Rabbi
n (m) elrabí

rabbit
n (m) elconill
> rabbit on (about)
v.c. (UK) (slang) parlar sense parar de (coses poc importants i no interessants)

rabble
n (f) lapúrria / xusma

rabid
adj
rabiós

rabidly
adv rabiosament

rabies
n (f) laràbia

raccoon
n (m) elós rentador

race
n
1. (f) laraça
n.b. 'Raça' means 'race' as in 'race riots / race relations'.

2. (f) lacursa
n.b. 'Cursa' means 'race' as in 'horse race'/'egg and spoon race'.

adj
racial

racecourse
n (UK) (m) l'hipòdrom

racehorse
n (m) elcavall de curses

racetrack
n
1. (US) (m) l'hipòdrom
2. [SPORT] (m) elcircuit

rachitic
adj
raquític

racial
adj
racial
Racial segregation - Segregació racial

racing car
n (m) elcotxe de carreres

racism
n (m) elracisme

racist
adj
racista
n (m / f)racista

rack
n
1. [FOOD] (m) elcarré
2. the rack (m) elpoltre
expr clothes rack
(m) elpenja-robes
expr luggage rack
(m) elportaequipatge
expr magazine rack
(m) elrevister / porta-revistes
expr roof rack
(f) labaca
expr towel rack
(US) (m) eltovalloler
excl rack off (Aus) vés-te'n a pastar fang!
> rack up
v.c. tr (colloq) acumular punts (en una competitició)

racket
n
1. (f) laraqueta
n.b. Raqueta means racket as in 'tennis racket'.

2. (colloq) (m) l'aldarull / avalot / xivarri
3. (colloq) (m) elnegoci fraudulent

raclette
n (f) laraclet

racoon
n (m) elós rentador

R&D (Research and Development)
n R+D (Recerca i Desenvolupament)

radar
n (m) elradar

radian
n [MATH] (m) elradian / radiant

radiant
adj
radiant
expr radiant energy
(f) l'energia radiant
expr radiant flux
(m) elflux energètic

radiation
n (f) laradiació

radiator
n (m) elradiador

radical
adj
radical
n
1. (m / f)radical
2. [CHEM] (m) elradical
expr free radical
(m) elradical lliure

radicalism
n (m) elradicalisme

radically
adv radicalment

radio
n
1. (f) laràdio
2. (before noun) radiofònic
expr radio program
(m) elprograma radiofònic

radioactive
adj
radioactiu

radioactivity
n (f) laradioactivitat

radio-controlled
adj
radiodirigit

radiography
n (f) laradiografia

radiologist
n (m / f)radiòleg

radiology
n (f) laradiologia

radio station
n (f) l'emissora

radish
n (m) elrave

radium
n (m) elradi

radius
n (m) elradi

radon
n (m) elradó
expr radon gas
(m) elgas radó

RAF (Royal Air Force)
n (UK) (f) laforça aèria del Regne Unit

raffle
n (f) larifa
v tr rifar

raft
n (m) elrai / raig

rag
n
1. (m) elparrac
2. (m) eldiari
> rag on
v.c. intr (br.) criticar

ragamuffin
n persona (molt sovint un nen) brut i vestit amb parracs

ragbag
n
1. (m) elcalaix de sastre
2. (m) elgarbuix

rage
n (f) laràbia
expr road rage

ragout
n (m) elragoût

raid
n (f) labatuda

rail
n

1. (before noun) ferroviari
Rail(way) tunnel - Túnel ferroviari
2. (m) elcarril
n.b. 'Carril' means the 'rail' on which a train runs.


1. (m) elpassamà / (f) labarana
> rail against
v.c. carregar contra
> rail at
v.c. intr increpar

railing
n (f) labarana

railroad
n
1. (US) (m) elferrocarril
2. (before noun) (US) ferroviari
expr railroad line
(US) (f) lalínia ferroviària
expr railroad station
(US) (f) l'estació de tren
expr railroad system
(US) (m) elsistema ferroviari
expr railroad tie
(US) (f) latravessa

railway
n
1. (UK) (m) elferrocarril
2. (before noun) (UK) ferroviari
expr railway line
(UK) (f) lalínia ferroviària
expr railway station
(UK) (f) l'estació de tren
expr railway system
(UK) (m) elsistema ferroviari

rain
v intr ploure
n (f) lapluja
expr rain cats and dogs
ploure a bots i barrals
> be rained off
v.c. intr ser anul·lat (un esdevinament) a causa de la pluja
> be rained out
v.c. intr ser anul·lat (un esdevinament) a causa de la pluja

rainboot
n (f) labota d'aigua / katiuska

rainbow
n (m) l'arc de Sant Martí / arc iris
expr rainbow lorikeet
(f) lacotorra arc iris

raincoat
n
1. (m) l'impermeable / (f) lagavardina

raindrop
n (f) lagota de pluja

rainfall
n (f) laprecipitació

rainforest
n
1. (f) laselva pluvial / (m) elbosc tropical (humit)

rain gauge
n (m) elpluviòmetre

rainwater
n (f) l'aigua de pluja / aigua pluvial

rainy
adj
plujós
expr rainy season
(f) l'estació de pluges

raise
n (m) l'augment de salari
v
1. tr augmentar / apujar
n.b. 'Augmentar' and 'apujar' mean 'to raise' in the sense 'to raise prices'.

2. tr criar
n.b. 'Criar' means 'to raise' as in 'to raise children'.

3. tr encarir
n.b. 'Encarir' means 'to raise (the cost of something)' (e.g. L'euro ha encarit el preu de productes i serveis).

4. tr alçar / elevar
n.b. 'Alçar' and 'elevar' mean 'to raise' as in 'to move something higher up'.

5. tr plantejar
n.b. 'Plantejar' means 'to raise' in the sense 'to raise a question / problem'.

raisin
n (f) lapansa

rake
n (m) elrasclet / rampí
> rake up
v.c. tr revifar (una historia, una baralla)

rally
n
1. (f) laconcentració / manifestació / (m) l'aplec
2. [POLIT] (m) elmíting
3. [SPORT] (m) el[esports de motor] ral·li
4. [SPORT] [FIN] (f) larecuperació

v
1. intr reunir(-se) / aplegar(-se) / ajuntar(-se)
2. intr [SPORT] [FIN] recuperar-se

ram
n
1. (m) elmoltó

v tr xocar / topar

ramble
v
1. intr fer excursió / fer de rodamón
2. intr ramblejar
n (f) lacaminada

rambling
adj
incoherent / confús
n (m) elsenderisme

ramification
n
1. (f) laconseqüència / seqüela
2. [BOT] (f) laramificació

ramp
n (f) larampa
> ramp up
v.c. augmentar

rampant
adj
galopant / desabocat / desenfrenat

ranch
n (m) elranxo

rancher
n (m / f)ranxer

rancid
adj
ranci

random
adj
aleatori
expr random access
[IT] (m) l'accés aleatori[Termcat]
expr at random
a l'atzar / aleatòriament

randomly
adv a l'atzar / aleatòriament

range
n
1. (f) lagamma / (m) elventall
2. (US) (f) lacuina
3. (m) elmarge / límit
4. (f) la(mountain range) serralada
5. (m) elranxo
6. [MUSIC] (f) latessitura

rank
n
1. (m) elgrau / càrrec / (f) lagraduació
2. (f) lacategoria

v tr classificar
adj
que fa pudor
expr close ranks
tancar files
> rank with
v.c. intr estar al nivell de

ranking
n (f) laclassificació

ransack
v tr saquejar

ransom
n (m) elrescat

rant
v intr parlar violentament i obsessionada
n
1. (f) ladiatriba / (m) eldiscurs violent

rape
v tr violar
n (f) laviolació

rapeseed
n (f) lacolza
expr rapeseed oil
(m) l'oli de colza

rapid
adj
ràpid

rapidity
n (f) larapidesa

rapidly
adv ràpidament / acceleradament

rapist
n (m) elviolador

rappel
v intr (US) fer ràpel[Termcat]

rappelling
n (US) (m) elràpel[Termcat]

rapport
n (f) labona relació / bona entesa / compenetració / avinença

rapt
adj
embadalit / extasiat

rapture
n (m) l'èxtasi

rare
adj

1. rar
2. [FOOD] poc cuit
expr be as rare as hens' teeth
[entrar-ne] tres en una dotzena

