor.

expr office automation
(m) l'ofimàtica / buròtica
Office automation tools - Eines ofimàtiques
expr office building
(m) l'edifici d'oficines

official
adj
oficial
n (m / f)oficial

officially
adv oficialment

officiate
v intr oficiar

offline
adj
fora de línia[Termcat]

off-road
adj
tot terreny / quatre-per-quatre (4x4)

off-roader
n (m) eltot terreny / quatre-per-quatre (4x4)

offset
v offsetting tr compensar
n
1. (f) lacompensació
2. (m) eldesfasament
3. (m) l'òfset
n.b. 'òfset' means 'offset' as in 'offset printing'.

offshoot
n

1. (f) laderivació / conseqüència

1. (f) labranca / (m) elbrot

offshore
v tr deslocalitzar
adj
offshore
Offshore bank account - Compte bancari en un paradís fiscal
n.b. In the sense 'offshore bank account', 'offshore finance' etc. Catalans tend to either use the Anglicism 'offshore' or else a phrase based on the expression 'paradís fiscal'.

offshoring
n (f) ladeslocalització

offside
adj
fora de joc

offspring
n
1. (f) lafillada / progenitura / (m pl.) elsfills

off-topic
adj
fora de tema

often
adv sovint

oftentimes
adv
1. (US) (lit) sovint
2. (UK) (dated) sovint

ogre
n (m) l'ogre

Ohioan
n (m / f)habitant de l'estat d'Ohio
adj
de l'estat d'Ohio

ohm
n (m) l'ohm

ohmic
adj
òhmic

oil
n
1. [MATERIAL] (m) elpetroli
n.b. 'Petroli' means 'oil' as in the fuel.

2. [FOOD] (m) l'oli
n.b. 'Oli' means the type of oil you cook with.

expr oil pipeline
(m) l'oleoducte
expr oil platform
(f) laplataforma petrolífera
expr oil slick
(f) lataca de petroli / marea negra
expr oil spill
(m) elvessament de petroli
expr oil well
(m) elpou petrolífer

oily
adj
[skin, hair] gras
expr oily fish
(m) elpeix blau

oink
v intr grunyir

ointment
n
1. (f) lapomada
2. (m) l'ungüent

OK
excl molt bé! / d'acord! / entesos!
adj

n vist-i-plau
v tr donar el vist-i-plau a (alguna cosa)

okapi
n (m) l'okapi / ocapi

okay
excl molt bé! / d'acord! / entesos!
adj

n (m) elvist-i-plau
v tr donar el vist-i-plau a (alguna cosa)

Oklahoman
n (m / f)habitant de l'estat d'Oklahoma
adj
de l'estat d'Oklahoma

okra
n
1. (f) l'ocra / (m) elgombo

old
adj

1. vell
To grow old - Envellir-se
2. antic

old age
n (f) lavellesa / tercera edat

Old English
n (m) l'anglès antic

old-fashioned
adj
passat de moda

Old Glory
n (colloq) (f) labandera nacional dels Estats Units

Old Labour
n membres del partit laborista britànic qui encara creuen en el socialisme i els principis fonamentals del partit (en contrast amb el 'New Labour')

oligarch
n (m / f)oligarca

oligarchic
adj
oligàrquic

oligarchy
n (f) l'oligarquia

oligosaccharide
n (m) l'oligosacàrid

olive
n (f) l'oliva
expr olive tree
(f) l'olivera

olive oil
n (m) l'oli d'oliva
expr extra-virgin olive oil
(m) l'oli d'oliva verge extra
expr virgin olive oil
(m) l'oli d'oliva verge

ollie
n [SPORT] (m) l'ol·li[Termcat]

Olympiad
n (f) l'olimpíada
The games of the XXX Olympiad - Els jocs de la XXX olimpíada

Olympic Games
n (m pl.) elsJocs Olímpics

Olympics
n (m pl.) elsJocs Olímpics
expr Winter Olympics
(m pl.) elsJocs Olímpics d'Hivern

