vacancy
n
1. (m) elvacant
(Job) vacancies - Borsa de treball
2. (f) l'habitació (d'hotel) lliure

vacant
adj

1. lliure
2. desocupat
3. vacant
4. distret

vacation
n (US) (f pl.) lesvacances

vaccinate
v tr vacunar

vaccination
n (f) lavacunació

vaccine
n (f) lavacuna

vacuum
n

1. (m) elbuit

1. (f) l'aspiradora / (m) l'aspirador
v intr (US) passar l'aspiradora / passar l'aspirador

vacuum cleaner
n
1. (f) l'aspiradora / (m) l'aspirador

vagabond
n (dated) (m / f)vagabund

vagina
n (f) lavagina

vaginal
adj
vaginal

vagrant
n (m / f)vagabund

vain
adj
vanitós
expr in vain
en va

vainglorious
adj
(lit) vanagloriós

vainglory
n (f) lavanaglòria

valedictory
adj
de comiat
Valedictory speech. - Discurs de comiat.

Valencia
n (f) laValència

Valencian
adj
valencià
n
1. (m / f)valencià
2. (m) elvalencià

valency
n (f) lavalència

valentine
n
1. (f) latargeta de Sant Valentí
2. (m / f)enamorat / recipient d'una targeta de Sant Valentí
expr Valentine's Day
(m) eldia de Sant Valentí
expr Valentine's Day card
(f) latargeta de Sant Valentí

valet
n
1. (m) l'assistent / ajudant de cambra
2. (US) (m / f)aparcacotxes
v tr (UK) netejar (l'interior d'un cotxe)

valid
adj
vàlid

validate
v tr validar

validation
n (f) lavalidació

validity
n (f) lavalidesa

valley
n
1. (f) lavall

valuable
adj
valuós

value
n (m) elvalor
v tr valorar

valve
n (m) elpistó

vampire
n (m / f)vampir

van
n (f) lafurgoneta

vanadium
n (m) elvanadi

vandal
n
1. (m / f)vàndal
2. (m / f)vàndal

vandalism
n (m) elvandalisme

vanguard
n (f) l'avantguarda

vanilla
n (f) lavainilla

vanish
v
1. intr esvair-se
2. intr desaparèixer

vanity
n
1. (f) lavanitat
2. (US) (m) eltocador / lligador

vanquish
v tr conquerir

vantage
n (m) elpunt d'observació
expr vantage point
(m) elpunt d'observació

vapor
n (US) (m) elvapor

vapour
n (UK) (m) elvapor

variable
adj
variable
n (m) elvariable

variant
n (f) lavariant

variation
n (f) lavariació

varicose veins
n (f pl.) lesvarices / venes varicoses

varied
adj
vari

variety
n (f) lavarietat

various
adj
diversos

varnish
n (m) elvernís
v tr envernissar
expr nail varnish
(m) elpintaungles

vary
v intr variar

vascular
adj
vascular
Vascular surgery. - Cirurgia vascular.
Vascular disease - Malaltia vascular

vascularisation
n (UK) (f) lavascularització

vascularization
n vascularització

vase
n (m) elgerro

vasectomy
n (f) lavasectomia

vaseline
n (f) lavaselina

vassal
n (m) elvassall

vassalage
n (m) elvassallatge

vast
adj
gran / extens / vast

vastly
adv enormement

vat
n
1. (m) elcup
2. VAT (UK) [FIN] (m) l'IVA
n.b. 'Impost sobre el Valor Afegit'.

Vatican
n (m) elVaticà

vaudeville
n (m) elvodevil

vault
n
1. (m) elsalt
n.b. 'Salt' means 'vault' in the sense 'a jump which you make in gymnastics or athletics (pole vault)'.

2. (m) elsalt sobre cavall (or poltre)
n.b. 'Salt sobre cavall' is the event in a gymnastics program (i.e. 'gymnasts move on to the vault next, then the parallel bars').

3. (m) elpoltre
n.b. 'Poltre' is the actual 'vault' which gymnasts jump over.

4. (f) lacripta
n.b. 'Cripta' means 'vault' in the sense 'room where you bury people'.

5. (f) lacambra cuirassada
n.b. 'Cambra cuirassada' means 'vault' in the sense 'bank vault'.

6. (f) lavolta
n.b. 'Volta' means 'vault' in the architectural sense (i.e. an arched structure).

