Sabbath
n (m) elsàbat

sabbatical
n (m) el(any / trimestre) sabàtic
adj
sabàtic

Sabellianism
n [RELIG] (m) elsabel·lianisme

saber
n (US) (m) elsabre
expr saber rattling
(US) soroll de sabres

sabotage
n (m) elsabotatge
v tr sabotejar

sabre
n (UK) (m) elsabre
expr sabre rattling
(UK) soroll de sabres

saccharose
n (f) lasacarosa

sack
n (m) elsac
v tr acomiadar
> sack out
v.c. intr (colloq) dormir

sackbut
n (m) elsacabutx

sacking
n (m) l'acomiadament

sacred
adj
sagrat

sacredness
n (f) lasacralitat

sacrifice
v tr sacrificar
n (m) elsacrifici

sacrilege
n (m) elsacrilegi

sacrosanct
adj
sagrat

sacrum
n (m) elsacre

sad
adj

1. trist
2. (colloq) patètic
n SAD (m) eltrastorn afectiu estacional

sadden
v tr entristir

saddle
n
1. (f) la[on a horse] sella
2. (m) el[on a bike] seient
v tr ensellar
> saddle (somebody) with (something)
v.c. endossar

sadism
n (m) elsadisme

sadist
n (m / f)sàdic

sadistic
adj
sàdic

sadly
adv tristament / amb tristesa

sadness
n (f) latristesa

sadomasochism
n (m) elsadomasoquisme

sadomasochistic
adj
sadomasoquista

safe
adj
segur
n (f) lacaixa forta

safeguard
n (f) lasalvaguarda
v tr salvaguardar

safely
adv sense perill

safety
n
1. (f) laseguretat
2. (m) el[American football] safety

safety barrier
n (f) labarrera de seguretat

safety belt
n (US) (m) elcinturó de seguretat

safety car
n (m) elcotxe de seguretat

safety pin
n
1. (m) l'imperdible / (f) l'agulla imperdible

safflower
n (m) elcàrtam
expr safflower oil
(m) l'oli de càrtam

saffron
n (m) elsafrà

sag
v
1. intr flaquejar
2. intr enfonsar-se
3. intr caure
4. intr decaure
5. intr encorbar-se / tornar-se flàccid

sagacious
adj
sagaç

sagaciousness
n (f) lasagacitat

sagacity
n (f) lasagacitat

sage
n
1. (f) lasàlvia
2. (m / f)savi
adj
assenyat

Sagittarius
n (m) elSagitari

Sahara
n (m) elSàhara

sail
n (f) lavela
v
1. tr governar
2. intr navegar

sailing
n (f) lavela

sailor
n (m / f)mariner

saint
n (m / f)sant

sake
n
1. (m) elbé / amor
2. [FOOD] (m) elsake
expr for (my / your / his etc.) sake
pel (meu / teu / seu) bé
excl for goodness sake per l'amor de Déu!
excl for God's sake per l'amor de Déu!

salad
n (f) l'amanida

salad onion
n
1. (f) laceba tendra / (m) elceballot

salamander
n (f) lasalamandra

salami
n (m) elsalami

salary
n (m) elsou / saldo / salari

sale
n
1. (f) lavenda
2. sales (f pl.) lesrebaixes
3. sales (m) eldepartament de vendes
expr for sale
en venda

sales forecast
n (f) laprevisió de vendes

salesman
n (m) elcomerciant

sales manager
n (m / f)cap de vendes

sales rep
n (m / f)comerciant

salicylate
n (m) elsalicilat

salicylic
adj
salicílic
expr salicylic acid
(m) l'àcid salicílic

salient
adj
important / principal

saliva
n (f) lasaliva

salmon
n (m) elsalmó

salsa
n (f) lasalsa

salt
n (f) lasal
expr salt lick
(f) lapedra de sal
> salt away
v.c. tr (colloq) estalviar

saltie
n (Aus) (m) elcocodril d'aigua salada

salty
adj
salat

salutary
adj
saludable

salutation
n (f) lasalutació

salute
n (f) lasalutació / salva (Mil.)
v tr [mil.] saludar

Salvadoran
n (m / f)salvadorenc
adj
salvadorenc

salvage
v tr recuperar
n (f) larecuperació

salvageable
adj
recuperable

salver
n (f) lasafata

salvo
n (f) lasalva

samarium
n (m) elsamari

same
adj
mateix / igual

sameness
n (f) laigualtat

same-sex
adj
del mateix sexe
expr same-sex couple
(f) laparella del mateix sexe
expr same-sex family
(f) lafamília monoparental
expr same-sex marriage
(m) elmatrimoni del mateix sexe

Sami
n (m / f)sami
adj
sami

Samoa
n Samoa
expr American Samoa
Samoa Nord-americana

sample
n (f) lamostra
v
1. tr provar
2. tr tastar

sampling
n (m) elmostreig

sanatorium
n (m) elsanatori

sanctimonious
adj
farisaic

sanction
n (f) lasanció

sand
n (f) lasorra / arena

sandal
n (f) lasandàlia

sandbox
n
1. (m) elsorral / (f) lasorrera

sandpaper
n (m) elpaper de vidre
v tr polir (o fregar) amb paper de vidre

sandpile
n
1. (m) elsorral / (f) lasorrera

sandpiper
n (f) laxivitona
expr common sandpiper
(f) laxivitona vulgar

sandpit
n
1. (m) elsorral / (f) lasorrera

sandshoe
n (UK) (f) lasabatilla de lona amb sola de cautxú

sandstone
n
1. (m) elgres / (f) lapedra sorrenca

sand trap
n (m) eldesarenador

sandwich
n (m) l'entrepà

sandy
adj
arenós / sorrenc

sane
adj

1. en el seu seny
2. assenyat

sanguine
adj
optimista

sanitarium
n (m) elsanatori

sanitary napkin
n (US) (f) lacompresa

sanitary towel
n (UK) (f) lacompresa

sanitise
v tr (UK) higienitzar

sanitize
v tr higienitzar

Sanskrit
n (m) elsànscrit

São Tomé and Príncipe
n São Tomé i Príncipe

sap
n
1. (f) lasaba
2. (colloq) (m / f)ingenu / crèdul
v tr soscavar / minar

sapling
n (m) elplançó

saponifiable
adj
saponificable

saponification
n (f) lasaponificació

saponify
v tr saponificar

sapphire
n (m) elsafir

sappy
adj
(US) melindrós / (excessivament) sentimental

sarcasm
n (m) elsarcasme

sarcastic
adj
sarcàstic

sarcastically
adv amb sarcasme

sarcoma
n (m) elsarcoma

sarcophagus
n (m) elsarcòfag

sardine
n (f) l'arengada / sardina

Sardinia
n (f) laSardenya

Sardinian
n
1. (m) elsard
2. (m / f)sard
adj
sard

sarge
n (colloq) (m / f)sergent

sarky
adj
(UK) (colloq) sarcàstic

sarnie
n (slang) (m) l'entrepà

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
n (f) laSARS (Síndrome Respiratòria Aguda Greu)
n.b. More Catalan sources would appear to use the English acronym SARS than the Catalan acronym SRAG (by about 7 to 1).

sarsaparilla
n (f) lasarsaparrella / sarsa

sassy
adj

1. (US) impertinent, sobretot referint-se a dones no submises en sentit positiu
2. (US) elegant

satchel
n (f) labossa / cartera

sate
v tr saciar / sadollar

satellite
n (m) elsatèl·lit
expr satellite dish
(f) l'antena parabòlica

satiate
v tr sadollar / saciar

satire
n (f) lasàtira

satirical
adj
satíric

satisfaction
n (f) lasatisfacció

satisfactorily
adv satisfactòriament

satisfactory
adj
satisfactori

satisfied
adj
satisfet

satisfy
v tr satisfer

saturate
v tr saturar

saturated
adj
saturat
expr saturated fat
(m) elgreix saturat

Saturday
n (m) eldissabte

Saturn
n (m) elSaturn
expr saturn peach
(m) elpréssec pla / préssec paraguaià

sauce
n (f) lasalsa

saucepan
n (f) lacassola

saucer
n (m) elplatet
expr flying saucer
(m) elplatet volador

Saudi
n
1. (colloq) (f) l'Aràbia Saudita
2. (m / f)saudita
adj
saudita

Saudi Arabia
n (f) l'Aràbia Saudita

sauerkraut
n (m) elxucrut

sauna
n (f) lasauna

saunter
v intr caminar (o passejar) sense pressa, sense destinació fixa

saurischia
n (m pl.) elssaurisquis

saurischian
n (m) elsaurisquis

sauropod
n (m) elsauròpodes

sauropoda
n (m pl.) elssauròpodes

sausage
n
1. (f) lasalsitxa / botifarra / (m) l'embotit

sauté
v sautéing tr saltar

savage
adj

1. salvatge / brutal / cru
2. salvatge / primitiu
n (m / f)salvatge
v tr atacar violentament

savannah
n (f) lasabana

save
v
1. tr guardar / desar[Termcat]
To save a file. - Guardar un fitxer.
2. tr estalviar
To save water. - Estalviar aigua.
To save energy. - Estalviar energia.
To save money. - Estalviar diners.
3. tr salvar / rescatar
To save a life. - Salvar una vida.
> save up
v.c. tr estalviar

saver
n (m / f)estalviador

saving
n
1. (m) l'estalvi
2. savings (m pl.) elsestalvis
expr savings account
(m) elcompte d'estalvis
expr life savings
(m pl.) elsestalvis de tota la vida
expr (money- / energy- / space-) saving
que estalvia (diners / energia / espai)

saviour
n (m / f)salvador

savor
v tr (US) assaborir

savour
v tr (UK) assaborir

savvy
adj
espavilat / perspicaç / astut
n
1. (m pl.) elsconeixements pràctics / (f) lacapacitat d'entendre una situació; i actuar amb eficàcia

saw
n (f) laserra
v tr serrar
> saw up
v.c. tr serrar en trossos

sawdust
n (f pl.) lesserradures

sawmill
n (f) laserradora

sax
n (colloq) (m) elsaxofon

saxhorn
n (m) elsaxhorn

saxophone
n (m) elsaxofon

saxophonist
n (m / f)saxòfon / saxofonista

say
v tr dir
expr it goes without saying
no cal dir...
expr let's say
diguem-ne
expr not say a word
no dir ni piu

saying
n (f) ladita

scab
n
1. (f) lacrosta
2. (m / f)esquirol
n.b. 'Esquirol' means 'scab' in the sense 'strikebreaker'.

3. (f) lasarna / ronya
n.b. 'Sarna' and 'ronya' mean 'scab' as in the disease that affects trees.

scabbard
n (f) labeina

scabies
n (f) laronya / sarna

scaffold
n
1. (f) labastida
n.b. 'Bastida' means 'scaffold' in the sense 'temporary structure on which builders stand to reach tops of buildings'.

2. (m) elcadafal / patíbul
n.b. 'Cadafal' and 'patíbul' mean 'scaffold' in the sense 'place where you execute someone by hanging'.

scaffolding
n (f) labastida

scale
n
1. (f) l'escala / (m) elbarem
2. (f) l'escama
3. (US) (f) labalança

v
1. tr escalar
n.b. 'Escalar' means 'to scale' in the sense 'to scale a wall'.

2. tr escatar
n.b. 'Escatar' means 'to scale' in the sense 'to remove the scales from a fish'.

3. tr fer a escala
n.b. 'Fer a escala' means 'to scale' in the sense 'He made a scaled plan of his house'.

> scale down
v.c. tr reduir (a escala)

scales
n (f) labalança
expr tip the scales
fer caure / inclinar / decantar la balança

scallion
n
1. (f) laceba tendra / (m) elceballot

scallop
n (f) lavieira

scalp
n
1. (m) elcuir cabellut
2. (f) lacabellera
v
1. tr tallar la cabellera
2. tr (US) revendre

scalpel
n (m) elbisturí

scalper
n (US) (m / f)revenedor

scalping
n (US) (f) larevenda

scam
n (f) l'enganyifa

scan
v tr escanejar[Termcat]
n
1. [MED] (f) l'exploració
2. [MED] (f) l'ecografia
n.b. 'Ecografia' means 'scan' in the sense 'ultrasound scan'.

scandal
n (m) l'escàndol

scandalise
v tr (UK) escandalitzar

scandalize
v tr escandalitzar

scandalous
adj
escandalós

scandalously
adv escandalosament

Scandinavia
n (f) l'Escandinàvia

Scandinavian
adj
escandinau
n (m / f)escandinau
n.b. n.b. the feminine of 'escandinau' is 'escandinava'.

scandium
n (m) l'escandi

scanner
n (m) l'escàner[Termcat]

scapegoat
n (m) elcap de turc / boc expiatori / boc emissari

scar
n (f) lacicatriu

scarab
n
1. (m) el(insect) escarabat piloter
2. (m) el(Ancient Egypt) escarabeu

scarce
adj
escàs
Anti-discrimination laws are scarce - Les lleis contra la discriminació escassegen
n.b. The feminine of 'escàs' is 'escassa', the plural is 'escassos'.

scarcity
n (f) l'escassetat / carestia

scare
v tr atemorir / espantar / esporuguir / espaordir / esglaiar
> scare up
v.c.
1. tr espantar (un animal) perquè es mogui
2. tr (colloq) trobar, sobretot després d'haver fet un esforç especial

scarecrow
n (m) l'espantaocells / espantall

scared
adj
(tenir por)
I'm scared - Tinc por
Don't be scared - No tinguis por

scarf
n (f) labufanda
v tr (US) (colloq) engolir-se / menjar-se

scarlet
adj
escarlata
n (m) l'escarlata
expr The Scarlet Pimpernel
La Pimpinella Escarlata

scary
adj
que fa por

scat
n
1. (m) l'excrements (animals)
2. [MUSIC] (m) elscat
v intr anar-se'n a corre-cuita

scathing
adj
mordaç / càustic

scatter
v
1. tr escampar / espargir
2. intr anar-se'n a corre-cuita

scatterbrain
n
1. (m / f)baliga-balaga / (m) eltabalot / taral·lirot

scatterbrained
adj
(ser un) tabalot

scattered
adj
dispers / escampat

scavenge
v intr furgar (entre les escombraries)

scavenger
n (m / f)carronyer

scene
n (m) l'escenari

scenery
n (m) elpaisatge

scent
n (f) l'olor / aroma / flaire
v tr flairar / olorar
expr to throw (somebody) off the scent
despistar

scented
adj
fragrant / perfumat / flairós / olorós

sceptic
n (UK) (m / f)escèptic

sceptical
adj
(UK) escèptic

sceptically
adv (UK) amb escepticisme

scepticism
n (m) l'escepticisme

schedule
n
1. (f) l'agenda
2. (m) l'horari / calendari
3. [IT] (f) l'agenda electrònica[Termcat]
v tr programar / planificar

scheduler
n [IT] (m) elplanificador de tasques

scheduling
n [IT] (f) laplanificació de tasques

schema
n (m) l'esquema

schematise
v (UK) esquematitzar

schematize
v tr esquematitzar

scheme
n

1. (m) elpla / sistema

1. (m) l'ardit / estratagema / complot / (f) laintriga
v intrigar / conspirar

schizophrenia
n (f) l'esquizofrènia

schmaltz
n (colloq) (f) lasensibleria

scholarship
n (f) labeca

schlocky
adj
(US) (colloq) barat
Schlocky arguments - Arguments barats

school
n
1. (f) l'escola / (m) elcol·legi / institut
2. (US) (f) launiversitat

v tr escolaritzar

schoolboy
n (m) l'escolar

schoolchild
n (m / f)escolar

schoolgirl
n (f) l'escolar

schooling
n escolarització

schoolkid
n (colloq) (m / f)escolar

schoolmate
n (m / f)amic d'escola

schtum
n (UK) (slang) callat
expr keep schtum
(UK) (slang) callar / negar-se a parlar
expr stay schtum
(UK) (slang) callar / negar-se a parlar

science
n (f) laciència

science fiction
n (f) laciència ficció

scientific
adj
científic

scientifically
adv científicament

scientist
n (m / f)científic

scintillometer
n (m) l'escintil·lòmetre

scissors
n (f pl.) lestisores

scleroderma
n (f) l'esclerodèrmia

scoff
v
1. intr [~ at] burlar-se (de)
2. tr (UK) (colloq) engolir-se / menjar-se

scold
v tr renyar / esbroncar

scolding
n
1. (m) l'esbronc / (f) l'esbroncada

scoop
n
1. (f) lapala
2. (m) elcullerot
3. (f) laprimícia
n.b. 'Primícia' means 'scoop' in the journalistic sense.

scooter
n
1. (m) elpatinet
n.b. Patinet is a non motorized scooter (like a child's scooter).

2. (m) l'escúter
n.b. Escúter is a motorized scooter (vespa).

scope
n (m) l'abast
> scope out
v.c.
1. (US) (colloq) examinar
2. (US) (colloq) examinar i entendre

scopophilia
n (f) l'escopofília

scorch
v tr socarrar / socarrimar

scorcher
n (colloq) un dia de molta calor

score
v
1. tr marcar
2. intr marcar (gol)
3. tr (slang) [drugs] aconseguir comprar
4. intr (slang) aconseguir comprar drogues
5. tr (slang) lligar (amb èxit)
n
1. [SPORT] (m) elresultat
2. [MUSIC] (f) lapartitura

scoreboard
n (m) elmarcador

scorn
n (m) elmenyspreu / desdeny
v tr menystenir / desdenyar

Scorpio
n (m) l'Escorpí

Scot
n (m / f)escocès

scotch
n (m) elwhisky (escocès)

Scotland
n (f) l'Escòcia

Scotsman
n (m) l'escocès

Scottish
adj
escocès

scoundrel
n (dated) (m / f)brètol / bergant

scour
v tr escurar

scourge
n (m) elfuet / flagell

Scouse
adj
(UK) (colloq) de (la ciutat de) Liverpool

Scouser
n (UK) (colloq) natural de (la ciutat de) Liverpool

scout
n
1. (m) l'escolta
n.b. 'Escolta' means 'scout' in the sense 'boy scout'.

2. (m) l'explorador
n.b. 'Explorador' means 'scout' in the sense 'explorer'.

scraggy
adj
flac / magre

scrambled eggs
n (m pl.) elsous remenats

scran
n (m) elmenjar

scrap
n
1. (f) laferralla
2. (colloq) (f) labaralla
v intr (colloq) barallar-se
expr a scrap of ...
un tros de ...
expr scrap metal
(f) laferralla
expr scrap metal dealer
(m / f)ferroveller
expr scrap metal merchant
(m / f)ferroveller

scrape
v tr raspar
> scrape along
v.c. intr anar tirant amb treballs
> scrape off
v.c. tr treure rascant
> scrape together
v.c. tr (colloq) arreplegar (amb dificultats)
> scrape up
v.c. trobar / aconseguir recollir el que falta (sobretot diners)

scratch
v
1. tr gratar / rascar
2. intr gratar-se
3. tr esgarrapar
4. tr ratllar
n (f) l'esgarrapada
expr start from scratch
començar de zero
> scratch out
v.c. esgarrapar

scrawl
n (m) elgargot
n.b. 'Gargot' is most often used in the plural ('gargots').

v
1. tr gargotejar
2. intr fer gargots / gargotejar

scrawny
adj
flac / magre

scream
v
1. tr cridar
2. intr cridar

screech
v intr xisclar
n (m) elxiscle

screen
n
1. [IT] (f) lapantalla[Termcat]
2. [SPORT] (f) lapantalla[Termcat]
v
1. tr ocultar
2. tr protegir
3. tr projectar
4. tr [MED] cribrar
> screen off
v.c. tr separar (amb una mampara, un paravent, etc.)

screengrab
n (f) lacaptura de pantalla

screening
n
1. [MED] (m) elcribratge
2. (f) laprojecció
3. [WORK] (f) lapreselecció

screen saver
n
1. (m) elsalvapantalles
n.b. Although the TermCat recommended term for 'screen saver' is 'estalvi de pantalla', to date 'salvapantalles' is much more frequently used amongst Catalan speakers.