Oman
n (m) l'Oman

ombudsman
n (m / f)defensor del poble

omelet
n (US) (f) latruita

omelette
n (f) latruita

omen
n (m) l'auguri / presagi

ominous
adj
ominós

ominously
adv ominosament

omission
n (f) l'omissió

omit
v tr ometre

omnidirectional
adj
omnidireccional
expr omnidirectional antenna
(m) l'antena omnidireccional[Termcat]

omnipotence
n (f) l'omnipotència

omnipotent
adj
omnipotent / totpoderós

omnipresence
n omnipresència

omnipresent
adj
omnipresent

omniscient
adj
omniscient

omphalitis
n (f) l'omfalitis

on
prep
1. a / en
2. sobre
adv encès (un aparell)

once
adv una vegada / un cop
conj tan aviat com
expr once upon a time
hi havia una vegada...
expr at once
immediatament

oncologic
adj
oncològic

oncological
adj
oncològic

oncologist
n (m / f)oncòleg

oncology
n (f) l'oncologia

oncosis
n (f) l'oncosi

one
adj
un / una
pron
1. (dated) hom
2. u
expr one armed
manc
expr one handed

1. manc
2. amb una sola mà

one-night stand
n
expr have a one-night stand
passar una nit amb algú (que no és la seva parella habitual)

onerous
adj
onerós

onesie
n (m) elbodi

onion
n (f) laceba

online
adj
en línia[Termcat]
adv en línia[Termcat]

onlooker
n (m / f)espectador

only
adv només / únicament / solament
expr if only
tant de bo
If only I could give them a clear answer. - Tant de bo jo pogués donar-los una resposta clara.

onomastic
adj
onomàstic
n true (f) l'onomàstica

onomatopoeia
n (f) l'onomatopeia

onomatopoeic
adj
onomatopeic

onto
prep sobre / a
> be onto (somebody)
v.c. tr haver descobert (sobre algú una cosa o activitat amagada)
> be onto (something)
v.c. tr haver descobert (alguna cosa/situació bona)

ontogeny
n (f) l'ontogènia

ontological
adj
ontològic

ontology
n (f) l'ontologia

onus
n the onus (f) laresponsabilitat

onyx
n (m) l'ònix

OOP (Object-Oriented Programming)
acr (f) laprogramació orientada a objectes

oops
excl ai!

op
n (UK) (colloq) (f) l'operació / intervenció quirúrgica
n.b. In Catalan, instead of saying that somebody 'had an operation' it is possible to use the verb 'to operate' reflexively (e.g. 's'ha operat' / 'em van operar').

opacity
n (f) l'opacitat

opal
n (m) l'òpal

opaque
adj
opac

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)
n (f) l'OPEP (Organització de Països Exportadors de Petroli)

open
adj
obert
v
1. tr obrir
2. tr [with ceremony] inaugurar
expr wide open
obert de bat a bat
expr with open arms
amb els braços oberts
> open onto
v.c. donar a
> open up
v.c.
1. intr eixamplar-se / obrir-se
2. intr superar (algú) la reticència / revelar-se
3. tr obrir (fer accessible)

opening
n
1. (f) lainauguració
n.b. 'Inauguració' means 'opening' in the sense of an official opening of an event or building.

2. (f) l'obertura
n.b. 'Obertura' means 'opening' in the sense of 'a gap'.

3. (f) l'oportunitat
n.b. 'Oportunitat' means 'opening' in the sense of 'an opportunity' (e.g. There's an opening for a software manager at Microsoft's Barcelona office).

expr opening night
(f) l'estrena

openly
adv obertament

open-mouthed
adj
bocabadat

open source
adj
de codi (font) obert
expr open source software
(m) elprogramari de codi (font) obert

opera
n (f) l'òpera

operate
v
1. tr fer funcionar
2. tr accionar
3. tr dirigir
4. intr [MED] [~ (on somebody) (for something)] operar
5. intr funcionar

operatic
adj
operístic

operating room
n (US) (m) elquiròfan

operating system
n (m) elsistema operatiu[Termcat]

operating theatre
n (UK) (m) elquiròfan

operation
n
1. (f) l'operació / (f) laintervenció quirúrgica
2. (f) l'operació

operational
adj
operatiu

operative
n (m / f)operari
expr (x) being the operative word
(de totes les paraules de la frase precedent) x és la paraula més important

