T
n -
expr to a T
a la perfecció

ta
excl (UK) (slang) gràcies
Ta very much! / Ta muchly! - Moltes gràcies!

tab
n
1. (f) latabulació[Termcat]
n.b. Tabulació means tab as in a 'tabulation space'.

2. (f) lapestanya[Termcat]

table
n (f) lataula
expr table wine
(m) elvi de taula

tablecloth
n (f pl.) lestovalles / estovalles

tablet
n
1. [MED] (m) elcomprimit
2. [IT] (f) latauleta tàctil

table tennis
n (m) eltennis de taula

tabloid
n (m) eldiari sensacionalista
adj
sensacionalista

taboo
adj
tabú

tabbouleh
n (m) eltabule

tabouleh
n (m) eltabule

tachograph
n (m) eltacògraf

tachometer
n (m) eltacòmetre

tacit
adj
tàcit

taciturn
adj
taciturn

tack
n (f) latatxa
> tack on
v.c. afegir (una cosa no prevista)

tackle
n
1. (f) l'entrada
2. (m) elplacatge
3. (slang) (m pl.) elsgenitals masculins
v tr [SPORT] placar

tacky
adj

1. (colloq) barat i de mal gust
2. enganxós

tact
n (f) ladiscreció

tactful
adj
discret

tactfully
adv discretament

tactic
n (f) latàctica
expr delaying tactic
(f) lamaniobra dilatòria

tactical
adj
tàctic

tactically
adv tàcticament

tactless
adj
indiscret

tad
n una mica

tadpole
n (m) elcap-gros

taekwondo
n (m) eltaekwondo

tag
n (f) l'etiqueta[Termcat]
n.b. 'Etiqueta' means 'tag' as in 'HTML tag', 'bold tag'.

v tr etiquetar
> tag on
v.c. tr afegir al final d'un escrit (alguna cosa)

Tagalog
n (m) eltagàlog

tahini
n (f) latahina

Tahiti
n (m) elTahití

Tahitian
adj
tahitià
n (m / f)tahitià

tai chi
n (m) eltai-txi

tail
n (f) lacua
expr heads or tails
cara o creu
expr turn tail
girar cua
> tail off
v.c. intr minvar

tail grab
n (f) lagrapada de cua

tailor
n (m) elsastre

tailpiece
n (m) elcordal

tailrace
n (m) elcanal de descàrrega

tailwater
n (f) l'aigua avall

tail wind
n (m) elvent en favor

taint
v tr [sobretot la reputació d'algú] tacar / embrutar / danyar

Taiwan
n (m) elTaiwan

Taiwanese
adj
taiwanès

Tajik
n
1. (m / f)tadjik
2. [LING] (m) eltadjik
adj
tadjik

Tajikistan
n (m) elTadjikistan

take
v
1. tr portar
n.b. Portar means to take in the sense 'to take something somewhere'.

2. tr prendre
3. intr trigar
n.b. 'Trigar' means 'to take' in the sense 'to take (time)' (e.g. The ambulance took half an hour to arrive).

expr do I take it that...? / I take it that... / am I to take it that...?
suposo que... / m'imagino que...
expr to take advantage of (something)
aprofitar (d'una cosa)
expr to take advantage of (someone)
abusar (d'algú)
expr to take care of (someone)
tenir cura d'algú
expr to take a photo(graph)
fotografiar
> be taken aback
v.c. intr estar sorprès
> take aboard
v.c. tr dur a bord
> take across
v.c. tr portar (algú, alguna cosa) d'un costat a l'altre, cap allà
> take after
v.c.
1. intr assemblar-se a
2. intr seguir l'exemple de
> take along
v.c. tr portar (acompanyant algú, alguna cosa) cap allà
> take apart
v.c. desmuntar
> take around
v.c.
1. tr portar cap allà
2. tr portar arreu
> take aside
v.c. tr portar a part (algú, alguna cosa) cap allà
> take away
v.c.
1. [MATH] sostreure
2. endur-se
> take back
v.c.
1. tr tornar (algú, alguna cosa) cap allà
2. tr retractar
> take down
v.c.
1. tr baixar (algú, alguna cosa) cap allà
2. tr apuntar, escriure
3. tr desmuntar
> take home
v.c. tr portar a casa (cap allà)
> take in
v.c.
1. tr entrar (algú, alguna cosa) cap allà
2. tr acompanyar (una persona) de fora a dins (cap allà)
3. tr allotjar (algú a casa)
4. tr enganyar (algú)
5. tr entendre (p.e., una idea)
6. tr estrènyer (una peça de roba)
7. tr acollir (un animal)
8. tr observar atentament
9. tr assistir (un partit, una pel·lícula, etc.)
> take off
v.c.
1. [TRANSP] envolar-se / enlairar
2. treure
3. anar-se'n (molt ràpidament)
> take on
v.c.
1. tr acceptar (una feina), responsabilitzar-se'n
2. tr jugar o lluitar contra (algú)
3. tr contractar
> take out
v.c.
1. tr treure (algú, alguna cosa) cap allà
2. tr acompanyar fora (algú) (cap allà)
3. tr treure (una part del cos en una operació mèdica)
4. tr obtenir, sobretot un préstec
5. tr sortir amb (algú) socialment
6. tr (militar) destrossar, matar (elements de l'enemic)
> take over
v.c.
1. tr portar cap allà
2. tr apropiar-se (sobretot d'una empresa)
3. intr prendre el control
> take round
v.c.
1. tr portar cap allà
2. tr portar arreu
> take to
v.c.
1. intr afeccionar-se a
2. intr començar a acostumar-se a
> take up
v.c.
1. ocupar
n.b. 'Ocupar' means 'to take up' in the sense of filling (time or space).

2. començar
n.b. 'Començar' means 'to take up' as in 'to begin doing something'.

> take up with
v.c. intr fer-se amic de
> be taken with
v.c. intr estar atret per

takeaway
n (UK) (m) elmenjar per emportar-se

take-home pay
n (m) elsalari net

take off
n
1. [TRANSP] (m) l'enlairament / envol
2. (f) laparòdia

take-off board
n (m) eltrampolí

takeout
n (US) (m) elmenjar per emportar-se

takeover
n [FIN] (f) l'absorció
expr takeover bid
OPA (oferta pública d'adquisició)
To launch a takeover bid. - Llançar una OPA.

takings
n
1. (f) larecaptació / taquilla / entrada / (m pl.) elsingressos

talc
n (m) eltalc

tale
n (m) elconte / relat
expr tall tale
(f) laguatlla (colloq.)

talent
n
1. (m) eltalent / dot / (f) l'aptitud

talented
adj
talentós

talisman
n (m) eltalismà

talk
v intr parlar
n
1. (f) laxerrada
2. (f) ladiscussió
expr in talks with
en converses amb
expr know what (you are / he is ..) talking about
dir una cosa per experiència
He knows what he's talking about - Ho diu per experiència
> talk about
v.c. intr parlar de
> talk around
v.c.
1. tr convèncer (algú)
2. tr parlar (evitant algun tema)
> talk at
v.c. intr adreçar-se a (algú) sense fer cas de l'interès que pugui tenir
> talk away
v.c. intr parlar sense parar
> talk back
v.c. contestar impertinentment
> talk back to
v.c. intr contestar irrespectuosament a
> talk down
v.c. treure importància de
> talk down to
v.c. parlar amb despreci amb
> talk into
v.c. intr convèncer (algú) a (fer quelcom) / persuadir
> talk out
v.c.
1. tr parlar exhaustivament (d'un tema)
2. tr resoldre (un tema) parlant-ne
> talk out of
v.c. intr convèncer (algú) a (no fer quelcom)
> talk over
v.c. tr discutir / examinar en detall una qüestió
> talk round
v.c.
1. tr convèncer (algú)
2. tr parlar (evitant algun tema)
> talk to
v.c. intr parlar a, parlar amb
> talk up
v.c. exagerar la importància (d'una cosa)
> talk with
v.c. intr parlar amb

talkative
adj
parlaire / parlador

tall
adj
alt
expr tall story
(f) laguatlla

tally
v
1. tr calcular
2. intr encaixar / coincidir

tamarind
n (m) eltamarinde

tambourine
n (f) lapandereta

tame
adj

1. domesticat
2. mansuet
v
1. tr domar
2. tr amansir

Tamil
n
1. (m) eltàmil
2. (m / f)tàmil
adj
tàmil

tampon
n (m) eltampó

tandem
n (m) eltàndem
expr in tandem (with)
(con)juntament (amb)
expr tandem flight
(m) elvol biplaça

tanga
n (f) latanga

tangent
n (m) eltangent
expr to go off at a tangent
divagar

tangential
adj

1. [MATH] tangencial
2. [fig.] tangencial

tangible
adj
tangible

tangle
n (m) l'embolic
v tr embolicar / enredar

tango
n (m) eltango

tank
n
1. (m) eldipòsit
n.b. 'Dipòsit' means 'tank' as in 'petrol tank'.

2. (m) eltanc
n.b. 'Tanc' means 'tank' as in the army vehicle.

> tank up
v.c. intr (US) omplir (el dipòsit amb benzina)

tanked
adj
(slang) ebri / borratxo

tanker
n (f) lacamió cisterna

tanned
adj
bru / moreno

tanner
n (m / f)adober / adobador / blanquer

tantalise
v tr (UK) tantalitzar / turmentar amb el suplici de Tàntal
n.b. 'Tantalitzar' is not often used in Catalan.

tantalising
adj
(UK) temptador / turmentador

tantalize
v tr tantalitzar / turmentar amb el suplici de Tàntal
n.b. 'Tantalitzar' is not often used in Catalan.

tantalizing
adj
temptador / turmentador

tantalum
n (m) eltàntal

tantrum
n (f) lamarraneria / rabiola / enrabiada

Tanzania
n (f) laTanzània

tap
n
1. (UK) (f) l'aixeta
2. (m) elclaqué
Tap shoes - Sabates de claqué
n.b. 'Claqué' means 'tap' as in 'tap dancing'.

