pace
n
1. (m) elritme / pas / (f) lavelocitat

pacemaker
n
1. [MED] (m) elmarcapassos
2. [SPORT] (m) elllebre[Termcat]

Pacific (Ocean)
n (m) l'Oceà Pacífic

pacifier
n (US) (m) elxumet

pacifism
n (m) elpacifisme

pacifist
n (m / f)pacifista

pacify
v tr pacificar

pack
n
1. (m) elpaquet
2. (f) lamotxilla
n.b. 'Motxilla' means 'pack' in the sense 'backpack'.

3. (UK) (f) labaralla
n.b. 'Baralla' means 'pack' in the sense 'pack of cards'.

4. (m) elramat
n.b. 'Ramat' means 'pack' in the sense 'a pack of wolves'.

5. (m) elgrup
6. [SPORT] (m) elgrup principal / pilot
v
1. intr fer les maletes
2. tr fer (la maleta
3. tr posar (roba, etc.) a la maleta
4. tr envasar
5. tr atapeir
> pack in
v.c.
1. tr (UK) deixar de fer (una cosa)
2. intr (UK) avariar-se / deixar de funcionar (un aparell o un vehicle)
> pack up
v.c.
1. intr (UK) avariar-se / deixar de funcionar (un aparell o un vehicle)
2. intr plegar

package
n
1. (m) elpaquet
2. (m) l'embalatge
v tr embalar
expr package holiday
(m) elpaquet turístic

packaging
n (m) l'envasament / embalatge

packed
adj
ple de gom a gom / ple a vessar

packet
n (m) elpaquet

packsaddle
n (m) elbast

pact
n (m) elpacte

pad
n
1. (m) elbloc
n.b. 'Bloc' means 'pad' in the sense 'pad of paper'.

2. (m) eltou (d'un animal)
expr elbow pad
(f) lacolzera
expr knee pad
(f) lagenollera
expr launch pad
(f) laplataforma de llançament
expr shin pad
(f) lacanyellera
> pad out
v.c. tr fer més llarg (un text) afegint-hi informació poc rellevant

padding
n (m) elfarcit

paddle
v
1. intr [SPORT] remar
2. intr (UK) (colloq) remullar els peus (a la platja)
n [SPORT] (m) elrem

paddling pool
n (UK) (f) lapiscina inflable / piscina de plàstic

paddy
n
1. (f) lamarraneria / rabiola / enrabiada
2. (m) l'arrossar / camp d'arròs
3. Paddydiminutiu de Patrick
expr paddy field
(m) elcamp d'arròs

padlock
n (m) elcadenat
v tr tancar amb cadenat

paediatrician
n (UK) (m / f)pediatre

paedophile
n (UK) (m / f)pedòfil

paedophilia
n (UK) (f) lapedofília

paedophilic
adj
(UK) pedòfil

pagan
adj
pagà

page
n
1. (f) lapàgina
2. (m) elpatge
n.b. 'Patge' means 'page' in the sense 'pageboy' (young boy acting as ceremonial attendant).

v tr posar-se en contacte amb algú a través d'un 'buscapersones'
expr page break
(m) elsalt de pàgina[Termcat]

pageboy
n (m) elpatge

pah
excl bah!

pail
n
1. (m) elcubell / poal / (f) lagalleda

pain
n (m) eldolor / mal
expr back pain
(m) elmal d'esquena
expr ease the pain
alleujar el dolor

painful
adj

1. dolorós
n.b. 'Dolorós' means 'painful' in the sense 'causes pain'.

2. adolorit
n.b. 'Adolorit' means 'painful' in the sense 'is hurting'.

painfully
adv dolorosament

painkiller
n (m) l'analgèsic

painless
adj

1. fàcil
2. que no causa dolor

painstaking
adj
diligent / minuciós / acurat

painstakingly
adv diligentment / minuciosament / acuradament

paint
v tr pintar
n (f) lapintura

paintbrush
n (m) elpinzell

painter
n pintor

painting
n
1. (m) elquadre
n.b. 'Quadre' means 'painting' in the sense 'a painting by Van Gogh'.

2. (f) lapintura

pair
n (f) laparella
v tr aparellar / apariar
> pair off
v.c.
1. tr aparellar / apariar
2. intr aparellar-se / apariar-se
> pair up
v.c.
1. tr aparellar / apariar
2. intr fer-se parella / aparellar-se / apariar-se

pajamas
n (US) (f) lapijama

Pakistan
n (m) elPakistan

Pakistani
adj
pakistanès
n (m / f)pakistanès

pal
n (colloq) (m / f)amic
> pal around
v.c. (US) associar-se amistosament / passar el temps (amb un amic)
> pal up with
v.c. (UK) fer-se amic de

palace
n (m) elpalau

palaeoclimatic
adj
paleoclimàtic

palaeoclimatology
n (f) lapaleoclimatology

palaeogeography
n (f) lapaleogeografia

palaeontological
adj
(UK) paleontològic

palaeontologist
n (UK) (m / f)paleontòleg

palaeontology
n (UK) (f) lapaleontologia

palate
n (m) elpaladar

palatial
adj
de luxe

palaver
n (m) l'enrenou

pale
adj
pàl·lid

paleoclimatic
adj
paleoclimàtic

paleoclimatology
n (f) lapaleoclimatologia

paleogeography
n (f) lapaleogeografia

paleolithic
adj
paleolític

paleontological
adj
paleontològic

paleontologist
n (m / f)paleontòleg

paleontology
n (f) lapaleontologia

Paleozoic
n (m) elpaleozoic
adj
paleozoic

paleozoology
n (f) lapaleozoologia

Palermo
n Palerm

Palestine
n (f) laPalestina

Palestinian
n (m / f)palestí
adj
palestí

palindrome
n (m) elpalíndrom

pall
n
1. (m) elnúvol
2. (m) eldrap mortuori
3. (m) eltaüt
expr pall of smoke
(m) elnúvol de fum
> pall on
v.c. embafar

palladium
n (m) elpal·ladi

pallet
n (m) elpalet

palliative
adj
pal·liatiu

pallor
n (f) lapal·lidesa

palm
n
1. (m) elpalmell (de la mà) / (f) lapalma
2. [BOT] (f) lapalmera / palma

v tr escamotejar
expr palm kernel oil
(m) l'oli de palmist
expr palm oil
(m) l'oli de palma
expr to have (someone) in the palm of your hand
tenir algú al palmell de la mà / tenir algú al puny / tenir algú a la butxaca
expr to read someone's palm
llegir-li a algú la mà
> palm off
v.c. tr encolomar / endossar (a algú) una cosa
> palm off on
v.c. endossar a

palm tree
n (f) lapalmera

palsied
adj
paralitzat

palsy
n (f) laparàlisi
expr cerebral palsy
(f) laparàlisi cerebral

paltry
adj
irrisori

palynology
n (f) lapalinologia

pamper
v tr amanyagar / aviciar

pampered
adj
amanyagat / aviciat

pamphlet
n (m) elfullet

pan
n (f) lacassola
v tr (colloq) criticar
expr flash in the pan
(m) elfoc d'encenalls
> pan out
v.c.
1. intr (colloq) resultar
2. intr (colloq) sortir bé

Panama
n (m) elPanamà

Panamanian
adj
panameny
n (m / f)panameny

pancreas
n (m) elpàncrees

pancreatic
adj
pancreàtic

pancreatitis
n (f) lapancreatitis

panda
n (m) elpanda
expr giant panda
(m) elpanda gegant
expr red panda
(m) elpanda vermell

pandemic
n (f) lapandèmia
adj
pandèmic

pander
v intr [~ to] ser indulgent amb / desfer-se per / consentir a

Pandora's box
n (f) lacaixa / capsa de Pandora

pang
n (m) elrampell / retorçó

Pangaea
n Pangea

Pangea
n Pangea

panhandle
v intr (US) mendicar / pidolar

panhandler
n (US) (m / f)mendicant / captaire / pidolaire

panic
n (m) elpànic
v panicking intr espantar-se
expr panic attack
(m) l'atac de nervis

panjandrum
n (f) lavaca sagrada

panoply
n
1. (f) la(armadura) panòplia
2. (f) laparafernàlia

panpipes
n
1. (f) laflauta de Pan / (m) elbufacanyes / flabiol de set forats / flabiol de set canons

pant
v intr esbufegar
n (m) l'esbufec
expr pant leg
(US) (m) elcamal

pantagruelian
adj
pantagruèlic

pantheon
n (m) elpanteó

panther
n (f) lapantera

pantomime
n
1. (UK) obra teatral amb dansa, música i acudits, basada en un conte de fades, que es posa en escena a Nadal
2. (f) lapantomima
expr pantomime dame
paper femení d'un 'pantomime' interpretat per un home

pantry
n (dated) (m) elrebost

pants
n
1. (m pl.) elscalçotets / (f pl.) lescalces
2. (US) (m pl.) elspantalons

adj
(UK) (slang) inútil / de poc valor
excl (UK) (slang) ostres!

papacy
n (m) elpapat

papaya
n (f) lapapaia

paper
n
1. [MATERIAL] (m) elpaper
n.b. Paper means paper in the 'piece of paper' sense.

2. (colloq) (m) eldiari
n.b. 'Diari' means 'paper' as in 'newspaper'.

v tr empaperar
> paper over
v.c. amagar (un problema o una dificultat) per no haver de solucionar(-los)

paperback
n (f) l'edició en rústica

paper clip
n (m) elclip

paperwork
n
1. (m pl.) elspapers escrits
2. (f) lapaperassa
3. (m) eltreball administratiu

Papiamento
n (m) elpapiament

Papiamentu
n (m) elpapiament

papier mâché
n (m) elpaper maixé

papilla
n (f) lapapil·la

papillomatosis
n (f) lapapil·lomatosi

papist
adj
(offensive) papista
n (offensive) (m / f)papista

papovavirus
n (m) elpapovavirus

paprika
n (m) elpebre vermell (picant)

Papua New Guinea
n Papua Nova Guinea

papule
n [MED] (f) lapàpula

papyrologist
n (m / f)papiròleg
n.b. A 'papyrologist' is somebody who studies papyrus manuscripts.

adj
papirològic

papyrology
n (f) lapapirologia
n.b. 'Papyrology' is the study of papyrus manuscripts.

papyrus
n (m) elpapir

par
n (m) elpar
expr above par
sobre par
expr below par
sota par
expr par for the course
el que s'ha d'esperar

parable
n (f) laparàbola

parabola
n (f) laparàbola

parabolic
adj
parabòlic

paracetamol
n (UK) (m) elparacetamol

parachute
n (m) elparacaigudes

parachuting
n (m) elparacaigudisme

parade
n (f) ladesfilada
v
1. tr ostentar
2. intr desfilar

paradigm
n (m) elparadigma

paradigmatic
adj
paradigmàtic

paradise
n (m) elparadís

paradox
n (f) laparadoxa

paradoxical
adj
paradoxal

paradoxically
adv paradoxalment

paraffin
n (f) laparafina

paraglider
n (m) elparapent

paragliding
n (m) elparapent

paragraph
n (m) elparàgraf

Paraguay
n (m) elParaguai

Paraguayan
adj
paraguaià
n (m / f)paraguaià

parallel
adj
paral·lel
expr parallel bars
(f pl.) lesbarres paral·leles
expr parallel circuit
(m) elcircuit en paral·lel
expr parallel port
(m) elport en paral·lel[Termcat]
expr parallel slalom
[SPORT] (m) elduel / eslàlom paral·lel[Termcat]

parallelepiped
n (m) elparal·lelepípede

parallelism
n (m) elparal·lelisme

parallelogram
n (m) elparal·lelogram

paralysed
adj
(UK) paralitzat

paralysis
n (f) laparàlisi

paralyzed
adj
(US) paralitzat

paramagnetism
n (m) elparamagnetisme

parameter
n (m) elparàmetre

paramilitary
adj
paramilitar

paramount
adj
de màxima importància

paranoia
n (f) laparanoia

paranoid
adj
paranoic

parapet
n (m) l'ampit
expr put (o stick) your head above the parapet
arriscar-se a fer o dir alguna cosa (sobretot si se sospita que hi haurà una reacció negativa)

paraphernalia
n (f) laparafernàlia

paraphrase
v tr parafrasejar
n (f) laparàfrasi

paraplegia
n (f) laparaplegia

paraplegic
n (m / f)paraplègic
adj
paraplègic

parasite
n
1. (m) elparàsit
2. (m) elcorc
n.b. 'Corc' means 'parasite' in the figurative sense (i.e. one who sponges off others).

parasitologist
n (m / f)parasitòleg

parasitology
n (f) laparasitologia

parasol
n (m) elpara-sol

paratrooper
n (m / f)paracaigudista (militar)

paratroops
n (m pl.) elsparacaigudistes (militars)

parcel
n (m) elpaquet
> parcel out
v.c. tr distribuir mesuradament

parch
v tr assecar

parched
adj

1. (molt) sec
2. (colloq) (tenir) molta set

parchment
n (m) elpergamí

pardon
v
1. tr indultar
2. tr [RELIG] perdonar
excl què has dit?
n (m) l'indult

parenchyma
n (m) elparènquima

parenthesis
n (m) elparèntesi

parent
n
1. (m) elpare
2. (f) lamare
3. parents (m pl.) elspares

parental
adj
parental

pareo
n (m) elpareo

paresis
n (f) laparèsia

pariah
n (m / f)pària

Paris
n (m) elParís

parish
n (f) laparròquia

Parisian
n (m / f)parisenc
adj
parisenc

park
v tr aparcar
n (m) elparc

parking
n (m) l'estacionament / aparcament
expr parking garage
(US) (m) l'edifici d'aparcament
expr parking lot
(US) (m) l'aparcament / pàrquing
expr parking meter
(m) elparquímetre
expr parking place
(f) laplaça d'aparcament
expr parking space
(f) laplaça d'aparcament

Parkinson's
n (f) lamalaltia de Parkinson
expr Parkinson's disease
(f) lamalaltia de Parkinson

parlance
n (m) elllenguatge

parlay
v (US) explotar (o aprofitar) amb èxit

parliament
n (m) elparlament

parliamentary
adj
parlamentari

parlor
n
1. (f) lasala / (m) elsaló

parlour
n
1. (f) lasala / (m) elsaló

parmesan
n (m) elparmesà

parochial
adj
provincià

parochialism
n (m) elprovincianisme

parody
n (f) laparòdia

parole
v tr posar a algú en llibertat condicional
n (f) lallibertat condicional

paronychia
n (f) laparoníquia

paroxysm
n (m) elparoxisme

parrot
n (m) ellloro

parse
v tr analitzar

parser
n (m) l'analitzador

parsimonious
adj
parsimoniós

parsley
n (m) eljulivert

parsnip
n (f) laxirivia

part
n
1. (f) lapart
2. (m) elpaper
n.b. 'Paper' means 'part' as in 'a role in a film or play'.

v tr separar
expr be part of
formar part de
> part with
v.c. intr abandonar / perdre

partake
v
1. intr (dated) [~ of] prendre (menjar o beguda)
2. intr (dated) [~ in] prendre part en / participar en

Parthenon
n (m) elPartenó

partial
adj
parcial

partially
adv parcialment

participant
n (m / f)participant

participate
v intr participar
> participate in
v.c. intr participar en

participating
adj
participant

participation
n (f) laparticipació

participle
n (m) elparticipi

particle
n (f) lapartícula
expr particle accelerator
(m) l'accelerador de partícules
expr particle physics
(f) lafísica de partícules

particular
adj
(en) concret / determinat

particularly
adv particularment

parting
n
1. (f) laseparació
2. (f) laclenxa
n.b. 'Clenxa' means 'parting' as in 'the parting in your hair'.

partisan
adj
partidista
n
1. (m / f)partidista
n.b. 'Partidista' means 'partisan' in the sense 'follower of a group, party or idea'.

