wacko
adj
boig
n (m / f)boig

wacky
adj
(colloq) estrambòtic
expr wacky baccy
(slang) (m) l'haixix

wad
n
1. (f) labuata
2. (m) elfeix

wading pool
n (US) (f) lapiscina inflable / piscina de plàstic

waffle
n
1. [FOOD] (f) lagofra
2. (UK) (colloq) (f) lapalla

wag
v
1. tr remenar / moure / bellugar (el cap, el dit..) en senyal de desaprovació
2. tr remenar (la cua)
3. intr cuejar
4. tr (Aus) fer campana / fer fugina

wage
n (m) elsou / saldo / salari
v tr [~ (war / a campaign) against] fer (la guerra, una campanya..) contra
expr wage freeze
(f) lacongelació salarial
expr wage increase
(m) l'augment salarial
expr wage slip
(m) elfull de nòmina / rebut de salari
expr minimum wage
(m) elsalari mínim (interprofessional) / SMI

wager
n (dated) (f) l'aposta
v tr (dated) apostar

wagtail
n (f) lacuereta blanca
expr yellow wagtail
(f) lacuereta groga

wail
v intr udolar
n (m) l'udol

waist
n (f) lacintura

waistcoat
n (UK) (f) l'armilla

wait
v esperar
expr wait staff
(US) (m pl.) elscambrers
expr wait tables
(US) treballar de cambrer
excl wait up intr (imperatiu) Espera't! Espereu-vos!
> wait for
v.c. esperar
> wait on
v.c. atendre
> wait out
v.c. esperar fins que acabés (una cosa)
> wait up
v.c. intr vetllar (sobretot esperant que passi alguna cosa o que arribi algú)
> wait upon
v.c. intr atendre

waiter
n (m) elcambrer

waiting list
n (f) lallista d'espera

waiting room
n (f) lasala d'espera

waitress
n (f) lacambrera

waive
v tr renunciar a

waiver
n (f) l'exempció

wake
v
1. tr despertar / deixondir
2. intr despertar-se / deixondir-se
n
1. (f) lavetlla
n.b. 'Vetlla' means 'wake' in the sense 'watching over a body prior to a funeral'.

2. (m) elsolc / deixant
n.b. 'Solc' and 'deixant' mean 'wake' in the sense 'trail left in water by ship'.

> wake up
v.c. despertar-se / deixondir-se
> wake (somebody) up
v.c. despertar / deixondir (algú)

wakeboarding
n (m) l'esquisurf

wakefulness
n (m) eldesvetllament

waken
v
1. tr despertar
2. intr despertar-se

wake-up call
n
2. (f) l'alerta / alarma

wake-up service
n (m) elservei de despertador[Termcat]

Wales
n (m) elPaís de Gal·les

walk
n
1. (m) elpasseig / tomb
2. (f) lamarxa
10km walk - 10km marxa
v
1. intr caminar / passejar
2. intr fer senderisme
3. tr passejar
To walk the dog. - Passejar el gos.
expr to go for a walk
passejar-se
> walk about
v.c. intr passejar
> walk across
v.c. intr caminar d'un costat a l'altre / travessar (un lloc) caminant
> walk along
v.c. intr caminar
> walk around
v.c. intr passejar
> walk away
v.c. intr allunyar-se caminant
> walk away from
v.c. intr abandonar / deixar enrere
> walk away with
v.c. intr emportar-se
> walk back
v.c. intr tornar caminant
> walk by
v.c. intr passar caminant
> walk down
v.c. intr baixar caminant
> walk home
v.c. intr anar / venir a casa caminant
> walk in
v.c. intr entrar caminant
> walk into
v.c. intr topar contra (caminant)
> walk off
v.c. intr anar-se'n caminant
> walk off with
v.c. intr robar
> walk on
v.c. intr continuar caminant
> walk out
v.c.
1. intr sortir caminant
2. intr anar-se'n com a senyal de protesta
3. intr fer vaga; marxar d'un lloc de treball, sobretot d'una manera organitzada i espontània
> walk out on
v.c. intr deixar plantat (algú)
> walk over
v.c.
1. maltractar (algú)
2. guanyar (algú) amb facilitat
> walk past
v.c. intr passar davant (algú, un lloc) caminant
> walk through
v.c. representar (una obra) mecànicament
> walk up
v.c. intr pujar caminant
> walk up to
v.c. intr acostar-se a

walker
n
1. [SPORT] (m / f)senderista
n.b. 'Senderista' means 'walker' in the sense of 'person who hikes'.

2. [SPORT] (m / f)marxador
n.b. 'Marxador' means 'walker' in the athletics / track and field sense.

3. (m pl.) elscaminadors
n.b. 'Caminadors' (also sometimes used in the singular) means 'baby walker (Br.) / walker (Am.)' or 'zimmer frame (Br.) / walker (Am.)'.

walkie-talkie
n (m) elwalkie-talkie

walkman
n (m) elwalkman

walkway
n (f) lapassarel·la

wall
n

1. (f) laparet

1. (m) elmur / (f) lamuralla
expr wall bars
[SPORT] (f) l'espatllera
> wall off
v.c. emmurallar
> wall up
v.c. emmurallar

wallaby
n (m) l'ualabi

wallet
n
1. (f) lacartera / (m) elbitlleter

wallop
v
1. tr (colloq) pegar fort
2. tr (colloq) donar una pallissa / derrotar contundentment
n (colloq) (f) latrompada

wallow
v intr rebolcar-se

wallpaper
n
1. (m) elpaper pintat
2. (m) elfons de pantalla
3. (m) l'empaperat[Termcat]

wally
n (UK) (colloq) (m / f)idiota

walnut
n (f) lanou / anou

walrus
n (f) lamorsa

wan
adj
exsängue
n WAN (f) la[Wide Area Network] WAN / xarxa d'àrea àmplia

wand
n (f) lavareta
expr magic wand
(f) lavareta màgica

wander
v intr vagar / divagar

wane
v
1. intr decaure / minvar
2. intr [moon] minvar
expr on the wane
de caiguda / de capa caiguda / en declivi

wank
v intr (vulg) pelar-se-la

wanker
n (UK) (vulg) (m) elgilipolles

wanna
v (US) (colloq) abreviatura de 'want to' or 'want a'

want
v tr voler
> want out (of)
v.c. intr desitjar allunyar-se (d'una situació, d'un compromís, etc.)