2. estalvi de pantalla[Termcat]

screenshot
n (f) lacaptura de pantalla

screenwriter
n (m / f)guionista cinematogràfic

screw
n (m) elcargol
v
1. tr cargolar
2. tr [~ (something) to (something)] fixar (alguna cosa) a (alguna cosa) amb cargols
3. tr (vulg) cardar / follar
4. intr (vulg) cardar / follar
> screw around
v.c. (US) (colloq) gandulejar / perdre el temps
> screw over
v.c. (US) (colloq) fer mal enganyant
> screw up
v.c. (colloq) espatllar

screwball
n (US) (slang) (m / f)extravagant / boig
adj (US) (slang) extravagant

screwdriver
n (m) eltornavís

scribble
n (m) elgargot
n.b. 'Gargot' is most often used in the plural ('gargots').

v
1. tr gargotejar
2. intr fer gargots / gargotejar

scribe
n (m) l'escriba

scrimmage
n [SPORT] -
Line of scrimmage / scrimmage line. - Línia de scrimmage.

scrimp
v intr estrènyer-se el cinturó / estalviar / economitzar

script
n
1. (f) laguió
2. [MED] (f) larecepta

scripting language
n [IT] (m) elllenguatge script[Termcat]

Scriptures
n (f pl.) lesescriptures

scriptwriter
n (m / f)guionista

scroll
v intr [IT] desplaçar
n (m) elrotlle
expr scroll key
(f) latecla de desplaçament

scrollbar
n (f) labarra de desplaçament[Termcat]

scrooge
n (colloq) (m / f)garrepa

scrotal
adj
escrotal

scrote
n (vulg) (m) elfill de puta / cabró

scrotum
n (m) l'escrot

scrounge
v intr [~ off] gorrejar (de)
expr on the scrounge
de gorra

scrounger
n (m / f)gorrer

scrub
v tr fregar
n
1. (f) lafregada
2. (m) elmatoll / matollar

scruffy
adj
brut i desordenat

scrum
n
1. [SPORT] (m) elmelé
2. (UK) (m) elmelé

scrummage
n (m) elmelé

scruple
n (m) l'escrúpol

scrutinise
v tr (UK) escrutar

scrutinize
v tr escrutar

scrutiny
n (m) l'escrutini

scuba diver
n (m / f)submarinista

scuba diving
n (m) elsubmarinisme

scuffle
n (f) lapicabaralla / escaramussa

scull
n
1. [SPORT] (m) l'esquif
2. sculls[SPORT] (m) elrem en couple / rem en scull
expr double sculls
[SPORT] (m) eldoble scull
expr quadruple sculls
[SPORT] (m) elquatre scull

sculler
n [SPORT] (m / f)esquifista

sculling
n (m) elrem en couple / rem en scull

sculpt
v tr esculpir

sculptor
n (m / f)escultor

sculptural
adj
escultòric

sculpture
n (f) l'escultura

scum
n
1. (f) l'escuma
2. (f) l'escòria
n.b. 'escòria' means 'scum' in the sense 'worthless, despicable member(s) of society'.

scumbag
n (offensive) (m) elfill de puta

scupper
v tr (UK) (colloq) enfonsar / frustrar

scurrilous
adj
injuriós / difamatori / denigrant / groller

scurvy
n (m) l'escorbut

scuttle
v
1. intr [~ away, off] escapolir-se / esmunyir-se / fugir
2. tr [ship] barrinar / enfonsar
3. tr enfonsar / frustrar

scuttlebutt
n (US) (slang) (m) elxafardeig

SDMA (Space Division Multiple Access)
acr (m) elSDMA (accés múltiple per divisió d'espai)

sea
n
1. (m / f)mar
2. (before noun) marí
expr sea level
(m) elnivell del mar
(500 metres) above sea level. - (500 metres) sobre el nivell del mar.
(500 metres) below sea level. - 500 metres sota el nivell del mar.

sea bass
n (m) elllobarro

seaborgium
n (m) elseaborgi

sea bream
n (m) elbesuc

seafood
n (m) elmarisc
Seafood restaurant - Restaurant de (peix i) marisc

seagull
n (f) lagavina

seal
n
1. [ZOOL] (f) lafoca
2. (m) elsegell
v tr segellar
expr seal of approval
(f) l'aprovació
> seal off
v.c. tr tancar (sobretot una àrea, prohibint l'entrada)

sealion
n (m) ellleó marí

seam
n (f) lacostura

seamless
adj

1. sense costures
2. continu / ininterromput

seance
n (f) lasessió d'espiritisme

search
v
1. tr cercar / buscar
n.b. Cercar and buscar mean to search as in to look for something.

2. tr escorcollar / registrar
n.b. Escorcollar and registrar means to search as in a police search.

n
1. (f) lacerca
n.b. 'Cerca' means 'search' as in 'web search'.

2. (m) l'escorcoll
n.b. 'Escorcoll' means 'search' as in 'police search of a house'.

> search out
v.c. tr buscar i trobar

search engine
n (m) elcercador / motor de cerca[Termcat]

seashell
n (f) laclosca / conquilla

seasick
adj
marejat

seasickness
n (m) elmareig
n.b. 'Mareig' is a general word for dizziness or feeling nauseous. However, in context, it can also mean 'seasickness'.

seaside
n (f) lacosta

season
n
1. (f) l'estació (de l'any)
2. (f) latemporada
v tr salpebrar / assaonar

seasonal
adj
estacional
expr Seasonal Affective Disorder (SAD)
(m) eltrastorn afectiu estacional

seasonality
n (f) l'estacionalitat

seasoned
adj

1. assaonat / salpebrat
2. experimentat / expert

season ticket
n (m) l'abonament

seat
n
1. (m) elseient
n.b. 'Seient' means 'seat' in the general sense.

2. (f) laplaça
n.b. 'Plaça' refers to a seat on a mode of transport (bus, plane, boat, etc.).

3. (f) labutaca / localitat
n.b. 'Butaca' and 'localitat' are 'seats' in a theatre or cinema. 'Localitat' also means 'ticket which gives the bearer the right to a seat' and so can also be used in the sense 'Order great seats online from the UK's favourite ticket broker'.

4. [POLIT] (m) l'escó
n.b. 'Escó' means 'seat' in the specific sense of a seat in Parliament.

5. (f) laseu
v
1. tr tenir capacitat per a
2. tr asseure
expr to have (or take) a seat
asseure's

seat belt
n (UK) (m) elcinturó de seguretat

seaweed
n (f pl.) lesalgues marines

seborrhea
n (f) laseborrea

seborrheic
adj
seborreic
expr seborrheic dermatitis
(f) ladermatitis seborreica

secant
n [MATH] (m) elsecant

secession
n (f) lasecessió

secluded
adj
aïllat / isolat

seclusion
n
1. (m) l'aïllament / (f) lareclusió

second
adj
segon

secondary
adj
secundari
expr secondary sector
(m) elsector secundari

secondary school
n (UK) (f) l'escola secundària

second-hand
adj
de segona mà

secondly
adv segon / segonament / en segon lloc

secondment
n (m) elcomissió de serveis[Termcat]

Second World War
n (f) laSegona Guerra Mundial

secrecy
n (m) elsecretisme

secret
n (m) elsecret
adj
secret
expr secret police
(f) lapolicia secreta
expr in secret
en secret
expr keep a secret
guardar un secret
expr state secret
(m) elsecret d'estat

secretary
n (m / f)secretari

Secretary of State
n (m / f)secretari d'estat

secrete
v tr secretar

secretion
n (f) lasecreció

secretly
adv
1. secretament / en secret
2. d'amagat / d'amagatotis

secret service
n (m pl.) elsserveis secrets

sect
n (f) lasecta

section
n
1. (f) lasecció / (m) eltram / apartat

sector
n (m) elsector

secular
adj
secular / seglar

secularisation
n (UK) (f) lasecularització

secularity
n (f) lasecularitat

secularization
n (f) lasecularització

secure
adj
segur
v
1. tr aconseguir
2. tr [FIN] garantir
3. tr assegurar
4. tr subjectar / lligar / fixar

security
n
1. (f) laseguretat
2. securities[FIN] (m) eltítol / valor
expr security council
(m) elconsell de seguretat

sedate
adj

1. assossegat / tranquil / plàcid / quiet
2. seriós / sobri
v tr sedar

sedative
n (m) elsedant
adj
sedant

sedentary
adj
sedentari

sediment
n (m) elsediment / pòsit

sedimentary
adj
sedimentari
expr sedimentary rock
(f) laroca sedimentària

sedimentation
n (f) lasedimentació

sedition
n (f) lasedició

seditious
adj
sediciós

seduce
v tr seduir

seduction
n (f) laseducció

seductive
adj
seductor

see
v
1. tr veure
2. intr veure
3. tr entendre
4. intr entendre
5. intr imaginar-se
6. tr [~ that] assegurar que
expr see you (later o soon)
fins ara! / fins aviat!
> see about
v.c. intr encarregar-se de
> see after
v.c. intr tenir cura de / vigilar
> see into
v.c. intr investigar
> see off
v.c. tr acomiadar
> see out
v.c. tr acompanyar a la porta (per sortir)
> see through
v.c.
1. tr dur a terme
2. intr entendre (algú o un afer) prou per a no deixar-se enganyar
> see to
v.c. tr encarregar-se de

seed
n (f) lallavor

seedling
n (m) elplançó

seek
v
1. tr buscar
2. tr demanar (ajuda / consell)
3. tr intentar aconseguir
> seek out
v.c. cercar esforçant-se

seem
v tr semblar / aparentar

seemingly
adv aparentment

seer
n (lit) (m / f)vident / profeta

seesaw
n (m) elgronxador (de biga)
v intr oscil·lar

see-through
adj
transparent

segment
n (m) elsegment
v tr segmentar

segmentation
n (f) lasegmentació

seismic
adj
sísmic

seismometer
n (m) elsismògraf

seitan
n (m) elseitan

seize
v
1. tr requisar / emparar
2. tr agafar
> seize up
v.c. intr agarrotar-se

seizure
n
1. [MED] (f) laconvulsió
2. (f) lapresa

seldom
adv rarament

select
v tr escollir / triar / seleccionar / optar a
adj
selecte / exclusiu

selection
n (f) laselecció

selenium
n (m) elseleni

self-assurance
n (f) laconfiança (en si mateix)

self-assured
adj
confiat (en si mateix)

self-catering
n (UK) (m) l'allotjament independent

self-confidence
n (f) laconfiança (en si mateix)

self-confident
adj
confiat (en si mateix)

self-determination
n (f) l'autodeterminació

self-employed
adj
[WORK] autònom
Self-employed gardener - Jardiner autònom
n the self-employed (m pl.) elstreballadors autònoms

self esteem
n (f) l'autoestima

self examination
n (m) l'autoexamen
Breast self examination - Autoexamen dels pits

self-extracting
adj
autoextraïble

self-government
n (m) l'autogovern

selfish
adj
egoista

selfishly
adv egoísticament

selfishness
n (m) l'egoisme

selfless
adj
desinteressat

selflessly
adv de manera (o forma) desinteressada

self pity
n (f) l'autocompassió

self portrait
n (m) l'autoretrat

self-raising
adj
(UK) amb llevat
expr self-raising flour
(UK) (f) lafarina amb llevat

self-rising
adj
(US) amb llevat
expr self-rising flour
(US) (f) lafarina amb llevat

self-satisfied
adj
cofoi

self-service
adj
d'autoservei

self-sufficient
adj
autosuficient

sell
v tr vendre
> sell out
v.c.
1. vendre-ho tot
2. trair
> sell off
v.c. tr liquidar (vendre totes les existències)

sellable
adj
vendible

seller
n (m / f)venedor

semantics
n (f) lasemàntica

semen
n (m) elsemen

semester
n (m) elsemestre

semi
n
1. (colloq) [SPORT] (f) lasemifinal
2. (colloq) (f) lacasa aparellada / adossada

semiautomatic
n (f) lapistola semiautomàtica

semicolon
n (m) elpunt i coma

semi-detached
adj
aparellat / semi-adossat
n (UK) (f) lacasa aparellada / casa semi-adossada

semi final
n (f) lasemifinal

seminal
adj

1. transcendental
2. seminal
Seminal fluid - Líquid seminal

seminar
n (m) elseminari

seminary
n (m) elseminari

semi-skimmed milk
n (UK) (f) lallet semi-desnatada

Senate
n (m) elSenat (cambra alta del parlament dels Estats Units)

senator
n (m / f)senador

send
v
1. tr enviar
2. tr trametre
> send off
v.c.
1. expulsar
2. enviar
> send off for (something)
v.c. demanar / encarregar alguna cosa (per correu)
> send across
v.c. tr enviar (una cosa) d'un costat a l'altre
> send along
v.c. tr enviar
> send away
v.c. tr fer marxar (algú)
> send back
v.c. tr 1 tornar (alguna cosa) enviant-lo al lloc d'origen 2 fer tornar (algú)
> send down
v.c.
1. tr enviar (una cosa a un lloc més avall)
2. tr (br.) expulsar (d'una universitat)
> send for
v.c. intr cridar (algú) perquè vingui; demanar o ordenar que vingui (alguna persona o quelcom)
> send forth
v.c. tr enviar (algú) a un altre lloc, sobretot en contextos religiosos
> send in
v.c. tr 1 enviar 2 fer passar, fer entrar
> send on
v.c. tr reenviar
> send out
v.c. tr 1 enviar (a un altre lloc) 2 emetre
> send out for
v.c. intr carregar (sobretot menjar) pel telèfon
> send over
v.c. tr fer passar, enviar (cap aquí, cap allà)
> send up
v.c.
1. tr enviar (a un lloc més alt), fer pujar
2. tr fer paròdia de

sender
n (m / f)remitent

sending off
n (f) l'expulsió

send-up
n (f) laparòdia

Senegal
n (m) elSenegal

senescence
n (f) lasenectut / senescència

seniority
n (f) l'antiguitat

sensation
n (f) lasensació

sensational
adj
sensacional

sensationalism
n (m) elsensacionalisme

sense
n (m) elsentit
expr sense of humor (Am.) / humour (Br.)
(US) (m) elsentit de l'humor

sensible
adj
sensat
expr sensible heat
(m) elcalor sensible

sensibly
adv sensatament / assenyadament

sensitisation
n (UK) (f) lasensibilització

sensitise
v tr (UK) sensibilitzar

sensitive
adj
sensible
n.b. False friend alert: 'Sensible' means 'sensitive' NOT 'sensible'. Sensible is 'sensat'.

expr sensitive skin
pell(s) sensible(s)

sensitivity
n (f) lasensibilitat

sensitization
n (f) lasensibilització

sensitize
v tr sensibilitzar

sensor
n (m) elsensor

sensual
adj
sensual

sensually
adv sensualment

sentence
n
1. (f) lafrase
n.b. 'Frase' means 'sentence' as in 'a string of words'.

2. (f) lasentència / condemna
n.b. 'Sentència' and 'condemna' mean 'sentence' as handed down by a judge.

v tr sentenciar / condemnar

sentient
adj
(before noun) sensible

sentimental
adj
sentimental / sensibler

sentimentalism
n (m) elsentimentalisme

sentimentalist
n (m / f)sentimental

sentimentality
n (f) lasentimentalitat / sensibleria

sentimentally
adv sentimentalment

sentry
n (m) elsentinella

Seoul
n (m) elSeül

separate
adj
separat
v
1. tr separar / apartar
2. intr separar-se

separately
adv per separat / separadament

separation
n (f) laseparació

separation anxiety
n (f) l'ansietat per separació

separatism
n (m) elseparatisme

separatist
n (m / f)separatista
adj
separatista

Sephardi
n (m / f)sefardita

Sephardic
adj
sefardita

seppo
n (slang) (m / f)ianqui / nord-americà

September
n (m) elsetembre

sepsis
n (f) lasèpsia

septic
adj
sèptic

septicemia
n (f) lasepticèmia

septic shock
n (m) elxoc sèptic

septic tank
n
1. (f) lafossa sèptica
2. (slang) (m / f)ianqui / nord-americà

sequel
n
1. (f) lacontinuació
'Dark Knight' is the sequel to 'Batman Begins' - 'Dark Knight' és la continuació de 'Batman Begins'
2. (f) laseqüela

sequence
n (f) laseqüència / successió

sequencing
n (f) laseqüenciació

sequential
adj
seqüencial

sequential access
n [IT] (m) l'accés seqüencial[Termcat]

Serbia
n (f) laSèrbia

Serbian
n (m / f)serbi
adj
serbi

serendipitous
adj
fortuït / casual

serendipity
n (f) laserendipitat

serene
adj
tranquil / serè / calmat

serenity
n
1. (f) laserenitat / (m) elserenor

serf
n (m / f)serf

serfdom
n (f) laservitud

sergeant
n (m / f)sergent

serial number
n (m) elnúmero de sèrie

serial port
n (m) elport en sèrie[Termcat]

series
n
1. (f) lasèrie
2. (m) elreguitzell

serious
adj
seriós / greu

seriously
adv seriosament / greument
excl de debò? / de veres?

seriousness
n (f) laserietat / seriositat

serotonin
n (f) laserotonina

serrated
adj
serrat

serum
n (m) elsèrum

servant
n (m / f)criat

serve
v
1. tr servir
2. intr servir
n [SPORT] (m) elservei
expr it serves you right!
ja t'està bé! / t'ho (ben) mereixes
> serve up
v.c. tr servir (menjar)

server
n (m) elservidor[Termcat]
expr thick server
(m) elservidor pesant[Termcat]
expr thin server
(m) elservidor lleuger[Termcat]

service
n (m) elservei

service provider
n (m) elproveïdor d'Internet

serviette
n (UK) (m) eltovalló

servile
adj
servil

serving
n (f) laració / porció

servitude
n (f) laservitud

servlet
n (f) laminiaplicació de servidor[Termcat]
n.b. 'Miniaplicació de servidor' is the officially sanctioned expression from Termcat, though the English term 'servlet' is also widely used (el servlet).

servo
n (Aus) (colloq) (f) lagasolinera

sesame
n (m) elsèsam
expr sesame oil
(m) l'oli de sèsam
expr sesame seed
(f) lallavor de sèsam
expr Sesame Street
(m) elBarri Sèsam

session
n (f) lasessió

set
n
1. (m) eljoc
2. (f) lacol·lecció
3. [SPORT] (m) elset
v setting
1. tr posar
2. tr establir / fixar / determinar
expr set fire to
calar foc a
> set about
v.c. intr començar (una tasca)
> set apart
v.c.
1. tr reservar
2. tr fer destacable
> set aside
v.c. tr reservar / deixar de banda
> set back
v.c.
1. tr retardar / impedir
2. tr (colloq) costar (a algú, diners)
> set by
v.c. tr reservar / posar a part per al futur
> set down
v.c.
1. tr posar (en posició més baixa)
2. tr fer baixar (d'un vehicle)
3. tr escriure
> set forth
v.c.
1. tr remarcar
2. intr partir (començar un viatge)
> set forward
v.c. intr partir (començar un viatge), sobretot en contextos religiosos
> set in
v.c. establir-se / instal·lar
> set off
v.c. començar un viatge
> be set on
v.c. intr ser atacat (per un animal o una persona)
> set out
v.c. exposar
> set up
v.c.
1. engegar
n.b. 'Engegar' means 'to set up' in the sense 'to set up a business'.

2. configurar
> be set upon
v.c. intr ser atacat (sobretot per un gos)

setback
n (m) elrevés / contratemps

set shot
n (m) eltir estàtic[Termcat]

set square
n (UK) (m) l'escaire

settee
n (m) elsofà

setting
n
1. (m) l'ambient
2. settings (m pl.) elsparàmetres

settle
v
1. tr resoldre
n.b. 'Resoldre' means 'to settle' in the sense 'to resolve (differences / arguments etc.)'.

2. tr calmar / adormir
3. intr calmar-se
4. tr posar en ordre
5. tr [FIN] liquidar / pagar
6. intr sedimentar-se / dipositar-se
7. tr colonitzar
n.b. 'Colonitzar' means 'to settle' in the sense 'to populate / colonize' (i.e. 'the colonists settled the New World').

8. intr establir-se
> settle up
v.c. intr passar comptes

settlement
n
1. (m) l'assentament
2. (m) l'acord
3. (f) laquitança
expr out-of-court settlement
(m) l'acord extrajudicial

settler
adj
(m / f)colon

seven
adj
set

seventeen
adj
disset

seventeenth
adj
dissetè

seventh
adj
setè

seventieth
adj
setantè

seventy
adj
setanta

sever
v
1. tr tallar
2. tr [fig.] trencar
To sever relations with. - Trencar relacions amb.

several
adj
diversos

severe
adj

1. intens
2. sever

sew
v
1. tr cosir
2. intr cosir / fer costura
> sew up
v.c.
1. tr cosir (del tot)
2. tr completar amb èxit
3. tr monopolitzar
4. tr controlar (del tot)

sewage
n (f pl.) lesaigües residuals

sewer
n (f) laclaveguera

sewing
n (f) lacostura
expr sewing kit
(m) elcosidor / costurer
expr sewing machine
(f) lamàquina de cosir

sex
n (m) elsexe
expr to be sex mad
ser un(s) calent(s) mental(s)
> sex up
v.c. modificar (informació) perquè sigui més interessant

sex education
n (f) l'educació sexual

sexist
adj
sexista
n (m / f)sexista

sexologist
n (m / f)sexòleg

sexology
n (f) lasexologia

sexual
adj
sexual

sexual harrassment
n (m) l'assetjament sexual

sexuality
n (f) lasexualitat

sexually transmitted disease
n (f) lamalaltia de transmissió sexual

sexual orientation
n (f) l'orientació sexual

Seychelles
n (f pl.) lesSeychelles

shabby
adj

1. gastat / tronat / esparracat
2. injust

shack
n (f) labarraca
> shack up
v.c. viure junts una parella sense casar-se

shade
n
1. (f) l'ombra
2. (m) l'ombratge
3. (m) elmatís
n.b. 'Matís' means 'shade' in the sense 'a nice shade of blue'.

4. (m) l'estor
n.b. 'Estor' means 'shade' in the sense 'window covering'.

5. shades (f pl.) lesulleres de sol
v tr ombrejar
expr to shade your eyes (with your hand)
fer visera (amb la mà)

shading
n (m) l'ombreig

shadow
n
1. (f) l'ombra
2. (before noun) (UK) [POLIT] a l'ombra / de l'oposició

shadowy
adj

1. ple d'ombres
2. misteriós

shady
adj

1. ombrívol
n.b. 'Ombrívol' means 'shady' in the sense 'doesn't receive much sunlight'.

2. ombrívol / ombrós
n.b. 'Ombrívol' and 'ombrós' mean 'shady' in the sense 'provides shade'.

shaft
n
1. (m) el[of light] feix
2. (f) la[of a dart or arrow] tija
3. (m) elpou de mina
4. (m) elcos del penis
expr ventilation shaft
(m) elconducte de ventilació

shake
v
1. tr sacsejar
2. tr (fer) trontollar
3. tr agitar
4. tr espolsar
n.b. 'Espolsar' means 'to shake something in order to make something fall off it' (e.g. 'to shake an apple tree to make the apples fall off').

