u-bend
n (m) elsifó

ubiquitous
adj
ubic / omnipresent / universal

ubiquity
n
1. (f) laubiqüitat / (f) l'omnipresència

udder
n
1. (m) elbraguer / (f) lamamella

UFO (Unidentified Flying Object)
n (m) l'OVNI (Objecte Volador No Identificat)

Uganda
n (f) l'Uganda

Ugandan
n (m / f)Ugandès
adj
ugandès

ugliness
n (f) lalletjor / lletgesa

ugly
adj
lleig
expr as ugly as sin
lleig com un pecat
expr pug ugly
(colloq) lleig com un pecat

uh-huh
excl (slang)

Uighur
n [LING] (m) l'uigur
adj
uigur

UK (United Kingdom)
n (m) elRegne Unit

Ukraine
n (f) l'Ucraïna

Ukrainian
n
1. (m) l'ucraïnès
2. (m / f)ucraïnès
adj
Ucraïnès

ulcer
n (f) l'úlcera / nafra
Peptic ulcer - Úlcera pèptica

ulna
n (f) lacúbit

ultimate
adj

1. final
2. màxim
3. fonamental
n [SPORT] (m) el[~ frisbee] ultimate

ultimately
adv
1. al cap i a la fi
2. finalment

ultimatum
n (m) l'ultimàtum
To give somebody an ultimatum - Donar / llançar un ultimàtum a algú

ultrasound
n
1. (f) l'ecografia
2. (m) l'ultrasò

ultraviolet
adj
ultraviolat
Ultraviolet radiation - Radiació ultraviolada
Ultraviolet light - Llum ultraviolada
n (m) l'ultraviolat

umbilical
adj
umbilical

umbilical cord
n (m) elcordó umbilical

umbrage
n mot emprat en l'expressió 'to take umbrage'
expr take umbrage (at something)
ofendre's / picar-se

umbrella
n (f) laparaigua

umpire
n (m / f)àrbitre
v tr arbitrar

umpteen
det moltíssims / un munt de / un fotimer de

umpteenth
det enèsim
expr for the umpteenth time
per enèsima vegada

UN (United Nations)
n (f) l'ONU (Organització de les Nacions Unides)

unabashed
adj
impertorbable / sense avergonyir-se

unable
adj
incapaç / no poder fer (alguna cosa)

unacceptable
adj
inacceptable

unacceptably
adv inacceptablement

unalloyed
adj

1. pur
2. no mesclat

unambiguous
adj
inequívoc

unambiguously
adv inequívocament

unanimity
n (f) l'unanimitat

unanimous
adj
unànime

unanimously
adv unànimement / per unanaimitat

unannounced
adj
inesperat / sense avisar

unarmed
adj
desarmat

unashamedly
adv desvergonyidament / descaradament

unattainable
adj
inabastable

unattractive
adj
poc atractiu / lleig

unauthorized
adj
no autoritzat

unavailable
adj
no disponible

unavoidable
adj
inevitable

unaware
adj

To be unaware of something. - Desconèixer alguna cosa.

unbearable
adj
insuportable / inaguantable

unbeatable
adj

1. insuperable
2. immillorable

unbeaten
adj
invicte
Barça remain unbeaten - El Barça es manté invicte

unbelievable
adj

1. inversemblant
2. increïble

unbelievably
adv increïblement

unborn
adj
no nascut

unbreakable
adj
irrompible

unbridled
adj
desenfrenat / incontrolat

uncanny
adj
inexplicable / estrany

uncertain
adj
incert

uncertainty
n (f) laincertesa / incertitud

unchain
v tr desencadenar

unchanging
adj
immutable

uncharted
adj
ignot

unchecked
adj
desenfrenat / incontrolat

unchivalrous
adj
poc cavalleresc

uncivil
adj
incivil

uncle
n (m) l'oncle

unclean
adj
brut

unclear
adj
poc / gens clar

unclog
v tr desembossar / desembussar

uncomfortable
adj
incòmode

uncomplicated
adj
poc / gens complicat

uncompromising
adj
intransigent

unconditional
adj
incondicional

unconquerable
adj
inexpugnable

unconscious
adj
inconscient

unconstitutional
adj
inconstitucional

uncouple
v tr desenganxar

uncouth
adj
poc educat

uncover
v
1. tr [remove a cover] destapar
2. tr descobrir / revelar

unction
n (f) l'unció

undaunted
adj
impertèrrit

undefended
adj
desprotegit

undeniable
adj
innegable / irrefutable

undeniably
adv innegablement

under
prep sota (de)

undercover
adj
clandestí

underdog
n (m / f)probable perdedor (d'un concurs o d'unes eleccions)

underestimate
v tr infravalorar
n (f) l'estimació baixa / curta
600,000 is a serious underestimate of the number of people infected - 600.000 és una estimació molt baixa del nombre d'infectats

undergo
v undergoes tr experimentar / sofrir

underground
n (UK) (m) elmetro
adv sota terra
adj

1. soterrani / subterrani
n.b. 'Soterrani' and 'subterrani' mean 'underground' as in 'underneath the ground'.