wanton
adj

1. gratuït / sense sentit
2. immoral

war
n (f) laguerra
War with (Iraq) - Guerra contra / amb (l'Iraq)
expr civil war
(f) laguerra civil
The Civil War - La guerra Civil (Nord-)Americana
The Spanish Civil War - La Guerra Civil (Espanyola)
expr class war
(f) laguerra de classes
expr cold war
(f) laguerra freda
expr declare war (on)
declarar la guerra (a)
expr First World War (or Great War or World War I or World War One)
la Primera Guerra Mundial (o la Gran Guerra)
expr to go to war (with or against)
entrar en guerra (amb o contra)
expr holy war
(f) laguerra santa
expr price war
(f) laguerra de preus
expr prisoner of war
(m / f)presoner de guerra
expr Second World War (or World War II or World War Two)
la Segona Guerra Mundial
expr war crime
(m) elcrim de guerra
expr war criminal
(m / f)criminal de guerra
expr war cry
(m) elcrit de guerra
expr war of nerves
(f) laguerra de nervis
expr The War of the Spanish Succession
la Guerra de Successió
expr war of words
(f) laguerra de paraules

warble
v intr refilar
n (m) elrefilet

ward
n
1. [MED] (f) lasala
2. (UK) [POLIT] (m) eldistricte electoral
> ward off
v.c.
1. prevenir / desviar / evitar
2. repel·lir

warden
n
1. (m / f)guarda
n.b. 'Guarda' means 'warden' in the sense 'someone who looks after something' (e.g. forest warden).

2. (m / f)guàrdia
n.b. 'Guàrdia' means 'warden' in the sense 'someone who enforces rules and regulations' (e.g. dog warden).

3. (US) (m / f)director de presó
4. [RELIG] laic que s'encarrega dels afers seculars d'una església

wardrobe
n
1. (m) elguarda-roba
2. (m) elvestuari

warehouse
n (m) elmagatzem

warfare
n (f) laguerra

warily
adv cautelosament

warlike
adj
bel·licista

warlock
n (m) elbruixot (malvat)

warm
adj
calent / càlid / calorós
v tr escalfar
> warm up
v.c. intr escalfar-se
n.b. 'Escalfar-se' can mean to warm up (by a fire) but also to warm up (before exercising).

> warm to
v.c. intr començar a tenir afecte per
> warm up to
v.c. intr començar a tenir afecte per

warming
n (m) l'escalfament
expr global warming
(m) l'escalfament global

warmth
n (f) lacalor / escalfor

warn
v
1. tr advertir
2. tr alertar
> warn off
v.c. tr advertir (algú) que marxi (o es mantingui lluny d'una cosa o persona)

warning
n
1. (m) l'avís / advertiment
2. [SPORT] (f) l'amonestació

warrant
n (f) l'autorització / ordre
they had a warrant for his arrest - portaven una ordre per detenir-lo
arrest warrant - ordre de recerca i captura
search warrant - ordre de registre
v tr garantir

warranty
n (f) lagarantia

warren
n (m) elconillera

warring
adj
en guerra / enemistat

warrior
n (m) elguerrer

warp
n
1. (m) elguerxament / (f) ladeformació
2. (f) laperversió / distorsió

v
1. intr balcar-se / blegar-se / guerxejar-se / deformar-se
2. tr distorsionar / tergiversar / pervertir

Warsaw
n (f) laVarsòvia

warship
n (m) elvaixell de guerra

wart
n (f) laberruga

warthog
n (m) elfacoquer

wary
adj
cautelós

wasabi
n (m) elwasabi / rave japonès

wash
v tr rentar / llavar
To wash your hands. - Rentar-se les mans.
expr wash bag
(m) elnecesser
> wash away
v.c.
1. intr esllavissar-se
2. tr treure o fer desaparèixer per l'acció de l'aigua
> wash down
v.c.
1. tr rentar
2. tr fer passar (un menjar amb un líquid)
> wash off
v.c. tr treure de la superfície (d'una cosa) rentant
> wash out
v.c.
1. tr rentar l'interior (d'una cosa)
2. tr fer descolorir rentant
> wash up
v.c. rentar plats

washable
adj
rentable

washbasin
n (m) ellavabo / rentamans

washbowl
n
1. (m) elgibrell / (f) lagibrella

washing
n
1. (UK) (f) laroba bruta
2. (UK) (f) laroba neta
expr washing line
(UK) (m) l'estenedor
expr washing machine
(f) larentadora

Washingtonian
n
1. (m / f)habitant de Washington D.C
2. (m / f)habitant de l'estat de Washington
adj

1. de l'estat de Washington
2. de Washington D.C

washing-up
n (UK) (f) lavaixella bruta
expr washing-up liquid
(UK) (m) elsabó de rentar plats

wasp
n
1. (f) lavespa
Wasps' nest - Vesper

waste
v tr malgastar / malbaratar
n

1. (m) elmalbaratament

1. (f pl.) lesescombraries / (m pl.) elsresidus
3. (f) ladeixalla

expr waste bin

1. (m) elcubell de les escombraries
2. (f) lapaperera
expr waste heat
(m) elcalor residual
expr waste heat boiler
(f) lacaldera de recuperació
expr waste of space
(m / f)inútil

wastebasket
n (US) (f) lapaperera

waste-paper basket
n (f) lapaperera

wastewater
adj

wasting
n (f) lacaquèxia

watch
n
1. (m) elrellotge
2. (f) laguàrdia
v
1. tr mirar / veure
2. tr vigilar
> watch over
v.c. intr vigilar

watchdog
n
1. (m) elgos guardià
2. -
Consumer watchdog. - Organització de defensa dels consumidors.
Human rights watchdog. - Organització de defensa dels drets humans.