5. tr estremir
6. intr trontollar
7. intr estremir-se
expr to shake a leg
(colloq) afanyar-se / apressar-se / donar-se pressa
expr shake well before using
remeneu bé abans d'utilitzar-ho
expr to shake your head
fer que no amb el cap
> shake down
v.c.
1. (US) obtenir diners (d'algú) amb amenaces
2. escorcollar
> shake off
v.c.
1. tr treure's de sobre
2. tr desempallegar-se
> shake out
v.c. tr desplegar i espolsar
> shake up
v.c.
1. tr sacsejar
2. tr atabalar

shakedown
n
1. (f) lalladregada / estafa / (m) elxantatge
1. (m) l'escorcoll / (f) labatuda
3. (US) (f) larevisió (d'un vehicle)

shakeout
n (f) lareorganització / reestructuració (laboral o industrial)

Shakespearean
adj
shakespearià

Shakespearian
adj
shakespearià

shale
n (f) lalicorella / pissarra

shallot
n (f) l'escalunya

shallow
adj

1. poc profund
Shallow water - Aigua poc profunda
2. superficial
n.b. 'Superficial' means 'shallow' in the sense 'a shallow person'.

sham
n (f) lafarsa / comèdia

shaman
n (m) elxaman

shamanism
n (m) elxamanisme

shamble
v intr caminar arrossegant els peus

shambles
n (m) elcaos / desordre complet / embolic

shame
n
1. (f) lavergonya
2. (f) ladeshonra
3. (f) lallàstima / pena
v
1. tr avergonyir
2. tr deshonrar

shamefaced
adj
avergonyit

shameful
adj
vergonyós

shameless
adj
impúdic

shamelessness
n (f) laimpudícia

shammy
n (f) lacamussa

shampoo
n (m) elxampú

shandy
n
1. (f) laclara / (m) elxampú

Shanghai
n Xangai

shape
n
1. (f) laforma
2. (f) lasilueta
v tr conformar
> shape up
v.c.
1. resultar / desenvolupar-se
2. millorar per aconseguir un nivell exigit

share
v
1. tr compartir
2. tr [~ (out)] repartir
3. tr relatar
n
1. (f) l'acció
n.b. 'Acció' means 'share' in the economic sense (shares in a company).

2. (f) lapart
n.b. 'Part' means 'share' in a general sense (i.e. 'his share of the profits').

sharecropping
n (f) laparceria

shared
adj
compartit

shareholder
n (m / f)accionista

shareware
n (m) elprogramari de prova[Termcat]

shark
n (m) eltauró
expr basking shark
(m) eltauró pelegrí
expr great white (shark)
(m) elgran tauró blanc
expr hammerhead shark
(m) eltauró martell
expr tiger shark
(m) eltauró tigre
expr whale shark
(m) eltauró balena

sharp
adj

1. afilat / punxegut
2. abrupte
3. agut
4. mordaç / tallant
5. llest
He's a sharp guy - És un element llest (i intel·ligent)
6. deshonest / deceptiu
Sharp practice - Negocis deceptius / deshonestos
7. nítid
adv en punt
At three sharp - A les tres en punt

sharpen
v
1. tr afilar / esmolar
2. tr aguditzar

sharply
adv
1. precipitadament
2. bruscament

sharpness
n (f) l'agudesa / nitidesa

sharpshooter
n tirador expert

shatter
v
1. tr esmicolar
2. intr esmicolar-se

shattered
adj

1. (colloq) esgotat
2. molt sorprès i trastornat

shave
v
1. tr afaitar
2. intr afaitar-se
3. tr [wood] ribotar
4. tr [prices] rebaixar / reduir (una mica)
n
1. (f) l'afaitada / (m) l'afaitat
> shave off
v.c. tr treure afaitant

shaving
n (m) l'encenall
n.b. 'Encenall' means 'shaving' in the sense 'wood shaving', 'cheese shaving' or 'chocolate shaving'.

expr shaving foam
(f) l'escuma d'afaitar

shawarma
n (m) elxauarma

shawl
n (m) elxal / espatller

shawm
n (f) labombarda
n.b. A 'shawm' was a medieval musical instrument - a predecessor of today's oboe.

she
pron ella

sheaf
n (m) elfeix / gavell

shear
v tr esquilar / tondre

shears
n (f) lacisalla

sheath
n
1. (f) labeina
2. (m) elcondó / condom

sheathe
v tr embeinar

shed
n (m) elcobert

sheep
n (f) l'ovella

sheepish
adj
avergonyit

sheer
adj

1. absolut / complet / total
2. escarpat
n.b. 'Escarpat' means 'sheer' in the sense 'very steep'.

3. (molt) fi / transparent

sheet
n
1. (m) elllençol
2. (m) elfull
3. (m) elplec
4. (f) lalàmina / planxa / xapa
expr three sheets to the wind
(UK) (colloq) borratxo

sheik
n (m) elxeic

shelf
n
1. (m) elprestatge / (f) lapostada

shell
n
1. (f) la[sea] closca / conquilla
2. (f) la[nut] clofolla
3. (m) el[explosives] cartutx
4. [IT] (m) l'intèrpret d'ordres[Termcat]
n.b. 'Intèrpret d'ordres' means 'shell' in the computer sense (i.e. command line).

5. [SPORT] (f) lacarcassa[Termcat]
v
1. tr [nut] esclofollar / esquitllar
2. tr [peas] desgranar
3. tr [fire shells] bombardejar
> shell out
v.c. (colloq) gastar (diners), sobretot sense voler

shellfish
n (m) elmarisc

shell-like
n (UK) (colloq) (f) l'orella

shelter
n
1. (m) elrefugi / abric / recer / (f) l'empara
v
1. tr refugiar
2. intr refugiar-se
3. tr protegir
4. tr arrecerar
5. tr aixoplugar
n.b. 'Aixoplugar' means 'to shelter (from the rain)'.

6. intr aixoplugar-se
expr bus shelter
(f) lamarquesina d'autobús

shelving
n (f) laprestatgeria
expr shelving unit
(f) laprestatgeria

shenanigans
n (colloq) (m) eltripijoc

shepherd
n (m) elpastor

sherry
n (m) elxerès
expr sherry vinegar
(m) elvinagre de xerès

she-wolf
n (f) lalloba

shield
v tr protegir
n (m) l'escut

shielding
n (m) elblindatge
expr biological shielding
(m) elblindatge biològic
expr lead shielding
(m) elblindatge de plom
expr magnetic shielding
(m) elblindatge magnètic

shift
v
1. tr canviar de lloc / traslladar / moure
2. intr canviar-se de lloc / moure's
3. tr eliminar
4. tr vendre
5. intr (UK) (colloq) afanyar-se
n

1. (m) elcanvi

1. (m) eltorn / (f) latanda
3. (f) latecla de majúscules[Termcat]

shifty
adj
sospitós / que sembla deshonest

Shiite
adj
xiïta
n (m / f)xiïta

shin
n (f) lacanyella
expr shin guard (o pad)
(f) lacanyellera

shine
v intr brillar / lluir / rutilar
n (m) elbrillantor
> shine on
v.c. intr irradiar

shingle
n (f) lallosa

shingles
n (m) l'herpes zòster

shinny
v intr pujar

Shinto
n (m) elxintoisme

Shintoism
n (m) elxintoisme

shiny
adj
brillant

ship
n
1. (m) elvaixell / (f) lanau
v tr enviar / trametre
> ship off
v.c. enviar
> ship out
v.c.
1. enviar, sobretot a un lloc llunyà
2. marxar amb vaixell
3. acceptar feina com a mariner

shipbuilding
n (f) laconstrucció naval

shipment
n
1. (m) elcarregament
2. (f) latramesa

shipping
n
1. (m) eltransport
2. (f pl.) lesdespeses de transport
3. (before noun) navegació / (marítim)
expr shipping forecast
(m) elpronòstic marítim

shipwreck
n (m) elnaufragi

shipyard
n (f) ladrassana
n.b. The plural form 'drassanes' is also very frequently used.

shirk
v
1. intr fugir d'estudi / escaquejar-se (informal) / gandulejar
2. tr defugir / eludir (una feina o una responsabilitat)

shirt
n (f) lacamisa

shit
n
1. (f) lamerda / caca
2. (vulg) (m) elfill de puta
v shitting
1. intr (vulg) cagar
2. tr (vulg) [~ yourself] cagar-se
3. tr (vulg) [~ yourself] cagar-se de por
expr to shit bricks
(vulg) cagar-se de por
excl (vulg) merda!

shite
n (vulg) (f) lamerda

shitfaced
adj
(slang) embriac / borratxo

shiver
v intr tremolar
n (f) l'esgarrifança

shock
v
1. tr commoure / impressionar / colpir
2. tr xocar
n

1. (m) elxoc
2. (m) l'ensurt

1. (m) elsotrac / (f) labatzegada
4. (f) lacommoció

shocking
adj
xocant

shoe
n (f) lasabata
A pair of shoes - Unes sabates

shoot
v
1. tr disparar / tirar
2. tr [a movie] rodar / filmar
3. tr [SPORT] xutar
4. intr [SPORT] xutar
expr shoot to kill
tirar a matar
> shoot ahead
v.c. intr avançar-se d'un cop
> shoot at
v.c. intr disparar a
> shoot back
v.c. intr tornar un tret d'arma de foc (a algú)
> shoot by
v.c. intr passar com un llamp
> shoot down
v.c. abatre
> shoot for
v.c. intr intentar aconseguir
> shoot out
v.c. intr sortir com un llamp
> shoot past
v.c. intr passar com un llamp
> shoot up
v.c. (slang) xutar-se / injectar-se

shooting
n
1. (m) l'afusellament
n.b. 'Afusellament' means 'shooting' as in 'Police are investigating a shooting in the town'.

2. (m) eltir
n.b. 'Tir' means 'shooting' as in the olympic event.

3. (m) elrodatge
n.b. 'Rodatge' means 'shooting' as in 'the shooting of a film'.

adj
[dolor] agut

shooting guard
n (m / f)escorta

shooting star
n (f) l'estrella fugaç

shoot out
n (m) eltiroteig

shop
n (f) labotiga
v
1. intr fer la compra
2. tr (UK) (colloq) delatar
expr all over the shop

1. (UK) (slang) per totes parts
2. (UK) (slang) desordenat / confús
> shop around
v.c. comparar preus

shop assistant
n (m / f)dependent

shopbot
n [IT] (m) l'agent de compres[Termcat]

shopkeeper
n (m / f)botiguer

shoplift
v intr emportar-se coses d'una botiga sense cap intenció de pagar

shoplifter
n lladre, específicament una persona que s'emporta coses d'una botiga sense cap intenció de pagar

shoplifting
n l'acció d'emportar-se coses d'una botiga sense cap intenció de pagar

shopper
n (m / f)comprador

shopping
n (f) lacompra
expr shopping cart
(US) (m) elcarret de la compra
expr shopping center
(US) (m) elcentre comercial
expr shopping centre
(UK) (m) elcentre comercial
expr shopping trolley
(UK) (m) elcarret de la compra

shop window
n (m) l'aparador

shore
n
1. (f) lacosta / riba
n.b. 'Costa' and 'riba' mean 'shore' in the sense - land at the edge of the sea (coast).

2. (f) lavora
On the shores of the River Llobregat - A la vora del Riu Llobregat
n.b. 'Vora' means 'shore' in the sense - land at the edge of a river or lake.

3. (f) laribera
n.b. 'Ribera' means 'shore' in the sense - land at the edge of the sea or a river.

> shore up
v.c.
1. apuntalar
2. suportar / reforçar

shoreline
n (f) lacosta / ribera / línia de la costa

short
adj

1. curt
2. curt / baix
n
1. (m) elcurtmetratge
n.b. 'Curtmetratge' means 'short' as in 'a short film' (i.e. 'the film is preceded by two shorts').

2. [FOOD] una quantitat molt petita i concentrada d'una beguda alcohòlica forta (per exemple, vodka o whisky)
3. shorts[CLOTHES] (m pl.) elspantalons curts
expr give (somebody or something) short shrift
descartar / prestar poca atenció a (algú o alguna cosa)
expr in short
en resum

shortage
n (f) l'escassetat / carestia

short-change
v tr tornar de menys / tornar malament (el canvi)

short circuit
n (m) elcurtcircuit
v
1. tr produir un curtcircuit en
2. intr produir-se un curtcircuit
3. tr anar per la drecera

shortcoming
n (f) ladeficiència / mancança / carència

shortcut
n (f) ladrecera
expr shortcut (icon)

expr shortcut key (o keyboard shortcut)
(f) latecla de drecera[Termcat]

shorten
v tr escurçar

shortfall
n (m) eldèficit

shortly
adv aviat

shortness
n (f) lacurtesa

shortsighted
adj

1. [MED] miop
To be shortsighted - Ser miop / ser curt(a) de vista
2. curt de mires
To be shortsighted - Ser curt(a) de mires
n.b. 'Ser curt de mires' means 'to be shortsighted' in a figurative sense.

shortsightedness
n
1. [MED] miopia / vista curta
2. (f) lacurtesa de mires
n.b. 'Curtesa de mires' means 'shortsightedness' in a figurative sense.

short-sleeved
adj
de màniga curta

short-staffed
adj
curt de personal
To be short-staffed - Anar curt de personal

short-term
adj
a curt termini

shot
n
1. (m) eltret / tir
n.b. 'Tret' and 'tir' mean 'shot' as in 'fire from a gun / cannon etc.'

2. (colloq) (m) l'intent
3. [SPORT] (m) elpes
n.b. 'Pes' means 'shot' as in the object you throw in track and field / athletics.

4. [SPORT] (m) elllançament de pes
n.b. 'Llançament de pes' is the actual shot put event.

5. [SPORT] (m) elxut
n.b. 'Xut' means 'shot' as in 'Quinn's shot went wide'.

6. [FOOD] (m) elglop
expr be (or get) shot of (something)
(UK) (colloq) desfer-se d'(alguna cosa)
expr like a shot
(colloq) sense pensar-ho dos cops
expr not by a long shot
ni de bon tros

shotgun
n (f) l'escopeta

shot put
n (m) elllançament de pes

shot putter
n (m / f)llançador de pes

shoulder
n
1. [ANAT] (f) l'espatlla
2. [TRANSP] (m) elvoral

shoulder blade
n (m) l'omòplat

shoulder-length
adj
[cabells] (llargs) fins a l'espatlla

shout
v
1. tr cridar
2. intr cridar
n (m) elcrit
> shout at
v.c. intr adreçar-se a (algú) cridant
> shout down
v.c. escridassar
> shout for
v.c. (UK) donar suport a / estar a favor de / ser de

shove
v tr donar una empenta (a algú)
n (f) l'empenta
> shove off
v.c.
1. (colloq) tocar el dos
2. fer-se a la mar

shovel
n (f) lapala

show
v tr mostrar
n (m) l'espectacle
> show around
v.c. fer de guia (a algú)
> show in
v.c. tr acompanyar (algú, quan arribi), entrant
> show off
v.c. presumir / faronejar / fer-s'hi veure / rumbejar / fer el tifa
> show out
v.c. acompanyar (algú, quan marxa) fins a la porta
> show up
v.c.
1. intr 1 destacar-se 2 presentar-se
2. tr posar en evidència

showcase
n
1. (f) lavitrina / (m) l'aparador
2. (f) lademostració / exhibició

shower
v
1. intr dutxar-se
2. tr [~ (somebody) with (something] omplir (algú) de
To shower somebody with praise. - Omplir algú de lloances.
n
1. (f) ladutxa
2. [WEATHER] (m) elruixat / xàfec
expr shower curtain
(f) lacortina de la dutxa
expr shower gel
(m) elgel de dutxa
expr have a shower
dutxar-se
expr take a shower
dutxar-se

showerhead
n (m) elruixador

show off
n (m / f)presumit

shrapnel
n (f) lametralla

shred
v tr estripar
expr shredded cheese
(US) (m) elformatge ratllat

shrew
n (f) lamusaranya

shrewd
adj
sagaç

shrewdness
n (f) lasagacitat / astúcia

shriek
n (m) elxisclet / bram / crit

shrimp
n (f) lagamba

shrine
n (m) elsantuari

shrink
v encongir
n (slang) (m / f)psiquiatre
> shrink from
v.c. intr evitar (amb recel)

shrivel
v
1. intr assecar-se / pansir-se
2. tr assecar / pansir
> shrivel up
v.c. assecar-se / pansir-se

shroud
n
1. (f) lamortalla / (m) elsudari
v tr tapar / embolicar / envoltar
Shrouded in mystery. - Envoltat de misteri.

shrub
n (m) l'arbust

shtum
n (UK) (slang) callat
expr keep (o stay) shtum
(UK) (slang) callar / negar-se a parlar

shuck
v tr desgranar

shudder
v intr estremir-se
n (f) l'esgarrifança

shuffle
v
1. intr arrossegar els peus
2. tr (cards) barrejar / escartejar / barallar

shun
v tr evitar / defugir

shut
v shutting tr tancar
To shut your eyes. - Tancar / aclucar els ulls.
adj

1. tancat
2. cluc
n.b. 'Cluc' means shut when referring to eyes (amb els ulls clucs - with his eyes shut).

excl shut your mouth (or face or gob) calla't la boca!
> shut away
v.c.
1. tr desar (una cosa), sobretot perquè ningú no hi tingui accés
2. tr tancar, sobretot a la presó
> shut down
v.c.
1. tr aturar (un ordinador)
2. intr aturar-se (un ordinador)
3. tancar permanentment (una empresa)
> shut in
v.c. tr tancar (a dins)
> shut off
v.c. tr tancar
> shut out
v.c. tr tancar fora, negar l'entrada (a algú)
> shut up
v.c.
1. intr callar
2. fer callar (algú)

shutter
n (m) elfinestró

shuttle
n (m) eltransbordador

shy
adj
tímid
> shy away from
v.c. tr evitar amb recel

shyly
adv tímidament

shyness
n (f) latimidesa

Siamese
adj
siamès
expr Siamese cat
(m) elgat siamès
expr Siamese twin
(m / f)(germà) siamès

sibling
n germà / germana

sick
adj

1. malalt
2. es diu d'una persona a qui li agrada la crueltat i veure sofrir a la gent
n (UK) (colloq) (m) elvòmit
expr be sick

1. vomitar
2. (US) estar malalt
expr be sick of
estar fart de
expr feel sick
tenir nàusees / estar marejat
expr get sick
(US) emmalaltir(-se)

sickle
n (m) elfalç

sickly
adj
malaltís

sickness
n (f) lamalaltia

side
n
1. (m) elcostat / (f) labanda
2. (m) l'equip
3. (f) lapàgina

expr side effects
(m pl.) elsefectes adversos / efectes secundaris
expr be a bit on the (large, small, short, pricey, loud...) side
(colloq) ser una mica (petit, gran, costós, sorollós...)
> side with
v.c. intr declarar-se en favor de

sidebar
n (f) labarra lateral

sideburns
n (f pl.) lespatilles

sideline
n (f) lalínia de banda

sidelong
adj
de reüll
expr sidelong glance
(f) lamirada de reüll

sidereal
adj
[ASTRON] sideral

side-saddle
adv a l'amazona

sidestep
v tr defugir

sidetrack
v tr desviar / distreure
expr to get sidetracked
divagar / distreure's

sidewalk
n (US) (f) lavorera / voravia

SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)
n (m) elSíndrome de la Mort Sobtada del Lactant

siege
n (m) elsetge

Sierra Leone
n Sierra Leone

siesta
n (f) lamigdiada

sieve
n (m) elsedàs / tamís / garbell
v tr garbellar / tamisar

sift
v tr garbellar / tamisar

sigh
v intr sospirar
n (m) elsospir

sight
n
1. (f) lavista
2. a sight (UK) (colloq) mamarratxo
3. sights (m pl.) elsllocs d'interès (turístic)
v tr distingir / albirar
expr lose sight of (something)
perdre de vista (alguna cosa)
expr lose sight of the fact that...
perdre de vista que...

sightseeing
n (f) lavisita als llocs d'interès turístic

sign
v
1. tr firmar / signar
2. tr [SPORT] (~ for) fitxar (per)
n
1. (m) elsenyal
2. (f) laindicació
> sign in
v.c. intr registrar-se en arribar
> sign off
v.c. donar el missatge que conclou una transmissió radiofònica
> sign off on
v.c. aprovar definitivament
> sign on
v.c.
1. fitxar-se
2. (UK) registrar-se per cobrar l'atur
> sign out
v.c. intr registrar-se en marxar
> sign over
v.c. tr firmar un document legal per canviar el propietari d'uns béns
> sign up
v.c.
1. registrar-se / apuntar-se
2. [SPORT] fitxar-se

signal
v
1. tr assenyalar
2. intr (US) posar l'intermitent
n (m) elsenyal

signalling
n (f) lasenyalització

signature
n (f) lasignatura / firma

significance
n (m) elsignificat

significand
n [MATH] (f) lamantissa

significant
adj

1. significatiu
2. notable

significantly
adv significativament

signify
v
1. tr significar
2. tr significar / fer saber
3. intr ser important / tenir importància

signing
n (m) elfitxatge

sign language
n (f) lallengua de signes

signpost
n (m) elpal indicador

Sikh
n (m / f)sikh
adj
sikh

Sikhism
n (m) elsikhisme

silence
n
1. (m) elsilenci
2. (m) elmutisme
The response from the government has been silence - La resposta per part del govern ha estat de mutisme
expr a minute's silence
un minut de silenci

silent
adj
silenciós

silently
adv silenciosament

silhouette
n (f) lasilueta

silicon
n (m) elsilici

silicone
n (f) lasilicona

silk
n (f) laseda

sill
n (m) l'ampit

silly
adj
estúpid / neci

silo
n (f) lasitja

siltstone
n (f) lalimolita

silver
n
1. (f) laplata / (m) l'argent
adj
de plata
expr be born with a silver spoon in your mouth
néixer amb la flor al cul

silversmith
n (m / f)orfebre

SIM (Subscriber Identity Module)
acr (f) laSIM (mòdul d'identificació de l'abonat)

similar
adj
semblant

similarity
n (f) lasemblança / similitud

similarly
adv semblantment

simmer
v tr coure a foc lent
> simmer down
v.c. intr (colloq) calmar-se

simple
adj

1. senzill / simple
2. ximple / babau / enze / beneit / tòfol

simple-minded
adj
ximple / babau / enze / beneit / tòfol

simpleton
n (dated) (m / f)enze / tòfol / beneit

simplicity
n (f) lasenzillesa / simplicitat

simplify
v tr simplificar

simply
adv senzillament

simulate
v tr simular

simulator
n (m) elsimulador

simultaneity
n (f) lasimultaneïtat

simultaneous
adj
simultani / coincident

simultaneously
adv simultàniament / paral·lelament

sin
v intr pecar
n (m) elpecat
> sin against
v.c. intr pecar contra

since
prep des de / d'ençà de
conj
1. des que / d'ençà que
n.b. 'Des que' and 'd'ençà que' mean 'since' in the time-related sense (i.e. 'Things haven't been the same since she arrived' or 'He's not spoken to anybody since he came out of hospital').