2. clandestí
n.b. 'Clandestí' means 'underground' as in 'secret / clandestine'.

expr underground car park
(m) elpàrquing subterrani

underhand
adj
(UK) clandestí i deshonest

underhanded
adj
clandestí i deshonest

underline
v
1. tr subratllar
2. tr recalcar

underlying
adj
subjacent

undermine
v tr soscavar / minar

underneath
adv per sota
prep sota (de)

underpants
n
1. (m pl.) elscalçotets / (f pl.) lescalces
2. (UK) (m pl.) elscalçotets

underpin
v
1. tr apuntalar
2. tr sostenir

underscore
v tr subratllar

undersigned
n the undersigned (m / f)sotasignat / signant
I the undersigned... - Jo el sotasignat (o la sotasignada)
We the undersigned... - Nosaltres els sotasignats...
adj
sotasignat

understand
v intr entendre

understandable
adj
comprensible

understanding
adj
comprensiu
n
1. (m) l'enteniment
2. (f) l'entesa (acord)
3. (f) lacomprensió (simpatia)
4. (f) lainterpretació
expr on the understanding that
amb el benentès que

undertake
v
1. tr emprendre
2. tr [~ to] comprometre's a

undertakers
n (f) l'empresa de pompes fúnebres

undertaking
n (f) latasca / empresa

undertow
n (f) la[mar] ressaca

underwater
adj
submarí / subaquàtic

underway
adv en marxa

underwear
n (f) laroba interior

underworld
n
1. (f) l'hampa
n.b. 'Hampa' means 'underworld' as in 'criminal underworld'.

2. (m) elmón dels morts
n.b. 'Món dels morts' means 'underworld' as in 'the world of the dead'.

undesirable
adj
indesitjable

undo
v undoes undoing
1. tr [IT] desfer[Termcat]
2. tr descordar
n.b. 'Descordar' means 'to undo' in the sense 'to unfasten / to untie'.

undoubtedly
adv indubtablement

undress
v
1. tr despullar
2. intr despullar-se

undulating
adj
ondulat

undying
adj
etern

unearth
v tr desenterrar

unease
n
1. (f) lainquietud / (m) eldesconcert

uneasily
adv inquiet
'Yes', he responded uneasily - 'Sí', va repondre inquiet

uneasiness
n
1. (f) lainquietud / (m) eldesconcert

uneasy
adj
inquiet

unemployed
adj
aturat / desocupat

unemployment
n
1. (m) l'atur / (f) ladesocupació

unequivocal
adj
unequívoc

unerring
adj
infal·lible

uneven
adj
desigual
expr uneven (parallel) bars
(f pl.) lesbarres asimètriques

unevenly
adv desigualment

unevenness
n (f) ladesigualtat

unexpected
adj
inesperat / imprevist

unexpectedly
adv inesperadament

unfailing
adj
infal·lible

unfair
adj
injust

unfairly
adv injustament

unfairness
n (f) lainjustícia

unfaithful
adj
infidel

unfasten
v tr descordar

unfazed
adj
impertèrrit

unfeasible
adj
impracticable / infactible

unfinished
adj
inacabat

unflappable
adj
impertorbable

unflattering
adj
poc afalagador

unflinching
adj
impassible / ferm

unfold
v
1. tr desplegar
n.b. 'Desplegar' means 'to unfold' a map / newspaper / wings.

2. tr desdoblar / estendre
n.b. 'Desdoblar' and 'estendre' mean 'to unfold' a sheet.

3. tr revelar
n.b. 'Revelar' means 'to unfold' in the sense of a plan.

4. intr obrir-se
n.b. 'Obrir-se' means 'to unfold' in the sense of a flower.