2. (m / f)partisà
n.b. 'Partisà' means 'partisan' in the sense 'armed person fighting against the enemy who controls the country'.

partition
n (f) lamampara

partly
adv en part

partner
n
1. (f) laparella / (m / f)company(a) sentimental
2. (m / f)soci
n.b. 'Soci' means 'partner' as the business sense.

partnership
n (m) elpartenariat

partridge
n (f) laperdiu
n.b. 'Perdigot' is a male partridge.

part time
adj
a temps parcial
A part-time contract - Un contracte a temps parcial
adv a mitja jornada
Peter works part time - En Peter treballa a mitja jornada

party
n
1. (f) lafesta
n.b. 'Festa' means 'party' in the sense 'birthday party' or 'housewarming party' etc.

2. [POLIT] (m) elpartit
n.b. 'Partit' means 'party' in the sense 'political party'.

pasha
n (m) elpaixà

Pashto
n (m) elpaixtu

Pashtun
n (m / f)paixtu

pass
v
1. aprovar
To pass an exam - Aprovar un examen
2. passar
3. transcórrer
n
1. (m) elpermís
n.b. 'Permís' means 'pass' in the sense 'permit'.

2. (m) l'aprovat
n.b. 'Aprovat' means 'pass' as in 'Students are expected to have a pass in German or French'.

> pass across
v.c.
1. intr passar (a l'altra banda)
2. tr fer passar (una cosa) d'un costat a l'altre
> pass along
v.c. tr passar (una cosa, de l'un a l'altre)
> pass around
v.c. tr fer circular (una cosa de mà en mà)
> pass away
v.c.
1. intr passar (i desaparèixer)
2. intr morir-se (eufemisme)
> pass back
v.c. tr retornar (una cosa)
> pass by
v.c.
1. intr passar (prop de)
2. tr no tractar (algú, una dificultat)
3. tr passar desapercebudament (esdeveniments a algú)
> pass down
v.c.
1. pronunciar (una decisió judicial)
2. transmetre (a algú més jove) coses o coneixements
> pass for
v.c. intr ser acceptat com a
> pass into
v.c. intr passar a (entrant)
> pass off
v.c.
1. intr ocórrer
2. tr fer passar (una cosa) fraudulentament
3. tr passar per alt (una cosa)
> pass off as
v.c. intr fer passar per
> pass on
v.c. transmetre's
> pass out
v.c. intr perdre el coneixement / desmaiar-se
> pass out of
v.c. intr sortir de
> pass over
v.c. no fer cas de / ometre / deixar fora
> pass round
v.c. tr fer circular (una cosa de mà en mà)
> pass through
v.c.
1. intr estar de passada / passar cap a l'altra banda
2. intr passar per
> pass up
v.c.
1. tr fer passar amunt (una cosa, de mà en mà)
2. tr perdre (p.e., una oportunitat)

passable
adj
transitable
n.b. 'Transitable' means 'passable' in the sense 'the road is now passable'.

passage
n
1. (m) elpassadís
2. (m) elpassatge

passageway
n
1. (m) elpassadís
2. (m) elpassatge

passenger
n (m / f)passatger

passeriformes
n (m pl.) elspasseriformes

passerine
n (m) elpasseriformes

passion
n (f) lapassió

passionate
adj
apassionat

passionately
adv apassionadament

passive
adj
passiu

passively
adv passivament

passivity
n (f) lapassivitat

Passover
n (f) laPasqua jueva

passport
n (m) elpassaport

passport-sized photo
n (f) lafoto (tamany) carnet

password
n (f) lacontrasenya[Termcat]

past
n (m) elpassat
expr in the past
en el passat / antigament

pasta
n (f) lapasta

paste
v
1. tr enganxar
2. tr encolar
n
1. (f) lapasta
2. (m) elpaté
3. (f) lacola

pastel
adj
pastel
n (m) elpastel

pastime
n (m) elpassatemps

pastry
n (f) lapasta
expr pastry chef
(m / f)pastisser
expr choux pastry
(f) lapasta choux
expr puff pastry
(f) lapasta de fulls
expr shortcrust pastry
(f) lapasta sablée

pasture
n (f) lapastura
v
1. tr fer pasturar
2. intr pasturar

pa
abbrev
1. PA (m / f)[personal assistant] assistent personal
2. PA (f) la[personal address (system)] megafonia
3. PA[Pennsylvania] Pennsilvània
4. (m) elpapà
5. p.a.[per annum] a l'any / anual(s)
expr PA system
(f) lamegafonia

pat
n (m) elcopet
v tr donar un copet a
expr to have (something) off pat
(UK) saber (alguna cosa) de memòria / saber fer (alguna cosa) de memòria
expr to know (something) off pat
(UK) saber (alguna cosa) de memòria

patch
n [IT] (m) elpedaç[Termcat]
v tr apedaçar
> patch up
v.c.
1. tr apedaçar
2. tr fer les paus

patchwork
n
1. (m) ellabor de retalls
2. cosa o treball fet de pedaços

pâté
n (m) elpaté

patent
n (f) lapatent
adj
patent

patent leather
n (m) elxarol

paternal
adj
paternal / patern

paternalism
n (m) elpaternalisme

paternalist
n (m / f)paternalista
adj
paternalista

paternalistic
adj
paternalista

paternalistically
adv paternalistament

paternity
n (f) lapaternitat
expr paternity leave
(m) elpermís de paternitat
expr paternity test
(f) laprova de paternitat

path
n (m) elcamí / sender

pathetic
adj

1. patètic
2. dolent
A pathetic excuse - Una excusa dolenta

pathogen
n (m) l'agent patogen

pathogenic
adj
patogen

pathogenesis
n (f) lapatogènesi

pathological
adj
[MED] patològic

pathologist
n (m / f)patòleg

pathology
n (f) lapatologia

pathway
n (m) elcamí / sender

patience
n (f) lapaciència

patient
n (m / f)pacient
adj
pacient

patiently
adv pacientment

patina
n (f) lapàtina
n.b. 'Pàtina' also means 'patina' in the figurative sense.

patio
n (f) laterrassa

patriarch
n (m) elpatriarca

patriarchal
adj
patriarcal

patriot
n (m / f)patriota

patriotic
adj
patriòtic

patriotism
n (m) elpatriotisme

Patroclus
n Patrocle

patrol
v tr patrullar
n (f) lapatrulla
expr patrol car
(m) elcotxe patrulla

patron
n
1. (m / f)mecenes
2. (m / f)client
expr patron saint
(m) el(sant) patró

patronage
n
1. (m) elmecenatge
2. (m) elclientelisme
3. (US) (m) elsuport (dels clients a una botiga)

patronise
v
1. tr (UK) tractar amb condescendència
2. tr (UK) patrocinar
3. tr (UK) ser client de

patronising
adj
(UK) condescendent

patronize
v
1. tr tractar amb condescendència
2. tr patrocinar
3. tr ser client de

patronizing
adj
condescendent

pattern
n
1. (m) elpatró / (f) laplantilla

patty
n (US) (m) l'hamburguesa

paucity
n (f) l'escassetat / mancança

paunch
n (f) lapanxa

pause
n (f) lapausa
v intr fer una pausa

pave
v tr empedrar
expr to pave the way
aplanar el camí / preparar el terreny
expr the road to hell is paved with good intentions
de bones intencions, l'infern n'és ple

pavement
n
1. (UK) (f) lavorera / voravia
2. (US) (m) elpaviment

paving
n (m) l'empedrat
expr paving stone
(f) lallamborda

paw
n (f) lapota

pawn
n (m) elpeó
v tr empenyorar
> pawn off
v.c. tr endossar (a algú una cosa)

pawnbroker
n prestador (d'una casa d'empenyorament)

pawnshop
n (f) lacasa d'empenyorament

pay
v tr pagar
Pay in advance. - Anticipar.
n (m) elsalari / sou
expr pay as you go

1. (m) elmòbil de prepagament
2. sense contracte
expr pay attention to
prestar atenció a
> pay back
v.c.
1. tr tornar diners (a algú) / reembossar
2. tr venjar-se (d'algú)
> pay by
v.c. intr pagar amb
> pay for
v.c. intr pagar (quan vol dir "donar diners per")
> pay in
v.c. (UK) ingressar
> pay off
v.c.
1. tr liquidar (deutes)
2. intr reeixir
> pay out
v.c. tr gastar (diners)
> pay up
v.c. intr pagar (un deute)

payable
adj
pagable / a pagar

payment
n (m) elpagament

payola
n
1. (m) elsuborn / (f) lacomissió (il·legal) (especialment a canvi de la promoció d'un producte o d'un servei)

payphone
n (m) eltelèfon públic

payroll
n (f) lanòmina
We have 30 people on the payroll - Tenim 30 persones en nòmina

payslip
n (m) elfull de nòmina / rebut de salari

PB&J
abbrev (US) (m) el[peanut butter and jelly (sandwich)] entrepà de mantega de cacauet i melmelada

PC
abbrev
1. (m) el[personal computer] ordinador (personal)
2. (UK) (m / f)[police constable] policia
adj
[politically correct] políticament correcte

PDA (Personal Digital Assistant)
n (m) l'organitzador personal (PDA)[Termcat]

PE
abbrev (f) la[physical education] educació física

pea
n (m) elpèsol
expr pea shooter
(f) la[joguina] sarbatana

peace
n
1. (f) lapau
2. (f) latranquil·litat

peaceful
adj

1. pacífic
2. plàcid

peacefully
adv pacíficament

peacekeeping
adj
(before noun) de manteniment de la pau
expr peacekeeping force
(f) laforça de manteniment de la pau
expr peacekeeping operation
(f) l'operació de manteniment de la pau

peach
n
1. (m) elpréssec / (f) labresquilla

peacock
n (m) elpaó

peak
n (m) elcim

peal
n (m) eltoc
v intr tocar

peanut
n (m) elcacauet
expr peanut butter
(f) lamantega de cacauet
expr peanut oil
(m) l'oli de cacauet

pear
n (f) lapera
expr pear tree
(f) laperera

pearl
n (f) laperla

pear-shaped
adj
(UK) (slang) paraula utilitzada en l'expressió 'to go pear-shaped'
expr go pear-shaped
anar malament

peasant
n (m / f)pagès / paisà

peashooter
n (f) la[joguina] sarbatana

peat
n (f) latorba
expr peat bog
(f) latorbera

pebble
n (m) elcòdol

pecan
n (f) lapacana
expr pecan tree
(m) elpacaner

peck
v intr picotejar / picar / espipellar (Bal.)
n
1. (colloq) (m) elpetó (petit i curt)
2. (f) lapicada

pecker
n (slang) (f) lacigala
expr keep your pecker up
(UK) (dated) no desanimar-se

pectin
n (f) lapectina

peculiar
adj
estrany

peculiarity
n (f) lapeculiaritat

pecuniary
adj
pecuniari

pedagogical
adj
pedagògic

pedagogy
n (f) lapedagogia

pedal
n (m) elpedal
v intr pedalar / pedalejar

pedant
n (m / f)pedant

pedantic
adj
pedant

pedantry
n (f) lapedanteria

peddle
v
1. tr vendre (pel carrer, de casa en casa)
2. tr escampar / esbombar

pederast
n (m) elpederasta

pedestrian
n (m / f)vianant

pedestrian crossing
n (UK) (m) elpas de vianants

pediatrician
n (US) (m / f)pediatre

pedicure
n (f) lapedicura

pedogenesis
n (f) lapedogènesi

pedophile
n (US) (m / f)pedòfil

pedophilia
n (US) (f) lapedofília

pedophilic
adj
(US) pedòfil

peduncle
n (m) elpeduncle

pee
v intr (slang) fer pipí
n (slang) (m) elpipí

peel
v tr pelar
n (f) lapela
> peel off
v.c. treure's (roba)

peep
n
1. (f) la[glance] mirada furtiva
2. (m) el[high-pitched sound] piu
v
1. intr mirar furtivament
2. intr piular / piulejar

peeper
n
1. (m / f)voyeur
2. (slang) (m) el[usat generalment en plural] ull

peephole
n
1. (m) l'espiell / (f) l'espiera

peer
n
1. (m / f)contemporani

> peer at
v.c. intr esguardar (mirar d'una manera penetrant), escodrinyar

peer pressure
n (f) lapressió entre contemporanis

peer review
n (f) larevisió per parells

peer-to-peer
adj
d'igual a igual[Termcat]

peg
n (f) lapinça (per estendre la roba)
expr peg out (washing)
estendre (la roba)

Pegasus
n Pegàs

pegmatite
n (f) lapegmatita

pejorative
adj
pejoratiu

Peking
n Pequín

pelagic
adj
pelàgic

Peleus
n Peleu

pelican
n (m) elpelicà

peloton
n (m) el[cycling] pilot

pelt
v
1. tr llançar (alguna cosa) a (algú)
2. intr (colloq) córrer cames ajudeu-me
3. intr [~ (it) (down)] ploure a bots i barrals
n (f) lapell
expr full pelt
a tota velocitat / cames ajudeu-me

pelvic
adj
pèlvic / pelvià
expr pelvic floor (muscles)
(músculs del) sòl pèlvic / pelvià

pelvis
n (f) lapelvis

pen
n

1. (m) elbolígraf

1. (f) la(for animals) cleda / cort / (m) elcorral
v tr escriure

penalise
v (UK) transitive="true"penalitzar

penalize
v tr (US) penalitzar

penalty
n
1. (m) elpenal / penalti
2. (f) lamulta

pence
n (UK) (m pl.) elspenics

pencil
n (m) elllapis
> pencil in
v.c. fer provisionalment una cita

pending
adj
pendent

pendulum
n (m) elpèndol

penetrate
v tr penetrar

penetration
n (f) lapenetració

penfriend
n (m / f)amic per carta / amic per correspondència
We're penfriends - Som amics per carta / ens cartegem

penguin
n (m) elpingüí

penicillin
n (f) lapenicil·lina

peninsula
n (f) lapenínsula

peninsular
adj
peninsular

penis
n (m) elpenis

penitence
n (f) lapenitència

penitent
adj
penitent
n (m / f)penitent

penitentiary
n (US) (m) elpresó

penknife
n (f) lanavalla

penmanship
n (f) l'escriptura a mà / cal·ligrafia

penne
n (m pl.) elsmacarrons

penniless
adj
que no té diners

penpal
n (m / f)amic per carta / amic per correspondència
We're penpals - Som amics per carta / ens cartegem