2. ja que
n.b. 'Ja que' means 'since' in the sense 'because' / 'as' (i.e. 'Since we had nothing better to do, we decided to accept her invitation to the party').

sincerely
adv sincerament
expr sincerely yours
(US) atentament / cordialment
expr yours sincerely
(UK) atentament / cordialment

sinecure
n (f) laprebenda

sinew
n

1. (m) eltendó

1. sinews (f) laforça / (m) elvigor

sinful
adj
pecaminós

sing
v
1. tr cantar
2. intr cantar
3. intr (US) cantar / confessar

Singapore
n (m) elSingapur

singe
v tr socarrar / socarrimar

singer
n
1. (m / f)cantautor / (m / f)cantant

singer-songwriter
n (m / f)cantautor

singing
n (m) elcant

single
adj

1. sol
2. solter
n.b. 'Solter' means 'single' as in 'unattached' ('Are you single?').

n
1. (m) elbillet d'anada
2. singles (m pl.) elssolters
> single out
v.c. escollir i destacar una sola (persona o cosa)

single bed
n (UK) (m) elllit individual

single family house
n (US) (f) lacasa unifamiliar

single file
n (f) lafila índia

single mother
n (f) lamare soltera

single parent family
n (f) lafamília monoparental

single room
n (f) l'habitació individual

singlet
n (f) lasamarreta sense mànigues

singular
adj
singular

singularity
n (f) lasingularitat

singularly
adv singularment / excepcionalment

Sinhalese
n (m) elsingalès
adj
singalès

sink
v
1. tr enfonsar
2. intr enfonsar-se
n (m) ellavabo
> sink in
v.c.
1. intr semblar real
2. intr enfonsar-se a
> sink (something) into (something)
v.c. esmerçar
The government has sunk 81.5 million into dealing with the crisis. - El govern ha esmerçat 81,5 milions per fer front a la crisi.

sinkhole
n (m) l'avenc

sinking
n (m) l'enfonsament
The sinking of the Titanic - L'enfonsament del Titànic

sinner
n (m / f)pecador

sip
v tr libar / xarrupar

siphon
n (m) elsifó
v
1. tr fer passar (un líquid) d'un recipient a un altre
2. tr (colloq) desviar (diners / fons)

sippy cup
n (m) elgot antigoteig

sir
n (m) elsenyor
Yes, Sir - Sí, senyor

siren
n (f) lasirena

sister
n (f) lagermana

sister-in-law
n (f) lacunyada

Sistine Chapel
n (f) laCapella Sixtina

sistrum
n (m) elsistre

sit
v sitting
1. tr asseure
2. intr asseure's
> sit around
v.c. intr seure i passar l'estona
> sit back
v.c. intr seure, inclinant-se cap enrere
> sit by
v.c.
1. intr observar, sense fer res
2. intr seure al costat de
> sit down
v.c. asseure's
> sit for
v.c. intr presentar-se a (un examen)
> sit in for
v.c. intr substituir
> sit in on
v.c. intr assistir a / participar en
> sit on
v.c.
1. intr no revelar (sobretot el que hom té obligació a revelar)
2. intr formar part d'(un comitè, una comissió, etc.)
> sit out
v.c.
1. tr no marxar de, quedar-se fins al final, sobretot a contracor
2. tr no participar en (sobretot un partit, una dansa)
> sit up
v.c. incorporar-se
> sit upon
v.c. intr seure a / estar assegut a

site
n
1. (m) ellloc / emplaçament / (f) lasituació / ubicació
2. (m) ellloc web
n.b. '(lloc) web' means 'site' as in 'web site'.

3. (m) eljaciment
n.b. 'Jaciment' means 'site' in the sense 'archaeological site'.

sitar
n (m) elsitar

sit-in
n (f) latancada
expr stage a sit-in
organitzar una tancada

sitting room
n (UK) (f) lasala d'estar

situated
adj
ubicat

situation
n (f) lasituació

six
adj
sis

sixteen
adj
setze
expr last sixteen
[SPORT] (m pl.) elsvuitens

sixteenth
adj
setzè

sixth
adj
sisè

sixtieth
adj
seixantè

sixty
adj
seixanta

size
n (f) lamida / dimensió / grandària
> size up
v.c. tr avaluar

sizeable
adj
apreciable

skate
v intr patinar
n
1. (m) elpatí
2. [ZOOL] (f) larajada
expr get your skates on!
Afanya't!

skateboard
n (m) elmonopatí

skater
n (m / f)patinador

skating
n (m) elpatinatge

skeletal
adj
esquelètic

skeleton
n [ANAT] (m) l'esquelet
expr skeleton sledding
(m) eltobogan

skeptic
n (US) (m / f)escèptic

skeptical
adj
(US) escèptic

skeptically
adv (US) amb escepticisme

skepticism
n (US) (m) l'escepticisme

sketch
n (m) l'esbós / esquema
v tr esbossar
> sketch out
v.c. tr esbossar

skewer
n (f) labroqueta

ski
v skis skiing intr esquiar
n (m) l'esquí
expr ski jump
(m) eltrampolí
expr ski lift
(f) latelecadira / teleesquí
expr ski mask
(m) elpassamuntanyes
expr ski resort
(f) l'estació d'esquí
expr ski slope
(f) lapista d'esquí

skid
v intr derrapar / patinar

skier
n (m / f)esquiador

skiing
n (m) l'esquí
expr freestyle skiing
(m) l'acroesquí

skilful
adj
(UK) destre / hàbil

skilfully
adv (UK) amb destresa

skill
n (f) l'aptesa / destresa

skilled
adj
qualificat

skillet
n (US) (f) lapaella

skillful
adj
(US) destre / hàbil

skillfully
adv (US) amb destresa

skim milk
n (f) lallet desnatada

skimmed milk
n (UK) (f) lallet desnatada

skimp
v intr [~ (on)] escatimar

skin
n
1. [ANAT] (f) lapell
2. [FOOD] (f) lapela

skin cancer
n (m) elcàncer de pell

skinflint
n (colloq) (m / f)garrepa

skinhead
n (m) elskin

skinny
adj
magre
expr skinny dipping
fet de banyar-se despullat / nu

skint
adj
(UK) (slang) que no té ni un duro
I'm skint - No tinc ni un duro

skip
v
1. intr (UK) saltar a corda
2. tr ometre
> skip off
v.c. fugir (sobretot clandestinament)
> skip out
v.c. fugir (sobretot clandestinament)

skipping rope
n (UK) (f) lacorda de saltar

skirt
n (f) lafaldilla
v
1. tr esquivar / defugir
n.b. 'Esquivar' and 'defugir' mean 'to skirt' in the sense 'the politician skirted the question'.

2. tr vorejar

skittles
n (f pl.) lesbitlles

skull
n
1. (m) elcrani / (f) lacalavera
2. (colloq) (m) elcap / cervell

skunk
n
1. [ZOOL] (f) lamofeta
2. (slang) (m) elcànnabis
expr drunk as a skunk
borratxo com una sopa

sky
n (m) elcel

Sky Blues
n (UK) (colloq) (sobrenom de l'equip de futbol anglès) Coventry City FC

skydiver
n (m / f)paracaigudista

skydiving
n (m) elparacaigudisme

skylight
n (f) laclaraboia

skyscraper
n (m) elgratacel

slab
n
1. (f) lallosa / taula / (m) elbloc

slack
adj
fluix
n slacks (m pl.) elspantalons (no formals que no formen part d'un vestit)

slacken
v tr afluixar
> slacken off
v.c. afluixar

slacker
n (slang) (m / f)gandul / mandrós / dròpol / dropo

slag
n
1. (vulg) (f) laputa
2. (f) l'escòria
> slag off
v.c. (UK) (slang) parlar malament d'una persona

slalom
n [SPORT] (m) l'eslàlom[Termcat]
v intr [SPORT] fer eslàlom[Termcat]
expr slalom post
[SPORT] (m) elpal d'eslàlom[Termcat]

slam
v
1. tr tancar / copejar (amb força / violència)
2. tr (colloq) criticar
expr slam dunk
(f) l'esmaixada[Termcat]

slammer
n the slammer (slang) (m) elpresó

slander
n (f) lacalúmnia / difamació
v tr calumniar / difamar

slanderous
adj
calumniós / difamatori

slang
n (m) l'argot

slant
n
1. (f) lainclinació / (m) elpendent
2. (m) elpunt de vista
3. (m) elbiaix

v
1. tr inclinar
2. intr inclinar-se
3. tr esbiaixar
4. tr presentar informació parcialment / esbiaxadament

slap
v tr donar una bufetada (o plantofada o galtada) a algú
n
1. (f) labufetada / plantofada / galtada
2. (slang) (m) elmaquillatge
n.b. 'Maquillatge' means 'slap' in the slang sense 'makeup'.

> slap down
v.c. tr criticar durament (algú)

slapstick
n gènere humorístic basat en un humor molt visual amb pallassades i bufonades

slash
n
1. (f) labarra (inclinada)[Termcat]
2. (UK) (vulg) (m) elpipí

slasher movie
n (f) lapel·lícula de sang i fetge

slate
n
1. [MATERIAL] (f) lapissarra / llicorella
2. (US) [POLIT] (f) lallista (electoral)
v tr criticar

slattern
n (dated) (f) ladona (físicament) bruta i desendreçada

slaughter
n
1. (f) lamatança / (m) elmassacre / carnatge / extermini
v
1. tr massacrar / exterminar
2. tr (slang) golejar / donar una pallissa a

slaughterhouse
n (US) (m) l'escorxador

slave
n (m / f)esclau
expr slave driver
(m / f)negrer
expr slave ship
(m) elvaixell negrer
expr slave trader
(m / f)negrer

slavery
n
1. (m) l'esclavatge / (f) l'esclavitud

slay
v tr (lit) occir

sleaze
n (f) l'activitat immoral, deshonesta

sleazy
adj
sòrdid / mesquí / rònec

sled
n (US) (m) eltrineu
v intr anar en trineu

sledge
n (UK) (m) eltrineu
v intr anar en trineu

sleep
v intr dormir
> sleep around
v.c. intr tenir relacions sexuals amb més d'una persona
> sleep in
v.c. intr no llevar-se, dormir fins tard
> sleep on
v.c. tr no decidir-se (sobre un afer) fins l'endemà, fins que hom hagi dormit
> sleep out
v.c. intr dormir fora de casa
> sleep over
v.c. passar la nit a casa d'un altre
> sleep together
v.c. intr dormir junts
> sleep with
v.c. anar al llit amb

sleeper
n
1. (UK) [TRANSP] (f) latravessa
2. [TRANSP] (m) elvagó llit

sleeping bag
n (m) elsac de dormir

sleeping car
n (m) elvagó llit

sleeping pill
n (f) lapastilla per dormir

sleeping policeman
n (UK) (m) elreductor de velocitat

sleepless
adj
sense dormir
expr sleepless night
(f) lanit sense dormir

sleeplessness
n (m) eldesvetllament

sleep sofa
n (US) (m) elsofà-llit

sleepsuit
n (m) elpijama d'una peça

sleepwalker
n (m / f)noctàmbul / somnàmbul

sleepwalking
n (m) elnoctambulisme / somnambulisme

sleepy
adj
somnolent / ensopit

sleet
n (f) l'aiguaneu
v intr caure aiguaneu

sleeve
n (f) lamàniga

sleigh
n (m) eltrineu

sleight of hand
n (f) latrampa

sleuth
n (m / f)detectiu / rastrejador

slice
n (m) eltall
v tr tallar / llescar
> slice up
v.c. tr llescar / fer rodanxes

slide
v
1. intr relliscar
n.b. 'Relliscar' can mean unintentional sliding (e.g. he slid on the icy path).

2. intr lliscar
n.b. 'Lliscar' is deliberate sliding (e.g. skaters slide over the ice).

n

1. (f) la[transparency] diapositiva
2. (m) eltobogan
Spiral slide. - Tobogan en espiral.
Water slide. - Tobogan aquàtic (o d'aigua).
3. (m) el[hair ~] passador

1. (f) larelliscada / (m) ellliscament
1. (m) l'empitjorament / (f) labaixa

slider
n
1. (m) elcolís / (f) lacolissa
2. (US) [ZOOL] (f) latortuga (d'aigua dolça)
3. (US) [FOOD] (f) l'hamburguesa

slideshow
n (f) laprojecció amb diapositives[Termcat]

slight
adj

1. lleuger / petit
A slight increase - Un lleuger increment
2. petit (i prim)
v tr desairar / menystenir

slightly
adv lleument / lleugerament

slim
adj
prim

sling
n (m) elcabestrell

slip
v
1. intr relliscar / lliscar / patinar
2. intr baixar / empitjorar
3. tr escapar / alliberar-se de
4. tr [~ into / on] posar-se ràpidament (una peça de vestir o unes sabates)
5. tr [~ out of / off] treure's ràpidament (una peça de vestir o unes sabates)
n

1. (m) el[~ up] lapsus

1. (f) larelliscada / (m) ellliscament
3. [CLOTHES] (f) lacombinació

expr slip cover
(US) (f) lafunda
expr to give (somebody) the slip
escapolir-se d'(algú)
> slip out
v.c. intr escapar-se
> slip up
v.c. intr equivocar-se / relliscar / ficar-se de peus a la galleda

slipper
n (f) lasabatilla / plantofa

slippery
adj
esmunyedís / lliscadís

slippy
adj
esmunyedís / lliscadís

slither
v intr reptar

sloe
n (m) l'aranyó

slogan
n (m) ellema / eslògan

slope
n (m) elpendent
v intr inclinar / davallar

slot
n
1. (f) la[opening] ranura
2. (m) el[in a schedule] espai
3. slots (f pl.) lesmàquines escura-butxaques
v
1. tr [~ into] encaixar (una cosa) en (una cosa)
2. intr [~ into] encaixar en (una cosa)
expr slot machine
(f) lamàquina escura-butxaques
expr time slot
(f) lafranja horària
> slot in
v.c.
1. tr fer encaixar
2. intr encaixar
> slot together
v.c.
1. intr encaixar
2. tr fer encaixar

sloth
n
1. [ZOOL] (m) elperesós
2. (f) lamandra / peresa

Slovakia
n (f) l'eslovàquia

Slovakian
n
1. (m) l'eslovac
2. (m / f)eslovac
adj
eslovac

Slovenia
n (f) l'Eslovenia

Slovenian
n
1. (m) l'eslovè
2. (m / f)eslovè
adj
eslovè

slovenly
adj
descurat / deixat

slow
adj
lent
adv lentament
v
1. tr alentir
2. intr alentir-se
> slow down
v.c.
1. alentir
2. entretenir
3. alentir-se
> slow up
v.c. intr alentir el pas

slowdown
n (m) l'alentiment

slowly
adv lentament / a poc a poc / xano-xano / xino-xano

slowness
n (f) lalentitud

sludge
n (m) elllot

slug
n
1. [ZOOL] [INSECT] (m) elllimac
2. (f) labala
v tr pegar

sluggish
adj
lent

sluggishness
n (f) lafluixedat / lentitud / peresa / apatia

sluice
n
1. (m) elrec / canal de regatge / (f) laséquia
expr sluice gate
(f) lacomporta (de guies)

slum
n

1. (m) elbarri pobre i densament poblat

1. (f) labarriada / (m) elsuburbi (pej.)

slumber
n (lit) (m) elson
v intr (lit) dormir

slump
v intr ensorrar-se / desplomar-se
n (m) l'ensorrament / declivi

slurp
v tr xarrupar (fent soroll)
n (m) elxarrup

slurry
n
1. (m pl.) elspurins
2. (Aus) (slang) (f) laputa

slut
n (vulg) (f) laputa

sly
adj
murri
expr on the sly
d'amagat / d'amagatotis

smack
n
1. (f) lapalmellada / plantofada / (m) elmastegot
2. (m) elco(l)p de puny
3. (slang) (f) l'heroïna

1. (m) elpetó sorollós / petonàs / (f) labesadota
v
1. tr pegar(-li) una palmellada (a algú)
2. tr co(l)pejar
adv just / ben bé
> smack into
v.c. topar contra
> smack of
v.c. fer olor de (en sentit figurat)

small
adj
petit / menut

small ads
n (m pl.) elspetits anuncis

small change
n (f) laxavalla

small forward
n [SPORT] (m / f)pivot

smallholder
n minifundista / petit propietari / petit explotador

smallholding
n (m) elminifundi

smallpox
n (f) laverola / pigota

smart
adj

1. intel·ligent / astut
2. elegant
v intr picar
expr smart Alec
(m / f)espavilat
expr smart ass
(US) (slang) (m / f)espavilat
> smart off
v.c. (US) parlar (o contestar) impertinentment

smash
v
1. tr trencar
2. tr [SPORT] esmaixar
3. intr trencar-se
n

1. (m) l'estrèpit

1. (m) el[between two vehicles] xoc / (f) latopada
3. [SPORT] (f) l'esmaixada

expr smash (someone's) face in
(slang) trencar-li la cara a (algú)
> smash down
v.c. tr tirar a terra
> smash in
v.c. tr esbotzar
> smash up
v.c. tr destruir

smashing
adj
(UK) (colloq) magnífic

smear
n
1. (f) lataca
2. (f) ladifamació
3. (UK) (m) elfrotis
v
1. tr untar / empastifar
n.b. 'Untar' and 'empastifar' mean 'to smear / spread' with oil or fat.

2. tr tacar
3. tr [reputation] desprestigiar / difamar / tacar

smell
v
1. intr fer olor
2. tr olorar / ensumar
n (m) l'olor / flaire
expr sense of smell
(m) l'olfacte
> smell out
v.c. tr detectar (alguna cosa) per l'olor

smelly
adj
olorós / flairós

smelt
v tr fondre

smile
v intr somriure
n (m) elsomriure
> smile upon
v.c.
1. intr suportar (una activitat)
2. intr somriure a (algú)

smiley
n (f) l'emoticona

smirch
v tr tacar / embrutar / danyar

smirk
n (m) elsomriure de satisfacció
v intr somriure amb un sentiment d'autosatisfacció

smirt
v intr (slang) lligar fora dels edificis en els quals està prohibit fumar (a l'espai on tots els fumadors es reuneixen per fumar)

smithy
n (f) laforja

smock
n (f) labata

smoke
v
1. tr [tobacco] fumar
2. intr [tobacco] fumar
To quit smoking. - Deixar de fumar.
3. tr [meat, fish..] fumar
4. intr [give off smoke] fumar
n
1. (m) elfum
2. (US) (slang) (m) elcigarret
expr smoke detector
(m) eldetector de fum
expr smoke screen
(f) lacortina de fum
> smoke out
v.c. tr fer fugir amb fum

smoker
n (m / f)fumador

smokestack
n
1. (m) elfumeral / (f) laxemeneia

smoking
n fumar

smooth
adj

1. suau
2. llis
v tr allisar / aplanar
> smooth away
v.c. pal·liar
> smooth down
v.c.
1. tr allisar
2. tr aplanar
> smooth out
v.c.
1. allisar / aplanar
2. pal·liar
> smooth over
v.c. pal·liar / llimar

smoothness
n (f) lallisor / suavitat

smorgasbord
n
1. (m) elbufet
2. (m) elpoti-poti

smother
v
1. tr cobrir
To smother somebody with kisses - Cobrir algú de besos
2. tr asfixiar / escanyar
3. tr reprimir / contenir
4. tr sufocar / apagar / extingir
5. tr reprimir / sufocar

smug
adj
cofoi

smuggle
v tr passar de contraban

smuggler
n (m / f)contrabandista

smuggling
n (m) elcontraban

smugness
n (m) elcofoisme

snack
n (m) elrefrigeri
> snack on
v.c. intr picar (menjar)

snag
n
1. (m) l'obstacle / problema
2. (Aus) (colloq) (f) lasalsitxa

snail
n (m) elcargol / caragol
expr at a snail's pace
a pas de tortuga

snake
n (f) laserp

snap
v
1. tr trencar
2. tr dir bruscament
3. tr [a photo] fer (una foto)
4. intr trencar-se
5. intr [~ away] fer fotos (a tort i a dret)
He was snapping away merrily. - Anava fent fotos a tort i a dret.
n
1. (m) elcrac / soroll sec
2. (f) la(foto) instantània
3. (US) (m) el[~ (fastener)] botó de pressió
adj
sobtat
excl jo (o ell o nosaltres, etc.) també!

snappy
adj

1. ràpid
2. irritable
3. concís
4. elegant

snapshot
n (f) lainstantània

snare
n (m) elparany
v tr atrapar / capturar

snare drum
n (f) lacaixa clara[Termcat]

snatch
v
1. tr arrabassar
2. tr sostreure
n
1. (f) l'arrencada
2. (m) elfragment

sneaker
n (US) (f) lavamba / sabatilla

sneeze
v intr esternudar
n (m) l'esternut
expr not to be sneezed at
no ser menyspreable

snicker
v intr (US) riure per sota el nas

sniff
v tr olorar / ensumar / inhalar / esnifar
n
1. (f) lainhalació / (f) l'aspiració
expr not to be sniffed at
que no s'ha de menysprear
> sniff around
v.c. (colloq) tafanejar
> sniff at
v.c. arrufar el nas davant
> sniff out
v.c. esbrinar

sniffer
n (m) eldetector
expr sniffer dog
(m) elgos detector

snigger
v intr (UK) riure per sota el nas

snip
v tr tallar
n
1. (m) eltall (fet amb tisores)
2. a snip (UK) (colloq) una ganga

sniper
n (m) elfranctirador

snippet
n
1. (m) elretall
2. [IT] línies de codi reutilitzables en diversos programes

snog
v tr (slang) besotejar
n

snooker
adj
(UK) (m) elsnooker[Termcat]

snoop
v intr tafanejar
n (m / f)tafaner

snooty
adj
altiu

snooze
n (f) labecaina
v fer una becaina

snore
v intr roncar
n (m) elronc

snoring
n (m pl.) elsroncs

snorkel
n (m) eltub respirador

snorkeling
n (US) (f) laimmersió lleugera

snorkelling
n (UK) (f) laimmersió lleugera

snort
n (m) l'esbufec
v intr esbufegar

snot
n (colloq) (m) elmoc

snotty
adj

1. (colloq) mocós
2. (slang) que té aires de grandesa

snout
n (m) elmorro / musell

snow
v intr nevar
n (f) laneu
> be snowed in
v.c. intr estar bloquejat per la neu
> be snowed under
v.c. intr estar aclaparat, sobretot per la feina

snowball
n (f) labola de neu

snowboard
n (f) lataula de snowboard
expr snowboard cross
(m) elcros[Termcat]
expr snowboard park
(m) elparc de surf[Termcat]

snowboarding
n
1. (m) elsnowboard / (m) elsurf de neu

snowfall
n (f) lanevada

snowflake
n (m) elfloquet de neu

snowman
n (m) elninot de neu

snowmobile
n (f) lamoto de neu

snow park
n [SPORT] (m) elparc de surf[Termcat]

snow shoes
n (f pl.) lesraquetes de neu

snowsuit
n (m) l'anorac de bus

Snow White and the Seven Dwarfs
n Blancaneus i els set nans

snowy
adj
nevós
expr snowy owl
(m) elmussol nival

snub-nosed
adj
xato / camús

snuffer
n (m) l'apagallums

so
adv
1. tan
2. així que
3. doncs
expr so-called
anomenat
expr so-so
(colloq) regular / mediocre
expr and so on (and so forth)
i la resta / etcètera / i un llarg etc.