watchtower
n (f) latalaia

water
n (f) l'aigua
v tr regar
expr water column
(f) lacolumna d'aigua
expr water cycle
(m) elcicle de l'aigua
expr water hammer
(m) elcop d'ariet
expr water jump
[SPORT] (m) elrial
expr water sports
(m pl.) elsesports aquàtics
expr water year
(m) l'any hidràulic
> water down
v.c. tr aigualir

waterborne
adj
de transmissió per l'aigua / transmissible per l'aigua
Waterborne diseases - Malalties transmissibles per l'aigua

watercolor
n (US) (f) l'aquarel·la

watercolour
n (UK) (f) l'aquarel·la

watercress
n (m pl.) elscréixens

watered-down
adj
aigualit

waterfall
n (f) lacascada

watering can
n (f) laregadora

water lily
n (m) elnenúfar

watermark
n (f) lamarca d'aigua

watermelon
n
1. (f) lasíndria / (m) elmeló d'aigua (o d'Alger o de moro)

watermill
n (m) elmolí d'aigua

water polo
n (m) elwaterpolo

waterproof
adj
impermeable

watershed
n
1. (f) lafita
n.b. 'Fita' means 'watershed' in the sense 'key moment'.

2. (f) lalínia divisòria d'aigües (o de sistemes de rius)
3. (f) laconca

water skiing
n (m) l'esquí nàutic

waterweeds
n (f) l'elodea (gènere de plantes aquàtiques)

watt
n (m) elwatt

wave
n
1. (f) l'onada
A wave of refugees - Una onada de refugiats
2. (f) l'ona
Sound wave - Ona sonora
3. (f) l'ondulació
v
1. intr saludar algú amb la mà
2. tr agitar
> wave off
v.c. acomiadar (algú) fent signes amb la mà
> wave to
v.c. intr fer senyals amb la mà a

wavelength
n (f) lalongitud d'ona[Termcat]

waver
v intr vacil·lar / defallir

wavy
adj
ondulat

wax
n (f) lacera
v
1. tr depilar-se (amb cera)
2. tr fregar (els terres de fusta) amb cera per tal de protegir-los
expr wax museum
(m) elmuseu de cera

waxwork
n (f) lafigura de cera
Waxwork(s) museum - Museu de cera

way
n
1. (f) lamanera
2. (m) elcamí
adv (slang) molt / extremadament
excl way to go (slang) molt ben fet!
excl no way! ni pensar-hi

wazzock
n (UK) (slang) (m / f)idiota / imbècil

weak
adj

1. feble / dèbil / flac
2. fluix

weaken
v tr afeblir / debilitar

weakness
n (f) ladebilitat
expr have a weakness for (something)
tenir una flaca per (alguna cosa)

wealth
n (f) lariquesa

wealthy
adj
ric

wean
v tr deslletar

weaning
n (m) eldeslletament

weapon
n (f) l'arma

wear
v
1. tr [clothes] portar
2. tr desgastar(-se)
expr wear and tear
(m) eldesgast per l'ús
> wear away
v.c. tr erosionar (erosió en general)
> wear down
v.c.
1. desgastar
2. fer més feble
> wear in
v.c. dur (una peça de vestir) durant períodes breus fins que s'adapti al cos
> wear off
v.c. intr disminuir
> wear on
v.c. intr passar (el temps)
> wear out
v.c. tr desgastar del tot (com a resultat d'ús)

wearily
adv cansadament / amb cansament

weariness
n (m) elcansament

weary
adj
cansat

weasel
n (f) lamostela
> weasel out of
v.c. intr (colloq) retirar-se d'(una situació) d'una manera poc honesta o covarda

weather
n (m) eltemps
expr weather cock
(m) el[en forma de gall] penell
expr weather forecast
(m) elpronòstic (meteorològic)
expr weather the storm
capejar el temporal
expr weather vane
(m) elpenell
expr be under the weather
(colloq) no trobar-se bé
expr feel under the weather
(colloq) no trobar-se bé
> be weathered in
v.c. intr (US) estar sense poder anar enlloc a causa del temps

weatherman
n (m) l'home del temps

weave
v
1. tr teixir
2. tr entrellaçar
n
1. (m) elteixit / (f) latextura

web
n
1. [IT] (m) elweb[Termcat]
2. (f) lateranyina
expr web browser
(m) elnavegador[Termcat]
expr web page
(f) lapàgina web[Termcat]

webcam
n (m) elcàmera web[Termcat]

weblog
n
1. (m) eldiari interactiu[Termcat]
n.b. The official TermCat term for 'weblog' is 'diari interactiu'. However, it would appear that this term still hasn't become widely used. Most Catalans appear to be using 'bitàcola personal'.