rarefy
v tr enrarir

rarely
adv rarament

rarity
n (f) lararesa

rascal
n (dated) (m / f)brètol / bergant

rash
n (f) l'erupció
adj
imprudent / irreflexiu / incaut

rashness
n (f) laimpulsivitat

Rasta
n (colloq) (m / f)rastafari
adj
(colloq) rastafari

Rastafarian
n (m / f)rastafari
adj
rastafari

Rastafarianism
n (m) elrastafarisme

raster
n (m) elràster

raster image
n (f) laimatge ràster

rat
n (f) larata
expr rat-arsed
(vulg) borratxo
expr rat poison

> rat on (somebody)
v.c. trair algú
> rat (somebody) out
v.c. (US) trair algú

ratchet
n (m) elcadell[Termcat]
> ratchet up
v.c. tr augmentar

rate
n
1. (f) laraó
At a rate of ten people per hour - A raó de deu persones per hora
2. [FIN] (m) eltipus
3. (f) latarifa
4. (f) lataxa
v tr valorar
expr birth rate
(f) lataxa de natalitat
expr death (or mortality) rate
(f) lataxa de mortalitat
expr exchange rate
(m) eltipus de canvi
expr fertility rate
(f) lataxa de fertilitat
expr flat rate
(f) latarifa plana
expr interest rate
(m) eltipus d'interès

rather
adv
1. més aviat / més exactament / més ben dit
He's my friend, or rather he was my friend - Ell és amic meu o, més exactament, era amic meu
2. bastant
It's rather dull today - Avui està bastant ennuvolat
3. molt / força
expr rather than
més que (no) (no pas) / abans que

ratification
n (f) laratificació

ratify
v tr ratificar

rating
n (m) elclassificació

ratio
n (f) laràtio

ration
v tr racionar / posar a ració
n
1. (f) laració / porció
2. rations (f pl.) lesració
expr ration card
(f) lacartilla de racionament
expr ration coupon
(m) elcupó de racionament

rational
adj
racional
expr rational number
[MATH] (m) elnombre racional

rationale
n
1. (f) lalògica
2. (m) elraonament

rationalisation
n (UK) (f) laracionalització

rationalise
v tr (UK) racionalitzar

rationalism
n (m) elracionalisme

rationalist
n (m / f)racionalista

rationalistic
adj
racionalista

rationality
n (f) laracionalitat

rationalization
n (f) laracionalització

rationalize
v tr racionalitzar

rationally
adv racionalment

rationing
n (m) elracionament

rattle
n
1. (m) elcascavell
2. (m) elsonall
v tr desconcertar / torbar / trasbalsar
expr to rattle (somebody's) cage
(colloq) irritar / molestar (algú)
> rattle off
v.c. tr recitar de memòria
> rattle on
v.c. intr (colloq) xerrar sense parar

rattlesnake
n (f) laserp de cascavell

ratty
adj

1. (UK) (colloq) irritable
2. (US) (colloq) gastat / esparracat / (cabells) despentinat

raucous
adj

1. estrident
Raucous (cry, voice, laughter) - (Crit, veu, riure) estrident
2. sorollós i enèrgic

rave
n (f) lafesta a la qual assisteix un gran nombre de persones que ballen al ritme de la música techno (TermCat)
v
1. intr delirar / entusiasmar-se
2. intr desvariar / desvariejar
> rave about
v.c. intr parlar amb entusiasme de

raven
n (m) elcorb

ravenous
adj
famolenc

ravine
n (m) elbarranc

ravioli
n (m pl.) elsraviolis
A piece of ravioli. - Un ravioli.

ravish
v
1. tr embadalir / extasiar
2. tr violar

raw
adj
cru
expr raw foodism
(m) elcrudivorisme

rawlplug
n (UK) (m) eltac

raw material
n (f) lamatèria prima

rawness
n (f) lacruesa

ray
n (m) elraig
expr ray of hope
(m) elraig d'esperança
expr ray of sunshine
(m) elraig de sol

raze
v tr talar

razor
n (f) lamàquina d'afaitar / maquineta d'afaitar

razor blade
n (f) lafulla d'afaitar

reach
v
1. arribar
2. abastar
n (m) l'abast
expr within reach
a l'abast
> reach for
v.c. intr allargar la mà per agafar
> reach out
v.c. allargar la mà

react
v intr reaccionar

reaction
n (f) lareacció

reactionary
adj
reaccionari
n (m / f)reaccionari

reactor
n (m) elreactor
expr reactor vessel
(f) lacaixa del reactor

read
v
1. tr llegir
2. intr llegir
3. tr dir
4. tr interpretar
5. tr (UK) estudiar
n llegidor / lectura
expr read aloud
llegir en veu alta
> read about
v.c. intr llegir sobre
> read (something) into (something)
v.c. deduir (sobretot erròniament)
> read out
v.c. tr llegir en veu alta
> read up on (something)
v.c. recercar (alguna cosa)

readability
n (f) lallegibilitat

readable
adj
llegible

reader
n (m / f)lector

readership
n (f) l'audiència

readily
adv de bon grat

readiness
n
1. (f) l'estat de preparació
2. (f) ladisposició / voluntat

reading
n (f) lalectura

ready
adj
llest
expr get ready

1. preparar-se
2. vestir-se

reaffirm
v tr reafirmar

real
adj

1. autèntic
2. real
3. de debò
expr real number
[MATH] (m) elnombre real

real estate
n
1. (m pl.) elsbéns immobles
2. (before noun) immobiliari
Real estate prices - Preus immobiliaris

realisation
n (UK) (f) lacomprensió / realització

realise
v
1. tr (UK) adonar-se
2. tr (UK) acomplir / executar / realitzar
3. tr (UK) [FIN] realitzar

realism
n (m) elrealisme

realist
n (m / f)realista

realistic
adj
realista

reality
n (f) larealitat

reality show
n (m) elxou d'impacte[Termcat]

realization
n (f) lacomprensió / realització

realize
v
1. tr (UK) adonar-se
2. tr (UK) acomplir / executar / realitzar
3. tr (UK) [FIN] realitzar

really
adv
1. molt
2. realment
excl de debò?

realm
n (m) l'àmbit

real time
n (m) eltemps real[Termcat]

realtor
n (US) (m / f)agent immobiliari

realty
n (m pl.) elsbéns immobles

reap
v
1. tr [rewards] recollir (els fruits del treball)
2. tr [crops] segar

reappear
v intr reaparèixer

rear
adj
del darrere / posterior
n
1. (f) lapart posterior
2. (colloq) (m) elcul
> rear up
v.c. intr encabritar-se

rear end
n (colloq) (m) elcul

rear foot
n [SPORT] (m) elpeu de darrere[Termcat]

rearguard
n (f) larereguarda

rear hand
n [SPORT] (f) lamà de darrere[Termcat]

rearrange
v tr reorganitzar / reordenar

rear-view mirror
n (m) elretrovisor

reason
n (f) laraó
v intr raonar
> reason with
v.c. intr persuadir (amb raons)

reasonable
adj
raonable

reasonably
adv raonablement

reasoning
n (m) elraonament

reassess
v tr reavaluar

reassure
v tr tranquil·litzar

rebar
n (m) l'acer corrugat

rebel
n (m / f)rebel
adj
rebel
v intr rebel·lar

rebellion
n (f) larebel·lió

rebellious
adj
rebel

rebirth
n (m) elrenaixement

reboot
v tr [IT] arrencar de nou / reiniciar[Termcat]

rebound
v intr rebotar
n (m) elrebot
expr defensive rebound
(m) elrebot defensiu
expr offensive rebound
(m) elrebot ofensiu

rebuild
v tr reconstruir

rebuke
n (m) elregany
v tr reganyar / reprendre / blasmar

recalcitrant
adj
recalcitrant

recall
v
1. tr recordar / rememorar
2. tr retirar (del mercat)
3. tr retirar (un ambaixador)

recant
v intr retractar-se

recantation
n (f) laretractació

recapture
v tr reprendre
n (f) larepresa

recede
v intr recular / retrocedir / tornar endarrere

receding
adj
que retrocedeix
expr receding hairline
entrades
He has a receding hairline. - Té entrades.

receipt
n
1. (m) elrebut
2. (m) elresguard
3. receipts (m pl.) elsingressos

receive
v tr rebre

receiver
n
1. (m) l'auricular
n.b. 'Auricular' means 'receiver' as in 'telephone receiver'.

2. (m) elreceptor
n.b. 'Receptor' means 'receiver' as in 'box that picks up radio / cable tv etc.'

3. [SPORT] (m / f)receptor
expr wide receiver
(m / f)receptor

recent
adj
recent

recently
adv
1. recentment / darrerament
2. de nou

reception
n (f) larecepció

receptionist
n (m / f)recepcionista

receptive
adj
receptiu

receptor
n (m) elreceptor

recess
n
1. (m) eldescans
n.b. 'Descans' means 'recess' as in 'a break'.

2. (f) l'alcova
n.b. 'Alcova' means 'recess' as in 'alcove'.

recession
n (f) larecessió

recharge
v tr recarregar

recipe
n (f) larecepta
expr recipe book
(m) elreceptari

recipient
n (m / f)destinatari[Termcat]

reciprocal
adj
recíproc

reciprocate
v intr reciprocar

reciprocating engine
n (m) elmotor alternatiu

reciprocity
n (f) lareciprocitat

recital
n
1. (m) elrecital
n.b. 'Recital' is used for a musical recital.