Pennsylvania
n (f) laPennsilvània

Pennsylvanian
n (m / f)habitant de l'estat de Pennsilvània
adj
de l'estat de Pennsilvània

penny
n (m) elpenic
expr ten a penny
(UK) (haver-hi) per donar i vendre / (haver-hi) per triar i remanar
Even in Hollywood, where film stars are ten a penny, Winslet shone extra bright - Fins i tot a Hollywood, on d'estrelles n'hi ha per triar i remenar, Kate Winslet brillava

penny-pinching
adj
garrepa
n (f) lagarreperia

pension
n (f) lapensió / jubilació

pensioner
n
1. (m / f)jubilat / ancià

penstock
n (f) lacanonada forçada

pentagon
n (m) elpentàgon

pentameter
n (m) elpentàmetre

Pentateuch
n (m) elPentateuc

pentathlete
n (m / f)pentatleta

pentathlon
n (m) elpentatló

penthouse
n (m) l'àtic (normalment de luxe)

pent-up
adj
reprimit / contingut

penultimate
adj
penúltim

peony
n (f) lapeònia

people
n
1. (f) lagent / (f pl.) lespersones / (m) elpoble

people carrier
n (UK) (m) elmonovolum

pep
v -
> pep up
v.c.
1. tr fer més alegre / estimular
2. intr animar-se / alegrar-se

pepper
n
1. (m) el[spice] pebre
2. (UK) (m) el[vegetable] pebrot
n.b. 'Pebrots' is a slang way of saying 'balls' or 'bollocks'.

peptide
n (m) elpèptid

peppercorn
n (m) elgra de pebre

pep talk
n
1. (f) l'arenga / (f pl.) lesparaules encoratjadores

per capita income
n (f) larenda per càpita

perceive
v tr percebre

percent
expr
per cent

percentage
n (m) elpercentatge

perception
n (f) lapercepció

perceptive
adj

1. clarivident
2. perceptiu
n.b. 'Perceptiu' means 'perceptive' in the sense 'related to perception' (perceptive faculties).

perceptiveness
n (f) laclarividència

percussion
n (f) lapercussió
expr percussion instrument
(m) l'instrument de percussió

percussionist
n (m / f)percussionista

perennial
n (f) la(planta / flor) perenne
adj
perenne

perfect
adj
perfecte / idoni
v tr perfeccionar

perfection
n (f) laperfecció

perfectionist
n (m / f)perfeccionista

perfectly
adv perfectament

perform
v
1. tr realitzar / fer / dur a terme
2. tr [a play] representar
3. tr [a piece of music] interpretar
4. intr actuar

performance
n
1. (f) l'actuació
2. (f) lainterpretació
3. (f) larepresentació
4. (m) elrendiment

perfume
n
1. (m) elperfum
2. (f) lafragrància

perfumery
n (f) laperfumeria

pergola
n (f) lapèrgola

perhaps
adv potser

peridotite
n (f) laperidotita

perilous
adj
perillós

perilously
adv perillosament

perimeter
n (m) elperímetre

perineum
n (m) elperineu

period
n
1. (m) elperíode / (f) laratxa
2. (f) l'època
3. [MED] (f) laregla
4. (US) [LING] (m) elpunt

periodic table
n (f) lataula periòdica

periodontal
adj
periodontal

periodontitis
n (f) laperiodontitis

peripheral
adj
perifèric
n peripherals (m pl.) elsperifèrics
expr peripheral device
(m) elperifèric

periphery
n (f) laperifèria

perish
v intr perir

perishable
adj
perible

perm
n (m) elpermanent

permafrost
n (m) elpergelisòl / permagel

permanent
adj
permanent

permanently
adv permanentment / definitivament

Permian
n (m) elpermià
adj
permià

permission
n
1. (m) elpermís / (f) l'autorització

permissive
adj
permissiu

permissively
adv permissivament

permissiveness
n (f) lapermissivitat

permit
n
1. (m) elpermís / beneplàcit / (f) l'autorització / llicència
v tr permetre / consentir / autoritzar / donar carta blanca / fer els ulls grossos

pernicious
adj
perniciós

perpendicular
adj
perpendicular
n the perpendicular (f) laperpendicular

perpendicularity
n (f) laperpendicularitat

perpendicularly
adv perpendicularment

perpetrate
v tr perpetrar

perpetration
n (f) laperpetració

perpetrator
n (m / f)perpetrador

perpetual
adj
perpetu

perpetually
adv perpètuament

perpetuate
v tr perpetuar

perpetuation
n (f) laperpetuació

perpetuity
n (f) laperpetuïtat
expr in perpetuity
a perpetuïtat

perplex
v tr deixar perplex

perplexed
adj
perplex

perplexedly
adv amb perplexitat / perplexament

perplexing
adj
que deixa perplex

perplexity
n (f) laperplexitat

persecution
n (f) lapersecució

perseverance
n (f) laperseverança

persevere
v intr perseverar

Persian
n
1. (m) elpersa
2. (m / f)persa
adj
persa

persimmon
n
1. [FOOD] (m) elcaqui
2. [BOT] (m) elpersimó (ll. Diospyros virginiana) / caqui (ll. Diospyros kaki)

persist
v intr [~ in] persistir a

persistence
n (f) lapersistència

persistent
n persistent
expr persistent offender
(m / f)delinqüent habitual

persistently
adv persistentment

person
n (f) lapersona

personable
adj
afable

personal
adj
personal
expr personal foul
(f) lafalta personal[Termcat]

personalism
n (m) elpersonalisme

personalist
adj
personalista

personality
n
1. (f) lapersonalitat
n.b. 'Personalitat' means 'personality' as in 'he has a great personality'.

2. (m) elpersonatge (cèlebre)
n.b. 'Personatge' means 'personality' as in '(famous) person'.

personally
adv personalment

personal trainer
n (m / f)entrenador personal

personification
n (f) lapersonificació

personify
v tr personificar
She was kindness personified. - Ella era la bondat personificada.

personnel
n
1. (m) elpersonal / (f) laplantilla
2. (m) eldepartament de personal

perspective
n (f) laperspectiva

perspiration
n (f) laperspiració / suor

perspire
v intr transpirar / suar

persuade
v tr persuadir

persuasion
n (f) lapersuasió

persuasive
adj
persuasiu

persuasively
adv persuasivament

pertinence
n (f) lapertinència

pertinent
adj
pertinent

perturb
v tr pertorbar / molestar

Peru
n (m) elPerú

perusal
n (f) lalectura detallada

peruse
v tr llegir detalladament

pervasive
adj

1. dominant / predominant
2. penetrant
n.b. (Smell).

expr all-pervasive
omnipresent

pervert
v tr pervertir / tergiversar
n (m / f)pervertit

perverted
adj
pervertit

peseta
n (f) lapesseta / pela (slang)

pessimism
n (m) elpessimisme

pessimist
n (m / f)pessimista

pessimistic
adj
pessimista

pest
n

1. (f) laplaga / pesta

1. (f) lamolèstia / (m) elborinot / incordi

pester
v tr molestar

pesticide
n (m) elpesticida / plaguicida

pestle
n (f) lamà de morter

pesto
n (m) elpesto

pet
n
1. [ZOOL] (m) l'animal de companyia
2. (m / f)favorit
3. (m / f)estimat

petal
n
1. (m) elpètal
2. (m / f)estimat

peter
v -
> peter out
v.c. intr perdre ímpetu i parar / fallar

petiole
n (m) elpecíol

petition
n (f) lapetició
v
1. tr demanar / sol·licitar
2. intr [~ for] sol·licitar
expr to petition for divorce
demanar el divorci

petrochemical
adj
petroquímic

petrol
n (UK) (f) lagasolina / benzina (colloq.)

petroleum
n (m) elpetroli

petrol station
n (UK) (f) lagasolinera

petty
adj

1. trivial / insignificant
2. patètic
expr petty cash
(f) lacaixa petita

petty thief
n (m / f)lladregot

pew
n (m) elbanc (d'una esglèsia)
excl pull up a pew seu! / seieu!
excl take a pew seu! / seieu!

pewter
n (m) elpeltre

pH
n (m) elpH

phagocytosis
n (f) lafagocitosi

phallic
adj
fàl·lic

phallus
n (m) elfal·lus

Phanerozoic
n (m) elfanerozoic
adj fanerozoic

phantasmagoria
n (f) lafantasmagoria

phantasmagorical
adj
fantasmagòric

phantom
n (m) elfantasma

pharisee
n (m / f)fariseu

pharmacist
n (m / f)farmacèutic

pharmacologic
adj
farmacològic

pharmacological
adj
farmacològic

pharmacologically
adv farmacològicament

pharmacologist
n (m / f)farmacòleg

pharmacology
n (f) lafarmacologia

pharmacopeia
n (f) lafarmacopea

pharmacotherapy
n (f) lafarmacoteràpia

pharmacy
n (f) lafarmàcia

Pharaoh
n (m) elfaraó

pharynx
n (f) lafaringe

phase
n (f) lafase
expr phase difference
[PHYS] (m) eldesfasament
> phase out
v.c. tr eliminar (gradualment)

phatic
adj
fàtic

PhD (Doctor of Philosophy)
n (m) eldoctorat

pheasant
n (m) elfaisà

phenology
n (f) lafenologia

phenomenon
n (m) elfenomen

phenomenal
adj
fenomenal

phenotype
n (m) elfenotip

phenotypic
adj
fenotípic

pheromone
n (f) laferomona

Philadelphia
n (f) laFiladèlfia

philanthropic
adj
filantròpic

philanthropist
n (m / f)filantrop

philanthropy
n (f) lafilantropia

philatelic
adj
filatèlic

philately
n (f) lafilatèlia

philharmonic
adj
filharmònic
expr philharmonic orchestra
(f) l'orquestra filharmònica

phillipic
n (f) lafilípica

Philippines
n (f pl.) lesFilipines

philistine
adj
filisteu
n.b. The feminine of 'filisteu' is 'filistea'.

philologist
n (m / f)filòleg

philology
n (f) lafilologia

philosopher
n (m / f)filòsof

philosophic
adj
filosòfic

philosophical
adj
filosòfic

philosophically
adv filosòficament

philosophy
n (f) lafilosofia

phimosis
n (f) lafimosi

phishing
n (f) lapesca electrònica[Termcat]
n.b. The official term suggested by Termcat is 'pesca electrònica'. However, it would appear this term is not yet widely used in Catalan (1 result returned in a Catalan Google search vs 1,260 for 'el phishing'.

phlegm
n (f) laflegma / reuma
n.b. Be aware that whilst 'la reuma' is 'phlegm', 'el reuma' (masculine) is 'rheumatism'.

phlegmatic
adj
flegmàtic

phobia
n (f) lafòbia

Phoenician
n (m / f)fenici
adj
fenici

phoenix
n (m) elfènix

phone
n (colloq) (m) eltelèfon
v
1. tr trucar / telefonar
2. intr trucar / telefonar

phone booth
n (US) (f) lacabina telefònica

phone box
n (UK) (f) lacabina telefònica

phonetic
adj
fonètic

phonetically
adv fonèticament

phonetics
n (f) lafonètica

phoney
adj
no sincer / fals / irreal
A phoney smile - Un somriure fals
n persona que simila, que dòna una impressió falsa / hipòcrita

phonograph
n (m) elfonògraf

phonological
adj
fonològic

phonology
n (f) lafonologia

phosphate
n (m) elfosfat

phosphorescence
n (f) lafosforescència

phosphorescent
adj
fosforescent

phosphoric
adj
fosfòric
Phosphoric acid - Àcid fosfòric

phosphorous
n (m) elfòsfor

photo
n (colloq) (f) lafoto
expr to take a photo
fer una foto

photoanode
n (m) elfotoànode / ànode fotoelèctric

photoblog
n
1. (m) elfotobloc[Termcat]
2. (m) elfotoblog
n.b. The official TermCat word for 'photoblog' is 'fotobloc'. The term is widely used but a number of Catalan Internet users do not agree with it and use 'fotoblog' instead.

photocathode
n (m) elfotocàtode / càtode fotoelèctric

photochemical
adj
fotoquímic

photocopier
n (f) lafotocopiadora

photocopy
n (f) lafotocòpia
v tr fotocopiar

photodiode
n (m) elfotodíode

photofit
n (UK) (m) elretrat robot

photogram
n (m) elfotograma

photograph
n (f) lafotografia

photographer
n (m / f)fotògraf

photographic
adj
fotogràfic

photography
n (f) lafotografia
n.b. 'Fotografia' is also a count noun in Catalan and means 'photograph'.

photo ID
n (f) latargeta d'identificació oficial amb foto

photojournalism
n (m) elfotoperiodisme

photojournalist
n (m / f)fotoperiodista

photolithographic
adj
fotolitogràfic

photometer
n (m) elfotòmetre

photon
n (m) elfotó

photonic
adj
fotònic

photophobia
n (f) lafotofòbia

photosynthesis
n (m) elfotosíntesi

photovoltaic
adj
fotovoltaic

phrasal verb
n (m) elverb adverbial
n.b. Phrasal verbs don't exist in Catalan, therefore 'verb adverbial' is more a description of what a phrasal verb is rather than an equivalent term in Catalan.

phrase
n
1. (f) lafrase / (m) elsintagma

phreaker
n (m / f)pirata telefònic

phreatic
adj
freàtic

phrenology
n (f) lafrenologia

phylogenetic
adj
filogenètic

phylogenetics
n (f) lafilogenètica

phylogeny
n (f) lafilogènesi

phylum
n (m) elfílum

phys ed
n (f) l'educació física

physical
adj
físic

physical education
n (f) l'educació física

physical exercise
n (m) l'exercici físic

physical geography
n (f) lageografia física

physically
adv físicament

physics
n (f) lafísica

physio
n
1. (UK) (colloq) (m / f)fisioterapeuta
2. (UK) (colloq) (f) lafisioteràpia

physiognomy
n (f) lafesomia / fisonomia

physiopathology
n (f) lafisiopatologia

physiotherapist
n (m / f)fisioterapeuta

physiotherapy
n (f) lafisioteràpia

phytoplankton
n (m) elfitoplàncton

pianist
n (m / f)pianista

piano
n (m) elpiano
expr grand piano
(m) elpiano de cua
expr upright piano
(m) elpiano vertical / piano de paret

pianola
n (f) lapianola

piccolo
n (m) elflautí / octaví / piccolo
expr piccolo player
(m / f)flautí

pick
v
1. tr [choose] triar / escollir / seleccionar / optar a
2. tr [fruit, flowers..] collir
3. tr [guitar, bass..] puntejar
> pick apart
v.c. desgranar
> pick at
v.c. menjar poc i amb poca gana
> pick off
v.c. tr matar o ferir amb trets (un per un)
> pick on
v.c. intr criticar injustament / agafar per víctima
> pick out
v.c. tr triar
> pick over
v.c. escollir curosament, examinant articles un per un
> pick up
v.c.
1. passar a buscar / recollir
To pick the kids up from school - Recollir als nens a l'escola
2. arribar a saber (una informació)
3. revifar / millorar
4. captar
5. adquirir per casualitat
6. detenir (un sospitós)
7. endreçar (una sala)
8. (colloq) lligar i marxar amb (una persona) / conèixer amb intencions amoroses
> pick up on
v.c. adonar-se de

picket
n (m) elpiquet
v
1. tr organitzar piquets a
2. intr organitzar piquets
expr picket line
(m) elpiquet

pickle
v tr confitar (en vinagre)
n (US) cogombret (confitat en vinagre)

pickpocket
n (m / f)carterista

picky
adj
(colloq) exigent

picnic
n
1. (m) elpícnic / (f) lafontada

picture
n (m) eldibuix

picturesque
adj
pintoresc

pidgin
n (m) elpidgin

pie
n (m) elpastís

piece
n (m) eltros
expr piece of cake
(colloq) molt fàcil
> piece together
v.c. arranjar coherentment (elements dispersos)

piecemeal
adv de manera improvisada i poc sistemàtica / de mica en mica / gradualment
adj
improvisat / poc sistemàtic / gradual

pier
n (m) l'embarcador / moll

pierce
v tr foradar / perforar

piercing
n (m) elpírcing
adj
agut

piety
n (f) lapietat

piffle
n (dated) (f pl.) lesbestieses / bajanades

pig
n
1. (m) elporc
2. pigs (UK) (offensive) (f) lapolicia
> pig out
v.c. menjar molt i amb molta gana

pigeon
n (m) elcolom
n.b. 'Colom' doesn't only mean 'pigeon' in Catalan but also 'dove'.

expr pigeon loft
(m) elcolomer / colomar

pigeonhole
n (f) lacasella
v tr encasellar / etiquetar

pigging
adj
(vulg) maleït

piggyback
n a collibè
expr give (somebody) a piggyback
portar (algú) a collibè

pig-headed
adj
tossut

pigment
n (m) elpigment

pigmentation
n (f) lapigmentació

pigsty
n (f) laporquera / porcellera / cort de porcs / porcatera / soll

pilchers
n (Aus) funda impermeable pels bolquers reutilitzables

pile
n
1. (m) elmunt / cúmul / (f) lapila
v tr apilar / amuntegar
> pile up
v.c. intr amuntegar-se / acumular-se

piles
n (f pl.) leshemorroides

pilfer
v tr robar (una petita quantitat d'una cosa o una cosa de poc valor)

pilgrim
n (m / f)pelegrí

pilgrimage
n (m) elpelegrinatge

pill
n
1. (f) lapastilla
n.b. 'Pastilla' is the general word for 'pill'.