5. intr desenvolupar-se
n.b. 'Desenvolupar-se' means 'to unfold' in the sense of events or a story.

unforeseeable
adj
imprevisible

unforeseen
adj
imprevist

unforgettable
adj
inoblidable

unforgivable
adj
imperdonable / irremissible

unfortunate
adj
desafortunat / malastruc

unfortunately
adv desafortunadament / malauradament / desgraciadament / dissortadament

unfounded
adj
infundat

unfriendly
adj
antipàtic / esquerp

unfulfilled
adj
incomplert

unfurl
v
1. tr desenrotllar / desplegar
2. intr desenrotllar-se / desplegar-se

ungainly
adj
desmanyotat

ungodly
adj
impiu
expr at some ungodly hour
a hores intempestives

ungovernable
adj
ingovernable

unguent
n
1. (m) l'ungüent / (f) lapomada

unhappiness
n (f) lainfelicitat

unhappy
adj
infeliç

unhealthy
adj
malsà / insalubre

unhinged
adj
boig / malalt mental

uni
n (colloq) (f) launiversitat

unicellular
adj
unicel·lular

unicorn
n (m) l'unicorn

unidirectional
adj
unidireccional

unification
n (f) launificació

uniform
n (m) l'uniforme
adj
uniforme
expr make something uniform
uniformitzar (alguna cosa)

uniformly
adv uniformement

unify
v tr unificar

unilateral
adj
unilateral

unilaterally
adv unilateralment

unimaginable
adj
inimaginable

uninhabitable
adj
inhabitable

uninhabited
adj
inhabitat / deshabitat

uninstall
v tr desinstal·lar[Termcat]

unintended
adj
no desitjat / no previst
Unintended consequences - Conseqüències no desitjades

unintentional
adj
involuntari

unintentionally
adv involuntàriament / sense voler

uninterrupted
adj
ininterromput

union
n
1. [WORK] (m) elsindicat
2. (before noun) [WORK] sindical
3. (f) l'unió

Union Jack
n (f) labandera nacional del Regne Unit

unique
adj
únic / singular

uniquely
adv singularment

uniqueness
n (f) launicitat

unisex
adj
unisex

unison
n (m) l'uníson
In unison - A l'uníson

unit
n
1. (f) l'unitat
2. (before noun) unitari
Unit price. - Preu unitari.

Unitarian
n unitarià / unitari
adj
unitarià / unitari

Unitarianism
n (m) l'unitarianisme / unitarisme

unite
v
1. tr unir
2. intr unir-se

United Arab Emirates
n (m pl.) elsEmirats Àrabs Units

United Kingdom
n (m) elRegne Unit

United Nations
n (f pl.) lesNacions Unides

United States
n (m pl.) elsEstats Units

United States of America
n (m pl.) elsEstats Units d'Amèrica

unity
n (f) launitat / unió

universal
adj
universal
expr Universal Declaration of Human Rights
(f) laDeclaració Universal de Drets Humans

Universalism
n (m) l'universalisme

Universalist
adj
universalista
n (m / f)universalista

universally
adv universalment

universe
n (m) l'univers

university
n (f) launiversitat
adj
universitari

unjustifiable
adj
injustificable

unjustified
adj
injustificat

unkind
adj
poc amable / desagradable / cruel

unknown
adj
desconegut / ignot

unlace
v tr descordar

unlawful
adj
il·legal

unlawfully
adv il·legalment

unleash
v tr deslligar / desencadenar / desfermar / donar regna solta

unless
conj excepte si / llevat que
n.b. The expression 'llevat que' is followed by the subjunctive.

unlike
prep a diferència de

unlikely
adj
poc probable / inversemblant

unlimited
adj
il·limitat

unlock
v tr obrir (un pany)

unmanageable
adj
incontrolable / immanejable

unmarried
adj
solter
Unmarried mothers - Mares solteres

unmask
v tr desemmascarar

unmoved
adj
impassible

unnecessarily
adv unnecessàriament

unnecessary
adj
innecessari

unnerve
v tr trasbalsar

unnoticed
adj
desapercebut

unorthodox
adj
poc ortodox

unpack
v
1. tr desfer (la maleta)
2. intr desfer les maletes
3. tr desempaquetar

unpaid
adj
no remunerat

unpardonable
adj
imperdonable / irremissible

unpleasant
adj
desagradable

unplug
v tr desconnectar

unpopular
adj
impopular

unpopulated
adj
despoblat

unprecedented
adj
sense precedents

unpredictability
n
1. (f) lainconstància / (f) lacapritxositat

unpredictable
adj
impredictible / imprevisible / inconstant

unprepossessing
adj
poc impressionant

unprincipled
adj
sense principis
An unprincipled person - Una persona sense principis

unproductive
adj
infructuós

unprofitable
adj
no rendible

unprotected
adj
desprotegit

unpublished
adj
inèdit

unpunished
adj
impune

unquestionable
adj
indubtable / indiscutible

unquestionably
adv indubtablement / indiscutiblement

unravel
v
1. tr desenredar / desembullar
2. tr [a mystery] desentranyar
3. intr (començar a) desmuntar / desballestar