2. (f) lanarració
n.b. 'Narració' is used for a recital of a story etc.

reckless
adj
temerari
Reckless act - Temeritat

recklessly
adv temeràriament

recklessness
n (f) latemeritat

reckon
v tr (colloq) creure
> reckon on
v.c. comptar amb
> reckon with
v.c.
1. comptar amb
2. donar comptes a (algú poderós)
> reckon without
v.c. intr no comptar amb

reckoning
n (m) elcàlcul
expr by my reckoning
segons els meus càlculs
expr final reckoning (or day of reckoning)
(f) l'hora de la veritat

reclaimed wood
n (f) lafusta reciclat

recognise
v tr (UK) reconèixer

recognition
n (m) elreconeixement

recognize
v tr reconèixer

recollect
v
1. tr recordar
2. intr recordar-se

recollection
n (m) elrecord

recombination
n (f) larecombinació

recommend
v tr recomanar

recommendation
n (f) larecomanació

recompense
n (f) larecompensa
v tr recompensar

recompile
v tr recompilar

reconsider
v tr reconsiderar

reconstruct
v tr reconstruir

reconstruction
n (f) lareconstrucció

reconversion
n (f) lareconversió

record
v tr gravar
n

1. (m) eldisc
n.b. 'Disc' means 'record' as in 'Kylie Minogue's latest record'.

2. (m pl.) elsantecedents penals
n.b. 'Antecedents penals' means '(criminal) record'.

3. (m) l'expedient

1. (m) elrècord / (f) laplusmarca
To beat the world record. - Batre el rècord (o la plusmarca) mundial.
5. (m) elregistre
6. (f) laconstància

adj
rècord

recordable
adj
gravable

recorded delivery
n (UK) (m) elcorreu certificat

recorder
n (f) laflauta de bec / flauta dolça

recording
n (m) l'enregistrament

record player
n (m) eltocadiscs / tocadiscos

recount
v
1. tr [tell] contar
2. tr [count again] recomptar
n (m) elrecompte

recoup
v tr recuperar (diners, una inversió..)

recover
v
1. tr recuperar
2. intr restablir-se
> recover from
v.c. intr recuperar-se de

recovery
n
1. (f) larecuperació
2. [IT] (m) elrestabliment[Termcat]

recreate
v tr recrear

recruit
v tr reclutar
n (m / f)recluta

recruitment
n (m) elreclutament

rectal
adj
rectal

rectangle
n (m) elrectangle

rectangular
adj
rectangular

rectify
v tr rectificar

recto
n (m) elrecto

rectum
n (m) elrecte

recurrent
adj
recurrent

recurrence
n (f) larecurrència

recusal
n (f) larecusació

recuse
v tr recusar

recycle
v tr reciclar

recycled
adj
reciclat

recycling
n (m) elreciclatge

red
adj
vermell / roig
n (m) elvermell / roig
expr red light
(m) elsemàfor en vermell
expr turn red
ruboritzar-se
n.b. 'Ruboritzar-se' means 'to turn red' in the sense 'to blush'.

redback
n (llatí) latrodectus hasselti

Red Crescent
n (f) laMitja Lluna Roja

Red Cross
n (f) laCreu Roja

redcurrant
n (f) lagrosella

redden
v intr enrogir-se / posar-se vermell

Red Devils
n (UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol anglès Manchester United FC

reddish
adj
vermellós

redecorate
v tr pintar (o empaperar) de nou / tornar a pintar (o empaperar)

redeem
v
1. tr bescanviar
2. tr [RELIG] redimir
3. tr [a debt] liquidar

redemption
n
1. (m) elbescanvi
2. [RELIG] (f) laredempció
3. (f) la[d'un deute] liquidació

redeployment
n (f) lareorganització / redistribució

red-headed
adj
pèl-roig

redial
v tr tornar a marcar
n (f) latecla de repetició de trucada

redirect
v tr redirigir

rediscover
v tr redescobrir

red-light district
n (m) elbarri xinès

redoubt
n (m) elreducte

redoubtable
adj
redubtable / formidable

Red Sea
n (m) elMar Roig

red tape
n (f) laburocràcia / paperassa

reduce
v
1. tr [make smaller] reduir
2. tr [lower] reduir / rebaixar / abaixar / abaratir

reduction
n (f) lareducció
expr reduction of costs

reductionism
n (m) elreduccionisme

reductionist
adj
reduccionista
n (m / f)reduccionista

redundancy
n
1. (UK) (m) l'acomiadament (per falta de feina)
2. (f) laredundància

redundant
adj

1. (UK) aturat / desocupat
2. redundant
expr make (someone) redundant
acomiadar (algú) (per falta de feina)

reed
n (f) lacanya

reef
n (m) l'escull
> reef off
v.c. (Aus) (colloq) treure('s) / arrencar(-se)

reek
v intr fer pudor
n
1. (m) elpudor / (f) lapesta

reel
n (m) elrodet
v intr trontollar
> reel out
v.c. tr recitar ràpidament i sense esforç

reemerge
v intr ressorgir

reenact
v tr recrear

reenactment
n (f) larecreació

reengineering
n (f) lareenginyeria

reestablish
v tr restablir

ref
n (colloq) (m / f)àrbitre

refactoring
n (f) larefacció

refer
v
1. intr [~ to] fer referència a / referir-se a
2. intr [~ to] mencionar / parlar de
3. tr remetre

referee
n
1. (m / f)àrbitre
2. (m / f)avalador
v tr arbitrar

reference
n
1. (f) lareferència
2. [WORK] (m) l'aval
v tr referenciar
expr in (o with) reference to
amb (or en) referència a

referendum
n (m) elreferèndum

refill
v tr reomplir

refinance
v tr refinançar

refine
v tr refinar

refined
adj
refinat

reflect
v
1. tr reflectir
2. intr [think] reflexionar
expr be reflected
reflectir-se
> reflect on
v.c. reflexionar sobre
> reflect upon
v.c. reflexionar sobre

reflection
n (m) elreflex

reflective
adj

1. reflector
2. [thoughtful] reflexiu

reflex
n (m) elreflex
To have good reflexes - Tenir bons reflexos
adj
(before noun) reflex
expr reflex action
(f) l'acció reflexa
expr reflex response
(f) laresposta reflexa

reflexive
adj
[LING] reflexiu
Reflexive verb - Verb reflexiu
Reflexive pronoun - Pronom reflexiu

reflexology
n (f) lareflexologia
expr foot reflexology
(f) lareflexologia podal

reform
n (f) lareforma
expr reform school
(m) elreformatori

reformat
v tr [IT] reformatar

refrain
n (m) elrecoble
n.b. False friend: 'refrany' means 'saying' or 'proverb'.

refresh
v tr [IT] actualitzar[Termcat]
n [IT] (f) l'actualització[Termcat]

refreshments
n (m) elrefrigeri

refrigerate
v tr refrigerar

refrigeration
n (f) larefrigeració

refrigerator
n
1. (f) lanevera / (m) elfrigorífic

refugee
n (m / f)refugiat

refund
n
1. (f) ladevolució / (m) elreemborsament
v tr reemborsar

refundable
adj
reemborsable

refusal
n (m) elrefús

refuse
v
1. tr negar / refusar
2. intr negar-se / refusar-se
n (f pl.) lesdeixalles / escombraries
expr refuse truck
(US) (m) elcamió d'escombraries

refute
v
1. tr refutar
2. tr negar

regalia
n
1. (m) elguarniment / (f) lavestimenta

regard
n
1. (m) elrespecte
2. regards (m pl.) elsrecords
v tr considerar
expr as regards
pel que fa a / pel que respecta a / tocant a
expr best regards
amb els millors desitjos

regarding
prep a propòsit de / pel que fa a / referent a

regardless
adv malgrat tot / passi el que passi / sigui quin sigui
prep indiferentment (de)
The exhibition is aimed at everybody, regardless of age - L'exposició va dirigida a qualsevol persona, indiferentment de l'edat.

regasification
n (f) laregasificació

regime
n (m) elrègim

region
n (f) laregió

regional
adj
regional

register
v
1. tr (en)registrar
2. tr [sign up] matricular-se
n (m) elregistre

registration
n (f) lamatrícula

regolith
n (f) laregolita

regret
v
1. tr lamentar / sentir-se
2. tr penedir-se de
n (f) larecança

regrettable
adj
lamentable

regrettably
adv malauradament

regular
adj
regular

regularity
n (f) laregularitat

regularly
adv regularment

regulate
v tr reglar / regular

regulation
n (f) laregulació

regulatory
adj
regulador

rehab
n (colloq) (f) larehabilitació

rehabilitate
v tr rehabilitar

rehabilitation
n (f) larehabilitació

rehearsal
n (m) l'assaig

rehearse
v tr assajar

rehydrate
v
1. tr rehidratar
2. intr rehidratar-se

rehydration
n (f) larehidratació

reification
n (f) lareificació

reign
n (m) elregnat
v intr regnar

reiki
n (m) elreiki

reimburse
v tr reemborsar

reimbursement
n (m) elreemborsament

rein
n (f) laregna
> rein in
v.c. retenir / controlar

reindeer
n (m) elren

reinforce
v tr reforçar

reinforced concrete
n (m) elformigó armat

reinforcement
n (m) elreforç

reinsurance
n (f) lareassegurança

reiterate
v tr reiterar

reject
v tr rebutjar

rejection
n (m) elrebuig

rejuvenate
v tr rejovenir

rejuvenation
n (m) elrejoveniment

relapse
n (f) larecaiguda
v recaure

relate
v tr contar / relatar
> relate to
v.c.
1. intr relacionar-se amb
2. intr referir-se a / fer referència a
3. intr empatitzar amb

relation
n
1. (f) larelació
n.b. 'Relació' means 'relation' in the general sense (e.g. the relation between church and state).