> tap into
v.c.
1. intr establir una connexió amb
2. intr aprofitar d'(alguna cosa, p.e., entusiasme, preocupació)

tap dance
v intr ballar claqué

tap dancer
n (m / f)ballarí de claqué

tap dancing
n (m) elclaqué

tape
n (f) lacinta

taper
v intr estrènyer-se
> taper off
v.c. intr anar minvant / reduir-se fins un cert punt

tape measure
n (f) lacinta mètrica

tape recorder
n (m) elmagnetòfon

tapestry
n (m) eltapís

taphonomy
n (f) latafonomia

tar
n (m) elquitrà

tarantula
n (f) lataràntula

target
n
1. (m) elblanc
2. (m) l'objectiu

tariff
n
1. (m) l'aranzel
A tariff on imported goods - Un aranzel sobre productes d'importació
2. (f) latarifa

tarmac
n (UK) (m) elmacadam

tarnish
v tr desllustrar / entelar

tarot
n (m) eltarot
expr tarot card
(m) eltarot

tarry
v intr (lit) fer temps / matar el temps

tartan
n (m) eltartà

task
n
1. (f) latasca
2. (m) elquefer
expr take (someone) to task (over something)
renyar (algú) (per alguna cosa)

taskbar
n (f) labarra de tasques[Termcat]

Tasmania
n Tasmània

Tasmanian
adj
tasmanià
n (m / f)tasmanià

Tasmanian devil
n (m) eldiable de Tasmània

Tassie
n (Aus) (colloq) Tasmània
adj
(Aus) (colloq) tasmanià

taste
v
1. tr tastar
2. tr gustar
3. tr intr saber / tenir gustdegustar
n.b. 'Degustar' means 'to taste' in the specific sense of tasting something to establish its quality (wine/cheese tasting for example).

n (m) elgust / sabor / tast
expr taste buds
(f pl.) lespapil·les gustatives
> taste of
v.c. intr tenir gust de

tasting
n (m) eltast

tasty
adj
apetitós / gustós / deliciós / saborós

tattered
adj
estripat / esquinçat / esparracat

tattie
n (f) la[escocès] patata

tattoo
n (m) eltatuatge
To have a tattoo done - Fer-se un tatuatge
She's got a tattoo on her right arm - Porta / té un tatuatge al braç dret
Henna tattoo - Tatuatge d'henna

tatty
adj
(UK) (colloq) tronat / gastat

Taurus
n (m) elTaure

taut
adj
tens / tes

tautological
adj
tautològic

tautologous
adj
tautològic

tautology
n (f) latautologia

tavern
n (dated) (f) lafonda

tax
n
1. (m) l'impost
2. (before noun) fiscal
v tr gravar
To tax consumption. - Gravar el consum.
expr tax exemption
(US) (f) ladesgravació
expr tax haven
(m) elparadís fiscal
expr tax relief
(UK) (f) ladesgravació
expr tax return
(f) ladeclaració de la renda

taxation
n
1. (m pl.) elsimpostos / (m) elrègim fiscal / sistema fiscal / (f) lafiscalitat

taxi
n (m) eltaxi

taxidermist
n (m / f)taxidermista

taxidermy
n (f) lataxidèrmia

taxi driver
n (UK) (m / f)taxista

taxon
n (m) eltàxon

taxonomy
n (f) lataxonomia

taxpayer
n (m / f)contribuent

TDMA (Time Division Multiple Access)
acr [IT] (m) elTDMA (accés múltiple per divisió de temps) [Termcat]

tea
n
1. (m) elte
2. (m) elberenar
expr have tea
berenar

teach
v tr ensenyar / instruir
To teach someone to do something. - Ensenyar a algú a fer alguna cosa.

teacher
n
1. (m / f)professor / (m / f)mestre / (m / f)educador
expr teacher training
(m) elmagisteri

teaching
n
1. (m) l'ensenyament / (f) ladocència / (f) lainstrucció
adj
docent

team
n (m) l'equip
> team up
v.c. fer equip

teammate
n (m / f)company d'equip

teapot
n (f) latetera

tear
n
1. (f) lallàgrima
n.b. 'Llàgrima' means 'tear' as in 'teardrop'.

2. (m) l'esquinç
n.b. 'Esquinç' means 'tear' as in a split either in clothes etc. or in the medical sense.

v
1. tr estripar / esquinçar
2. intr moure's molt ràpidament
> tear about
v.c. intr córrer (arreu) esveradament
> tear along
v.c. moure's / conduir molt ràpidament / molt de pressa
> tear apart
v.c.
1. tr estripar fent miquetes
2. tr regirar (del tot) (p.e., una sala)
> tear around
v.c. córrer (arreu) esveradament
> tear at
v.c. intr grapejar, mossegar o atacar violentament
> tear away
v.c.
1. tr treure (alguna cosa) violentament
2. tr fer marxar (algú) / fer que algú se'n separi
> tear down
v.c.
1. arrencar
2. enderrocar
> tear into
v.c. intr tractar (una cosa) violentament
> tear off
v.c.
1. treure un article de roba molt ràpidament
2. anar se'n molt ràpidament / molt de pressa
> tear out
v.c. arrencar
> tear through
v.c. passar frenèticament per
> tear up
v.c. estripar

tearful
adj
llagrimós / plorós

tear jerker
n (novel·la, pel·lícula o cançó) lacrimògena

tear-stained
adj
banyat de llàgrimes

tease
v tr prendre el pèl
> tease out
v.c. intr obtenir amb un esforç, malgrat resistència

teaspoon
n (f) lacullereta

teat
n (f) latetina

technetium
n (m) eltecneci

technical
adj
tècnic
expr technical foul

1. (f) lafalta tècnica[Termcat]
2. (f) la(basquetbol) tècnica / falta tècnica[Termcat]

technically
adv tècnicament

technician
n (m / f)tècnic

technique
n (f) latècnica

technocracy
n (f) latecnocràcia

technocrat
n (m / f)tecnòcrata

technological
adj
tecnològic

technologically
adv tecnològicament

technology
n (f) latecnologia

tectonic
adj
tectònic

tectonics
n (f) latectònica

teddy
n (m) elós de peluix / osset de peluix

teddy bear
n (m) elós de peluix / osset de peluix

tedious
adj
avorrit

tee
n
1. (m) eltee[Termcat]
n.b. 'Tee' means the little bit of plastic or wood you stand your golf ball on to hit it.

2. (m) ellloc de sortida[Termcat]
n.b. 'Lloc de sortida' means the place you stand to whack the ball off your 'tee'.

> tee off
v.c.
1. intr batre una bola de golf des del "tee" (suport de plàstic)
2. tr (colloq) fer enfadar
3. tr (colloq) començar (una activitat)

teen
n (m / f)adolescent
adj
adolescent

teenage
adj
(before noun) adolescent
expr teenage pregnancy
(m) l'embaràs adolescent

teenager
n (m / f)adolescent

teensy
adj
petitet

teensy weensy
adj
petitet

teeny
adj
petitet

teeny tiny
adj
petitet

teeny weeny
adj
petitet

teepee
n (f) latenda índia (de forma cònica)

teeter-totter
n (US) (m) elgronxador (de biga)

teethe
v intr treure / sortir les dents (a algú)
My son is already teething - Al meu fill ja li surten les dents
Born in Austin and raised in Nashville, he teethed on some of country's greatest artists - Nascut a Austin i crescut a Nashville, va treure les dents amb alguns dels millors artistes 'country'

teething
n
1. (f) ladentició / (m) eldesfici de les dents
expr teething troubles
(m pl.) elsproblemes inicials

teetotal
adj
abstemi

teetotaler
n (US) (m / f)abstemi

teetotaller
n (UK) (m / f)abstemi

teflon
n (m) eltefló

telecommunication
n (f) latelecomunicació

teleconferencing
n (f) lateleconferència

telematic
adj
telemàtic
n telematics (f) latelemàtica

telegraph
n (m) eltelègraf

telencephalon
n (m) eltelencèfal

telepathic
adj
telepàtic

telepathy
n (f) latelepatia

telephone
n (m) eltelèfon
v tr trucar (per telèfon)
expr telephone call
(f) latrucada / telefonada
expr telephone line
(f) lalínia telefònica
expr telephone operator
(US) (m / f)operador[Termcat]

telephonist
n (UK) (m / f)operador

telephony
n (f) latelefonia

telescope
n (m) eltelescopi

telescopic
adj
telescòpic

teletext
n (m) elteletext

telethon
n (m) eltelemarató

televise
v tr televisar

television
n
1. (f) latelevisió
n.b. 'Televisió' refers to the medium of television (i.e. 'Is there anything on the television tonight?')

2. (m) eltelevisor
n.b. 'Televisor' means 'television' in the sense 'television set' (i.e. 'Can you put that ornament on top of the television please?')

3. (before noun) televisiu
expr television channel
(m) elcanal de televisió
expr television set
(m) eltelevisor
n.b. Televisió refers to the medium of television, televisor is the word for 'television set'.

expr television viewer
(m / f)televident / teleespectador

televisual
adj
televisiu

telex
n (m) eltèlex

tell
v
1. tr dir
n.b. 'Dir' means 'to tell' in the sense 'He told me that he loved me'.

2. tr contar / relatar
n.b. 'Contar' and 'relatar' mean 'to tell' in the sense 'to tell a story'.

3. intr notar
n.b. 'Notar' means 'to tell' in the sense 'You can tell she's having a great time' > 'Es nota que s'ho passa molt bé'.

expr tell (something) like it is
abocar (alguna cosa) pel broc gros
> tell apart
v.c. tr distingir
> tell by
v.c. intr saber per
> tell from
v.c. intr saber per
> tell on (somebody)
v.c. delatar (algú)
> tell (somebody) off
v.c. renyar algú

telling
adj

1. important / de pes
A telling argument - Un argument de pes
2. revelador / indicador

telltale
adj

1. delator
2. (evidence) inculpatori

tellurium
n (m) eltel·luri / tel·lur

telly
n
1. (UK) (colloq) (f) latele
n.b. 'Tele' means 'telly' as in 'what's on telly tonight?'.

2. (UK) (colloq) (m) eltelevisor
n.b. 'Televisor' means 'telly' as in the actual set itself, i.e. 'She prefers to keep her DVD player on top of the telly as it's easier to reach'.

temp
n (m / f)treballador temporal
adj
temporal
expr temp agency
(f) l'empresa de treball temporal (ETT)

tempeh
n (m) eltempeh

temperament
n (m) eltemperament

temperate
adj
temerat

temperature
n (f) latemperatura
expr body temperature
(f) latemperatura corporal
expr room temperature
(f) latemperatura ambient

template
n (f) laplantilla

temple
n
1. (m) eltemple
2. (f) latempla

temporarily
adv temporalment

temporary
adj

1. temporal
2. eventual

tempt
v tr temptar

temptation
n
1. (f) latemptació / (m) eltempteig

tempting
adj
temptador

tempura
n (f) latempura

ten
adj
deu

tenable
adj
sostenible / defensable

tenacious
adj
tenaç

tenacity
n (f) latenacitat

tenant
n (m / f)inquilí / arrendatari / llogater

tend
v
1. intr tendir a
2. tr atendre / cuidar

tendency
n
1. (f) latendència / predisposició / (m) eltirat

tendentious
adj
tendenciós

tender
adj
tendre
v
1. tr oferir (formalment)
2. intr concursar (per un contracte)

tenderly
adv amb tendresa

tenderness
n (f) latendresa

tendon
n (m) eltendó

tenet
n (m) elprincipi

tenner
n (UK) (colloq) (m) elbitllet de deu lliures esterlines

Tennessean
n (m / f)nadiu o habitant de l'estat de Tennessee
adj
relatiu a l'estat de Tennessee o els seus habitants

tennis
n (m) eltennis
expr tennis ball
(f) lapilota de tennis
expr tennis court
(f) lapista de tennis
expr tennis elbow
(m) elcolze de tennis
expr tennis player
(m / f)tennista