2. (f) lapíndola
n.b. 'Píndola' is the word you need to refer to The Pill (as in the form of birth control). The 'morning-after pill' is known as either 'la píndola de l'endemà' or 'la píndola del dia després'.

3. (US) (dated) (m / f)pesat
He's such a pill. - És un pesat.
v intr aborrallonar-se

pilling
n (m) l'aborrallonament

pillion
n (m) elseient posterior (d'una moto) / passatger (d'una moto)
expr ride pillion
anar de paquet

pillock
n (UK) (slang) (m / f)idiota

pillory
v tr posar (algú) a la picota
n (f) lapicota

pillow
n (m) elcoixí
n.b. In Catalan, 'coixí' means both 'cushion' and 'pillow'.

pillowcase
n (f) lacoixinera

pilot
n (m / f)pilot
v tr pilotar

pimp
n (m) elproxeneta

pimple
n (m) elgra

pin
n
1. (f) l'agulla
2. PIN[FIN] (m) elnúmero secret
3. (US) (m) elfermall
4. pins (colloq) (f pl.) lescames
expr pins and needles
(m) elformigueig
expr drawing pin
(f) laxinxeta
> pin up
v.c. tr penjar (un paper, una notícia) amb una xinxeta o agulla de cap

pinch
v
1. tr (UK) (slang) furtar / afanar / rampinyar
2. tr pessigar
n
1. (m) elpolsim
A pinch of pepper - Un polsim de pebre
2. (m) elpessic

pine
n (m) elpi
expr pine forest
(f) lapineda
expr pine tree
(m) elpi
> pine for
v.c. intr delir-se per

pineapple
n (f) lapinya

pine nut
n (m) elpinyó

ping
v tr fer ping[Termcat]

ping pong
n (m) elping pong

pinion
v tr subjectar

pink
adj
rosa

pink eye
n (f) laconjuntivitis

pinky
n (colloq) (m) eldit menut / dit xic / dit petit

PIN number
n (m) elnúmero secret

pinnacle
n
1. (m) elpunt (o moment) àlgid
2. (m) elcim

pinny
n (UK) (colloq) (m) eldavantal

pinocytosis
n (f) lapinocitosi

pinpoint
v tr assenyalar / establir (amb exactitud)

pint
n
1. (f) lapinta
2. (UK) (colloq) una pinta (de cervesa / sidra)

pinworm
n (m) l'oxiür

pinyin
n (m) elpinyin

pioneer
n
1. (m / f)pioner
2. (m / f)colonitzador
n.b. 'Colonitzador' means 'pioneer' in the historical sense (i.e. 'pioneers of the Wild West', 'English and French pioneers in North America / Portuguese pioneers in Brazil').

pioneering
adj
pioner / capdavanter

pious
adj
pietós / piadós

pipe
n
1. (m) eltub
n.b. 'Tub' means 'pipe' in the sense 'gas pipe'.

2. (f) lapipa
n.b. 'Pipa' means 'pipe' in the sense 'to smoke a pipe'.

3. (f) labarra vertical
n.b. 'Barra vertical' means 'pipe' as in the symbol '|'.

4. [SPORT] (m) elmigtub[Termcat]
> pipe down
v.c. fer menys soroll / callar
> pipe up
v.c. intr (colloq) dir sobtadament

piped gas
n (m) elgas canalitzat

pipeline
n
1. (f) lacanonada
2. (m) l'oleoducte
n.b. (Oil) pipeline.

3. (m) elgasoducte
n.b. (Gas) pipeline.

expr in the pipeline
planejat / en preparació

pipette
n (f) lapipeta

piping
n (m) elconducte

piracy
n (f) lapirateria

pirate
n (m) elpirata

Pisces
n (m pl.) elsPeixos

pish
n (f pl.) lesbajanades
excl bah!

piss
n (vulg) (m) elpipí
v intr (vulg) fer pipí
expr piss yourself laughing
(vulg) pixar-se de riure
expr piece of piss
(UK) (vulg) cosa fàcil
To be a piece of piss - Ésser bufar i fer ampolles
expr take (o have) a piss
(vulg) fer pipí
expr take the piss out of (someone)
(vulg) burlar-se d'(algú)
Are you taking the piss? - Et burles de mi?
excl piss off (vulg) fot el camp! / vés t'en a fer punyetes!
> piss about
v.c. (UK) (vulg) merdejar / tocar els collons
> piss around
v.c. (UK) (vulg) merdejar / tocar els collons
> piss down
v.c. (UK) (vulg) ploure a bots i barrals
> piss (someone) off
v.c. (vulg) fer enfadar algú
> piss off
v.c. (UK) (vulg) fotre el camp

pissed
adj

1. (UK) (vulg) borratxo
2. (US) (vulg) enfadat
expr pissed off
(vulg) enfadat

pistachio
n (m) elfestuc / pistatxo

pistol
n (f) lapistola

piston
n (m) elpistó

pit
n
1. (f) lamina
2. (US) [FOOD] (m) elpinyol
3. pits[SPORT] (m) elbox
expr pit lane
(f) lalínia de boxs

pitch
n
1. [SPORT] (m) elcamp
2. [SPORT] (m) elllançament
n.b. 'Llançament' means 'pitch' in the sense 'a throw of a baseball'.

3. [MUSIC] (m) elto
4. (m) elritme / punt / nivell
To work at a feverish pitch - Treballar febrilment
5. (UK) (f) laparada / paradeta (colloq.)
n.b. 'Parada' and 'paradeta' mean 'pitch' in the sense 'He has a permanent pitch in the market'.

6. (m) elpiol
n.b. 'Piol' means 'pitch' in the sense 'sales pitch'.

7. (f) lacapcinada
n.b. 'Capcinada' means 'pitch' in the sense 'tossing about of a boat in high seas'.

v
1. tr [SPORT] llançar
2. tr [tent] parar / plantar
3. [direct] dirigir
4. [sell, promote..] empentar / espitjar
5. [move up and down] capcinejar
> pitch in
v.c. intr donar un cop de mà / cooperar

pitched battle
n (f) labatalla campal

pitcher
n
1. (m) elgerro
2. [SPORT] (m / f)llançador

pitchfork
n (f) laforca

pitfall
n
1. (f) latrampa / (m) l'escull

pith
n
1. (m) elmesocarpi
2. (m) el(important part) quid

pitiful
adj
llastimós

piton
n (m) elpitó
n.b. A 'piton' is the metal spike you secure your rope to the mountain with in mountaineering.

pituitary gland
n (f) l'hipòfisi

pity
n
1. (f) lallàstima
n.b. 'Llàstima' means 'pity' in the sense 'shame' (e.g. What a pity you couldn't come).

2. (f) lacompassió / pietat

pivot
v intr [SPORT] pivotar

pivotal
adj
de màxima importància

pixel
n (m) elpíxel[Termcat]

placard
n (f) lapancarta

placate
v tr calmar / apaivagar

place
n
1. (m) ellloc / indret / (f) lalocalitat
v
1. tr col·locar
2. tr dipositar
expr place of birth
(m) ellloc de naixement
expr take place
tenir lloc

placebo
n (m) elplacebo
expr placebo effect
efecte placebo

place mat
n (m) l'estalvis

placement
n
1. (f) lacol·locació
2. (f) lainserció

place name
n (m) eltopònim

placenta
n (f) laplacenta
expr placenta previa
(f) laplacenta prèvia

placid
adj
dòcil / mans / mansuet / manyac

placky
adj
(slang) de plàstic
Placky bag - Bossa de plàstic

plagiarise
v tr (UK) plagiar

plagiarism
n (m) elplagi

plagiarize
v tr plagiar

plague
n (f) laplaga / pesta
v tr infestar / afligir / assolar
expr plague-stricken
empestat
expr plague victim
(m / f)empestat

plaice
n (f) lapalaia

plain
adj

1. clar
n.b. 'Clar' means 'plain' with the meaning 'clear' or 'obvious' (e.g. 'it's plain that he has absolutely no idea what he's talking about').

2. natural
n.b. 'Natural' means 'plain' in the sense 'without flavour' (e.g plain yoghurt > iogurt natural).

n (f) laplana / planura / planúria

plainclothes
adj
de paisà
expr plainclothes policeman
(m / f)policia de paisà

plaintiff
n demandant

plaintive
adj
planyívol

plait
n (f) latrena
v tr trenar

plan
n
1. (m) elpla
2. (m) elplànol
n.b. Plànol means 'plan' in the sense 'a plan of the new house'.

v tr planejar / planificar
> plan out
v.c. planificar
> plan on
v.c. intr pensar (proposar-se)

plane
n (colloq) [TRANSP] (f) l'avió

planet
n (m) elplaneta

planetary
adj
planetari

planisphere
n (m) elplanisferi

plank
n
1. (m) eltauló / post
2. [POLIT] (m) elprincipi essencial
3. (slang) (m / f)idiota
expr to be as thick as two short planks
(colloq) ser idiota

plankton
n (m) elplàncton

planner
n (m / f)planificador

planning
n
1. (f) laplanificació
2. (before noun) planificador
expr planning process
(m) elprocés planificador
expr family planning
(f) laplanificació familiar

plant
n
1. [BOT] (f) laplanta
2. (f) laplanta / fàbrica
3. (before noun) [BOT] vegetal
v tr plantar / sembrar

plantigrade
n (m) elplantígrad
adj
plantígrad

plaque
n (f) laplaca

plasma
n
1. [BIOL] (m) elplasma
2. [PHYS] (m) elplasma
3. (m) eltelevisor de plasma

plaster
n
1. (m) l'esparadrap / (f) latireta
2. [MATERIAL] (m) elguix
n.b. 'Guix' means 'plaster' as in the material you make things out of.

3. [MED] (m) elguix
n.b. 'Guix' also means 'plaster' as in the stuff doctors put on your legs or arms when you break them.

v tr enguixar

plastered
adj
(colloq) borratxo

plasterer
n (m / f)guixaire

plastic
n (m) elplàstic
adj
plàstic

plastic bag
n (f) labossa de plàstic

plasticine
n (f) laplastilina

plastic surgery
n (f) lacirurgia plàstica

plastid
n (m) elplastidi

plate
n
1. (m) elplat
2. (f) laplaca / planxa / xapa
3. [TRANSP] (f) lamatrícula
4. (f) lalàmina
expr to have a lot on your plate
(colloq) estar enfeinat
expr plate binding
[SPORT] (f) lafixació dura[Termcat]
expr plate tectonics
(f) latectònica de plaques
expr to step up to the plate
(US) assumir la responsabilitat

plated
adj
xapat

platelet
n (f) laplaqueta

platform
n
1. [TRANSP] (f) l'andana
2. [IT] (f) laplataforma[Termcat]

platinum
n (m) elplatí
expr platinum disc
(m) eldisc de platí

platitude
n (m) ellloc comú / tòpic

platypus
n (m) l'ornitorinc

plausible
adj
plausible / versemblant / creïble

play
v
1. intr jugar
2. tr [SPORT] jugar a
To play football. - Jugar a futbol.
3. tr [MUSIC] tocar
To play the guitar. - Tocar la guitarra.
4. tr [MUSIC] executar / interpretar
To play a piece of music. - Executar (o interpretar) una peça musical.
n (f) l'obra
> play against
v.c. intr jugar contra
> play along
v.c.
1. intr [MUSIC] acompanyar
2. intr cooperar
3. intr dissimular la cooperació
> play around
v.c. intr (colloq) tenir relacions sexuals amb més d'una persona
> play around with
v.c. intr jugar amb
> play at
v.c.
1. participar (en una activitat) sense entusiasme ni serietat
2. jugar a ser
> play back
v.c. tr reproduir (una gravació)
> play down
v.c. desdramatitzar / treure importància a
> play for
v.c. intr jugar per a
> play (somebody or something) off against (somebody or something)
v.c. intr fer oposar (dues persones o dues coses)
> play on
v.c.
1. intr continuar jugant, continuar tocant (música)
2. intr aprofitar-se de (les emocions d'algú)
> play out
v.c. tr jugar fins al final
> be played out
v.c. intr estar esgotat
> play up
v.c. tr promocionar / donar importància a
> play up to
v.c. intr afalagar
> play upon
v.c. intr aprofitar-se de (les emocions d'algú)
> play with
v.c. intr jugar amb (divertir-se amb)

player
n (m / f)jugador

player-manager
n (m / f)jugador-entrenador

playful
adj
juganer / enjogassat

playground
n
1. (m) elparc infantil
2. (m) elpati (escolar)

playing card
n (m) elnaip

playing field
n (m) elcamp de joc / terreny de joc

play-off
n (m) elpartit de desempat

playwright
n (m / f)dramaturg

PLC (Public Limited Company)
acr (UK) (f) lasocietat anònima

plead
v
1. intr pregar / suplicar
2. intr declarar-se
3. tr al·legar / donar com a raó / donar com a excusa
expr plead guilty
declarar-se culpable
expr plead innocent
declarar-se innocent

pleasant
adj
amè / agradable

pleasantly
adv agradablement

please
expr
si us plau / si et plau
v tr complaure (algú)

pleased
adj
content

pleasurable
adj
agradable

pleasure
n (m) elplaer

pleat
n (m) elplec

plectrum
n
1. (m) elplectre / (f) laploma / pua

pledge
v tr prometre / jurar
n (f) lapromesa

Pleistocene
n (m) elplistocè
adj
plistocè

plenary
adj
plenari

plentiful
adj
abundant / abundós

plenty
pron prou / bastant
n (f) l'abundància

plexus
n (m) elplexe
expr solar plexus
(m) elplexe solar

pliers
n (f pl.) lespinces

plight
n (f) latràgica (or dolenta or difícil) situació

plimsoll
n (UK) (f) lasabatilla de lona amb sola de cautxú

plinth
n (m) elplint

PLO (Palestine Liberation Organization)
n (f) l'OAP (Organització per a l'Alliberament de Palestina)

plonk
n (slang) (m) elvi barat i de mala qualitat

plot
n
1. (f) latrama
n.b. 'Trama' means 'plot' as in 'the plot of a film or book'.