2. (m / f)parent
n.b. 'Parent' means 'relation' as in aunts, uncles, grandparents etc.

relational
adj
relacional
expr relational database
(f) labase de dades relacional

relationship
n
1. (f) larelació
2. (m) elparentiu

relative
n (m / f)parent
n.b. False Friend. The Catalan 'parent' does NOT mean 'parent' but rather 'relative' as in aunts, uncles, grandparents etc.

adj
relatiu

relatively
adv relativament

relativity
n (f) larelativitat
expr theory of relativity
(f) lateoria de la relativitat

relax
v
1. tr relaxar
2. intr relaxar-se / esbargir-se

relaxation
n (f) larelaxació

relaxed
adj
relaxat / tranquil

relaxing
adj
relaxada / apaivagant / tranquilitzant

relay
n
1. (m) elrelleu
2. [SPORT] (f) lacursa (o prova) de relleus

release
v
1. tr alliberar
2. tr deixar anar
3. tr fer públic
4. tr emetre
5. tr estrenar
6. tr llançar / posar a la venda
n
1. (m) l'alliberament
2. (f) l'emissió
3. (f) l'estrena
4. (m) elllançament
expr press release
(m) elcomunicat de premsa

relent
v intr cedir

relevance
n (f) larellevància / significació

relevant
adj
pertinent

reliability
n (f) lafiabilitat

reliable
adj

1. de confiança / fiable
2. fidedigne
n.b. 'Fidedigne' is applied to texts or utterances, rather than to people.

reliance
n (f) ladependència

relic
n (f) larelíquia

relief
n (m) l'alleujament

relief teacher
n (Aus) (m / f)(professor) suplent

relieve
v tr alleujar / alliberar / rellevar

relieved
adj
alleujat / tranquil·litzat

religion
n (f) lareligió

religious
adj
religiós

religiosity
n (f) lareligiositat

religiously
adv
1. religiosament
2. [RELIG] religiosament

relinquish
v tr cedir

relish
v tr gaudir de / adelitar-se amb
We relish news of our heroes. - Gaudim de notícies sobre els nostres heroïs.
He relishes thoughts of her. - S'adelita amb pensaments d'ella.

reload
v
1. tr [a weapon] recarregar
2. tr [IT] actualitzar[Termcat]
n [IT] (f) l'actualització[Termcat]

relocation
n (f) ladeslocalització

relocate
v
1. tr deslocalitzar
2. intr mudar de casa

reluctance
n (f) ladesgana

reluctant
adj
poc disposat

reluctantly
adv de mala gana

rely
v -
> rely on
v.c. comptar amb / refiar-se de
You can rely on me - Pots comptar amb mi
> rely upon
v.c. intr confiar en

remain
v
1. intr quedar
2. intr restar / romandre

remainder
n

1. (f) laresta

1. (m) elresidu / (f) laresta

remains
n
1. (f pl.) lesrestes
2. (f pl.) lesruïnes

remand
v tr (US) [una causa] remetre a un tribunal inferior
expr to be remanded in custody
ser posat en presó preventiva
expr to be remanded on bail
ser posat en llibertat sota finança

remark
n (m) elcomentari
v
1. tr comentar
2. intr fer una observació

remarkable
adj
remarcable / notable / destacable / excepcional

remarkably
adv
1. excepcionalment
2. sorprenentment

remedy
n (m) elremei / guariment

remember
v
1. tr recordar
2. tr recordar / rememorar

remind
v tr recordar
To remind someone that... - Recordar a algú que...

reminder
n (m) elrecordatori

reminiscent
adj
que recorda / que fa recordar
The trial was reminiscent of a Hollywood scene - El judici recordava una escena de Hollywood

remodeling
n
1. (f) laremodelació / (m) elremodelatge

remodelling
n
1. (f) laremodelació / (m) elremodelatge

remorse
n (m) elremordiment

remortgage
v tr refinançar

remote
adj
remot / llunyà
n (colloq) (m) elcomandament a distància

remote access
n [IT] (m) l'accés remot[Termcat]

remote control
n (m) elcomandament a distància

remote-controlled
adj
teledirigit

removable
adj

1. desmuntable
2. extraïble

removal
n
1. (UK) (f) lamudança
2. (f) l'extracció
3. (f) l'eliminació
expr removal company
(f) l'empresa de mudances
expr removal truck
(US) (f) lacamió de mudances
expr removal van
(UK) (f) lacamió de mudances
expr stain removal
(f) l'eliminació de taques

remove
v
1. tr treure / llevar
2. tr extreure
3. tr suprimir / eliminar
4. tr apartar
5. tr desenganxar
6. tr [MED] extirpar

rename
v tr rebatejar

render
v
1. tr donar / facilitar / prestar
2. tr fer
3. tr [IT] representar / renderitzar
n (m) l'estuc

rendering
n (f) larepresentació

rendezvous
n (f) lacita
v intr reunir-se

rendition
n
1. (f) larepresentació / actuació
2. (f) latraducció
3. rapte i subsegüent transferència de presumptes terroristes o espies a països que practiquen la tortura, amb el propòsit d'interrogar-los

renege
v intr incomplir / denunciar

renew
v tr renovar

renewable
adj
renovable
expr renewable energy
(f) l'energia renovable

rennet
n (m) elquall

renounce
v tr renunciar

renovate
v tr renovar / rehabilitar

renovation
n (f) larenovació

renown
n (m) elrenom

rent
v tr llogar
To rent a flat. - Llogar un pis.
Flat for rent in Barcelona. - Pis per llogar a Barcelona.
n (m) ellloguer

rental
n (m) ellloguer

renunciation
n (f) larenúncia

reoffend
v intr reincidir

reopen
v tr reobrir

reopening
n (f) lareobertura

repair
v tr reparar / apanyar
n (f) lareparació

repairman
n (m / f)reparador

reparative
adj
reparador
expr reparative surgery
(f) lacirurgia reparadora

repatriate
v tr repatriar

repatriation
n (f) larepatriació

repay
v
1. tr retornar / tornar
2. tr recompensar

repeal
v tr derogar

repeat
v tr repetir
n (f) lareemissió
n.b. 'Reemissió' means 'repeat' as in a tv program that is rebroadcast.

expr repeat offender
(m / f)reincident

repeatedly
adv repetidament

repeater
n (m) elrepetidor

repel
v tr repel·lir

repellant
n (m) elrepel·lent
adj
repel·lent

repellent
n (m) elrepel·lent
adj
repel·lent

repent
v intr penedir-se

repercussion
n (f) larepercussió

repertoire
n (m) elrepertori

repetition
n (f) larepetició

repititious
adj
repetitiu

repititiously
adv repetitivament

repititive
adj
repetitiu

repetitively
adv repetitivament

replace
v tr [~ X with Y] reemplaçar / substituir (X per Y)

replacement
n (m / f)substitut / suplent
Replacement vehicle - Vehicle de substitució

replay
n (f) larepetició

replenish
v tr [~ with] reomplir (de)

replete
adj
(~ with) replet (de)

reply
v intr respondre / contestar / replicar
n (f) laresposta / rèplica

report
n
1. (m) l'informe
To write a report on ... - Elaborar un informe sobre ....
2. (m) elreportatge
A report by Dermot Monaghan - Un reportatge de Dermot Monaghan

reportedly
adv segons algunes fonts ... / segons informen ...