VBAC (Vaginal Birth After C(a)esarean)
n (m) elpart vaginal després d'un part per cesària

veal
n (f) la(carn de) vedella

vector
n (m) elvector

vegan
adj
vegà
n (m / f)vegà

veganism
n (m) elveganisme

vegetable
n
1. (m) elllegum
2. (f) laverdura
3. (f) l'hortalissa

vegetable oil
n (m) l'oli vegetal

vegetarian
n (m / f)vegetarià
adj
vegetarià

vegetation
n (f) lavegetació

vegetative
adj
vegetatiu
expr vegetative state
(m) l'estat vegetatiu
Persistent vegetative state - Estat vegetatiu persistent

vehicle
n (m) elvehicle

vehicular
adj
vehicular

veil
n (m) elvel

vein
n (f) lavena

velcro
n
1. (m) elvelcro / (f) laveta adherent

velocity
n (f) lavelocitat

velodrome
n (m) elvelòdrom

velvet
n (m) elvellut
Velvet trousers (Br.) / pants (Am.) - Pantalons de vellut

vending machine
n (m) l'expenedor

vendor
n (m / f)venedor / proveïdor

venerable
adj
venerable

venerate
v tr venerar / reverir

veneration
n (f) laveneració / reverència

venison
n (f) lacarn de cérvol

Venezuela
n (f) laVeneçuela

Venezuelan
n veneçolà
adj
veneçolà

vengeance
n (f) lavenjança

vengeful
adj
venjatiu

Venn diagram
n (m) eldiagrama de Venn

venom
n
1. (m) elverí
2. (f) larancúnia / malvolença

venomous
adj

1. verinós
2. verinós / malèvol

ventricle
n (m) elventricle

ventricular
adj
ventricular

ventriloquism
n (f) laventrilòquia

ventriloquist
n (m / f)ventríloc

venture
v tr aventurar / arriscar
n (f) l'aventura
expr joint venture
(f) l'aliança d'empreses
expr venture capital
(m) elcapital de risc

venue
n (m) ellocal / indret

Venus
n (m) elVenus

verb
n (m) elverb

verbal
adj
verbal

verbose
adj
verbós

verbosity
n (f) laverbositat

verdict
n (m) elveredicte

verge
n (UK) [TRANSP] (m) elvoral
> verge on
v.c. intr vorejar

verify
v tr verificar

verification
n (f) laverificació

verisimilitude
n (f) laversemblança

vernacular
n
1. (m) elvernacle / (f) lallengua vernacla
adj
vernacle / vernacular
n.b. Catalan monolingual dictionaries show 'vernacular' and 'vernacle' as synonyms. FWIW, a Google search in Catalan returns 10,700 results for 'llengua vernacla' vs 197 results for 'llengua vernacular' but returns only 179 results for 'arquitectura vernacla' vs 5,720 results for 'arquitectura vernacular'. This suggests that 'llengua' collocates most commonly with 'vernacle' and 'arquitectura' with 'vernacular'.

vernal
adj
vernal
Vernal equinox - Equinocci vernal

vernix
n (m) elvèrnix

verruca
n (UK) (f) laberruga plantar

verrucous
adj
verrucós

versatile
adj
polivalent / versàtil

verse
n [MUSIC] (f) l'estrofa

versed
adj
versat
Versed in... - Versat en...

version
n (f) laversió

verso
n (m) elverso

versus
prep versus / contra

vertical
adj
vertical

vertically
adv verticalment

very
adv
1. molt
n.b. 'Molt' means 'very' in positive contexts (i.e. 'That's very difficult', 'It is very similar').

2. gens
n.b. 'Gens' means 'very' in negative contexts (i.e. 'That's not very difficult', 'It's not very likely' etc..)

vessel
n
1. (m) elvas
2. (m) elvaixell

vest
n
1. (UK) (f) lasamarreta sense mànigues
2. (US) (f) l'armilla
expr bulletproof vest
(f) l'armilla antibales
expr life vest
(US) (f) l'armilla salvavides

vestige
n (m) elvestigi

vestigial
adj
vestigial

vet
n
1. (m / f)veterinari
2. (US) (colloq) (m / f)antic soldat

vetch
n (f) laveça

veterinarian
n (m / f)veterinari

veto
v vetoes vetoing tr vetar
n (m) elveto

via
prep
1. via
2. a través de

viability
n (f) laviabilitat

viable
adj
viable

vial
n (m) elflascó

vibe
n (colloq) (f) lavibració
Good vibes - Bones vibracions
Bad vibes - Males vibracions

vibrate
v intr vibrar

vibration
n (f) lavibració

vibrator
n (m) elvibrador

vicar
n (m / f)rector

vicarious
adj
vicari

vice
n (m) elvici

vice chancellor
n (m / f)rector

vice presidency
n (f) lavicepresidència
Vicepresidential candidate - Candidat a la vicepresidència