2. (f) labitàcola personal

webmaster
n (m / f)administrador de webs[Termcat]

webring
n (f) l'anella de webs[Termcat]

website
n (m) ellloc web[Termcat]

wedding
n
1. (f) laboda
2. (f pl.) lesnoces
expr wedding anniversary
(m) l'aniversari de casament
expr wedding tackle
(hum) (m pl.) elsgenitals (masculins)

wedge
n (f) lafalca

wedlock
n (dated) (m) elmatrimoni
expr born out of wedlock
nascut fora de matrimoni

Wednesday
n (m) eldimecres

wee
v intr fer pipí
adj
(dial) petit
n (colloq) (m) elpipí

weed
n
1. (f) lamala herba
2. (colloq) (m) l'haixix
v tr treure les males herbes de
> weed out
v.c. tr remoure seleccionant el que no es vol

week
n (f) lasetmana
Next week - La setmana que ve / la setmana vinent
Last week - La setmana passada

weekday
n (m) eldia laborable

weekend
n (m) elcap de setmana
Have a nice (or good) weekend! - Bon cap de setmana!

weekly
adv cada setmana
adj
setmanal
n (m) elsetmanal

weep
v intr plorar

weeping willow
n (m) eldesmai

weevil
n (m) elcorc / corcó / morrut

weigh
v
1. tr pesar
2. intr pesar
> weigh down
v.c.
1. tr subjectar (amb un pes)
2. tr aclaparar
> weigh in
v.c.
1. registrar el pes (d'algú)
2. entrar enèrgicament una discussió
> weigh out
v.c. tr pesar (mesurar el pes)
> weigh up
v.c. tr sospesar
To weigh up the pros and the cons - Sospesar el pro i el contra

weight
n (m) elpes
v tr [MATH] ponderar
Weighted average. - Mitjana ponderada.
expr to lose weight
perdre pes / aprimar-se
expr to put on weight
engreixar-se

weightlifter
n aixecador / halterofilista

weightlifting
n (f) l'halterofília

weir
n (m) l'assut

weird
adj
estrany

weirdo
n (colloq) (m) eltipus rar (o estrambòtic)

welcome
v tr acollir
n
1. (m) l'acolliment / (f) l'acollida
excl benvingut!

welcoming
adj
acollidor

weld
v tr soldar
n (f) lasoldadura

welder
n (m / f)soldador

welfare
n (m) elbenestar
Welfare state - Estat de benestar

well
adv
1. bé / ben
2. (colloq) molt
You might as well go home - Més val que tornis a casa
n (m) elpou
v intr rajar
expr as well
també
expr as well as
a més de
expr it's just as well (that)
encara sort que
> well up
v.c. sorgir

wellbeing
n (m) elbenestar

well-done
adj

1. ben fet
2. molt fet / passat
n.b. 'Molt fet' and 'passat' mean 'well-done' in the sense 'well-cooked'.

well-dressed
adj
ben vestit

well-endowed
adj
ben dotat
Her boyfriend is very well-endowed! - El seu xicot està molt ben dotat!

well-intentioned
adj
benintencionat

wellington
n (UK) (f) lakatiuska / bota d'aigua

well-known
adj
ben (o molt) conegut
It's well known that... - És ben sabut que...

well-mannered
adj
(ben) educat

well off
adj
acomodat

well-timed
adj
oportú

welly
n (UK) (f) lakatiuska / bota d'aigua

Welsh
n (m) elgal·lès
adj
gal·lès

Welshman
n (m) elgal·lès

welter
n pilot
A welter of books - Un pilot de llibres

werewolf
n (m) l'home llop

west
n
1. (m) l'oest
2. (m) l'occident

western
adj
occidental
n (f) lapel·lícula de vaquers

westernisation
n (UK) (f) l'occidentalització

westernise
v tr (UK) occidentalitzar

westernization
n (f) l'occidentalització

westernize
v tr occidentalitzar

Western Sahara
n (m) elSàhara Occidental

wet
adj
mullat
v tr mullar
expr wet behind the ears
jove i novell

wetland
n (m) elmaresme / aiguamoll

wetness
n (f) lahumitat

wet nurse
n (f) ladida

wetsuit
n (m) elneoprè

whack
v
1. tr copejar
2. tr pegar fort / donar una trompada
n
1. (m) elcop
2. (f) latrompada

whale
n (f) labalena

wharf
n (m) elmoll

what
adj
quin / quins / quina / quines
pron què
excl eh?

whatchamacallit
n (m) eldaixonses / daixò / dallonses

whatever
pron el que
Do whatever you want. - Fes el que vulguis.
Whatever happens, we mustn't worry. - Passi el que passi, no ens hem de preocupar.
adj
qualsevol
excl em dóna igual

whatsit
n (m) eldaixonses / daixò / dallonses

wheat
n (m) elblat

wheedle
v
1. tr [somebody into doing something] persuadir / convèncer (a través de l'afalac)
2. tr [something out of somebody] obtenir (a través de l'afalac)

wheel
n (f) laroda

wheelbarrow
n (m) elcarretó

wheelchair
n (f) lacadira de rodes

when
adv
1. quan
2. a l'hora de
People must take care when driving - S'ha de prendre precaucions a l'hora de conduir

whenever
adv
1. a qualsevol hora, dia etc...
Come whenever you like - Veniu a l'hora que vulgueu
2. sempre que / sempre i quan
Whenever she sees me she criticizes me - Sempre que em vegi em critica

where
adv on

whereabouts
n (m) elparador
adv on

whereas
conj
1. mentre que
2. però

wherever
adv onsevulla / a qualsevol lloc / en qualsevol lloc
Wherever necessary - Allà on sigui necessari

wherewithal
n the wherewithal (m pl.) elsmitjans
expr have the wherewithal to do (something)
tenir els mitjans per a fer (alguna cosa)

whet
v tr esmolar

whether
conj si

whey
n (m) elxerigot / sèrum

which
adj
quin
pron quin

whichever
adj

1. qualsevol
2. el (o la) ... que
pron
1. qualsevol / sigui el (o la) que sigui / no importa quin(a)
2. el que

while
prep mentre (que)
n.b. You use 'mentre' by itself (without the 'que') both when you want to suggest more than one thing happening at once (for example: 'I cleaned the kitchen while Jim painted the living room' or 'While we were talking, the children played on the floor') and also when you want to express contrast (for example: 'The English tend to drink lots of tea, while the French drink lots of coffee' or 'The first few rounds of the competition are not expected to be very interesting, while the semi-finals and the final are expected to be riveting'. 'Mentre que' can also be used in this last sense (contrast) but NOT in the first sense (simultaneous actions).