reporter
n (m / f)corresponsal / periodista

represent
v tr representar

representative
n (m / f)representant
adj
representatiu

repress
v tr reprimir

repression
n (f) larepressió

repressive
adj
repressiu

reprieve
n (m) l'indult
v tr indultar

reprimand
n (f) l'amonestació / admonició
v tr amonestar

reprisal
n (f) larepresàlia

reproach
v tr reprotxar / reganyar
n (m) elreprotxe / regany

reproachful
adj
de reprotxe

reproduce
v
1. tr reproduir
2. intr reproduir-se

reproduction
n (f) lareproducció

reprographic
adj
reprogràfic

reprographics
n (f) lareprografia

reprove
v tr reprendre / blasmar

reptile
n (m) elrèptil

republic
n (f) larepública

republican
adj
republicà
n (m / f)republicà

repudiate
v
1. tr rebutjar / repudiar
2. tr negar
3. tr (dated) repudiar (una persona)

repugnance
n (f) larepugnància

repugnant
adj
repugnant

repulse
v tr repel·lir

repulsion
n
1. (f) larepulsió
2. [PHYS] (f) larepulsió

repulsive
adj

1. repulsiu
2. [PHYS] repulsiu

reputation
n (f) lafama / reputació
To have a bad reputation - Tenir mala fama

request
v tr demanar / sol·licitar
n (f) lasol·licitud / petició / demanda
expr written request
(f) lainstància

require
v tr requerir / necessitar

requirement
n
1. (m) elrequisit / menester / (f) l'exigència

rescind
v tr rescindir

rescission
n (f) larescissió

rescue
v tr rescatar
n (m) elrescat

rescuer
n (m / f)rescatador

research
v tr investigar
n
1. (f) lainvestigació / (f) larecerca

researcher
n (m / f)investigador

resell
v tr revendre

reseller
n (m / f)revenedor

resemble
v tr assemblar-se a

resent
v tr ressentir-se de / sentir-se molest per / molestar-se per

resentment
n (m) elressentiment / rancor

reservation
n
1. (f) lareserva
n.b. 'Reserva' means 'reservation' both in the sense 'Indian reservation' and 'booking' (i.e. I have a reservation for 7pm).

2. reservations (f pl.) lesreticències
n.b. 'Reticències' means 'reservations' in the sense 'He agrees but I have my reservations'.

reserve
v tr reservar
n (f) lareserva

reservoir
n (m) l'embassament

reset
v tr [IT] reinicialitzar[Termcat]
n [IT] (f) lareinicialització

reshuffle
n (f) laremodelació
expr cabinet reshuffle
(UK) (f) laremodelació ministerial
expr ministerial reshuffle
(f) laremodelació ministerial

reside
v intr residir

residence
n (f) laresidència

residue
n (m) elresidu

resign
v intr dimitir
expr to resign yourself (to)
resignar-se (a)

resignation
n
1. (f) ladimissió
2. (f) lacarta de dimissió
3. (f) laresignació
n.b. 'Resignació' means 'resignation' in the sense 'to be resigned to something'.

resilience
n
1. (f) laresiliència / resistència
2. (f) laresiliència / elasticitat

resilient
adj

1. capaç de recuperar-se fàcilment d'una situació desagradable o perjudicial
2. robust

resin
n (f) laresina

resist
v tr resistir

resistance
n (f) laresistència

resistant
adj
resistent

resolution
n (f) laresolució[Termcat]

resolve
v tr resoldre
n (f) ladeterminació

resonance
n (f) laressonància

resonate
v intr ressonar

resort
n (m) elcomplex turístic[Termcat]
> resort to
v.c. intr recórrer a

resounding
adj

1. aclaparador
n.b. 'Aclaparador' means 'resounding' in a positive sense (i.e. 'a resounding success' - 'un èxit aclaparador').

2. estrepitós
n.b. 'Estrepitós' means 'resounding' in a negative sense (i.e. 'a resounding defeat' - 'un fràcas estrepitós').

resource
n (m) elrecurs

resourceful
adj
enginyós

respect
v tr respectar
n
1. (m) elrespecte
2. (m) elmirament
expr mutual respect
(m) elrespecte mutu

respectability
n (f) larespectabilitat

respectable
adj
respectable

respectful
adj
respectuós

respectfully
adv respectuosament

respective
adj
respectiu

respectively
adv respectivament

respiratory
adj
respiratori

respite
n
1. (m) elrespir / descans / (f) lapausa

respond
v intr respondre
> respond to
v.c. intr respondre a

response
n (f) laresposta

responsibility
n (f) laresponsabilitat

responsible
adj
responsable

responsibly
adv responsablement

responsive
adj

1. [which reacts quickly] sensible
2. [which reacts enthusiastically] receptiu

responsiveness
n (f) lacapacitat de resposta

rest
v intr descansar / reposar
n
1. (m) eldescans / repòs
2. (f) laresta
expr the rest of
la resta de
> rest upon
v.c. intr dependre de

restart
v tr reiniciar[Termcat]
n (f) lareiniciació

restaurant
n (m) elrestaurant
expr restaurant car
(UK) (m) elvagó restaurant

restaurateur
n (m / f)restaurador

restitution
n (f) larestitució

restive
adj
neguitós / impacient / intranquil

restless
adj

1. inquiet
2. agitat

restlessness
n
1. (f) l'agitació
2. (f) lainquietud

restoration
n
1. (m) el[bringing back] restabliment
The restoration of the monarchy - El restabliment de la monarquia
The restoration of service - El retabliment del servei
2. (f) la[repairing and cleaning] restauració
The restoration of the painting - La restauració de la pintura
3. (f) la[returning to owner] restitució

restore
v tr restablir / restaurar / restituir

restorer
n (m / f)restaurador

restrain
v tr contenir

restraining order
n (m) l'ordre d'allunyament

restraint
n
1. (f) larestricció
n.b. 'Restricció' means 'restraint' in the sense of 'limits'.

2. (m) elcontrol
n.b. 'Control' means 'restraint' in the sense of 'control' (i.e. 'I think he acted with a great deal of restraint considering what she did to him').

restrict
v tr restringir

restriction
n (f) larestricció

restrictive
adj
restrictiu

restroom
n (US) (m pl.) elslavabos

restructure
v tr reestructurar

restructuring
n (f) lareestructuració

result
n (m) elresultat
> result in
v.c. donar com a resultat / donar lloc a / tenir com a conseqüència / portar a / causar / occasionar

resume
v tr reprendre / restablir

résumé
n
1. (m) elresum
2. (US) (m) elcurrículum

resumption
n (f) larepresa

resurge
v tr ressorgir

resurrect
v tr ressuscitar

resurrection
n (f) laresurrecció

resuscitate
v tr reanimar

resuscitation
n (f) lareanimació

retail
n (f) lavenda al detall / venda a la menuda
v tr vendre al detall / vendre a la menuda
adv al detall / a la menuda

retailer
n (m / f)detallista / menudista

retain
v tr retenir

retaliate
v intr prendre represàlies (contra algú) / represaliar / revenjar-se / resquitar-se

retaliation
n (f) larepresàlia / revenja

retaliatory
adj
de represàlia
expr retaliatory measure
(f) lamesura de represàlia

retardation
n (m) elretard
expr mental retardation
(m) l'endarreriment mental

rethink
v tr repensar

reticence
n (f) lareticència

retina
n (f) laretina

retinue
n
1. (m) elseguici / (f) lacomitiva

retire
v intr jubilar-se
> retire from
v.c. intr retirar-se de

retiree
n (m / f)jubilat

retirement
n
1. (f) lajubilació / (m) elretir
2. [SPORT] (m) l'abandó

retract
v tr retractar

retractable
adj
retractable / telescòpic

retraction
n (f) laretracció

retreat
n
1. (f) la(military) retirada
2. (m) el(spiritual) recés
v intr retirar-se

retribution
n
1. (m) elcàstig
2. (f) larepresàlia / revenja

retrieval
n (f) larecuperació

retrieve
v tr recuperar

retrograde
adj
retrògrad

retrospective
adj
retrospectiu
n (f) laretrospectiva

retrospectively
adv retrospectivament

retry
v
1. tr tornar a provar
2. tr tornar a jutjar

return
v
1. tr tornar
2. tr (UK) [a politician] elegir
3. tr [a verdict] emetre
4. intr tornar
n
1. (f) latornada
2. (f) ladevolució
n.b. 'Devolució' means 'return' in the sense 'to hand something back'.

3. (f) lareaparició
n.b. 'Reaparició' means 'return' in the sense 'reappearance'.

4. [FIN] (m) elrendiment
n.b. 'Rendiment' means 'return' in the sense 'profits'.

5. [FIN] (f) ladeclaració
n.b. 'Declaració' means 'return' in the sense 'tax return'.

6. [IT] (m) elretorn (de carro)
7. (UK) (m) elbitllet d'anada i tornada
adj

1. d'anada i tornada
n.b. 'D'anada i tornada' means 'return' in the sense 'return ticket' (round-trip ticket).

2. de tornada
n.b. 'De tornada' means 'return' in the sense 'return ticket' (ticket for the return portion of your trip).