unreachable
adj
inabastable

unrealistic
adj
poc realista

unrecognizable
adj
irreconeixible

unrecoverable
adj
irrecuperable

unrepentant
adj
impenitent

unresolved
adj
irresolt

unrest
n (f) l'agitació

unrestrained
adj
desenfrenat / incontrolat

unrivaled
adj
(US) qui no té rival / eminent / excel·lent / incomparable

unrivalled
adj
(UK) qui no té rival / eminent / excel·lent / incomparable

unroll
v
1. tr desenrotllar
2. intr desenrotllar-se

unsafe
adj
insegur

unsatisfactory
adj
insatisfactori / poc satisfactori

unsatisfied
adj
insatisfet

unscathed
adj
il·lès

unscripted
adj
sense guió / improvisat

unscrupulous
adj
sense escrúpols

unselfish
adj
desinteressat / altruista / desprès / generós

unsellable
adj
invendible

unsettle
v tr trasbalsar

unsheathe
v tr desembeinar

unsociable
adj
sorrut / esquerp

unsolicited
adj
no sol·licitat

unsporting
adj
antiesportiu

unsportsmanlike
adj
antiesportiu

unstable
adj
inestable

unsteadily
adv amb un pas insegur (or vacil·lant or trontollós)

unsteady
adj

1. vacil·lant
2. tremolós [veu, mà...]

unstick
v
1. tr desenganxar
2. intr desenganxar-se

unstinting
adj
generós / pròdig

unstoppable
adj
imparable

unsuccessful
adj
fracassat / infructuós / fallit
expr be unsuccessful
no tenir èxit

unsuccessfully
adv infructuosament

unsuitable
adj
inadequat / inapte
n.b. The feminine of 'inapte' is 'inapta'.

unsure
adj
insegur / indecís

unsustainable
adj
insostenible

untenable
adj
insostenible

untidy
adj
desordenat

untie
v tr descordar

until
prep fins (a)
conj fins que
n.b. 'Fins que' takes the subjunctive in Catalan.

untimely
adj

1. inoportú
2. prematur

untiring
adj
incansable / infatigable

untitled
adj
sense títol

untouchable
adj
intocable
n (m / f)intocable

untoward
adj

1. advers
2. (comportament) indecorós

untroubled
adj
despreocupat

untrue
adj
fals

untruth
n (f) lamentida

untypical
adj
atípic

ununbium
n (m) l'ununbi

ununhexium
n (m) l'ununhexi

ununoctium
n (m) l'ununocti

ununpentium
n (m) l'ununpenti

ununquadium
n (m) l'ununquadi

ununseptium
n (m) l'ununsepti

ununtrium
n (m) l'ununtri

unusual
adj
insòlit / inusitat / inusual / poc habitual

unveil
v tr desvelar

unviable
adj
inviable

unwanted
adj
no desitjat

unwarranted
adj
injustificat

unwavering
adj
ferm
expr unwavering support
(m) elsuport ferm

unwilling
adj
[~ to] poc disposat (a)

unwillingly
adv a contracor

unwind
v
1. tr desenrotllar
2. intr desenrotllar-se
3. intr relaxar-se / esbargir-se

unwise
adj
imprudent

unwisely
adv nèciament / imprudentment / tontament

unworkable
adj
impracticable / infactible

unworthy
adj
indigne

unzip
v
1. tr obrir (or baixar) la cremallera de
2. tr [IT] descomprimir

up
adv amunt
expr be up yourself
(UK) (slang) ser arrogant / presumit
expr get up
llevar-se
expr what's up?
(slang) què s'hi cou?

upbeat
adj
optimista / alegre
n (m) elcontratemps / anacrusi

upbringing
n (f) l'educació

UPC (Unique Product Code)
n (US) codi de barres

upcoming
adj
pròxim

update
v tr actualitzar
n (f) l'actualització[Termcat]

upend
v tr posar cap per avall / capgirar

upgrade
v tr actualitzar[Termcat]
n (f) l'actualització[Termcat]

upheaval
n (m) eltrastorn

uphill
adv costa amunt
adj

1. costa amunt
2. difícil

upholstery
n (f) latapisseria

upkeep
n (m) elmanteniment

upload
v tr penjar / pujar[Termcat]
n (f) lapujada[Termcat]

upon
prep
1. a / en
2. sobre

upper
adj
superior
Upper class - Classe alta

upright
adj

1. vertical / en posició dreta
2. honest / honrat

uprising
n
1. (f) larevolta / insurrecció / sublevació / (m) l'aixecament / alçament

uproar
n (m) l'avalot
n.b. 'Avalot' means 'uproar' in the sense 'lots of shouting and noise'.