tension
n (f) latensió

tense
adj
tens

tent
n (f) latenda (de campanya)
expr tent peg
(f) lapiqueta

tentacle
n (m) eltentacle

tentative
adj

1. vacil·lant
2. provisional

tentatively
adv
1. amb indecisió
2. provisionalment

tenth
n (m / f)desè
adj
desè

tenure
n

1. (m) elmandat

1. (f) laplaça de treball de propietat / (m) ellloc de treball de propietat
3. (f) la(legal) tinença

tepee
n (f) latenda índia (de forma cònica)

tepid
adj
tebi

tequila
n (m) eltequila

terbium
n (m) elterbi

teriyaki
n (m) elteriyaki
Teriyaki sauce - Salsa teriyaki

term
n
1. (m) eltrimestre
2. [LING] (m) elterme
3. (m) el[period] termini
4. [POLIT] (m) elmandat
expr in the long term
a llarg termini
expr in the short term
a curt termini
expr long-term
de llarg termini
Long-term memory loss - Pèrdua de memòria a llarg termini
expr (re)payment terms
(f pl.) lesfacilitats de pagament
expr short-term
de curt termini
Short-term memory loss - Pèrdua de memòria a llarg termini

terminal
n (f) laterminal
Bus terminal - Terminal d'autobusos
adj
terminal

terminate
v tr acabar / terminar
To terminate a pregnancy - Acabar un embaràs
To terminate your employment - Dimitir
To terminate somebody's employment - Acomiadar algú

termination
n
1. (f) laterminació
2. (f) lainterrupció (de l'embaràs)

terminology
n (f) laterminologia

terrace
n
1. (f) laterrassa
2. (f) lafilera de cases adossades
3. (f pl.) lesgraderies
4. (m) elbancal
n.b. 'Bancal' means 'terrace' in the agricultural sense.

terraced house
n (UK) (f) lacasa adossada

terraforming
n (f) laterraformació

terrain
n (m) elterreny
expr terrain park
(m) elparc de surf[Termcat]

terrapin
n (UK) (f) latortuga (d'aigua dolça)
Diamondback terrapin - Tortuga de dors diamantí

terrarium
n (m) elterrari

terrestrial
adj
terrestre

terrible
adj

1. terrible / espantós / horrible
2. fatal
3. terrible

terribly
adv
1. (dated) terriblement
2. not terriblyno gaire

terrific
adj

1. (colloq) excel·lent / fantàstic
2. terrible / tremend
I've got a terrific headache - Tinc un mal de cap terrible
They're making a terrific noise - Fan un soroll terrible
It was a terrific shock - Va ser un xoc terrible

terrified
adj
aterrit / atemorit

terrify
v tr aterrir / atemorir

terrifying
adj
terrorífic / horripilant / esgarrifós

territorial
adj
territorial

territory
n (m) elterritori

terroir
n (m) elterrer

terror
n (m) elterror

terrorise
v tr (UK) terroritzar

terrorism
n (m) elterrorisme

terrorist
n
1. (m / f)terrorista
2. (before noun) terrorista

terrorize
v tr terroritzar

tertiary
adj
terciari
expr tertiary sector
(m) elsector terciari

tessitura
n [MUSIC] (f) latessitura

test
n
1. (f) laprova / (m) l'assaig
v
1. tr provar
2. tr verificar
expr test card
(f) lacarta d'ajust
expr test pattern
(f) lacarta d'ajust
expr test positive
donar positiu

testa
n [BIOL] (f) latesta

testament
n
1. (m) eltestimoni
2. (m) eltestament
expr New Testament
(m) elNou Testament
expr Old Testament
(m) l'Antic Testament

testicle
n (m) eltesticle

testicular
adj
testicular
Testicular cancer - Càncer de testicle / càncer testicular

testify
v
1. intr testificar / declarar (com a testimoni)
2. tr [~ for / against] declarar en favor de / en contra de
> testify to
v.c. intr atestar

testimony
n (m) eltestimoniatge

testosterone
n (f) latestosterona

test tube
n (m) eltub d'assaig
Test tube holder - Gradeta
expr test tube holder
(f) lagradeta

tetanus
n (m) eltètanus

tether
v tr estacar / fermar
n (f) lacadena o corda emprada per estacar un animal

tetrahedron
n (m) eltetràedre

tetraplegia
n (f) latetraplegia

tetraplegic
adj
tetraplègic
n (m / f)tetraplègic

Texan
n (m / f)texà
adj
texà

text
v
1. tr enviar per sms
2. intr enviar un missatge de text / un missatge sms
n (m) eltext
expr text file
(m) elfitxer de text
expr text message
(m) elmissatge de text / missatge SMS

textbook
n
1. (m) elllibre de text
2. (before noun) de manual / perfecte
A textbook example - Un exemple de manual / un exemple perfecte

textile
n
1. (m) eltèxtil
2. (before noun) tèxtil
Textile industry - Indústria tèxtil

texture
n (f) latextura

Thai
n (m) eltailandès
adj
tailandès

Thailand
n (f) laTailàndia

thalamus
n (m) eltàlem

thallium
n (m) eltal·li

Thames
n (m) elTàmesi

than
conj
1. que
2. de

thank
v tr agrair / donar les gràcies (a algú)

thankful
adj
agraït

thankfully
adv afortunadament

thankless
adj
ingrat

thanks
excl gràcies!
n
1. (m) l'agraïment / (f) lagratitud

Thanksgiving (Day)
n (m) elDia d'Acció de Gràcies

thank you
excl gràcies

that
conj que
det aquell
pron
1. això / allò
2. que

thaw
v
1. tr desglaçar / desgelar / fondre / descongelar
2. intr desglaçar-se / desgelar-se / fondre / descongelar-se

the
det el / la / l' / els / les
n.b. El = masculine singular / la = feminine singular / l' = masculine or feminine singular before a vowel / els = masculine plural / les = feminine plural.

theater
n (US) (m) elteatre

theatre
n
1. (UK) (m) elteatre
2. (UK) [MED] (m) elquiròfan

theatrical
adj

1. teatral
2. (behaviour) histriònic

theft
n (m) elfurt

their
adj

1. el seu / la seva / (Val.) la seua / els seus / les seves / (Val.) les seues
2. llur / llurs

theirs
pron
1. el seu / la seva / (Val.) la seua / els seus / les seves / (Val.) les seues
2. llur / llurs

them
pron
1. ells / elles
2. els / les / los / 'ls
det (slang) aquests / aquestes / aquells / aquelles

theme
n (m) eltema / lema
expr theme park
(m) elparc temàtic

themselves
pron ells mateixos / elles mateixes

then
adv
1. llavors / aleshores
2. seguidament / tot seguit
adj
llavors / aleshores
The then mayor of Barcelona - L'aleshores / el llavors alcalde de Barcelona

theocracy
n (f) lateocràcia

theocratic
adj
teocràtic

theodicy
n (f) lateodicea

theogony
n (f) lateogonia

theologian
n (m / f)teòleg

theological
adj
teològic

theology
n (f) lateologia

theorbo
n (f) latiorba

theorem
n (m) elteorema
Pythagoras' theorem - Teorema de Pitàgores

theoretical
adj
teòric

theoretically
adv teòricament

theory
n (f) lateoria

therapeutic
adj
terapèutic

therapy
n (f) lateràpia

there
adv allí / allà

thereabouts
adv més o menys

thereafter
adv després

there are
expr
hi ha

therefore
adv
1. per tant
2. doncs

therein
adv allà dins

there is
expr
hi ha

thereof
adv d'aquell / en

thermal
adj
termal
expr thermal energy
(f) l'energia tèrmica

thermodynamic
adj
termodinàmic
n thermodynamics (f) latermodinàmica
expr thermodynamic cycle
(m) elcicle termodinàmic

thermoelectric
adj
termoelèctric

thermogenesis
n (f) latermogènesi

thermomechanical
adj
termomecànic

thermometer
n (m) eltermòmetre

thermonuclear
adj
termonuclear

thermosphere
n (f) latermosfera

thermostat
n (m) eltermòstat

theropod
n (m) elteròpodes

theropoda
n (m pl.) elsteròpodes

these
det aquests / aquestes
pron aquests / aquestes

thesis
n (f) latesi

thespian
n (m / f)actor / actriu

Thetis
n Tetis

they
pron ells / elles

thick
adj

1. gruixut
2. espès
3. (slang) estúpid / poc intel·ligent
expr thick as two short planks
(slang) molt estúpid

thicken
v
1. tr espessir
2. intr espessir-se

thickener
n (m) l'espessidor

thickening
n (m) l'espessiment
expr thickening agent
(m) l'agent espessidor

thickhead
n (slang) (m / f)enze / idiota

thickness
n (m) l'espessor / gruix

thickset
adj
fornit

thief
n (m / f)lladre

thigh
n (f) lacuixa

thin
adj
prim
> thin out
v.c. tr esporgar

thing
n (f) lacosa

thingamabob
n (m) eldaixonses / daixò / dallonses

thingumajig
n (m) eldaixonses / daixò / dallonses

thingummy
n (m) eldaixonses / daixò / dallonses

thingy
n (m) eldaixonses / daixò / dallonses

think
v
1. tr pensar
2. tr creure
3. tr recordar
4. intr pensar / reflexionar
expr I think therefore I am
penso llavors existeixo
expr to think twice before (V+ing)
pensar-s'ho dues vegades abans de (infinitive)
> think about
v.c.
1. intr pensar en
2. intr considerar
> think of
v.c. intr pensar en
> think out
v.c. considerar totes les possibilitats
> think over
v.c. rumiar (alguna cosa)
> think through
v.c. considerar totes les possibilitats
> think up
v.c. tr enginyar / inventar

thinker
n (m / f)pensador

think tank
n grup d'experts (que ofereix consells i idees sobre assumptes polítics, econòmics i socials)

thinness
n (f) laprimesa / primor

third
adj
tercer
n (m) elterç
Two thirds - Dos terços

thirdly
adv tercer / tercerament / en tercer lloc

third party
n (m / f)tercer
expr third-party insurance
(f) l'assegurança a tercers

third world
n
1. (m) elTercer Món
2. (before noun) tercermundista

thirst
n (f) laset

thirsty
adj
que té set / assedegat
I'm thirsty - Tinc set

thirteen
adj
tretze

thirteenth
adj
tretzè

thirtieth
adj
trentè

thirty
adj
trenta
Some thirty (people) - Una trentena de (persones)
expr the thirties
els anys 30
expr be in your thirties
tenir entre 30 i 39 anys

this
det aquest / aquesta / aquests / aquestes
This year - Enguany

thistle
n (m) elcard

thong
n (Aus) (f) laxancleta

thoracic
adj
toràcic

thorax
n (m) eltòrax

thorium
n (m) eltori

thorn
n (f) l'espina

thorny
adj
espinós
A thorny bush - Un arbust espinós
A thorny issue - Un tema espinós

thorough
adj

1. exhaustiu
n.b. 'Exhaustiu' means 'thorough' in the sense 'they conducted a thorough investigation'.