3. de tornada
n.b. 'De tornada' is used in the sense 'return match'.

expr return key
(f) latecla retorn
expr return match
(m) elpartit de tornada

reunification
n (f) lareunificació

reunify
v tr reunificar

reunion
n (m) elretrobament

Réunion
n (Illa de la) Reunió

reusable
adj
reutilitzable

reuse
v tr reutilitzar

revaluation
n
1. [FIN] (f) larevaluació
2. (f) larevaloració

revalue
v
1. tr revaluar / revalorar
2. tr [FIN] revaluar

revamp
v tr renovar
n (f) larenovació

reveal
v
1. tr revelar
2. tr desvelar / destapar

revealing
adj
revelador

reveille
n (f) ladiana

revenge
n (f) lavenjança / revenja
expr get revenge (on someone)
venjar-se / revenjar-se (d'algú)

revenue
n (m pl.) elsingressos

reverberation
n (f) lareverberació

revere
v tr venerar / reverir / acatar

reverence
n
1. (f) lareverència / veneració / (m) l'acatament

reverential
adj
reverencial

reversal
n
1. (f) lainversió / (m) elcapgirament
2. (m) l'intercanvi
3. (f) la(of a decision) revocació

expr role reversal
(m) l'intercanvi de papers

reverse
v
1. tr capgirar / invertir
2. tr revocar (una decisió)
3. intr (UK) [a vehicle] fer marxa enrere
n
1. the reverseel contrari
2. the reverseel revers / el revés
3. (f) lamarxa enrere / marxa endarrere

review
n
1. (f) larevista
2. (f) laressenya
v
1. tr revisar
2. tr ressenyar
3. tr repassar

revile
v tr vilipendiar / injuriar

revise
v
1. tr cambiar / modificar
2. tr revisar
3. tr (UK) repassar

revision
n
1. (m) elrepàs
2. (f) larevisió

revisionism
n (m) elrevisionisme

revisionist
n (m / f)revisionista
adj
revisionista

revitalise
v tr (UK) revitalitzar / reviscolar

revitalize
v tr revitalitzar / reviscolar

revival
n (f) larevifalla

revive
v tr revifar

revoke
v
1. tr revocar
2. tr derogar

revolt
v intr sublevar-se
n (f) lasublevació / revolta

revolting
adj
repugnant

revolution
n (f) larevolució

revolutionary
adj
revolucionari
n (m / f)revolucionari

revolutionise
v tr (UK) revolucionar

revolutionize
v tr revolucionar

revue
n (f) larevista

revulsion
n (f) larepulsió

reward
n (f) larecompensa
v tr recompensar / premiar

rewarding
adj
gratificant / profitós / agraït

rewind
v tr rebobinar

rewritable
adj
regravable

rhapsodic
adj
rapsòdic

rhapsody
n (f) larapsòdia

rhenium
n (m) elreni

rhetoric
n (f) laretòrica

rhetorical
adj
retòric

rheumatic
adj
reumàtic

rheumatism
n (m) elreumatisme / reuma

rheumatoid arthritis
n (f) l'artritis reumatoide

rheumatologist
n (m / f)reumatòleg

rheumatology
n (f) lareumatologia

rhino
n (colloq) (m) elrinoceront

rhinoceros
n (m) elrinoceront

Rhodes
n Rodes

rhodium
n (m) elrodi

rhombencephalon
n (m) elromboencèfal

rhombohedral
adj
romboèdric

rhombohedron
n (m) elrombòedre

rhomboid
n (m) elromboide

rhombus
n (m) elrombe

rhyme
v intr rimar
n (f) larima
> rhyme with
v.c. intr rimar amb

rhythm
n (m) elritme

rhythmic gymnastics
n (f) lagimnàstica rítmica

rial
n (m) elrial

rib
n (f) lacostella
v tr (colloq) riure's d'algú

ribbon
n (f) lacinta

ribosome
n (m) elribosoma

ribosomal
adj
ribosòmic

rice
n (m) l'arròs

rich
adj

1. ric
2. embafós

richness
n (f) lariquesa / ricor

Richter scale
n (f) l'escala de Richter
8.9 on the Richter scale - 8,9 a l'escala de Richter

ricin
n (m) elricí

rickshaw
n (m) elrickshaw

ricochet
v intr rebotar
n (m) elrebot

rictus
n (m) elrictus

rid
v ridding tr deslliurar / eliminar / alliberar / desfer-se (de)
expr to get rid of
deslliurar-se / eliminar-se de / alliberar-se de / desfer-se de

riddle
n (f) l'endevinalla

ride
v
1. tr anar amb (bicicleta o moto)
2. tr muntar a (cavall, egua, etc..)
3. intr anar amb bicicleta / anar amb moto
4. intr [animal] cavalcar
> ride out
v.c. tr resistir (una tempesta, una situació difícil)

rider
n
1. (m / f)genet
n.b. 'Genet' means a horse rider.

2. (m / f)ciclista
n.b. 'Ciclista' refers to someone riding a bicycle.

3. (m / f)motociclista
n.b. 'Motociclista' refers to someone riding a motorbike.

ridicule
v tr ridiculitzar
n (m) elridícul
expr object of ridicule
(f) larialla / riota

ridiculous
adj
ridícul

rife
adj
extens

riff-raff
n (f) lapúrria / xusma

rifle
n (m) elrifle

rift
n

1. (f) lafissura

1. (m) eldesencontre / (f) latopada forta / ruptura

rigging
n (f) l'eixàrcia

right
adv a la dreta
adj

1. dret / destre
Right hand - Mà dreta
2. correcte
3. apropiat
4. (colloq) de debò
excl (colloq) oi?
expr (not) right in the head
(colloq) boig

right angle
n (m) l'angle recte / escaire

right-hand
adj
(before noun) de dreta
expr on the right-hand side
a la dreta

right-wing
adj
dretà

rigid
adj
rígid / inflexible / encarcarat

rigidity
n
1. (f) larigidesa / (f) lainflexibilitat

rigor
n
1. (m) elrigor / (f) l'exactitud
1. (m) elrigor / (f) laseveritat
expr rigor mortis

expr the rigors of (an extremely cold winter)
els rigors d'un hivern especialment fred

rigour
n
1. (m) elrigor / (f) l'exactitud
1. (m) elrigor / (f) laseveritat
expr the rigours of (an extremely cold winter)
els rigors d'un hivern especialment fred

de rigueur
adj
de rigor

rile
v tr fer enfadar
> rile up
v.c. (US) fer enfadar

rim
n (f) lavora

ring
n
1. (m) l'anell
2. [IT] (f) l'anella
3. (UK) (colloq) (f) latrucada
4. [SPORT] (m) el[boxa] quadrilàter
n.b. 'Quadrilàter' means 'ring' in the sense 'boxing ring'.

5. rings[SPORT] (f pl.) les[gimnàstica] anelles
v
1. tr trucar / telefonar
Have you rung Patricia yet? - Ja has trucat la Patrícia?
2. intr sonar
The phone's ringing. - Sona el telèfon.
3. tr [to surround] encerclar
4. tr [to draw a circle round] encerclar
> ring back
v.c.
1. tornar una trucada
2. tornar a trucar
> ring up
v.c. trucar
> ring off
v.c. intr penjar (el telèfon)

ring binder
n (f) lacarpeta d'anelles

ringleader
n (m) elcapitost
n.b. Unlike the word 'ringleader', 'capitost' is not always negative. It can just mean 'leader'.

ringlet
n (m) elrínxol

ring pull
n (UK) (f) l'anella

ring road
n (UK) (f) lacarretera de circumval·lació

ringtone
n (m) elton

ring toss
n (US) (m) eljoc de les anelles

rinse
v
1. tr esbandir
n.b. 'Esbandir' means 'to rinse' in the sense 'to wash the soap out of something' (e.g. to rinse your hair, to rinse your clothes.)

2. tr rentar
> rinse out
v.c. tr esbaldir

riot
n
1. (m) elmotí / avalot
2. a riot (colloq) molt divertit
3. (before noun) antiavalots / antidisturbis
v intr avalotar-se
expr riot gear
(m) elmaterial antiavalots
expr riot police

rip
n (m) l'estrip
v tr estripar / esquinçar
expr rip off
estafa
> rip off
v.c.
1. arrencar
2. (colloq) estafar
> rip into
v.c. intr atacar, criticar violentament

RIP (Rest In Peace)
expr
descansa en pau

ripe
adj
madur

ripen
v intr madurar

ripple
v intr onejar

rise
v
1. intr augmentar / incrementar / pujar
2. intr ascendir / pujar
3. intr encarir-se
n.b. 'Encarir-se' means 'to rise (in price)'.

n
1. (m) l'augment / increment / ascens / (f) lacrescuda / ascensió
2. [FIN] (f) l'alça
3. [WORK] (m) l'augment de salari

> rise up
v.c. intr rebel·lar-se / insurgir-se / insurreccionar-se

risk
n (m) elrisc
v tr arriscar

risky
adj
arriscat

risotto
n (m) elrisotto

rite
n (m) elritu
expr rite of passage
(m) elritu de pas
expr last rites
(f) l'extremunció / unció dels malalts

ritual
n (m) elritual
adj
ritual

rival
n (m / f)rival
adj
rival

rivalry
n (f) larivalitat

river
n (m) elriu

riverbank
n
1. (f) lariba / ribera / vora / (m) elvoral

riverboard
n (m) l'hidrotrineu

riverboarding
n (m) l'hidrotrineu

rivet
n (m) elrebló
v
1. tr [generalment en veu passiva] captivar
2. tr reblar

riyal
n (m) elrial

road
n (f) lacarretera
adj
viari
expr road safety
(f) laseguretat viària

roadblock
n
1. (m) elcontrol de carretera
2. (US) (m) l'obstacle

roadway
n
1. (f) lacarretera
2. (f) lacalçada

roadworks
n (f pl.) lesobres

roam
v intr vagar

roaming
n (f) l'itinerància[Termcat]

roar
v
1. intr rugir / bramar
2. intr retrunyir
n
1. (m) elrugit / bram
2. (m) elfragor / estrèpit / brogit
> roar back
v.c. intr tenir èxit després d'un començament fluix / recuperar-se contundentment

roast
v tr rostir / torrar
adj
rostit / torrat
n (m) elrostit

roasted
adj
rostit / torrat

rob
v tr robar

robber
n (m / f)lladre / atracador

robbery
n (m) elrobatori / atracament

robe
n
1. (f) latoga
2. (f) lasotana
n.b. 'Sotana' is the 'robe' a priest wears.