operator
n (m / f)operador

ophicleide
n (m) elfigle / oficleide

ophthalmia
n (f) l'oftalmia

ophthalmologist
n (m / f)oftalmòleg

ophthalmology
n (f) l'oftalmologia

opiate
n (m) l'opiaci

opinion
n (f) l'opinió
expr in my opinion
al meu parer

opinion poll
n (m) elsondeig

opium
n (m) l'opi
expr opium addict
(m / f)opiòman
expr opium addiction
(f) l'opiomania

opossum
n (m) l'opòssum

opponent
n (m / f)adversari / oponent / opositor

opportune
adj
oportú

opportunely
adv oportunament

opportunism
n (m) l'oportunisme

opportunist
n (m / f)oportunista

opportunistic
adj
oportunista

opportunity
n
1. (f) laoportunitat / ocasió / (f) l'avinentesa

oppose
v tr oposar

opposing
adj
oposat

opposite
adj
oposat

opposition
n
1. (f) l'oposició
2. (before noun) opositor
expr opposition candidate
(m / f)candidat opositor

oppress
v tr oprimir

oppression
n (f) l'opressió

oppressive
adj
opressiu

oppressor
n (m / f)opressor

opt
v
1. intr [~ for] optar per
2. intr [~ to] optar per
> opt in
v.c. intr (colloq) decidir de participar
> opt out
v.c. intr (colloq) decidir de no participar

optic
adj
òptic
n optics (f) l'òptica
expr optic nerve
(m) elnervi òptic

optical
adj
òptic
expr optical amplifier
(m) l'amplificador òptic[Termcat]
expr optical illusion
(f) l'il·lusió òptica

optician
n (m / f)òptic

optimisation
n (UK) (f) l'optimització / optimació

optimise
v (UK) optimitzar / optimar

optimism
n (m) l'optimisme

optimist
n (m / f)optimista

optimistic
adj
optimista

optimization
n (f) l'optimització / optimació

optimize
v tr optimitzar / optimar

option
n (f) l'opció

optional
adj
opcional / optatiu

optometrist
n (m / f)optometrista

optometry
n (f) l'optometria

opulence
n (f) l'opulència

opulent
adj
opulent

or
conj o

oracle
n (m) l'oracle

oral
adj

1. oral
2. [ANAT] oral / bucal
n (m) l'examen oral
expr oral cavity
(f) lacavitat bucal (o oral)
expr oral sex
(m) elsexe oral

orange
n (f) lataronja
adj
taronja
expr orange juice
(m) elsuc de taronja
expr orange tree
(m) eltaronger
expr blood orange
(f) lataronja sanguina

orangutan
n (m) l'orangutan

orbit
n (f) l'òrbita
v tr orbitar

orbital
adj
orbital

orchard
n (m) l'hort

orchestra
n (f) l'orquestra

orchestral
adj
orquestral

orchestrate
v tr orquestrar

orchid
n (f) l'orquídia

ordeal
n (m) elcalvari

order
n

1. (m) l'ordre

1. (f) lacomanda / (m) l'encàrrec
3. [RELIG] (m) l'orde

v
1. tr [food or drink] demanar
2. tr [goods] encarregar
3. tr [command] ordenar
4. tr [organize] ordenar / posar en ordre
expr to give (somebody) their marching orders
acomiadar (algú)
> order about
v.c. tr donar ordres (sobretot d'una manera prepotent)
> order around
v.c. tr donar ordres (sobretot d'una manera prepotent)

orderly
adj
ordenat
n zelador

ordinance
n
1. (f) l'ordenança / ordinació / (m) l'ordenament

ordinarily
adv normalment

ordinary
adj
normal

ore
n (f) lamena

oregano
n (f) l'orenga

organ
n
1. [MED] (m) l'òrgan
n.b. 'Orgà' means 'organ' as in liver, kidney, heart etc.

2. [MUSIC] (m) l'orgue
n.b. 'Orgue' means 'organ' in the musical instrument sense.