soak
v tr mullar / xopar
> soak in
v.c. penetrar
> soak up
v.c. tr embeure

soaked
adj
mullat / xop

soap
n (m) elsabó
v tr ensabonar
expr soft-soap
ensabonar / adular

soap opera
n
1. (m) elfulletó[Termcat] / (f) latelenovel·la

soar
v
1. intr [prices] posar-se pels núvols / pujar ràpidament
2. intr [bird, plane..] planar

sob
v intr sanglotar
n (m) elsanglot

sober
adj
sobri
> sober up
v.c. treure's de sobre la borratxera

soccer
n (US) (m) elfutbol
expr soccer club
(m) elclub de futbol
expr soccer match
(m) elpartit de futbol
expr soccer shirt
(US) (f) lasamarreta de futbol

sociable
adj
sociable

social
adj
social
n (f) lareunió social

Social Democrat
n (m / f)socialdemòcrata

social-democratic
adj
social-democràtic

socialism
n (m) elsocialism

socialist
n (m / f)socialista
adj
socialista

socially
adv socialment

social sciences
n (f pl.) lesciències socials

social security
n (f) laseguretat social

social services
n (m pl.) elsserveis socials

social work
n (m) eltreball social

social worker
n (m / f)assistent social

society
n (f) lasocietat

socioeconomic
adj
socioeconòmic

sociolinguist
n (m / f)sociolingüista

sociolinguistic
adj
sociolingüístic

sociolinguistics
n (f) lasociolingüística

sociological
adj
sociològic

sociologically
adv sociològicament

sociologist
n (m / f)sociòleg

sociology
n (f) lasociologia

sociometric
adj
sociomètric

sociometry
n (f) lasociometria

socio-political
adj
sociopolític

sock
v tr (slang) donar un cop de puny a algú
n (m) elmitjó
> be socked in
v.c. intr (US) estar sense poder anar enlloc a causa de la boira
> sock away
v.c. tr (colloq) estalviar diners

socket
n (m) elsòcol[Termcat]

sod
n (slang) (m / f)pesat
expr sod it
merda!
expr sod off
fot el camp!
> sod off
v.c. intr (vulg., imperatiu, br.) fot el camp

soda
n
1. (US) (f) labeguda carbònica
2. (UK) (m) elsifó

soda water
n (US) (m) elsifó

sodium
n (m) elsodi
expr sodium bicarbonate
(m) elbicarbonat de sodi


expr sodium lauryl sulfate
(US) (m) ellaurilsulfat de sodi
expr sodium lauryl sulphate
(UK) (m) ellaurilsulfat de sodi sodomize
v tr sodomitzar

sodomy
n (f) lasodomia

sofa
n (m) elsofà

sofa bed
n (UK) (m) elsofà-llit

soft
adj
tou / suau / moll

soft binding
n [SPORT] (f) lafixació tova[Termcat]

soften
v tr suavitzar

softly
adv suaument

softness
n (f) lasuavitat / blanor / mollesa / tovor

soft-soap
v tr ensabonar / adular

software
n (m) elprogramari[Termcat]

software architect
n (m / f)arquitecte de programari[Termcat]

soil
n
1. (f) laterra / (m) elsòl
v tr embrutar

sojourn
n
1. (m) elsojorn / (f) l'estada

solace
n (m) elconsol

solar
adj
solar
expr solar cell
(f) lacèl·lula solar
expr solar collector
(m) elcaptador solar
expr solar constant
(f) laconstant solar
expr solar energy
(f) l'energia solar
expr solar filter
(m) elfiltre solar
expr solar gain
(m) elguany solar
expr solar panel

expr solar pond
(m) l'estany solar
expr solar power
(f) l'energia solar
expr solar power plant
(f) lacentral solar
expr solar thermal power plant
(f) lacentral heliotèrmica

solar system
n (m) elsistema solar

solder
v tr soldar
n (f) lasoldadura

solderer
n (m / f)soldador

soldering iron
n (m) elsoldador

soldier
n
1. (m / f)soldat / (m / f)militar
expr foot soldier
(m) elpeó
> soldier on
v.c. perseverar

soldierly
adj
soldadesc

soldiery
n (dated) (f) lasoldadesca

sole
n
1. (f) lasola
n.b. 'Sola' means 'the sole of a shoe'.

2. [ANAT] (f) laplanta
n.b. 'Planta' means 'the sole of your foot'.

3. [FOOD] (m) elllenguado
adj
únic

solemn
adj
solemne

solemnly
adv solemnement

solicitor
n (m / f)advocat
expr solicitors' office
(m) elbufet (d'advocats)

solid
adj

1. massís
2. sòlid
n (m) elsòlid - A temperatura ambient poden ser sòlids, líquids o gasos
At room temperature they can be solids, liquids or gases

solidarity
n (f) lasolidaritat

soliloquy
n (m) elsoliloqui

solitary
adj
solitari

solo
n (m) elsolo

soloist
n (m / f)solista

Solomon Islands
n (f pl.) lesIlles Salomó

solstice
n (m) elsolstici
expr summer solstice
(m) elsolstici d'estiu
expr winter solstice
(m) elsolstici d'hivern

solstitial
adj
solsticial

solution
n (f) lasolució

solve
v tr resoldre / solucionar

solvency
n (f) lasolvència

solvent
n (m) eldissolvent
adj
solvent

Somali
n
1. [LING] (m) elsomali
2. (m / f)somali
adj
Somali

Somalia
n (f) laSomàlia

Somaliland
n (f) laSomalilàndia

some
adj
alguns / uns
pron alguns

somebody
pron algú

somehow
adv d'alguna manera

someone
pron algú

somersault
n (m) elgiravolt
v intr giravoltar

something
pron
1. alguna cosa
2. quelcom

sometimes
adv de vegades

somewhat
adv una mica

somewhere
adv en algun lloc

son
n (m) elfill
expr son of a bitch
(vulg) (m) elfill de puta

song
n
1. (f) lacançó / (m) elcant

songwriter
n (m / f)lletrista / compositor / autor

son-in-law
n (m) elgendre

sonnet
n (m) elsonet

soon
adv
1. aviat / properament / pròximament
2. d'hora
expr sooner or later
tard o d'hora
expr as soon as possible
com més aviat millor / tan aviat com sigui possible / al més aviat possible

soot
n (m) elsutge

soothe
v tr calmar

soothing
adj
calmant

sooty
adj
sutjós

sop
n (f) la(petita) concessió

sophism
n (m) elsofisma

sophisticated
adj
sofisticat

soporific
adj
soporífer

sopping
adj
(colloq) mullat / xop
expr sopping wet
(colloq) mullat / xop

soppy
adj
(UK) melindrós / (excessivament) sentimental

soprano
n (f) lasoprano

sorcery
n (f) labruixeria

sordid
adj
sòrdid

sore
adj

1. adolorit
2. (US) enfadat
expr sore loser
mal perdedor
n (f) lanafra / úlcera

sorority
n (US) organització social per a estudiants femenins a les universitats americanes

sorrel
n (f) l'agrella / vinagrella

sorrow
n (f) lapena

sorrowful
adj
afligit / moix

sorry
excl
1. perdó!
2. què has dit? / eh?
3. ho sento!
adj
llastimós / patètic

sort
n
1. (m) eltipus / (f) lamena
v tr ordenar
expr of sorts
diguem-ne / si se'n pot dir així
There was an attempted coup d'état of sourts in Europe last week - La setmana passada hi hagué un intent de, diguem-ne, cop d'estat
> sort out
v.c. tr arreglar

soteriological
adj
[RELIG] soteriològic

soteriology
n [RELIG] (f) lasoteriologia

soul
n (f) l'ànima

soulless
adj
desangelat

sound
n
1. (m) elso
2. (before noun) sonar
adj

1. sòlid / ferm
2. encertat / sensat
3. contundent
A sound defeat - Una derrota contundent
4. sa
adv profundament
Sound asleep - Profundament adormit
v
1. tr fer sonar
2. intr sonar
expr sound box
(f) lacaixa de ressonància
expr sound card

1. (f) latargeta de so[Termcat]
2. (f) latarja de so
expr sound effects
(m pl.) elsefectes sonars
expr safe and sound
sa i estalvi
> sound off
v.c. intr expressar-se enèrgicament
> sound out
v.c. tr demanar (a algú) l'opinió

soundboard
n (f) lataula d'harmonia / tapa / taula harmònica

soundproof
v tr insonoritzar

soundproofed
adj
insonoritzat

soundproofing
n (f) lainsonorització

soundtrack
n (f) labanda sonora

soup
n (f) lasopa

sour
adj
agre

source
n (f) lafont

source code
n (m) elcodi font[Termcat]

sourdough
n
1. (f) lapasta mare / (m) elcap de feina
2. (m) elpa fet amb pasta mare

south
n (m) elsud

South Africa
n (f) laSud-Àfrica

South African
n (m / f)sud africà
adj
sud africà

South America
n (f) l'Amèrica del Sud

South American
n (m / f)sud-americà
adj
sud-americà

southeast
n (m) elsud-est

southeasterly
adj

1. cap al sud-est
In a southeasterly direction - Cap al sud-est
2. [WEATHER] sud-est
n [WEATHER] (m) el(vent del) sud-est

southern
adj

1. del sud
2. meridional

South Korea
n (f) laCorea del Sud

South Pole
n (m) elPol Sud

southwest
n (m) elsud-oest

southwesterly
adj

1. cap al sud-oest
In a southwesterly direction - Cap al sud-oest
2. [WEATHER] sud-oest
n [WEATHER] (m) el(vent del) sud-oest

souvenir
n (m) elrecord

sovereign
n (m / f)sobirà
adj
sobirà

sovereignty
n (f) lasobirania

Soviet
adj
(before noun) soviètic
n
1. (m) elsoviet
2. the Soviets (m pl.) elssoviètics
expr Soviet Union
(f) laUnió Soviètica
expr The Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS)

sow
v
1. tr sembrar
2. tr [fig.] sembrar / propagar
n (f) latruja

soy
n (f) lasoia
n.b. The official Catalan term for 'soy' is 'soia'. However, you are also likely to come across the Spanish 'soja' which is very widely used in Catalan.

expr soy milk
(f) lallet de soja
expr soy sauce
(f) lasalsa de soia

soya
n (f) lasoia
n.b. The official Catalan term for 'soya' is 'soia'. However, you are also likely to come across the Spanish 'soja' which is very widely used in Catalan.

expr soya milk
(f) lallet de soia

soybean
n (f) lasoia

spa
n (m) elbalneari

space
n (m) l'espai
expr space agency
(f) l'agència espacial
expr space shuttle
(m) eltransbordador espacial
expr space station
(f) l'estació espacial
> space out
v.c.
1. (US) (colloq) oblidar-se d'una cosa
2. (US) (colloq) causar desorientació
3. (US) (colloq) perdre contacte amb la realitat

spacebar
n
1. (f) labarra espaiadora[Termcat]
2. (m) l'espaiador[Termcat]

space-case
n
1. (m / f)baliga-balaga / (m) eltaral·lirot

spacecraft
n (f) lanau espacial

spaceman
n (m / f)astronauta / cosmonauta

spaceship
n (f) lanau espacial

spacesuit
n (m) elvestit espacial

spacious
adj
espaiós

spade
n
1. (f) lapala
2. spades (f pl.) lespiques
n.b. (In an English / American pack of cards)

expr call a spade a spade
dir les coses pel seu nom / dir al pa pa i al vi vi
expr in spades

1. en gran quantitat / a cabassos / a quilos
2. un alt grau de ...

spaghetti
n (m pl.) elsespaguetis

Spain
n (f) l'Espanya

spam
n
1. (m) elcorreu brossa
2. (f) lainundació[Termcat]
v tr inundar[Termcat]

spandex
n (m) l'elastà

Spanish
n (m) l'espanyol
n.b. Although 'espanyol' does mean 'Spanish', be aware that a lot of Catalans prefer to use the term 'castellà' (Castilian) to refer to the language as spoken in Spain rather than 'espanyol'.

adj
espanyol
expr Spanish speaker
castellanoparlant

spank
n (f) lasurra / natjada
v tr donar a algú una surra (o natjada)

spanner
n
1. (UK) (f) laclau
2. (UK) (slang) (m / f)idiota

spare
adj

1. sobrant
2. de recanvi
3. lliure
n (m) elrecanvi
expr spare time
(m) eltemps lliure
expr spare tyre

1. (UK) (f) laroda de recanvi
2. (UK) (slang) (m pl.) elssacsons
expr go spare
(colloq) emprenyar-se / encendre's

sparing
adj
sobri

sparingly
adv sòbriament

spark
n (f) l'espurna / guspira
v
1. intr tirar espurnes / espurnejar / guspirejar
2. tr desencadenar
> spark up
v.c. (UK) començar (una conversa, una discussió, una amistat)

sparkle
v intr brillar / espurnejar / rutilar
n (m) elbrillantor

sparkler
n (f) labengala

sparkling
adj

1. espurnejant
2. escumós
3. amb gas
expr sparkling water
(f) l'aigua amb gas
expr sparkling wine
(m) elvi escumós

sparrow
n (m) elpardal / gorrió (Bal.)
n.b. Those spending any time in the Balearic Islands be warned, 'pardal' means 'penis' there.

sparse
adj
dispers

spasm
n (m) l'espasme

spatula
n (f) l'espàtula

spawn
v tr engendrar

speak
v intr parlar
expr so to speak
com aquell qui diu
> speak about
v.c. intr parlar de
> speak down to
v.c. parlar amb despreci amb
> speak for
v.c. intr parlar per, parlar en nom de
> speak of
v.c. parlar de
> speak on
v.c. intr parlar sobre
> speak out (about)
v.c. pronunciar-se (sobre)
> speak to
v.c. intr parlar amb
> speak up
v.c.
1. parlar més fort
2. dir la seva
> speak with
v.c. intr parlar amb

speaker
n
1. (m) l'altaveu
n.b. 'Altaveu' means speaker as in 'electrical equipment that sound comes out of'.

2. (m / f)parlant
n.b. 'Parlant' means 'speaker' as in 'person speaking' or 'person who speaks a particular language (i.e. Norwegian has approximately 4 million speakers).

3. (m / f)interlocutor
n.b. 'Interlocutor' means 'speaker' as in 'person taking part in a conversation'.

4. (m / f)orador
n.b. 'Orador' means 'speaker' in the sense 'he is a fine public speaker'.

spear
n
1. (f) lallança
n.b. A 'llança' is the kind of spear you lunge at your enemy with.

2. (f) lajavelina
n.b. A 'javelina' is the kind of spear you throw at an animal you're hunting.

v tr punxar

spearhead
v tr liderar / encapçalar / dirigir

special
adj
especial

specialise
v intr (UK) [~ (in)] especialitzar-se (en)

specialist
n (m / f)especialista

speciality
n (f) l'especialitat

specialize
v tr [~ (in)] especialitzar-se (en)

specially
adv especialment

specialty
n (f) l'especialitat

species
n (f) l'espècie

specific
adj
concret / específic

specifically
adv concretament / específicament

specification
n (f) l'especificació

specify
v tr especificar

specimen
n (m) l'espècimen

specious
adj
especiós

speck
n (f) labusca

spectacle
n (m) l'espectacle

spectacles
n (f pl.) lesulleres

spectacular
adj
espectacular

spectacularly
adv espectacularment

spectator
n (m / f)espectador

specter
n (US) (m) l'espectre / fantasma

spectre
n (UK) (m) l'espectre / fantasma

spectrometer
n (m) l'espectròmetre

spectrometric
adj
espectromètric

spectrometry
n (f) l'espectrometria
expr mass spectrometry
(f) l'espectrometria de masses

spectrophotometer
n (m) l'espectrofotòmetre

spectrophotometric
adj
espectrofotomètric

spectrophotometry
n (f) l'espectrofotometria

spectrum
n (m) l'espectre

speculate
v intr especular

speculation
n (f) l'especulació

speculative
adj
especulatiu

speech
n
1. (m) eldiscurs
2. (f) laparla
expr direct speech
(m) eldiscurs directe
expr indirect speech
(m) eldiscurs indirecte

speechless
adj
bocabadat / sense paraules / aclaparat
To be (left) speechless - Quedar-se / restar-se de pedra

speech marks
n (f pl.) lescometes

speed
n (f) lavelocitat / celeritat
> speed up
v.c. apressar-se
> speed (something) up
v.c. precipitar (una cosa) / agilit(z)ar (una cosa)

speedboat
n (f) lallanxa (ràpida)

speed bump
n
1. (m) elreductor de velocitat / (f) labanda reductora de velocitat

speed dialing
n (US) (m) elmarcatge abreujat

speed dialling
n (UK) (m) elmarcatge abreujat

speed gun
n (m) elcinemòmetre

speed hump
n
1. (m) elreductor de velocitat / (f) labanda reductora de velocitat

speeding
n (m) l'excés de velocitat

speedometer
n (m) elvelocímetre

speedy
adj
ràpid

speleology
n (f) l'espeleologia

spell
v
1. tr lletrejar
Could you spell that, please? - M'ho pots lletrejar, si us plau?
2. tr escriure
How do you spell ...? - Com s'escriu ...?
3. tr significar
n
1. (m) elconjur / encantament / encanteri / embruix / sortilegi
2. (f) laratxa
n.b. 'Ratxa' means 'spell' as in 'period of time' (I'm going through a bad spell).

> spell (something) out
v.c. explicar (alguna cosa) d'una manera clara i senzilla

spellbound
adj
embadalit / extasiat

spellchecker
n (m) elcorrector ortogràfic

spelling
n
1. (f) l'ortografia
2. (before noun) ortogràfic
Spelling dictionary - Diccionari ortogràfic
expr spelling mistake

spelunker
n (US) (m / f)espeleòleg

spelunking
n (US) (f) l'espeleologia

spend
v
1. passar
n.b. 'Passar' is used to mean 'spend' as in 'we spent a week in Majorca'.

2. gastar
n.b. 'Gastar' means 'to spend' as in 'to spend money'.

spending
n (f) ladespesa

spending power
n (m) elpoder adquisitiu

sperm
n
1. (m) l'espermatozoide
n.b. 'Espermatozoide' means 'sperm' as in 'actual sperm cells that fertilize eggs'.

2. (f) l'esperma
n.b. 'Esperma' means 'sperm' as in 'semen'.

expr sperm duct
(m) elconducte deferent

spew
v
1. tr expel·lir
Factory chimneys spewed fumes out into the sky. - Els fumerals de les fàbriques expel·lien fums cap al cel.
2. tr (slang) vomitar / boçar / perbocar
3. tr [fig.] vomitar / escopir
He started spewing anti-Bush slogans. - Va començar a vomitar consignes contra Bush.
> spew up
v.c. vomitar / boçar / perbocar

SPF (Sun Protection Factor)
acr (m) elfactor de protecció (solar)

spherical
adj
esfèric

sphinx
n (f) l'esfinx

sphygmomanometer
n (m) l'esfigmomanòmetre

spice
n (f) l'espècia
v tr especiar
> spice up
v.c. fer més interessant, sobretot el menjar

spick
adj
paraula utilitzada en l'expressió 'spick and span'
expr spick and span
net i ordenat

spicy
adj
picant

spider
n (f) l'aranya

spiel
n (f) lacantarella / cançó / xerrameca

spigot
n (US) (f) l'aixeta

spike
n
1. (f) lapunxa / pua / punta / (m) elclau
2. spikes[SPORT] (m pl.) elsclaus
3. (f) l'espiga

v tr afegir d'amagat una mica d'alcohol (o drogues) a una beguda

spill
v tr vessar
n (m) elvessament
> spill over
v.c. sobreeixir / vessar-se

spin
v spinning
1. tr fer girar
2. intr girar
n
1. (m) elgir / (f) lavolta
2. [PHYS] (m) l'espín

> spin off
v.c.
1. formar una empresa nova separant-la de l'empresa principal
2. produir un subproducte que es deriva, sobretot inesperadament, d'un altre
> spin out
v.c.
1. allargar, sobretot innecessàriament
2. perdre el control (d'un vehicle) giravoltant

spina bifida
n (f) l'espina bífida

spinach
n (m pl.) elsespinacs

spine
n
1. [ANAT] (f) lacolumna vertebral
2. (m) elllom
n.b. (of a book)

3. (f) l'espina

spineless
adj

1. (d'un animal) sense columna vertebral / invertebrat
2. (d'una persona) feble / sense columna vertebral

spinet
n (f) l'espineta

spinning top
n (f) labaldufa

spinster
n
1. (f) lasoltera vella
2. (f) lapersona que fa madeixes

spirit
n s
1. (m) l'esperit
2. (f) labeguda espirituosa
> spirit away
v.c. tr transportar (algú) a un altre lloc; segrestar

spiritual
adj
espiritual

spirituality
n (f) l'espiritualitat

spit
v spitting intr escopir
n
1. (f) lasaliva / (m) elgargall
2. (m) l'ast
Spit-roasted (chicken) - (Pollastre) a l'ast

1. (m) elcordó litoral / (f) lafletxa litoral
> spit out
v.c. escopir
> spit up
v.c. vomitar

spite
n (f) lamalícia
expr in spite of
malgrat / a despit de
expr out of spite
per despit

spiteful
adj
maliciós

spittle
n
1. (dated) (f) lasaliva / (m) elgargall

splash
v tr xipollejar / esquitxar / xipollar
n (m) elxipolleig / esquitx
> splash down
v.c. amarar

spleen
n (f) lamelsa

splendor
n (US) (f) l'esplendor / magnificència

splendour
n (UK) (f) l'esplendor / magnificència

spliceosome
n (m) l'espliceosoma

spliff
n (slang) (m) elporro
To smoke a spliff - Fumar un porro

splinter
n
1. (f) l'estella / (m) l'esquerdill

split
v splitting
1. tr dividir
2. tr escindir
n.b. 'Escindir' means 'split' as in 'different stances on the war split the party'.