n (f) l'estona
expr every once in a while
de tant en tant
> while away
v.c. tr passar (el temps)

whilst
prep mentre (que)

whim
n (m) elcapritx

whimsical
adj
capritxós

whimsically
adv capritxosament

whine
v intr queixar-se (sense motiu)

whinge
v intr (UK) queixar-se (sense motiu)

whip
n (m) elfuet
v
1. tr fuetejar
2. tr batre
3. tr (colloq) derrotar
> whip off
v.c. (colloq) treure (ràpidament)
> whip up
v.c.
1. instigar / incitar (sobretot animositat contra algú)
2. preparar ràpidament menjar
> whip out
v.c. tr treure ràpidament

whipped cream
n (f) lanata muntada

whirl
v
1. tr fer girar
2. intr girar
n (m) elremolí

whirlpool
n (m) elremolí (d'aigua)

whirlwind
n (m) elremolí (d'aire)

whisk
n (m) elbatedor
v tr batre

whiskers
n (m pl.) elsbigotis

whiskey
n (m) elwhisky

whisky
n (m) elwhisky

whisper
v intr xiuxiuejar / mussitar

whistle
v intr xiular
n (m) elxiulet

whistle-blower
n (m / f)denunciant / delator

whistle-stop
adj
llampec
A whistle-stop visit - Una visita llampec

whit
n (dated) (f) l'engruna (fig.)
adj
Whitde Pentecosta
Whit Sunday. - Diumenge de Pentecosta.
Whit Monday. - Dilluns de Pentecosta.

white
adj
blanc
n (m) elblanc
> white out
v.c. esborrar (fent servir un líquid blanc)

whitebait
n (m) l'areng jove

whiteboard
n
1. (f) lapissarra blanca
2. [IT] (f) lapissarra blanca / pissarra electrònica

white-collar
n (before noun) d'oficina
White-collar worker - Treballador d'oficina
expr white-collar crime
(m) eldelicte de guant blanc

white lie
n (f) lamentida pietosa

white noise
n (m) elsoroll blanc

whitewash
v
1. tr emblanquinar / lluir
2. tr [SPORT] derrotar contundentment
n
1. [SPORT] (f) laderrota contundent
2. (m) l'encobriment

whiz-kid
n (US) (m) elprodigi / expert

whizz
n (UK) (slang) (m / f)expert
v intr anar molt ràpid
expr to take a whizz
(slang) fer pipí / pixar (vulg.)
> whizz past
v.c. passar molt ràpid

whizz-kid
n (UK) (m) elprodigi / expert

WHO (World Health Organisation)
n (f) l'OMS (Organització Mundial de la Salut)

who
pron
1. qui
2. que

whoever
pron qualsevol persona / (el) qui / sigui qui sigui (qui)
Whoever it is, tell him I'm busy - Sigui qui sigui, digues-li que estic ocupat

whole
adj
sencer / enter / íntegre
expr whole milk
(UK) (f) lallet sencera

wholehearted
adj
complet / entusiasta

wholeheartedly
adv completament / amb entusiasme

wholemeal
adj
(UK) (pa, farina..) integral
expr wholemeal bread
(m) elpa integral
expr wholemeal flour
(f) lafarina integral

wholeness
n (f) laintegritat

wholesale
n (f pl.) lesvendes a l'engròs
adj

1. a l'engròs
2. a gran escala
adv a l'engròs / al major

wholesaler
n (m / f)majorista

wholewheat
adj
(pa, farina..) integral
expr wholewheat bread
(m) elpa integral
expr wholewheat flour
(f) lafarina integral

wholly
adv completament / totalment

whom
pron
1. qui
2. que

whoop
v intr cridar (d'alegria)
n (m) elcrit (d'alegria)

whooping cough
n (f) latos ferina

whoops
excl ai!

whore
n
1. (vulg) (f) laputa
2. (f) laprostituta

whorehouse
n (m) elprostíbul

whose
adj
de qui
pron del qual / de la qual / dels quals / de les quals

whosoever
pron (dated) qualsevol persona / (el) qui / sigui qui sigui (qui)

why
adv per què

wick
n (m) elble

wicked
adj

1. dolent / mal / maliciós
2. (slang) molt bo / molt impressionant

wicker
n (m) elvímet

wide
adj
ampli
expr wide open
obert de bat a bat

widely
adv àmpliament

widen
v tr ampliar / eixamplar

widening
n (m) l'eixamplament

widespread
adj
extens / estès / difós

widget
n (m) elginy

widow
n (f) laviuda / vídua

widowed
adj
viudo

widower
n (m) elviudo / vidu

width
n (f) l'amplitud / amplada / amplària

widthways
adv a l'ample

widthwise
adv a l'ample

wield
v tr esgrimir / brandir / brandar

wiener
n
1. (US) (f) lasalsitxa de Frankfurt
2. (US) (slang) (f) latitola

wife
n (f) ladona / muller / esposa

wig
n (f) laperruca
> wig out
v.c.
1. tr (colloq) tornar boig (algú)
2. intr (colloq) tornar-se boig

wigwam
n (f) latenda índia (de forma cònica)

wild
adj

1. silvestre
n.b. 'Silvestre' applies to plants.