2. (m) elcomplot
n.b. 'Complot' means 'plot' in the sense of 'a plot to kill someone'.

3. (f) laparcel·la
A plot of land - Una parcel·la de terreny
v
1. tr traçar
2. tr tramar / maquinar / ordir
3. intr conspirar / intrigar
expr to have lost the plot
(UK) (colloq) no tocar (ni) quarts ni hores
> plot against
v.c. intr conspirar contra
> plot out
v.c. tr idear l'argument (d'un llibre, d'una obra, etc.)

plough
v tr llaurar
n
1. [AGRICULT] (f) l'arada
2. the Plough (UK) [ASTRON] (m) elcarro (óssa major)

plow
v tr llaurar
n (f) l'arada
> plow into
v.c. intr (colloq) picar en contra

ploy
n (m) eltruc

pluck
v
1. tr [remove feathers] plomar
2. tr [remove hair] depilar
3. tr [MUSIC] puntejar
n (colloq) (m) elcoratge
> pluck at
v.c. estirar repetidament amb petits moviments dels dits

plucky
adj
(colloq) coratjós / valent

plug
n
1. (m) l'endoll
n.b. 'Endoll' can refer both to the plug and to the plug socket (example: Apagar el servidor (treure-li l'endoll del darrera de la màquina) - Switch off the server (pull the plug out of the back of the machine); No connecteu a un mateix endoll més d'un aparell - Don't plug more than one machine into the one socket.

2. (m) eltap
n.b. 'Tap' means 'plug' in the sense 'stopper'.

v
1. tr tapar / omplir
2. tr promoure
> plug away at
v.c. intr perseverar en
> plug in
v.c. connectar
> plug up
v.c. embussar

plum
n
1. [FOOD] (f) lapruna
n.b. 'Pruna' can mean both 'plum' and 'prune'.

2. plums (slang) [ANAT] (m pl.) elscollons
expr plum tree
(f) laprunera

plumage
n (m) elplomatge

plumber
n (m / f)fontaner / lampista

plummet
v intr caure en picat / desplomar-se / ensorrar-se

plump
adj
grassonet
> plump for
v.c. intr suportar

plunder
v tr espoliar
n
1. (m) l'espoli / (f) l'espoliació

plunge
v
1. tr submergir / enfonsar / sumir
2. intr cabussar-se / capbussar-se
3. intr caure en picat/ desplomar-se / ensorrar-se
expr to take the plunge
arriscar-se / llançar-se / prendre un pas decisiu
n
1. (f) lacapbussada / cabussada / caiguda / (m) elcapbussó / cabussó
> plunge into
v.c. intr llançar-se a

pluperfect
n [LING] (m) elplusquamperfet

plural
adj
plural
n (m) elplural

pluralise
v tr (UK) pluralitzar

pluralism
n (m) elpluralisme

pluralist
adj
pluralista
n (m / f)pluralista

plurality
n (f) lapluralitat

pluralization
n (f) lapluralització

pluralize
v tr pluralitzar

plus
conj més
n (m) l'avantatge / benefici
adj
positiu

plush
adj
luxós
n (m) elpeluix

plutocracy
n (f) laplutocràcia

plutocrat
n (m / f)plutòcrata

plutocratic
adj
plutocràtic

plutonium
n (m) elplutoni

pluvial
adj
pluvial

pluviometer
n (m) elpluviòmetre

pluviometric
adj
pluviomètric

PNA (Palestinian National Authority)
n (f) l'ANP (Autoritat Nacional Palestina)

pneumatic
adj
pneumàtic

pneumatics
n (f) lapneumàtica

pneumatology
n (f) lapneumatologia

pneumatophore
n (m) elpneumatòfor

pneumococcal meningitis
n (f) lameningitis pneumocòccica

pneumococcus
n (m) elpneumococ

pneumoconiosis
n (f) lapneumoconiosi

pneumonectomy
n (f) lapneumectomia

pneumonia
n (m) elpneumònia / pulmonia

poach
v
1. tr caçar il·legalment / caçar sense permís
2. intr caçar il·legalment / caçar sense permís
3. tr escaldar
Poached eggs. - Ous escumats (o escalfats o escaldats).

poacher
n (m / f)caçador furtiu

PO box
n (m) l'apartat de correus

pocket
n (f) labutxaca
adj
de butxaca
expr pocket-size
de butxaca
expr pocket-sized
de butxaca

pocket money
n (UK) (f) lasetmanada / paga setmanal

pod
n
1. (f) labeina
Vanilla pod - Beina de vainilla
2. (m) elmòdul

podcast
n (m) elpodcast[Termcat]

podcasting
n (m) elpodcàsting[Termcat]

podiatrist
n (US) (m / f)podòleg

podiatry
n (US) (f) lapodologia

podium
n (m) elpodi

poem
n (m) elpoema

poet
n (m / f)poeta

poetry
n (f) lapoesia

poignant
adj
commovedor

poinsettia
n (f) laponsètia / flor de Nadal

point
n
1. (m) elpunt
n.b. Bear in mind when using the word 'point' in a mathematical sense (i.e. when dealing with decimals such as 7.5) that Catalans use commas rather than points (i.e. 7.5 is 7,5 in Catalan and therefore set coma cinc not set punt cinc).

2. (f) lapunta
n.b. 'Punta' means 'point' in the sense 'tip'.

3. points (UK) [TRANSP] (f) l'agulla
v intr assenyalar
expr point blank
a boca de canó
expr point of sale
(m) elpunt de venda
expr point of view
(m) elpunt de vista
expr to get straight to the point
anar al gra
> point at
v.c. intr assenyalar (amb el dit)
> point out
v.c. intr assenyalar / indicar
> point to
v.c. intr assenyalar (amb el dit)
> point up
v.c. tr emfatitzar

pointed
adj
punxegut

pointer
n
1. (f) labusca / (m) elpunter
2. (colloq) (m) elconsell

point guard
n (m / f)(jugador) base[Termcat]

pointsman
n (UK) guardaagulles

pointy
adj
punxegut

poised
adj

1. serè i ple de confiança
2. preparat
Poised to... - A punt de...

poison
v
1. tr enverinar / emmetzinar
2. tr intoxicar
n
1. (m) elverí / (f) lametzina
expr rat poison
(f) laraticida / mata-rates
expr what's your poison?
què prens?

poisoning
n
1. (m) l'enverinament / emmetzinament
2. (f) laintoxicació

poisonous
adj
verinós

poke
v tr furgar / burxar
n (f) l'empenta

poker
n
1. (m) elpòquer
2. (m) l'atiador
expr poker face
(f) lacara de pòquer

pokey
n (US) (slang) (f) lagarjola

Poland
n (f) laPolònia

polar
adj
polar
expr polar ice cap
(m) elcasquet polar

polar bear
n (m) elós polar

polarisation
n (UK) (f) lapolarització

polarise
v tr (UK) polaritzar

polarised
adj
polaritzat

polarity
n (f) lapolaritat

polarization
n (f) lapolarització

polarize
v tr polaritzar

polarized
adj
polaritzat

pole
n
1. (m) elpal
2. [SPORT] (f) la[pole vault] perxa
3. [SPORT] (f) la[Formula 1] pole
4. Pole (m / f)polonès
n.b. 'Polonès' means 'Pole' as in 'someone from Poland'.

polemic
n (f) lapolèmica
adj
polèmic

polemical
adj
polèmic

polenta
n (UK) (f) lapolenta

pole position
n (f) laposició preferent[Termcat]
n.b. 'Posició preferent' is the official Catalan term provided by Termcat but the English 'pole position' is also widely used.

pole vault
n (m) elsalt de perxa

pole vaulter
n (m / f)perxista / saltador de perxa

police
n
1. (f) lapolicia
2. (before noun) policial

policeman
n (m) elpolicia / agent de policia

police officer
n (m / f)policia / agent de policia

police station
n (f) lacomissaria

policewoman
n (f) lapolicia / agent de policia

policy
n
1. (f) lapolítica
To put politics before policy - Posar la política de partit per davant de la política d'estat
The company's personnel policy - La política de personal de l'empresa
2. (f) lapòlissa
n.b. 'Pòlissa' means 'policy' in the insurance sense (i.e. 'I have a policy with Standard Life / State Farm' etc.)

expr foreign policy
(f) lapolítica exterior

polio
n (f) lapòlio

poliomyelitis
n (f) lapoliomielitis

polish
v
1. tr polir / abrillantar
2. tr enllustrar
n Polish (m) elpolonès
adj
Polishpolonès
expr nail polish
(m) elpintaungles
> polish off
v.c. engolir-se / menjar-se / escurar
> polish up
v.c. tr posar al dia / repassar

polite
adj
cortès

politely
adv amb cortesia / educadament

politeness
n (f) lacortesia

political
adj
polític
expr political analyst
(m / f)analista polític
expr political correctness
(f) lacorrecció política
expr political science
(f) lapolitologia
expr political scientist
(m / f)politòleg

politically
adv políticament
expr politically correct
políticament correcte

politician
n (m / f)polític

politics
n (f) lapolítica
To put politics before policy - Posar la política de partit per davant de la política d'estat

polity
n entitat (o organització, estructura, sistema..) polític(a) / govern / estat

poll
n
1. (f) l'enquesta / (m) elsondeig

pollen
n (m) elpol·len
n.b. The plural of 'pol·len' is 'pòl·lens'.

pollie
n (Aus) (colloq) (m / f)polític

pollinate
v tr pol·linitzar

pollination
n (f) lapol·linització

pollock
n (m) l'abadejo

pollster
n (m / f)enquestador

pollutant
n (m) elcontaminant

pollute
v tr contaminar

pollution
n (f) lacontaminació

polonium
n (m) elpoloni

polyamine
n (f) lapoliamina

polyandrous
adj
poliandre

polyandry
n (f) lapoliàndria
n.b. 'Polyandry' is like 'polygamy' but where a woman can take more than one husband.

polycystic
adj
poliquístic
expr polycystic ovary syndrome
(f) lasíndrome de l'ovari poliquístic

polygamist
n (m / f)polígam

polygamous
adj
polígam / poligàmic

polygamy
n (f) lapoligàmia

polyglot
n (m / f)poliglot
adj
poliglot

polygon
n (m) elpolígon

polyhedral
adj
polièdric

polyhedron
n (m) elpoliedre / políedre

polymath
n (m) l'home renaixentista / home (o dona) que excel·leix en múltiples camps del coneixement

polymer
n (m) elpolímer

polymerisation
n (UK) (f) lapolimerització

polymerise
v tr (UK) polimeritzar

polymerization
n (f) lapolimerització

polymerize
v tr polimeritzar

Polynesia
n (f) laPolinèsia
expr French Polynesia
(f) laPolinèsia Francesa

polynomial
n (m) elpolinomi

polyp
n (m) elpòlip

polyphosphate
n (m) elpolifosfat

polypropylene
n (m) elpolipropilè

polysaccharide
n (m) elpolisacàrid

polystyrene
n (m) elpoliestirè

polytechnic
adj
politècnic

polytheism
n (m) elpoliteisme

polytheist
n (m / f)politeista

polytheistic
adj
politeista

polytunnel
n (m) l'hivernacle-túnel (fabricat amb polietilè)

polyunsaturated
adj
poliinsaturat

polyurethane
n (m) elpoliuretà

pom
n (Aus) (colloq) (m / f)anglès

pomade
n (dated) (f) lapomada (per als cabells)

pomegranate
n (f) lamagrana

Pomeranian
n
1. (m / f)pomerani
2. [ZOOL] (m) elPomerània
adj
pomerani

pommel horse
n (m) elcavall amb arcs

pomp
n (f) lapompa

pond
n
1. (m) l'estany
2. The Pond (slang) (m) l'Oceà Atlàntic

ponder
v tr rumiar

pons
n (f) laprotuberància anular

pontiff
n (m) elPontífex

pony
n
1. (m) elponi
2. (UK) (slang) 25 lliures esterlines
> pony up
v.c. (US) (colloq) pagar diners que hom deu (sobretot a contracor) / afluixar la mosca / gratar-se la butxaca

poo
n (f) lacaca
v intr fer caca
excl merda!

poodle
n (m) elcaniche

pooh pooh
v tr descartar

pool
n
1. [SPORT] (f) lapiscina
2. (m) l'estany
3. [SPORT] (m) elbillar americà
4. (m) elbassal
v tr mancomunar / ajuntar / aplegar / reunir (idees, diners...) / fer un fons comú
expr car pool
compartir cotxe
expr heated pool
(f) lapiscina climatitzada
expr indoor pool
(f) lapiscina coberta
expr outdoor pool
(f) lapiscina a l'aire lliure
expr swimming pool

poop
n
1. (colloq) (f) lacaca
2. (f) la[ship] popa / toldilla
v intr (colloq) fer caca
> poop (someone) out
v.c. esgotar (algú)

poor
adj
pobre

poorly
adv
1. mal
Poorly designed - Mal dissenyat
Poorly managed - Mal gestionat
2. malament
adj
malalt

pop
n
1. (UK) [FOOD] (f) labeguda carbònica
2. (US) (m) elpapa
3. [MUSIC] (m) elpop
expr have (o take) a pop at

1. (UK) (colloq) criticar
2. (UK) (colloq) atacar (físicament)
> pop up
v.c. intr ser esmentat (de sobte), presentar-se (de sobte)

popcorn
n (f pl.) lescrispetes

Pope
n (m) elPapa
Pope Benedict XVI - Papa Benet XVI
Pope John Paul II - Papa Joan Pau II

Popemobile
n (m) elpapamòbil

popinjay
n (lit) (m) ellloro

poplar
n (m) elpollancre / poll

popper
n (UK) (m) elbotó de pressió

poppet
n tresor / preciós

poppy
n (m) elcascall
expr poppy seeds
(f pl.) lesllavors de cascall

poppycock
n (dated) (f pl.) lesbestieses / bajanades

popsicle
n (US) (m) elgelat de pal

popular
adj

popularity
n (f) lapopularitat

populate
v tr poblar

population
n (f) lapoblació
expr population density
(f) ladensitat de població
expr population growth
(m) elcreixement de població
expr population pyramid
(m) elpiràmide de població
expr rural population
(f) lapoblació rural
expr urban population
(f) lapoblació urbana

populous
adj
populós / molt poblat

pop-up
n (f) lafinestra emergent[Termcat]
adj
emergent[Termcat]

pop-up menu
n (m) elmenú emergent[Termcat]

pop-up window
n (f) lafinestra emergent[Termcat]

porcelain
n (f) laporcellana

porcine
adj
porcí

porcini mushroom
n (m) elcep

pore
n (m) elporus
> pore over (something)
v.c. llegir / mirar (alguna cosa) amb detall

pork
n (f) lacarn de porc
expr pork rinds
(US) (f pl.) lescotnes (de porc)
expr pork scratchings
(UK) (f pl.) lescotnes (de porc)

porkies
n (UK) (slang) (f pl.) lesmentires

porn
n (colloq) (f) lapornografia

pornographic
adj
pornogràfic

pornography
n (f) lapornografia

porpoise
n (f) lamarsopa

port
n
1. (m) elport
2. (before noun) portuari
3. (m) el(vi de) porto

portability
n (f) laportabilitat

portable
adj
portàtil / transportable

portal
n (m) elportal[Termcat]

portcullis
n (m) elrastell

porter
n
1. (UK) (m / f)porter
2. (UK) (m / f)[in a hospital] zelador

portfolio
n (f) lacartera

portico
n (m) elpòrtic

portion
n (f) laporció / ració

portrait
n (m) elretrat

portrayal
n (m) elretrat

Portugal
n (m) elPortugal

Portuguese
n [LANG] (m) elportuguès
adj
portuguès

pose
n (f) laposa / postura
v
1. intr posar
n.b. 'Posar' means 'to pose' in the sense 'to pose for a painter'.

