Qatar
n (m) elQatar

Qatari
n (m / f)qatarià
adj
qatarià

quad bike
n (m) elquad

quadrature
n (f) laquadratura

quadrilateral
n (m) elquadrilàter

quadriplegia
n (f) laquadriplegia

quadriplegic
adj
quadriplègic
n (m / f)quadriplègic

quadruped
n (m) elquadrúpede

quadrupedal
adj
quadrúpede

quadruple
adj
quàdruple
v
1. tr quadruplicar
2. intr quadruplicar-se

quagmire
n (m) elfangar

quail
n (f) laguatlla
v intr acovardir-se

quake
n (m) elterratrèmol / sisme
v intr tremolar

qualification
n
1. (m) eltítol
2. (f) laqualificació

qualified
adj

1. qualificat
2. limitat

qualify
v intr qualificar
> qualify for
v.c. intr tenir els requisits necessaris per a

qualifying session
n (f) lasessió de qualificació / classificació

qualifying standard
n (f) lamarca mínima

qualitative
adj
qualitatiu

quality
n (f) laqualitat
expr quality assurance
(f) l'assegurament de la qualitat

qualm
n
1. (m) l'escrúpol / dubte
2. (f) l'objecció

quandry
n (m) eldilema

quantifiable
adj
quantificable

quantification
n (f) laquantificació

quantify
v tr quantificar

quantitative
adj
quantitatiu

quantity
n (f) laquantitat

quantum
n
1. (m) elquàntum
2. (before noun) quàntic
expr quantum leap
(m) elsalt espectacular
expr quantum mechanics
(f) lamecànica quàntica
expr quantum physics
(f) lafísica quàntica

quarantine
n (f) laquarantena
v tr posar en quarantena

quarrel
n
1. (f) laquerella
2. (f) labaralla / disputa
v intr barallar-se / discutir
> quarrel with
v.c.
1. intr barallar-se amb
2. intr no estar d'acord amb

quarreling
n (US) (f) labaralla / disputa

quarrelling
n (UK) (f) labaralla / disputa

quarrelsome
adj
busca-raons / cerca-raons

quarry
n
1. (f) lapedrera
2. (f) la[prey] presa

quart
n (UK) (m) elquart (equivalent a 1,14 litres)

quarter
n
1. (m) elquart / (f) laquarta part (1/4)
2. (US) (f) lamoneda de 25 centaus
3. (m) eltrimestre

expr quarter final
(m) elpartit dels quarts de final
Quarter finals - Quarts de final
expr quarter pipe
[SPORT] (m) elquart de tub[Termcat]

quarterly
adj
trimestral
adv trimestralment

quartz
n (m) elquars

quasar
n (m) elquàsar

quaternary
adj
quaternari
n Quaternary (m) elquaternari

quaver
n (f) lacorxera

quay
n (m) elmoll

Quebecer
n (m / f)quebequès

Quebecker
n (m / f)quebequès

Quechua
n (m) elquítxua

queen
n (f) lareina

queer
adj

1. estrany
2. (slang) marica
n (m) elmarica

quell
v
1. tr [rebellion] sufocar
2. tr [fears, nerves] calmar

query
n (f) laconsulta
expr query language
(m) elllenguatge d'interrogació[Termcat]

quest
n (f) larecerca
v intr [~ for] recercar
expr in quest of
a la recerca de

question
n
1. (f) lapregunta
2. (m) l'interrogant
v
1. tr interrogar
2. tr posar en dubte
expr question mark
(m) l'interrogant / signe d'interrogació

questioning
n (m) l'interrogatori
adj
interrogant

questionnaire
adj
(m) elqüestionari

queue
n (f) lacua
v queuing, queueing fer cua

quibble
v intr subtilitzar / primfilar / filar prim

quiche
n (f) laquiche
Quiche lorraine - Quiche lorraine

quick
adj

1. ràpid / veloç
2. espavilat
n.b. 'Espavilat' means 'quick' in the sense 'quick-witted'.

quicken
v tr accelerar / apressar

quickie
n
1. (colloq) (f) la(cosa) obtinguda (o feta) ràpidament
2. (slang) (m) elsexe ràpid
n.b. Interesting point: the word 'quiqui' exists in Catalan (as in 'fer un quiqui / pegar un quiqui' - synonyms of 'follar' or 'fer un clau') but it doesn't necessarily suggest 'quick sex', unlike the English 'quickie'.

adj
ràpid
expr quick smart
(colloq) ràpidament

quickly
adv ràpidament / de pressa / de forma ràpida / acceleradament

quickness
n
1. (f) larapidesa
2. (f) l'agudesa

quicksand
n (f pl.) lesarenes movedisses

quicksilver
n (m) elmercuri

quick-witted
adj
espavilat

quid
n (UK) (slang) (f) lalliura esterlina
expr be quids in
(UK) (colloq) haver obtingut un guany econòmic (molt sovint de manera fàcil i ràpida)
expr not the full quid
(Aus) (colloq) ximple / babau / poca-solta

quiet
adj
tranquil
n (f) latranquil·litat

quietly
adv silenciosament / [to speak] en veu baixa

quilt
n (m) l'edredó

quince
n (m) elcodony

quinoa
n (f) laquinoa

quintessential
adj
per antonomàsia / (més) típic / (més) característic

quintessentially
adv típicament / característicament

quirky
adj
idiosincràtic / extravagant

quit
v quitting
1. tr deixar de
To quit your job. - Dimitir.
2. [bad habit] deixar de / desenganxar-se
To quit smoking. - Deixar de fumar.
To quit doing drugs. - Desenganxar-se de la droga.
3. intr sortir

quite
adj

1. (UK) bastant / força
2. (US) molt

quiz
n (m) elconcurs
v tr interrogar

quorum
n (m) elquòrum

quotation
n (f) lacitació
expr quotation marks
(f pl.) lescometes altes

quote
v
1. tr citar
2. tr posar entre cometes
3. tr cotitzar
n
1. (f) lacitació
2. (f) lacotització
3. quotes (f pl.) lescometes
> quote from
v.c. intr citar

SourceForge