2. salvatge
n.b. 'Salvatge' applies to animals.

expr wild card

1. [SPORT] (m) elwild card[Termcat]
n.b. (tennis)

2. [IT] (m) elcomodí[Termcat]
3. (m) l'imponderable
expr wild goose chase
(f) lacaça de dracs / caça de gambosins / caça de grills

wildcard
n (m) el(caràcter) comodí

wildcat
n (m) elgat salvatge
expr wildcat strike
(f) lavaga salvatge

wildebeest
n (m) elnyu

wildlife
n (f) lafauna

wildly
adv
1. descontroladament
2. molt / extremadament

wildness
n
1. (f) lasalvatgia / feresa / (f) laintemperància

wilful
adj

1. (UK) intencionat / premeditat
Wilful damage - Danys intencionats
2. (UK) testarrut / obstinat / tossut / caparrut

wilfully
adv
1. (UK) intencionadament / premeditadament
2. (UK) tossudament / obstinadament / testarrudament

will
n
1. (f) lavoluntat
n.b. 'Voluntat' means 'will' as in 'determination'.

2. (m) eltestament
n.b. 'Testament' means 'will' as in 'last will and testament'.

v -
n.b. The auxiliary verb 'will' has no direct translation in Catalan. Instead, you would use a Catalan verb in the future tense.

willful
adj

1. (US) intencionat / premeditat
Willful damage - Danys intencionats
2. (US) testarrut / obstinat / tossut / caparrut

willfully
adv
1. (US) intencionadament / premeditadament
2. (US) tossudament / obstinadament / testarrudament

willing
adj
disposat / voluntariós / volenterós

willingly
adv gustosament / de bon grat / de bona gana / molt de grat / amb (molt de) gust

willingness
n (f) labona voluntat / bona disposició

willow
n (m) elsalze

willy
n (UK) (slang) (f) latitola
expr [something] to give (somebody) the willies
(colloq) donar esgarrifances
That picture gives me the willies. - Aquest quadre em dóna esgarrifances.

willy-nilly
adv
1. a tort i a dret
2. tant sí com no / tant si vols com si no vols / de grat o per força / vulgues no vulgues / vulguis o no

wily
adj
murri / astut

wimp
n (m / f)poruc / cagat / nyicris
> wimp out (of)
v.c. arronsar-se (davant de / a l'hora de) / arronsar-se el melic (a algú)

win
v winning
1. tr guanyar
2. intr guanyar
n (f) lavictòria
> win out
v.c. tr prevaler / tenir èxit
> win over
v.c. persuadir (algú) / guanyar el suport (d'algú)
> win round
v.c. tr convèncer
> win through
v.c. intr sortir-se'n

wince
n (f) laganyota (de dolor)
v intr fer una ganyota de dolor

winch
n (m) l'argue / cabrestant
v tr desplaçar amb un cabrestant

wind
n
1. (m) elvent
2. (before noun) eòlic
v wound tr entortolligar
expr wind energy
(f) l'energia eòlica
expr wind farm
(f) lagranja eòlica
expr wind power
(f) l'energia eòlica
expr wind power plant
(f) lacentral eòlica
expr wind pump
(f) l'aerobomba
expr wind turbine
(m) l'aerogenerador
expr wind vane
(m) elpenell
> wind down
v.c.
1. intr terminar (una activitat) per etapes
2. intr descansar
> wind up
v.c.
1. tr donar corda a
n.b. 'Donar corda a' means 'to wind up' a watch or clock.

2. intr concloure
n.b. 'Concloure' means 'to wind up' in the sense 'to finish / come to an end'.

3. intr (colloq) acabar / anar a parar
> wind (somebody) up
v.c.
1. tr (colloq) prendre el pèl
2. tr (colloq) provocar a

windbreak
n (m) elparavent / tallavent

windbreaker
n (f) lajaqueta paravent

windcheater
n (UK) (dated) (f) lajaqueta paravent

winding
adj
tortuós

windmill
n (m) elmolí de vent

window
n
1. (f) lafinestra
2. [IT] (f) lafinestra[Termcat]

window frame
n (m) elmarc de finestra

windowsill
n (m) l'ampit

windpipe
n (f) latràquea

windscreen
n (UK) (f) laparabrisa
expr windscreen wiper
(UK) (m) l'eixugaparabrisa

windshield
n (US) (f) laparabrisa
expr windshield wiper
(US) (m) l'eixugaparabrisa

windsurfer
n
1. (m / f)surfista[Termcat]
2. (m / f)windsurfista

windsurfing
n
1. (m) elsurf de vela[Termcat]
2. (m) elwindsurf

wind up
n (colloq) (f) labroma

windward
n (m) elsobrevent
adj
a sobrevent

windy
adj
ventós

wine
n (m) elvi
expr wine glass
(f) lacopa
expr wine grower
(m / f)vinater
expr wine merchant
(m / f)vinater
expr wine taster
(m / f)tastavins
expr dry wine
(m) elvi sec
expr red wine
(m) elvi negre
expr rosé wine
(m) elvi rosat
expr sparkling wine
(m) elvi escumós
expr white wine
(m) elvi blanc

winery
n (m) elceller

wineskin
n (m) elbot

wing
n
1. (f) l'ala
2. (f) l'aspa
n.b. 'Aspa' very specifically means the wing of a windmill or wind turbine.

expr wing mirror
(UK) (m) elretrovisor

winger
n (m / f)aler

wingspan
n (f) l'envergadura

wink
v intr fer l'ullet
n (m) l'ullet
expr in the wink of an eye
en un tancar i obrir d'ulls
expr quick as a wink
com un llampec
> wink out
v.c. intr apagar-se (llums)

winner
n (m / f)guanyador / vencedor / triomfador

winning
adj
guanyador / vencedor / triomfador

winsome
adj
encantador / atractiu

winter
n (m) l'hivern
expr winter sports
(m pl.) elsesports de neu

wipe
v tr eixugar
expr to wipe the floor with (somebody)
(colloq) derrotar fàcilment a
> wipe up
v.c. tr eixugar / netejar eixugant o fregant

wire
n
1. (m) elfil
2. (m) elfilferro
3. (m) elcable
4. (US) (m) eltelegrama
v tr cablejar / cablar
expr bank wire
(f) latransfèrencia bancària
expr barbed wire
(m) elfilferro espinós
> wire up
v.c. cablejar / cablar