3. intr dividir-se
4. intr escindir-se
n
1. (f) ladivisió
2. (f) l'escletxa
n.b. 'Escletxa' means 'split' in the sense 'tear or crack'.

3. (f) l'escissió
n.b. 'Escissió' means 'split' in the sense 'there was a split within the Conservative Party'.

expr do the split (Am.) / do the splits (Br.)
eixarrancar(-se) / eixancarrar(-se)
expr split hairs
subtilitzar / primfilar / filar prim
> split up
v.c.
1. intr dividir-se
2. intr separar-se (una parella)
3. tr dividir i repartir

splitter
n (m) elseparador

splitting
adj
agut

splurge
v intr gastar més del compte / tirar la casa per la finestra

spoil
v
1. tr malmetre / fer malbé / espatllar
2. tr [pamper] aviciar
n spoils (m) elbotí
To share the spoils - Repartir-se el botí
expr spoil (somebody's) appetite
llevar la gana / desganar
It will spoil your appetite - Et llevarà la gana / et desganarà
> spoil for
v.c. intr estar desitjós de

spoiler
n (m) l'aleró

spoken
adj
parlat / verbal

spokesman
n (m) elportaveu

spokesperson
n (m / f)portaveu

spokeswoman
n (f) laportaveu

spondylolisthesis
n (f) l'espondilolistesi

sponge
n (f) l'esponja

sponge bag
n (UK) (m) elnecesser

sponger
n (colloq) (m / f)gorrer / gorrista / corc

spongiform
adj
espongiforme

sponsor
v tr patrocinar
n (m / f)patrocinador

sponsorship
n (m) elpatrocini

spontaneity
n (f) l'espontaneïtat / naturalitat

spontaneous
adj
espontani

spontaneously
adv espontàniament

spoof
n (f) laparòdia

spooky
adj
esborronador / esgarrifós

spoon
n (f) lacullera
expr be born with a silver spoon in your mouth
néixer amb la flor al cul

spoonful
n (f) lacullerada

sporadic
adj
esporàdic

sporadically
adv esporàdicament

sport
n (m) l'esport
v tr portar / vestir

sports center
n (US) (m) elpoliesportiu

sports centre
n (UK) (m) elpoliesportiu

sportsman
n (m) l'esportista

sportsmanship
n (f) laconducta (o actitud) esportiva

sportswoman
n (f) l'esportista

sporty
adj
esportiu

spot
n
1. (m) elgra
n.b. 'Gra' means 'spot' as in 'pimple'.

2. (f) lataca
n.b. 'Taca' means 'spot' as in a mark on your clothes.

3. (m) ellloc / indret / paratge
n.b. 'Lloc', 'indret' and 'paratge 'mean 'spot' as in 'place'.

v tr albirar
expr spots of (something)
gotes de
Spots of rain - (Unes poques) gotes de pluja
expr a spot of (something)
(UK) (colloq) una mica de
expr on the spot

1. a l'acte / immediatament
2. sobre el terreny

spouse
n (m / f)cònjuge

spout
n
1. (m) elbroc
2. (m) elgalet
expr up the spout
(UK) (slang) espatllat

sprain
v tr torçar / tòrcer
n (f) latorçada

spray
v tr ruixar
n
1. (f) laruixada
2. (m) l'esprai
n.b. 'Esprai' means 'spray' in the sense 'aerosol'.

3. [BOT] (m) elramell
n.b. 'Ramell' means 'spray' in the sense 'sprig'.

expr spray gun
(f) lapistola de pintar

spread
v
1. tr difondre / expandir / propagar / disseminar / esbombar / divulgar / escampar / propalar
2. intr difondre's / expandir-se / propagar-se / disseminar-se / esbombar-se / divulgar-se / escampar-se
3. tr [butter] untar
4. intr transmetre's
n
> spread out
v.c. espargir

spreadsheet
n (m) elfull de càlcul[Termcat]

sprightly
adj
animat / ple d'energia

spring
n
1. (f) laprimavera
In (the) spring - A la primavera
2. (m) elfont
3. (m) elressort
> spring up
v.c. sorgir / alçar-se de sobte
> spring at
v.c. intr llançar-se a

springboard
n (m) eltrampolí

spring onion
n
1. (f) laceba tendra / (m) elceballot

sprinkle
v
1. tr [liquid] esquitxar / ruixar
2. tr escampar / espargir

sprinkler
n (m) elruixador / aspersor

sprint
n
1. (f) lacursa de velocitat
n.b. 'Cursa de velocitat' means 'sprint' as in an athletics track event of 400m or shorter.

2. (m) l'esprint
n.b. 'Esprint' refers to the actual process of sprinting (i.e. 'The Bulgarian won the marathon with an impressive sprint over the final 200m').

v intr fer un esprint
expr sprint finish
(m) l'esprint final

sprinter
n (m / f)velocista

sprog
n (UK) (slang) (m / f)nen

sprout
v intr brotar
n
1. (m) elbrot
2. (m) elcol de Brussel·les

spunk
n
1. (UK) (slang) (m) elsemen
2. (Aus) (slang) (m) l'home molt atractiu

spur
n
1. (m) l'incitament / estímul
2. (m) l'esperó

v tr esperonar
> spur on
v.c. tr esperonar / incitar / estimular

spurious
adj
espuri

spur-of-the-moment
adj
impulsiu

sputum
n [MED] (m) l'esput

spy
n (m / f)espia
v
1. intr espiar
2. tr veure
> spy on (somebody)
v.c. intr espiar (algú)
> spy upon
v.c. intr espiar

spyware
n (m) elprogramari espia[Termcat]

squabble
v intr barallar-se / disputar / acalorar-se
n (f) ladiscussió (trivial)

squad
n
1. (m) l'equip / (f) laselecció

squaddie
n (slang) (m / f)soldat (de baix rang)

squadron
n
1. (m) l'esquadró
2. (f) l'esquadra

squalid
adj
sòrdid / miserable
A squalid affair - Un afer sòrdid
The country's most squalid towns - Els municipis més miserables del país

squalor
n (f pl.) lescondicions miserables

squander
v tr dilapidar / malbaratar

square
n
1. (f) laplaça
n.b. 'Plaça' means 'square' as in an open area where two or more streets meet.

2. (m) elquadrat / quadre
adj

1. quadrat
n.b. 'Quadrat' means 'square' as in the shape.

2. (colloq) avorrit
n.b. 'Avorrit' means 'square' as in 'boring'.

expr square bracket
(m) elclaudàtor
expr from square one
de cap i de nou
It would be more sensible to begin from square one - Seria més sensat començar de cap i de nou
> square away
v.c. posar en ordre
> square off
v.c. posar-se a punt per lluitar
> square up to (somebody)
v.c. enfrontar-se a (algú)
> square up
v.c. intr 1 (am.) pagar, satisfer un deute 2 (br.) posar-se a punt per lluitar

square bracket
n (m) elclaudàtor

squared
adj

1. quadrat
200 metres squared - Dos-cents metres quadrats
2. quadriculat
expr squared paper
(m) elpaper quadriculat

squash
n
1. (m) l'esquaix
2. (UK) (m) elrefresc de suc de fruita concentrat que es dilueix amb aigua
3. (m) elcarbassó / carabassó
v
1. tr esprémer
2. tr aixafar / aclaparar

squash court
n (f) lapista d'esquaix

squash racket
n (f) laraqueta d'esquaix

squat
adj
rabassut
n (m) ellocal ocupat(sense el permís del propietari)
v
1. intr ajupir-se
2. intr ocupar un local (sense el permís del propietari) / fer d'okupa
> squat down
v.c. ajupir-se

squeak
v
1. intr [door, gate..] xerricar
2. [mouse] xisclar
> squeak by
v.c. intr sortir-se'n pels pèls
> squeak through
v.c. passar-hi pels pèls / sortir-se'n pels pèls

squeal
v
1. intr xisclar / cridar
2. intr [brakes, tires..] xerricar
n
1. (m) elxiscle / crit
2. (m) el[of brakes, tires..] xerric

squeamish
adj
aprensiu / repelós / maniàtic
Many cooks are squeamish about putting live shellfish into boiling water - A molts cuiners els fa cosa (o angúnia) posar mol·luscs vius a l'aigua bullent / Molts cuiners tenen manies a l'hora de posar mol·luscs vius a l'aigua bullent

squeegee
n (m) el(estri) netejavidres

squeeze
v tr esprémer
> squeeze by
v.c. intr passar a frec
> squeeze in
v.c. intr encabir-se
> squeeze off
v.c. tr disparar (trets d'una arma de foc)
> squeeze out
v.c. tr fer sortir (algú o alguna cosa) aplicant pressió
> squeeze through
v.c. esmunyir-se / passar per (un lloc) pels pèls
> squeeze up
v.c. intr estrènyer-se

squid
n (m) elcalamar

squint
n (m) l'estrabisme

squirrel
n (m) l'esquirol
> squirrel (something) away
v.c. estalviar / amagar

SRAM (Static RAM)
acr (f) laSRAM (memòria RAM estàtica)

Sri Lanka
n (f) laSri Lanka

stab
v tr apunyalar / clavar una ganivetada (or ganivetades) a
expr stab (somebody) to death
matar (algú) a ganivetades
expr stab wound
(f) laganivetada

stabbing
n (m) l'apunyalament

stabilisation
n (UK) (f) l'estabilització

stabilise
v tr (UK) estabilitzar

stabiliser
n (UK) (m) l'estabilitzador

stability
n
1. (m) l'equilibri
2. (f) l'estabilitat

stabilization
n (f) l'estabilització

stabilize
v tr estabilitzar

stabilizer
n (m) l'estabilitzador

stable
n (f) laquadra
adj
estable

stab wound
n (f) laganivetada

stack
n
1. (f) lapila / (m) elmunt / cúmul
2. (UK) (slang) (m) elmunt

v tr apilar
> stack up against
v.c. intr comparar-se amb / equivaler-se a

stadium
n (m) l'estadi

staff
n
1. [WORK]
1. (f) laplantilla / (m) elpersonal
2. (US) [MUSIC] (m) elpentagrama

stag
n (m) elcérvol

stag do
n (UK) (m) elcomiat de solter

stagnant
adj
estancat

stag night
n (UK) (m) elcomiat de solter

stag party
n (UK) (m) elcomiat de solter

stage
n
1. (m) l'escenari
n.b. 'Escenari' means 'stage' as in 'the area in a theatre where actors perform'.

2. (f) l'etapa
n.b. 'Etapa' means 'stage' in the sense 'stages 1, 2, 3, 4 etc.'

v
1. tr escenificar
2. tr organitzar
To stage a sit-in - Organitzar una tancada
To stage a strike - Organitzar una vaga

s stagger
v intr fer tentines

stain
n (f) lataca
v
1. tr [accidental] tacar
2. tr [dye] tenyir

stainless steel
n (m) l'acer inoxidable

stain remover
n (m) elllevataques

stair
n
1. (f) l'escala
n.b. 'Escala' means 'stairs' as in 'flight / set of stairs' (ex. 'He went up the stairs').

2. (m) l'esglaó
n.b. 'Esglaó' means 'stair' as in individual 'step' (ex. 'He tripped and fell down the last three stairs').

staircase
n (f) l'escala

stake
n
1. (m) elpal / (f) l'estaca
2. the stake (f) lapira / foguera

1. (f) laparticipació / (f pl.) lesaccions
4. (m) el(~ in sth) interès (en)

v
1. tr marcar amb estaques
2. tr jugar-se
expr at stake
en joc
expr the stakes were high
s'hi jugava molt / hi havia molt en joc
> stake (something) on (something)
v.c. arriscar una cosa important en el resultat d'una acció
> stake out
v.c. tr mantenir vigilat clandestinament (algun lloc o algú)

stale
adj

1. (food) ranci / passat
2. (air) viciat
3. (lacking new ideas) vell / gastat

stalemate
n (m) elpunt mort / estancament (en unes negociacions, en un acord)

stalk
n (f) latija
v
1. tr sotjar / aguaitar / empaitar / acaçar / encalçar
2. tr empaitar
> stalk off
v.c. anar-se'n enrabiat / anar-se'n aïradament
> stalk out
v.c. anar-se'n enrabiat / anar-se'n aïradament

stalker
n (m / f)assetjador

stall
n
1. (f) laparada (en un mercat)
n.b. 'Parada' means 'stall' as in 'market stall'.

2. the stalls (f) la[teatre] platea
v
1. tr calar (un motor)
2. intr calar-se (un motor)

stalwart
n (m / f)incondicional / fidel
adj
incondicional / fidel

Stamford Bridge
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol Chelsea FC

stammer
v intr tartamudejar / quequejar
n (f) laquequesa

stamp
n (m) elsegell
v tr segellar
expr stamp collecting
(f) lafilatèlia
expr food stamps
(m pl.) elscupons de menjar
> stamp out
v.c. tr destruir (del tot)

stampede
n (f) l'estampida
v intr sortir (marxar, fugir..) en estampida

stance
n (f) laposició (parer, opinió sobre un tema)

stanch
v tr (US) estroncar / aturar
To stanch the bleeding. - Aturar la sagnia / estroncar l'hemorràgia.

stand
v
1. tr tolerar / aguantar / suportar / sofrir
They can't stand being alone - No suporten estar sols
2. intr estar dret / estar de peu / estar dempeus
3. intr aixecar-se / posar-se en peu
n
1. (f) laparada
2. [SPORT] (f) lagraderia
3. (f) laposició
n.b. 'Posició' means 'stand' as in 'Bush shifts his stand on peacekeeping'.

4. (m) l'estand
n.b. 'Estand' means a 'stand' at, for example, an exhibition.

> stand about
v.c. intr passar l'estona (dempeus)
> stand around
v.c. passar l'estona (dempeus)
> stand aside
v.c. intr apartar-se
> stand back
v.c. intr recular
> stand behind
v.c. intr suportar / defensar
> stand by
v.c.
1. intr quedar-se mirant
2. intr estar amatent
3. intr defensar / romandre fidel a
> stand down
v.c.
1. intr abandonar l'estrada
2. intr renunciar un càrrec
> stand for
v.c.
1. intr representar / significar
2. intr tolerar
> stand in for
v.c. intr reemplaçar (temporalment)
> stand off
v.c. intr mantenir-se a part
> stand on
v.c. intr insistir en
> stand out
v.c. intr destacar-se / sobresortir
> stand over
v.c. intr supervisar (algú), sobretot per veure que es faci bé una tasca
> stand together
v.c. intr mantenir-se units / fer pinya
> stand up
v.c. aixecar-se / posar-se en peu
> stand (someone) up
v.c. deixar plantat algú
> stand up for (someone / something)
v.c. defensar / defendre (algú / alguna cosa)
> stand up for (yourself)
v.c. mantenir-se ferm
> stand up to
v.c. resistir / aguantar / suportar

stand-alone
adj
autònom

standard
n
1. (f) lanorma
2. (m) l'estàndard
adj
estàndard
expr standard of living
(m) elnivell de vida

standardisation
n (UK) (f) lanormalització

standardise
v tr (UK) normalitzar

standardization
n (US) (f) lanormalització

standardize
v tr (US) normalitzar

standby ticket
n (m) elbitllet sense reserva

stand-in
n (m / f)suplent

standing
n
1. (m) elpredicament / (f) lareputació / fama
2. (f) ladurada
3. standings (f) laclassificació

adj

1. dempeus
2. fix / invariable
expr standing charge
(f) laquota de servei
expr standing position
(f) laposició dempeus

stand-offish
adj
sorrut

standpoint
n
1. (m) elpunt de vista / (f) laperspectiva

St Andrews
n
1. (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol Birmingham City FC
2. (UK) nom d'una de les universitats més velles d'Escòcia i la ciutat en la què es troba aquesta universitat

standstill
n (f) laparalització

stanza
n (f) l'estrofa

staple
n (f) lagrapa
adj
(before noun) bàsic
Staple food - Aliment bàsic
v tr engrapar / grapar

stapler
n (f) lagrapadora
expr staple remover
(m) elllevagrapes

star
n
1. (m) l'estel / astre / (f) l'estrella
2. (f) l'estrella
3. protagonista

v intr protagonitzar
n.b. 'Protagonitzar' means 'to star' in the sense 'to star in a tv show'.

expr five-star hotel
(m) l'hotel de cinc estrelles
excl you're a star (UK) (colloq) ets un sol!

starch
n
1. (m) elmidó / (f) lafècula
v tr emmidonar

stardom
n (f) lafama

stare
v intr mirar fixament
> stare at
v.c. intr mirar fixament
> stare down
v.c. intimidar (algú) o fer(-lo) rendir amb una mirada fixa

starfish
n (f) l'estrella de mar

stark
adj
dur / desagradable / sense relleu

starkers
adj
(UK) (colloq) despullat / nu

starlight
n (f) lacelístia / llum de les estrelles

Stars and Stripes
n (f) labandera nacional dels Estats Units

start
v
1. intr començar
2. intr sobresaltar-se
3. tr posar en marxa
n
1. (m) elcomençament
2. (m) elsobresalt (startled reaction)
expr give a start
sobresaltar-se
expr give (somebody) a start
sobresaltar (algú)
> start up
v.c.
1. intr començar
2. tr fer començar a funcionar (un motor, un negoci, etc.)

starter
n
1. (m) l'iniciador
2. (m / f)jutge de sortida
3. (m) l'entremès
adj
(before noun) per a principiants
Starter course - Curs per a principiants
expr for starters
primer / en primer lloc / per començar

starting line
n (f) lalínia de sortida

startle
v tr sobresaltar

start menu
n (m) elmenú d'inici[Termcat]

start-up
n (f) lanova empresa

starvation
n (f) lafam

starve
v
1. tr fer morir de fam
2. intr morir de fam

stasis
n
1. (m) l'estancament
2. [MED] (f) l'estasi

state
n
1. (m) l'estat
2. the States (m pl.) elsEstats Units
3. (before noun) estatal
State money - Diners estatals
v tr declarar / afirmar
expr to lie in state
ser exposat en capella ardent
expr state of emergency
estat d'excepció

statement
n
1. (f) ladeclaració
2. (f) l'afirmació
3. (m) elcomunicat
n.b. 'Comunicat' means an official statement (i.e. a 'communiqué').

static
adj
estàtic
expr static electricity
(f) l'electricitat estàtica

station
n
1. (f) l'estació
2. (colloq) (f) lacomissaria

stationary
adj
estacionari

stationery
n (m) elmaterial de papereria

statistic
n (f) l'estadística

statistical
adj
estadístic

statistically
adv estadísticament

statistics
n (f pl.) lesestadística

statue
n (f) l'estàtua

statuesque
adj
escultural

statuette
n (f) l'estatueta

stature
n (f) l'estatura
n.b. 'Estatura' means 'stature' in the sense 'height'.

status
n
1. (m) l'estatus
2. (m) l'estat
expr status bar
(f) labarra d'estat[Termcat]

status quo
n (m) elstatu quo

statute
n (m) l'estatut

statutorily
adv estatutàriament

statutory
adj
estatutari

staunch
adj
ferm / acèrrim / incondicional
A staunch supporter of the death penalty - Un acèrrim defensor de la pena de mort
v tr estroncar / aturar
To staunch the bleeding. - Aturar la sagnia / estroncar l'hemorràgia.

staurolite
n (f) l'estaurolita

stave
n
1. (UK) (m) elpentagrama
2. (f) l'estaca
> stave off
v.c. retardar / endarrerir / ajornar

stay
n (f) l'estada
v
1. intr restar / romandre / quedar-se
2. intr allotjar-se
expr be here to stay
haver arribat per quedar-se
> stay up
v.c. intr vetllar (quedar-se despert)

steadfast
adj
ferm

steadily
adv establement / uniformement

steady
adj

1. constant
2. estable / ferm

steak
n (m) elbistec

steal
v tr robar / furtar / sostreure
expr what a steal!
quina ganga!
> steal from
v.c. intr robar a
> steal out
v.c. sortir o anar-se'n furtivament

steam
n (m) elvapor
v tr coure al vapor
expr steam generator
(m) elgenerador de vapor
expr steam turbine
(f) laturbina de vapor
> steam up
v.c. entelar

steamroller
n (f) lapiconadora

steatorrhea
n (f) l'esteatorrea

steel
n (m) l'acer

steelworker
n (m) eltreballador de la indústria siderúrgica

steep
adj

1. (slope) escarpat / costerut
2. (fall / rise) abrupte / dràstic
3. (colloq) (price) car
v
1. tr [clothes] remullar
2. tr [food] macerar

steeplechase
n (f) lacursa d'obstacles
3000 metres steeplechase - 3000 metres obstacles

steeplechaser
n (m / f)corredor d'obstacles

steer
v tr conduir

steering
n (f) ladirecció
expr steering column
(f) lacolumna de direcció
expr steering wheel
(m) elvolant
expr power steering
(f) ladirecció assistida

stegosaurus
n (m) l'estegosaure
n.b. The Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans and the Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana both give 'estegosaures' for 'stegosaurus' but popular usage is 'estegosaure'.

stellar
adj
estel·lar

stem
n (f) latija
v tr estroncar / estancar / aturar / contenir
The cut was bandaged to stem the bleeding. - Van embenar el tall per estroncar l'hemorràgia.
It would not be enough to stem harmful warming. - No seria suficient per a aturar l'escalfament nociu (de l'atmosfera).
> stem from
v.c. provenir de

stem cell
n (f) lacèl·lula mare
expr adult stem cell
(f) lacèl·lula mare adulta
expr embryonic stem cell
(f) lacèl·lula mare embrionària

stench
n
1. (f) lapesta / (m) elpudor

stenographer
n (m) eltaquígraf

step
n
1. (m) elpas
n.b. 'Pas' means 'step' as in 'admitting you have a drinking problem is the first step to recovery'.