vice president
n (m / f)vicepresident

vicinity
n
1. (m) l'entorn / veïnatge / (m pl.) elsvoltants

vicious
adj
despietat / cruel / brutal
expr vicious circle
(m) elcercle viciós

vicissitudes
n (f pl.) lesvicissituds

victim
n (f) lavíctima

victimisation
n (UK) discriminació i tractament injust

victimise
v tr (UK) discriminar / tractar (o criticar) injustament

victimization
n discriminació i tractament injust

victimize
v tr discriminar / tractar (o criticar) injustament

victor
n (m / f)triomfador / guanyador / vencedor

Victorian
adj

1. victorià (del regnat de la reina Victòria)
2. de l'estat australià de Victoria
n
1. (m / f)persona que vivia durant el regnat de la reina Victòria
2. (m / f)habitant o natural de l'estat australià de Victoria

victorious
adj
guanyador / vencedor / triomfador

victory
n (f) lavictòria

vicuña
n (f) lavicunya

video
n (m) elvídeo

video cassette
n
1. (m) elvideocasset / (f) lacinta de vídeo

videoconferencing
n (f) lavideoconferència

video game
n (m) elvideojoc

video library
n (f) lavideoteca

video recorder
n (m) elmagnetoscopi

video surveillance
n (f) lavideovigilància

vie
v vying
1. intr [~ with somebody] competir amb (algú)
2. intr [~ with somebody for something] competir amb (algú) per (alguna cosa) / disputar a (algú) (alguna cosa)
3. intr [~ for something] disputar-se (alguna cosa)

Vienna
n (f) laViena

Vietnam
n (m) elVietnam

Vietnamese
n (m) elvietnamita

view
n

1. (f) l'opinió
n.b. 'Opinió' means 'view' as in 'opinion' (e.g. 'what's your view on abortion?').


1. (m) elpanorama / (f) lavista
n.b. 'Vista' and 'panorama' mean 'view' as in 'the view from our hotel window'.

v
1. tr considerar
2. tr mirar
3. tr visionar
n.b. 'Visionar' means 'to view' in the specific sense 'to watch a film or tv program before its general release in order to provide a professional appraisal'.

expr bird's eye view
vista d'ocell
A bird's eye view of Barcelona. - Barcelona a vista d'ocell.

viewer
n
1. (m / f)espectador
2. (m / f)teleespectador / televident
3. (m) elvisualitzador[Termcat]

viewership
n (f) l'audiència

viewpoint
n (m) elpunt de vista

vigil
n (f) lavigília

vigilance
n (f) lavigilància

vigilant
adj
vigilant

vigilante
n persona que intenta enforçar la llei d'una manera no oficial, sobretot quan pensa que les organitzacions oficials, com la policia, no tenen eficàcia

vignette
n (f) lavinyeta

vigor
n (US) (m) elvigor

vigorous
adj
enèrgic / vigorós

vigour
n (UK) (m) elvigor

vile
adj
repel·lent

vilify
v tr vilipendiar

village
n (m) elpoble
expr global village
(m) elveïnatge universal

villain
n (m / f)malvat / dolent / roí (Val.)
Heroes and villains - Herois i malvats

villus
n (f) lavellositat
Intestinal villi. - Vellositats intestinals.

vim
n (f) l'energia

vinaigrette
n (f) lavinagreta

vindicate
v tr vindicar

vindication
n (f) lavindicació

vine
n
1. (f) lavinya / (m) elcep

vinegar
n (m) elvinagre

vineyard
n (f) lavinya

vintage
n (f) laverema / anyada
adj

1. antic
2. d'alta qualitat

vintner
n (m / f)vinater

vinyl
n (m) elvinil

viola
n (f) laviola
expr viola d'amore
(f) laviola d'amor
expr viola da gamba
(f) laviola de gamba

violate
v tr violar

violation
n [SPORT] (f) laviolació[Termcat]

violence
n (f) laviolència

violent
adj
violent

violet
adj
violeta
n [BOT] (f) laviola

violin
n (m) elviolí

violinist
n (m / f)violinista / violí

violoncello
n (m) elvioloncel

violone
n (m) elvioló

viper
n
1. (f) lavibra / (m) l'escurçó

viral
adj
víric / viral

virgin
n (f) laverge
expr The Virgin Mary
(f) laVerge Maria

virginal
adj
virginal
n [MUSIC] (m) elvirginal

virginity
n (f) lavirginitat

Virgo
n (f) laVerge

virile
adj
viril

virility
n (f) lavirilitat

virologist
n viròleg
n.b. The feminine form of 'viròleg' is 'viròloga'.