wireless
adj
sense fil[Termcat]
n (dated) (f) laràdio

wiring
n (m) elcablejat / cablatge

wisdom
n
1. (f) lasaviesa / (m) elseny

wisdom tooth
n (m) elqueixal del seny

wise
adj

1. savi
2. prudent
The three wise men - Els reis mags
> wise up
v.c. intr deixar d'enganyar-se, adonar-se de la realitat

wise-ass
n (US) (m / f)torracollons

wisely
adv amb saviesa

wish
n
1. (m) eldesig / (f) lagana
v tr desitjar
> wish for
v.c. intr desitjar

wit
n
1. (m) l'enginy
2. (m) l'humor

witch
n (f) labruixa

witchcraft
n (f) labruixeria

witch doctor
n (m) elfetiller / curandero

with
prep amb

withdraw
v
1. tr retirar
2. intr retirar-se

withdrawal
n
1. (m) elreintegrament
n.b. 'Reintegrament' means 'withdrawal' in the sense 'money taken from a current / checking account'.

2. (f) laretirada
3. (m) l'abandó
expr withdrawal symptoms
(f pl.) lessímptomes d'abstinència

withdrawn
adj
retret

wither
v
1. intr assecar-se / pansir-se
2. tr assecar / pansir
> wither up
v.c. intr marcir-se

within
adv dins / dintre

without
prep sense
expr do without
prescindir de

withstand
v tr resistir / aguantar

witness
n (m / f)testimoni
v tr presenciar
expr witness box
(f) l'estrada

witty
adj
agut (divertit i llest alhora)

wizard
n
1. (m) elmag / bruixot
2. (m / f)expert

wobble
v intr fer tentines

wobbly
adj
inestable / trontollós / indecís / tremolós / gronxadís / vacil·lant

woe
n (lit) malaurança / desgràcia / infortuni
Woe is me! - Ai de mi!

woebegone
adj
afligit / moix

woeful
adj

1. lamentable / deplorable
2. (lit) trist

wolf
n (m) elllop
> wolf down
v.c. (colloq) embocar (menjar àvidament)

wolfram
n (m) elwolframi

Wolof
n
1. (m / f)wòlof
2. [LING] (m) elwòlof
adj
wòlof

wolverine
n (m) elgolut

woman
n (f) ladona

womanhood
n
1. (f) l'edat adulta (femenina)
To reach womanhood. - [una dona] Arribar a l'edat adulta.
2. (f) lafeminitat
3. (f pl.) lesdones

womanizer
n (m) elseductor de dones / Don Joan / Casanova

womb
n (f) lamatriu

wombat
n (m) l'uombat

wonder
v intr preguntar-se / demanar-se
n (f) lameravella
> wonder about
v.c. intr preguntar-se sobre

wonderful
adj
meravellós

wonderfully
adv meravellosament / de meravella

wondrous
adj
meravellós

wondrously
adv meravellosament

woo
v tr fer l'aleta

wood
n
1. (m) elbosc
n.b. 'Bosc' means 'wood' as in 'small forest'.

2. (f) lafusta
n.b. 'Fusta' means 'wood' as in the material (i.e. a piece of wood).

3. (before noun) de fusta
expr wood screw
(m) elcargol per a fusta

woodcutter
n (m / f)llenyataire / abatedor / picador / tallador

wooded
adj
boscós

wooden
adj
de fusta

wooden spoon
n (f) lacullera de fusta

woodman
n (m / f)llenyataire / abatedor / picador / tallador

woodpecker
n (m) elpicot

woodsman
n (m / f)llenyataire / abatedor / picador / tallador

woodwind
n (m pl.) elsinstruments de vent de fusta

woof
n (m) ellladruc
v intr lladrar

woofer
n (m) l'altaveu de greus[Termcat]

wool
n
1. (f) lallana
2. (before noun) de llana
Wool sweater (Am.) / jumper (Br.) - Jersei de llana
3. (before noun) llaner
Wool industry - Indústria llanera

woollen
adj
de llana

woolly
adj

1. de llana / llanut
Woolly mammoth - Mamut llanut
2. poc clar / confús / indistint / embullat

woozy
adj
atabalat / atordit

word
n
1. (f) laparaula / (m) elmot
expr word of mouth
(m) elboca-orella
expr word search
(f) lasopa de lletres
expr to break your word
desdir-se
expr to go back on your word
desdir-se
expr in other wods
dit d'una altra manera / altrament dit

word processing
n (m) elprocessament de textos[Termcat]

word processor
n (m) elprocessador de textos[Termcat]

work
n
1. (m) eltreball / (f) lafeina
Line of work - àmbit de treball
2. (f) l'obra
The works of Shakespeare - Les obres de Shakespeare
The works of Picasso - Les obres de Picasso
3. the works (m) eltot

v
1. intr treballar
To work hard - Treballar fort
To work together - Col·laborar / cooperar
n.b. 'Treballar' is the general verb for work (i.e. I work in a factory, she is working hard..)

2. intr feinejar
3. intr funcionar
n.b. 'Funcionar' means to work in the sense of 'to function' (i.e. The coffee machine doesn't work, I can't get the computer to work).