2. (m) l'esglaó
n.b. 'Esglaó' means 'step' as in a physical step up to a building etc..

> step across
v.c. intr caminar d'un costat a l'altre / travessar (un lloc) caminant
> step aside
v.c.
1. intr apartar-se fent un pas o passos al costat
2. intr dimitir
> step away
v.c. intr allunyar-se fent un pas o passos
> step back
v.c. intr recular fent un pas o passos
> step down
v.c.
1. intr baixar fent un pas o passos
2. intr dimitir
> step forward
v.c. oferir ajut
> step in
v.c.
1. intr entrar fent un pas o passos
2. intr intervenir
> step into
v.c. intr entrar a (fent un pas o passos)
> step off
v.c. intr baixar (d'un tren, d'un autobús, etc.)
> step on
v.c. trepitjar
> step out
v.c. intr sortir fent un pas o passos
> step over
v.c. intr passar per damunt (fent un pas o passos)
> step through
v.c. intr travessar (un lloc) fent un pas o passos
> step up (efforts)
v.c. redoblar (els esforços)
> step upon
v.c. intr trepitjar

stepbrother
n (m) elgermanastre

stepchild
n (m / f)fillastre / fillastra

stepdaughter
n (f) lafillastra

stepfather
n (m) elpadrastre

stepmom
n (US) (colloq) (f) lamadrastra

stepmother
n (f) lamadrastra

steppe
n (f) l'estepa

stepsister
n (f) lagermanastra

stepson
n (m) elfillastre

stereotype
n (m) eltòpic / estereotip

sterile
adj
estèril

sterilisation
n (UK) (f) l'esterilització

sterilise
v tr (UK) esterilitzar

steriliser
n (UK) (m) l'esterilitzador

sterilization
n (f) l'esterilització

sterilize
v tr esterilitzar

sterilizer
n (m) l'esterilitzador

sterling
n (f) lalliura esterlina
adj
excel·lent
expr pound sterling
(f) lalliura esterlina

stern
adj
sever / estricte / dur
n (f) lapopa

sternum
n (m) l'estèrnum

stevedore
n (m / f)estibador

stew
n (m) elguisat / cuinat

steward
n
1. (m / f)cambrer
2. (dated) (m / f)auxiliar de vol
3. (m / f)jutge de cursa
4. (m / f)delegat (sindical)
5. (m / f)majordom
expr wine steward
(m / f)sommelier

stewardess
n
1. (f) lacambrera
2. (dated) (f) l'hostessa de vol

stewardship
n (f) l'administració

stick
v
1. tr adherir / enganxar
2. intr adherir-se / enganxar-se
n (m) elbastó
> stick with
v.c.
1. intr persistir en
2. intr enganxar-se a
3. intr quedar-se amb

sticker
n (m) l'adhesiu

stick shift
n
1. (US) (f) lapalanca del canvi de marxes
2. (US) (m) elcotxe amb marxes / canvi manual

stickler
n perfeccionista / estricte / rigorós / puntós / picallós
Her mother is a stickler for the rules - La seva mara és molt estricta amb les regles
The England football coach Fabio Capello is said to be a stickler for discipline - Es diu que l'entrenador de futbol anglès Fabio Capello és molt rigorós amb la disciplina

stick-up
n (US) (colloq) (m) l'atracament

stick-up man
n (US) (colloq) (m / f)atracador

sticky
adj
enganxós / enganxifós

stiff
adj

1. dur / rígid / encarcarat
2. fort
A stiff drink - Una beguda (alcohòlica) forta
n (m) elcadàver

stiffen
v
1. tr endurir
2. intr endurir-se

stiffie
n (vulg) (f) l'erecció
expr get a stiffie
(vulg) trempar

stiffness
n (f) larigidesa

stifle
v
1. tr estroncar
2. tr sufocar

stifling
adj
sufocant
Stifling heat - Calor sufocant

stigma
n (m) l'estigma

still
adv encara
adj

1. quiet
2. sense gas
n (m) eldestil·lador

stillness
n (f) laquietud

stilt
n (f) laxanca
expr stilt walker
(m / f)xanquer

stimulate
v tr estimular

stimulation
n (f) l'estimulació

stimulus
n (m) l'estímul

sting
v
1. tr fiblar
2. intr picar

stingray
n (f) l'escurçana

stingy
adj
(colloq) garrepa

stink
v intr fer pudor
n
1. (m) elpudor
2. (colloq) (m) l'enrenou
expr stink bomb
(f) labomba fètida
expr stink to high heaven
fer molta pudor
expr cause a stink
armar un enrenou / aixecar polseguera

stint
v intr [~ on] escatimar
n (m) elperíode

stipulation
n (f) l'estipulació

stipulate
v tr estipular

stipule
n (f) l'estípula

stir
v tr remenar / agitar
n (m) l'enrenou
expr cause a stir
provocar un enrenou
> stir up
v.c. agitar

stitch
n
1. (m) elpunt / (f) lapuntada
2. (m) elpunt (de sutura)

v tr cosir
> stitch up
v.c. tr cosir

St James's Park
n (UK) nom de l'estadi de l'equip de futbol Newcastle United FC

stoat
n (m) l'ermini

stochastic
adj
estocàstic
expr stochastic process
(m) elprocés estocàstic

stock
n

1. [FOOD] (m) elbrou

1. (f pl.) lesaccions / (m) elcapital
1. (m) l'estoc / (f pl.) lesexistències
4. (f) lanissaga
n.b. 'Nissaga' means 'stock' in the sense 'family' / 'ancestors' (i.e. 'He's from good racing stock').

v tr abastar / proveir

stockbroker
n (m / f)agent de borsa / broker

stock exchange
n (f) laborsa

stockholder
n (m / f)accionista

Stockholm
n (m) l'Estocolm

stocking
n (f) lamitja

stock market
n (f) laborsa

stocky
adj
fornit (i de baixa estatura)

stodgy
adj
indigest / feixuc / pesat / de mal pair

stoical
adj
estoic

stoichiometry
n (f) l'estequiometria

stoicism
n (m) l'estoïcisme

stoke
v tr atiar
> stoke up
v.c. atiar

stomach
n (m) elventre
expr stomach ache
(m) elmal d'estomac

stone
n
1. (f) lapedra
To throw stones. - Llançar pedres.
2. (UK) (m) elpinyol
adj
de pedra
v tr apedregar / lapidar
expr stone me
(UK) (dated) ai, mare!
expr stone the crows
(UK) (dated) ai, mare!

Stone Age
n (f) l'edat de pedra

stoned
adj
(colloq) col·locat

stoneware
n (f) laterrissa

stonewashed
adj
rentat a la pedra

stoning
n (f) lalapidació

stooge
n
1. (m) el(fig.) titella
2. (m / f)comparsa

stool
n
1. (m) eltamboret / escambell
2. [MED] (f pl.) lesfemtes

stoop
v intr ajupir(-se)

stop
v
1. tr aturar / parar
2. intr aturar-se / parar-se
3. tr tapar / embussar
4. intr aturar
expr put a stop to (something)
posar fi a (alguna cosa)
> stop back
v.c. intr tornar
> stop by
v.c. visitar breument o informalment
> stop in (on)
v.c. visitar breument o informalment
> stop off at
v.c. intr visitar breument (un lloc) pel camí
> stop over
v.c. fer nit / sojornar
> stop up
v.c. tapar / embussar

stoppage
n (f) l'aturada

stopper
n (m) eltap

stopwatch
n (m) elcronòmetre

storage
n (m) l'emmagatzematge
Data storage - Emmagatzematge de dades

store
v tr emmagatzemar
n (m) elmagatzem
> store up
v.c. tr emmagatzemar (alguna cosa, sobretot proveïments) / retenir

storeroom
n (m) elmagatzem / dipòsit

storey
n (f) laplanta
A (fourteen)-storey building - Un edifici de (catorze) plantes

stork
n (f) lacigonya

storm
n (f) latempesta / tempestat
> storm in
v.c. entrar (a un lloc) amb ràbia
> storm off
v.c. anar-se'n enrabiat
> storm out
v.c. anar-se'n (d'un lloc) amb ràbia

stormy
adj
tempestuós

story
n
1. (f) lahistòria / (m) elconte / relat
expr tall story
(f) laguatlla

storyboard
n (m) elguió il·lustrat

stoush
n (Aus) (colloq) (f) ladisputa / baralla / batussa
v tr (Aus) (colloq) pegar
expr The Big Stoush
(Aus) (colloq) La Primera Guerra Mundial / la Gran Guerra

stout
adj

1. robust
2. fort
n (f) lacervesa negra

stove
n (US) (f) lacuina

strabismus
n (m) l'estrabisme

strafe
v tr metrallar / bombardejar (des d'un avió)

straggler
n (m / f)ressagat

straight
adj

1. recte / dret
2. (colloq) heterosexual

straighten
v tr adreçar
> straighten out
v.c. adreçar
> straighten up
v.c.
1. endreçar
2. adreçar(-se), sobretot d'una postura inclinada, cargolada o escarxofada

straightforward
adj
senzill / simple

strain
n
1. (f) latensió / pressió / (m) l'estrès / esforç
1. (m) l'esquinç / (f) latorçada
3. (f) lavarietat / raça

1. (f) lamelodia / (m) elsons
v
1. tr torçar-se
2. tr cansar / forçar
3. tr posar a prova la paciència
4. tr tornar tens
5. tr abusar de
6. tr colar / escórrer / filtrar
7. intr esforçar-se (per fer alguna cosa)

strainer
n (m) elcolador

straitjacket
n (f) lacamisa de força

Straits of Gibraltar
n (m) l'estret de Gibraltar

strand
n
1. (f) lacorrent / tendència
2. (f) lafibra
3. (m) elfil / bri
4. (f) laplatja / costa

stranded
adj
encallat

strange
adj
estrany

strangeness
n (f) l'estranyesa

stranger
n (m / f)desconegut

strangle
v tr estrangular / escanyar

stranglehold
n (m) elcontrol absolut

strangulation
n (f) l'estrangulació

strap
n (f) lacorretja
v tr lligar amb corretja

strap binding
n [SPORT] (f) lafixació tova[Termcat]

Strasbourg
n (m) l'Estrasburg

stratagem
n (m) l'estratagema

strategic
adj
estratègic

strategically
adv estratègicament

strategist
n (m / f)estrateg

strategy
n (f) l'estratègia

stratify
v tr estratificar

stratigraphy
n (f) l'estratigrafia

stratocumulus
n (m) l'estratocúmul / estratocúmulus

stratopause
n (f) l'estratopausa

stratosphere
n (f) l'estratosfera

stratum
n (m) l'estrat

stratus
n (m) l'estratus / estrat

straw
n
1. (f) lapalla
2. (f) la[drinking ~] palla / canya
expr bendy straw
(f) lacanya flexible (per begudes)

strawberry
n (f) lamaduixa

stream
n
1. (m) elpetit riu
2. (f) lariera
n.b. 'Riera' means 'stream' in the sense 'torrent'.

streaming
n (f) lareproducció en temps real

streamlined
adj
aerodinàmic

street
n (m) elcarrer
expr street children
(m pl.) elsnens del carrer
expr street cleaner
(m / f)escombriaire
expr street corner
(f) lacantonada
expr street lamp
(m) elfanal
expr street light
(m) elfanal

streetcar
n
1. (US) (m) eltramvia / tram
2. (before noun) (US) tramviari

streetlamp
n (m) elfanal

streetlight
n (m) elfanal

strength
n (f) laforça / fortalesa / puixança / fortesa

strengthen
v
1. tr enfortir
2. tr refermar
3. tr fortificar
4. tr potenciar

stress
n (m) l'estrès
v
1. tr emfatitzar / emfasitzar
2. intr (colloq) angoixar-se / estressar-se
> stress out
v.c.
1. sotmetre (algú) a pressió o estrès, causant-li ansietat
2. estressar-se

stressful
adj
estressant

stretch
v
1. tr estirar
2. intr estirar-se

stretcher
n
1. (f) lallitera / civera / (m) elbaiard
2. (m) l'extensor / allargador

stretch marks
n (f pl.) lesestries / clivelles

strict
adj

1. estricte
2. rigorós

strictly
adv
1. estrictament
2. rigorosament

stricture
n

1. (f) larestricció

1. (f) lacrítica / censura / (m) elblasme

stride
n (f) lagambada
v intr fer gambades / caminar a gambades / caminar a passes llargues / gambar

strident
adj
estrident

strike
n (f) lavaga
Hunger strike - Vaga de fam
Wildcat strike - Vaga salvatge
v
1. tr colpejar
2. intr [clock] tocar
> strike at
v.c. intr intentar de donar un cop (o cops) a
> strike back
v.c. tr tornar un cop (a algú) / respondre a una acció hostil amb una acció semblant
> strike down
v.c.
1. fer caure / abatre
2. (judicial) anul·lar (una decisió)
> strike off
v.c.
1. tr tallar, treure o remoure amb un cop
2. tr esborrar o ratllar (sobretot d'una llista)
> strike out
v.c.
1. tr ratllar o esborrar (sobretot d'una llista)
2. tr (en beisbol) eliminar un batedor amb tres strikes
3. intr (en beisbol) eliminar-se un batedor per acumular tres strikes
> strike out for
v.c. intr començar a dirigir-se cap a
> strike up
v.c.
1. tr començar a tocar (música)
2. tr establir / entaular / començar

strikebreaker
n (f) l'esquirol

striking
adj

1. impressionant / magnífic
2. evident
n.b. 'Evident' means 'striking' in the sense 'to bear a striking resemblance to someone / something'.

3. que fa(n) vaga
The striking miners - Els minaires que fan vaga

strikingly
adv extraordinàriament

string
n

1. (f) lacorda
2. (m) elcordill
3. [IT] (f) lacadena[Termcat]

1. (m) elreguitzell / (f) latirallonga
> string along
v.c.
1. enganyar (algú) durant un temps
2. venir també
> string along with
v.c. acompanyar
> string out
v.c. prolongar
> string up
v.c. (colloq) enforcar / penjar

stringed instrument
n (m) l'instrument de corda

string instrument
n (m) l'instrument de corda

strip
n
1. (f) latira
2. (f) lafranja
The Gaza Strip - La Franja de Gaza
v intr despullar-se

stripe
n (f) laratlla

striped
adj
ratllat / a ratlles

strive
v intr fer un gran esforç

strobe light
n (f) lallum estroboscòpica

stroke
v tr acariciar
n
1. [MED] (m) l'infart cerebral
2. [SPORT] (f) labraçada
3. (f) lacarícia
4. (m) eltraç
n.b. 'Traç' means 'stroke' as in 'brush stroke'.

stroll
n
1. (f) lapassejada / (m) eltomb / passeig
v intr fer una passejada (tranquil·la)

stroller
n (m) elcotxet (de bebè / infant)

stroma
n [BIOL] (m) l'estroma

strong
adj
fort / puixant

stronghold
n (m) elfeu

strontium
n (m) l'estronci

strop
n (UK) (colloq) -
To throw / have a strop - Estar de mala llet

stroppily
adv (UK) (colloq) amb mala llet

stroppy
adj
(UK) (colloq) rebec

structural
adj
estructural

structure
n (f) l'estructura
v tr estructurar

stucco
n (m) l'estuc

stuck
adj
encallat / enganxat
To get stuck. - Quedar-se encallat.
expr to get stuck in
(colloq) posar mans a l'obra / començar a fer una cosa amb entusiasme
expr stuck up
(colloq) altiu

stud
n
1. (m) eltatxot
2. [ZOOL] (m) elsemental
3. (slang) (m) l'home atractiu amb cos musculós
v tr tatxonar

struggle
v intr lluitar
n (f) lalluita
> struggle along
v.c. intr anar tirant (amb dificultats)

strum
v tr (cast. rasguear)
n.b. At least as far as we're aware, there is no Catalan verb which approximates the English verb 'to strum'. For this reason we have chosen to give a Castilian 'equivalent' to make the meaning clear to Catalan speakers. FWIW, an English-speaker (and musician) on the Dacco team informs us that he uses the Catalan verb 'rascar' ('to scratch') and, in context, people understand what he means.

strut
v intr caminar orgullosament (com un gall)

stubble
n
1. (f) labarba de tres dies
2. (m) elrostoll
n.b. 'Rostoll' is the 'stubble' left in a wheat field (for example) after the wheat has been harvested.

stubborn
adj
tossut / repatani

stubbornly
adv tossudament

student
n (m / f)estudiant

studio
n (m) l'estudi

study
v
1. tr estudiar / cursar
2. intr estudiar
n (m) l'estudi
> study for
v.c. intr estudiar per a

stuff
n
1. (colloq) (f pl.) lescoses
2. (f) lasubstància
v
1. tr farcir
n.b. 'Farcir' means 'to stuff' in the culinary sense (e.g. 'to stuff a turkey').

2. tr omplir / atapeir
expr stuff your face
(colloq) atipar-se / ataconar-se
expr stuff yourself
(colloq) atipar-se / ataconar-se

stump
n
1. [BOT] (f) lasoca
2. [ANAT] (m) elmonyó
> stump up
v.c. (colloq) pagar (sobretot involuntàriament)

stun
v
1. tr trastornar / desconcertar
2. tr deixar esupefacte
3. tr fer perdre el coneixement a

stunning
adj
frapant / aclaparador / extraordinari

stunt
n
1. (f) lagesta / acrobàcia
2. (m) eltruc / muntatge / ardit

stuntman
n (m) l'especialista (doble)

stuntwoman
n (f) l'especialista (doble)

stupefaction
n (f) l'estupefacció

stupefied
adj
estupefacte

stupendous
adj
estupend

stupendously
adv estupendament

stupid
adj
estúpid / idiota / ximple / neci

stupidity
n (f) l'estupidesa / poca-solta / poca-soltada

stupidly
adv estúpidament

stupor
n (m) l'estupor

sturdy
adj
robust / fort

sturgeon
n (m) l'esturió

stutter
v intr quequejar / tartamudejar
n (f) laquequesa

sty
n
1. (f) laporquera / porcellera / cort de porcs / porcatera/ soll
2. [MED] (m) elmussol / urçol / ordèol

stye
n [MED] (m) elmussol / urçol / ordèol

stygian
adj
estigi

style
n (m) l'estil

stymie
v stymieing tr bloquejar / frustrar / espatllar

Styx
n (m) l'Estix

sub
n
1. (colloq) [SPORT] (m / f)suplent
2. (colloq) [TRANSP] (m) elsubmarí

subcontracting
n (f) lasubcontractació

subcontractor
n (m / f)subcontractista

subduction
n (f) lasubducció

subhuman
adj
infrahumàsa

subject
n
1. (f) la(school) assignatura
2. (m) el(topic) tema / assumpte
3. (m / f)(of a monarchy) súbdit
v tr [~ (somebody or something) to (something)] sotmetre a

subjection
n
1. (f) laservitud / subjecció / (m) elsotmetiment

subjective
adj
subjectiu

subjectively
adv subjectivament

subjectivity
n (f) lasubjectivitat

subjunctive
n (m) elsubjuntiu

sublessee
n (m / f)rellogat

subletter
n (m / f)rellogat

sublimate
v [PHYS] sublimar

sublime
adj
sublim

submachine gun
n (f) lametralleta

submarine
n (m) elsubmarí

submerge
v tr submergir

submission
n
1. (f) lasubmissió
2. (f) lapresentació

submit
v
1. tr presentar
n.b. 'Presentar' means 'to submit' in the sense 'to submit an application etc.'