organelle
n (m) l'orgànul

organic
adj

1. ecològic
2. orgànic
expr organic farming
(f) l'agricultura ecològica

organisation
n (UK) (f) l'organització
expr organisation chart
(UK) (m) l'organigrama

organise
v tr (UK) organitzar

organised
adj
(UK) organitzat
expr organised crime
(UK) (m) elcrim organitzat

organising
adj
(UK) organitzador
expr organising committee
(UK) (m) elcomitè organitzador

organism
n (m) l'organisme

organist
n (m / f)organista

organization
n (US) (f) l'organització
expr organization chart
(m) l'organigrama

organize
v tr organitzar

organized
adj
organitzat
expr organized crime
(m) elcrim organitzat

organizing
adj
organitzador
expr organizing committee
(m) elcomitè organitzador

orgasm
n (m) l'orgasme

orgy
n (f) l'orgia

Orient
n (m) l'Orient

oriental
adj
oriental
n (m / f)oriental

orientalism
n (m) l'orientalisme

orientalist
n (m / f)orientalista
adj
orientalista

orientate
v tr orientar

orientation
n (f) l'orientació
expr sexual orientation
(f) l'orientació sexual

orifice
n (m) l'orifici

origami
n
1. (m) l'origami / (f) lapapiroflèxia

origin
n (m) l'origen

original
adj
original

originality
n (f) l'originalitat

originally
adv al principi / en el principi / originàriament

originate
v intr originar
> originate from
v.c. venir de

ornament
n (m) l'ornament

ornamental
adj
ornamental

ornamentation
n (f) l'ornamentació

ornithischia
n (m pl.) elsornitisquis

ornithischian
n (m) l'ornitisquis

ornithological
adj
ornitològic

ornithologist
n (m / f)ornitòleg

ornithology
n (f) l'ornitologia

Oromo
n
1. (m) l'oromo
2. the Oromoels oromo
adj
oromo

orphan
n (m / f)orfe

orphanage
n
1. (m) l'asil / orfenat / (f) laresidència d'orfes

orthodontics
n (f) l'ortodòncia

orthodox
adj
ortodox

orthogonal
adj
ortogonal

orthopaedic
adj
(UK) ortopèdic
expr orthopaedic surgeon
(m / f)ortopedista / ortopèdic

orthopaedist
n (m / f)ortopedista / ortopèdic

orthopedic
adj
(US) ortopèdic
expr orthopedic surgeon
(m / f)ortopedista / ortopèdic

orthopaedics
n (UK) (f) l'ortopèdia

orthopedics
n (US) (f) l'ortopèdia

orthopedist
n (m / f)ortopedista / ortopèdic

orthostatic
adj
ortostàtic

OS (Operating System)
n (m) elSO (Sistema operatiu)

oscillate
v intr oscil·lar

oscillation
n (f) l'oscil·lació

osmium
n (m) l'osmi

osmosis
n (f) l'osmosi

osmotic
adj
osmòtic
expr osmotic pressure
(f) lapressió osmòtica

osprey
n (m) l'àguila pescadora

ostensible
adj
aparent

ostensibly
adv aparentment

ostentatious
adj
ostentós

osteoblast
n (m) l'osteoblast

osteomalacia
n (f) l'osteomalàcia

osteopath
n (m / f)osteòpata

osteopathy
n (f) l'osteopatia

osteoporosis
n (f) l'osteoporosi

ostrich
n (m) l'estruç

other
adj
altre

otherwise
conj
1. si no / altrament / d'altra manera
2. altrament / d'altra banda
adv altrament / d'una altra manera

otitis
n (f) l'otitis

otter
n (f) lallúdriga

ottoman
adj
Ottomanotomà
n Ottoman (m / f)otomà

OU (Open University)
n (UK) (f) launiversitat oberta

ought
v haver de
You ought to help your mother - Hauries d'ajudar la teva mare
We ought to have seen them yesterday - Ahir hauríem d'haver-los vist

ounce
n

1. (f) l'unça

1. (m) elgram / (f) lamica
To have an ounce of common sense - Tenir un gram / una mica de sentit comú
3. (m) elborrall
To not have an ounce of common sense - No tenir ni un borrall de sentit comú

our
adj
nostre / nostra / nostres
expr Our Father
(m) elparenostre
expr our kid
(dial) germà meu / el meu germà

ours
pron el nostre / la nostra / els nostres / les nostres

oust
v tr expulsar

out
adv
1. fora
To be out - Ser fora (de casa / de la feina etc.)
2. (colloq) que ha sortit de l'armari [homosexual]
3. extingit
4. inconscient
5. acabat
6. passat de moda
7. [SPORT] que està lesionat i (per tant) no pot jugar
expr out of it
(slang) fora de si
expr out of place
fora de lloc
expr out of the ordinary
extraordinari / descomunal
expr out of work
aturat
> be out of
v.c. intr no tenir
> be out to
v.c. intr voler i intentar (+ infinitiu)
He's out to kill you - Vol i intentarà matar-te