2. intr [try to impress] fer el tifa
> pose for
v.c. intr posar per a

position
n
1. (f) laposició
2. (f) l'orientació
3. [WORK] (m) ellloc de treball

positive
adj
positiu

positively
adv positivament

possess
v tr posseir

possession
n

1. (f) lapossessió

1. (m) elcabal / (f pl.) lespertinences

possessive
adj
possessiu

possibility
n (f) lapossibilitat

possible
adj

1. possible
2. eventual

possibly
adv possiblement / potser

possum
n (m) l'opòssum

post
n
1. (UK) (m) elcorreu
2. (m) elpal
3. (f) laplaça
v tr enviar per correu
expr deaf as a post
sord com una tàpia

postage
n
1. (f) latarifa postal / (m) elfranqueig

postal
adj
postal
expr go postal
(US) enrabiar-se / perdre els estreps / emprenyar-se

postcard
n
1. (m) elpostal / (f) latargeta postal

postcode
n (UK) (m) elcodi postal

poster
n (m) elcartell

poste restante
n (f) lallista de correus

posterior
n (UK) (hum) (m) elcul

postgrad
adj
de postgrau
n (m / f)estudiant matriculat en un curs de postgrau

postgraduate
adj
de postgrau

posthumous
adj
pòstum

post-impressionism
n (m) elpostimpressionisme

post-impressionist
adj
postimpressionista
n (m / f)postimpressionista

post-industrial
adj
postindustrial

postman
n (UK) (m) elcarter

postmaster
n [IT] (m / f)administrador de correu[Termcat]

postnatal
adj
(UK) postpart
expr postnatal depression
(f) ladepressió postpart

post office
n
1. (f) l'oficina de correus
2. (m) el(servei de) correus
expr post office box
(m) l'apartat de correus

postpartum
adj
(US) postpart
expr postpartum depression
(f) ladepressió postpart

postpone
v tr ajornar / endarrerir

postponement
n (m) l'ajornament

post-traumatic
adj
posttraumàtic

post-traumatic stress disorder
n (f) lasíndrome d'estrès posttraumàtic

postulate
v tr postular
n (m) elpostulat

postural
adj
postural

posture
n (f) lapositura
v intr fer el tifa

pot
n
1. (f) l'olla
2. (m) elpotg
3. (m) eltest
4. (slang) (m) l'haixix
expr coffee pot
(f) lacafetera
expr tea pot
(f) latetera

potable
adj
potable

potash
n (f) lapotassa

potassium
n (m) elpotassi

potato
n (f) lapatata

potential
n (m) elpotencial
adj
potencial / possible

potential energy
n (f) l'energia potencial

potentially
adv potencialment

pothole
n (m) elsot

potholer
n (m / f)espeleòleg

potion
n (f) lapoció

POTS (Plain Old Telephone Service)
acr (m) elservei de telefonia normal i corrent (i no la XDSI / DSL per exemple)

potter
n terrissaire / terrisser

pottery
n (f) laterrissa

potty
n
1. (m) l'orinal
2. (US) (m) elvàter
adj
(UK) (colloq) boig / tocat de l'ala / tocat del bolet
expr to be potty about
(UK) (colloq) estar boig per
expr to go potty
(US) (llengua infantil) fer pipí / fer caca

potty mouth
n (m / f)persona que utilitza paraules grolleres

potty-mouthed
adj
(US) que utilitza paraules grolleres

potty-train
v tr ensenyar (a un nen petit) a utilitzar l'orinal

pouffe
n (m) elpuf

poultice
n (m) elcataplasma

poultry
n (m) l'aviram

pound
n
1. [FIN] (f) lalliura
2. (f) lalliura
n.b. 'Lliura' means 'pound' in the sense 'imperial unit for measuring weight' (n.b. Catalans work in kilograms not pounds).

3. (f) lagossera / canera
n.b. 'Gossera' and 'canera' mean 'pound' in the sense 'place for lost or abandoned dogs'.

v tr batre
expr pound sign

1. (m) elsímbol de la lliura esterlina
2. (US) (m) elcoixinet

pour
v
1. tr [a drink] servir
2. tr abocar / rajar / córrer
3. intr (colloq) [WEATHER] ploure a bots i barrals / diluviar
> pour down
v.c. intr (colloq) ploure a bots i barrals / diluviar

pov
adj

1. (Aus) (slang) pobre
2. (Aus) (slang) de baixa qualitat
n (m / f)pobre

poverty
n (f) lapobresa

povvo
adj

1. (Aus) (slang) pobre
2. (Aus) (slang) de baixa qualitat
n (m / f)pobre

powder
n (f) lapols
v tr fer pols / empolvorar / empolsar

powdered
adj
en pols
expr powdered milk
(f) lallet en pols

power
n
1. (m) elpoder
n.b. 'Poder' means 'power' in the sense 'strength'.

2. (f) lapotència
n.b. 'Potència' means 'power' in the sense 'China is a world power' and also in the sense of '30 watts of power'.

expr power coefficient
(m) elcoeficient de potència
expr power cut

expr power forward
[SPORT] (m / f)aler pivot
expr power line
(f) lalínia elèctrica
expr power meter
(m) elmesurador de potència
expr power plant
(f) lacentral elèctrica
expr power station
(f) lacentral elèctrica
expr power steering
(f) ladirecció assistida

powerful
adj
poderós / potent / puixant

powerfully
adv poderosament

powerless
adj
impotent

practicable
adj
factible

practical
adj
pràctic

practical joke
n (f) l'enganyifa

practically
adv pràcticament

practice
v
1. tr (US) practicar
2. intr (US) practicar
n (f) lapràctica
expr in practice
a la pràctica

practise
v
1. tr (UK) practicar
2. intr (UK) practicar

practitioner
n (m / f)professional / practicant
expr general practitioner (GP)
(UK) (m / f)metge de capçalera

pragmatic
adj
pragmàtic

pragmatically
adv pragmàticament

pragmatism
n (m) elpragmatisme

Prague
n (f) laPraga

prairie
n (f) lapraderia

prairie dog
n (m) elgosset de les praderies

praise
v tr elogiar / enaltir / aclamar / lloar / alabar
n
1. (m) l'elogi / encomi / enaltiment / (f) lalloança

praiseworthy
adj
encomiable

pram
n (UK) (m) elcotxet de bebè

prank
n (f) latrapelleria / entremaliadura

prankster
n trapella

praseodymium
n (m) elpraseodimi

prase
n (m) elprasi

prat
n (colloq) (m / f)idiota

prawn
n (f) lagamba

pray
v intr pregar / resar / orar
> pray to
v.c. intr pregar a

prayer
n (f) l'oració / pregària

preach
v
1. tr predicar
2. intr predicar

preacher
n (m / f)predicador / sacerdot

preamble
n (m) elpreàmbul
expr without preamble
sense circumloquis

Precambrian
n (m) elprecambrià
adj
precambrià

precarious
adj
precari

precariously
adv precàriament

precariousness
n (f) laprecarietat

precede
v tr precedir

precedence
n (f) laprimacia / preeminència

precedent
n (m) elprecedent

preceding
adj
precedent

precious
adj
preciós

precipice
n (m) elprecipici

precise
adj
precís / exacte

precisely
adv precisament / exactament
excl exacte!

preclude
v tr impossibilitar / excloure / impedir

precocious
adj
precoç

precursor
n (m) elprecursor

precursory
adj
precursor

predate
v tr antecedir / precedir (en el temps)

predator
n (m) eldepredador / predador

predatory
adj
depredador

predecessor
n (m / f)predecessor

predestination
n [RELIG] (f) lapredestinació

predicament
n (m) eldestret / mal pas

predicate
n [LING] (m) elpredicat

predict
v tr predir / vaticinar / pronosticar / augurar

prediction
n (f) lapredicció

predictive
adj
predictiu

predominance
n (m) elpredomini

predominant
adj
predominant

predominantly
adv majoritàriament

predominate
v intr predominar

predominately
adv majoritàriament

preeclampsia
n (f) lapreeclàmpsia

pre-electoral
adj
preelectoral

preemie
n (colloq) (m) elprematur

preeminence
n (f) lapreeminència

pre-eminent
adj
preeminent

prefab
n (colloq) (m) elbarracó

prefer
v tr estimar-se més / preferir

preferable
adj
preferible

preferably
adv preferentment

preference
n (f) lapreferència

prefix
n (m) elprefix
v tr prefixar

preggers
adj
(slang) embarassada

pregnancy
n (m) l'embaràs

pregnant
adj
embarassada / encinta / prenyada
expr be (x) months pregnant
estar (embarassada) de (x) mesos

prehistoric
adj
prehistòric

pre-industrial
adj
preindustrial

prejudge
v tr prejutjar

prejudice
n (m) elprejudici

prelate
n (m) elprelat

preliminary
adj
preliminar

premarital
adj
prematrimonial

premature
adj
prematur
expr premature baby
(m) elprematur

premeditate
v tr premeditar

premeditated
adj
premeditat

premie
n (colloq) (m) elprematur

premiere
v intr estrenar
n (f) l'estrena

premise
n (f) lapremissa

premises
n (m) ellocal / edifici

premium
n
1. (f) laprima
2. (m) elcomplement / recàrrec
expr at a premium
molt cotitzat
expr be at a premium
escassejar
expr place a premium on (something)
donar molta importància a (alguna cosa)
expr put a premium on (something)
donar molta importància a (alguna cosa)
expr set a premium on (something)
donar molta importància a (alguna cosa)

premonition
n
1. (m) elpresagi / pressentiment / (f) lapremonició

prenatal
adj
(US) prenatal

prenuptial
adj
antenupcial

preoccupied
adj
absort / abstret

preparation
n
1. (f) lapreparació / (m pl.) elspreparatius

prepare
v tr preparar
> prepare for
v.c. intr preparar-se per a

prepared
adj

1. preparat
n.b. Preparat means prepared in the sense of 'ready'.

2. disposat
Prepared to (negotiate) - Disposat a (negociar)
n.b. Disposat means prepared in the sense of 'willing to'.

preponderance
n (f) lapreponderància

preponderant
adj
preponderant

preposition
n (f) lapreposició

preposterous
adj
ridícul / absurd

prepuce
n (m) elprepuci

prequel
n (f) lapreqüela
n.b. 'Preqüela' is not to be found in the Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans or the Diccionari de l'Enciclopèdia but is widely used nonetheless.

prerogative
n (f) laprerrogativa

presage
n (m) elpresagi / auguri
v tr presagiar / augurar

preschool
n (US) (m) elparvulari

preschooler
n
1. (US) (m / f)pàrvul
2. (US) (m / f)nen preescolar

prescience
n (f) lapresciència

prescient
adj
prescient

prescribe
v
1. tr [MED] receptar
2. tr prescriure
n.b. 'Prescriure' means 'to prescribe' in the sense 'to rule something', 'to dictate something'.

prescription
n (f) larecepta

preseason
n [SPORT] (f) lapretemporada

presence
n (f) lapresència

present
n
1. (m) elpresent
2. (m) elregal / present
v tr presentar
expr at present
actualment

presentation
n (f) lapresentació

presenter
n (m / f)presentador

presently
adv
1. actualment / ara
2. (dated) aviat

preservative
n (m) elconservant
n.b. False friend alert! The Catalan 'preservatiu' does NOT mean 'preservative'. It means 'condom'.

preserve
v tr conservar

presidency
n (f) lapresidència

president
n (m / f)president

presidential
adj
presidencial

press
n (f) lapremsa
v tr prémer / polsar
adj
mediàtic
> press on
v.c. intr tirar endavant, continuar amb resolució

press conference
n (f) laroda de premsa

press release
n (m) elcomunicat de premsa

press stud
n (UK) (m) elbotó de pressió

press-up
n (UK) (f) laflexió

pressure
n (f) lapressió
v tr (US) pressuritzar
expr pressure conduit
(f) lacanonada forçada
expr pressure cooker
(f) l'olla a pressió

pressurisation
n (UK) (f) lapressurització

pressurise
v
1. tr (UK) [put pressure on] pressionar
2. tr (UK) pressuritzar

pressurised
adj
(UK) pressuritzat
Pressurised cabin. - Cabina pressuritzada.

pressurization
n (f) lapressurització

pressurize
v
1. tr (UK) [put pressure on] pressionar
2. tr pressuritzar

pressurized
adj
pressuritzat
Pressurized cabin. - Cabina pressuritzada.

prestige
n (m) elprestigi

prestigious
adj
prestigiós

presumably
adv presumiblement

presume
v
1. tr presumir / suposar / creure
2. intr pretendre / gosar

presuppose
v tr pressuposar

presupposition
n (f) lapressuposició

pre-teen
n (m / f)adolescent (entre 10 i 12 anys d'edat)

pretence
n
1. (m) elpretext / fingiment / (f) lapretensió

pretend
v
1. intr fer veure
2. intr fingir

pretentious
adj
pretenciós

pretentiousness
n (f) lacursileria

pretext
n (m) elpretext

pretty
adj
bonic / maco
adv (colloq) força

prevail
v intr imposar-se / triomfar / predominar / preponderar / prevaler
Justice will prevail - S'imposarà la justícia
Those beliefs still prevail among certain social groups - Aquestes creences encara predominen entre certs grups socials
We were horrified at the conditions prevailing in local prisons - Estàvem horroritzats per les condicions que predominaven a les presons
> prevail over
v.c. intr imposar-se a

prevailing
adj
predominant / imperant / existent / actual
The prevailing conditions - Les condicions existents

prevaricate
v intr parlar amb circumloquis

prevarication
n (m pl.) elscircomloquis / ambages / rodejos

prevalence
n
1. (f) lapreponderància
2. (m) elpredomini

prevalent
adj
estès / habitual

prevent
v tr prevenir / impedir / evitar

preventable
adj
evitable

prevention
n (f) laprevenció
expr prevention is better than cure
més val prevenir que curar

preventive
adj
preventiu

preview
n
1. [IT] (f) lavista prèvia
n.b. 'Vista prèvia' means 'preview' in the computing sense 'print preview'.