2. metòdic / meticulós / rigorós
n.b. 'Metòdic', 'meticulós' and 'rigorós' all mean 'thorough' in the sense 'she is a very thorough person'.

thoroughbred
n (m) elpura sang
adj
de pura sang

thoroughly
adv exhaustivament

those
adj
aquells / aquelles
det aquells / aquelles

thou
pron (dated) tu / vostè
n (slang) mil

though
conj encara que / tot i que

thought
n
1. (m) elpensament / (f) laidea / (f) lareflexió
expr on second thoughts
després de tornar a pensar-hi

thoughtful
adj
pensarós / encaparrat

thoughtless
adj
desconsiderat

thought-provoking
adj
que fa pensar

thousand
n mil / un miler de
A thousand people - Mil persones / un miler de persones

thousands
n milers

thrash
v tr (colloq) guanyar còmodament / golejar
> thrash out
v.c. intr parlar molt d'un tema, intercanviant opinions

thrashing
n (f) lapallissa

thread
n (m) elfil
v tr enfilar

threadworm
n (m) l'oxiür

threat
n (f) l'amenaça

threaten
v tr amenaçar

threatening
adj
amenaçador

three
adj
tres

threshold
n (m) elllindar
expr threshold energy
(f) l'energia llindar

thrift
n
1. (f) lafrugalitat / moderació (en la despesa)
2. (US) (f) lacaixa d'estalvis
expr thrift store (o shop)
(US) (f) labotiga de segona mà (gestionada per una entitat benèfica)

thrifty
adj
estalviador / econòmic

thrill
v tr excitar / emocionar
n (f) l'emoció

thrilled
adj
emocionat / encantat

thriller
n
1. (m) elthriller / (f) lapel·lícula de suspens

thrilling
adj
emocionant / excitant

thrive
v intr crèixer (vigorosament)
> thrive on
v.c. intr créixer bé amb, prosperar amb

throat
n (f) lagola

thrombosis
n (f) latrombosi
expr >deep vein thrombosis
(f) latrombosi venosa profunda

throne
n (m) eltron

throttle
n (m) l'accelerador
v tr estrangular
> throttle back
v.c. intr descelerar / desaccelerar / alçar (o aixecar) el peu de l'accelerador
> throttle down
v.c. intr descelerar / desaccelerar / alçar (o aixecar) el peu de l'accelerador
> throttle up
v.c. intr accelerar / trepitjar l'accelerador

through
prep
1. a través de
2. mitjançant / per mitjà de
expr be through
intr arribar (persones) al fi (d'una tasca, d'un esdeveniment, etc.)
expr no through road
(m) elcarrer sense sortidater
expr through and through
de cap a peus

throughout
prep al llarg de

throw
v
1. tr llençar / llançar / tirar
2. tr [a rider] desmuntar
expr to throw the book at someone
imposar a un delinqüent la sentència més severa possible
> throw across
v.c. tr llançar (una cosa) d'un costat a l'altre
> throw away
v.c.
1. tr llençar / desfer-se de
2. tr desaprofitar
> throw back
v.c. tr tornar (alguna cosa llançant-la)
> throw down
v.c. tr tirar a terra (una cosa)
> throw in
v.c.
1. tr incloure sense recàrrec
2. afegir un comentari d'una manera informal
3. tirar (una cosa dins una altra)
> throw off
v.c.
1. tr treure's una peça de roba ràpidament
2. tr deslliurar-se de / desfer-se de / despistar
> throw on
v.c. tr posar-se una peça de roba ràpidament i descuradament
> throw open
v.c. tr obrir, fer més assequible
> throw (somebody) out
v.c. tr expulsar
> throw (something) out
v.c.
1. tr llençar / desfer-se de
2. tr rebutjar
3. tr irradiar
4. tr proposar d'una manera informal
> throw over
v.c.
1. tr fer bolcar
2. tr abandonar
3. tr rebutjar
> throw together
v.c.
1. tr combinar descuradament
2. fer que dues persones es coincideixen
> throw up
v.c. intr (colloq) vomitar
> throw (something) up
v.c.
1. tr vomitar (alguna cosa)
2. tr tirar cap amunt
3. tr deixar (una feina)
4. tr construir ràpidament (alguna cosa)

thrower
n (m / f)llançador
Discus / javelin thrower - Llançador de disc / javelina

thrush
n (m) eltord

thrust
v tr empènyer / empentar
n
1. (f) l'empenta
2. (m) l'impuls
3. (f) laforça

thug
n (m / f)gamberro / bèstia

thullium
n (m) eltuli

thumb
n (m) elpolze / dit gros

thumbnail
n (f) laminiatura

thumbtack
n (f) laxinxeta / tatxa

thump
v
1. tr copejar
2. tr topar
3. tr [~ someone] donar una trompada / pegar
4. intr batre fort
n
1. (m) elcop
2. (f) latrompada

thunder
v
1. intr [WEATHER] tronar
2. intr retrunyir
n (m) eltro
expr with a face like thunder
amb cara enfurismada (o enrabiada o furiosa)

thunderbolt
n (m) elllampec

thunderstorm
n (f) latronada / tempesta

thundery
adj
tempestuós

Thursday
n (m) eldijous

thus
adv així

thwart
v tr frustrar

thy
det (dated) el teu / la teva / els teus / les teves / el seu / la seva / els seus / les seves

thyme
n (f) lafarigola

thyroid
n
1. (f) latiroide
2. (before noun) tiroide / tiroïdal

thyroid gland
n (f) la(glàndula) tiroide

thyroxine
n (f) latiroxina

Tibet
n (m) elTibet

Tibetan
n
1. (m) eltibetà
2. (m / f)tibetà
adj
tibetà

tick
n
1. (m) eltic-tac
2. (f) lasenyal / marca
3. (f) lapaparra
4. (UK) (f) l'estoneta
I'll be back in a tick - De seguida torno
v
1. intr fer tic-tac
2. tr marcar
Tick the appropriate box. - Marca la casella corresponent.
> tick off
v.c. tr clavar un miquel (a algú)

ticket
n
1. (m) elbitllet
2. (m) eltiquet
3. (f) l'entrada / localitat
4. (US) [POLIT] (f) lallista (electoral)
5. [TRANSP] (f) lamulta

tickle
v tr fer pessigolles a / buscar les pessigolles a

ticklish
adj

1. que té pessigolles
I'm ticklish - Tinc pessigolles
2. delicat
n.b. 'Delicat' means 'ticklish' in the sense 'awkward / difficult'.

tidal
adj
mareomotriu
expr tidal power
(f) l'energia mareomotriu
expr tidal power plant
(f) lacentral mareomotriu
expr tidal race
(m) elcanal de marees

tide
n (f) lamarea
expr low tide
(f) labaixamar / marea baixa
> tide over
v.c. ajudar algú temporalment (sobretot durant temps difícils)

tidy
v tr endreçar
adj
endreçat / ordenat
> tidy up
v.c. tr endreçar

tie
n
1. [CLOTHES] (f) lacorbata
2. (m) l'empat
3. (m) ellligam / vincle
Emotional ties. - Lligams (or vincles) emocionals.
v tying
1. intr empatar
n.b. 'Empatar' means 'to tie' as in 'to finish level'.

2. tr lligar
n.b. 'Lligar' means 'to tie' as in 'to connect a number of things together'.

> tie down
v.c. tr subjectar (lligant)
> be tied down
v.c. intr estar lligat (amb responsibilitats)
> tie in
v.c. tr fer que una idea o afirmació sigui conseqüent amb l'altra
> tie in with
v.c. lligar amb
> tie into
v.c. intr (US) renyar fort
> tie up
v.c. lligar
> be tied up
v.c. intr estar ocupat

tier
n
1. (f) lafila
2. (m) el(cake) pis
3. (m) elnivell
expr top-tier
de primera categoria
expr two-tier
de dos nivells / dual

tiger
n (m) eltigre
Female tiger. - Tigressa.

tight
adj

1. estret
2. ajustat
3. tirant / tibat
4. estricte
5. (slang) avar / mesquí
6. (slang) escàs
adv fort / fortament
expr tight end
(m / f)[American football] ala tancat / tight-end

tighten
v
1. tr estrènyer / serrar
2. intr tensar / tibar
> tighten up
v.c.
1. tr estrènyer
2. tr reforçar / fer més sever

tight-fisted
adj
(slang) garrepa / avar / mesquí

tightly
adv estretament

tightrope
n (f) lacorda fluixa
expr tightrope walker
(m / f)funàmbul

tights
n (f pl.) lesmitges

tightwad
n (US) (m / f)garrepa

tigress
n (f) latigressa

Tigrinya
n (m) eltigrinya

til
prep fins (a)
conj fins que
n.b. 'Fins que' takes the subjunctive in Catalan.

tile
n
1. (f) larajola
n.b. 'Rajola' is a wall or floor tile.

2. (f) lateula
n.b. 'Teula' is a roof tile.

till
n (f) lacaixa
v tr llaurar

tiller
n (m) l'arjau

tilt
v
1. tr inclinar
2. intr inclinar-se
n (f) lainclinació
expr tilt at windmills
lluitar contra molins de vent
expr full tilt
a tota velocitat / cames ajudeu-me

timber
n (f) lafusta (per a la construcció)

timbre
n (m) eltimbre

time
n

1. (m) eltemps

1. (f) lavegada / (m) elcop
expr time and (time) again
una i altra vegada
expr time bomb
(f) labomba de rellotgeria
expr time division multiple access
[IT] (m) l'accés múltiple per divisió de temps[Termcat]
expr time flies
com passa el temps!
expr time trial
(m) elcontrarellotge
expr at the same time
alhora / al mateix temps
expr for the time being
ara per ara

timeline
n (f) lacronologia

timeliness
n (f) l'oportunitat

timely
adj
oportú

time-out
n [SPORT] (m) eltemps mort
expr to send (a child) for a time-out
enviar (un nen) a pensar

timer
n (m) eltemporitzador

timetable
n
1. (m) l'horari
2. (m) elcalendari

timid
adj
tímid

timidity
n (f) latimidesa

timpani
n (f) latimbala

timpanist
n (f) latimbala / timbaler / tabaler

tin
n
1. (f) lallauna
n.b. 'Llauna' means 'tin' as in 'tin of beans'.

2. (m) l'estany
n.b. 'Estany' means 'tin' as in the material ('This is made of tin').

tinder
n (f) l'esca

tinderbox
n
1. (m) elpolvorí
2. (f) lacapsa d'esca

tinfoil
n (m) elpaper d'alumini

tinge
n
1. (m) eltint
2. (m) eltoc

tingling
n (m) elformigueig

tinker
v tr [~ with] intentar reparar (o millorar) d'una manera experimental

tinkle
v intr dringar / campanejar
n
1. (m) eldring / (f) ladringadissa

tinned
adj
(UK) de llauna / en llauna

tinnie
n
1. (Aus) (colloq) (f) lallauna de cervesa
2. (Aus) (colloq) (f) lapetita barca d'alumini

tinny
n
1. (Aus) (colloq) (f) lallauna de cervesa
2. (Aus) (colloq) (f) lapetita barca d'alumini

tin opener
n (UK) (m) l'obrellaunes

tinsel
n (m) elserrellet

tiny
adj
minúscul / diminut

tip
v
1. tr donar a algú una propina
2. tr abocar
n

1. (f) lapropina
n.b. 'Propina' means 'tip' as in 'gratuity'.