4. tr accionar
expr get down to work
posar mans a l'obra
> work in
v.c. tr introduir (p.e., idees en una obra)
> work off
v.c.
1. fer exercici (per eliminar l'estrès o la ràbia)
2. guanyar diners per pagar un deute
> work on (somebody)
v.c. intentar persuadir (algú)
> work out
v.c.
1. fer exercici
2. sortir bé
> work (something) out
v.c.
1. arribar a entendre / resoldre
2. calcular
> work over
v.c. donar una pallissa a (algú)
> work together
v.c. intr treballar junts
> work towards (something)
v.c. intentar assolir un objectiu
> work up
v.c. tr suscitar
> get worked up
v.c. tr emocionar-se
> work up to
v.c. intr preparar el terreny per

workaholic
n (m / f)addicte al treball

workday
n
1. (f) lajornada laboral / jornada de treball
2. (m) eldia laborable

worker
n
1. (m / f)treballador
2. (m / f)operari

workforce
n
1. (f) lamà d'obra / (f) laplantilla

working day
n
1. (UK) (f) lajornada de treball / jornada laboral
2. (m) eldia laborable

working hours
n (f) lajornada laboral

working week
n (UK) (f) lasetmana laboral

workload
n (f) lacàrrega de feina

work mate
n (UK) (m / f)company de feina

worksheet
n
1. (m) elfull d'exercicis
2. (m) elfull de treball

workshop
n (m) eltaller
n.b. 'Taller' means 'workshop' both in the sense 'a room where a mechanic / carpenter etc. works' and also in the sense 'a meeting where people discuss their knowledge and experience on a particular topic' (e.g. 'writers' workshop' / 'quantum physics workshop').

work-to-rule
n (f) lavaga de zel

workweek
n (f) lasetmana laboral

world
n (m) elmón
expr World Bank
(m) elBanc Mundial
expr World Economic Forum
(m) elFòrum Econòmic Mundial
expr World Heritage
(m) elPatrimoni de la Humanitat / Patrimoni Mundial
expr World War I
(f) laPrimera Guerra Mundial
expr World War II
(f) laSegona Guerra Mundial

worldwide
adj
mundial
adv arreu del món

worm
n (m) elcuc[Termcat]
> worm out
v.c. tr descobrir (una cosa, d'una manera desavinent)

wormwood
n [BOT] (m) eldonzell

worn
adj
desgastat
expr worn out

1. extenuat / esgotat
2. desgastat

worried
adj
preocupat / amoïnat / inquiet

worry
v
1. tr preocupar / inquietar / amoïnar / neguitejar
2. intr preocupar-se / inquietar-se / amoïnar-se / patir / neguitejar(-se)
n
1. (f) lainquietud / (f) lapreocupació
> worry about
v.c. intr preocupar-se de

worrying
adj
preocupant / inquietant

worse
adj
pitjor
expr to become (o get) worse

1. empitjorar
2. empitjorar-se
expr to make (something) worse
agreujar (alguna cosa)

worsen
v
1. tr agreujar
2. intr agreujar-se

worsening
n (m) l'empitjorament

worship
v worshipping, worshiping tr adorar
n
1. (m) elculte / (f) l'adoració
expr place of worship
(m) ellloc de culte

worshiper
n (US) (m / f)creient / devot

worshipper
n (UK) (m / f)creient / devot

worst
adj
pitjor
adv pitjor
The worst hit areas. - Les zones més afectades.
n the worstel pitjor

worth
n (m) elvalor
expr to be worth

1. valer
What is this plot worth? - Què val / quin valor té aquest solar?
2. valer la pena
It's worth a visit - Val la pena de visitar

worthless
adj
inútil / sense valor

worthwhile
adj
que val la pena

worthy
adj
digne

would-be
adj
(before noun) aspirant / en potència / potencial
A would-be poet. - Un aspirant a poeta.
The would-be parents. - Els aspirants a pares.

wound
n
1. (f) laferida
2. (f) lanafra
v tr ferir

wow
excl renoi!
expr wow factor
(m) elfactor sorpresa

wrangle
n (f) la(llarga i complexa) disputa
v (~ over sth) barallar-se (per alguna cosa)

wrap
v tr embolicar
> wrap up
v.c.
1. abrigar-se
n.b. 'Abrigar-se' means 'to wrap up' in the sense 'to wrap up warm'.

2. embolicar
n.b. 'Embolicar' means 'to wrap up' in the sense 'to wrap up a present'.

> be wrapped up in
v.c. intr estar absort en (alguna cosa)

wrapper
n (m) l'embolcall

wrapping
n (m) l'embolcall
expr wrapping paper
(m) elpaper de regal

wrath
n (f) laira

wreath
n
1. (f) lacorona (nadalenca) (feta de branques d'avet i llaçades vermelles)
2. (f) lacorona (fúnebre) (feta de flors)

wrench
n (f) laclau

wrestle
v tr lluitar

wrestler
n (m / f)lluitador

wrestling
n (f) lalluita
expr freestyle wrestling
(f) lalluita lliure
expr Greco-Roman wrestling
(f) lalluita grecoromana

wretched
adj
miserable / desgraciat

wrinkle
n (f) l'arruga
v
1. tr arrugar
2. intr arrugar-se
3. tr arrufar
To wrinkle your nose. - Arrufar el nas.
> wrinkle up
v.c. tr arrufar (generalment un aspecte de la fisonomia)

wrist
n (m) elcanell / puny
expr wrist rest
(m) elreposacanells

wristband
n
1. [SPORT] (f) lacanellera
2. (f) lapolsera (de silicona, goma, etc.) / polsera solidària

writ
n (m) l'ordre / mandat judicial
expr writ large

1. evident / obvi
2. en gran / a gran escala

writable
adj
gravable

write
v
1. tr escriure
2. tr redactar
> write down
v.c. tr anotar / apuntar
> write in
v.c. intr escriure i sotmetre (una carta, un missatge)
> write off
v.c. tr condonar
> write out
v.c. tr transcriure / escriure sense abreviatures
> write up
v.c. tr redactar / escriure en net

writer
n (m / f)escriptor

writing
n (f) l'escriptura / lletra

wrong
adj
incorrecte / erroni

wrongdoing
n (f) lamalifeta

wrongly
adv erròniament / incorrectament

WTF (What The Fuck)
acr però què collons?

WTO (World Trade Organization)
n (f) l'OMC (Organització Mundial del Comerç)

wurtzite
n (f) lawurtzita

SourceForge