2. (f) lapreestrena
n.b. 'Preestrena' means 'preview' as in 'Fans will be treated to a preview of Brad Pitt's new film'.

previous
adj
previ / anterior

previously
adv anteriorment / antigament

prey
n (f) lapresa
expr bird of prey
(m) elrapinyaire
> prey on
v.c.
1. intr fer mal ús de, tenir influència dolenta sobre
2. intr agafar i devorar

price
n (m) elpreu
expr at any price
costi el que costi

pricey
adj
(colloq) costós
It's a bit pricey - És una mica costós / el preu és una mica alt

prick
n
1. (f) lapunxada
2. (vulg) (m) elgilipolles
3. (vulg) (m) elpenis
v tr punxar

prickly
adj
espinós
expr prickly pear

1. [FOOD] (f) lafiga de moro
2. [BOT] (f) lafiguera de moro
n.b. 'Figuera de moro' is the plant, 'figa de moro' is the fruit from the plant.

pride
n (m) l'orgull

priest
n (m / f)capellà / sacerdot

priestess
n (f) lasacerdotessa

priesthood
n (m) elsacerdoci

primacy
n (f) laprimacia

prima facie
adj
prima facie
adv d'entrada / a primer cop d'ull

primal
adj

1. primitiu
2. fundamental / bàsic

primarily
adv principalment / eminentment / sobretot

primary
adj
primari
expr primary circuit
(m) elcircuit primari
expr primary color
(US) (m) elcolor primari
expr primary colour
(UK) (m) elcolor primari
expr primary school
(UK) (f) l'escola primària
expr primary sector
(m) elsector primari

primate
n (m) elprimat

prime
adj

1. principal / fonamental / més important
2. d'òptima qualitat
3. més idoni
v
1. tr orientar / instruir
2. tr preparar
3. tr emprimar
n
1. (f) laflor de la vida
2. [MATH] (m) elnombre primer
expr prime example
(m) l'exemple típic
expr prime number
(m) elnombre primer

prime minister
n (m / f)primer ministre

primer
n
1. (US) (m) elmanual
2. (f) l'emprimació[Termcat]
n.b. 'Emprimació' means 'primer' in the sense 'product which you paint onto a metal or wooden surface before painting it with regular paint in order to help the paint adhere properly'.

primitive
adj
primitiu

prince
n (m) elpríncep

princess
n (f) laprincesa
expr princess royal
princesa reial

principal
adj
principal
n
1. (US) (m / f)director
n.b. 'Director' means the 'principal' (headmaster / headmistress) of a school.

2. (m / f)rector
n.b. 'Rector' means the principal (dean) of a college or university.

principally
adv principalment / sobretot / eminentment

principle
n (m) elprincipi

principled
adj
de principis
A principled person - Una persona de principis

print
v
1. tr imprimir
2. tr publicar
n
1. prints (f pl.) lesempremtes digitals
2. (m) elpositiu
n.b. 'Positiu' means 'print' in the photography sense.

3. (f) lalàmina
expr print run

> print out
v.c. tr imprimir

printer
n
1. [IT] (f) laimpressora[Termcat]
2. [WORK] (m / f)impressor
expr dot-matrix printer
(f) laimpressora matricial / impressora d'agulles
expr laser printer
(f) laimpressora làser

printing
n (f) l'impremta

printing press
n (f) l'impremta

print run
n
1. (m) eltiratge / (f) latirada

prior
adj
previ / anterior
n (m) elprior
expr prior to
abans de

prioritise
v tr (UK) prioritzar

prioritize
v tr prioritzar

priority
n
1. (f) laprioritat
2. (before noun) prioritari

prison
n (m) elpresó
adj
penitenciari

prisoner
n (m / f)pres / presoner / reclús

pristine
adj

1. immaculat
n.b. 'Immaculat' means 'pristine' in the sense 'pure'.

2. àntic
n.b. 'àntic' means 'pristine' in the sense 'original'.

privacy
n (f) laprivadesa

private
adj
privat
n
1. (m) elsoldat
2. (colloq) (f pl.) lesvergonyes
expr private sector
(m) elsector privat

privately
adv en privat / privadament

privatisation
n (UK) (f) laprivatització

privatise
v tr (UK) privatitzar

privatization
n (f) laprivatització

privatize
v tr privatitzar

privilege
n (m) elprivilegi

privileged
adj
privilegiat

prize
n (m) elpremi
expr prize giving (ceremony)
(m) el(acte de) lliurament de premis

pro
n (m / f)expert / pèrit
prep en favor de

probability
n (f) laprobabilitat

probable
adj
probable

probably
adv probablement

probation
n (f) lallibertat vigilada

probationary
adj
de proves
expr probationary period
(m) elperíode de proves

probe
v tr investigar
n (f) lasonda
> probe into
v.c. intr investigar

problem
n
1. (m) elproblema
2. (before noun) problemàtic
Problem child - Nen problemàtic

problematic
adj
problemàtic

proboscis
n (f) laprobòscide

procedure
n
1. (m) elprocediment
2. (m) eltràmit

proceed
v
1. intr procedir
2. intr seguir / continuar

process
n (m) elprocés
v
1. tr processar
2. tr tramitar

processing
n (m) elprocessament

procession
n (f) laprocessó

processor
n (m) elprocessador[Termcat]
expr word processor
(m) elprocessador de textos

proclaim
v tr proclamar

proclamation
n (f) laproclama

procrastinate
v intr fer el ronso / ronsejar

procrastination
n (f) laronseria / morositat

procure
v tr obtenir

procurement
n (f) l'obtenció

prod
v
1. tr burxar
2. tr burxar / incitar

prodigal
adj
pròdig
expr prodigal son
(m) elfill pròdig

prodigality
n (f) laprodigalitat

prodigious
adj
prodigiós

prodigy
n (m) elprodigi
expr child prodigy
(m) l'infant prodigi

produce
v tr produir
n (m pl.) elsproductes

producer
n (m / f)productor

product
n (m) elproducte

production
n
1. (f) laproducció
2. (f) l'elaboració

production line
n (f) lacadena de muntatge

productive
adj
productiu

productively
adv productivament

productivity
n (f) laproductivitat

profession
n (f) laprofessió

professional
n (m / f)professional
adj
professional

professionalism
n (f) laprofessionalitat

professionally
adv professionalment

professor
n
1. (UK) (m / f)catedràtic
2. (US) (m / f)professor (d'universitat)

proficiency
n (f) lacompetència / perícia / destresa / capacitat / habilitat

proficient
adj
capaç / competent / avesat / hàbil

profile
n
1. (m) elperfil
2. (f) lasilueta

profit
n
1. (m) ellucre
2. (m) elguany
expr not-for-profit organization
organització sense ànim de lucre
v intr aprofitar
> profit from
v.c. intr aprofitar

profitability
n (f) larendibilitat

profitable
adj
rendible
expr to make (something) profitable
rendibilitzar (alguna cosa)

profligate
adj
balafiador / malgastador / dilapidador

progenitor
n (m / f)progenitor

prognosis
n (f) laprognosi

program
n (m) elprograma
v
1. tr programar
2. intr programar

programme
n (UK) (m) elprograma

programmer
n (m / f)programador[Termcat]

programmer analyst
n (m / f)analista programador

programming
n (f) laprogramació
expr programming language
(m) elllenguatge de programació

progress
n (m) elprogrés / avenç
v intr progressar / avançar

progressive
adj

1. progressiu
2. progressista

progressively
adv progressivament

prohibit
v
1. tr impedir
n.b. 'Impedir' means 'to prohibit' in the sense 'to prevent someone from doing something' (i.e. 'Lack of money prohibits the family from buying their own home').

2. tr prohibir
n.b. 'Prohibir' means 'to prohibit' in the sense 'to ban / forbid someone from doing something' (i.e. 'The new law prohibits people from smoking in public places').

project
n (m) elprojecte
v tr projectar

projection
n (f) laprojecció

projector
n (m) elprojector

pro jump
n [SPORT] (f) lagraó[Termcat]

prokaryote
n (f) laprocariota

proliferate
v intr proliferar

proliferation
n (f) laproliferació

prolific
adj
prolífic

prologue
n (m) elpròleg

prolong
v tr prolongar

PROM (Programmable Read Only Memory)
acr (f) laPROM (memòria ROM programable)

promethium
n (m) elprometi

promiscuity
n (f) lapromiscuïtat

promiscuous
adj
promiscu

promise
v
1. tr prometre
2. intr prometre
n (f) lapromesa

promising
adj
prometedor

promissory note
n (m) elpagaré

promontory
n (m) elpromontori

promote
v
1. tr [encourage] promoure / fomentar / potenciar
2. tr [help sell] promocionar
3. tr [WORK] ascendir
expr to be promoted
[SPORT] ascendir

promotion
n
1. (m) elfoment / (f) lapromoció
2. [WORK] (m) l'ascens

prompt
adj

1. puntual
2. immediat
v
1. tr estimular
2. tr [theatre] apuntar
3. tr [IT] indicar
n
1. paraules dites a un actor que no les recorda en el moment en què les ha de dir
2. (m / f)(teatre) apuntador
3. [IT] (m) l'indicador
adv en punt
At 10 o'clock prompt - A les 10 en punt

prompter
n (m / f)apuntador

promptitude
n (f) lapromptitud

promptly
adv
1. puntualment
2. immediatament
3. amb promptitud

promptness
n (f) lapromptitud

prone
adj

1. propens
2. -pronepropens a
3. de bocaterrosa / de boca a terra
expr to be prone to
ser propens a

pronominal
adj
pronominal

pronoun
n (m) elpronom
expr demonstrative pronoun
(m) elpronom demostratiu
expr indefinite pronoun
(m) elpronom indefinit
expr interrogative pronoun
(m) elpronom interrogatiu
expr personal pronoun
(m) elpronom personal
expr possessive pronoun
(m) elpronom possessiu
expr reflexive pronoun
(m) elpronom reflexiu
expr relative pronoun
(m) elpronom relatiu

pronounce
v tr pronunciar

pronouncement
n (m) elpronunciament

pronunciation
n (f) lapronunciació

proof
n (f) lacomprovació / verificació / prova

proofread
v tr revisar

prop
n

1. (m) elpuntal
2. (m) elsuport

1. (m pl.) elsaccessoris / (m) l'attrezzo
4. (m) el[rugby] pilar

expr props to
(slang) respecte a (or envers)
> prop up
v.c.
1. apuntalar / estintolar
2. donar suport (a algú / alguna cosa)

propagation
n
1. (f) lapropagació / difusió / (m) elfoment

propel
v tr propulsar

propeller
n (f) l'hèlix / hèlice

propensity
n (f) lapropensió

proper
adj

1. apropiat
n.b. 'Apropiat' means 'proper' in the sense 'suitable'.

2. correcte
n.b. 'Correcte' means 'proper' in the sense 'correct / acceptable'.

properly
adv correctament / adequadament / degudament

property
n
1. (f) lapropietat
n.b. 'Propietat' means 'property' in the sense 'feature' (i.e. 'one property of a square is that all sides are equal').

2. (m) l'immoble
n.b. 'Immoble' means 'property' as in 'building' (i.e. 'he left the property by the front door').

3. (m pl.) elsbéns immobles
n.b. 'Immoble' means 'property' as in 'real estate'.

4. (m) elcabal
n.b. 'Cabal' means 'property' as in 'possessions / belongings'.

property register
n (m) elcadastre

prophecy
n (f) laprofecia

prophet
n (m) elprofeta

prophylactic
adj
profilàctic
n (m) elprofilàctic

proportion
n (f) laproporció

proportional
adj
proporcional
expr proportional representation
(f) larepresentació proporcional
expr inversely proportional to
inversament proporcional a

proportionally
adv proporcionalment

proportionate
adj
proporcional

proportionately
adv proporcionalment

proposal
n
1. (f) laproposta / proposició
2. (f) laproposta de matrimoni

propose
v tr proposar
> propose to
v.c. intr declarar-se a

proprietary software
n (m) elprogramari de propietat[Termcat]
n.b. 'Programari de propietat' is the term officially approved by Termcat. However, be aware that 'programari propietari' is also widely used.

propulsion
n (f) lapropulsió

prose
n (f) laprosa

prosecute
v tr processar

prosecution
n (f) l'acusació

prosecutor
n acusador / fiscal

proselyte
n (m / f)prosèlit

proselytise
v intr (UK) fer proselitisme

proselytiser
n (UK) (m / f)proselitista

proselytism
n (m) elproselitisme

proselytize
v intr fer proselitisme

prosencephalon
n (m) elprosencèfal

prosodic
adj
prosòdic

prosodically
adv prosòdicament

prosody
n (f) laprosòdia

prospect
n (f) laperspectiva
> prospect for
v.c. intr buscar (or, minerals, etc.)

prospecting
n (f) laprospecció

prosper
v intr prosperar

prosperity
n (f) laprosperitat

prosperous
adj
pròsper

prostate
n (f) lapròstata
expr prostate cancer
(m) elcàncer de pròstata

prosthetic
adj
protètic

prosthesis
n [MED] (f) lapròtesi

prostrate
adj

1. boca per avall / de bocaterrosa
2. prostrat
3. abatut
She was prostrate with grief - Estava abatut pel dolor
v
1. intr [~ yourself] prostrar-se
2. tr abatre

prostration
n
1. [MED] (m) l'abatiment
2. (f) laprostració

prostitute
n
1. (f) laprostituta
n.b. Prostituta means a female prostitute.