2. intr [~ (yourself) to] sotmetre('s) (a)
n.b. 'Sotmetre('s)' means 'to submit (yourself / somebody else) to something'.

subpoena
n (f) lacitació / citació judicial

Subsaharan
adj
subsaharià

subscribe
v intr abonar-se
> subscribe to
v.c. intr subscriure's a

subscription
n
1. (m) l'abonament / (f) lasubscripció

subsequent
adj

1. subsegüent / subseqüent
2. ulterior

subsequently
adv subsegüentment / subseqüentment / posteriorment

subservience
n (f) ladeferència / complaença

subservient
adj
deferent / complaent

subset
n (m) elsubconjunt

subside
v
1. intr minvar
The wind subsided. - El vent va minvar.
2. intr cedir
That part of the building subsided. - Aquella part de l'edifici va cedir.

subsidiarity
n (f) lasubsidiarietat

subsidiary
n (m) elfilial
adj
subsidiari

subsidise
v tr (UK) subvencionar / donari subsidi

subsidize
v tr (US) subvencionar / donar subsidi

subsidy
n (f) lasubvenció

subsistence
n (f) lasubsistència
Subsistence farming - Agricultura de subsistència

substance
n (f) lasubstància

substandard
adj
poc satisfactori / deficient

substantial
adj
significatiu

substantially
adv significativament

substitute
n (m / f)suplent
adj
suplent
Substitute goalkeeper. - Porter suplent.
v tr substituir
To substitute B for A. - Substituir A per B.
To substitute A with B. - Substituir A per B.
Substitute for A. - Substituir A.
The coach substituted Joan for the injured player. - L'entrenador va substituir el jugador lesionat per en Joan.
Joan was substituted for the injured player. - El jugador lesionat ha estat substituït per en Joan.
Joan is going to substitute for the injured player. - En Joan substituirà el jugador lesionat.
> substitute for
v.c. intr substituir

substitute teacher
n (US) (m / f)suplent

substrate
n (m) elsubstrat

substratum
n (m) elsubstrat

subterfuge
n (m pl.) elssubterfugis

subterranean
adj
subterrani

subtext
n (m) elsignificat implícit

subtitle
n (m) elsubtítol
v tr subtitular

subtle
adj
subtil

subtlety
n (f) lasubtilesa

subtly
adv subtilment

subtotal
n (m) elsubtotal

subtract
v tr restar / sostreure

suburban
adj
suburbà

suburbs
n (f pl.) lesafores
In the suburbs of New York - A les afores de Nova York

subversive
adj
subversiu

subvert
v tr subvertir

subway
n (US) (m) elmetro

succeed
v intr triomfar / reeixir
> succeed in
v.c.
1. intr tenir èxit en
2. intr reeixir a

success
n (m) l'èxit

successful
adj
reeixit / exitós

successfully
adv amb èxit

successfulness
n (f) laroute

succession
n (f) lasuccessió
Line of succession - Línia successòria
Rights of succession - Drets successoris

successive
adj
successiu

successor
n (m / f)successor

succulent
adj
suculent

succumb
v intr [~ to] sucumbir (a)

such
adj
tant / tal

suck
v
1. tr xuclar
2. intr (US) (slang) estar fatal
> suck in
v.c.
1. tr (generalment passiva) ser molt atret per
2. tr enganyar
> suck off
v.c. (vulg) practicar fel·lació a (algú)
> suck up
v.c. (colloq) llepar el cul
> suck up to
v.c. (colloq) congraciar-se amb (algú) / fer la gara-gara a

sucker
n (m / f)beneit / ximple
expr sucker for punishment
(colloq) (humorísticament) algú a qui li agrada sofrir

suckle
v
1. intr mamar
2. tr alletar / donar mamar / donar el pit

suckling pig
n (m) elgarrí

suction
n (f) lasucció

Sudan
n (m) elSudan
expr South Sudan
(m) elSudan del Sud

Sudanese
adj
sudanès
expr South Sudanese
sud-sudanès

sudden
adj
sobtat

suddenly
adv de cop (i volta) / de sobte

suddenness
n (f) labrusquetat / precipitació / urgència / sobtadesa

sudoku
n (m) elsudoku

sue
v tr demandar

suede
n (m) eldoble faç

suffer
v intr patir / sofrir
> suffer from
v.c. intr patir de

suffering
n (m) elsofriment / patiment

sufficient
adj
suficient

sufficiently
adv suficientment

suffix
n (m) elsufix

suffocate
v
1. tr ofegar / sufocar
2. intr ofegar-se / asfixiar-se

suffocating
adj
sufocant

suffrage
n (m) elsufragi
expr universal suffrage
(m) elsufragi universal
expr women's suffrage
(m) elsufragi femení

suffragette
n (f) lasufragista

suffragist
n (m / f)sufragista

sugar
n (m) elsucre
expr brown sugar
(m) elsucre moreno
expr confectioners' sugar
(US) (m) elsucre de llustre
expr icing sugar
(UK) (m) elsucre de llustre
expr powdered sugar
(US) (m) elsucre de llustre
expr table sugar
(m) elsucre de taula
expr white sugar
(m) elsucre blanc

sugar beet
n (f) laremolatxa

suggest
v tr suggerir / propugnar

suggestion
n
1. (m) elsuggeriment
2. (f) laproposició

suicide
n (m) elsuïcidi
expr assisted suicide
(m) elsuïcidi assistit
expr commit suicide
suïcidar-se

suicide attack
n (m) l'atemptat suïcida

suicide attempt
n (m) l'intent de suïcidi

suicide bomber
n (m / f)suïcida

suicide bombing
n (m) l'atemptat suïcida

suit
n
1. [CLOTHES] (m) elvestit
2. (m) ellitigi
n.b. 'Litigi' means 'suit' in the legal sense.

3. (m) elcoll
n.b. 'Coll' means a 'suit' in a deck of cards (i.e. 'clubs, diamonds, spades, hearts').

v
1. intr quedar bé
n.b. 'Quedar bé' means 'to suit' in the sense 'Does this shirt suit me?' > 'Em queda bé aquesta camisa?'

2. intr convenir
n.b. 'Convenir' means 'to suit' in the sense 'Do those arrangements suit you?'

> suit up
v.c. intr posar-se roba per a fer esport

suitability
n
1. (f) laidoneïtat / (f) l'escaiença

suitable
adj
idoni / adient / apropriat / apte / convenient / oportú

suitcase
n (f) lamaleta

suite
n

1. (f) lasuite

1. (m) elpaquet / conjunt / joc (de) / (f) lasèrie

sulcus
n (m) elsolc

sulfate
n (US) (m) elsulfat

sulfur
n (US) (m) elsofre

sulfur dioxide
n (US) (m) eldiòxid de sofre

sulk
v intr enfurrunyar-se / fer morros / emmurriar-se

sullen
adj
esquerp / sorrut

sully
v tr malmetre / tacar / embrutar / malbaratar

sulphate
n (UK) (m) elsulfat

sulphur
n (UK) (m) elsofre

sulphur dioxide
n (UK) (m) eldiòxid de sofre

sulphuric
adj
sulfúric
Sulphuric acid - Àcid sulfúric

sultana
n (UK) (f) lapansa sultana

sum
n
1. (f) lasuma
2. [FIN] (m) l'import
> sum up
v.c.
1. resumir
n.b. 'Sumar' means 'to sum up' as in 'to sum up a situation'.

2. sumar
n.b. 'Sumar' means to sum up in the mathematical sense.

Sumerian
n
1. (m / f)sumeri
2. [LING] (m) elsumeri
adj
sumeri

summarise
v tr (UK) resumir

summarize
v tr resumir

summary
n (m) elresum / sumari

summer
n
1. (m) l'estiu
2. (before noun) estiuenc
expr summer camp
(f pl.) lescolònies d estiu

summertime
n (m) l'estiu

summit
n
1. (f) lacimera
n.b. 'Cimera' means 'summit' in the sense 'Earth Summit' or 'the G8 summit'.

2. (m) elcim
n.b. 'Cim' means 'summit' in the sense 'top of a mountain'.

summit meeting
n (f) lacimera

summon
v
1. tr demanar / cridar
2. tr convocar
n.b. 'Convocar' means 'to summon' in the sense 'to convene (a meeting)'.

3. tr citar
n summons (f) lacitació
> summon up
v.c.
1. tr evocar
2. tr fer venir (coratge, energia)

sumo
n (m) elsumo
expr sumo wrestling
(m) elsumo

sun
n (m) elsol

sunbathe
v intr prendre el sol

sun cream
n (UK) (f) lacrema protectora / crema solar

Sunday
n
1. (m) eldiumenge
Sunday paper - Diari de diumenge
2. dominical
Sunday rest - Descans dominical
expr dress in (o wear) your Sunday best
endiumenjar-se

sundial
n (m) elrellotge de sol

sunflower
n (m) elgira-sol

sunglasses
n (f pl.) lesulleres de sol

sunlight
n (f) lallum del sol / llum solar / claror del sol

sun lotion
n (UK) (f) lacrema protectora / crema solar

sun lounger
n (f) lagandula

Sunni
adj
sunnita
n (m / f)sunnita
expr Sunni muslim
(m / f)sunnita

sunnies
n (Aus) (colloq) (f pl.) lesulleres de sol

sunny
adj
assolellat

sunrise
n (f) lasortida de sol

sunscreen
n (f) lacrema protectora / crema solar

sunset
n
1. (f) laposta de sol / (m) l'ocàs

sunshine
n (m) elsol

sunspot
n (f) lataca solar

sunstroke
n (f) lainsolació
To get sunstroke - Agafar una insolació

suntan cream
n (UK) (f) lacrema protectora / crema solar

suntan lotion
n (UK) (f) lacrema protectora / crema solar

superb
adj
magnífic / excel·lent

superbly
adv magníficament

supercilious
adj
desdenyós / altiu

superciliousness
n (f) l'altivesa

supercontinent
n (m) elsupercontinent

superhero
n (m) elsuperheroi

superimpose
v tr superposar

superior
adj
superior
Superior quality ~ - ~ de qualitat superior
n
1. (m / f)superior
2. [RELIG] (m / f)superior
Mother superior - Mare superiora

superiority
n (f) lasuperioritat

superlative
n (m) elsuperlatiu
adj
superlatiu

supermarket
n (m) elsupermercat

supernatural
adj
sobrenatural

supersede
v tr suplantar

superstition
n (f) lasuperstició

superstitious
adj
supersticiós

superuser
n [IT] (m / f)administrador de sistemes informàtics / gestor de sistemes informàtics[Termcat]

supper
n (dated) (m) elsopar
To have supper - Sopar

supplement
n (m) elsuplement
v tr suplementar / complementar

supplementary
adj
suplementari / addicional

supplier
n proveïdor / subministrador

supply
v tr proporcionar / subministrar
n (m) elsubministrament
expr supply and demand
(f) l'oferta i demanda
expr supply teacher
(UK) (m / f)(professor) suplent

support
v
1. tr donar suport a / fer costat a / secundar
2. tr mantenir
3. tr sostenir
n
1. (m) elsuport / sosteniment / (f) l'ajuda

supporter
n
1. (m / f)seguidor / aficionat / adepte
2. (m / f)partidari

suppose
v intr suposar

supposedly
adv presumptament

suppository
n (m) elsupositori

suppress
v
1. tr [opposition] reprimir
2. tr [information] ocultar
3. tr [feeling or emotion] contenir
4. tr suprimir

suppression
n (f) lasupressió

suppurate
v intr supurar

supreme
adj
suprem

Supreme Court
n (m) elTribunal Suprem

surcharge
n (m) elsuplement

sure
adj
segur
expr make sure
assegurar

sure-fire
adj
segur / infal·lible
A sure-fire hit. - Un èxit segur.

surely
adv segurament / sens dubte / per descomptat / certament

surf
v
1. intr navegar
2. intr fer surf
n (f pl.) lesonades

surface
n (f) lasuperfície
v intr emergir

surface energy
n (f) l'energia de superfície

surfboard
n (f) lataula de surf

surfeit
n (f) lasobreabundància

surfer
n
1. [SPORT] (m / f)surfista
2. [IT] (m / f)navegant

surge
n

1. (m) l'augment / increment
2. (f) lasobre-tensió

1. (f) l'onada / (m) l'onatge
v intr sorgir / emergir

surgeon
n (m / f)cirurgià

surgery
n
1. (f) lacirurgia
n.b. 'Cirurgia' means 'surgery' as in 'to undergo surgery'.

2. (m) elconsultori mèdic
n.b. 'Consultori mèdic' means' surgery' as in the British 'doctor's surgery'.

Suriname
n (m) elSurinam

surmise
v
1. tr conjecturar
2. intr conjecturar

surname
n (m) elcognom

surpass
v tr superar
expr to surpass yourself
superar-se

surplus
adj
sobrer
n
1. (m) l'excedent
2. [FIN] (m) elsuperàvit

surprise
n (f) lasorpresa
v
1. tr sorprendre
2. tr sobtar
expr to take (someone) by surprise
sobtar (algú)
He told me something which took me by surprise. - Em va explicar una cosa que em va sobtar.

surprising
adj
sorprenent

surprisingly
adv sorprenentment

surrealism
n (m) elsurrealisme

surrealist
adj
surrealista
n (m / f)surrealista

surrender
v intr rendir
> surrender to
v.c. intr rendir-se a

surrogate
adj
substitutiu / de lloguer
Surrogate mother - Mare de lloguer
n
1. (m / f)substitut
2. (f) lamare de lloguer

surround
v tr envoltar / cenyir

surrounding
adj
al voltant / a l'entorn

surroundings
n (m) l'entorn

surveillance
n (f) lavigilància

survey
n (f) l'enquesta
v tr enquestar

survival
n
1. (f) lasupervivència
2. (f) lapervivència
n.b. 'Pervivència' means 'survival' in the sense 'still exists' (e.g. 'CiU demana al Conseller de Cultura accions contundents per la pervivència de Ràdio 4 a Catalunya' or 'la pervivència de les llengües ameríndies').

expr survival of the fittest
la llei del més fort

survive
v
1. intr sobreviure
n.b. 'Sobreviure' means 'to survive' after an event such as a shipwreck or a fire. It also means 'to survive' in the sense 'to outlive someone'.

2. intr perviure
n.b. 'Perviure' means 'to survive' in the sense 'to still exist' (e.g. 'la literatura grega i la llatina perviuen en les literatures actuals' or 'com a vestigis d'aquella època perviuen restes del pont romà').

survivor
n (m / f)supervivent

sushi
n (m) elsushi

suspect
v tr sospitar
n (m / f)sospitós
adj
sospitós

suspend
v tr suspendre

suspenders
n
1. (UK) (f pl.) leslligacames
2. (US) (m pl.) elstirants

suspension
n
1. (f) lasuspensió
2. (f) l'expulsió temporal (de l'escola / del col·legi)
expr suspension bridge
(m) elpont penjant

suspicion
n (f) lasospita

suspicious
adj

1. que sospita / que té sospites / recelós / escèptic
A suspicious look - Una mirada recelosa
You have a very suspicious mind - Penses malament de tot (o de tothom)
They have a right to be suspicious of just about everybody - Tenen dret a ser escèptics respecte a tothom / tenen dret a sospitar (o recelar) de tothom
2. sospitós
Suspicious behaviour - Un comportament sospitós

suspiciously
adv sospitosament

suss
v intr (UK) (colloq) entendre / adonar-se'n / descobrir
adj
(colloq) sospitós

sustain
v tr sostenir

sustainability
n (f) lasostenibilitat

sustainable
adj
sostenible
Sustainable development - Desenvolupament sostenible
Sustainable community - Comunitat sostenible

SUV (Sports Utility Vehicle)
n (m) elvehicle tot terreny

Swahili
n (m) elsuahili

SWALK (Sealed With A Loving Kiss)
acr segellat amb un petó amorós

swallow
v tr engolir / empassar-se / tragar
n (f) l'oreneta

swamp
n (m) elpantà
v tr inundar

swan
n
1. (m) elcigne

> swan around
v.c. intr (UK) (colloq) anar de lloc en lloc sense fer res en particular

swanky
adj
(colloq) elegant

swap
v tr intercanviar / canviar / permutar
n
1. (m) l'intercanvi / canvi / (f) lapermuta

swarm
n
1. (m) l'eixam
n.b. 'Eixam' is a swarm of bees.

2. (f) lamultitud
v
1. intr eixamenar-se
2. intr anar en massa
> swarm with
v.c. estar ple / replet de

swastika
n (f) l'esvàstica

swat
v tr esclafar
n (f) l'esclafada

sway
v
1. intr balancejar
2. tr persuadir

Swaziland
n (f) laSwazilàndia

swear
v
1. intr dir paraulotes
2. tr jurar
3. intr (colloq) opinar
> swear at
v.c. intr maleir
> swear by
v.c.
1. intr tenir molta confiança en
2. intr jurar per
> swear in
v.c. prendre jurament
> swear off
v.c. jurar renunciar / prometre abandonar
> swear on
v.c. intr jurar sobre
> swear to
v.c. intr testimoniar / testificar / atestar
> swear upon
v.c. intr jurar sobre

swear word
n (f) laparaulota

sweat
v tr suar
n
1. (f) lasuor
2. sweats (US) [CLOTHES] (m) elxandall
> sweat out
v.c.
1. treure (substàncies del cos) amb la suor
2. esperar que s'acabi (una situació difícil)

sweater
n (m) elsuèter / jersei

sweatshirt
n (f) ladessuadora

sweatshop
n fàbrica on els treballadors reben salaris molt baixos i treballen en condicions d'explotació laboral

sweaty
adj
suós

swede
n
1. (UK) [FOOD] (m) elcolinap
2. (m / f)suec

Sweden
n (f) laSuècia

Swedish
n (m) elsuec
adj
suec

sweep
v tr escombrar / agranar
n (m / f)escura-xemeneies
> sweep aside
v.c. tr descartar / deixar de banda
> sweep away
v.c.
1. suprimir / eliminar
2. emportar-se (sobretot per una emoció)
> sweep out
v.c. tr escombrar (un lloc)
> sweep through
v.c.
1. acomplir fàcilment (exàmens, una tasca, etc.)
2. passar ràpidament per
> sweep up
v.c. tr escombrar i recollir

sweeper
n
1. [SPORT] (m / f)defensa lliure
2. (m / f)escombrador

sweet
adj

1. dolç
2. bonic / maco
n
1. (m) elbombó / (f pl.) lesllaminadura / llepolia

sweetcorn
n (UK) (m) elblat de moro / panís
n.b. In Valencia, the word 'dacsa' is also used.

sweetheart
n (m / f)estimat / maco

sweetie
n
1. (m) elbombó / (f) lallaminadura / llepolia
2. (m / f)tresor

sweetness
n (m) eldolçor

sweet pea
n
1. [BOT] (m) elpèsol d'olor
2. (m / f)tresor

sweet potato
n (m) elmoniato

swell
v intr inflar
n (m) l'onatge
adj
fantàstic
> swell up
v.c. intr inflar-se

swelling
n (f) lainflor

swelter
v intr ofegar-se de calor / patir molta calor

swift
adj
ràpid
n (m) elfalciot

swiftly
adv ràpidament

swig
n (m) eltraguet

swim
v swimming intr nedar / nadar

swimmer
n
1. (m / f)nedador / nadador
2. swimmers (Aus) (m) elbanyador / vestit de bany

swimming
n (f) lanatació

swimming cap
n
1. (m) elcasquet de bany / (f) lagorra de bany

swimming costume
n (m) elbanyador

swimming goggles
n (f pl.) lesulleres de natació

swimming pool
n (f) lapiscina

swimming trunks
n (m) elbanyador (d'home)

swimsuit
n (m) elbanyador

swindle
v tr estafar / entabanar
n (f) l'estafa

swine
n (m) elporc

swing
n
1. (m) elgronxador
2. (f) l'oscil·lació
v
1. tr gronxar / balancejar
2. intr gronxar-se / balancejar-se
3. intr oscil·lar
4. tr virar
5. intr virar
6. intr canviar
expr to swing both ways
ser bisexual
expr to swing the balance
fer caure / inclinar / decantar la balança

swinger
n (slang) -

swing state
n (m) l'estat 'indecís'

swipe
v
1. tr (slang) robar
2. tr passar (una tarjeta) per un lector de targetes

Swiss
adj
suís
n the Swiss (m pl.) elssuïssos

Swiss chard
n (f) lableda

switch
n
1. (m) l'interruptor / commutador
2. (US) [TRANSP] (f) l'agulla
3. (m) elcanvi
v tr canviar
> switch on
v.c. engegar / encendre
> switch off
v.c. apagar

switchboard operator
n (m / f)operador[Termcat]

switchman
n (US) guardaagulles

Switzerland
n (f) laSuïssa

sword
n (f) l'espasa

swordfish
n (m) elpeix espasa

swot
v intr empollar / clavar colzes
n.b. Although widely used in Catalan, some consider 'empollar' to be a Castilianism.

sybaritic
adj
sibarita

sycophancy
n
1. (m) elservilisme / (f) l'adulació

sycophant
n (m / f)adulador

sycophantic
adj
servil

Sydneysider
n (m / f)habitant de Sydney, Austràlia

syllabic
adj
sil·làbic

syllable
n (f) lasíl·laba

syllabus
n
1. (m) elpla d'estudis
2. (m) elsíl·labus

symbiosis
n (f) lasimbiosi

symbiotic
adj
simbiòtic

symbol
n (m) elsímbol

symbolic
adj
simbòlic

symbolically
adv simbòlicament

symbolise
v tr (UK) simbolitzar

symbolize
v tr simbolitzar

symmetric
adj
simètric

symmetrical
adj
simètric

symmetry
n (f) lasimetria

sympathetic
adj

1. comprensiu / empàtic
2. simpatitzant

sympathise
v intr (UK) simpatitzar

sympathiser
n (UK) (m / f)simpatitzant

sympathize
v intr simpatitzar

sympathizer
n (m / f)simpatitzant

sympathy
n
1. (f) lacompassió
2. (m) elcondol
You have my deepest sympathy - T'acompanyo en el sentiment
To express your sympathy - Donar el condol
3. (f) lacomprensió
4. (f) latendència / afinitat
Political sympathies - Tendències polítiques
5. (f) lalleialtat
6. (f) lasimpatia

symposium
n (m) elsimposi

symptom
n (f) lasímptoma

symptomatic
adj
simptomàtic

synagogue
n (f) lasinagoga

synapsis
n (f) lasinapsi

synchronisation
n (UK) (f) lasincronització

synchronization
n (f) lasincronització

synchronise
v tr (UK) sincronitzar

synchronised swimming
n (UK) (f) lanatació sincronitzada

synchronize
v tr sincronitzar

synchronized swimming
n (f) lanatació sincronitzada

synchronous
adj
síncron

synchrony
n (f) lasincronia

syncopation
n (f) lasíncope

syncope
n
1. [MED] (f) lasíncope
2. [LING] (f) lasíncope

syndication
n (f) lasindicació

synergy
n (f) lasinergia

synonym
n (m) elsinònim

synonymous
adj
sinònim

synopsis
n (m) elsinopsi

synoptic
adj
sinòptic

synoptical
adj
sinòptic

syntax
n (m) elsintaxi

synthesis
n (f) lasíntesi

synthesise
v tr (UK) sintetitzar

synthesize
v tr sintetitzar

synthesizer
n (m) elsintetitzador

synthetic
adj
sintètic

syphilis
n (f) lasífilis

syphon
n (m) elsifó
v
1. tr fer passar (un líquid) d'un recipient a un altre
2. tr (colloq) desviar (diners / fons)

Syria
n (f) laSíria

Syrian
n (m / f)sirià
adj
sirià

syringe
n (f) laxeringa

sysadmin
n (m / f)administrador de sistemes informàtics / gestor de sistemes informàtics[Termcat]

system
n (m) elsistema

systematic
adj
sistemàtic

systematically
adv sistemàticament

systematisation
n (UK) (f) lasistematització

systematise
v tr (UK) sistematitzar

systematization
n (f) lasistematització

systematize
v tr sistematitzar

systemic
adj
sistèmic

systemisation
n (UK) sistematització

systemise
v tr (UK) sistematitzar

systemization
n sistematització

systemize
v tr sistematitzar

systole
n (f) lasístole

systolic
adj
sistòlic

SourceForge