2. (m) elconsell
n.b. 'Consell' means 'tip' as in 'piece of advice'.


1. (m) l'abocador / (f) ladeixalleria
4. (f) lapunta
n.b. 'Punta' means 'tip' as in the end of something (tip of a pencil).

expr tip the balance (o scales)
fer caure / inclinar / decantar la balança
> tip off
v.c. tr (colloq) avisar
> tip over
v.c.
1. tr bolcar
2. intr bolcar-se

tipsy
adj
alegre / content

tiptoe
v intr anar / caminar de puntetes
expr on tiptoe(s)
de puntetes
expr to tiptoe around (something)
passar de puntetes per (alguna cosa)

tirade
n (f) ladiatriba

tiramisu
n (m) eltiramisú

tire
v
1. tr cansar / fatigar
2. intr cansar-se / fatigar-se
3. intr avorrir-se
n (US) (m) elpneumàtic
> tire (someone) out
v.c. tr cansar / fatigar
> tire (yourself) out
v.c. intr cansar-se / fatigar-se

tired
adj

1. cansat
2. avorrit
expr be tired
estar cansat / tenir son
expr become (or get) tired
cansar-se
expr dog-tired
(colloq) esgotat
expr sick and tired
fart / fins als collons (vulg.)
I'm sick and tired of always hearing the same complaints - Estic fart de / estic fins als collons de sentir sempre les mateixes queixes

tiredness
n
1. (f) lafatiga / (m) elcansament

tireless
adj
incansable / infatigable

tirelessly
adv incansablement / infatigablement

tiresome
adj
pesat / molest / empipador

tiring
adj
fatigós

tisane
n (f) latisana

tissue
n
1. (m) elteixit
n.b. 'Teixit' means 'tissue' in the biological sense.

2. (m) elmocador (de paper)
n.b. 'Mocador' means 'tissue' as in 'Kleenex'.

tit
n
1. (vulg) [ANAT] (f) lateta
2. [ZOOL] (f) lamallerenga
3. (UK) (slang) (m / f)idiota
expr tit for tat
pagar amb la mateixa moneda / dóna-me'n que te'n donaré

titan
n (m) eltità

titanium
n (m) eltitani

titchy
adj
(UK) (colloq) minúscul / petitet

tithe
n (m) eldelme

titillate
v tr excitar / desvetllar l'interès

title
n (m) eltítol

titular
adj
titular / nominal

tizz
n
1. (m) elneguit / (f) l'ànsia / agitació

tizzy
n
1. (m) elneguit / (f) l'ànsia / agitació

toad
n (m) elgripau

toady
n (m / f)llagoter / llepa / llepaire / llepaculs

toast
v
1. tr [FOOD] torrar
2. tr brindar
n
1. [FOOD] (m) elpa torrat
A slice of toast - Una torrada
2. (m) elbrindis

toaster
n (f) latorradora

tobacco
n
1. (m) eltabac
2. (before noun) tabaquer

tobacconist
n (m) l'estanc

tobacco smoke
n (m) elfum de tabac

today
adv avui

toddler
n
1. (m / f)infant / (f) lacriatura

todo list
n (f) lallista de coses a fer

toe
n (m) eldit (del peu)
expr toe side
[SPORT] (m) elcostat de puntes[Termcat]
expr big toe
(m) eldit gros (del peu)

toenail
n (f) l'ungla del peu

toerag
n (UK) (offensive) (m) elcabró

Toffees
n (UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol anglès Everton FC

tofu
n (m) eltofu

toga
n (f) latoga

together
adv junt / juntament
Together with - Junt amb / juntament amb

toggle
v intr commutar[Termcat]
To toggle between applications. - Commutar entre aplicacions.

Togo
n (m) elTogo

Togolese
adj
togolès

toil
v intr treballar fort
> toil at
v.c. treballar fort en

toilet
n
1. (UK) (m) ellavabo
2. (m) elvàter

toilet paper
n (m) elpaper higiènic

toilet-train
v tr ensenyar a utilitzar el vàter

toing and froing
expr
(f pl.) lesanades i vingudes

toke
n (f) lapipada
v intr fer una pipada (a un porro)

token
n (f) lafitxa

token bus
n [IT] (m) elbus de testimoni[Termcat]

token ring
n [IT] (m) l'anell de testimoni[Termcat]

Tokyo
n (m) elTòquio

tolerability
n (f) latolerabilitat

tolerable
adj
tolerable

tolerance
n (f) latolerància

tolerant
adj
tolerant

tolerate
v tr tolerar

toll
n (m) elpeatge

tollway
n (US) (f) l'autopista (de peatge)

tomato
n
1. (m) eltomàquet / (f) latomaca (Val.)
expr tomato plant
(f) latomaquera
expr tomato sauce

1. (f) lasalsa de tomàquet
2. (UK) (m) elquetxup

tomb
n (f) latomba

tombstone
n (f) lalàpida

tommyrot
n (dated) (f pl.) lesbestieses / bajanades

tomorrow
adv demà
n.b. When we simply say 'tomorrow', sometimes the Catalans say 'tomorrow + day of week' (e.g. 'Blair and Aznar will meet tomorrow at Chequers' becomes 'Blair i Aznar es reuniran demà dijous a Chequers' - literally: 'Blair and Aznar will meet tomorrow Thursday at Chequers').

expr the day after tomorrow
demà passat

ton
n
1. (f) latona
Metric ton - Tona mètrica (1.000 kg)
2. (UK) (f) latona anglesa / tona llarga
3. (US) (f) latona americana / tona curta
expr a ton of
un munt de
expr tons of
un munt de
There are tons of things to do - Hi ha un munt de coses a fer

tone
n (m) elto
> tone down
v.c. suavitzar
> tone up
v.c. tonificar (l'organisme)

toner
n (m) eltòner[Termcat]

Tonga
n Tonga

tongs
n (f pl.) lespinces
n.b. 'Pinces' means tongs in the sense 'utensil for picking up food'.

tongue
n
1. [ANAT] (f) lallengua
2. [LING] (f) lallengua
Mother tongue - Llengua materna
expr to be on the tip of your tongue
tenir a la punta de la llengua (alguna cosa)
It's on the tip of my tongue - Ho tinc a la punta de la llengua
expr to bite (or hold) your tongue
mossegar-se la llengua
expr to have lost your tongue
haver perdut la llengua
expr to loosen (somebody's) tongue
estirar la llengua a (algú)
expr to stick (or poke) your tongue out (at someone)
treure la llengua (a algú)

tongue twister
n (m) l'embarbussament

tonic
n
1. (m) eltònic
2. [FOOD] (f) la(aigua) tònica

tonic water
n (f) la(aigua) tònica

tonight
adv aquesta nit

tonnage
n (m) eltonatge

tonsil
n (f) l'amígdala

tonsillectomy
n (f) l'amigdalectomia

tonsillitis
n (f) l'amigdalitis

tonsure
n (f) lacoroneta

tony
adj
(US) (colloq) elegant / luxós

too
adv
1. també
n.b. 'També' means 'too' as in 'as well'.

2. massa
n.b. 'Massa' means 'too' as in 'overly' i.e. 'too cold/too hot'.

tool
n
1. (f) l'eina
2. (m) l'estri
3. (m) l'utensili
4. tools (m) l'utillatge
> tool around
v.c. (US) (colloq) donar un tomb amb cotxe

toolbar
n (f) labarra d'eines[Termcat]

toolbox
n (f) lacaixa d'eines

tooltip
n [IT] (m) l'indicador de funció

Toon Army
n (UK) (colloq) sobrenom de l'equip de futbol anglès Newcastle United FC

tooth
n (f) ladent
expr tooth and nail
amb dents i ungles
expr armed to the teeth
armat fins a les dents
expr be fed up to the back teeth (with)
estar fins als nassos (de)
expr milk tooth
(f) ladent de llet

toothache
n (m) eldolor de dents / dolor de queixals

toothbrush
n (m) elraspall de dents

toothpaste
n
1. (f) lapasta de dents / (m) eldentifrici / dentífric

toothpick
n (m) l'escuradents

toothsome
adj
apetitós / gustós

top
n
1. (f) lapart superior / part més alt
2. (m) elcapdamunt
3. (m) elcim
4. (f) la[lid] tapa
5. (f) la[surface] superfície
6. [CLOTHES] peça de roba que cobreix el cos de la cintura cap amunt (per exemple, una samaretta, un jersei, una camisa, una dessuadora...)
7. (f) la[toy] baldufa
8. tops (m) elmàxim
v tr superar / sobrepassar
expr top yourself
(UK) (slang) suïcidar-se
expr on top of

1. damunt
2. a més de
n.b. 'A més de' means 'on top of' in the sense 'in addition to'.

> top off
v.c. tr coronar (acabar d'una manera especial)
> top out
v.c. intr parar d'augmentar
> top up
v.c. tr omplir del tot

topic
n
1. (m) eltema / assumpte / (f) lamatèria / qüestió

topical
adj

1. contemporani / d'actualitat
2. [MED] tòpic

top level domain
n (m) eldomini de primer nivell[Termcat]

topographer
n (m / f)topògraf

topographic
adj
topogràfic

topographical
adj
topogràfic

topography
n (f) latopografia

topological
adj
topològic

topology
n (f) latopologia

topping
n (f) laguarnició

topple
v
1. tr enderrocar
2. intr enderrocar-se

topsy-turvy
adj

1. damunt davall / capgirat / al revés
2. damunt davall / en desordre / caòtic / confús
adv
1. damunt davall / capgirat / al revés
2. damunt davall / en desordre / caòtic / confús

top-up card
n (f) latargeta de prepagament

Torah
n (f) laTorà

torc
n (f) latorca[Termcat]

torch
n
1. (f) lallanterna / (m) ellot
2. (f) latorxa
n.b. 'Torxa' means the 'set end on fire' type of torch (i.e. like the Olympic torch).

v (slang) calar foc a

torment
v tr atormentar

tornado
n (m) eltornado

torpedo
n (m) eltorpede
v torpedoes torpedoing
1. tr torpedinar
2. tr [fig.] torpedinar

torrential
adj
torrencial

torso
n (m) eltors

tortoise
n (f) latortuga (terrestre)

tortuous
adj
tortuós / sinuós

torture
v tr torturar
n (f) latortura

torturer
n (m / f)torturador

tory
n
1. (UK) (m / f)membre del partit conservador britànic
2. (m / f)membre del partit conservador canadenc
adj
conservador

tosh
n (UK) (dated) (f pl.) lesbestieses / bajanades

toss
v tr llançar
n (m) elllançament
expr couldn't (o don't) give a toss
(UK) (slang) importar un rave / no interessar (a algú)
> toss around
v.c. tr intercanviar (idees, opinions)
> toss off
v.c.
1. tr beure's d'un glop
2. tr fer (una tasca) sense esforç
3. intr (UK) (vulg) masturbar-se
> toss out
v.c. llençar / desfer-se de

tosser
n (UK) (slang) (m / f)idiota

tot
n
1. (m / f)infant / petit
2. (UK) (m) eldit
A tot of whisky. - Un dit de whisky.

total
adj
total / sencer / global / complet
n (m) eltotal
v
1. tr sumar
2. tr (slang) destruir completament
> total up
v.c. tr sumar

totalitarian
adj
totalitari

totalitarianism
n (m) eltotalitarisme

totality
n (f) latotalitat

totally
adv totalment / completament

touch
v
1. tr tocar
2. intr tocar-se
n
1. (m) eltacte
2. (m) eltoc
expr touch screen
(f) lapantalla tàctil
expr get in touch
posar-se en contacte
> touch down
v.c. intr aterrar
> touch off
v.c. tr fer esclatar / suscitar
> touch on
v.c. tr referir-se breument a / mencionar
> touch up
v.c. tr retocar
> touch upon
v.c. tr referir-se breument a / mencionar

touchback
n (m) eltouchback[Termcat]

touchdown
n (m) eltouchdown[Termcat]

touched
adj
emocionat

touching
adj
commovedor

touchstone
n (f) lapedra de toc

tough
adj

1. fort
2. difícil
3. sever / estricte / dur

toughness
n (f) laduresa

Toulouse
n (f) laTolosa

toupee
n (f) laperruca

tour
n
1. (f) lagira
2. (m) elviatge
n.b. 'Viatge' means 'tour' in the sense 'sightseeing tour'.