outback
n interior d'Austràlia (la part més àrida i desèrtica i menys habitada)

outbound
adj
sortint / ixent

outbox
n (f) lasafata de sortida

outbreak
n (m) elbrot

outcast
n (m / f)marginat

outcome
n (m) elresultat

outcry
n (m) elclamor

outdoor
adj
a l'aire lliure

outdoors
adv fora d'una casa o d'un edifici, a l'aire lliure

outer
adj
exterior
expr outer space
(m) l'espai exterior

outfit
n

1. [CLOTHES] (m) elconjunt / equip / equipament

1. (m) elgrup / (f) lacolla
v tr equipar

outgoing
adj

1. extrovertit
2. de sortida

outing
n
1. (f) lasortida / excursió
2. (f) l'acció de fer pública la homosexualitat d'un altre sense permís

outlandish
adj
extravagant

outlast
v
1. tr sobreviure a (algú o alguna cosa)
2. tr durar més que / aguantar més que (algú o alguna cosa)

outlay
n
1. (m) eldesembors / (f) ladespesa

outlet
n
1. (f) lasortida
2. (m) l'endoll
3. (m) eldesguàs
4. (f) labotiga de fabricant[Termcat]
expr outlet center
(m) elcentre comercial de fabricants
expr outlet mall
(m) elcentre comercial de fabricants
expr outlet pass
[SPORT] (f) lapassada de sortida[Termcat]

outline
n
1. (m) elcontorn
2. (m) l'esquema
3. (f) laressenya
v tr esquematitzar

outlive
v tr sobreviure

outlook
n

1. (m) elpunt de vista
2. (f pl.) lesperspectives

1. (f) lavista / (m) elpanorama

outperform
v tr obtenir millors resultats que (un altre producte / companyia etc.)

outpost
n (m) ellloc fronterer / lloc d'avançada

outpouring
n (m) eldevessall

output
n

1. (f) lasortida[Termcat]

1. (m) elrendiment / producte / resultat / (f) laproducció
v
1. tr sortir / treure
2. tr produir
expr output device
(m) elperifèric de sortida

outrage
n
1. (f) l'indignació
2. (f) l'atrocitat
3. (m) l'ultratge
v tr ultratjar / ofendre

outrageous
adj
escandalós

outright
adv
1. francament / directament
2. completament / totalment
3. immediatament
adj
total

outrun
v outrunning tr córrer més ràpid que

outset
n (m) elcomençament
expr from the outset
des del començament

outside
adv fora

outsider
n (m / f)foraster

outskirts
n
1. (m pl.) elsafores / voltants / (m) elraval

outsource
v tr externalitzar / subcontractar

outsourcing
n (f) l'externalització / subcontractació (a l'estranger)

outstanding
adj
excepcional / excel·lent

out tray
n (f) lasafata de sortida

oval
adj
oval / ovalat
n (m) l'oval

ovarian
adj
ovàric
expr ovarian cancer
(m) elcàncer d'ovari

ovary
n (m) l'ovari

ovation
n (f) l'ovació

oven
n (m) elforn

over
prep sobre
> be over
v.c.
1. intr (generalment en futur o condicional) arribar
2. intr acabar-se (esdeveniments)

overabundance
n (f) lasobreabundància
There is an overabundance of X and Y - X i Y sobrebunden

overall
adv en general
adj
global / universal
n (UK) (f) labata

overblown
adj
efectista

overboard
adv
expr to fall overboard
caure per la borda / caure a l'aigua
expr to go overboard
fer-ne un gra massa

overbooking
n (f) lasobrereserva[Termcat]
n.b. 'Sobrereserva' is the term endorsed by Termcat but the English 'overbooking' is also widely used.

overcast
adj
ennuvolat

overcharge
v intr cobrar massa

overcoat
n (m) l'abric

overcome
v tr superar
adj

1. intoxicat
n.b. 'Intoxicat' can be used to mean 'overcome' in the sense 'overcome by smoke' ('intoxicat pel fum').