uproot
v tr desarrelar

upset
adj
desconsolat / trasbalsat / contrariat
n (m) eltrasbals
v
1. tr trasbalsar / contrariar
2. intr [~ yourself] atabalar-se
expr to become (or get) upset
atabalar-se

upshot
n (m) elresultat

upside down
adj
al revés
To turn (something) upside down - Capgirar (alguna cosa)

upstairs
adv a dalt / escales amunt / en el pis de dalt

upstream
adv riu amunt

up the duff
adj
(Aus) (slang) embarassada

uptight
adj
inquiet / irritable

up-to-date
adj

1. al dia
2. actualitzat

upwards
adv
1. cap amunt
2. amunt
expr upwards of ...
de ... en amunt

Uralic
adj
uralià / uràlic

uranium
n (m) l'urani
Depleted uranium - Urani empobrit

Uranus
n (m) l'Urà

urban
adj
urbà
expr urban area
(m) elnucli urbà
expr urban warfare
(f) laguerra urbana

urchin
n
1. (m) l'eriçó de mar
2. (dated) (m / f)nen juganer i pobre (i sovint sense sostre)

Urdu
n (m) l'urdu

urethra
n (f) lauretra

urge
v tr instar
n (m) l'impuls

urgency
n (f) laurgència

urgent
adj
urgent

urgently
adv urgentment / amb urgència

uric acid
n (m) l'àcid úric

urinal
n (m) l'orinador / urinari

urinary
adj
urinari
Urinary tract infection - Infecció del tracte urinari

urinate
v intr orinar

urine
n (f) l'orina
expr urine sample
(f) lamostra d'orina
expr urine test
(f) l'anàlisi d'orina

urologist
n (m / f)uròleg

Ursa Major
n (f) laóssa major

Ursa Minor
n (f) laóssa menor

urticaria
n (f) l'urticària

Uruguay
n (m) l'Uruguai

Uruguayan
adj
uruguaià
n (m / f)uruguaià

US (United States)
n EUA (Estats Units d'Amèrica)

us
pron
1. nosaltres
2. ens / -nos / 'ns

USA (United States of America)
n EUA (Estats Units d'Amèrica)

usability
n (f) lausabilitat

usable
adj
usable

usage
n (m) l'ús

USB
n (m) l'USB[Termcat]
expr USB stick (or flash drive or pen drive)
(f) lamemòria USB[Termcat]

use
v tr usar / utilitzar
n (m) l'ús
> use up
v.c. tr exhaurir


expr make use of
aprofitar de use-by date
n (UK) (f) ladata de caducitat

used to
expr
acostumat a

useful
adj
útil

usefulness
n (f) lautilitat

useless
adj
inútil

uselessness
n (f) lainutilitat

user
n
1. (m / f)usuari[Termcat]
2. (colloq) (m / f)toxicòman

user-friendly
adj
amigable per a l'usuari / amigable amb l'usuari / d'ús fàcil

username
n (m) elnom d'usuari[Termcat]

usher
n
1. (m / f)acomodador
2. (m / f)uixer
n.b. 'Uixer' means an usher in a court of law. The feminine form is 'uixera'.

> usher in
v.c. tr 1 fer entrar (una persona) 2 anunciar (un esdeveniment)

usual
adj

1. habitual
2. usual

usually
adv normalment / ordinàriament / habitualment

usufruct
n (m) l'usdefruit

usufructuary
adj
usufructuari

usurp
v tr usurpar

usurper
n (m / f)ursurpador

usury
n (f) lausura

Utahan
n (m / f)habitant de l'estat d'Utah
adj
de l'estat d'Utah

utensil
n
1. (m) l'estri
2. (m) l'utensili

uterine
adj
uterí

uterus
n (m) l'úter

UTI (Urinary Tract Infection)
n (f) laITU (Infecció del Tracte Urinari)

utility
n
1. (f) lautilitat
2. (m) elservei

utmost
adj
més gran / major / extrem
expr my (or his, her, our..) utmost
tot el possible
expr of the utmost importance
d'extrema importància
expr to the utmost
al màxim

utopia
n (f) lautopia

utopian
adj
utòpic

utter
adj
complet / total / absolut
v tr dir

utterly
adv totalment / completament / absolutament

uvula
n (f) l'úvula
n.b. Also known colloquially as 'campaneta' or 'gargamelló'.

Uyghur
n [LING] (m) l'uigur
adj
uigur

Uzbek
n
1. (m) l'uzbek
2. (m / f)uzbek

Uzbekistan
n (m) l'Uzbekistan

SourceForge