3. (f) lavisita
n.b. 'Visita' means 'tour' in the sense 'being shown around a place' (He took me on a tour of the museum).

expr tour guide
(m / f)guia acompanyant
expr tour operator
(m) l'operador turístic / turoperador
expr to go on tour
anar (o sortir) de gira

tourism
n
1. (m) elturisme
2. (before noun) turístic
expr tourism bureau (o office)
(f) l'oficina de turisme

tourist
n
1. (m / f)turista
2. (before noun) turístic
expr tourist bureau (o office)
(f) l'oficina de turisme

tournament
n (m) eltorneig

tourniquet
n (m) eltorniquet

tousle
v tr [hair] esbullar

tout
n (UK) (m / f)revenedor
v
1. tr proposar
2. tr (UK) revendre

tow
v tr remolcar
expr tow rope
(f) lasirga

toward
prep
1. envers
n.b. 'Envers' means 'toward' in the sense 'Your attitude toward your work leaves a great deal to be desired'.

2. cap a
n.b. 'Cap a' means 'toward' in a physical sense (i.e. 'Move toward the car slowly with your hands above your head', shouted the policeman').

towards
prep
1. envers
n.b. 'Envers' means 'toward' in the sense 'Your attitude toward your work leaves a great deal to be desired'.

2. cap a
n.b. 'Cap a' means 'toward' in a physical sense (i.e. 'Move toward the car slowly with your hands above your head', shouted the policeman').

towboat
n (m) elremolcador

towel
n (f) latovallola
expr towel rail
(m) eltovalloler
expr throw in the towel
tirar la tovallola

tower
n (f) latorre

Tower of London
n (f) laTorre de Londres

town
n (f) laciutat
expr town centre
(UK) centre de la ciutat
expr town hall
(m) l'ajuntament
expr town planner
(m / f)urbanista
expr town planning
(m) l'urbanisme

townsfolk
n
1. (f) lagent de la ciutat / ciutadania / (m pl.) elsciutadans / vilatans

towpath
n (m) elcamí de sirga

toxic
adj
tòxic

toxicity
n (f) latoxicitat

toxicology
n (f) latoxicologia

toxicosis
n (f) latoxicosi

toxin
n (f) latoxina

toy
n (f) lajoguina
> toy with
v.c. jugar amb (considerar no gaire seriosament)

trace
n (m) elrastre
v tr traçar

trachea
n (f) latràquea

track
n

1. [TRANSP] (f) lavia
2. (f) lapetjada

1. (m) eltall / (f) lapista
4. [SPORT] (f) lapista

v tr seguir
expr to have a one-track mind
ser un calent mental
expr to stop someone in their tracks
parar els peus a algú
> track down
v.c.
1. tr capturar / trobar (algú o algun animal) rastrejant
2. tr trobar

track and field
n (US) (m) l'atletisme

tracksuit
n (m) elxandall

traction
n (f) latracció

tractor
n (m) eltractor

trade
n

1. (m) elcomerç
2. (f) laindústria
3. (m) eltràfic

1. (f) laprofessió / (m) l'ofici
v
1. tr canviar
2. tr intercanviar
3. intr mercadejar / comerciar / comercialitzar
> trade down
v.c. intr canviar (una cosa per una cosa similar de menys valor)
> trade in
v.c.
1. tractar en
2. reemplaçar (una cosa) amb
> trade on
v.c. aprofitar-se de
> trade up
v.c. intr reemplaçar (una cosa) amb

trade fair
n (f) l'activitat firal[Termcat]

trademark
n
1. (f) lamarca registrada / marca comercial / denominació
2. (f) lacaracterística pròpia / idiosincràsia
3. (f) l'empremta

trade-off
n (m) elcompromís

trade union
n
1. (UK) (m) elsindicat
2. (before noun) (UK) sindical

trade unionism
n (UK) (m) elsindicalisme

trade unionist
n (m / f)sindicalista

trading
n
1. (m) elcomerç / (f) lacomercialització
adj
comercial

tradition
n (f) latradició

traditional
adj
tradicional

traditionally
adv tradicionalment

traffic
n
1. [TRANSP] (m) eltrànsit
Traffic chaos - Caos circulatori
2. (m) eltràfic

traffic circle
n (US) (f) larotonda

traffic jam
n (m) l'embús

trafficking
n (m) eltràfic

traffic light
n (m) elsemàfor

traffic ticket
n (US) (f) lamulta de trànsit

tragedy
n (f) latragèdia

tragic
adj
tràgic

tragically
adv tràgicament

tragicomedy
n (f) latragicomèdia

tragicomic
adj
tragicòmic

trail
n
1. (f pl.) lesempremtes / (m) elrastre / (f) lapista
2. (f) la[liquid or powder] reguera
3. (m) el[route] camí

v
1. tr seguir la pista
2. tr arrossegar
3. intr arrossegar-se
4. tr anar a la saga de

trailblazer
n (m / f)pioner

trailer
n
1. (m) el(transport) tràiler
2. (m) el(movie) tràiler

train
v
1. tr [SPORT] entrenar
2. intr [SPORT] entrenar-se
3. tr ensinistrar
n (m) eltren
expr train station
(f) l'estació de tren
> train for
v.c. entrenar-se per a

trainee
n (m / f)aprenent

traineeship
n (m) l'aprenentatge

trainer
n
1. (m / f)entrenador
2. (UK) (f) lavamba / sabatilla

training
n
1. (f) laformació
2. (m) l'entrenament
3. (f) l'orientació
expr customized training
(f) laformació a mida
expr in-house training
(f) laformació a l'empresa

trait
n (m) eltret

traitor
n (m / f)traïdor / caragirat

traitorous
adj
traïdor

trajectory
n (f) latrajectòria

tram
n
1. (UK) (m) eltramvia / tram
2. (before noun) (UK) tramviari

tramp
n
1. (m / f)vagabund
2. (US) (dated) (f) laputa

trample
v
1. tr trepitjar
2. intr [~ on / upon] trepitjar

trampoline
n (m) eltrampolí

trannie
n (colloq) (m / f)transsexual

tranny
n (colloq) (m / f)transsexual

tranquil
adj
plàcid / tranquil

tranquiliser
n (UK) (m) eltranquil·litzant

tranquilizer
n (m) eltranquil·litzant

transaction
n (f) latransacció

transalpine
adj
transalpí

transatlantic
adj
transatlàntic

transcend
v tr transcendir

transcendence
n (f) latranscendència

transcendent
adj
transcendent

transcendental
adj
transcendental

transcribe
v tr transcriure

transcript
n (f) latranscripció

transcription
n (f) latranscripció

transduction
n (f) latransducció

transept
n (m) eltranssepte

transfer
n
1. (m) eltraspàs / (f) latransferència
2. (f) lacessió
3. [TRANSP] (m) eltransbordament

v
1. tr transferir / traspassar
2. intr [TRANSP] transbordar

transferable
adj
transferible

transfer window
n (m) eltermini de fitxatges

transform
v tr transformar / transmutar

transformation
n (f) latransformació / transmutació

transfusion
n (f) latransfusió

transgender
adj
transgènere

transgenic
adj
transgènic

transgress
v tr transgredir

transgression
n (f) latransgressió

transistor
n (m) eltransistor

transit
n
1. (m) eltrànsit
2. (US) (m) eltransport
Public transit - Transport públic

transition
n (f) latransició

transitional
adj
transitori

transitive
adj
transitiu

translate
v tr traduir

translation
n (f) latraducció

translator
n (m / f)traductor

transliteration
n (f) latransliteració

translucent
adj
translúcid

transmission
n (f) latransmissió

transmit
v tr transmetre

transmutation
n (f) latransmutació

transmute
v
1. tr transmutar
2. intr transmutar-se

transnational
adj
transnacional

transparency
n (f) latransparència

transparent
adj
transparent

transpiration
n [BIOL] (f) latranspiració

transpire
v
1. tr [BIOL] transpirar
2. intr [BIOL] transpirar
3. intr ocórrer / succeir / passar

transplant
n (m) eltrasplantament
v
1. tr [MED] trasplantar
2. tr [BOT] trasplantar

transport
n (m) eltransport
Public transport - Transport públic
v tr transportar

transportation
n (m) eltransport
Public transportation - Transport públic

transporter
n (m) eltransportador

transsexual
adj
transsexual
n (m / f)transsexual

transsexualism
n (f) latranssexualitat

transubstantiation
n (f) latranssubstanciació

transverse
adj
transversal

transvestism
n (m) eltransvestisme / travestisme

transvestite
n (m) eltransvestit / travestit

Transylvania
n Transsilvània

trap
n
1. (m) elparany / (f) latrampa
2. (US) (m) elsifó
3. (UK) (slang) (f) laboca

v tr atrapar

trapdoor
n (f) latrapa

trapezium
n
1. (UK) (m) eltrapezi
2. (US) (m) eltrapezoide

trapezoid
n
1. (UK) (m) eltrapezoide
2. (US) (m) eltrapezi

trash
n
1. (US) (f pl.) lesescombraries
2. (US) (f pl.) lesdeixalles
v
1. tr (colloq) destrossar
2. tr (colloq) criticar / deixar (algú) com un drap brut
3. tr (US) llançar

trauma
n (m) eltrauma

traumatic
adj
traumàtic

traumatise
v tr (UK) traumatitzar

traumatize
v tr traumatitzar

travel
v traveling, travelling
1. intr viatjar
2. tr recórrer
> travel by
v.c. tr viatjar en (o amb)

travel agent
n (m / f)agent de viatges

travel agency
n (f) l'agència de viatges

traveler
n (US) (m / f)viatger

travel expenses
n (f pl.) lesdespeses de desplaçament

traveller
n (UK) (m / f)viatger

travesty
n
1. (f) lacaricatura / paròdia / aparença / (m) elsimulacre
expr travesty of justice
simulacre (o paròdia) de justícia

tray
n (f) lasafata
expr in tray
(f) lasafata d'entrada
expr out tray
(f) lasafata de sortida

treacherous
adj
traïdorenc / traïdor

treachery
n (f) latraïció / traïdoria

treacle
n (UK) (f) lamelassa

tread
v tr trepitjar

treason
n (f) l'alta traïció

treasure
n (m) eltresor
v tr valorar

Treasury
n (f) l'hisenda

treat
v
1. tr tractar
2. tr [MED] tractar / curar

treatable
adj
tractable

treatment
n
1. [MED] (m) eltractament
2. (m) eltracte

treaty
n (m) eltractat

treble
adj
triple
v
1. tr triplicar
2. intr triplicar-se
n
1. (m) l'agut
2. (m / f)soprano / tiple

tree
n (m) l'arbre

treetop
n (f) lacapçada de l'arbre
In the treetops. - A les capçades dels arbres.