2. (m) elprostitut
n.b. 'Prostitut' means a male prostitute.

v
1. tr prostituir
2. intr [~ yourself] prostituir-se

prostitution
n (f) laprostitució

protactinium
n (m) elprotactini

protagonist
n (m / f)protagonista

protect
v
1. tr protegir
2. tr emparar

protection
n
1. (f) laprotecció
2. (f) l'empara
expr protection racket
(negoci d') extorsió de diners a canvi de 'protecció'

protectionism
n (m) elproteccionisme

protectionist
adj
proteccionista

protective
adj
protector

protectively
adv protectorament

protector
n (m) elprotector

protectorate
n (m) elprotectorat

protein
n (f) laproteïna

protest
n (f) laprotesta
v intr protestar
> protest against
v.c. intr protestar contra

prothesis
n
1. [LING] (f) lapròtesi
2. [RELIG] (f) lapròtesi

prothetic
adj
[LING] protètic

protocol
n (m) elprotocol

proton
n (m) elprotó

prototype
n (m) elprototip
v tr prototipar

protozoa
n (m pl.) elsprotozous

protractor
n (m) eltransportador (d'angles)

proud
adj
orgullós

proudly
adv amb orgull / orgullosament

prove
v
1. tr provar / demostrar
2. intr resultar
3. intr [dough] llevar

proverb
n (m) elproverbi / refrany

provide
v tr proporcionar / facilitar / subministrar
> provide for
v.c.
1. tenir cura de / vetllar per
To provide for your children - Tenir cura dels (or vetllar pels) teus fills
2. preveure (i actuar en conseqüència) / preparar-se
3. estipular (una llei, un acord o un tractat)
The agreement provides for... - L'acord estipula...

provided
conj sempre que (+ subjunctive)

provider
n (m) elproveïdor / prestador

province
n (f) laprovíncia

provision
n
1. (m) elproveïment / subministrament / (f) laprovisió
2. provisions (m pl.) elsqueviures

provisional
adj
provisional

provisionally
adv provisionalment

provocative
adj
provocador

provoke
v tr suscitar

prow
n (m) elproa

prowess
n
1. (f) ladestresa
2. (m) elcoratge

proximity
n (f) laproximitat

proxy
n
1. (m) l'apoderat
2. [IT] (m) elservidor intermediari[Termcat]
3. (m / f)intermediari / representant

prudent
adj
caut / cautelós

prudish
adj
pudorós

prune
n (f) lapruna
v tr podar / escatir / esporgar

pruning
n (f) lapoda

Prussia
n (f) laPrússia

Prussian
n (m / f)prussià
adj
prussià

psalm
n (m) elsalm / psalm

psaltery
n (m) elsaltiri

pseudonym
n (m) elpseudònim

psoriasis
n (f) lapsoriasi

psych
v -
> psych out
v.c. desanimar un competidor
> psych up
v.c. animar / encoratjar

psychiatrist
n (m / f)psiquiatre

psychiatry
n (f) lapsiquiatria

psychological
adj
psicològic

psychologically
adv psicològicament

psychologist
n (m / f)psicòleg
expr educational psychologist
(m / f)psicopedagog

psychology
n (f) lapsicologia

psychometric
adj
psicomètric

psychometrician
n (m / f)psicometrista

psychometrics
n (f) lapsicometria

psychometrist
n (m / f)psicometrista

psychomotor
adj
psicomotor

psychopath
n (m / f)psicòpata

psychopathological
adj
psicopatològic

psychopathologist
n (m / f)psicopatòleg

psychopathology
n (f) lapsicopatologia

psychosis
n (f) lapsicosi

psychotic
adj
psicòtic

PTA (Parent Teacher Association)
acr (UK) AMPA (Associació de Mares i Pares)

pterosaur
n (m) elpterosaure

PTO (Parent Teacher Organization)
acr (US) AMPA (Associació de Mares i Pares)
abbrev Please Turn Overvegeu el revers

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)
acr (f) lasíndrome d'estrès posttraumàtic

pub
n
1. (m) elpub / bar / (f) lataverna

puberty
n (f) lapubertat

public
adj
públic
n (m) elpúblic
expr public services
(m pl.) elsserveis públics

publication
n (f) lapublicació

public holiday
n (US) (m) eldia festiu

publicise
v tr (UK) publicitar

publicist
n (m / f)publicista

publicity
n (f) lapublicitat

publicize
v tr publicitar

publicly
adv públicament

public opinion
n (f) l'opinió pública

public relations
n (f pl.) lesrelacions públiques

public sector
n (m) elsector públic

public transport
n (m) eltransport públic

publish
v tr publicar

publisher
n (f) l'editorial

publishing
n (f) l'edició
adj
editorial
expr publishing company
(f) l'editorial
expr publishing house
(f) l'editorial
expr desktop publishing
(f) l'autoedició

puck
n (m) eldisc

pucker
v intr [clothes] arrugar-se
> pucker up
v.c.
1. arrugar-se
2. arrugar els llavis per fer un petó

puddle
n (m) elbassal

pudding
n (UK) (colloq) (f pl.) lespostres
expr to be in the pudding club
(UK) estar embarassada
expr the proof of the pudding is in the eating
s'ha de provar una cosa abans de poder-ne dir res / el més important són els resultats

puerile
adj
pueril

Puerto Rico
n (m) elPuerto Rico

Puerto Rican
n (m / f)porto-riqueny
adj
porto-riqueny

puffer fish
n (m) elpeix globus

puke
v intr (slang) vomitar
n (slang) (m) elvòmit

pukey
adj

1. repugnant
2. vomitiu
3. que s'assembla al vòmit

puky
adj

1. repugnant
2. vomitiu
3. que s'assembla al vòmit

pull
v
1. tr estirar
2. intr (slang) lligar
n (f) l'estirada
expr be (o go) (out) on the pull
(slang) sortir a lligar
expr pull a fast one on somebody
estafar / enganyar algú
expr pull out all the stops
fer el més gran esforç possible
expr pull (your) socks up
fer un esforç més gran
> pull across
v.c. tr fer travessar (una cosa) d'un costat a l'altre, tibant
> pull ahead
v.c. intr avançar, sobretot en una cursa
> pull apart
v.c.
1. separar
2. desmuntar
> pull aside
v.c. tr apartar tibant
> pull at
v.c. intr estirar
> pull away
v.c. [TRANSP] allunyar-se
> pull back
v.c.
1. intr retrocedir / recular
2. tr fer recular
> pull down
v.c.
1. tr baixar
2. tr enderrocar
> pull for
v.c. tr (US) donar suport a / donar ànims a
> pull in
v.c.
1. intr arrambar un vehicle a la vorera o al voral
2. tr atreure
3. intr entrar (un vehicle a un lloc)
4. tr recaptar
5. tr detenir (un sospitós)
> pull off
v.c.
1. tr aconseguir
2. tr treure's (una peça de roba / les sabates..)
> pull on
v.c.
1. tr posar-se (una peça de roba / les sabates...)
2. tr fer (or donar) una pipada
> pull out
v.c.
1. intr abandonar
2. intr sortir (un vehicle d'un lloc)
3. tr arrencar / extreure
4. tr retirar
5. intr retirar-se
> pull over
v.c.
1. intr arrambar un vehicle (a la vorera o al voral)
2. tr fer aturar / parar
> pull round
v.c. intr recuperar-se (d'una malaltia o d'una ferida)
> pull through
v.c.
1. intr recuperar-se (d'una malaltia)
2. intr superar una dificultat, sortir-se'n
3. tr ajudar (algú) a superar una dificultat
> pull together
v.c. intr treballar junts / treballar fent pinya / treballar en comú / unir forces / col·laborar
> pull (yourself) together
v.c. dominar-se
> pull up
v.c.
1. intr aturar / parar (un vehicle)
2. tr criticar / reprendre / renyar

pull-down menu
n (m) elmenú desplegable

pulley
n (f) lapolitja

pullover
n (dated) (m) elsùeter / jersei / pul·lòver

pull tab
n (US) (f) l'anella

pulmonary
adj
pulmonar

pulmonology
n (f) lapneumologia

pulp
n
1. (f) lapolpa
2. (f) lapasta
v tr reduir a polpa
expr pulp fiction
(f) laliteratura barata
expr paper pulp
(f) lapasta de paper
expr wood pulp
(f) lapasta de fusta

pulsar
n (m) elpúlsar

pulse
n
1. [MED] (m) elpols
2. [FOOD] (m) elllegum

puma
n (m) elpuma

pummel
v tr apallissar / ataconar / colpejar (amb els punys)

pump
n
1. (m) l'inflador
2. (f) labomba
3. (UK) (f) lasabatilla de lona amb sola de cautxú
expr pumped up
(US) entusiasmat
> pump out
v.c. tr bombar / treure amb una bomba
> pump (something) up
v.c. inflar

pumping plant
n (f) lacentral (hidroelèctrica) de bombament

pumpkin
n (f) lacarabassa / carbassa

punch
v tr donar (a algú) un cop de puny
n (m) elcop de puny
expr punch drunk
sonat
> punch in
v.c. intr registrar-se (quan hom arriba a la feina)
> punch on
v.c. (Aus) (colloq) barallar-se (a cops de puny)
> punch out
v.c. (US) apallissar

punchbag
n (UK) (m) elsac de cops

punching bag
n (US) (m) elsac de cops

punch-on
n (Aus) (colloq) (f) labaralla (a cops de puny)

punctual
adj
puntual

punctuality
n (f) lapuntualitat

punctuate
v
1. tr interrompre
2. tr [LING] puntuar

punctuation
n (f) lapuntuació
expr punctuation mark
(m) elsigne de puntuació

puncture
n
1. [TRANSP] (f) lapunxada
2. [MED] (f) lapunció
expr lumbar puncture
(f) lapunció lumbar

pundit
n (m / f)expert / entès

punish
v tr castigar

punishment
n (m) elcàstig

punitive
adj
punitiu

Punjab
n (m) elPanjab

Punjabi
n (m) elpanjabi
adj
panjabi

punk
adj

1. (m / f)punk(i)
2. (f) lamúsica punk
3. (US) (slang) delinquent que vol aparentar dur però que no ho és

puny
adj

1. petit i feble
2. patètic

pup
n (colloq) (m) elcadell

pupil
n
1. (m / f)alumne
2. [ANAT] (f) lapupil·la / nineta

puppet
n
1. (m) eltitella / putxinel·li
2. (f) lamarioneta
n.b. A 'marioneta' is, specifically, a marionette (i.e. a puppet with strings).

puppeteer
n (m / f)titellaire

puppy
n (m) elcadell (de gos) / gosset

purchase
v tr comprar
n (f) lacompra

pure
adj
pur

purely
adv purament

purification
n (f) ladepuració / purificació

purifier
n
1. (m) eldepurador
2. (f) ladepuradora

purify
v tr depurar / purificar

purine
n (f) lapurina

purism
n (m) elpurisme

purist
n (m / f)purista

Puritan
adj
purità
n (m / f)purità

purity
n (f) lapuresa

purloin
v tr (lit) furtar / robar

purple
adj
púrpura / de color púrpura
n (f) lapúrpura

purportedly
adv suposadament

purpose
n
1. (m) elpropòsit / (f) laintenció / (f) lafinalitat
expr on purpose
intencionadament

purposely
adv intencionadament

purr
n (m) elronc (d'un gat o d'un motor)
v
1. intr roncar (un gat o un motor)
2. intr roncar de satisfacció

purse
n
1. (UK) (m) elmoneder / portamonedes
2. (US) (f) labossa de mà
expr purse your lips
serrar els llavis

pursuant
adj
paraula utilitzada en l'expressió 'pursuant to'
expr pursuant to
d'acord amb

pursue
v tr perseguir
expr pursue (studies)
cursar (els estudis)

pursuit
n
1. (f) lapersecució
2. (m) elpassatemps
n.b. 'Passatemps' means 'pursuit' in the sense 'hobby'.

purvey
v tr proveir / fornir / subministrar

purveyor
n (m / f)proveïdor

pus
n (m) elpus

push
v
1. tr [a door / gate etc.] empènyer
2. tr [a button] prémer
n (f) l'empenta
> push about
v.c. tr intimidar / donar ordres (a algú) d'una manera amenaçadora
> push across
v.c. tr fer travessar (una cosa) d'un costat a l'altre, empenyent
> push ahead
v.c. intr tirar endavant / avançar
> push along
v.c. intr (colloq) tocar el dos / anar-se'n
> push around
v.c. intimidar / donar ordres (a algú) d'una manera amenaçadora
> push aside
v.c. tr apartar (una cosa) empenyent
> push at
v.c. intr empènyer
> push away
v.c. tr allunyar (algú o alguna cosa) empenyent
> push back
v.c.
1. intr empènyer cap enrere
2. tr fer recular empenyent
> push by
v.c. intr passar empenyent
> push down
v.c.
1. tr fer abaixar empenyent
2. tr fer caure (algú) amb una empenta
3. tr fa baixar (els preus)
4. intr empènyer cap avall
> push forward
v.c.
1. intr empènyer endavant / tirar endavant fent empentes
2. intr tirar endavant / avançar
> push in
v.c. intr colar-se / passar al davant d'algú (en una cua)
> push off
v.c. intr (colloq) tocar el dos / anar-se'n
> push on
v.c. intr tirar endavant / avançar
> push out
v.c.
1. intr empènyer cap a fora
2. tr fer sortir empenyent
> push over
v.c. tr fer tombar empenyent
> push past
v.c.
1. intr passar fregant, empenyent
2. intr passar molt aprop de
> push through
v.c. fer que s'aprovi (una proposta, una llei, etc.)
> push up
v.c.
1. intr empenyer cap amunt
2. tr fer pujar empenyent

pushchair
n (UK) (m) elcotxet (de bebè / infant)

pushie
n (Aus) (colloq) (f) labici

pushover
n
1. (tenir una cosa) coll avall
2. (m / f)fleuma

push-up
n (f) laflexió

pushy
adj
insistent (i agressiu)

pusillanimous
adj
pusil·lànime

pussy
n
1. (f) lamarruixa
2. (vulg) (m) elcony

pustule
n (f) lapústula

put
v putting
1. tr posar
2. tr dipositar
> put about
v.c. tr fer circular (una nova)
> put above
v.c. tr estimar-se més, preferir, anteposar
> put across
v.c. tr comunicar (una cosa efectivament)
> put aside
v.c.
1. tr deixar de banda
2. tr estalviar
> put (something) away
v.c. guardar
> put (someone) away
v.c. (colloq) empresonar algú
> put back
v.c.
1. tornar
2. ajornar
> put by
v.c. estalviar
> put down
v.c.
1. (colloq) humiliar
2. posar
3. [ZOOL] practicar l'eutanàsia a (un animal)
4. reprimir
> put (something) down to (something)
v.c. atribuir a
> put forth
v.c.
1. tr treure (brots)
2. tr exercir (un esforç)
3. tr presentar (una idea)
> put forward
v.c. proposar / presentar (una idea)
> put (something) in (something)
v.c.
1. ficar (alguna cosa) a ...
2. instal·lar (alguna cosa)
> put (something) into (something)
v.c. ficar (alguna cosa) a ...
> put in for
v.c. demanar / sol·licitar
> put off
v.c.
1. ajornar
2. distreure / molestar
3. desanimar
> put on
v.c.
1. encendre
2. engreixar-se
> put out
v.c. extingir / apagar / sufocar
> be put out
v.c. intr quedar empipat
> put through
v.c. connectar per telèfon
> put together
v.c. muntar, ajutant correctament les parts
> put under
v.c. anestesiar
> put up
v.c. aixecar / muntar
> put (somebody) up to (something)
v.c. intr instigar (algú a fer una cosa)
> put up with
v.c. aguantar / sofrir

putative
adj
putatiu

putrescible
adj
putrescible

putrefaction
n (f) laputrefacció

putrid
adj
pútrid

puzzle
n
1. (m) elpassatemps
2. (f) l'endevinalla
n.b. 'Endevinalla' is a puzzle in the sense of a 'riddle'.

3. (m) eltrencaclosques
n.b. 'Trencaclosques' is a puzzle in the sense of a puzzle where you need to put a number of pieces together in the correct order - for example, a jigsaw'.

4. (m) elmisteri
n.b. 'Misteri' means 'puzzle' in the sense of 'mystery' (e.g. 'Where John disappeared to after the party is still a puzzle').

expr crossword puzzle
(m) elmots encreuats
> puzzle out
v.c. tr solucionar (un dilema, un trencaclosques) / dexifrar

puzzlement
n (f) laperplexitat

pygmy
n (m / f)pigmeu
n.b. The feminine of 'pigmeu' is 'pigmea'.

pyjamas
n (UK) (f) lapijama

pyogenic
adj
piogènic

pyramid
n (f) lapiràmide
expr food pyramid
(f) lapiràmide alimentària
expr population pyramid
(f) lapiràmide de població

pyre
n (f) lapira

Pyrenean
adj
pirinenc

Pyrenees
n (m) elPirineu

pyrexia
n (f) lapirèxia

pyridine
n (f) lapiridina
expr pyridine nucleotide
(m) elpiritin-nucleòtid

pyrite
n (f) lapirita

pyromaniac
n (m / f)piròman

python
n (m) elpitó

SourceForge