2. endut / emportat / dominat / (deixar-se) dur / (deixar-se) portar
n.b. These are a few possibilities for expressing 'overcome' in the sense 'overcome with emotion' (e.g. 'Endut per l'emoció', 'Emportat per l'emoció', 'Dominat per l'emoció', 'M'he deixat dur per l'emoció', 'Em vaig dexiar portar per l'emoció'.

overcrowded
adj
ple a vessar / ple de gom a gom / massa ple

overcrowding
n (m) l'amuntegament

overdose
n (f) lasobredosi
v intr patir una sobredosi

overdraft
n (m) eldescobert

overeat
v intr sobrealimentar-se

overeating
n (f) lasobrealimentació

overestimate
v tr sobrevalorar / sobreestimar

overfeed
v overfed tr sobrealimentar

overfeeding
n (f) lasobrealimentació

overfishing
n (f) lasobrepesca

overflow
v intr vessar / desbordar
n (m) eldesbordament

overgrown
adj
descuidat / abandonat

overhaul
n (f) larevisió / posada a punt
v tr revisar

overhead
adv per sobre
n overheads (f pl.) lesdepeses generals
expr overhead pass
(f) lapassada alta

overkill
n utilització d'esforç, d'energia, de recursos, etc. excessivos per resoldre o arreglar un problema

overlap
v intr coincidir (en part)
n (f) lasuperposició

overload
v tr sobrecarregar
n (f) lasobrecàrrega

overly
adv massa
Overly complicated - Massa complicat

overnight
adv
1. durant la nit
To stay overnight - Pernoctar
2. [quickly] de la nit al dia
adj
nocturn / de nit
An overnight flight - Un vol nocturn
An overnight stay - Una pernoctació

overpopulated
adj
superpoblat

overrate
v tr sobrevalorar / sobreestimar

overrated
adj
sobrevalorat / sobreestimat

overreach
v intr [~ yourself] extralimitar-se / anar massa lluny

overseas
adv a l'estranger / a ultramar
adj
estranger / de l'estranger / d'ultramar

overshadow
v
1. tr fer ombra / ombrejar
2. tr (en sentit figurat) eclipsar

oversight
n (f) labadada

overstate
v tr exagerar

overstatement
n (f) l'exageració

oversupply
n (f) lasobreabundància

overt
adj
obert / manifest / clar / palès

overthrow
n (m) elderrocament / enderrocament
v tr derrocar / enderrocar

overtime
n
1. [WORK] (f pl.) leshores extraordinàries
2. [SPORT] (f) lapròrroga

overture
n
1. [MUSIC] (f) l'obertura
2. (f) laproposta

overturn
v intr bolcar-se

overview
n
1. (m) elresum / (f) ladescripció general (d'una situació)

overweight
adj
gros
n (m) elsobrepès
expr be overweight
tenir excés de pes

overwhelm
v tr aclaparar / atabalar

overwhelming
adj
aclaparador

overwhelmingly
adv aclaparadorament

overwrite
v tr sobreescriure[Termcat]

ovine
adj
oví

ovulate
v intr ovular

ovulation
n (f) l'ovulació

owe
v tr deure

owing to
prep a causa de / degut a

owl
n
1. (m) elmussol / (f) l'òliba
2. Owls (UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol anglès Sheffield Wednesday FC

owlet
n (m) elmussolet

own
adj
propi
v tr posseir
expr get your own back (on)
(colloq) venjar-se / revenjar-se (d'algú)
> own up (to)
v.c. confessar (sobretot després de proclamar-se innocent)
> own up to
v.c. intr confessar

owner
n
1. (m / f)propietari / amo
2. (m / f)titular

ownership
n (f) lapropietat

own goal
n (m) l'autogol

owt
pron (UK) (dial) alguna cosa

ox
n (m) elbou

oxidant
n (m) elcomburent

oxidation
n (f) l'oxidació

oxide
n (m) l'òxid

oxidizer
n (m) elcomburent

oxidizing agent
n (m) elcomburent

oxtail
n (f) lacua de bou
expr oxtail soup (or stew)
(f) lasopa de cua de bou

oxygen
n (m) l'oxigen

oxymoron
n (m) l'oxímoron

oyster
n (f) l'ostra

oz
abbrev (f) l'unça
n Oz (slang) Austràlia

ozone
n (m) l'ozó

ozone layer
n (f) lacapa d'ozó

SourceForge