3. (m) elbarnús
n.b. 'Barnús' means 'robe' in the sense 'bathrobe'.

v tr vestir(-se)

robin
n (m) elpit-roig
expr American robin
(m) elgriva americana

robot
n (m) elrobot

robotics
n (f) larobòtica

robust
adj
fort

robustness
n
1. (f) larobustesa
2. (f) lafortalesa

rock
n

1. (f) laroca
2. [MUSIC] (m) elrock

1. (f) lapedra preciosa / (m) eldiamant
v tr gronxar
expr rock art
(m) l'art rupestre
expr on the rocks

1. [FOOD] amb gel
2. que passa un mal moment
> rock out
v.c. (colloq) passar-s'ho bé escoltant música rock

rock climbing
n (f) l'escalada

rocker
n
1. (m / f)rocker
2. (US) (m) elbalancí
expr be off your rocker
(colloq) estar tocat de l'ala

rockery
n (UK) (f) larocalla

rocket
n
1. (m) elcoet
2. (UK) (f) laruca
v
1. intr augmentar molt ràpidament
2. intr moure molt ràpidament

rocket launcher
n (m) elllançacoets

rock face
n
1. (m) elcingle / (f) lapenya-segat

rocking chair
n (m) elbalancí

rocky
adj
rocós

rococo
adj
rococó
n (m) elrococó

rod
n
1. (f) labarra
2. (f) lacanya (de pescar)

rodent
n (m) elrosegador

roentgenium
n (m) elroentgueni

rogue
n (dated) (m / f)brètol / bergant

roil
v tr agitar

role
n
1. (m) elpaper
2. (m) elrol / càrrec

roll
n
1. (m) elpanet
2. (m) elrotllo / rodet
3. (m) elllista
Call roll - Passar llista
v
1. tr fer rodar
2. intr rodar
> roll out
v.c. llançar (un nou producte o servei) / engegar-se o començar (una campanya electoral)
> roll up
v.c.
1. arromangar / arremangar
To roll up your sleeves - Arromangar-se / arremangar-se les mànigues
2. aparèixer
> roll about
v.c.
1. intr circular (sobre rodes)
2. intr rodolar (per aquí i per allà)
> roll along
v.c. intr anar endavant rodolant
> roll around
v.c.
1. intr circular (sobre rodes)
2. intr rodolar (per aquí i per allà)
> roll back
v.c.
1. intr tornar (rodolant)
2. tr baixar (preus) a un nivell posterior
3. tr fer tornar enrere
> roll by
v.c. intr escolar-se (passar temps)
> roll down
v.c.
1. intr anar avall (rodolant)
2. tr abaixar donant voltes (p.e., la finestra d'un vehicle)
> roll in
v.c. intr (colloq) arribar a cabassos
> roll over
v.c. intr girar-se (rodolant)

roller
n
1. (m) elcorró
2. (m) el[hair] ruló / bigudí

rollerblade
v intr patinar (amb patins en línia)

rollerblades
n (m pl.) elspatins en línia

rollerblading
n (m) elpatinatge en línia

roller coaster
n (f) lamuntanya russa

roller hockey
n (m) l'hoquei (sobre) patins

rolling pin
n (m) elcorró

Roma
n
1. (m pl.) elsromanís / (m) elpoble rom

Roman
adj
romà
n (m / f)romà
expr Roman Catholic
(m / f)catòlic
expr Roman Empire
(m) l'Imperi Romà

romance
n
1. (m) l'amor
2. (f) lanovel·la sentimental
adj
romànic
expr Romance language
(f) lallengua romànica

Romania
n (f) laRomània

Romanian
n
1. (m) elromanès
2. (m / f)romanès
adj
Romanès

Romansch
adj
(m) elromanx

romantic
adj
romàntic

Rome
n Roma
expr all roads lead to Rome
tots els camins duen (o porten) a Roma
expr ancient Rome
(f) l'antiga Roma
expr Rome wasn't built in a day
el món no es va fer en un dia

roof
n
1. (f) lateulada / (m) elsostre
expr hit the roof
perdre els estreps

rook
n
1. [ZOOL] (f) lagraula
2. (f) latorre
n.b. 'Torre' means 'rook' in the sense 'chess piece' (aka 'castle).

rookie
n (m / f)novençà

room
n (f) l'habitació / peça / sala
expr room temperature
(f) latemperatura ambient

roomie
n (US) (colloq) (m / f)company d'habitació / company de cambra

roommate
n (m / f)company d'habitació / company de cambra

room service
n (m) elservei d'habitacions[Termcat]

roomy
adj
espaiós

rooster
n (m) elgall

root
n (f) l'arrel[Termcat]
v
1. tr fer arrelar
2. intr arrelar
expr put down roots

1. arrelar
2. arrelar-se
expr take root
arrelar
> root for
v.c. (colloq) donar suport a / estar a favor de / ser de
> root out
v.c.
1. eradicar
2. arrancar (de soca-rel)
> root up
v.c. tr arrabassar

root directory
n (m) eldirectori arrel[Termcat]

root locus
n (m) ellloc de les arrels

root user
n (m / f)superusuari

rope
n (f) lacorda
expr on the ropes
contra les cordes
> rope in
v.c. tr persuadir (algú) d'ajudar, de participar, etc.

ropeable
adj
(Aus) (colloq) enrabiat / enfadat / encès / irritat

roquefort
n (m) elrocafort

rosary
n (m) elrosari

rose
n (f) larosa

rosebud
n (m) elbotó de rosa

rose bush
n (m) elroser

rosemary
n (m) elromaní

rosé wine
n (m) elvi rosat

rosy
adj

1. rosat
2. esperançador / prometedor
A rosy future - Un futur esperançador / prometedor

rot
v intr podrir / descompondre's
n
1. (f) lapodridura
2. (UK) (dated) (f pl.) lesbestieses
expr dry rot
(f) lapodridura blanca (o seca)

rotate
v
1. tr fer girar
2. tr [crops] alternar (els conreus)
3. intr girar

rotation
n (f) larotació

rotten
adj
podrit

rouble
n (UK) (m) elruble

rouge
n (dated) (m) elcoloret

rough
adj

1. aspre / bast / rugós / tosc
2. violent
Rough seas - Maregassa
3. aproximat
> rough in
v.c. tr esbossar
> rough out
v.c. tr esbossar
> rough up
v.c. tr maltractar (algú) per intimidar-lo

roughly
adv
1. més o menys / aproximadament
2. asprament / violentment

roughness
n (f) l'aspror / aspresa

round
n
1. (UK) (colloq) (f) laronda
2. (f) l'eliminatòria
n.b. 'Eliminatòria' means 'round' as in 'Henman was knocked out in the second round'.