virology
n (f) lavirologia

virtual
adj
virtual

virtually
adv
1. gairebé
2. virtualment

virtual reality
n (f) larealitat virtual[Termcat]

virulent
adj
virulent

virus
n (m) elvirus

visceral
adj

1. visceral
2. [fig.] visceral
Visceral hatred. - Odi visceral.
Visceral fear. - Por visceral.

viscerally
adv visceralment

viscosity
n (f) laviscositat

viscous
adj
viscós

visibility
n (f) lavisibilitat

visible
adj

1. visible
2. ostensible

visibly
adv visiblement

Visigoth
n (m / f)visigot
adj
visigòtic / visigot

vision
n (f) lavisió

visit
v tr visitar
n (f) lavisita

visiting room
n (m) ellocutori

visitor
n (m / f)visitant

visualise
v tr (UK) visualitzar

visualize
v tr (US) visualitzar

vital
adj
vital
expr vital signs
(m pl.) elsconstants vitals
expr vital statistics
(colloq) les mides dels pits, cintura i caderes d'una dona

vitalism
n (m) elvitalisme

vitalist
adj
vitalista
n (m / f)vitalista

vitality
n (f) lavitalitat

vitamin
n (f) lavitamina

vitriol
n (f) lamordacitat / causticitat

vitriolic
adj
càustic / mordaç

vituperative
adj
afrontós / insultant

vivacious
adj
vivaç

vivacity
n (f) lavivacitat

vivid
adj
viu / intens

vividly
adv vivament

vividness
n (f) lavivor

vixen
n
1. (f) laguineu femella
2. (dated) (f) l'harpia / bruixa

vizier
n (m) elvisir

v-neck
n
1. (m) elcoll de pic
2. jersei (o samarreta) de coll de pic

vocab
n (colloq) (m) elvocabulari

vocabulary
n (m) elvocabulari

vocal
adj

1. vocal
2. sorollós
A vocal minority. - Una minoria sorollosa.
expr vocal cord
(f) lacorda vocal

vocalic
n vocàlic

vocalism
n [LING] (m) elvocalisme

vocalist
n (m / f)vocalista

vocation
n
1. (f) lavocació
2. (f) laprofessió

vocational
adj
vocacional / ocupacional

vocative
adj
vocative
n (m) elvocatiu

vociferous
adj

1. vociferant
2. sorollós

vociferously
adv sorollosament

vodka
n (m) elvodka

vogue
n (f) lamoda
In vogue. - De moda.

voice
n (f) laveu
v tr expressar
expr at the top of your voice
a plens pulmons

voiced
adj
[LING] sonor

voiceless
adj
[LING] sord
Voiceless alveolar fricative - Alveolar fricativa sorda

voice mail
n
1. (m) elcorreu de veu / (f) lamissatgeria de veu
2. (m) elmissatge de veu

void
n (m) elbuit
adj
nul
v tr invalidar

volatile
adj
volàtil

volcanic
adj
volcànic

volcano
n (m) elvolcà

volition
n (f) lavolició / voluntat
expr of your own volition
per voluntat pròpia

volleyball
n (m) elvoleibol / vòlei
Beach volleyball - Vòlei platja / voleibol de platja

voltage
n (m) elvoltatge

voltmeter
n (m) elvoltímetre

voluble
adj
loquaç

volubly
adv loquaçment / amb loquacitat

volume
n (m) elvolum

volumetric
adj
volumètric

voluntarily
adv voluntàriament

voluntary
adj
voluntari

volunteer
n (m / f)voluntari

volunteering
n (m) elvoluntariat

voluptuous
adj
voluptuós

vomit
v intr vomitar
n (m) elvòmit

voodoo
n (m) elvodú / vudú
adj
vodú / vudú

vortex
n (m) elvòrtex

vote
v tr votar
n (m) elvot
> vote down
v.c. tr votar en contra de
> vote for
v.c. intr votar
> vote on
v.c. intr votar sobre
> vote out
v.c. tr fer fora (algú) votant

voter
n (m / f)votant / elector
Voter apathy - Apatia electoral

vouch
v intr [~ for] respondre de

voucher
n (m) elval

vow
v tr [~ to] jurar (fer alguna cosa)
n (m) elvot
Marriage vows - Vots matrimonials
Vow of chastity - Vot de castedat
Vow of poverty - Vot de pobresa

vowel
n (f) lavocal

voyage
n (m) el(llarg) viatge
Bon voyage! / Have a nice trip! - Bon viatge!
v intr (lit) viatjar

voyeur
n (m / f)voyeur / (f) voyeuse / escopòfil

voyeurism
n
1. (m) elvoyeurisme / (f) l'escopofília

voyeuristic
adj
escopòfil

vulgar
adj
ordinari

vulnerable
adj
vulnerable

vulture
n (m) elvoltor

vulva
n (f) lavulva

SourceForge