trekking
n (m) eltrekking

tremble
v intr tremolar
> tremble from
v.c. tremolar de
> tremble with
v.c. tremolar de

tremendous
adj

1. tremend / enorme
2. excel·lent

tremendously
adv tremendament / enormement

tremor
n (m) eltremolor

trench
n
1. (f) latrinxera
n.b. 'Trinxera' is the type of trench dug by soldiers.

2. (f) larasa

trend
n (f) latendència
expr trending topic
(m) el[Twitter] tema de moda

trendy
adj
de moda
n (m / f)esnob

trepan
v tr trepanar

trepanation
n (f) latrepanació

trepanning
n (f) latrepanació

trespass
v
1. intr entrar a la propietat privada sense permís
2. intr (dated) pecar
n

1. (m) l'acte d'entrar a la propietat privada sense permís

1. (f) laculpa / (m) elpecat

trial
n
1. (m) eljudici
2. (m) l'assaig
Clinical trials - Assaigs clínics
expr on trial
a judici
Galileo on trial - Galileu a judici
Tobacco on trial - El tabac a judici

triangle
n
1. [MATH] (m) eltriangle
2. (US) (m) l'escaire
n.b. 'Escaire' means 'triangle' in the sense 'drawing instrument' (what the Brits call a 'set square').

expr acute-angle triangle
(m) eltriangle acutangle
expr equilateral triangle
(m) eltriangle equilàter
expr isosceles triangle
(m) eltriangle isòsceles
expr obtuse-angled triangle
(m) eltriangle obtusangle
expr right-angled triangle
(m) eltriangle rectangle
expr scalene triangle
(m) eltriangle escalè

Triassic
n (m) eltriàsic
adj
triàsic

triathlete
n (m) eltriatleta

triathlon
n (m) eltriatló

tribal
adj
tribal

tribe
n (m) eltribu

tribunal
n (m) eltribunal

tributary
n (m) l'afluent

tribute
n
1. (f) l'ofrena
2. (m) eltribut
expr tribute band
(f) labanda d'homenatge

triceps
n (m) eltríceps

trick
n
1. (f) l'esganyifa / trampa / broma / (m) eltruc
v tr estafar / enganyar / entabanar
expr dirty trick
(f) lajugada
expr not miss a trick
ser molt astut
> trick out
v.c. tr (lit) adornar (sobretot amb colors molt vius)
> trick up
v.c. tr (lit) adornar amb roba especial

trickle
n (m) elfilet
A trickle of water - Un filet d'aigua

trickster
n (m / f)entabanador / mentider

tricky
adj
difícil

tricky tray
n (US) mena de rifa / subhasta amb molts premis donats pels organitzadors mateixos i també per comerços i empreses locals

tricuspid
adj
tricúspide
expr tricuspid valve
(f) lavàlvula tricúspide

tricycle
n (m) eltricicle

trifle
n
1. (f) lanimietat / (f pl.) lesbadomeries
> trifle with
v.c. tractar (algú o alguna cosa) sense respecte / jugar amb

trifling
adj
nimi

trigger
n (m) elgallet
v tr desencadenar

triglyceride
n (m) eltriglicèrid

trike
n (colloq) (m) eltricicle

trillion
n (m) elbilió

trillionth
adj
bilionèsim
n (m) elbilionèsim

trilobite
n (m) eltrilobit

trilogy
n (f) latrilogia

trimester
n (m) eltrimestre

Trinidad and Tobago
n (f) laTrinitat i Tobago

trinitarian
adj
[RELIG] trinitari
n the Trinitarians[RELIG] (m) l'Orde Trinitari / Orde dels Trinitaris / Orde de la Santíssima Trinitat (i de Redempció de Captius)

trinity
n the Trinity (f) la(Santíssima) Trinitat

trinket
n
1. (f) laquincalla / (f pl.) lesbadomeries

trip
n
1. (f) l'excursió / (m) elviatge / desplaçament
v
1. tr entrebancar
2. intr entrebancar-se
> trip over
v.c. intr ensopegar amb / entrebancar-se amb
> trip up
v.c. intr atrapar en falta

tripartite
adj
tripartit

triple
v
1. tr triplicar
2. intr triplicar-se
adj
triple

triple jump
n (m) eltriple salt

triple jumper
n (m / f)triplista / saltador de triple

triplet
n
1. (m) elbessó
2. (m) eltercet / trio

tripod
n (m) eltrípode

Tripoli
n (m) elTrípoli

triptych
n (m) el(pintura, escultura..) tríptic

triumph
n (m) eltriomf
v intr triomfar
> triumph over
v.c. intr vèncer

triumphant
adj
triomfador

trivet
n (m) eltrespeus

trivial
adj
de poca importància

trivialise
v tr (UK) frivolitzar

triviality
n
1. (f) lafrivolitat / cosa de poca importància
2. (f) lafrivolitat

trivialize
v tr frivolitzar

troglodyte
n (m / f)troglodita

troglodytic
adj
troglodític

troika
n (f) latroica

Trojan
adj
troià
n
1. (m / f)troià
2. [IT] (m) elcavall de Troia
expr trojan horse
(m) elcavall de Troia

troll
n
1. (m) el[MYTH.] trol
2. [IT] (m) eltroll

trolley
n (UK) (m) elcarret
expr shopping trolley
(UK) (m) elcarro (o carret o carretó) de la compra
expr trolley dolly
(UK) (slang) (f) l'hostessa (de vol)
expr to be off your trolley
(UK) (colloq) ser tocat de l'ala

trombone
n (m) eltrombó
expr slide trombone
(m) eltrombó de colissa
expr valve trombone
(m) eltrombó de pistons

trombonist
n (m / f)trombonista / trombó

troops
n (f pl.) lestropes

trophy
n (m) eltrofeu

tropic
n
1. (m) eltròpic
2. the tropics (m pl.) elstròpics
expr Tropic of Cancer
(m) elTròpic de Càncer
expr Tropic of Capricorn
(m) elTròpic de Capricorni

tropical
adj
tropical
expr tropical storm
(f) latempesta tropical

tropopause
n (f) latropopausa

troposphere
n (f) latroposfera

trot
v intr trotar
expr on the trot
(UK) (colloq) consecutius / consecutives
> trot out
v.c. tr presentar (un argument)

troubador
n (m / f)trobador

trouble
n
1. (f) ladificultat / molèstia / nosa / (m) elproblema
v
1. tr molestar
2. tr preocupar

troublemaker
n (m / f)esvalotador

troubleshooter
n persona que localitza i resol problemes (normalment dins d'una empresa)

troubleshooting
n (f) lalocalització i resolució de problemes

troublesome
adj

1. problemàtic
2. enutjós

trough
n
1. (f) lamenjadora
2. (m) l'abeurador
3. (f) ladepressió

trouser
v tr (UK) (slang) guanyar / cobrar

trousered
adj
(UK) (slang) borratxíssim

trouser leg
n (UK) (m) elcamal

trousers
n (UK) (m pl.) elspantalons
expr wear the trousers
portar els pantalons
She's the one who wears the trousers - És ella qui porta els pantalons

trousseau
n (m) l'aixovar

trout
n (f) latruita

Troy
n Troia

truancy
n (m) l'absentisme (escolar)

truant
n (m / f)nen que fa campana
To play truant - Fer campana / fer fugina

truce
n (f) latreva

truck
n (m) elcamió

true
adj
cert / vertader
It's true - És veritat

truffle
n
1. (f) latòfona
2. (f) latrufa

truism
n (m) eltruisme

truly
adv veritablement / vertaderament / realment

trump
n (m) eltrumfo / atot
v
1. tr [cards] matar amb trumfo
2. tr superar / guanyar

trumpet
n (f) latrompeta
expr blow your own trumpet
fer el fatxenda
expr slide trumpet
(f) latrompeta bastarda
expr valve trumpet
(f) latrompeta de pistons
expr trumpet maker
(m / f)trompeter
expr trumpet player
(m / f)trompetista / trompeter

truncheon
n (UK) (f) laporra (de policia)

trunk
n
1. (US) (m) elmaleter
n.b. 'Maleter' means trunk as in the part of a car where you put your suitcases / luggage / shopping.

2. (m) eltronc
n.b. 'Tronc' means the trunk of a tree.

3. (f) latrompa
n.b. 'Trompa' means an elephant's trunk.