adj

1. circular
2. rodó
expr round the bend
tocat de l'ala
expr round trip
(m) elviatge d'anada i tornada
> round down
v.c. arrondir
> round off
v.c.
1. tr arrodonir
2. tr completar (polidament)
> round on
v.c. intr increpar (subtosament)
> round out
v.c. arrondir / completar
> round up
v.c. arrondir

roundabout
n (UK) (f) larotonda
adj
indirecte
expr in a roundabout way
de forma indirecta

round-bottom flask
n (m) elmatràs de fons rodó

round table
n (f) lataula rodona

rouse
v
1. tr agitar
2. tr despertar

rousing
adj
esperonador / incitant

rout
n
1. (m) l'esvaïment / (f) ladesfeta / derrota completa
v tr esvair / derrotar completament

route
n

1. (f) laruta
2. (m) elrecorregut / trajecte

1. (m) elcamí / (f) lavia

router
n (m) l'encaminador[Termcat]

routine
n (f) larutina
adj
rutinari

row
n
1. (f) lafila
2. (f) labaralla
v
1. intr remar
2. intr barallar-se

rowboat
n
1. (m) elbot de rem / (f) l'embarcació de rems

rowing
n (m) elrem

rowing boat
n
1. (m) elbot de rem / (f) l'embarcació de rems

royal
adj
reial
n
1. the royals (f) lafamília reial
2. Royals (UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol anglès Reading FC

royal family
n (f) lafamília reial

royalty
n
1. (f) lareialesa
2. royalties[FIN] (m pl.) elsroyalties (pagament de drets d'autor)

rub
v tr fregar
expr rub shoulders

1. associar-se
2. tractar braç a braç
> rub down
v.c. tr fregar (el cos) / fer massatge
> rub in
v.c. tr fer recordar (una cosa desagradable)
> rub off
v.c. treure fregant
> rub off on
v.c. influir inconscientment comportament o característiques d'algú a (algú)
> rub out
v.c.
1. esborrar fregant
2. (US) (slang) assassinar

rubber
n
1. (m) elcautxú / (f) lagoma
2. (f) lagoma
3. (slang) (m) elpreservatiu

rubbish
n

1. (f pl.) lesescombraries / deixalles

1. (f pl.) lesbestieses / (m) eldisbarat
v tr criticar

rubble
n
1. (m) l'enderroc
2. (f) laruna

rubella
n (f) larubèola

rubidium
n (m) elrubidi

ruble
n (US) (m) elruble

rucksack
n (f) lamotxilla

ruckus
n (US) (m) l'escàndol / rebombori / canyaret / sagramental
expr raise a ruckus
(US) armar (o moure o muntar) un canyaret (o escàndol o sagramental) / armar-ne una de grossa / aixecar polseguera

rudder
n (m) eltimó

ruddy
adj

1. rubicund
2. [lit.] rogenc
A ruddy sky - Un cel rogenc
3. (before noun) (UK) (colloq) maleït

rude
adj
mal educat / descortès / impertinent

rudeness
n
1. (f) lagrolleria
2. (f) ladescortesia

rude word
n (f) laparaulota / grolleria

rudimentary
adj
rudimentari

rueful
adj
trist / penedit

ruffle
n (m) elvolant

rug
n
1. (f) lacatifa / moqueta
2. (slang) (f) laperruca
3. (UK) (f) lamanta

rugby
n (m) elrugbi
expr rugby league
(m) elrugbi (a 13)
expr rugby union
(m) elrugbi (a 15)

ruin
v tr espatllar
n
1. (f) laruïna
2. ruins (f pl.) lesruïnes

ruinous
adj
ruïnós

ruinously
adv ruïnosament

rule
n
1. (f) laregla
2. rules (m) elreglament
3. (m) el[measuring instrument] regle
v
1. tr governar / manar
2. tr [draw straight line] reglar
expr as a rule
per regla general
expr rule of thumb
(f) laregla pràctica
expr slide rule
(m) elregle de càlcul
> rule out
v.c. descartar

ruled
adj
pautat
expr ruled paper
(m) elpaper pautat

ruler
n
1. (m) elregle
2. (m / f)governant

rum
n (m) elrom

rumble
v
1. intr [thunder] retrunyir / rugir / tronar
2. intr [stomach] roncar
3. tr (UK) filar

rumble strip
n (f) labanda rugosa / banda sonora

ruminant
n (m) elremugant

rumor
n (US) (m) elrumor

rumour
n (UK) (m) elrumor

rumple
v
1. tr arrugar
2. tr [cabells] esbullar

rumpled
adj
arrugat

rumpus
n (m) l'escàndol / rebombori / canyaret / sagramental

run
v running
1. intr córrer
n.b. 'Córrer' means 'to run' in the sense 'to move very quickly'.

2. intr funcionar
n.b. 'Funcionar' means 'to run' as in transport (i.e. does the train run on a Sunday?).

3. tr dirigir / portar / regentar
n.b. 'Portar' and 'regentar' mean 'to run' in the sense 'to run a business' / 'to run a restaurant'.

expr in the long run
a la llarga
> run about
v.c. intr córrer amunt i avall
> run across
v.c. trobar casualment
> run after
v.c. intr empaitar
> run along
v.c. intr anar-se'n
> run around
v.c. intr córrer amunt i avall
> run away
v.c. fugir-se
> run away from
v.c. fugir (d'algú / d'alguna cosa)
> run away with (somebody)
v.c. abandonar (el marit, el company sentimental, la dona, la companya sentimental, etc.) per anar-se'n amb (una altra persona)
> run away with (something)
v.c. guanyar (alguna cosa) d'una manera contundent
> run back
v.c. intr tornar corrent
> run by
v.c. intr passar corrent
> run down
v.c.
1. intr baixar corrent
2. intr parar-se (un aparell)
3. intr perdre energia
4. tr perseguir i capturar
5. tr (colloq) menysprear (algú)
6. tr trobar (després d'una llarga recerca)
7. tr atropellar
> be run down
v.c. intr trobar-se debilitat
> run home
v.c. intr anar / venir a casa corrent
> run in
v.c.
1. intr entrar corrent
2. tr (colloq) fer el rodatge (d'un vehicle)
3. tr (colloq) engarjolar
> run into
v.c. xocar amb / topar amb
> run off
v.c.
1. intr fugir (allunyar-se corrent, anar-se'n corrent)
2. intr relliscar per
3. intr passar per damunt (de)
4. tr imprimir
> run off with (somebody)
v.c. abandonar (el marit, el company sentimental, la dona, la companya sentimental, etc.) per anar-se'n amb (una altra persona)
> run off with (something)
v.c.
> run on
v.c.
1. intr continuar corrent
2. intr continuar (sense interrupció)
3. intr enraonar (sense parar)
> run out
v.c.
1. intr sortir corrent
2. intr escapar-se (un líquid)
3. intr acabar-se, exhaurir-se
4. intr caducar (una garantia)
> run out of
v.c. intr quedar-se sense
> run out on
v.c. tr abandonar
> run over
v.c.
1. tr atropellar
2. intr vessar / desbordar
> run through
v.c.
1. intr malbaratar
2. tr travessar (alguna cosa, amb un instrument de punxa)
3. tr repassar (un procés, un procediment, etc.), fullejar (un llibre)
4. tr assatjar ràpidament
> run up
v.c.
1. intr pujar corrent
2. tr hissar (una bandera)
3. tr tirar de veta, fer pujar (un compte, etc.)
4. intr acostar-se corrent (a algú)
> run up against
v.c. intr enfrontar-se a
> run with
v.c. tr associar-se amb

runaway
n (m / f)fugitiu
adj

1. fugitiu
2. desbocat / galopant / fora de control

rune
n (f) laruna

runner
n
1. (m / f)corredor
2. (m) elcamí de taula
3. (f) lacatifa
4. (m / f)contrabandista
5. (m / f)missatger
expr long-distance runner
(m / f)corredor de fons
expr marathon runner
(m / f)corredor de marató
expr middle-distance runner
(m / f)migfondista / corredor de mig fons

running
adj

1. consecutiu
2. continu
3. corrent
n
1. (f) ladirecció
n.b. 'Direcció' means 'running' in the sense 'He will take over the running of the factory when his father dies'.

2. (m) elfuncionament
n.b. 'Funcionament' means 'running' as in the working of a machine (i.e. 'Tips to ensure the smooth running of your vacuum cleaner').

3. (m) l'atletisme
expr running water
(f) l'aigua corrent
expr for the (2nd, 3rd, 4th...) year running
per (segon, tercer, quart..) any consecutiu
expr in the running
tenir possibilitats d'aconseguir / guanyar alguna cosa

running length
n
1. (f) ladurada / duració
2. [SPORT] (m) elcantell efectiu[Termcat]

run-of-the-mill
adj
normal i corrent

runway
n (f) lapista

rupee
n (f) larupia

rupture
n
1. (m) eltrencament
2. (f) laruptura

rural
adj
rural / pagès

ruse
n (f) latrampa

rush
v
1. intr anar amb pressa
2. tr fer (una cosa) amb precipitació
n (f) lapressa
> rush at
v.c. intr envestir (atacant)

rush hour
n (f) l'hora punta

Russia
n (f) laRússia

Russian
n
1. (m) elrus
2. (m / f)rus
adj
rus

Russian Orthodox Church
n (f) l'església ortodoxa rusa

rust
n (m) elrovell

rustle
v intr remorejar
> rustle up
v.c. (colloq) recollir

rusty
adj
rovellat

rutabaga
n (US) (m) elcolinap

ruthenium
n (m) elruteni

rutherfordium
n (m) elrutherfordi

ruthless
adj
despietat

RV (Recreational Vehicle)
n (f) l'autocaravana

Rwanda
n (f) laRwanda / Ruanda

Rwandan
adj
rwandès / ruandès
n (m / f)rwandès / ruandès

rye
n (m) elsègol
expr rye bread
(m) elpa de sègol
expr rye flour
(f) lafarina de sègol

SourceForge