4. trunks (m) elbanyador (d'home)

trust
n
1. (f) laconfiança
2. (m) eltrust[Termcat]
Anti-trust laws - Lleis antitrust
v tr confiar en / fiar-se de / tenir confiança en
expr to not trust (somebody) an inch
no fiar-se d'(algú) del tot
> trust in
v.c. tr confiar en / fiar-se de / tenir confiança en
> trust to
v.c. intr fiar-se de

trustworthy
adj

1. fiable / digne de confiança
2. fidedigne
n.b. 'Fidedigne' is applied to texts or utterances, rather than to people.

truth
n (f) laveritat

try
v
1. tr provar
2. tr procurar
n

1. (m) l'intent

1. (m) l'assaig / (f) lamarca
> try back
v.c. intr tornar a telefonar
> try for
v.c. intr intentar d'aconseguir
> try on
v.c. emprovar
> try out
v.c. provar

t-shirt
n (f) lasamarreta

tsunami
n (m) eltsunami

Tuareg
adj
tuareg
The Tuareg (people). - Els tuareg.
A Tuareg (man / woman). - (Un / una) tuareg.

tub
n
1. (m) elcubell
2. (colloq) (f) labanyera

tuba
n (f) latuba
expr tuba player
(m / f)tuba

tubby
adj
rodanxó

tube
n
1. (m) eltub
2. (UK) [TRANSP] (m) elmetro
3. tubes (slang) (f pl.) lestrompes de Fal·lopi

tuberculosis
n (f) latuberculosi

tucker
n (Aus) (colloq) (m) elmenjar

Tuesday
n (m) eldimarts

tug
n (m) elremolcador

tugboat
n (m) elremolcador

tug-of-war
n
1. (m) eljoc d'estirar la corda
2. (m) l'estira-i-arronsa

tuition
n

1. (f) l'instrucció

1. (m) elpreu de matrícula / (f pl.) lestaxes de matrícula / (f) lamatrícula

tulip
n (f) latulipa

tumble drier
n (f) l'assecadora (de roba)

tumble dryer
n (f) l'assecadora (de roba)

tumbleweed
n (m) l'estepicursor[Termcat]

tummy
n (colloq) (m) elventre

tumor
n (US) (m) eltumor

tumour
n (UK) (m) eltumor

tuna
n (f) latonyina

tundra
n (f) latundra

tune
n (f) latonada / melodia
v
1. tr [musical instrument] afinar
2. tr [vehicle] tunejar / personalitzar (un automòbil)
expr to call the tune
tallar el bacallà
expr in tune with
en sintonia amb
> tune in
v.c. tr sintonitzar
> tune out
v.c. tr (colloq) no fer cas a
> tune up
v.c. intr afinar (instruments musicals)

tuner
n
1. (m) elsintonitzador
2. (m / f)afinador

tungsten
n (m) eltungstè

tuning
n (m) el[vehicles] túning

tuning fork
n (m) eldiapasó

Tunisia
n (f) laTunísia

Tunisian
adj
tunisià
n (m / f)tunisià

tunnel
n
1. (m) eltúnel
2. (m) el[soccer technique] túnel

turban
n (m) elturbant

turbulence
n (f) laturbulència

turf
n
1. (f) lagespa
2. (colloq) (m) elterritori
> turf out of (o off)
v.c. (UK) expulsar / treure

Turk
n (m / f)turc

turkey
n
1. (f) laTurquia
2. (m) elgall dindi / titot

Turkish
n (m) elturc
adj
turc

Turkmen
n
1. (m) elturcman
2. (m / f)turcman
adj
turcman

Turkmenistan
n (m) elTurkmenistan

Turks and Caicos Islands
n (f pl.) lesIlles Turks i Caicos

turmeric
n (f) lacúrcuma

turmoil
n
1. (m) elcaos / desordre
2. (f) laconfusió

turn
v
1. tr girar / tombar
2. intr girar-se / tombar-se
n
1. (m) eltorn / gir
2. (m) eltomb
expr turn tail
girar cua
> turn about
v.c.
1. intr girar-se / fer mitja volta
2. tr regirar (algú, una cosa)
> turn against
v.c. intr tornar-se en contra de
> turn around
v.c.
1. intr girar-se / fer mitja volta
2. tr fer girar (algú, alguna cosa)
3. tr efectuar una millora fent un gir de 180 graus
> turn aside
v.c. intr desviar-se
> turn away
v.c.
1. intr girar la cara (mirar en una altra direcció)
2. tr negar l'entrada a / fer marxar
> turn back
v.c.
1. intr tornar enrere
2. tr fer tornar enrere
> turn down
v.c.
1. tr doblegar (cap avall)
2. tr abaixar / posar més fluix
3. tr rebutjar
> turn in
v.c. (dated) anar a dormir
> turn (somebody) in
v.c. (colloq) delatar
> turn (something) in
v.c. (US) entregar
> turn (yourself) in
v.c. lliurar-se / entregar-se
> turn inside out
v.c. tr girar (al revés)
> turn into
v.c.
1. intr convertir-se en
2. intr transformar-se en
> turn off
v.c. apagar
> turn on
v.c. engegar / encendre
To turn the light on - Encendre la llum
> turn out
v.c.
1. tr apagar (un llum)
2. tr expulsar
3. tr buidar (les butxaques)
4. tr produir
5. intr resultar
6. intr aplegar-se (persones per un esdeveniment especial)
> turn over
v.c.
1. intr capgirar-se
2. intr regirar-se (sobretot l'estómac)
3. tr girar / tombar
4. tr posar (una tasca o una empresa) en mans d'un altre
> turn round
v.c.
1. intr girar-se / fer mitja volta
2. tr regirar
> turn to
v.c.
1. intr recórrer a
2. intr començar a treballar
> turn up
v.c. acudir
> turn upon
v.c. intr dependre de
> turn upside down
v.c. tr girar de cap per avall

turnaround
n (m) elgir / canvi / tomb

turncoat
n (m / f)caragirat

turnip
n (m) elnap

turnout
n
1. (f) l'afluència
2. (f) la(en unes eleccions) participació

turnover
n
1. (m) elvolum de negoci / (f) lafacturació / xifra de vendes
2. (f) larotació de personal
n.b. (turnover of staff)

3. [SPORT] (f) la[American football] pèrdua de possessió[Termcat]
4. [SPORT] (f) la[basketball] pèrdua de la pilota[Termcat]

turnpike
n (US) (f) l'autopista (de peatge)

turnstile
n (m) eltorniquet

turpentine
n
1. (m) l'aiguarràs / (f) latrementina

turps
n
1. (m) l'aiguarràs / (colloq) (f) latrementina

turquoise
n
1. (f) la[mineral] turquesa
2. (m) el[color] turquesa
adj
turquoise

turtle
n
1. (US) (f) latortuga (marina, d'aigua dolça o terrestre)
Sea turtle - Tortuga marina
2. (f) latortuga (marina o d'aigua dolça)
expr green turtle
(f) latortuga verda
expr leatherback turtle
(f) latortuga llaüt
expr loggerhead turtle
(f) latortuga babaua (o careta)

Tuscan
adj
toscà

Tuscany
n (f) laToscana

tush
n (US) (colloq) (m) elcul

tusk
n (m) l'ullal

tutor
n (m / f)tutor

tutorial
n (m) elprograma d'aprenentatge

Tuvalu
n Tuvalu

tux
n (colloq) (m) l'esmòquing

tuxedo
n (m) l'esmòquing

TV
n
1. (f) latele
2. (f) latelevisió
3. (m) eltelevisor
n.b. 'Televisor' means 'TV' in the sense of the actual set itself (i.e. 'The TV's in the corner of the living room').

TV lounge
n (f) lasala de televisió

TV room
n (f) lasala de televisió

twang
n
1. (m) elzumzeig / (f) lavibració
2. [LING] (m) l'accent nasal

twat
n
1. (vulg) (m) elgilipolles
2. (vulg) (m) elcony

tweak
v tr fer petits canvis / petites modificacions a

tween
n (m / f)preadolescent

tweenie
n (m / f)preadolescent

tweet
v
1. intr piular
2. intr [IT] piular / tuitejar
n
1. (m) elpiulet / (f) lapiulada
1. (f) lapiulada / (m) eltuit

tweeter
n
1. (m) l'altaveu d'aguts[Termcat]
2. [IT] (m / f)piulador

tweezer
n (f) lapinça

twelfth
adj
dotzè

twelve
adj
dotze

twentieth
adj
vintè

twenty
adj
vint
Twenty people. - Vint persones.
Around twenty people. - Una vintena de persones.
n.b. 'Una vintena de' means 'twenty' in a less precise sense than 'vint' (i.e. 'around twenty).

twenty-eight
n (m) elvint-i-vuit

twenty-eighth
adj
vint-i-vuitè

twenty-fifth
adj
vint-i-cinquè

twenty-first
adj
vint-i-unè
n (m) elvint-i-unè aniversari

twenty-five
n (m) elvint-i-cinc

twenty-four
n (m) elvint-i-quatre
expr twenty-four hours a day, seven days a week
cada dia i cada hora
expr twenty-four seven
qualsevol dia a qualsevol hora

twenty-fourth
adj
vint-i-quatrè

twenty-nine
n (m) elvint-i-nou

twenty-ninth
adj
vint-i-novè

twenty-one
n (m) elvint-i-u

twenty-second
adj
vint-i-dosè

twenty-seven
n (m) elvint-i-set

twenty-seventh
adj
vint-i-setè

twenty-six
n (m) elvint-i-sis

twenty-sixth
adj
vint-i-sisè

twenty-third
adj
vint-i-tresè

twenty-three
n (m) elvint-i-tres

twenty-two
n (m) elvint-i-dos

twice
adv dues vegades / dos cops
expr think twice before (V+ing)
pensar-s'ho dues vegades abans de (infinitive)

twig
n (m) elbranquilló

twilight
n (m) elcrepuscle

twill
n (f) lasarja

twin
n
1. (m / f)bessó
2. (US) (f) lallit individual
expr twin bed
(US) (f) lallit individual
expr twin brother
(m) elgermà bessó
expr twin sister
(f) lagermana bessona
v tr agermanar
Cardiff is twinned with Stuttgart. - Cardiff està agermanada amb Stuttgart.

twinge
n (f) lafiblada

twinkle
v parpellejar

Twin Towers
n (f pl.) lesTorres Bessones

twist
v
1. tr [MED] torçar-se
2. tr tòrcer / torçar
3. tr tergiversar / deformar / desfigurar / distorsionar
n.b. 'Tergiversar' etc. mean 'to twist' in the sense 'manipulate' / 'distort' (e.g. 'to twist somebody's words' or 'to twist the data (to prove a theory)'.

4. tr entortolligar

twisted
adj
tort

twit
n (colloq) (m / f)idiota / poca-solta

twitter
v intr piular
expr Twitter user
(m / f)tuiter

two
adj
dos / dues
n.b. There are two Catalan words for 'two': 'dos' and 'dues'. 'Dos' is the general word which is used when counting 'one, two, three etc..' It is also used with singular nouns and masculine plural nouns. 'Dues' is used exclusively with feminine plural nouns, for example, 'Dues noies' > 'Two girls', 'Dues cames' > 'Two legs'.

two-dimensional
adj
bidimensional / en 2D[Termcat]

two-faced
adj
fals

tycoon
n (m) elmagnat

tylenol
n (US) (m) elparacetamol

tympani
n (f) latimbala

tympanist
n (m / f)timbaler / timbal / tabaler

type
v intr teclejar[Termcat]
n
1. (m) eltipus / (f) lamena

typecast
adj
encasellat

typewriter
n (f) lamàquina d'escriure

typhoid
n
1. (m) eltifus
2. (before noun) tifoide

typical
adj
típic

typing
n
1. (f) lamecanografia
2. (m pl.) elstextos o documents que s'han escrit amb una màquina d'escriure o un processador de textos

typist
n (m / f)mecanògraf

typographic
adj
tipogràfic

typographical
adj
tipogràfic

typography
n (f) latipografia

typology
n (f) latipologia

tyrannical
adj
tirànic

tyrannise
v tr (UK) tiranitzar

tyrannize
v tr tiranitzar

tyrannosaur
n (m) eltiranosaure

tyrannosaurus
n (m) eltiranosaure

tyranny
n (f) latirania

tyrant
n (m / f)tirà

tyre
n (UK) (m) elpneumàtic

Tyrolean
adj
tirolès
n (m / f)tirolès

SourceForge